DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 8 de abril de 2024 Páx. 22328

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 27 de marzo de 2024 pola que se modifica a autorización do CPR Fingoi, de Lugo.

A representación da titularidade do CPR Fingoi, de Lugo, solicita a modificación da autorización para impartir o ciclo formativo de grao medio (CM) Xestión Administrativa e o ciclo formativo de grao superior (CS) Educación Infantil.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias, e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación da autorización

Modificar a autorización do centro para impartir o CM Xestión Administrativa e o CS Educación Infantil, e o centro queda configurado como se detalla a seguir:

Denominación: CPR Fingoi.

Código: 27006279.

Domicilio: avenida Aviación Española, 37.

Localidade: Lugo.

Concello: Lugo.

Provincia: Lugo.

Titular: Colegio Fingoy, S.A.

Composición resultante:

– Modalidade presencial, réxime ordinario:

• Educación infantil: 3 unidades.

• Educación primaria: 6 unidades.

• Educación secundaria obrigatoria: 4 unidades.

• Bacharelato: 8 unidades, modalidades: Ciencias e Tecnoloxía; Humanidades e Ciencias Sociais; Artes, e Xeral.

– Formación profesional:

• CM Xestión Administrativa (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• CS Educación Infantil (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

Artigo 2. Inicio da actividade

Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades de Lugo, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no dito centro, así como o equipamento adecuado.

Artigo 3. Inscrición no Rexistro de Centros

Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Revisión da autorización

O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Recursos

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2024

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades