DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 11 de marzo de 2024 Páx. 18264

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Lugo

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2023.

A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, en sesión ordinaria que tivo lugar o día 27 de decembro de 2023, adoptou, entre outros, o Acordo 4/936, de aprobación da oferta de emprego público do Concello de Lugo para o ano 2023, no cal figuran incluídas as seguintes prazas de persoal funcionario:

Promoción interna:

– 1 praza de inspector/a principal, escala Administración especial executiva, subescala de servizos especiais policía local, grupo A2.

– 1 praza de inspector/a, escala Administración especial executiva, subescala de servicios especiais policía local, grupo A2.

– 2 prazas de técnico/a medio, escala Administración xeral, subescala xestión, grupo A2.

– 1 praza de administrativo/a, escala Administración xeral, subescala administrativa, grupo C1.

– 1 praza de oficial maquinista fontaneiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de oficial fontaneiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de monitor/a de educación viaria, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C1.

Oposición libre:

– 4 prazas de bombeiros/as, escala Administración especial, subescala servizos especiais extinción de incendios, grupo C2.

– 3 prazas de celador/a de centros de educación infantil e primaria, escala Administración especial, subescala de servizos especiais, grupo AP.

– 2 prazas de ordenanza, escala Administración xeral, subescala subalterna, grupo AP.

– 1 praza de técnico/a superior de educación infantil, escala Administración especial, subescala técnica, grupo B.

– 2 prazas de traballador/a social, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

– 2 prazas de animador/a sociocultural, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

– 1 praza de psicólogo/a, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A1.

– 1 praza de técnico/a, escala Administración xeral, subescala técnica, grupo A1.

– 1 praza de técnico/a medio, escala Administración xeral, subescala xestión, grupo A2.

– 4 Auxiliares administrativos/as, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2.

– 1 praza auxiliar administrativo/a, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2, reservada a quenda de persoas con discapacidade intelectual.

– 1 praza auxiliar administrativo/a, escala Administración xeral, subescala auxiliar, grupo C2, reservada a quenda de persoas con discapacidade.

– 1 praza operario/a de cemiterio, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo AP.

– 1 praza oficial lector/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza oficial cociñeiro/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza oficial vixilante recadador/a, escala Administración especial, subescala servizos especiais, grupo C2.

– 1 praza de arquitecto/a técnico/a, escala Administración especial, subescala técnica, grupo A2.

O que se fai público en cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e do 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 298, do 30 de decembro de 2023, publicouse anuncio relativo á oferta de emprego público para o ano 2023, con fe de erratas publicada no Boletín Oficial da provincia de Lugo núm. 17, do 20 de xaneiro de 2024.

Lugo, 5 de febreiro de 2024

A alcaldesa
P.D. (Decreto da Alcaldía nº 464/2024, do 19.1.2024)
Ángel Pablo Permuy Villanueva
Tenente de alcalde delegado da Área de Xestión
Integral de Recursos Internos