DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Martes, 9 de abril de 2024 Páx. 22448

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Cultura, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CT236A).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Así mesmo, segundo o artigo 17 da Orde do 18 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CT236A), a resolución de concesión de axudas publicarase no DOG e no portal da Rede de bibliotecas de Galicia (https://rbgalicia.xunta.gal). Esta publicación substituirá a notificación persoal e producirá os mesmos efectos.

En consecuencia,

RESOLVO:

Primeiro. Facer pública a relación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas públicas e/ou axencias de lectura de titularidade municipal, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento CT236A), que figuran como anexo I desta resolución.

As ditas axudas foron aprobadas con cargo á aplicación orzamentaria 10.04.432A.760.3, cun crédito orzamentario para o ano 2024 de cento noventa e cinco mil euros (195.000 €).

Segundo. Facer pública a relación de solicitudes denegadas, así como as causas de denegación, que se relacionan no anexo II.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben impugnarse directamente a través do recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, que se contarán desde a mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza o rexeitamento presunto do recurso de reposición.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2024

Anxo Manuel Lorenzo Suárez
Director xeral de Cultura

ANEXO I

Relación de entidades beneficiarias e cantidade concedida

NIF

Entidade

Biblioteca/axencia de lectura

Importe

P2700200E

Alfoz

Biblioteca Pública Municipal de Alfoz

840,51 €

P3200200H

Allariz

Biblioteca Pública Municipal de Allariz

840,51 €

P1500200I

Ames

Biblioteca Pública Municipal Ames-Bertamiráns

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal Ames-O Milladoiro

840,51 €

P2700300C

Antas de Ulla

Biblioteca Pública Municipal de Antas de Ulla

840,51 €

P3600100F

Arbo

Biblioteca Pública Municipal de Arbo

840,51 €

P1500400E

Ares

Biblioteca Pública Municipal de Ares

840,51 €

P3200400D

Arnoia, A

Biblioteca Pública Municipal da Arnoia

840,51 €

P1500500B

Arteixo

Biblioteca Central Henrique Rabuñal

840,51 €

Biblioteca de Meicende Antón Castro

840,51 €

Biblioteca do Froxel Franciso A. Vidal

840,51 €

Biblioteca de Oseiro Dora Vázquez

840,51 €

Biblioteca de Pastoriza Miguel Sande

840,51 €

P1500600J

Arzúa

Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro

840,51 €

P3200500A

Avión

Biblioteca Pública Municipal de Avión

840,51 €

P3600300B

Baiona

Biblioteca Pública Municipal de Baiona

840,51 €

P3200700G

Bande

Biblioteca Pública Municipal de Bande

840,51 €

P1500700H

Baña, A

Axencia de Lectura Municipal da Baña

840,51 €

P3200900C

Barbadás

Biblioteca Pública Municipal de Barbadás

840,51 €

P3201000A

Barco de Valdeorras, O

Biblioteca Municipal Florencio Delgado Gurriarán

840,51 €

P2700500H

Barreiros

Biblioteca Pública Municipal de Barreiros

840,51 €

P3600200D

Barro

Biblioteca Pública Municipal de Barro

840,51 €

P3201200G

Beariz

Biblioteca Pública Municipal de Beariz

840,51 €

P1500800F

Bergondo

Axencia de Lectura Municipal de Bergondo

840,51 €

P1500900D

Betanzos

Biblioteca Pública Municipal A. Castelao

840,51 €

P1501100J

Boiro

Biblioteca Pública Municipal de Boiro

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Escarabote

840,51 €

P1501200H

Boqueixón

Biblioteca Pública Municipal de Boqueixón (Forte)

840,51 €

P2700800B

Bóveda

Axencia de Lectura Municipal de Bóveda

840,51 €

P1501300F

Brión

Biblioteca Pública Municipal de Brión

840,51 €

P3600400J

Bueu

Biblioteca Pública Municipal de Bueu Gonzalo Torrente Ballester

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Cela

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Beluso

840,51 €

P2706800F

Burela

Biblioteca Pública Municipal de Burela

840,51 €

P1501400D

Cabana de Bergantiños

Biblioteca Pública Municipal María Baña

840,51 €

P3600500G

Caldas de Reis

Biblioteca Pública Municipal Padre Manuel Martínez Ferro

840,51 €

P3600600E

Cambados

Axencia de Lectura Municipal do Centro Sociocultural

Gumersindo Márquez

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Corvillón

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Vilariño

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Castrelo

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Cambados Luis Rei

840,51 €

P1501700G

Cambre

Biblioteca Municipal Central de Cambre

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal Os Templarios

840,51 €

P3600700C

Campo Lameiro

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Ricoi

840,51 €

P3600800A

Cangas

Biblioteca Pública Municipal Central de Cangas

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Aldán

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Darbo

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal do Hío

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Coiro

840,51 €

P3600900I

Cañiza, A

Biblioteca Pública Municipal da Cañiza

840,51 €

P1501800E

Capela, A

Biblioteca Pública Municipal da Capela

840,51 €

P3201900B

Carballeda de Avia

Biblioteca Pública Municipal de Carballeda de Avia

840,51 €

P2700900J

Carballedo

Biblioteca Pública Municipal de Carballedo

840,51 €

P3202000J

Carballiño, O

Biblioteca Pública Municipal do Carballiño

840,51 €

P1501900C

Carballo

Biblioteca Pública Municipal Rego da Balsa

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Carballo

840,51 €

P1509500C

Cariño

Biblioteca Pública Municipal de Cariño

840,51 €

P1502000A

Carnota

Axencia de Lectura de Carnota

840,51 €

P1502100I

Carral

Biblioteca Pública Municipal de Carral

840,51 €

P2701000H

Castro de Rei

Biblioteca Pública Municipal Poeta Crecente Vega

840,51 €

P3601000G

Catoira

Biblioteca Pública Municipal de Catoira

840,51 €

P1502200G

Cedeira

Biblioteca Pública Municipal López Cortón

840,51 €

P1502300E

Cee

Biblioteca Pública Municipal Franciso Mayán

840,51 €

P3202500I

Celanova

Biblioteca Pública Municipal de Celanova

840,51 €

P3202600G

Cenlle

Biblioteca Pública Municipal de Cenlle

840,51 €

P3600048G

Cerdedo-Cotobade

Biblioteca Pública Municipal Rodríguez Fraiz

840,51 €

P2701300B

Cervo

Biblioteca Pública Municipal de San Cibrao

840,51 €

P2701600E

Chantada

Biblioteca Pública Municipal de Chantada

840,51 €

P1502700F

Coirós

Axencia de Lectura Municipal de Coirós

840,51 €

P1502800D

Corcubión

Biblioteca Pública Municipal de Crocubión

840,51 €

P1502900B

Coristanco

Biblioteca Pública Municipal de Coristanco

840,51 €

P3601300A

Covelo

Biblioteca Pública Municipal de Covelo

840,51 €

P1503100H

Culleredo

Biblioteca Pública Municipal Miguel González Garcés

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal Xosé Caderso Liñares

840,51 €

P3601500F

Cuntis

Biblioteca Pública Municipal Roberto Blanco Torres

840,51 €

P1503200F

Curtis

Biblioteca Pública Municipal de Teixeiro

840,51 €

P1503300D

Dodro

Biblioteca Pública Municipal de Dodro

840,51 €

P1503400B

Dumbría

Biblioteca Pública Municipal de Ézaro

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Berdeogas

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal Lucín-Olveira

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Dumbría

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Buxantes

840,51 €

P3203100G

Entrimo

Biblioteca Pública Municipal de Entrimo

840,51 €

P3203200E

Esgos

Biblioteca Pública Municipal de Esgos

840,51 €

P3601700B

Estrada, A

Biblioteca Pública Municipal da Estrada Mario Blanco

840,51 €

P1503600G

Fene

Biblioteca Pública Municipal Xosé María Pérez Parallé

840,51 €

P1503700E

Ferrol

Biblioteca Pública de Ferrol

840,51 €

P2701900I

Foz

Biblioteca Pública Municipal de Foz Salgado Toimil

840,51 €

P1503900A

Frades

Axencia de Lectura Municipal de Frades

840,51 €

P3602200B

Grove, O

Biblioteca Pública Municipal do Grove

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de San Vicente

840,51 €

P2702200C

Guitiriz

Biblioteca Pública Municipal Guitiriz Casa Habanera

840,51 €

P8600004I

Illa de Arousa, A

Biblioteca Pública Municipal da Illa de Arousa

840,51 €

P3203600F

Irixo, O

Biblioteca Pública Municipal do Irixo

840,51 €

P1504000I

Irixoa

Biblioteca Pública Municipal de Irixoa

840,51 €

P3602400H

Lalín

Biblioteca Pública Municipal de Lalín

840,51 €

P2702600D

Láncara

Biblioteca Pública Municipal de Láncara

840,51 €

P1504200E

Laracha, A

Axencia de Lectura Municipal de Caión

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Paiosaco

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal da Laracha

840,51 €

P1504100G

Laxe

Biblioteca Pública Municipal Antón Zapata García

840,51 €

P3204100F

Leiro

Biblioteca Pública Municipal de Leiro

840,51 €

P3204300B

Lobios

Biblioteca Pública Municipal de Lobios

840,51 €

P2702700B

Lourenzá

Biblioteca Pública Municipal Juana de Ibarbourou

840,51 €

P2702800J

Lugo

Biblioteca Municipal de Lugo Isidro Novo

840,51 €

P3204400J

Maceda

Biblioteca Pública Municipal de Maceda

840,51 €

P1504500H

Mañón

Biblioteca Pública Municipal do Barqueiro

840,51 €

P3602600C

Marín

Biblioteca Pública Municipal de Marín

840,51 €

P3602700A

Meaño

Axencia de Lectura Municipal de Meaño

840,51 €

P2702900H

Meira

Biblioteca Pública Municipal de Meira

840,51 €

P3602800I

Meis

Biblioteca Pública Municipal de Meis

840,51 €

P1504700D

Melide

Biblioteca Pública Municipal Xosé Vázquez Pintor

840,51 €

P1504800B

Mesía

Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto

840,51 €

P3204900I

Mezquita, A

Axencia de Lectura Municipal da Mezquita

840,51 €

P1504900J

Miño

Biblioteca Pública Municipal de Miño

840,51 €

P3602900G

Moaña

Biblioteca Pública Municipal de Moaña

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Domaio

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal Tirán José María Castroviejo

840,51 €

P1505000H

Moeche

Biblioteca Pública Municipal de Moeche

840,51 €

P3603000E

Mondariz

Biblioteca Pública Municipal de Mondariz Xoán Xosé Pérez Labaca

840,51 €

P3603100C

Mondariz-Balneario

Biblioteca Pública Municipal de Mondariz-Balneario

840,51 €

P2703100D

Monforte de Lemos

Biblioteca Pública Municipal de Monforte de Lemos

840,51 €

P2703200B

Monterroso

Biblioteca Pública Municipal de Monterroso

840,51 €

P3603200A

Moraña

Biblioteca Pública Municipal de Moraña

840,51 €

P3603300I

Mos

Biblioteca Pública Municipal de Mos

840,51 €

P1505200D

Mugardos

Biblioteca Pública Municipal de Mugardos

840,51 €

P2703300J

Muras

Axencia de Lectura Municipal de Muras

840,51 €

P1505400J

Muros

Biblioteca Pública Municipal de Muros

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Esteiro

840,51 €

P1505500G

Narón

Biblioteca Pública Municipal de Narón

840,51 €

P1505600E

Neda

Biblioteca Pública Municipal de Neda

840,51 €

P1505700C

Negreira

Biblioteca Pública Municipal de Negreira

840,51 €

P3603500D

Nigrán

Biblioteca Pública Municipal de Nigrán

840,51 €

P1505800A

Noia

Biblioteca Pública Municipal de Noia

840,51 €

P1505900I

Oleiros

Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal María José Trincado

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal Manuel María

840,51 €

Biblioteca Central Rialeda

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal María José Ruso

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós

840,51 €

P1506000G

Ordes

Biblioteca Pública Municipal de Ordes

840,51 €

P1506100E

Oroso

Biblioteca Pública Municipal de Oroso

840,51 €

P1506200C

Ortigueira

Biblioteca Pública Municipal Juan Fernández Latorre

840,51 €

P3205500F

Ourense

Biblioteca Pública Municipal San Francisco

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal da Ponte

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal da Carballeira

840,51 €

P2703800I

Ourol

Biblioteca Pública Municipal de Ourol

840,51 €

P1506300A

Outes

Biblioteca Pública Municipal de Outes

840,51 €

P1506500F

Paderne

Biblioteca Pública Municipal de Paderne

840,51 €

P1506600D

Padrón

Biblioteca Pública Municipal de Padrón

840,51 €

P2704100C

Pantón

Axencia de Lectura Municipal de Pantón

840,51 €

P3205800J

Parada de Sil

Axencia de Lectura Municipal de Parada de Sil

840,51 €

P2704300I

Páramo, O

Axencia de Lectura Municipal do Páramo

840,51 €

P3603700J

Pazos de Borbén

Biblioteca Pública Municipal de Pazos de Borbén

840,51 €

P3205900H

Pereiro de Aguiar, O

Biblioteca Pública Municipal do Pereiro de Aguiar

840,51 €

P1506700B

Pino, O

Biblioteca Pública Municipal do Pino

840,51 €

P3206400H

Pobra de Trives, A

Biblioteca Pública Municipal da Pobra de Trives

840,51 €

P2704700J

Pobra do Brollón, A

Biblioteca Municipal da Pobra do Brollón

840,51 €

P1506800J

Pobra do Caramiñal, A

Biblioteca Pública Municipal Victoriano García Martí

840,51 €

P3604100B

Poio

Biblioteca Pública Municipal de Poio

840,51 €

P3604300H

Ponte Caldelas

Biblioteca Pública Municipal de Ponte Caldelas

840,51 €

P3604200J

Ponteareas

Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas

840,51 €

P1506900H

Ponteceso

Biblioteca Pública Municipal de Ponteceso

840,51 €

P3604400F

Pontecesures

Biblioteca Pública Municipal de Pontecesures

840,51 €

P1507000F

Pontedeume

Biblioteca Pública Municipal Poeta Ramiro Fonte

840,51 €

P1507100D

Pontes de García

Rodríguez, As

Biblioteca Pública Municipal das Pontes de García Rodríguez

840,51 €

P3603900F

Porriño, O

Biblioteca Pública Municipal do Porriño

840,51 €

P3604000D

Portas

Biblioteca Pública Municipal de Portas

840,51 €

P1507200B

Porto do Son

Biblioteca Pública Municipal Xerardo Díaz Fernández

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Portosín

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de San Pedro de Muro

840,51 €

P2705000D

Quiroga

Biblioteca Pública Municipal de Quiroga

840,51 €

P1507300J

Rianxo

Biblioteca Pública Municipal Castelao

840,51 €

P3207000E

Ribadavia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia

840,51 €

P2705100B

Ribadeo

Biblioteca Pública Municipal de Ribadeo El Viejo Pancho

840,51 €

P3604600A

Ribadumia

Biblioteca Pública Municipal de Ribadumia

840,51 €

P1507400H

Ribeira

Biblioteca Pública Municipal de Ribeira

840,51 €

P3207200A

Riós

Axencia de Lectura Municipal de Riós

840,51 €

P2705400F

Riotorto

Biblioteca Pública Municipal de Riotorto

840,51 €

P3604700I

Rodeiro

Biblioteca Pública Municipal Manuel Lamazares

840,51 €

P1507500E

Rois

Biblioteca Pública Municipal de Rois

840,51 €

P3604800G

Rosal, O

Biblioteca Pública Municipal do Rosal

840,51 €

P1507600C

Sada

Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo

840,51 €

P3604900E

Salceda de Caselas

Biblioteca Alfonso D. Rodríguez Castelao

840,51 €

P3207600B

San Cibrao das Viñas

Axencia de Lectura Municipal de San Cibrao das Viñas

840,51 €

P1507700A

San Sadurniño

Axencia de Lectura Municipal de San Sadurniño

840,51 €

P1507800I

Santa Comba

Biblioteca Pública Municipal de Santa Comba

840,51 €

P1507900G

Santiago de Compostela

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Conxo

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago das Fontiñas

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Santa Marta

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal José Saramago de Vite

840,51 €

P1508000E

Santiso

Axencia de Lectura Municipal de Santiso

840,51 €

P2705700I

Sarria

Biblioteca Pública Municipal de Sarria Camilo Gonsar

840,51 €

P2705800G

Saviñao, O

Biblioteca Pública Municipal do Saviñao

840,51 €

P3605200I

Silleda

Biblioteca Pública Municipal Daniel Castelao

840,51 €

P2705900E

Sober

Biblioteca Pública Municipal de Sober

840,51 €

P1508100C

Sobrado

Axencia de Lectura Municipal de Sobrado

840,51 €

P1508200A

Somozas, As

Axencia de Lectura Municipal das Somozas

840,51 €

P3605300G

Soutomaior

Biblioteca Pública Municipal Luís Seoane

840,51 €

P2706000C

Taboada

Biblioteca Pública Municipal de Taboada

840,51 €

P3208000D

Taboadela

Axencia de Lectura Municipal de Taboadela

840,51 €

P1508300I

Teo

Biblioteca Pública Municipal do Grilo

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal Os Tilos

840,51 €

P3600021D

Terra de Sanxenxo,

organismo autónomo

Biblioteca Pública Municipal de Portonovo

840,51 €

Biblioteca Central Emilia Pardo Bazán

840,51 €

Axencia de Lectura Municipal de Vilalonga

840,51 €

P1508500D

Tordoia

Axencia de Lectura Municipal de Tordoia

840,51 €

P1508700J

Trazo

Biblioteca Pública Municipal de Trazo

840,51 €

P3605500B

Tui

Biblioteca Pública Municipal de Tui

840,51 €

P1508900F

Val do Dubra

Biblioteca Pública Municipal de Val do Dubra

840,51 €

P2706300G

Valadouro, O

Biblioteca Pública Municipal do Valadouro

840,51 €

P1508800H

Valdoviño

Biblioteca Pública Municipal de Valdoviño

840,51 €

P3605600J

Valga

Biblioteca Pública Municipal de Cordeiro

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Valga

840,51 €

P3208700I

Viana do Bolo

Biblioteca Pública Municipal de Viana do Bolo

840,51 €

P2706400E

Vicedo, O

Biblioteca Pública Municipal do Vicedo

840,51 €

P3605900D

Vila de Cruces

Biblioteca Pública Municipal Neira Vilas de Vila de Cruces

840,51 €

P3605800F

Vilaboa

Biblioteca Pública Municipal de Vilaboa

840,51 €

P2706500B

Vilalba

Biblioteca Pública Municipal de Vilalba

840,51 €

P1502900B

Vilanova de Arousa

Biblioteca Pública Municipal Irmáns Camba

840,51 €

P3209000C

Vilar de Barrio

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Barrio

840,51 €

P3209100A

Vilar de Santos

Biblioteca Pública Municipal de Vilar de Santos

840,51 €

P1509100B

Vilasantar

Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar

840,51 €

P1509300H

Vimianzo

Biblioteca Pública Municipal de Vimianzo

840,51 €

P2706700H

Viveiro

Biblioteca Pública Municipal de Viveiro

840,51 €

P2702100E

Xermade

Biblioteca Pública Municipal de Xermade

840,51 €

P2702500F

Xove

Biblioteca Pública Municipal de Xove

840,51 €

P3203700D

Xunqueira de Ambía

Biblioteca Pública Municipal de Xunqueira de Ambía

840,51 €

P1509400F

Zas

Axencia de Lectura Municipal de Baio

840,51 €

Biblioteca Pública Municipal de Zas

840,51 €

ANEXO II

Entidades excluídas

NIF

Concello

Biblioteca/axencia de lectura

Causa de exclusión

P2701800A

Fonsagrada, A

Biblioteca Pública Municipal da Fonsagrada

8

P3602300J

Guarda, A

Biblioteca Pública Municipal da Guarda

3

P3602500E

Lama, A

Axencia de Lectura Municipal da Lama

3

P1505300B

Muxía

Biblioteca Pública Municipal D. Santiago Rey Fernández-Latorre

3

P2704400G

Pastoriza, A

Biblioteca Pública Municipal da Pastoriza

3

P3208600A

Verín

Biblioteca Pública Municipal de Verín

8

Código

Causa da exclusión

1

Non estar integrada na Rede de bibliotecas de Galicia (artigo 7.a)

2

Non ter un horario de apertura ao público mínimo de 15 horas (artigo 7.b)

3

Non ter cuberta e remitida ao Servizo do Sistema de Bibliotecas a estatística de bibliotecas de 2022 (artigo 7.c)

4

Non ter informatizada a xestión da biblioteca ou da axencia de lectura (artigo 7.d)

5

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias fronte á Administración estatal (artigo 6.1.b)

6

Non estar ao día no cumprimento das obrigas fronte á Seguridade Social (artigo 6.1.b)

7

Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou ter pendente de pagamento algunha débeda coa Administración autonómica (artigo 6.1.b)

8

Non ter remitido ao Consello de Contas de Galicia a conta xeral do exercicio 2022 (artigo 6.1.c)