DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Mércores, 21 de febreiro de 2024 Páx. 14904

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de decembro de 2023, polo que se outorga a declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Ventumelo, sito nos concellos da Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Wind Hero, S.L. (IN408A/2019/079).

En cumprimento do disposto no artigo 34 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, publícase como anexo a esta resolución o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de decembro de 2023, polo que se outorga a declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Ventumelo, sito nos concellos da Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Wind Hero, S.L. (IN408A/2019/079).

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2023

Pablo Fernández Vila
Director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

ANEXO

Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 21 de decembro de 2023, polo que se outorga a declaración de utilidade pública, en concreto, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais, das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Ventumelo, sito nos concellos da Pobra
de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido
por Wind Hero, S.L. (IN408A/2019/079)

Examinado o expediente iniciado por solicitude de Wind Hero, S.L., en relación coa declaración de utilidade pública, así como a compatibilidade con diversos dereitos mineiros e aproveitamentos forestais do parque eólico Ventumelo, constan os seguintes

Antecedentes de feito:

Primeiro. Mediante a Resolución do 6 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, outorgáronse autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Ventumelo, sito nos concellos da Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Wind Hero, S.L. (IN408A/2019/079).

Segundo. O 4.6.2023, a promotora, Wind Hero, S.L., solicitou a declaración de utilidade pública para o parque eólico Ventumelo, e achegou a correspondente relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados, para dar cumprimento ao establecido no artigo 44.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

Terceiro. Mediante a Resolución do 20 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, someteuse a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Ventumelo, emprazado nos concellos da Pobra de Trives e San Xoán de Río (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) e promovido por Wind Hero, S.L. (IN408A/2019/079).

A dita resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia número 124, do 30.6.2023, e nos xornais El Progreso o 30.6.2023 e La Región o 4.7.2023. Así mesmo, remitiuse para a exposición ao público nos taboleiros de anuncios dos concellos afectados (Pobra de Trives, San Xoán de Río e Ribas de Sil), e permaneceu exposta ao público nas dependencias da Consellería de Economía, Industria e Innovación das xefaturas territoriais de Lugo e Ourense, que emitiron os correspondentes certificados de exposición pública.

Así mesmo, a dita resolución estivo exposta no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación.

Durante o trámite de información pública, así como durante a tramitación do expediente presentáronse alegacións, as cales foron remitidas e contestadas pola promotora.

Cuarto. O 2.8.2023, o Servizo de Propiedade Forestal remitiulle á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais informes dos servizos de montes da Consellería do Medio Rural das provincias de Lugo e Ourense do 13.7.2023 e 4.7.2023, respectivamente, en relación cos aproveitamentos forestais afectados polo parque eólico, en que indican que o proxecto afecta:

• A CMVMC de Escrita, Moa e Cerengo.

• A CMVMC de Moredo.

• A CMVMC de Monte Cerengo.

• A CMVMC de Figueiredo.

• A CMVMC de Serra de Peites.

• A CMVMC de Navea.

Quinto. O 28.8.2023, a Xefatura Territorial de Ourense emitiu informe en que indica que o parque eólico Ventumelo está proxectado en terreos afectados polos seguintes dereitos mineiros:

• Permiso de investigación caducado Xunquedo nº 5213.

• Autorización de aproveitamento Cabanas nº 308.

Sexto. O 31.8.2023, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais efectuou o trámite de audiencia previsto no artigo 45.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, cos titulares dos montes veciñais en man común afectados (Escrita, Moa e Cerengo; Moredo; Monte Cerengo; Figueiredo; Serra de Peites e Navea) de acordo cos informes dos servizos de montes de Lugo e Ourense recollidos no antecedente de feito cuarto, e concédelles un prazo de quince días para presentar as alegacións que consideren oportunas. Durante o dito prazo, o 20.9.2023, a CMVMC de Monte Cerengo contesta o devandito trámite de audiencia e presenta unhas alegacións as cales foron trasladadas á promotora o 27.9.2023, e este contesta o 9.10.2023. O resto das comunidades de montes veciñais en man común afectadas non presentaron alegacións.

Sétimo. O 20.9.2023, a Xefatura Territorial de Lugo emitiu informe en que indica que o parque eólico Ventumelo non afecta ningún dereito mineiro na provincia de Lugo e que, segundo se reflicte na documentación achegada, as localizacións de todas as infraestruturas eléctricas proxectadas continúan sen interferir coa provincia de Lugo.

Oitavo. O 21.9.2023, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais efectuou o trámite de audiencia previsto no artigo 45.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, co titular do dereito mineiro afectado (autorización de aproveitamento Cabanas nº 308 e titular Soluciones Constructivas Biohabitables, S.L.U.) de acordo co informe do Servizo de Enerxía e Minas de Ourense recollido no antecedente de feito quinto, e concédelles un prazo de quince días para presentar as alegacións que consideren oportunas. Durante o dito prazo non presentaron alegacións.

Noveno. O 10.11.2023, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais recibiu da Sección de Minas da Xefatura Territorial de Ourense informe en relación co artigo 45.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, en que conclúe indicando: «infórmase a compatibilidade condicionada a que no caso de levarse a cabo voaduras na explotación mineira estas consideraranse voaduras especiais e haberá que ter en conta o indicado no número 5.4 da dita ITC, e realizar un estudo de vibracións segundo o indicado na Norma UNE 22-381-93 para os efectos da aplicación do criterio de prevención de danos nas instalacións do parque eólico».

Décimo. O 21.11.2023, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais recibiu do Servizo de Propiedade Forestal informes dos servizos de montes das xefaturas territoriais de Ourense do 10.11.2023 e de Lugo do 17.11.2023, en relación co artigo 45.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, con informe favorable sobre a compatibilidade dos aproveitamentos forestais do proxecto do parque eólico Ventumelo, exceptuando a superficie en que se cambie a clasificación do solo por motivo da súa instalación, e sempre que se cumpra a lexislación vixente sobre a xestión da biomasa dentro da poligonal de ocupación do parque.

Décimo primeiro. O 11.12.2023, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais recibiu do Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial de Ourense informe en relación co artigo 161 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, en que conclúe indicando: «que nas parcelas afectadas polas instalacións eléctricas proxectadas que están situadas na provincia de Ourense, e que se relacionan no documento, salvo erro ou omisión involuntaria ou mellor criterio técnico, non se dá ningunha das limitacións á constitución de servidumes a que se refire o artigo 161.1 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministracións e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica».

Aos antecedentes de feito descritos sonlle de aplicación os seguintes

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O Consello da Xunta de Galicia é competente para resolver este procedemento con fundamento no Estatuto de autonomía de Galicia e na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de compensación ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25 de outubro), pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febreiro), polo artigo 39 da Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 251, do 31 de decembro), e polo artigo 46 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG núm. 248, do 30 de decembro).

Segundo. No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites de procedemento establecidos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e demais normas vixentes de aplicación.

Terceiro. En relación coas alegacións presentadas durante a tramitación do expediente de declaración de utilidade pública, visto o seu contido e as respostas efectuadas pola promotora, cómpre manifestar o seguinte:

1. No caso de alegacións presentadas con posterioridade á declaración de impacto ambiental, inadmítense, de conformidade co artigo 23 da Lei 21/2013, do 9 decembro, de avaliación ambiental, por presentárense fóra dos prazos de información pública e consultas regulados nos artigos 21 e 22 da devandita lei.

No caso de escritos recibidos de oposición á declaración de impacto ambiental do 8.11.2022, segundo o establecido no artigo 41 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a declaración de impacto ambiental non será obxecto de recurso sen prexuízo dos que, se é o caso, procedan en vía administrativa e xudicial fronte ao acto polo que se autoriza o proxecto.

Cuarto. No que respecta á compatibilidade do parque eólico cos dereitos mineiros afectados, e de acordo co establecido no artigo 45.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, finalizado o trámite de audiencia co titular do dereito mineiro afectado mencionado no antecedente de feito quinto (autorización de aproveitamento Cabanas nº 308), o 10.11.2023, a Sección de Minas da Xefatura Territorial de Ourense remitiulle á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais informe sobre a compatibilidade dos dereitos mineiros afectados que se transcribe a continuación:

«Infórmase a compatibilidade condicionada a que no caso de levarse a cabo voaduras na explotación mineira estas consideraranse voaduras especiais e haberá que ter en conta o indicado no número 5.4 da dita ITC, e realizar un estudo de vibracións segundo o indicado na Norma UNE 22-381-93 para os efectos da aplicación do criterio de prevención de danos nas instalacións do parque eólico».

Quinto. No que respecta á compatibilidade do parque eólico cos montes afectados, e de acordo co establecido no artigo 45.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, finalizado o trámite de audiencia coas CMVMC de Escrita, Moa e Cerengo; Moredo; Monte Cerengo; Figueiredo; Serra de Peites e Navea, o 21.11.2023, o Servizo de Propiedade Forestal remítelle á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais informes dos servizos de montes das xefaturas territoriais de Ourense do 10.11.2023 e de Lugo do 17.11.2023 que, respectivamente, se transcriben a seguir:

«Polo exposto anteriormente e en cumprimento do artigo 53 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e do disposto no artigo 45.4 da Lei 8/2009, do 22 decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, emítese informe favorable sobre a compatibilidade da infraestrutura parque eólico Ventumelo, exceptuando a superficie en que se cambie a clasificación do solo por motivo da súa instalación, e sempre que se cumpra a lexislación vixente sobre a xestión da biomasa dentro da poligonal de ocupación do parque».

«En cumprimento do artigo 53 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, emítese informe favorable sobre a compatibilidade do parque eólico Ventumelo (IN408A/2019/079), sempre que se cumpra a lexislación vixente sobre a xestión da biomasa, por parte do promotor, durante toda a súa vida útil, no termo municipal de Ribas de Sil».

De acordo co exposto, e no exercicio das competencias que ten atribuídas, proponse que o Consello da Xunta de Galicia adopte o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Declarar a utilidade pública, en concreto, das instalacións do proxecto do parque eólico Ventumelo, segundo o previsto nos artigos 54 e 56 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o que leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 (BOE núm. 351, do 17 de decembro) en relación coas parcelas recollidas no anexo I desta resolución.

Segundo. Declarar a compatibilidade do parque eólico co dereito mineiro afectado: Autorización de aproveitamento Cabanas nº 308.

Terceiro. Declarar a compatibilidade do parque eólico cos montes veciñais en man común afectados: Escrita, Moa e Cerengo; Moredo; Monte Cerengo; Figueiredo; Serra de Peites e Navea.

A presente autorización axustarase ao cumprimento das seguintes condicións:

1. Tal e como queda recollido no informe do 10.11.2023 emitido pola Sección de Minas da Xefatura Territorial de Ourense mencionado no antecedente de feito noveno, «no caso de levarse a cabo voaduras na explotación mineira, estas consideraranse voaduras especiais e haberá que ter en conta o indicado no número 5.4 da dita ITC (segundo a Orde do 29 de xullo de 1994 pola que se modifica a instrución técnica complementaria 10.3.01 Explosivos do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira), e realizar un estudo de vibracións segundo o indicado na Norma UNE 22-381-93 para os efectos da aplicación do criterio de prevención de danos nas instalacións do parque eólico».

2. Tal e como queda recollido nos informes do 10.11.2023 e do 17.11.2023 emitidos polos servizos de montes das xefaturas territoriais de Ourense e Lugo, respectivamente, mencionados no antecedente de feito décimo, debe cumprise a lexislación vixente sobre a xestión da biomasa dentro da poligonal de ocupación do parque durante toda a súa vida útil.

3. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia de acordo co establecido no artigo 34.3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro.

Contra este acto, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da notificación deste acordo, de conformidade co establecido nos artigos 10, 14 e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren pertinente.

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados parque eólico Ventumelo

Propietarios

Catastrais

Lugar

Cultivo

Afeccións (m2)

Referencia
catastral

Pol.

Parc.

Pleno dominio

Servidume paso

Servid. voo

Ocup. temp.

Cim.

Plat.

Torre

Vieiro

Gabia

Voo aero.

Concello: San Xoán de Río

9

Caneda González Concepción

32071A04300066

43

66

Fonte do Seixo

MT Matogueira

 

 

 

 

2,8

 

7,65

10

Caneda González Concepción

32071A04300220

43

220

Fonte do Seixo

MT Matogueira

 

 

 

 

11,71

 

12,72

12

Penín Rodríguez Julia

32071A04300055

43

55

Cruz da Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

 

119,47

 

110,73

13

González Rodríguez José (25 %)
González Rodríguez Orentina (25 %)
González Rodríguez Delmira (25 %)
González Rodríguez Marina (25 %)

32071A04300054

43

54

Cruz da Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

 

0,19

 

2,01

16

Sánchez Rodríguez Encarnación (100 % usuf.)
Castro Sánchez Pedro (25 % nuda prop.)
Castro Sánchez Manuela (25 % nuda prop.)
Castro Sánchez Oscar (25 % nuda prop.)
Castro Sánchez Encarnación (25 % nuda prop.)

32071A04300543

43

543

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

1.321,24

 

 

0

17

Álvarez Losada Lisardo (50 %)
Álvarez Losada Serafina (50 %)

32071A04300544

43

544

Seara Vella

MT Matogueira

 

 

 

38,94

 

 

0

19

Álvarez González Álvaro (50 %)
Álvarez González Ovidio (50 %)

32071A04500658

45

658

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

41,39

 

 

0

20

González Rodríguez José (25 %)
González Rodríguez Orentina (herd.) (25 %)
González Rodríguez Delmira (herd.) (25 %)
González Rodríguez Marina (25 %)

32071A04500659

45

659

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

546,17

 

 

0

21

Castro Rodríguez Dombina

32071A04500776

45

776

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

435,09

 

 

0

22

Álvarez Álvarez Luis (25 %)
Álvarez Álvarez Benjamín (25 %)
Álvarez Álvarez Raquel (25 %)

32071A04500777

45

777

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

44,89

 

 

0

23

González Vázquez Segundo

32071A04500660

45

660

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

79,36

 

 

0

24

Álvarez González Manuel (herd.) (20 %)
Álvarez González Sara (20 %)
Álvarez González Juana (20 %)
Álvarez González Isolina (20 %)
Álvarez González Luis (20 %)

32071A04500656

45

656

A Pena

MT Matogueira

 

 

 

 

 

485,41

0

25

Caneda González Concepción

32071A04500655

45

655

Carballosa

MT Matogueira

 

327,79

 

0,01

 

2530,72

0

26

Rodríguez Rodríguez Dosinda

32071A04500654

45

654

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

250,92

8,86

346,79

20,79

27

Vázquez González José (herd.) (50 %)
González Vázquez Manuel (50 %)

32071A04500653

45

653

Carballosa

MT Matogueira

 

1.120,23

 

320,3

76,6

344,88

71,97

29

Rodríguez Rodríguez Dosinda

32071A04500651

45

651

Carballosa

MT Matogueira

214,14

138,14

 

78,27

25,3

98,6

25,3

30

Álvarez Robleda Antonio

32071A04500650

45

650

Carballosa

MT Matogueira

155,29

612,22

 

379,25

111,15

1.788,12

96,47

31

Caneda González Concepción

32071A04500649

45

649

A Pena

MT Matogueira

 

 

 

 

 

492,84

0

32

Pérez Rodríguez Ubaldo

32071A04500648

45

648

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

3,05

63,23

1.457,84

108,19

33

Caneda González Concepción

32071A04500647

45

647

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

 

3,81

2.496,92

6,9

35

González González José (50 %)
González González Teodoro (50 %)

32071A04500645

45

645

Carballosa

MT Matogueira

 

 

 

1.207,92

173,29

2.067,16

173,28

36

González Caneda José María

32071A04500644

45

644

Touciña

MT Matogueira

 

 

 

279,61

40,37

 

40,23

37

Vázquez González Manuel

32071A04500642

45

642

Touciña

MT Matogueira

 

 

 

372,75

62,76

 

62,9

38

Caneda González Concepción

32071A04500641

45

641

Touciña

MT Matogueira

 

 

 

219,51

31,89

 

31,89

39

Caneda Álvarez Avelino

32071A04500640

45

640

Touza

MT Matogueira

 

 

 

221,85

32,78

 

32,79

40

Rodríguez Rodríguez Dosinda

32071A04500676

45

676

La Peña

PD Prados

 

 

 

194,22

35,14

 

35,14

42

Pérez Rodríguez David

32071A04500680

45

680

A Pena

MT Matogueira

 

 

 

612,74

106,87

 

106,87

44

Caneda González Concepción

32071A04500682

45

682

Balella

MT Matogueira

 

 

 

9,6

 

 

0

46

González Rodríguez José (25 %)
González Rodríguez Orentina (25 %)
González Rodríguez Delmira (25 %)
González Rodríguez Marina (25 %)

32071A04500686

45

686

Cortello

MT Matogueira

 

 

 

 

 

84,27

0

48

González Caneda Eladio

32071A04500688

45

688

Cortello

MT Matogueira

 

1,43

 

 

 

178,85

0

49

Gómez Losada Obdulia (16,6 %)
Gómez Losada Isaac (16,6 %)
Gómez Losada Juan Bautista (16,6 %)
Gómez Losada Avelino (16,6 %)
Gómez Losada María Rosa (16,6 %)
Gómez Losada Begoña (16,6 %)

32071A04500689

45

689

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

 

 

120,23

0

50

Rodríguez Caneda Santiago

32071A04500694

45

694

Cortello

MT Matogueira

 

311,77

 

704,18

118,53

2.074,58

118,53

53

González Vázquez Segundo

32071A04500698

45

698

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

 

 

208,86

0

54

Pérez Rodríguez David

32071A04500699

45

699

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

 

 

1.113,34

0

56

Rodríguez Manuel

32071A04500701

45

701

La Peña

MT Matogueira

 

11,21

 

0,18

 

1.138,23

0

57

Álvarez González Manuel (herd.) (20 %)
Álvarez González Sara (20 %)
Álvarez González Juana (20 %)
Álvarez González Isolina (20 %)
Álvarez González Luis (20 %)

32071A04500702

45

702

Pena Longa

MT Matogueira

48,02

224,38

 

0,02

 

424,53

0

58

Vázquez Fernández Consuelo

32071A04500703

45

703

Pena Longa

MT Matogueira

140,97

190,48

 

 

4,84

92,61

5,8

59

Rodríguez González Luis

32071A04500704

45

704

Pena Longa

MT Matogueira

134,92

222,18

 

0,89

11,84

45,44

10,07

61

Penín Rodríguez Julia

32071A04500706

45

706

Cortello

MT Matogueira

 

103,96

 

330,06

76,3

1.257,43

76,29

62

González Vázquez Manuel (herd.) (33,3 %)
González Vázquez Emilio (33,3 %)
González Vázquez Francisca (33,3 %)

32071A04500707

45

707

A Pena

MT Matogueira

 

 

 

 

 

200,17

0

64

Álvarez González Manuel (herd.) (20 %)
Álvarez González Sara (20 %)
Álvarez González Juana (20 %)
Álvarez González Isolina (20 %)
Álvarez González Luis (20 %)

32071A04500715

45

715

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

 

 

1.087,72

0

65

Caneda González Concepción

32071A04500716

45

716

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

42,45

36,16

1.285,22

35,08

66

González González Ramón

32071A04500717

45

717

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

449,3

68,36

1.046,34

68,36

68

Vázquez Bugallo Carmen (33,3 %)
Vázquez Bugallo Emilio (33,3 %)
Vázquez Bugallo Matilde (33,3 %)

32071A04500719

45

719

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

712,98

84,94

1.320,58

84,93

70

Rodríguez Rodríguez Santiago

32071A04500721

45

721

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

148,32

36,94

 

36,94

71

Álvarez González Manuel (herd.) (20 %)
Álvarez González Sara (20 %)
Álvarez González Juana (20 %)
Álvarez González Isolina (20 %)
Álvarez González Luis (20 %)

32071A04500758

45

758

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

3,92

 

 

0

72

Nóvoa González Herminia

32071A04500759

45

759

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

285,85

 

 

0

75

Rodríguez Caneda Santiago

32071A04500763

45

763

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

391,16

 

 

0

76

Rodríguez Carrera José

32071A04500764

45

764

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

122,34

28,12

 

28,12

77

Rodríguez Caneda Santiago

32071A04500767

45

767

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

62,44

15,47

 

15,47

78

Fernández Rodríguez Manuel

32071A04500768

45

768

Leirato do Camiño

MT Matogueira

 

 

 

0,2

0,77

 

1,08

79

Fernández Losada Dominga

32071A04500769

45

769

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

90,97

21,35

 

21,35

80

Álvarez Sotelo Lisardo

32071A04500773

45

773

Pena Longa

MT Matogueira

 

 

 

3,6

14,26

 

16,18

82

Caneda González Concepción

32071A04500586

45

586

Toxal de Arriba

MT Matogueira

 

 

 

622,77

124,19

 

123,82

85

Losada Fernández Olimpia

32071A04500597

45

597

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

 

 

922,36

50,68

 

50,67

88

Vázquez Fernández Consuelo

32071A04500599

45

599

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

59,24

 

75,66

 

309,71

0,1

90

Carballo Domínguez Aurora

32071A04500601

45

601

Tochales

MT Matogueira

 

397,47

 

 

 

319,38

0

93

Caneda Álvarez José

32071A04500604

45

604

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

 

 

910,67

6,48

95

Álvarez Robleda Antonio

32071A04500606

45

606

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

 

0,3

1.635,98

14,76

97

Caneda Álvarez José

32071A04500609

45

609

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

 

 

116,18

0

98

Álvarez Robleda Antonio

32071A04500637

45

637

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

 

 

1.024,78

 

 

0

99

Vázquez Yáñez Manuel (33,3 %)
Vázquez González José (33,3 %)
González Vázquez Manuel (33,3 %)

32071A04500638

45

638

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

 

 

782,5

 

 

0

100

Álvarez Robleda Antonio

32071A04500873

45

873

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

 

 

11,23

 

 

0

101

Caneda González Concepción

32071A04500618

45

618

Pico da Rasa

MT Matogueira

 

 

 

860,91

 

 

0

102

López Pérez Manuel

32071A04500626

45

626

Tapada nova

MT Matogueira

 

 

 

39,69

 

 

0

103

Rodríguez Gómez Luis

32071A04500627

45

627

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

599,06

 

 

0

105

Caneda González Concepción

32071A04500593

45

593

Senreiro

MT Matogueira

379,95

1.173,66

 

0,01

55,67

519,27

36,66

106

Álvarez Robleda Antonio

32071A04500592

45

592

Senreiro

MT Matogueira

 

113,33

 

9,33

44,94

1.461,51

31,93

108

Caneda Álvarez José

32071A04500590

45

590

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

 

 

828,62

0

109

González Alba Montserrat

32071A04500589

45

589

Senreiro

MT Matogueira

 

 

 

 

 

1.440,04

0

121

Losada Freijo José

32071A05000569

50

569

Seixas

MT Matogueira

 

 

 

 

22,65

 

76,81

123

Rodríguez Soto María Asunción (50 %)
Rodríguez Soto Manuel (50 %)

32071A05000571

50

571

Seixas

MT Matogueira

 

 

 

 

50,2

 

175,95

125

Pérez López Clara (50 %)
Pérez López Araceli (50 %)

32071A05000543

50

543

Seixas

MT Matogueira

 

 

 

 

265,95

 

986,59

127

González Novoa Antonio

32071A05000541

50

541

Seixas

MT Matogueira

 

 

 

 

56,72

 

128,38

130

Fernández Rodríguez Juana

32071A06600126

66

126

Seixas

MT Matogueira

 

 

 

 

28,96

 

21,11

131

González Pérez Obdulia

32071A06600123

66

123

Reboledo

MT Matogueira

 

 

 

 

37,36

 

37,36

134

Blanco Gómez María

32071A06600117

66

117

Reboledo

MT Matogueira

 

 

 

 

87

 

74,71

136

Pérez Pérez Ricardo (33,3 %)
Pérez Pérez Digna (33,3 %)
Pérez Pérez Rosa (33,3 %)

32071A06600482

66

482

Reboledo

MT Matogueira

 

 

 

 

63,83

 

66,82

139

Pérez Pérez Ricardo (33,3 %)
Pérez Pérez Digna (33,3 %)
Pérez Pérez Rosa (33,3 %)

32071A06600463

66

463

Carballiño

C-Labradío
MT Matogueira

 

 

 

491,66

111,03

 

111,14

143

González Alba Manuel (herd.)

32071A06600452

66

452

Carballiño

C-Labradío

 

 

 

457

18,74

 

23,63

144

Gómez Álvarez Sara (25 %)
Gómez Losada Isaac (4,1 %)
Gómez Losada Juan Bautista (4,1 %)
Gómez Losada Avelino (4,1 %)
Gómez Losada María Rosa (4,1 %)
Gómez Losada Begoña (4,1 %)
Gómez Losada Obdulia (4,1 %)
Gómez Álvarez Longina (25 %)
Gómez Álvarez Enrique (25 %)

32071A06600518

66

518

O Campo

C-Labradío

 

 

 

0,33

 

 

0

145

Rodríguez Pérez Agenor

32071A06600487

66

487

Pozas As

MT Matogueira

 

 

 

275,3

35,83

 

32,57

146

Gómez Blanco Esperanza

32071A06600488

66

488

As Pozas

MT Matogueira

 

 

 

108,7

43

 

43,26

147

Gómez Blanco Esperanza

32071A06600489

66

489

Correla das Rocas

MT Matogueira

 

 

 

69,03

0,69

 

5,76

148

Gómez Álvarez Manuel

32071A06600492

66

492

As Pozas

PD Prados

 

 

 

29,19

9,46

 

9,46

151

Gómez Álvarez José

32071A06600496

66

496

As Pozas

MT Matogueira

 

 

 

403,81

78,31

 

79,37

155

Rodríguez López Remedios (50 %)
Arroyo Rodríguez Paz (12,5 %)
Arroyo Rodríguez Luis (12,5 %)
Arroyo Rodríguez Domingo (12,5 %)
Arroyo Rodríguez Daniel (12,5 %)

32071A06600500

66

500

Tapada

MT Matogueira

 

 

 

 

 

310,37

0

162

Rodríguez López Manuel

32071A06600332

66

332

Beltran

MT Matogueira

 

 

 

0,84

 

 

0

164

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Maria (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06600329

66

329

Malla da Vella

MT Matogueira

 

 

 

124,08

 

 

0

165

Rodríguez López Manuel

32071A06600328

66

328

Leirato da Rosalía

MT Matogueira

 

 

 

88,64

 

 

0

166

Vázquez Álvarez Manuel

32071A06600327

66

327

Malla da Vella

MT Matogueira

 

 

 

147,33

 

 

0

167

Blanco Gómez María

32071A06600326

66

326

Malla da Vella

MT Matogueira

 

 

 

175,92

 

 

0

168

Rodríguez Pérez María (33,3 %)
Rodríguez Pérez Josefa (33,3 %)
Rodríguez Pérez Gabino (33,3 %)

32071A06600323

66

323

Malla da Vella

MT Matogueira

 

 

 

120,87

 

 

0

169

Rodríguez Rodríguez Gabino

32071A06600324

66

324

Malla da Vella

MT Matogueira

 

 

 

166,43

 

 

0

170

Arroyo Rodríguez Paz (8,3 %)
Arroyo Rodríguez Luis (8,3 %)
Arroyo Rodríguez Domingo (8,3 %)
Arroyo Rodríguez Daniel (8,3 %)
Rodríguez López Estrella (44,4%)
Rodríguez López Manuel (11,1 %)
Rodríguez López Luis (11,1 %)

32071A06600355

66

355

Leira da Revoltiza

MT Matogueira

 

 

 

815,17

71,79

2.231,37

71,8

171

Rodríguez Pérez Antonio

32071A06600374

66

374

Portela

MT Matogueira

 

 

 

 

 

129,61

0

172

González González José Antonio

32071A06600375

66

375

Portela

MT Matogueira

 

 

 

 

 

1.595,67

0

174

López Roda Carmen

32071A06600377

66

377

Val das Badras

MT Matogueira

 

 

 

 

 

926,06

0

175

González Caneda Juana

32071A06600379

66

379

Bal das Cabras

MT Matogueira

 

 

 

 

 

1609,66

0

176

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06600381

66

381

Portela Darriba

MT Matogueira

 

52,55

 

 

 

1.552,09

0

177

Blanco Castro Florinda

32071A06600382

66

382

Portela

MT Matogueira

286,92

589,61

 

 

 

1.592,95

0

178

Arroyo Rodríguez Paz (25 %)
Arroyo Rodríguez Luis (25 %)
Arroyo Rodríguez Domingo (25 %)
Arroyo Rodríguez Daniel (25 %)

32071A06600398

66

398

Leira da Revoltiza

MT Matogueira

 

 

 

195,52

5,32

 

6,04

179

Rodríguez Álvarez Luis

32071A06600397

66

397

Portela

MT Matogueira

 

164,98

 

175,23

147,51

872,14

146,22

180

Rodríguez López Manuel

32071A06600396

66

396

Val de Ca.

MT Matogueira

86,45

435,41

 

349,98

 

1293,87

1,07

181

Fernández Losada Dominga

32071A06600395

66

395

Portela

MT Matogueira

6,57

379,6

 

171,8

 

605,39

0

182

Martínez Rodríguez Luisa

32071A06600394

66

394

Portelas

MT Matogueira

 

518,05

 

232,68

 

495,37

0

183

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06600393

66

393

Portela

MT Matogueira

 

77,87

 

193,4

 

254,32

0

184

Rodríguez Rodríguez Gabino

32071A06600392

66

392

Portela

MT Matogueira

 

 

 

168,55

 

248,46

0

185

Rodríguez López Luis

32071A06600391

66

391

Portela

MT Matogueira

 

 

 

228,5

 

246,36

0

186

Álvarez Rodríguez José

32071A06600390

66

390

Portela

MT Matogueira

 

 

 

199,33

 

66,85

0

187

Martínez Rodríguez Luisa

32071A06600383

66

383

Portela

MT Matogueira

 

 

 

123,6

 

 

0

188

Rodríguez Rodríguez Ana

32071A06600384

66

384

Portela

MT Matogueira

 

 

 

102,71

 

 

0

189

Pérez Álvarez Amparo

32071A06600385

66

385

Portela

MT Matogueira

 

 

 

233,37

 

 

0

193

González Fernández Otilia

32071A06500129

65

129

Portela

MT Matogueira

 

 

 

79,79

 

 

0

194

Blanco Castro Florinda

32071A06500091

65

91

Agro da Regueira

MT Matogueira

 

 

 

131,47

 

 

0

195

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500092

65

92

Portela de Arriba

MT Matogueira

 

 

 

207,54

 

 

0

198

González Caneda José María

32071A06500150

65

150

Portela

MT Matogueira

 

 

 

192,38

 

 

0

199

Rodríguez González Ceferino

32071A06500135

65

135

Portela

MT Matogueira

 

 

 

315,11

 

 

0

200

Pérez Rodríguez Ruth

32071A06500094

65

94

Leira da Portela

MT Matogueira

 

 

 

322,39

 

 

0

201

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500095

65

95

Portela de Abaixo

MT Matogueira

 

 

 

123,36

 

 

0

203

Rodríguez González Eliseo

32071A06500099

65

99

Corgo

MT Matogueira

 

 

 

9,31

 

 

0

205

Rodríguez López Remedios

32071A06500154

65

154

Seixo Blanco

MT Matogueira

 

 

 

2,76

 

 

0

206

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500155

65

155

Seixo Blanco

MT Matogueira

 

 

 

66,06

 

 

0

207

Rodríguez López Remedios (33,3 %)
Rodríguez López Luis (33,3 %)
Rodríguez López Manuel (33,3 %)

32071A06500156

65

156

Seixo Blanco

MT Matogueira

 

 

 

786,16

 

 

0

209

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500159

65

159

Seixo Blanco

MT Matogueira

 

 

 

121,62

 

 

0

211

Álvarez Rodríguez José

32071A06500167

65

167

Auga do Ribeiro

MT Matogueira

 

 

 

81,99

 

 

0

212

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06500171

65

171

Reboleiras

MT Matogueira

 

 

 

27,33

 

 

0

213

Rodríguez López Manuel

32071A06500172

65

172

Reboleiras

MT Matogueira

 

 

 

2,63

 

 

0

214

González Rodríguez Paulino

32071A06500175

65

175

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

13,48

 

 

0

215

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500176

65

176

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

36,56

 

 

0

216

Carrera Contiñas David

32071A06500178

65

178

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

78,81

 

 

0

218

Álvarez Arias Ervigio

32071A06500182

65

182

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

122,15

 

 

0

219

Álvarez Rodríguez Juan María (herd.)

32071A06500184

65

184

Reboleiras

MT Matogueira

 

 

 

119,23

 

 

0

220

Castro Álvarez Josefina

32071A06500187

65

187

Tras do Portiño

MT Matogueira

 

 

 

241,83

 

 

0

221

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500088

65

88

Leira do Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

132,42

 

 

0

222

Rodríguez Losada Enrique

32071A06500084

65

84

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

106,96

 

 

0

223

González Pérez Josefa

32071A06500079

65

79

Sorte do Portiño

MT Matogueira

 

 

 

44,56

 

 

0

224

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06500077

65

77

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

0,28

 

 

0

225

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06500078

65

78

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

122,3

 

 

0

226

Blanco Gómez Flora

32071A06500075

65

75

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

165,82

 

 

0

227

Rodríguez Rodríguez Gabino

32071A06500069

65

69

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

179,99

 

 

0

228

Rodríguez Rodríguez Gabino

32071A06500068

65

68

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

282,61

 

 

0

229

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06500070

65

70

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

486,43

 

 

0

230

Rodríguez Álvarez Antonio

32071A06500071

65

71

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

38,36

 

 

0

231

Castro Álvarez Josefina

32071A06500063

65

63

Tapadon

MT Matogueira

 

 

 

261,7

 

 

0

233

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500072

65

72

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

175,13

 

 

0

234

González Pérez Josefa

32071A06500090

65

90

Sorte do Portiño

MT Matogueira

 

 

 

235,7

 

 

0

235

Martínez Rodríguez Luisa (herd.)

32071A06500277

65

277

Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

0,65

 

 

0

236

Rodríguez Losada Enrique

32071A06500083

65

83

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

96,7

 

 

0

237

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500122

65

122

Leira do Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

126,67

 

 

0

238

Castro Álvarez Josefina

32071A06500120

65

120

Leira do Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

8,23

 

 

0

239

Álvarez Álvarez María

32071A06500114

65

114

Agro de Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

0,44

 

 

0

240

Carrera Contiñas David

32071A06500113

65

113

Portiño

MT Matogueira

 

 

 

10,91

 

 

0

241

Álvarez Martínez María (33,3 %)
Álvarez Martínez Purificación (33,3 %)
Álvarez Martínez José (33,3 %)

32071A06500112

65

112

Portiño

C-Labradío

 

 

 

23,9

 

 

0

242

González Rodríguez Santiago

32071A06500111

65

111

Agro de Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

43,13

 

 

0

243

Rodríguez López Manuel

32071A06500107

65

107

Enriba dos Corgos

MT Matogueira

 

 

 

91,09

 

 

0

244

Rodríguez González Mónica (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez María (33,3 %)
Rodríguez Rodríguez Elena (33,3 %)

32071A06500106

65

106

Enriba dos Corgos

MT Matogueira

 

 

 

42,75

 

 

0

245

Álvarez Enríquez José

32071A06500105

65

105

Agro de Regueiro

MT Matogueira

 

 

 

9,71

 

 

0

247

Rodríguez Caneda Santiago

32071A06700099

67

99

Carballeira

MT Matogueira

 

 

 

 

0

 

2,32

248

Enríquez González Emerita

32071A06700344

67

344

Medallos

MT Matogueira

 

 

 

18,01

12,07

 

15,12

252

Pérez López Clara (50 %)
Pérez López Araceli (50 %)

32071A06700169

67

169

Os Medallos

PD Prados

 

 

 

 

2

 

17,55

253

Sotelo Pérez Francisco

32071A06700172

67

172

Concedo

MT Matogueira

 

 

 

3,88

10,75

 

11,73

255

Pérez López Clara (50 %)
Pérez López Araceli (50 %)

32071A06701008

67

1008

Medallos

MT Matogueira

 

 

 

118,81

 

 

0

256

Rodríguez López Remedios

32071A06701009

67

1009

Concedo

MT Matogueira

 

 

 

116,08

 

 

0

257

Vázquez Domínguez Luis

32071A06701010

67

1010

Casarella Fuera

MT Matogueira

 

 

 

68,5

 

 

0

258

Sotelo Pérez Francisco

32071A06701011

67

1011

Casarella Fuera

MT Matogueira

 

 

 

78,65

 

 

0

309

Carrera Alonso Juan Manuel

32071A06900108

69

108

Tapada do barroso

PD Prados

 

 

 

42,11

 

 

 

Afeccións parque eólico en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Torre (Torre): torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polas vías en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Voo aero.).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.