DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Xoves, 22 de febreiro de 2024 Páx. 15119

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2024 pola que se convocan seis edicións do Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais destinado ás persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 152/2021, do 21 de outubro (DOG núm. 216, do 10 de novembro), polo que se regulan as condicións para o exercicio profesional das actividades de socorrismo acuático, información e primeiros auxilios nos espazos acuáticos naturais e instalacións acuáticas na Comunidade Autónoma de Galicia establece os requisitos que debe reunir o persoal socorrista para exercer a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia, sendo requisito indispensable a inscrición no rexistro.

Por outra banda, o artigo 21 do citado Decreto 152/2021, dispón que a Academia Galega de Seguridade Pública, nas súas propias instalacións ou ben de forma conveniada ou subcontratada, poderá impartir os cursos de formación continua.

Dentro das actividades programadas para o ano 2024, e consonte o establecido na Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), anúnciase a convocatoria de 6 edicións do Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais destinado as persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia., conforme as seguintes bases:

A Estrada, 19 de febreiro de 2024

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO I

Bases

Primeira. Actividades formativas

As actividades formativas serán as que se especifican no anexo II desta resolución, no cal, se indica tamén, de ser o caso, o número de edicións por curso, número de horas lectivas, número de prazas, datas de realización e horarios dos distintos cursos. As actividades formativas terán preferentemente horario de mañá e tarde.

Os cursos convocados realizaranse na Academia Galega de Seguridade Pública (r/ Cultura, s/n, A Estrada, Pontevedra), sen prexuízo de que algunhas actividades formativas concretas ou módulos destas se poidan facer fóra das súas instalacións.

De ser o caso, as persoas seleccionadas nas diferentes actividades formativas serán notificadas por correo electrónico de calquera outra información necesaria.

Segunda. Contido das actividades formativas

O contido das diferentes actividades formativas convocadas pola presente resolución pode consultarse na páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública (http://agasp.xunta.gal) na epígrafe «Formación de colectivos».

Terceira. Destinatarios/as

Persoas interesadas no desenvolvemento do exercicio profesional de socorrismo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarta. Requisitos de participación dos/das solicitantes

1. Requisitos xerais:

a) Persoas maiores de idade en posesión do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria.

b) Non atoparse inscrito de forma definitiva na sección ou seccións correspondentes do Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.

2. Proba específica:

Superar a proba específica «combinada con aletas», que constitúe o primeiro módulo formativo dos cursos convocados e que se regula na base novena desta convocatoria.

3. Requisitos físicos/psíquicos:

Os/as solicitantes deberán acreditar que non padecen enfermidade nin están afectados por limitación física ou psíquica incompatible coa realización das accións formativas ou co desempeño das funcións correspondentes ao curso a que se opta, mediante declaración que se efectuará xunto coa solicitude de matrícula no curso, e será obriga de cada alumno/a poñer en coñecemento da Agasp calquera alteración relacionada con esta.

Quinta. Solicitudes

a) O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (http://agasp.xunta.gal); non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar en cursos da Agasp manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións. No suposto de non seren correctos ou exactos tales datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

b) As persoas que non sexan usuarias da páxina web da Agasp deberán previamente darse de alta nela, para o cal é necesario facilitar unha conta persoal de correo electrónico.

c) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información poderán dirixirse á Agasp a través dos números de teléfono 886 20 61 37, 886 20 61 38 e 886 20 61 11 ou do enderezo de correo electrónico formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

d) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

e) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normalizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

f) Non está permitida a realización de cursos que teñan simultaneidade de horarios nunha ou varias sesións presenciais. Cando o alumnado teña coñecemento de que foi seleccionado para un curso que teña coincidencia horaria con outro no cal xa foi seleccionado, debe renunciar a un deles.

g) Se as solicitudes para participar nun curso non superan o 50 % das prazas convocadas, a Agasp reserva para si a facultade de anular a actividade formativa.

Sexta. Prazo de inscrición

O prazo de inscrición será ata o 4 de marzo de 2024, a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

No caso de que non haxa un suficiente número de solicitantes que reúnan os requisitos do curso, poderá completarse o alumnado asignado a este mediante a apertura dun novo prazo público de presentación de solicitudes na páxina web da Agasp, coa antelación posible en función da data do curso e para que teña lugar unha adecuada selección das persoas candidatas.

Sétima. Criterios xerais de selección

1. A selección realizarase por orde de entrada da solicitude de inscrición.

2. Reservarase un 30 % das prazas a voluntarios/as activos/as nunha agrupación o asociación de voluntarios de protección civil que teñan superado o curso básico de protección civil.

3. Na selección reservarase o 50 % do total das prazas para solicitantes mulleres que reúnan os requisitos establecidos na convocatoria, segundo o disposto no artigo 50 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Cando no proceso de selección non se completase a reserva dos puntos segundo e terceiro, a dita reserva, de existir suficiente número de solicitantes, completarase co resto de solicitudes.

Oitava. Admisión

A Agasp publicará na súa páxina web http://agasp.xunta.gal unha relación das persoas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de reservas, de acordo co disposto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Os/as alumnos/as seleccionados/as serán informados/as da súa selección a través do correo electrónico e tamén, para quen facilite un número de teléfono móbil, a través de mensaxe telefónica.

O alumnado seleccionado só poderá renunciar ao curso por causas de forza maior suficientemente xustificadas.

A renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formacion.emerxencias.agasp@xunta.gal, e cunha antelación mínima de tres días hábiles ao inicio do curso, co fin de poder cubrir a vacante.

A Agasp reserva para si o dereito de solicitar todos aqueles datos que considere necesarios para a adecuada realización da selección.

Novena. Proba específica

As persoas admitidas nos cursos deberán superar a proba específica «combinada con aletas», que constitúe o primeiro módulo formativo dos cursos convocados, e cuxo contido poderá consultarse na ficha específica do curso da páxina web da Agasp http://agasp.xunta.gal, na pestana «formación».

As persoas admitidas nos cursos serán convocadas para a realización da devandita proba específica «combinada con aletas» que deberá superarse nun tempo máximo de cinco minutos e trinta segundos.

As persoas convocadas para a realización desta proba deberán vir provistas do material seguinte:

– Gorro e gafas de natación.

– Traxe de baño.

– Chancletas para o acceso á piscina.

– Útiles persoais de aseo.

– Xogo de aletas.

As persoas admitidas que non superen esta proba específica serán dadas de baixa no curso correspondente.

Décima. Vestimenta e material

O/a alumno/a para a realización da parte práctica na piscina ou nun espazo acuático natural deberá asistir ao curso co material descrito neste punto. As persoas que incumpran esta norma poderán ser dadas de baixa na actividade.

– Gorro e gafas de natación.

– Traxe de baño.

– Xogo de aletas.

– Chancletas para o acceso á piscina.

– Útiles persoais de aseo.

– Traxe de neopreno.

Décimo primeira. Dereitos e deberes do alumnado participante

Durante o desenvolvemento da actividade ao alumnado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp.

Décimo segunda. Faltas de asistencia

O Regulamento de réxime interior da Agasp regula no seu artigo 16 as faltas de asistencia nos cursos:

1. A asistencia ás clases e actividades comprendidas no programa do curso é obrigatoria. As faltas que os/as alumnos/as acumulen deberán xustificarse debidamente e penalizaranse disciplinariamente en caso contrario.

2. O/a alumno/a que, por enfermidade ou algunha outra causa xustificada, perda máis do 10 % das clases do curso de formación será declarado/a non apto/a e poderá incorporarse ao curso seguinte ou cando a causa determinante llo permita.

De ser necesario, e só nos casos en que a inasistencia ás clases estea motivada por accidente ou lesión sufridos con ocasión da actividade académica, o director xeral poderá considerar a conveniencia ou a oportunidade de permitir ao/á alumno/a poder recuperar ata un determinado número de horas e participar posteriormente nun exame extraordinario para poder superar o curso sen ter que repetilo.

3. No entanto, aínda que as ausencias acumuladas non cheguen á porcentaxe sinalada, o/a alumno/a poderá verse obrigado a recuperar todas ou parte das horas perdidas ao longo do curso. Neste caso a xefatura de formación proporá ao director xeral o número de horas que se deban recuperar, tendo en conta, en cada caso concreto, o tipo de xustificación presentada para cada ausencia, así como o número total destas e o comportamento e a actitude do/da alumno/a ao longo do curso».

Décimo terceira. Certificado de aproveitamento

Ao finalizar a actividade entregarase un certificado de aproveitamento a aquelas persoas que acrediten a súa participación continuada e superen a proba final.

Décimo cuarta. Facultades da Agasp

A Agasp poderá modificar, sen necesidade de nova publicación, o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Agasp tamén poderá, sen necesidade de nova publicación, suprimir o curso, cambiar as datas e o seu lugar de realización, ampliar novas edicións ou prazas deste, ou suspendelo, cando así veña exixido por circunstancias que afecten a súa organización ou docencia, especificamente, poderase suprimir o curso cando o alumnado admitido antes da data de inicio deste non supere o 50 % das prazas convocadas.

Así mesmo, facúltase o director xeral para ditar resolución sen necesidade de nova publicación para interpretar, se fose o caso, o desenvolvemento da convocatoria ou docencia.

ANEXO II

Actividades formativas

Denominación do curso

Lugar de realización

Prazas por edición

Proba específica

Datas e horarios do curso

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

A Estrada (Pontevedra)

27

2 de abril ás 13.00 horas

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 de abril, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 de maio

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

Ourense (Ourense)

27

2 de abril ás 19.00 horas

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 de abril, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 de maio, 1 de xuño

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

Ferrol (A Coruña)

27

9 de marzo ás 16.00 horas

15, 16, 17, 22, 23, 24 de marzo, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 de abril e 2, 3 de maio

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

Ortigueira (A Coruña)

27

Por determinar

Por determinar, pero sempre antes de xullo

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

Noia/Porto do Son (A Coruña)

27

13 de marzo ás 17.00 horas

15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 de marzo, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 de abril

Curso de formación específica de socorrismo en instalacións e espazos acuáticos naturais na Comunidade Autónoma de Galicia

Ribadeo (Lugo)

27

Por determinar

Por determinar, pero sempre antes de xullo