DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Luns, 25 de marzo de 2024 Páx. 20618

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2024 pola que se publica a relación vixente de persoas deportistas de alto nivel, alto nivel vitalicio, alto rendemento, rendemento deportivo de base, xuíces, árbitros e técnicos.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Ao recoller esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base, persoas técnicas, árbitras e xuíces de alto nivel. Esta normativa atribúe á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento e do rendemento deportivo de base propoñer o recoñecemento de alto nivel deportivo das persoas que reúnan os requisitos nela establecidos. A Comisión elevará a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte.

Con base no artigo 12.3 do Decreto 165/2020, do 17 de setembro, farase a publicación periódica da relación de persoas que teñen en vigor os recoñecementos regulados neste decreto.

En consecuencia, esta Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación vixente de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, de alto nivel vitalicio, alto rendemento, rendemento deportivo de base, xuíces, árbitros e técnicos que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do dia seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2024

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro
de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto nivel vitalicio, alto rendemento, rendemento deportivo de base, xuíces, árbitros e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abal Nartallo

Tono

***1338**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

2

Abal Giráldez

Sara

***0894**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

3

Abalde Díaz

Alberto

***6814**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

4.4.2027

4

Abeijón Priegue

Daniel

***7146**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

5

Abelleira Rey

Amy

***3066**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

6

Abilleira Costal

Erika

***7234**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

21.7.2028

7

Aboy Agrasar

Lidia

***2883**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

26.5.2024

8

Abril Bravo

Alba

***7087**

Vela

Deportista de alto rendemento

24.7.2027

9

Abuín Sánchez

Irea

***3637**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

10

Acevedo Gómez

Ana

***4718**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

11

Agís Piñeiro

Carla

***4381**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

12

Alava Montenegro

Javier

***3045**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

13

Alberte Teijeiro

Óscar

***7599**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

1.4.2024

14

Alejos Alonso

Agustín

***4091**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

15

Allegue Pena

Óscar

***3812**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

16

Alonso Alonso

Damián

***0144**

Remo

Deportista de alto nivel

8.2.2025

17

Alonso Gil

Guillermo

***6199**

Remo

Deportista de alto nivel

30.4.2028

18

Alonso Gómez

Irea

***4403**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

19

Alonso Lage

Iván

***7398**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

20

Alonso Vilariño

María Victoria

***7081**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

12.12.2026

21

Alonso Villar

Denis

***6768**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

22

Álvarez Rodríguez

Iria

***1092**

Remo

Deportista de alto rendemento

12.11.2026

23

Álvarez Álvarez

Marta

***8844**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

24

Álvarez Cayetano

Daniela

***4580**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

25

Álvarez Domínguez

Carlos

***7297**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

26

Álvarez Domínguez

Pablo

***9654**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

27

Álvarez Domínguez

David

***8091**

Boxeo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

28

Álvarez Durán

Iago

***8310**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

29

Álvarez Falque

Sofía

***4824**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

11.5.2024

30

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

20.12.2028

31

Álvarez Fernández

Yadhira

***0456**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

32

Álvarez Manzano

Carlos

***0894**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.3.2029

33

Álvarez Núñez

Martín

***1451**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

34

Álvarez Rodríguez

Lara

***1091**

Remo

Deportista de alto rendemento

12.11.2026

35

Álvarez Rodríguez

Jorge

***0446**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

36

Álvarez Romero

Noa

***1882**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.7.2028

37

Álvarez Romero

Lola

***7322**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

38

Álvarez Saco

Carla

***3087**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

39

Álvarez Suárez

Laura

***6371**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

40

Álvarez Yates

Tania Elizabeth

***7822**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

41

Alvariño García

Miguel

***4122**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

42

Alvedro del Río

Álvaro

***1661**

Remo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

43

Amado Suárez

Paula

***2195**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

44

Ameneiro Amezaga

Pedro Ramón

***5071**

Vela

Deportista de alto nivel

11.7.2024

45

Ameneiro Sobrino

Inés

***8729**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

46

Ameneiro Teijeiro

Fátima

***8122**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

47

Amil Araujo

Mara

***7418**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.6.2028

48

Amoedo Fernández

Uxía

***5104**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

49

Amor Pardo

Aarón

***2460**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

50

Amor Vizoso

David

***2393**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

51

Amorín Martín

Manuel

***7979**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

22.6.2028

52

Andión Valiñas

Alejandro

***4422**

Natación

Deportista de alto nivel

3.4.2027

53

Andrade Sánchez

Christian

***4244**

Caza

Deportista de alto nivel

1.11.2027

54

Andrade Suárez

Bruno

***5950**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

55

Antañón Vieites

Lucas

***7336**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

56

Antelo Fernández

Pablo

***1740**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

57

Añón Puente

Daniel

***4628**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

58

Arancibia Murillo

Dariana Abigail

***0524**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

29.6.2026

59

Aranda Olalla

José Antonio

***5646**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

21.4.2028

60

Araujo Avendaño

Jorge Alejandro

***9632**

Surf

Deportista de alto nivel

27.9.2025

61

Arboleya Vega

Román

***9286**

Balonmán

Deportista de alto nivel

12.11.2026

62

Arcay Fernández

David

***0438**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

63

Areal Alonso

Juan Carlos

***9936**

Boxeo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

64

Areáns Gregs

Daniel

***8837**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

65

Ares Betanzos

Icía

***7652**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

66

Ares Filloy

Jaime

***5023**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

67

Ares Maneiro

Jesús

***9902**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

68

Ares Maseda

Ana Vanessa

***3750**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

15.11.2027

69

Ares Roel

Iván

***2115**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

1.12.2025

70

Arévalo López

Carlos

***3825**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

71

Arias Sanjuán

Alejandro

***1983**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

72

Armada Santos

Vega

***0100**

Esgrima

Deportista de alto nivel

15.3.2027

73

Arosa Soto

Inés

***3227**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

74

Ayude López

José Manuel

***9160**

Kickboxing e muaythai

Técnico de alto nivel

26.11.2024

75

Ayude Pallas

Cora

***0036**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.12.2025

76

Ayude Pallas

Nahum

***0036**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

77

Ayude Pallas

Arón

***0037**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

21.3.2026

78

Baamonde González

José

***9571**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

79

Baccani

Gianmarco

***4494**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

80

Bajo Borlán

Laura

***9713**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

5.12.2025

81

Balboa Fernández

Aldara

***9612**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

82

Balboa Fernández

Alia

***9611**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

83

Baldomar Domínguez

Hugo

***1839**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

84

Baliña Rodríguez

Emma

***7583**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

85

Balsa Vigo

Javier

***7994**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

28.5.2028

86

Baños Núñez

Nicolás

***1023**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

87

Barcala Muñiz

Vanessa

***9793**

Remo

Deportista de alto nivel

7.8.2027

88

Barcia Bugallo

Joel

***3510**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

1.4.2024

89

Barcia Rama

Daniel

***0845**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

90

Bardelás Rivera

Alex

***6505**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.11.2027

91

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Orientación

Deportista de alto nivel

26.6.2026

92

Barreiro Baliño

Martín

***8630**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.9.2026

93

Barreiro Chapela

Edgar

***1515**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.3.2029

94

Barreiro Hermelo

David

***1329**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

95

Barreiro López

José

***1533**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

96

Barreiro Malvido

Antonio

***4099**

Piragüismo

Técnico de alto nivel

29.6.2026

97

Barreras Sanjurjo

Esperanza

***7207**

Surf

Deportista de alto nivel

23.12.2025

98

Barro Casanova

Malena

***2131**

Remo

Deportista de alto nivel

20.12.2025

99

Barros Castro

María del Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

26.5.2028

100

Barros Vila

Darío

***7169**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

101

Basadre López

Alberto

***6236**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

102

Bastos Novelle

Yolanda

***1071**

Vela

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

103

Batán Álvarez

Rubén

***5964**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

104

Batista Emboirik

Edgar

***4287**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

105

Bautista García

Fernando David

***7955**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

106

Bautista Maestre

María

***6305**

Taekwondo

Árbitro alto nivel

12.11.2026

107

Becerra Bernárdez

Yoel

***8187**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

108

Bello Álvarez

Moisés

***9640**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

109

Bello Álvarez

Saúl

***9767**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

110

Bello Armada

Andrea

***4173**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

111

Bello Blanco

Gabriel

***0656**

Remo

Deportista de alto rendemento

20.6.2026

112

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.8.2026

113

Benaches Gilsanz

Iria

***0894**

Balonmán

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

114

Benedetti González

Julia

***1318**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.8.2024

115

Benito Díaz

Jesús

***9827**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.4.2027

116

Benito Rey

Javier

***7922**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

117

Bentancor Fernández

Matías Gabriel

***8385**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

118

Berdullas Calviño

Saúl

***0002**

Tenis

Deportista de alto nivel

30.10.2026

119

Bermúdez Barros

Carlos

***1434**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

120

Bermúdez Vara

Rubén

***1977**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

121

Bernárdez Rodríguez

David

***1179**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.9.2026

122

Berrocal Mata

Manuel

***1449**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

123

Blanco Piñeiro

Isaac

***2420**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

7.12.2025

124

Blanco Prol

Samuel

***6281**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

13.11.2025

125

Blanco Prol

Paula

***1011**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

126

Blanco Tarela

Irene

***1405**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

15.11.2025

127

Boedo Arza

Andrea

***0225**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

128

Bolaño García

Jesús Francisco

***2272**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

129

Boudjenane Liñares

Mateo

***2626**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

130

Boudjenane Núñez

Cristóbal Gmall

***9450**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

20.12.2028

131

Boullosa Zarraquiños

Iria

***2909**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

132

Bouzada Quintá

Luis

***1758**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

133

Bouzas Pedreira

Alicia

***7256**

Natación

Deportista de alto nivel

21.7.2027

134

Bouzas Somoza

Raúl

***6770**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.3.2029

135

Bouzón García

Víctor

***9048**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

136

Brage Casteleiro

Daniel Ángel

***4164**

Piragüismo

Técnico de alto nivel

3.8.2027

137

Braña Barreiros

Alejandra

***4950**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

20.12.2025

138

Braña Jallas

Rubén

***3924**

Ximnasia

Deportista de alto rendemento

11.7.2026

139

Braña Rial

Nicolás

***7858**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

140

Brea González

Santiago

***6372**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.11.2026

141

Brea Mariño

Uxía

***4370**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

142

Buba Sopko

Ricardo Martín

***4828**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

9.1.2027

143

Bueno López

Guillermo

***8280**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

144

Bugallo Arriola

Luis

***5797**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

145

Busto Bandín

Fernando

***7938**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

146

Caamaño Rodríguez

Daniel

***8260**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

147

Cabaleiro Fernández

Marta

***7435**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

148

Cabaleiro Pereiro

Marta

***8424**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

20.5.2027

149

Cabana del Amo

Pablo

***1396**

Natación

Deportista de alto nivel

4.8.2026

150

Cabarcos Méndez

José Luis

***7506**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

151

Cabello Cañas

María Teresa

***9681**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

152

Cabello Viéitez

Pablo

***5089**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

153

Cabezas Colinas

Elsa

***1639**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

154

Cabrera González

Pedro

***6852**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

155

Caeiro Mariño

Isabel

***0463**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

156

Cámera Martínez

Pablo Raúl

***0579**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

157

Camino Fernández

Carolina

***3670**

Voleibol

Deportista de alto nivel

4.4.2027

158

Campos Andrade

Manuel

***5758**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

159

Campos García

Manuel Antonio

***2925**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

160

Campos Méndez

Ignacio

***5826**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

161

Campos Tato

Uxía

***6291**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.6.2027

162

Campos Varón

Pablo

***2101**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

163

Cancelas Fandiño

Javier

***1481**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

21.11.2025

164

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

26.5.2028

165

Canedo Otero

Paula

***0127**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

20.12.2028

166

Canosa García

Brais

***9918**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

167

Canosa Maceiras

Pedro

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

5.9.2026

168

Canosa Maceiras

Marta

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.6.2027

169

Cantero Ostos

Cristina

***6660**

Baloncesto

Técnico de alto nivel

2.3.2028

170

Cao Herva

Antón

***2900**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.7.2026

171

Caparrós Diéguez

Gonzalo

***4695**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

15.11.2027

172

Carballeda Abeijón

Andrés

***6653**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

173

Carballeira Fernández

Eduardo

***2160**

Judo e D.A.

Técnico de alto nivel

19.11.2025

174

Carballido González

Lucía

***0516**

Remo

Deportista de alto rendemento

26.6.2027

175

Carballo González

Sofía

***6317**

Natación

Deportista de alto nivel

15.11.2027

176

Carballo López

Javier

***6625**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

23.7.2025

177

Carballo Varela

Xavier

***5047**

Montañismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

178

Carbón Castro

Ana

***9484**

Bádminton

Deportista de alto nivel

26.5.2024

179

Cardama Báez

Carmela

***9987**

Atletismo

Deportista de alto nivel

13.12.2026

180

Cardesín Villaverde

José Manuel

***2137**

Ciclismo, paraciclismo técnico

Técnico de alto nivel

4.3.2029

181

Caride García

David

***1389**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

182

Carlés Fontán

Marta

***4657**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

183

Carou Varela

Pablo

***9962**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.3.2029

184

Carracedo Robelo

Guillermo

***0696**

Surf

Deportista de alto nivel

4.4.2027

185

Carral García

Alejandro

***0699**

Judo e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

186

Carreira Martínez

David

***0051**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

187

Carrera Estévez

Cándido

***1477**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

188

Carrera Fernández

Iago

***8095**

Vela

Deportista de alto nivel

27.12.2027

189

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

20.8.2026

190

Carro Cortés

Hugo

***5121**

Golf

Deportista de alto nivel

11.9.2027

191

Carrón Muíña

Carla

***7303**

Natación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

192

Carulla Kocsis

Nikol

***7141**

Bádminton

Deportista de alto nivel

22.8.2027

193

Casal Iglesias

Marcos

***7000**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

26.5.2024

194

Casal Rodas

Óscar

***2633**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

12.1.2025

195

Casales Carrasco

Jorge

***1833**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

196

Casañas Pedrares

Hugo

***1163**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

197

Castaño Garrido

Pedro

***1205**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

12.6.2027

198

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Rugby

Deportista de alto nivel

30.3.2024

199

Castiñeira Etcheverría

Tania María

***5796**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

25.8.2026

200

Castro Albán

Nuno

***9639**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

201

Castro Barcala

Daniel

***4310**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

202

Castro Costas

Lena

***9726**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2024

203

Castro Freire

Salvador

***1922**

Remo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

204

Castro Mariño

Víctor

***7584**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

205

Castro Pérez

Antía

***3074**

Atletismo

Deportista de alto nivel

15.6.2028

206

Castro Santos

Natalia

***1425**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

12.11.2026

207

Castro Suárez

Nuria

***9257**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

208

Castro Valiño

María

***9782**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

209

Cedrón Pena

Nuno

***9239**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

210

Cela González

Uxía

***8323**

Voleibol

Deportista de alto nivel

4.3.2029

211

Cela González

Marcos

***6133**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

212

Cendán Lloréns

Andrés

***9426**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

8.6.2027

213

Cernadas Ageitos

Nuria

***2526**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.8.2026

214

Cernadas González

Ana

***2175**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

215

Cerqueira Atares

Tirso

***4704**

Vela

Deportista de alto nivel

27.7.2024

216

Cerqueiro López

José

***8062**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

217

Cerviño Ruíz

Celia

***8291**

Tenis

Deportista de alto nivel

2.11.2027

218

Chacón Álvarez

Alejandro

***5380**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

219

Chamorro García

Xoel

***7487**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

220

Chamosa Dacasa

Daniel

***6518**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

221

Chamosa Dacasa

Antía

***6518**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

222

Cid Acevedo

Carla

***0557**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

223

Cid Rancaño

Nicolás

***4827**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

27.12.2027

224

Clouston Juane

Nicolas Kenneth

***0560**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

225

Cobas Pena

Judith

***3207**

Tenis de mesa

Deportista de alto nivel

1.7.2026

226

Coello Berreco

Sergio

***4432**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

16.2.2027

227

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

***3877**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

30.12.2024

228

Comesaña Rodríguez

Adriana

***3301**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2024

229

Comparada González

Alex

***3136**

Fútbol

Deportista de alto nivel

27.12.2027

230

Conde Lamela

José Luis

***2524**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

29.11.2026

231

Conde Rodríguez

Naiara

***9972**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

232

Conde Romero

Rodrigo

***1016**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

233

Copa Chas

Jacobo

***7603**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

234

Corcobado Pagán

Miguel

***0532**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

10.8.2024

235

Corral Alonso

Alberto

***0152**

Orientación

Deportista de alto nivel

12.12.2026

236

Corrales Ferreiroa

Daniel

***6720**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

237

Correa López

Juan

***0554**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

238

Cortegoso Lima

Sara

***5895**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

239

Cortizo Bernárdez

Raúl

***1447**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

240

Cortizo de Dios

Sara

***1310**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

241

Costa Bouzada

David

***7762**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

242

Costa Bouzada

Daniel

***7762**

Piragüismo

Técnico de alto nivel

17.10.2028

243

Costa Estévez

Eduardo

***4831**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

244

Costa Fernández

Lucas

***8632**

Natación

Deportista de alto rendemento

18.6.2026

245

Costa Fernández

Héctor

***8115**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

23.9.2027

246

Costa Figueiras

Pedro

***3379**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

247

Costas Álvarez

Naihara

***8888**

Balonmán

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

248

Costas González

Alberto

***4039**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

249

Coton Vázquez

Anderson Dibaris

***2319**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

250

Cotos Fernández-Arruty

Marta Ánxela

***6392**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

251

Couce Filgueiras

Aldara

***6518**

Remo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

252

Couce Insua

Sofía

***3928**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

253

Cousillas Antelo

Antía

***7488**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

254

Couto Fernández

Claudia

***8348**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

255

Covelo Lago

Xiana

***8836**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

256

Crespo Penas

Pablo

***1945**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

257

Criado Constenla

Gonzalo

***8388**

Hípica

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

258

Cruz Gómez

Lorena

***1454**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

259

Cuba Dorado

Alba

***5175**

Paratríatlon

Técnico de alto nivel

25.9.2026

260

Cuba Goas

Kevin

***8481**

Loita e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

261

Cuba Vázquez

José

***4686**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

28.11.2025

262

Cubela Morillo

Carmen Laia

***7343**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

263

Cuesta Arribas

Beatriz

***0678**

Fútbol

Árbitro alto nivel

20.12.2028

264

Currás Abasolo

Tomás

***8081**

Tenis

Deportista de alto nivel

22.6.2028

265

Da Costa Piñeiro

Lucía

***9683**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

266

Da Costa Piñeiro

Raquel

***9683**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

267

Da Rocha Gómez

David

***0962**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

268

Dacosta Santomé

Diego

***1738**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

269

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

9.12.2024

270

Dapena González

Pablo

***1195**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

21.9.2026

271

Dasilva Ferreia

Daiane

***3252**

Boxeo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

272

Dasilva Freiría

Rubén

***0905**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

273

Dávila Rodríguez

Adrián

***3278**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

274

Davite Aguiar

David

***5111**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

275

De Frutos Rodríguez

Teo

***1646**

Atletismo

Deportista de alto nivel

25.3.2028

276

De la Gándara Paz

Jaime

***9287**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

277

De la Gándara Paz

Javier

***9287**

Vela

Deportista de alto nivel

15.11.2027

278

De la Puente Riobó

Martín

***8661**

Tenis cadeira rodas

Deportista de alto nivel

12.11.2026

279

De la Torre Carabelos

Paula

***6034**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

4.7.2026

280

De Moura Álvarez

André

***2922**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

281

De Sa Simón

María

***7467**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

282

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

Deportista de alto nivel

31.12.2026

283

Deus Suárez

Gustavo Horacio

***3387**

Caza

Deportista de alto nivel

4.3.2029

284

Devesa Barreiro

Carme

***4846**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

285

Devesa Fernández

Víctor

***8978**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

286

Devesa Fernández

Emma

***8590**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

287

Devesa Núñez

Juan

***1641**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

288

Di Martino Fermín

Bárbara

***2014**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

289

Diallo Chao

Diaou

***1839**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

290

Díaz Cortón

Rocío

***0232**

Hípica

Deportista de alto nivel

9.6.2027

291

Díaz Pardo

Carla

***8051**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

292

Díaz Quintián

Noa

***7656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

28.8.2027

293

Díaz Toba

Serena

***4151**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

294

Díaz-Caneja Pérez-Colomer

Ignacio

***2781**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.6.2027

295

Diéguez Buceta

Aarón

***6323**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

296

Diz Loroño

Irene

***3264**

Xadrez

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

297

Do Carmo Hermo

Pablo

***9927**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

298

Do Carmo Silva

Carlos

***2218**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

299

Docal Fernández

Xoel

***8291**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

17.7.2027

300

Docampo Gamarra

Inés

***3318**

Atletismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

301

Domínguez Álvarez

Iago

***4732**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

302

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

***5309**

Remo

Deportista de alto rendemento

26.6.2027

303

Domínguez Casabella

Andrea

***8647**

Natación

Deportista de alto rendemento

18.6.2026

304

Domínguez Castro

Mario

***1179**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

305

Domínguez Fernández

Marta

***8827**

Squash

Deportista de alto nivel

29.6.2026

306

Domínguez Figueira

Mauro

***8917**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

307

Domínguez Lago

Luisa María

***0330**

Natación

Técnico de alto nivel

10.7.2026

308

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

309

Domínguez Martín

Diego

***0271**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

310

Domínguez Portela

Natalia

***8132**

Vela

Deportista de alto nivel

20.12.2028

311

Domínguez Torres

Enrique

***8034**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

312

Domuro Arias

Lucas

***6451**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

26.11.2024

313

Dono Arias

Nicolás

***2930**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

314

Dos Santos Souto

Teresa

***7935**

Voleibol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

315

Duro Pichel

Jaime

***6024**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

316

Echegoyen Domínguez

Tamara

***8364**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

317

Eirís Vázquez

Marta

***8268**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

318

El Nabaoui

El Mehdi

***3225**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

319

Embid Pérez

Álvaro Luís

***4850**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

320

Enríquez Gómez

Stella Maris

***1032**

Vela

Deportista de alto rendemento

6.4.2026

321

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

322

Espiñeira Ameijeiras

Álvaro

***7010**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

323

Estévez Fernández

Nerea

***9867**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

324

Estévez Martínez

Raúl

***1710**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

325

Estévez Vázquez

María

***0376**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

326

Expósito Teixeira

Miguel

***9272**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

327

Ezquerro Fernández

María

***5883**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

328

Fariña Mallón

Aitana

***9529**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

329

Feijoo Gómez

Eva

***5912**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

330

Feijoo Pérez

Lara

***0976**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

331

Felpeto González

Mª Luisa

***2966**

Orientación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

332

Felpeto Lamas

Marta

***1953**

Piragüismo

Xuíz de alto nivel

7.8.2026

333

Fente Pena

Tania

***5621**

Fútbol

Árbitro alto nivel

1.7.2026

334

Fernández Arias

Diego Indalecio

***3829**

Orientación

Deportista de alto nivel

11.12.2026

335

Fernández Alonso

Iago

***4559**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

336

Fernández Araico

Amanda

***4561**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

7.7.2026

337

Fernández Baltar

Manuel

***5702**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

338

Fernández Botana

Sara

***1816**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

339

Fernández Bouza

Celia

***8889**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

26.5.2024

340

Fernández Bouza

David

***2106**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

341

Fernández Bouza

María

***8889**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

342

Fernández Busto

Raúl

***3439**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

343

Fernández Enríquez

Ignacio

***9454**

Bádminton, parabádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

344

Fernández Fernández

Xiana

***8312**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

345

Fernández Ferreiro

Gabriel

***8670**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

346

Fernández Ferreiro

Jacobo

***8670**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

347

Fernández Fraga

Alicia

***1806**

Balonmán

Deportista de alto nivel

9.6.2027

348

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

349

Fernández Fuertes

Marcos

***5414**

Vela

Deportista de alto nivel

21.12.2026

350

Fernández Fuertes

Marcos

***5414**

Vela

Técnico de alto nivel

4.3.2029

351

Fernández Galloso

Aitor

***0567**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

352

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.12.2026

353

Fernández García

Rubén

***9880**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

12.6.2026

354

Fernández García

Uxía

***1763**

Balonmán

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

355

Fernández Gómez

Joana

***8183**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

356

Fernández González

Ramón

***8245**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

357

Fernández Justo

Paula

***9682**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

12.11.2026

358

Fernández Lago

David

***4801**

Deporte adaptado, cegos

Deportista de alto nivel

2.11.2027

359

Fernández López

Manuel

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

31.7.2026

360

Fernández López

Juan

***5337**

Surf

Deportista de alto nivel

1.2.2026

361

Fernández López

Javier

***8662**

Balonmán

Técnico de alto nivel

4.4.2027

362

Fernández López

Rubén

***6568**

Xadrez

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

363

Fernández López

Saleta

***7692**

Atletismo

Deportista de alto nivel

31.8.2024

364

Fernández López

José Luis

***8018**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

20.12.2028

365

Fernández Mendía

Xavier Roberto

***7814**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

366

Fernández Nieto

Cristian

***0452**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

367

Fernández Nóvoa

Martín

***4851**

Atletismo, adaptado

Deportista de alto nivel

23.7.2027

368

Fernández Ordóñez

Sabela

***4481**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

369

Fernández Pereira

Luis

***8276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.9.2026

370

Fernández Pérez

David

***8498**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

13.9.2025

371

Fernández Ramallo

Carla

***3726**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

372

Fernández Rodríguez

Elisa

***3569**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

373

Fernández Sacristán

Pedro

***9948**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

374

Fernández Sánchez

Iván

***5586**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

21.7.2028

375

Fernández Vasco

Miguel

***7632**

Vela

Deportista de alto nivel

15.11.2027

376

Fernández Vázquez

Gabriel

***7599**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

15.11.2027

377

Fernández Vázquez

Daniel

***8305**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

378

Fernández-Villarenaga Fernández

Inés

***0895**

Judo e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

379

Ferradas Pallas

Paula

***1543**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

380

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

28.5.2027

381

Ferreiro Naranjo

Manuel

***0515**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

382

Ferreiro Rodríguez

Germán

***9313**

Esgrima

Deportista de alto nivel

21.7.2028

383

Ferrer Doporto

Lucía

***4321**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

13.9.2025

384

Ferrer Fernández

David

***2200**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

27.6.2026

385

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación, deportista con discapacidade

Deportista de alto nivel

26.5.2028

386

Figueira Marzoa

Pablo

***9255**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

387

Figueira Marzoa

Alba

***6966**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

388

Figueroa Gómez

Mauro

***2403**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

389

Filgueira López

Pablo

***3620**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

27.12.2027

390

Filgueiras Barcenilla

María

***2448**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

391

Flores Ferreiro

Mónica

***2331**

Tríatlon e péntatlon moderno, paratríatlon

Xuíz de alto nivel

28.8.2026

392

Flórez Marriaga

Josue

***2963**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

27.4.2024

393

Folgueira González

Uxía

***1771**

Karate e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

394

Fontán García

Anxela

***4860**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

395

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.9.2026

396

Fraga Corredoira

Nicolás

***8195**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

12.11.2026

397

Fraga Corredoira

Carla

***8195**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

21.7.2028

398

Fraga García-Corona

Roi

***3884**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

399

Franco Cucucovich

Santiago

***1164**

Montañismo

Deportista de alto nivel

28.10.2026

400

Franco de Pablo

Samuel

***3617**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

401

Franco Herrero

Alba

***9959**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

402

Franco Martínez

Borja Domingo

***2522**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

403

Franco Maya

Marcos

***6426**

Remo

Deportista de alto nivel

30.4.2028

404

Franco Ojea

Manuel

***8409**

Tenis

Xuíz de alto nivel

24.7.2026

405

Francos Calvo

Antía

***5097**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

406

Freije Torneiro

Martín

***8494**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

407

Freire Rodríguez

Manuel

***7509**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

408

Freiría Expósito

Javier

***8429**

Remo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

409

Fuentefría Sánchez

Ruth

***0777**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

410

Fuentes Silva

Diego

***8865**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

411

Fuertes Leonardo

Iago

***3705**

Pádel

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

412

Gaitero Martín

Alberto

***7038**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

413

Gaitero Martín

Marta

***3616**

Judo e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

24.3.2024

414

Gandoy Lamas

Álvaro

***5095**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

20.12.2028

415

García Álvarez

Noa

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

416

García Álvarez

Zoe

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

417

García Arias

Belén

***9664**

Atletismo

Deportista de alto nivel

18.10.2025

418

García Ben

Zeltia Natividade

***7032**

Ximnasia

Xuíz de alto nivel

2.3.2028

419

García Boquete

Celia

***0331**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

420

García Castro

Mateo

***0036**

Natación

Deportista de alto nivel

2.11.2027

421

García de Castro

Marco

***4573**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

422

García Fernández

Jacobo

***1507**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

4.3.2029

423

García Fernández

Manuel

***1886**

Baile deportivo

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

424

García García

Ángel

***6945**

Orientación

Deportista de alto nivel

24.7.2026

425

García García

Sergio

***2741**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

12.11.2026

426

García Gómez

Sara

***4170**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

1.6.2027

427

García Maestu

Xoel

***4572**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

2.11.2026

428

García Maestu

Nora

***8207**

Montañismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

429

García Martínez

Iago

***2365**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

430

García Martínez

Marco

***7719**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

431

García Naveiro

Natalia

***6086**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

432

García Neira

Xoel

***9250**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

433

García Otero

Carolina

***7884**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2027

434

García Pereira

Enrique

***1987**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

435

García Pérez

Jéssica María

***1000**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

436

García Pernas

Vega

***3599**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

20.11.2025

437

García Picón

Lucas

***4384**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.3.2029

438

García Portela

Pablo

***6237**

Vela

Deportista de alto nivel

12.11.2026

439

García Puga

Uxía

***8391**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

440

García Quilón

Gregorio

***4726**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

441

García Remuiñán

Hugo

***7279**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

442

García Rodríguez

Ainoha

***5914**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.6.2027

443

García Rodríguez

Lucas

***2820**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.8.2024

444

García Rodríguez

María

***7319**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

445

García Silva

Antía

***8439**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

15.12.2024

446

García Souto

Hugo

***8068**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

447

García Suárez

Helena

***0093**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

448

García Suárez

Noelia

***0429**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

21.7.2028

449

García Valle

Irene

***5090**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

450

García Varela

Caliope

***5119**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

451

García Varela

Sara

***1905**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

452

García Vidal

Mirian

***6063**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

22.5.2026

453

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.9.2027

454

García Villaverde

Anxo

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

455

Garnelo Hermida

Pilar

***8318**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

456

Garrido Barbosa

Manuel

***7593**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

457

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado, natación

Deportista de alto nivel

21.8.2026

458

Garrido Cabello

Cristina

***6664**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

459

Garrigós Rosa

Francisco

***8122**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

25.4.2027

460

Gastaldo Ariza

Raimon

***6066**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

461

Gayol Santamarina

Nicolás

***2342**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

462

Gayoso Vázquez

Miguel

***4408**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

463

Gesto García

Carlos

***3922**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.7.2028

464

Gil Alonso

Candela

***7459**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

465

Gil Soriano

María Eugenia

***0754**

Fútbol

Árbitro alto nivel

4.3.2029

466

Gilsanz Iglesias

Paula

***9162**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

467

Goimil Liñares

Andrea

***9453**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

11.12.2027

468

Golán Santín

Borja

***2923**

Squash

Deportista de alto nivel

25.8.2024

469

Golpe Mondragón

David

***0635**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

10.4.2027

470

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

Deportista de alto nivel

4.7.2026

471

Gómez Eiras

Diego

***8903**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

472

Gómez López

Lola Xiao

***2183**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2027

473

Gómez Lorenzo

Xabi

***6325**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

474

Gómez Martiñán

Raúl

***7985**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

475

Gómez Mesías

Alba

***1701**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

476

Gómez Otero

Silvestre

***7250**

Boxeo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

477

Gómez Pazos

Iker

***9092**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

478

Gómez Pérez

Diego

***4737**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

479

Gómez Redondas

Mario

***8345**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

480

Gómez Valois

Pascal

***4263**

Squash

Deportista de alto nivel

12.2.2028

481

Gomillion

Evan Burel

***8777**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

482

Gontán Iglesias

Ainoa

***9611**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

20.6.2026

483

González Villares

Santiago

***9644**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

2.11.2027

484

González Álvarez

Jesús

***6748**

Remo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

485

González Baña

Ainhoa

***9117**

Baile deportivo

Deportista de alto rendemento

29.10.2027

486

González Bocero

Adrián

***3406**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

2.2.2025

487

González Borges

David

***7343**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

21.4.2028

488

González Cosque

Alberto

***6803**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

489

González Dacosta Evangelista

Noa

***9394**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

490

González Díaz

Marcos

***7400**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

491

González Diz

Aarón

***1026**

Boxeo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

492

González Esteban

Míriam

***4715**

Vela

Deportista de alto nivel

22.12.2027

493

González Esteban

Paula Cristina

***4324**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

494

González Fermoso

Marta

***6900**

Voleibol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

495

González Fernández

Alba

***8399**

Golf

Deportista de alto nivel

20.12.2028

496

González Fontán

Mauro

***7878**

Ciclismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

497

González Fraguela

Iván

***4692**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

498

González Franco

Nicolás

***9554**

Vela

Deportista de alto nivel

17.4.2027

499

González Gil

Carlota

***6087**

Remo

Deportista de alto nivel

31.12.2026

500

González González

Rubén

***2053**

Remo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

501

González González

Zulema

***9873**

Fútbol

Árbitro alto nivel

12.11.2026

502

González Izard

Pablo

***8571**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

22.6.2028

503

González López

Mateo

***4983**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

504

González Martín

María

***8285**

Remo

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

505

González Meixus

Pablo

***4749**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

506

González Mella

David

***0225**

Piragüismo, paracanoe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

507

González Novoa

María

***9565**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.6.2026

508

González Rico

Elena

***5061**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

2.4.2024

509

González Rodríguez

Yago

***2520**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

510

González Sedes

Bruno

***3656**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

511

González Silva

David

***3253**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

17.10.2025

512

González-Regueral

Mauro

***5666**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

513

Goyanes Sangiao

Marta

***8617**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

514

Graña Alonso

Pablo

***0954**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

515

Graña Blanco

Óscar

***4163**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.1.2026

516

Graña Galván

Lucía

***7763**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

517

Gudín Pérez

Andrea

***9960**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

518

Guerra Bello

Luis Yasser

***1703**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

519

Guerra Vázquez

Víctor

***0317**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.2.2027

520

Guerreiro Sánchez

Antón

***1583**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.10.2027

521

Guerrero Campo

Santiago

***7341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

522

Guerrero Gil

Juan Amando

***5130**

Tríatlon e péntatlon moderno

Técnico de alto nivel

20.12.2028

523

Guerrero Mouriz

Adrián

***2778**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

524

Guerrero Mouriz

Lucía

***2778**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

525

Guisande Vieito

Carla

***1472**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.10.2025

526

Guridi Diéguez

Valeria Batire

***0458**

Deportes de Inverno

Deportista de alto nivel

26.5.2028

527

Guzmán Bitar

Johan Sebastian

***8161**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.6.2027

528

Hermida Ferreiro

Xoel

***8307**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

529

Hernández Cubas

Yeremay

***9455**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

530

Hernández Martín

Carla

***7628**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

531

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

532

Hernández Núñez

Álvaro José

***1576**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

5.10.2024

533

Hernández Souto

Javier

***0251**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

534

Herrero Baspino

César

***7372**

Vela

Deportista de alto nivel

2.11.2027

535

Herrero Morejón

Carla

***2449**

Voleibol

Deportista de alto nivel

4.3.2029

536

Hidalgo Peón

Álvaro

***3546**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

7.5.2028

537

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

538

Iemma Plaza

Alessandro

***3960**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

539

Iglesias Campos

Nerea

***8963**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

17.10.2025

540

Iglesias de Salvador

Nadia

***9353**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.7.2027

541

Iglesias Forneiro

Adiaratou

***2120**

Atletismo, adaptado

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

542

Iglesias Garnelo

Paula

***0652**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

30.6.2024

543

Iglesias Gómez

Carolina

***9533**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

544

Iglesias Gómez

Sara

***7848**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

3.11.2025

545

Iglesias Pérez

Antonio

***6443**

Bádminton

Deportista de alto nivel

26.5.2028

546

Iglesias Rial

Cloe

***6321**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.10.2024

547

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

548

Iglesias Rial

Martín

***1041**

Boxeo (e kickboxing)

Deportista de alto nivel

4.3.2029

549

Iglesias Rodríguez

Joaquín

***2223**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

550

Iglesias Sobrino

Ana

***8221**

Rugby

Deportista de alto nivel

31.12.2026

551

Iglesias Sousa

Ángela

***8645**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

552

Insua Iglesias

Noelia

***1366**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

26.3.2027

553

Ippólito López

Samuel

***0150**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

554

Jácome Couto

Antía

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

555

Jácome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.9.2026

556

Jarama Díaz

Iria

***7352**

Remo

Deportista de alto nivel

30.7.2027

557

Jiménez Fernández

Andrés

***1859**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

558

Jiménez Quintela

Yohana

***2182**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

559

Jorge Vázquez

Roi

***5933**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

22.11.2026

560

Jubón Díaz

Adrián

***4052**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

561

Kim Yuom

San

***4681**

Esgrima

Deportista de alto nivel

21.7.2028

562

Labarca Rios

Eduyn Jesús

***1180**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

563

Lago Andrade

Xiana

***2934**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

564

Lago Cobas

Nerea

***2536**

Remo

Deportista de alto nivel

28.7.2026

565

Lago Misa

Blanca

***7077**

Bolos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

566

Laíño Otero

Manuel

***9577**

Remo

Deportista de alto nivel

22.5.2027

567

Lama Pereira Lage

Álvaro

***9466**

Billar

Deportista de alto nivel

27.12.2027

568

Lamas Domínguez

Andrea

***6141**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

569

Lamas Serrano

Xan

***0305**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

22.6.2028

570

Lameiro Rodríguez

Ainhoa

***8563**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

571

Landeira Noya

Antía

***5533**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

3.6.2027

572

Lara Calonge

Conrado

***2142**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

573

Larramendi Balladares

Tiago

***7339**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

574

Lasarte Fernández

Marta

***2283**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

575

Lasarte Fernández

Irene

***2282**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2027

576

Lastra Castillo

Manuela

***7253**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

577

Lata Cagiao

Irene

***4530**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.7.2024

578

Lavandeira Amado

Álvaro

***0488**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

579

Leira Vidal

Sandra

***1917**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

580

Lema Soto

José Antonio

***2594**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

16.8.2025

581

Lemos Fernández

Iria Guadalupe

***8843**

Natación

Deportista de alto nivel

23.7.2027

582

Lemos Prieto

Hugo

***3263**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

583

Lestón Pérez

Tania

***2590**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

584

Liaño Carvalho

André

***4081**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

585

Liaño Carvalho

Inés

***4081**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

586

Lima Luaces

Celia

***6637**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

587

Liñares Iglesias

Ester

***1921**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

588

Liñayo Filgueira

Pablo

***1140**

Boxeo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

589

Liste Viaño

Martín

***0784**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

590

Logroño Ferro

Rafael

***5044**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

591

Lois Barcia

Melani

***5790**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

592

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

593

Lois Rodríguez

Mateo

***6555**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

594

Longa Gómez

Clara

***9313**

Ximnasia

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

595

Longo Ferreiros

Kevin

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

23.5.2027

596

López Aguilar

Manuel

***2852**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

597

López Antonio

Nahir

***5451**

Esgrima

Deportista de alto nivel

2.11.2027

598

López Bugallo

Alejandro

***3109**

Fútbol

Deportista de alto nivel

20.12.2028

599

López de la Fuente

Noel

***9397**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

600

López del Río

Eugenio

***1725**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

601

López Durán

Rubén

***3381**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

602

López Fernández

David

***0601**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

603

López Fernández

Nuria

***7041**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

20.3.2025

604

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.3.2028

605

López Formoso

Miguel

***2527**

Bolos

Deportista de alto nivel

26.9.2026

606

López Formoso

Julia

***2527**

Bolos

Deportista de alto nivel

23.2.2026

607

López Gallego

Ana

***8344**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

28.11.2026

608

López González

Nicolás

***3648**

Orientación

Deportista de alto nivel

21.12.2026

609

López González

Fernando

***9057**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

610

López González

Javier

***8906**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

611

López González

Martín

***2276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

612

López González

Borja

***2453**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

613

López Iglesias

Antón

***1603**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

614

López Iglesias

Roberto

***1486**

Montañismo

Deportista de alto nivel

1.8.2026

615

López Iglesias

Elian Numa

***1028**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

616

López Lamas

Iago

***0483**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

617

López Mora

Diego

***8245**

Balonmán

Deportista de alto nivel

30.6.2026

618

López Moral

Carlos

***9933**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

18.10.2024

619

López Rey

Anxo

***2401**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

620

López Rodríguez

Andrea

***9263**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

9.6.2027

621

López Romero

Lucía

***2245**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

622

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

23.12.2025

623

López Torres

Bruno

***4192**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

624

López Vernet

María Milagros

***0806**

Ciclismo, paraciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

625

López Villar

Paula

***5078**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

626

Lorenzo Colinas

Xoel

***7452**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2025

627

Lorenzo Colinas

Roi

***7453**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.7.2026

628

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

20.1.2028

629

Lores Rey

Lucía

***9016**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

630

Losada García

Sofía

***5424**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

631

Losada Rodríguez

Alejandro

***9904**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

632

Loureiro González

Roi

***9393**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

633

Loureiro Mosquera

Daniel

***2443**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.4.2027

634

Louro Ramos

Tomás

***9106**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

635

Louro Rodríguez

Aalyah

***2181**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

29.10.2027

636

Ludeña Pérez

Iria

***0977**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

637

Luengo Rodríguez

Alberto

***1503**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.7.2028

638

Maciel Andrés

Jorge

***8911**

Vela

Deportista de alto nivel

4.4.2027

639

Mallo Otero

Javier

***6931**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

640

Mallo Pena

Iago

***9111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

641

Malov Castro

Alexander

***7086**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

642

Marcote Domínguez

Laura

***1016**

Baile deportivo

Deportista de alto rendemento

29.10.2027

643

Marcuello Chuchaykina

Valentina

***3482**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

644

Mardones Esplúguez

Álvaro

***2309**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

645

Marín Martínez

Rosalía

***2935**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

646

Marín Sinde

Leonel

***7039**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

647

Mariño Blanco

María Jesús

***1944**

Esgrima

Deportista de alto nivel

5.6.2026

648

Mariño Negrón

Manuel Rafael

***3898**

Esgrima adaptado

Técnico de alto nivel

4.3.2029

649

Martí Roura

Albert

***7435**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

650

Martínez Abelenda

Laura

***9750**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

6.10.2027

651

Martínez Adega

Nicolás

***9024**

Piragüismo adaptado

Deportista de alto nivel

4.3.2029

652

Martínez Bobo

Candela

***7384**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

653

Martínez Bouzón

César

***7847**

Caza, agility

Deportista de alto nivel

4.3.2029

654

Martínez Domínguez

Xela

***8607**

Atletismo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

655

Martínez García Picher

Javier

***8658**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

26.5.2028

656

Martínez Gómez

Sofía

***5731**

Orientación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

657

Martínez Negreira

Agustín

***9546**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

658

Martínez Nogueira

Yago

***8450**

Motociclismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

659

Martínez Novoa

Miguel

***1785**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

660

Martínez Pachón

Gabriel

***5849**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2024

661

Martínez Pernas

Candela

***4133**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

662

Martínez Pose

Alberto

***7697**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

21.4.2028

663

Martínez Quintana

Aranai

***9803**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

664

Martínez Quintana

Naiara

***9803**

Baloncesto

Deportista de rendemento deportivo de base

24.3.2024

665

Martínez Roque

Roi

***0836**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

666

Martínez Santiago

Irene

***5022**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

14.11.2025

667

Martínez Sio

Sara

***7647**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

668

Martínez Suárez

Hugo

***7424**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

669

Mata Diéguez

Brian

***0486**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

22.11.2025

670

Mateo Álvarez

Roi Dae-In

***4192**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

22.6.2028

671

Mateo Rego

Daniel

***5880**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

672

Mateo Rego

Paula

***5880**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

673

Mato Gómez

Daniel

***7349**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

3.7.2026

674

Mato Pombo

José Alberto

***7321**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

2.3.2028

675

Matos Paes

Nathan

***8462**

Voleibol de praia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

676

Mayor Suárez

Álvaro

***3884**

Automobilismo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

677

Mazoy Cortiñas

Roque

***8462**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

4.3.2029

678

Meaños Asensi

Raquel

***3464**

Atletismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

679

Medín López

Paula

***0043**

Rugby

Deportista de alto nivel

30.3.2024

680

Meilán García

Aldara

***8451**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

681

Meilán Irago

Samuel

***1931**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

682

Mella Boullón

David

***9224**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

683

Mendes

Seydiba

***4301**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

684

Mendes Andrade

Estefanía

***6415**

Boxeo

Deportista de alto nivel

21.7.2024

685

Méndez García

Adrián

***4265**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.9.2024

686

Méndez Leis

Samuel

***2229**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

20.5.2028

687

Méndez Ortiz

Alejandro

***2119**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.4.2026

688

Méndez Puga

Mario

***8822**

Natación

Deportista de alto nivel

12.11.2026

689

Méndez Seijo

Eric

***8907**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

690

Menduíña Santomé

María Araceli

***9427**

Piragüismo, paracanoe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

691

Meneses Hinajeros

Santiago Andrés

***7579**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

23.10.2026

692

Mesejo Martínez

Pedro

***7040**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

693

Miguéns Oliveira

Ramón

***6828**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

4.3.2029

694

Míguens Sánchez

Diego

***9014**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

695

Miguez Fernández

Diego

***5825**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

2.3.2028

696

Míguez González

Marcos

***3442**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

697

Mijares Grobas

Pablo

***0283**

Vela

Deportista de alto nivel

24.7.2024

698

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

699

Millares Sieira

Clara M.ª

***8501**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

700

Mira Juárez

Laura M.ª

***1614**

Ciclismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

701

Miramontes Tornero

Andrea

***5512**

Esgrima

Deportista de alto nivel

12.3.2026

702

Molada García

Adán

***3157**

Boxeo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

703

Molares Molina

José

***8077**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

704

Moldes Lustres

María

***9461**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2024

705

Moledo Martínez

Ángel

***6140**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2026

706

Montemuíño Martínez

Irene

***9722**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

707

Montero Arias

Mateo

***0237**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

708

Montero Caaveiro

Candela

***2832**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

709

Montero Peteira

Alejandro

***2683**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

710

Montes Lale

Alejandro

***1679**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

711

Monteserín González

Mateo

***7307**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

712

Moraña Sobrido

Pedro

***2593**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

713

Moreira Alonso

Adrián

***9424**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

714

Moreno Campo

June

***2985**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

4.3.2029

715

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo, paracanoe

Deportista de alto nivel

3.8.2027

716

Mourelle Costa

Alba María

***1565**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

717

Mourelos Buezas

Marta

***6027**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

718

Mourenza Rocha

Inés

***1139**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

719

Mourenza Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista de alto nivel

20.12.2028

720

Mouro Periscal

Joaquín

***7224**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

721

Mouro Periscal

Ricardo

***7224**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

722

Muíño García

Marcos

***1318**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.3.2029

723

Mulet Gómez

Ana Patricia

***5877**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

724

Muñiz Ruiz

Alejandro

***5963**

Fútbol

Árbitro alto nivel

26.5.2028

725

Muñoz Fole

Pedro

***8840**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

25.10.2024

726

Muñoz Pardellas

Nicolás

***1816**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

7.9.2027

727

Murado Gómez

David

***0402**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

10.8.2027

728

Nájera León

Mario

***2133**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

729

Nande Iglesias

Alejandro

***6402**

Hípica, paraequestre

Deportista de alto nivel

20.12.2028

730

Navarrete Santana

Esther

***9376**

Atletismo

Deportista de alto nivel

1.9.2024

731

Navarro Losada

Sergi

***4018**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

732

Navaza Eiras

Ismael

***0324**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

18.3.2026

733

Naveira Filgueiras

Roberto Antonio

***9969**

Judo e D.A.

Técnico de alto nivel

8.8.2024

734

Naveira Martínez

José Antonio

***1606**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

735

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo con discapacidade

Deportista de alto nivel

Prórroga ata 17.12.2024

736

Neira Rodríguez

Marta

***7534**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

737

Neo Suárez

Xurxo

***6954**

Motociclismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

738

Nieto Núñez

Marcos

***4004**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2027

739

Nieto Pérez

Lorena

***8473**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

740

Nogueira García

Ángela

***2718**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

741

Nogueira Patiño

José Miguel

***6317**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

4.4.2027

742

Nogueras Marentes

José Manuel

***7759**

Orientación

Deportista de alto nivel

9.6.2027

743

Noriega Figueroa

Jairo

***0305**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

744

Novas Benavides

Lorena

***5567**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

745

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

746

Novas Bonet

David

***1365**

Piragüismo, técnico de paracanoe

Técnico de alto nivel

4.3.2029

747

Novo Dios

Marta

***4499**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.3.2029

748

Nóvoa Sánchez

Ana

***4033**

Bádminton

Deportista de alto nivel

27.11.2026

749

Noya Cardona

Erik Paulo

***3016**

Montañismo

Deportista de alto nivel

2.11.2026

750

Núñez Martínez

Brais

***8320**

Remo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

751

Ocampo Torres

Braian

***8369**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

752

Ochoa Fernández

Manuel

***7998**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

8.8.2026

753

Ochoa Ruiz

Martín

***7937**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

754

Okutu Kouletio

Jean Marie

***6026**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.9.2025

755

Oliveira Otero

Valeria

***8394**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

756

Onggarov

Bekbol

***7908**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

757

Orjales Vidal

Adrián

***2546**

Tiro con arco adaptado

Deportista de alto nivel

19.12.2027

758

Ortega Moinelo

Nicolás

***8396**

Atletismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

759

Ortiz Benito

Arlet

***9457**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

29.5.2028

760

Osco Abreu

Aimara

***9178**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

9.6.2027

761

Otero García

Diego

***1380**

Remo

Deportista de alto nivel

30.5.2027

762

Otero Ezcurra

Matías Valentín

***6444**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

763

Otero Fernández

Paula

***1855**

Natación

Deportista de alto nivel

29.6.2026

764

Otero Nogueira

Xoel

***0159**

Atletismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

765

Otero Padín

Mario

***2097**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

766

Otero Refigio

Silvia

***7111**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

767

Otero Santiago

Antía

***6490**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.9.2025

768

Otero Sousa

Javier

***0552**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

769

Otero Táboas

Aroa

***9297**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

15.1.2028

770

Otero Undabeitia

Álvaro

***3739**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

771

Ourille Vázquez

José Luis

***7049**

Piragüismo

Técnico de alto nivel

8.8.2027

772

Ouviña Picos

Nadiuska

***2473**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

773

Ouzande Iturralde

Sara

***7730**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

774

Pacheco Rodal

Esther

***1578**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

775

Pacios Iglesias

Iván

***1104**

Montañismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

776

Padín Garrido

Hugo

***0115**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

777

Pallares Ferreiro

Juan Alejandro

***5324**

Baile deportivo

Deportista de alto nivel

20.10.2027

778

Palmas Reguera

Antonio

***0736**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

779

Pampín Blanco

Nerea

***0095**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

780

Pan Garrote

Adrián

***8271**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

18.2.2028

781

Parada Freijido

Pablo

***5161**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

782

Parada Novo

Iván

***3655**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.4.2024

783

Pardavila Lorenzo

Samuel

***1421**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

784

Pardavila Lorenzo

Mauro

***1421**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

785

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

Deportista de alto nivel

26.5.2028

786

Pardo Pérez

Tomás

***3205**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

4.3.2029

787

Pardo Siota

Javier

***4512**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31.12.2027

788

Pardo Vila

Óscar

***1984**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.4.2028

789

Parga Basanta

Lucía

***5526**

Orientación

Deportista de alto nivel

29.9.2026

790

Pasabant Quintian

Mikel

***4667**

Vela

Deportista de alto nivel

9.6.2027

791

Pastoriza Gallego

Julio

***4770**

Remo

Deportista de alto nivel

29.5.2026

792

Pastoriza Queimaño

Mario

***6343**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.9.2026

793

Paz Albores

Alejandro

***9867**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

794

Paz Iglesias

Rocío

***3191**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

795

Paz Romero

Manuel Alejandro

***3399**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.5.2027

796

Pazos Amoedo

Alex

***8372**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

797

Pazos García

David

***5044**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

798

Pedreira Pedreira

Alejandro

***7432**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

799

Peláez López

Xián

***4597**

Montañismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

800

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

801

Peleteiro Herrero

Alejandra

***9309**

Vela

Deportista de alto nivel

6.8.2026

802

Pena Díaz

Julián

***5613**

Tiro olímpico

Deportista de alto rendemento

23.9.2025

803

Pena López

Arón

***8956**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

804

Pena Vicente

Elsa

***8405**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

1.10.2027

805

Penas Fernández

Naiara

***4271**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

2.7.2026

806

Penedo González

Yeray

***4974**

Tiro olímpico

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

807

Pensado Albertí

Lluc

***7102**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

808

Pensado Albertí

Brais

***7996**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

809

Peña Cordeiro

Manuel

***3387**

Fútbol

Deportista de alto rendemento

11.8.2027

810

Peña Pita

Felipe

***3188**

Orientación

Deportista de alto nivel

15.5.2026

811

Pereira Lorenzo

Lucía

***2977**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

28.11.2026

812

Pereira Rubín

Blanca

***6159**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

813

Pereira Salinas

Naiara

***6384**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

814

Pereiro López

Andrés

***9002**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

815

Pérez Álvarez

Martín

***1061**

Vela

Deportista de alto nivel

14.4.2027

816

Pérez Arias

Manuel

***6359**

Boxeo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

817

Pérez Bacelar

Martín

***6282**

Remo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

818

Pérez Campo

Álvaro

***2413**

Fútbol

Deportista de alto nivel

28.7.2026

819

Pérez Carrera

Francisco

***4654**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

7.6.2026

820

Pérez Cortegoso

Daniel

***8780**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

821

Pérez Domínguez

Laura

***8816**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

822

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

30.12.2024

823

Pérez Fernández

Alex

***2493**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

24.10.2024

824

Pérez Garaboa

Pablo

***4481**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

825

Pérez Gómez

Aida

***1557**

Voleibol de praia

Deportista de alto nivel

12.11.2026

826

Pérez Gómez

Hadrián

***9103**

Montañismo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

827

Pérez Lema

Ana

***9559**

Remo

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

828

Pérez Longa

Miguel

***4524**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

829

Pérez Lorenzo

Manuel

***0134**

Natación

Deportista de alto nivel

22.6.2028

830

Pérez Medín

Antón

***4398**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

831

Pérez Méndez

Hugo

***4653**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.7.2026

832

Pérez Pacheco

Verónica

***1163**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

2.11.2027

833

Pérez Parada

Juan Manuel

***8272**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.4.2024

834

Pérez Perales

Marcos

***1435**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

835

Pérez Reñones

José Ángel

***5106**

Golf

Deportista de alto nivel

16.5.2026

836

Pérez Rial

Carlos

***3726**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

837

Pérez Román

Loreto

***1128**

Atletismo

Xuíz de alto nivel

20.12.2028

838

Pérez Soler

Eva

***0169**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

839

Pérez Soto

Emma Sihuang

***8271**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.3.2027

840

Pérez Touriño

Lydia

***8072**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

20.12.2028

841

Pérez Trebolle

Alejandro

***8114**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.3.2027

842

Pernas Río

Jonathan

***0352**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

843

Picón Voces

Carlos Gutier

***4275**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

844

Piedras González

Elísabeth

***1346**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.2.2025

845

Pinaque García

Nicolás

***9202**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.11.2027

846

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

847

Piña Refojos

Luis Alberto

***9201**

Tríatlon e péntatlon moderno

Técnico de alto nivel

1.9.2024

848

Piñeiro Alonso

Tomás

***6747**

Remo

Deportista de alto nivel

30.4.2028

849

Piñeiro Bermúdez

Blanca

***4559**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

850

Piñeiro Ouviña

Álvaro

***8935**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

1.10.2027

851

Piñeiro Pérez

Felipe

***8604**

Bolos

Deportista de alto nivel

27.12.2027

852

Piñeiro Varela

María

***1092**

Orientación

Deportista de alto rendemento

25.9.2026

853

Piñón Pereira

Lucía

***2774**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.3.2029

854

Piñón Rodríguez

Martín

***9925**

Remo

Deportista de alto nivel

20.6.2026

855

Piñón Sureda

Paula

***8414**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

856

Piroscia Penado

Darío

***2855**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

4.4.2027

857

Planas Otero

Luciano

***1112**

Boxeo

Técnico de alto nivel

30.7.2026

858

Pombo Fernández

Iván

***9500**

Tenis de mesa adaptado

Deportista de alto nivel adaptado

4.3.2029

859

Pontón Rodríguez

Javier

***9762**

Natación

Deportista de alto nivel

20.12.2028

860

Portela Diéguez

Álvaro

***8621**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

8.6.2027

861

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

862

Porto de la Calle

Enrique

***5257**

Vela

Deportista de alto nivel

19.12.2027

863

Porto Táboas

Basilio

***8749**

Bádminton

Deportista de alto nivel

31.12.2027

864

Pose Busto

Adrián

***8929**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

865

Pose Pena

Inés

***7860**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

866

Pousa Dios

Lindia-Miel

***1985**

Vela

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

867

Pousada Troitiño

Jarno

***8794**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.3.2029

868

Prada Pérez

Adrián

***3578**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

21.12.2026

869

Prado Suárez

Mateo

***7989**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

870

Prego Menor

Alejandro Pablo

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

2.3.2028

871

Prego Menor

Gerardo Alejandro

***8925**

Vela

Deportista de alto nivel

27.8.2026

872

Prego Reguera

Alejandro

***6434**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

873

Prieto Afonso

Christian

***3531**

Birlos

Deportista de alto nivel

20.9.2025

874

Prieto Sapena

Claudia

***2277**

Surf

Deportista de alto nivel

9.6.2027

875

Prieto Villar

Andrés

***0432**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

4.4.2027

876

Puente-Dodd Álvarez

Noa

***6257**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

9.6.2027

877

Puentes Barcia

Iván

***1462**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

24.4.2027

878

Queimaño Vilaboy

Eva

***7595**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.9.2025

879

Quereda Rodríguez

Almudena

***6379**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

880

Quián Darriba

Yeray

***6074**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

881

Quintela Salcines

Samuel

***5841**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

882

Quintela Salcines

Noah

***5841**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

883

Ramírez Alzate

Iván Darío

***1237**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

2.3.2028

884

Ramos Salinas

Jorge Esteban

***7684**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

885

Ramos Sánchez

Damián Jaime

***6829**

Ciclismo, paraciclismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

886

Ramos Suárez

Ricardo

***9119**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

25.4.2024

887

Ramos Van Barneveld

Lukas

***5773**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

20.12.2028

888

Rascado Novas

Marcos

***7482**

Esgrima

Deportista de alto nivel

21.7.2028

889

Rasilla Esteban

Javier

***2990**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

890

Reale Pieroni

Matías

***1511**

Fútbol

Deportista de alto nivel

21.7.2028

891

Rebón Fedorova

Ekaterina

***4355**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

892

Reclusa Muñoz

Tobías Victorio

***5823**

Fútbol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

893

Redondo Gago

Milagros

***5956**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

11.12.2025

894

Regueira Vázquez

Uxía

***3837**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

895

Regueiro Rodríguez

Pablo

***5351**

Esgrima

Deportista de alto nivel

21.7.2028

896

Reguera Fernández

Eduardo José

***5551**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

897

Reimúndez Queimadelos

Yadira

***6202**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

898

Reino Rodríguez

Jaime

***3066**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

899

Repáraz Sánchez

Ainhoa

***9198**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

900

Rey Cuadrado

Carlos

***9854**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.7.2027

901

Rey Fernández

Diego

***5072**

Billar

Deportista de alto nivel

6.2.2027

902

Rey Franqueira

Alba

***9551**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

903

Ribeiro Díaz

Joel

***1654**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

904

Rico Pedrido

Pablo

***5525**

Judo e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

21.7.2024

905

Riobo Villa

Francisco Javier

***5968**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

21.7.2028

906

Riola Delgado

Lucas

***2465**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

907

Ríos Coto

Hugo

***9338**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

908

Riqueza Rea

Alfonso

***1995**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

909

Rivadulla Lorenzo

Desiree

***1059**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

23.11.2026

910

Rivas Capeáns

Manuel

***5555**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

911

Rivas Iglesias

Iria

***9459**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.12.2025

912

Rivas Moure

Lucía

***3487**

Fútbol

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

913

Rocha Courel

Leire

***7362**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

914

Rocha Oliver

Adrián

***1421**

Remo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

915

Rodríguez Alonso

Julia

***6806**

Natación

Deportista de alto nivel

2.3.2028

916

Rodríguez Baño

Lara

***2274**

Birlos

Deportista de alto nivel

5.9.2026

917

Rodríguez Cancio

Marta

***4899**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

30.10.2026

918

Rodríguez Colferai

Gabriel

***9970**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

919

Rodríguez Díaz

Mateo

***2020**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

920

Rodríguez Domenech

Airi

***3066**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

16.11.2027

921

Rodríguez Domínguez

Maikel

***7378**

Orientación

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

922

Rodríguez Filgueira

Fátima

***8474**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

2.7.2026

923

Rodríguez Gacio

Susana

***3716**

Tríatlon e péntatlon moderno con discapacidade

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

924

Rodríguez Galiano

Javier

***6483**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

925

Rodríguez García

Lucía

***8733**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5.11.2025

926

Rodríguez García

Cristina

***1221**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

927

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

928

Rodríguez Huertas

Roi

***8146**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

929

Rodríguez Huertas

Uxía

***8292**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

930

Rodríguez Huertas

Iria

***8146**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

2.3.2028

931

Rodríguez Iglesias

Gustavo

***7136**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

18.9.2026

932

Rodríguez Iglesias

Daniela

***7491**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

933

Rodríguez Lamas

Rodrigo

***5686**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

934

Rodríguez León

Jesús

***2823**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

14.5.2027

935

Rodríguez Lima

Juan

***8892**

Fútbol

Deportista de alto nivel

9.6.2027

936

Rodríguez Loredo

Eva

***5606**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

27.11.2026

937

Rodríguez Martínez

Noelia Luana

***7481**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

938

Rodríguez Méndez

Mara

***8272**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

11.11.2027

939

Rodríguez Menéndez

Judith María

***6326**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

2.11.2027

940

Rodríguez Montero

Vera

***2597**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

15.5.2026

941

Rodríguez Muñoz

Melania

***8613**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

942

Rodríguez Novoa

Miguel

***8827**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

8.1.2026

943

Rodríguez Pazos

Noa

***3389**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

944

Rodríguez Pernas

Raquel

***4544**

Remo

Deportista de alto nivel

7.9.2025

945

Rodríguez Queijas

Carlos

***1502**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

946

Rodríguez Ramos

Darío

***3954**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

947

Rodríguez Requejo

Alba María

***4619**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

948

Rodríguez Rilo

Alejandro

***2214**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

31.10.2026

949

Rodríguez Rodríguez

Saúl

***4171**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

15.11.2027

950

Rodríguez Rodríguez

Sara

***1170**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

4.3.2029

951

Rodríguez Romero

Iker

***8297**

Motociclismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

952

Rodríguez Sánchez

Leo

***2335**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

953

Rodríguez Sobrado

Noa

***0612**

Orientación

Deportista de rendemento deportivo de base

28.4.2024

954

Rodríguez Sousa

Damián

***8670**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2027

955

Rodríguez Suárez

José Alfredo

***3762**

Fútbol

Deportista de alto nivel

12.11.2026

956

Rodríguez Tábara

Ana

***7645**

Vela

Deportista de alto nivel

18.6.2027

957

Rodríguez Vega

Saúl

***4185**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

958

Rodríguez Veloso

Sebastián

***0881**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

959

Rodríguez Villamor

Javier

***8614**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

7.5.2028

960

Rojas Suárez

Dolores

***6023**

Atletismo

Xuíz de alto nivel

5.8.2026

961

Román Leirós

Jorge

***8795**

Atletismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

962

Romero Azpitarte

Marcial

***5028**

Judo e D.A.

Técnico de alto nivel

6.10.2026

963

Romero Fernández

Noa

***9748**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.8.2027

964

Romero Fraga

Diego

***8311**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

31.7.2026

965

Romero Gómez

Nuria

***0888**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

966

Romero Ourille

Antía

***9552**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

967

Romero Saco

Uxía

***4550**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

968

Ropero García

María Teresa

***7675**

Billar

Deportista de alto nivel

30.5.2026

969

Rosa Moya

Alexis

***9210**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

22.6.2028

970

Rosendo González

María Iria

***8417**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

971

Rouco Rodríguez

Miguel

***0521**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

972

Roza Fonticiella

Pelayo

***0896**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

25.8.2024

973

Roza Fonticiella

Pablo

***0896**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

6.7.2024

974

Ruiz Paz

Sergio

***3248**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

975

Rumbo Bueno

Enya

***0078**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

976

Saavedra Rodríguez

Bruno

***9116**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028

977

Saavedra Rodríguez

Roi

***9116**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

28.5.2028

978

Salanova Liste

Adrián

***9754**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

979

Salanova Paredes

José María

***7814**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

31.12.2027

980

Salaño Varela

Aris

***7676**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.12.2027

981

Salgado Freire

Pedro

***8904**

Vela

Deportista de alto nivel

23.7.2027

982

Salgado García

Carlota

***2803**

Atletismo

Deportista de alto nivel

18.6.2027

983

Salgado López

Iván

***9430**

Xadrez

Deportista de alto nivel

4.4.2027

984

Salgueiro Montero

Roi

***7779**

Atletismo, adaptado

Deportista de alto nivel

11.6.2027

985

Salgueiro Montero

Jairo

***7779**

Atletismo, adaptado

Deportista de alto nivel

22.6.2028

986

Salleres Mouro

Jorge

***1700**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

20.12.2028

987

Salvado Prieto

Eva

***7766**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2024

988

Salvador García

Jorge

***3469**

Remo

Deportista de alto rendemento

17.6.2025

989

Sampedro Lema

Lucía

***0546**

Remo

Deportista de alto nivel

11.10.2025

990

Sánchez Cambeiro

Unai

***2951**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

4.3.2029

991

Sánchez del Valle Verge

José Carlos

***0438**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

992

Sánchez Grandal

Samuel

***4177**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

993

Sánchez Iglesias

Iago

***5005**

Caza

Deportista de alto nivel

4.4.2027

994

Sánchez Novellas

Aida

***6478**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.5.2024

995

Sánchez Parrondo

Carmen

***0184**

Atletismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

996

Sánchez Quindimil

Álvaro

***1337**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

20.12.2028

997

Sánchez Rey

Kevin

***1203**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

998

Sánchez Rivas

Pablo

***8708**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

19.6.2027

999

Sánchez Rojo

Diego

***8909**

Fútbol

Árbitro alto nivel

22.6.2028

1000

Sánchez Sáez

Alicia

***1427**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1001

Sánchez Sánchez

José Manuel

***7143**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1002

Sánchez Santamaría

Ashley

***5838**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

1003

Sancosmed Vázquez

Juan José

***7270**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1004

Sande Robles

Yago

***9135**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1005

Sande Trillo

Noa

***3415**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1006

Sandino Leira

Guillermo

***3882**

Atletismo

Xuíz de alto nivel

17.10.2028ã

1007

Sanesteban López

Teo

***1641**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1008

Sanjurjo Rivas

Rodrigo

***6957**

Bádminton

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1009

Santamaría Pérez

Carme

***2688**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5.3.2027

1010

Santomé Pontis

Gabrielle

***9594**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

30.12.2024

1011

Santos Bernal

Martín

***4611**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1012

Santos Iglesias

Laura

***2227**

Bádminton

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1013

Santos Orge

Alba Itziar

***5542**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

28.7.2026

1014

Santos Veiga

Xavier

***6059**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

24.11.2024

1015

Santos Villalón

Pedro Fikadu

***7433**

Atletismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

1016

Sanz Barreiro

Martín

***2410**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1017

Saura Gómez

Lucía

***2972**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

1018

Segade Maneiro

Thiago

***2645**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1019

Seoane Vaz

Bruno

***9583**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

1020

Serrat Seoane

Antonio

***8944**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1021

Sesar Vila

Carla

***5669**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

1022

Sherazadishvili Sakvarelidze

Nikoloz

***7826**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

29.4.2027

1023

Shin Veiga

Ana Llin

***1505**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1024

Shin Veiga

Jessy Sun

***1505**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1025

Sieiro Barreiro

Carla

***7985**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

1026

Sieiro Barreiro

Adrián

***6203**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.8.2027

1027

Sierra Malvar

Javier

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1028

Sierra Malvar

Miguel

***4751**

Balonmán

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1029

Silvarrey Oreiro

Marcos

***1248**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1030

Sío Seijo

Aroa

***7406**

Montañismo

Deportista de alto nivel

27.7.2024

1031

Sío Trillo

Hernán

***1023**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

2.11.2027

1032

Sobral Lusquiños

Claudia

***8174**

Vela

Deportista de alto nivel

8.6.2027

1033

Sobrinho de Souza

João Eduardo

***9618**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

1.5.2026

1034

Soler Benito

Jacobo

***6787**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1035

Somoza Seoane

Anxo

***7001**

Orientación

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1036

Soneira Balado

Sara

***6021**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1037

Soneira Muíño

Santiago

***0491**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

9.6.2027

1038

Sotelo Míguez

Inés

***4285**

Baloncesto

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1039

Soto Álvarez

Uxía

***8830**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

24.7.2027

1040

Soto Fidalgo

Martina

***2245**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

1041

Soto Groba

Lucía

***8828**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

1042

Soutelo González

Lucía

***8372**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1043

Soutelo González

Cristina

***8372**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

1044

Souto Andújar

Hugo

***5889**

Tríatlon e péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

26.5.2024

1045

Souto Vigo

Jesús

***0532**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

3.10.2025

1046

Souto Vigo

David

***0532**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

9.12.2027

1047

Suárez Agrasar

Mª del Pilar

***1662**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

2.3.2028

1048

Suárez Barros

Christian

***1953**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1049

Suárez Corral

Brais

***5411**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

1050

Suárez Couto

Sara

***3567**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1051

Suárez Gómez

Paula

***2813**

Xadrez

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1052

Suárez González

Patricia

***9941**

Vela

Deportista de alto nivel

31.8.2027

1053

Suárez Jamardo

Aroa

***3173**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1054

Suárez Mato

Yoel

***0071**

Natación

Deportista de alto rendemento

20.7.2027

1055

Suárez Puga

Raquel

***3406**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1056

Sueiro Martínez

José Gregorio

***1441**

Boxeo

Deportista de alto nivel

11.9.2026

1057

Sureda Pardo

Uxía

***5671**

Atletismo

Deportista de alto nivel

3.10.2025

1058

Szabo Tatar

Ferenc

***3505**

Halterofilia

Técnico de alto nivel

16.10.2027

1059

Taboada Cid

Anxo

***6271**

Halterofilia

Deportista de alto rendemento

4.4.2027

1060

Taboada Prieto

Sara

***0569**

Baile deportivo

Deportista de rendemento deportivo de base

21.4.2024

1061

Talín Maiz

Ramón

***4848**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

1062

Talín Maiz

Blanca

***4848**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1063

Tarrío Ponte

Ander

***9108**

Tenis

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1064

Tato Arjona

Roi

***1468**

Fútbol

Deportista de alto nivel

17.6.2027

1065

Tato Fernández

Samuel

***5203**

Judo e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

1.12.2024

1066

Tavares Sousa

Wilson Alberto

***7848**

Boxeo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

1067

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

1068

Tellado Rey

Daniel

***3800**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.11.2027

1069

Tenreiro Cortegoso

Joaquín

***3957**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1070

Tenreiro Suárez

Lucía

***2710**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1071

Tiebo Pérez

Rodrigo

***3628**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1072

Tilve Señoráns

Iria

***8124**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1073

Tocuyo Mayorga

Jennifer

***0341**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

17.10.2025

1074

Tojo Vara

Diego

***1934**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1075

Tomé de Bordóns

Yago

***9958**

Remo

Deportista de alto nivel

15.11.2027

1076

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicio

1077

Toro Prieto Puga

Sofía

***0253**

Vela

Deportista de alto nivel vitalicio

Vitalicia

1078

Torrado Martínez

Pablo

***2562**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

20.12.2028

1079

Torrado Mollinedo

Pedro

***2797**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

1080

Torreiro Guillín

Lara Casilda

***0705**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

18.7.2026

1081

Torreiro Guillín

Helena

***0705**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1082

Torres Gestal

Marta

***2399**

Vela

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

1083

Torres Taboada

José Ángel

***8640**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

12.4.2026

1084

Touriño Fernández

Candela

***4578**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

1085

Touriño Ferreirós

Mónica

***6278**

Deportes de inverno

Deportista de alto nivel

4.12.2027

1086

Triana López

Mauro

***0784**

Atletismo

Deportista de alto nivel

13.9.2025

1087

Trigo Martínez

Pablo

***7855**

Fútbol

Deportista de alto nivel

8.12.2026

1088

Trigo Silva

Francisco

***9864**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

27.3.2027

1089

Trillo Valeiro

Sergio

***2099**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

30.11.2024

1090

Troitiño Amoedo

Sergio

***1408**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1091

Túñez Lema

Patricia

***0625**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1092

Urdiales García

Hugo

***8932**

Fútbol

Deportista de alto nivel

3.11.2026

1093

Val Alonso

Brais

***6208**

Fútbol

Deportista de alto nivel

29.6.2026

1094

Vale Fernández

Natalia

***9686**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

1095

Vale Fernández

Araceli

***9686**

Montañismo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1096

Valiña Seijas

Lucía

***5871**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1097

Valle Gómez

Néstor

***9268**

Fútbol sala

Deportista de alto nivel

14.9.2024

1098

Vallines Fernández

Fernando

***9114**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1099

Varela Méndez

Diego

***1032**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1100

Varela Molejón

Lucía

***7897**

Atletismo

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1101

Varela Mosteiro

Ana

***2688**

Atletismo, adaptado

Deportista de alto nivel

26.6.2027

1102

Varela Muñoz

Valentín

***0920**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1103

Varela Paz

Borja

***5471**

Orientación

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1104

Varela Pena

Fabián

***0445**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto rendemento

25.7.2027

1105

Varela Tubío

Daniel

***1128**

Golf

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1106

Varela Vieites

Gonzalo

***5231**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

22.6.2028

1107

Vázquez Basteiro

Pablo

***0586**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

27.12.2027

1108

Vázquez Bouza

Daniel

***0471**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

23.7.2027

1109

Vázquez Brandón

Elena

***2105**

Fútbol

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1110

Vázquez Bueno

Pedro

***6810**

Atletismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1111

Vázquez Díaz

Tomás

***3836**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1112

Vázquez Fernández

Laura

***9892**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

27.12.2027

1113

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

26.5.2028

1114

Vázquez Hermida

Laura

***9709**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1115

Vázquez Liste

David

***6347**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

31.12.2024

1116

Vázquez Llenín

Pedro

***2704**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

12.11.2026

1117

Vázquez López

Rafael

***9525**

Bádminton

Técnico de alto nivel

27.8.2027

1118

Vázquez Mesías

Ángela

***3061**

Remo

Deportista de alto nivel

23.6.2024

1119

Vázquez Muñiz

Marta

***9909**

Golf

Deportista de alto nivel

2.3.2028

1120

Vázquez Pérez

Hugo

***0353**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

1121

Vázquez Vidal

Brais

***9639**

Remo

Deportista de alto nivel

11.10.2025

1122

Veiga Amado

Marco

***2381**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

1123

Veiga Freire

Jesús Manuel

***5899**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

7.5.2024

1124

Veiga Pérez

Iker

***4111**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

1125

Verdes Pazos

Laura

***3736**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1126

Vicente Casas

Alberto

***6988**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

21.7.2028

1127

Vicente Ferreira

Yago

***0170**

Salvamento e socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

1128

Vicente Ferreira

Daniel

***0170**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

1129

Vicente García

David

***4702**

Atletismo

Deportista de alto nivel

27.7.2026

1130

Vicos Deus

Javier

***2447**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1131

Vidal Álvarez

Alejandro

***3143**

Taekwondo, parataekwondo

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1132

Vidal Castro

Amaia

***1669**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

1133

Vidal Fraga

Adrián

***0108**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

26.5.2024

1134

Vidal Iglesias

Alejandro

***1821**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1135

Vidal Parada

Fabián

***4545**

Atletismo

Deportista de alto nivel

19.6.2027

1136

Vidal Rodríguez

Anxo

***4397**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

2.7.2026

1137

Vidal Silva

Pablo

***8110**

Pesca e cásting

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1138

Vidal Torres

Anxo

***2847**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

2.10.2026

1139

Vidal Touriño

Ainhoa

***1073**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

4.5.2028

1140

Videla Miguéns

Andrea

***7292**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

22.6.2024

1141

Viéitez Mariño

Sara

***9310**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

3.11.2025

1142

Vieito Cobián

Tomás

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

20.9.2024

1143

Vieito Cobián

Juan

***6373**

Vela

Deportista de alto nivel

10.10.2025

1144

Vigo López

Edgar Antonio

***9126**

Automobilismo

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1145

Vigo Sánchez

Noa

***9060**

Voleibol

Deportista de alto nivel

2.11.2027

1146

Vila Bargiela

Desiree

***9399**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

21.12.2026

1147

Vila Veiga

Mercedes

***7915**

Péntatlon moderno

Deportista de alto nivel

5.12.2025

1148

Vilar Magdaleno

Saúl

***7532**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

2.3.2028

1149

Vilariño García

Gonzalo

***5439**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1150

Vilariño Ordóñez

Xoel

***2107**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1151

Vilas Fernández

Julio Alberto

***0384**

Deporte adaptado

Deportista de alto nivel

4.4.2027

1152

Vilaseco Ogala

Venus Izegbe

***0418**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1153

Vilela Montes

Rubén

***0427**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1154

Villanueva Herrero

Jorge

***2823**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1155

Villar González

Manuel

***2634**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

30.7.2026

1156

Villar Manteiga

Jorge

***5333**

Fútbol

Deportista de alto nivel

10.8.2027

1157

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

1158

Villarnovo Pazos

Lucía

***2842**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

4.3.2025

1159

Villarroel Salgueiro

José Alberto

***4173**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

26.5.2028

1160

Villaverde Puente

Andrea

***5112**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

1161

Villaverde Puente

Alejandro

***7244**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

11.3.2028

1162

Villaverde Rey

Noa

***7118**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

20.12.2024

1163

Villaverde Varela

Hugo

***2722**

Fútbol

Deportista de alto nivel

22.6.2028

1164

Viña Esmorís

Martín

***2091**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028

1165

Virulegio Niño

Daniel

***2942**

Balonmán

Deportista de alto nivel

28.7.2026

1166

Vizcaya Rey

Mauro

***2659**

Remo

Deportista de alto nivel

21.7.2028

1167

Vosberg Castro

Lisa

***1892**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

18.6.2027

1168

Wan Zalimy

Mía Sofía

***3269**

Kickboxing e muaythai

Deportista de alto nivel

7.7.2027

1169

Wizner Pérez-Lafuente

Jaime

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1170

Wizner Pérez-Lafuente

Martín

***6643**

Vela

Deportista de alto nivel

4.3.2029

1171

Yáñez Leiro

Alberto

***8179**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

4.3.2029

1172

Yáñez Pérez

Lucas

***0000**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

21.4.2028

1173

Zas Gómez

Alejandro

***9118**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.12.2028