DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Mércores, 27 de marzo de 2024 Páx. 21225

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 13 de marzo de 2024, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 11 de marzo de 2024 relativa á solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común Armada, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Correxais, no concello de Vilamartín de Valdeorras.

Examinada a solicitude de revisión de esbozo formulada polos representantes do monte veciñal en man común (MVMC) Armada, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) da parroquia de Correxais, no concello de Vilamartín de Valdeorras, resultan os seguintes:

Feitos:

Primeiro. O 25.4.2023, a CMMVC da parroquia de Correxais presentou unha solicitude (Rexel núm. 2023/1255434) de revisión do esbozo do MVMC Armada, no concello de Vilamartín de Valdeorras.

Coa solicitude achegaron a seguinte documentación:

– Certificación do Acordo da Asemblea Xeral do 3 de setembro de 2022.

– Memoria e planos.

– Informe de validación gráfica emitido pola Dirección Xeral do Catastro.

– Arquivos xeográficos en formato vectorial.

Segundo. O Servizo de Montes da Xefatura Territorial de Ourense emitiu un informe favorable o día 16 de maio de 2023 en relación coa citada solicitude. Nel indícase que o perímetro obxecto da revisión de esbozo é o perímetro lindeiro con particulares, coa excepción do tramo lindeiro co predio Casar de Gimena Gómez de Vilariño.

Dentro destas estremas con particulares, a proposta exclúe un dos dous coutos redondos con que conta o monte; en concreto, trátase dun predio significativamente máis pequeno que o couto redondo principal, e que é o situado máis ao N, no lugar de Regueiro do Campo. Porén, esta modificación queda fóra do alcance técnico-xurídico do procedemento da revisión de esbozo, e deberase tramitar, se é o caso, a través do procedemento de deslindamento de montes veciñais con propiedades particulares regulado no artigo 54 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.

A superficie do MVMC Armada, unha vez revisado o esbozo, sería de 138,68 h, o que supón unha redución do 4,4 %.

Tendo en conta o anterior, emítese informe favorable sobre a revisión do esbozo do MVMC Armada.

Consideracións legais e técnicas:

Única. A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, na súa disposición transitoria décimo terceira, establece o procedemento de revisión de esbozos de montes veciñais en man común.

De acordo con ela, os esbozos de montes veciñais integrados nun expediente que, pola súa antigüidade, non reúnan as características de fiabilidade e precisión que exixen as novas técnicas topográficas poderán ser obxecto de revisión axustándoos e completándoos con aqueles datos e documentos que se consideren necesarios, en particular, os requiridos para a súa inmatriculación no Rexistro da Propiedade.

De acordo cos feitos e fundamentos de dereito expostos, e tendo en conta o informe favorable do Servizo de Montes do día 16 de maio de 2023, o Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común acordou por unanimidade o día 20 de febreiro de 2024:

Aprobar a proposta de revisión de esbozo do MVMC Armada, pertencente á CMVMC da parroquia de Correxais, no concello de Vilamartín de Valdeorras.

Ourense, 13 de marzo de 2024

Luis Jorge Álvarez Ferro
Presidente do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Ourense