DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14923

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2024, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Moaña (expediente IN407A 2023/500-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida de América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: LMTS, ITC e substitución CTI Broullón (36AM31).

Situación: Moaña.

Características técnicas:

Liña de media tensión subterránea (LMTS) a 20 KV, con condutor RHZ1, de 385 metros de lonxitude, coa orixe no apoio 9VGTM98J//6-13-8 da LMT CII809, mediante un paso aéreo subterráneo, e final no centro de transformación proxectado.

Centro de transformación a 250 kVA, con relación de transformación 20 kV/400 V, situado na parcela con referencia catastral 36029A019000280000IQ, no lugar Broullón, San Martiño.

Instalación dun interruptor telecontrolado no apoio C-2000/18, 9VKB4Q8B//60-13-6, e retensado dos vans contiguos a este apoio (37 e 180 metros de condutor LA-30).

Retirada do centro de transformación intemperie Broullón.

A instalación está situada en Broullón, San Martiño, no municipio de Moaña (Pontevedra).

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, avenida María Victoria Moreno, 43, 36071 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto encóntrase á disposición do público para a súa consulta no portal da Consellería de Economía, Industria e Innovación (https://economia.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica?langId=gl_ES) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 11 de xaneiro de 2024

Beatriz López del Olmo
Xefa territorial de Pontevedra

ANEXO

Nº expediente: IN407A 2023/500-4.

Denominación: LMTS, ITC e substitución CTI Broullón (36AM31).

Concello: Moaña.

Lugar

Cultivo

Referencia catastral

Titular

CT m2

Afeccións

ml sub.

m2 sub.

1

Broullón, San Martiño

Urbano

36029A019000280000IQ

Descoñecido/a

15,00

2

Broullón, San Martiño

Viñedo

36029A017000440001OH

Descoñecido/a

3,00

6,00