DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 14 de febreiro de 2024 Páx. 12942

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2024.

A Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Segundo a autorización establecida no artigo 3 da dita Orde do 21 de decembro de 2023, esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer pública a composición do tribunal avaliador que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, que figura no anexo desta resolución.

Este tribunal terá dereito a percibir as indemnizacións que corresponden á categoría terceira, segundo o Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2024

María Eugenia Pérez Fernández
Directora xeral de Formación Profesional

ANEXO

Presidente: Román Latas Calvo, inspector de Educación.

Secretaria: María Isabel Vidal Maza, profesora de ensino secundario.

Vogais:

Xesús Cociña Souto, profesor de ensino secundario.

Margarita Vidal Maza, profesora de ensino secundario.

Juan Granados Loureda, inspector de Educación.

María Sancosmed Álvarez, profesora de ensino secundario.

Ignacio Valverde Viqueira, profesor de ensino secundario.

David Rodríguez Miguens, profesor de ensino secundario.

Isabel Otero García, profesora de ensino secundario.

Asunción González Cabaleiro, profesora de ensino secundario.

Francisco González López, profesor de ensino secundario.

Manuel Ángel García Gómez, profesor de ensino secundario.

Stela Iglesias García, profesora de ensino secundario.

Antonio Lago Dacosta, profesor de ensino secundario.

Noelia Negreira Ferrol, profesora de ensino secundario.

Antonio Alfonso Rivas Menéndez, catedrático de ensino secundario.

Roberto Amarelle Garabán, profesor de ensino secundario.

– Suplentes:

Presidenta: Carmen García Rodríguez, inspectora de Educación.

Vogais:

Marcos Couceiro Espasandín, profesor de ensino secundario.

Serafín Vázquez Álvarez, catedrático de ensino secundario.

Lucía Abuín Abel, profesora de ensino secundario.

José Antonio Tizón Rodríguez, profesor de ensino secundario.

Óscar Domínguez Pérez, profesor de ensino secundario.

Rosa María Blanco Veiga, profesora de ensino secundario.

María Esperanza Vázquez Iglesias, profesora de ensino secundario.

José Antonio Rodríguez Fernández, catedrático de ensino secundario.

Alberto Sacido Romero, catedrático de ensino secundario.

Raquel Fernández Carril, profesora de ensino secundario.

Manuel Jesús Lama Grande, catedrático de ensino secundario.

Juan José Raíces Silva, profesor de ensino secundario.

Francisco José Lado Vara, profesor técnico de formación profesional.

Juan Carlos Codesido García, catedrático de ensino secundario.