DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 31 Martes, 13 de febreiro de 2024 Páx. 12838

IV. Oposicións e concursos

Consello Económico e Social de Galicia

RESOLUCIÓN do 6 de novembro de 2023, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no grupo 4, administrativo, técnico auxiliar en informática, convocado mediante a Resolución do 22 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 28 de decembro) pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 6 de novembro de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 28 de xuño de 2023 (DOG nº 132, do 12 de xullo) para cualificar o proceso extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución no emprego público da temporalidade para o ingreso no grupo 4, administrativo (técnico auxiliar en informática),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida pola persoa aspirante, de conformidade co disposto na base V.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base IV.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2023

Patricia Roiola Rodríguez
Presidenta do tribunal

ANEXO

Baremación definitiva da fase de concurso:

NIF

Apelidos e nome

III. 1.1.1.A)

experiencia profesional:

CES

III.1.1.1. B)

experiencia profesional:

outros entes

III.1.1.2.A) outros méritos: formación

III.1.1.2.A) outros méritos: galego

Total puntuación

***3075**

Castro Ures, Esther

57

11,62

25

4

97,62