DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 80 Martes, 23 de abril de 2024 Páx. 25364

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se realiza o nomeamento como persoal estatutario fixo e a adxudicación de destino definitivo dos/das aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 11 de maio de 2023.

A Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en Ciencias da Saúde do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia núm. 196, do 14 de outubro), establece medidas extraordinarias e temporais en materia de emprego público dirixidas a garantir a adecuada atención sanitaria de toda a poboación galega co fin de impulsar a incorporación urxente, estable e permanente de persoal aos postos de difícil cobertura, incluíndo no seu ámbito diversas especialidades da categoría de facultativo especialista de área.

O Decreto 32/2023, do 13 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público para a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario con título de especialista en Ciencias da Saúde do Servizo Galego de Saúde para o ano 2023, incluíu a oferta de prazas de diversas especialidades de facultativo/a especialista de área co obxecto de conseguir a incorporación estable de persoal médico nos hospitais dos distritos sanitarios da Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras e poder incrementar o número de programas do Servizo Galego de Saúde no ámbito da saúde mental incorporando facultativos/as especialistas de área de Psiquiatría e Psicoloxía Clínica.

Tras se realizar o acto telemático de elección de destino convocado pola Resolución do 12 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 57, do 20 de marzo), adxudicáronse todos os destinos ofertados.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que, de ser o caso, se actualice a relación de seleccionados/as, se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da antedita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación actualizada de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo e nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde na categoría de facultativo/a especialista de área, nas especialidades de alergoloxía, análises clínicas, anatomía patolóxica, anestesioloxía e reanimación, aparello dixestivo, cardioloxía, cirurxía ortopédica e traumatoloxía, cirurxía xeral e do aparello dixestivo, dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía, endocrinoloxía e nutrición, farmacia hospitalaria, hematoloxía e hemoterapia, medicina física e rehabilitación, medicina interna, microbioloxía e parasitoloxía, nefroloxía, neuroloxía, obstetricia e xinecoloxía, oftalmoloxía, otorrinolaringoloxía, radiodiagnóstico, reumatoloxía, uroloxía, psiquiatría e psicoloxía clínica, os/as aspirantes que se inclúen no anexo desta resolución.

Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza que figura no indicado anexo e declarar finalizado para os ditos aspirantes o concurso de méritos para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área na especialidade correspondente, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 11 de maio de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 98, do 25 de maio).

Segundo. Este concurso de méritos tramitouse en execución da Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario, e a dita lei, como figura na súa parte expositiva, inclúe no seu artigo 2 unhas garantías para que o persoal seleccionado «se incorpore e permaneza varios anos no desempeño efectivo dos postos adxudicados».

Polo tanto, en cumprimento do que dispón ese artigo 2 e a convocatoria deste concurso de méritos:

a) Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse de modo efectivo e permanente ao servizo activo no destino elixido e adxudicado.

A prestación de servizos do persoal seleccionado neste concurso, realizado en execución do Decreto 32/2023, do 13 de abril, realizarase en réxime de xornada ordinaria e complementaria (gardas), dentro do respecto ao réxime de xornada que establece a Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, sen que resulte de aplicación calquera réxime de exención de gardas por razóns de idade ata que transcorran dous anos de permanencia na situación de servizo activo no centro elixido e adxudicado como destino no concurso.

A falta de incorporación ao destino nesas condicións e prazo sen causa xustificada, sobrevida á solicitude de participación no concurso ou de forza maior impedirá a perfección do nomeamento e a adquisición da condición de persoal estatutario fixo do/da aspirante, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións no proceso.

b) Posteriormente, poderán participar nos concursos de traslados da categoría de facultativo especialista de área na especialidade correspondente, ou nos sistemas de promoción interna ou provisión de prazas doutra categoría, cando cumpran os requisitos comúns deses procedementos e acrediten dous anos de permanencia na situación de servizo activo no centro elixido e adxudicado como destino nesta resolución.

Aqueles/as aspirantes que tomen posesión como facultativo especialista de área na especialidade correspondente serán excluídos/as dos procesos de selección temporal en que estean inscritos/as no Servizo Galego de Saúde.

Respecto a outros procesos de selección de persoal fixo na categoría de facultativo especialista de área (na especialidade en que agora se tome posesión como consecuencia da presente resolución) xa convocados e nos cales estean participando, serán excluídos/as deles no momento en que se produza a dita toma de posesión, dado que non se pode acceder posteriormente á mesma especialidade na que xa se acredita a condición de persoal fixo. Trátase, en concreto, do concurso-oposición convocado pola Resolución do 14 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 3, do 4 de xaneiro de 2023) e do concurso de méritos de estabilización convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023).

Terceiro. En aplicación da base 10.3 da resolución de convocatoria do proceso, a non incorporación ao servizo activo no destino adxudicado e no prazo establecido impedirá a perfección do nomeamento e a adquisición da condición de persoal estatutario fixo do/da aspirante, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións no proceso. Neste suposto, o órgano convocante seleccionará e nomeará persoal estatutario fixo da categoría novos/as aspirantes, no número que corresponda e pola orde de prelación que resulte da lista definitiva da categoría entre aqueles aspirantes que teñan elixidos os destinos non adxudicados, con independencia da quenda de acceso do aspirante que non se incorporou ao servizo activo.

Cuarto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio e nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, que conste rexistrada en Fides/expedient-e e que fose debidamente convalidada.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2024

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Aspirantes definitivamente seleccionados, nomeamento e adxudicación de destino

Facultativo/a especialista de área na especialidade de alergoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****8151**

González Guzmán, Luis Alfredo

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de análises clínicas

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****3281**

Rebollido Fernández, María Maira

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****0784**

Otero Santiago, Manuel Francisco

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****7311**

Rodríguez-Portugal Parrilla, Elena

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

Facultativo/a especialista de área na especialidade de anatomía patolóxica

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****8400**

Hernández Cancela, Rosa María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

Facultativo/a especialista de área na especialidade de anestesioloxía e reanimación

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****4375**

González Salas, Nerea

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****6121**

Liaño Rodríguez Navas, Tatiana María

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****7682**

Freijeiro González, Marta Carolina

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****7322**

Martínez García, Susana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****4889**

Figueiras Lago, Laura

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

Facultativo/a especialista de área na especialidade de aparello dixestivo

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****6518**

Dos Santos Azevedo, Daniela Sofía

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

Facultativo/a especialista de área na especialidade de cardioloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****4205**

Pérez Casares, Luis Enrique

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****2597**

Cambón Cotelo, Javier

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****4707**

Rubal Ledo, Xabier

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

*****0952*

Denisiuk, Maciej

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****6653**

Fernández Fernández, Daniel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****6289**

Vázquez Andrade, Ignacio

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****5590**

Iglesias Rodríguez, Sandra

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****4762**

Dorgambide Santorum, César Isidro

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****8972**

Zugasti Marquínez, Jorge

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****4570**

Alonso Carpintero, Marcos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****7334**

Coto Caramés, Laura

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****3175**

López González, Ángel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

Facultativo/a especialista de área na especialidade de cirurxía xeral e do aparello dixestivo

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****7588**

Martínez Insua, Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****4707**

Fernández Soria, Nicolasa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****5931**

Rodríguez Martinón, Pino

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****5576**

Varela Ferro, Cristian

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****7150**

Primo Álvarez, Juan Carlos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****3799**

Carrera Dacosta, Ester

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****9608**

Maes Carballo, Marta

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****5930**

Ballinas Miranda, Julio Roberto

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****1581**

Delgado Andrés, Miguel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****3412**

Varela Veiga, Ana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****7294**

Vázquez Rodríguez, Cristina

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de endocrinoloxía e nutrición

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****6803**

Pinal Osorio, Iria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****2064**

Díaz Ortega, Carmen

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de farmacia hospitalaria

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****2248**

Boullosa Lale, Silvia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****1468**

Álvarez Payero, Mirian

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****2986**

Lamela Piteira, Carlos José

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****7309**

Villaverde Piñeiro, Laura

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de hematoloxía e hemoterapia

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****9856**

Cabanas López de Vergara, Beatriz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****3697**

Vázquez Vázquez, María Goretti

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****9151**

López Díaz, María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de medicina física e rehabilitación

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****7279**

Salazar Alfaro, Joel Iván

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

Facultativo/a especialista de área na especialidade de medicina interna

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****5995**

Viejo Rodríguez, Miguel Ángel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****2631**

López Monteagudo, María Teresa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****3604**

Freire Romero, María Aurora

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****9596**

Baz Lomba, Ana María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****6307**

Pérez Iglesias, Almudena

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****5600**

Gómez Méndez, Raquel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****8048**

Machado Prieto, Begoña

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****3121**

Rodríguez Cordero, Marta

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****9391**

Caínzos Romero, Tamara

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****8779**

Callejas Moraga, Eduardo Luis

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****5049**

López Reboiro, Manuel Lorenzo

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****4952**

Sardiña González, Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****4796**

Valcárcel García, María Ángeles

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****6181**

Rodríguez Álvarez, Ana Paula

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****1110**

Cancela Nieto, María Gumersinda

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****0202**

Sardina Ferreiro, Raquel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****8167**

Ríos Prego, Mónica

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****7474**

Cid Gómez, Dunia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****8363**

Pérez Álvarez, Lucita

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****4527**

Mateo Mosquera, Lara María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****0386**

Hernández Blanco, Fernando José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****4211**

Serrano Arreba, Joaquín Manuel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de microbioloxía e parasitoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****4086**

Alba Domínguez, Javier

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de nefroloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****0845**

López Alarcón, Walter Luis

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de neuroloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****1963**

Nogueira Fernández, Víctor

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de obstetricia e xinecoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****5671**

Penela Carrasco, Alba

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****8561**

Correa Orbán, Cándida Rosa

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****4981**

González López, Iria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****6138**

González Suárez, Rosana Elena

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****4220**

López-Domínguez García, Ana Isabel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****7310**

Maceira Varela, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****6392**

González López, Susana

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****9447**

Salazar León, Hernán Francisco

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

****1248**

Otero Naveiro, Ana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

Facultativo/a especialista de área na especialidade de oftalmoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****0642**

Taboada Gago, María Dolores

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****8893**

Santos Ramos, María Paz

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

****2688**

Gómez Carnero, Augusto José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

****4991**

Díez Sotelo, Marta

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de otorrinolaringoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****3581**

Ordosgoitia Osorio, Humberto Enrique

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

****8896**

Fernández Miguez, Marta

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de psicoloxía clínica

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****0905**

García Quintáns, Lorena

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****3826**

Sánchez Cao, Elizabeth

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7156**

Carou López, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****3836**

García Cancio, Germán

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****1059**

González Blas, María del Mar

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7056**

Gómez Tubío, Sara Teresa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****5464**

Novo Teijeiro, María Celia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****3285**

Sánchez André, Cristina

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****3156**

Lagares Rodríguez, Raquel

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****2856**

Ramos Grille, Irene

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****3819**

Labrada Abella, Jacob

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****0141**

Bermúdez Míguez, Sabela

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****7198**

Salas Díaz, Sara

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****3009**

Oujo Fernández, Casilda Mariana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****4991**

Fernández Revalderia, Alba

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****0480**

Pita Fernández, Noelia

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****5381**

Carballal Fernández, Alicia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****2114**

Juncal Lago, Susana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****6097**

Portabales Barreiro, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7496**

Marco Padín, Fátima

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****6046**

Blanco Caramés, Luisa María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****6101**

Sangiao Novio, Inmaculada

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****0906**

Maceda García, Sabela

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****4550**

Maroño Souto, Yolanda

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

****1402**

Docampo Chiaromonte, Montserrat Mónica

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****6650**

Lamela Chouciño, Verónica

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****7529**

Casas Posada, Antía

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****8650**

Touza Piñeiro, Rita María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****2946**

Delgado García, Ánxela Cristina

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****0114**

Martínez Barbosa, Ruth María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****9308**

Gutiérrez Martínez, Olga

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****4773**

Fernández García, Xacobe Abel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****9911**

Fernández Domínguez, Isabel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****6467**

Ferreira Pernas, Sagrario

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****5031**

Sieira Valiño, Juan José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

****7926**

Dopico González, Ignacio

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

****6683**

Rego Ribeiro, Patricia M. Tamara

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

Facultativo/a especialista de área na especialidade de psiquiatría

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****3069**

López Landeiro, Patricia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****5173**

López García, Marta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****9099**

Rodríguez Jurjo, David

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****7567**

Miguélez Silva, Miguel Ángel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****7252**

Estévez Gil, Xaqueline

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****9015**

Veiga Ramos, Iria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****1583**

Ruiz Gippini, María Concepción

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****2619**

Cabo Escribano, Graciela

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****5113**

Fernández Rodríguez, Elena

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****0443**

Uzal Fernández, Cristina

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****3589**

Ferreiro Fernández, Beatriz

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7182**

González Peña, Diego

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****5941**

Novoa Justo, Alejandra

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

****4834**

Díaz Llenderrozas, Francisco

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****4525**

Varela Reboiras, Lucía

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****7328**

Vigo Santamariña, Laura María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****2798**

Barral Picado, María del Carmen

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****8072**

Soriano Barcelo, Juan

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****5203**

Blanco Martínez, Cecilia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****8107**

Ariño Serrano, Celia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****6976**

Núñez Arias, Daniel

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****1170**

Mateo Mateos, Luis Jaime

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****6190**

Fachal Vázquez, David

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****2722**

Gómez-Trigo Baldominos, Jesús

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****9838**

Méndez Iglesias, Rebeca

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7496**

Vidal Pérez, Pablo

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****6736**

Ramos Caneda, Alberto

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

****5225**

Torres Rincón, Tania María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****0600**

Fernández Díaz, Alba

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****1210**

Louzao Martínez, María José

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****2872**

Buján López, María Amparo

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****8818**

Grandío Sanjuán, Belén

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

****7151**

Vicente Alba, Francisco Javier

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****5526**

Serrano Pérez, Pedro Guillermo

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****5071**

Ortiz Soriano, Rosana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****7204**

De la Cruz Davila, Alberto

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****8246**

Rey Souto, Diana

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****4601**

Álvarez Estévez, Tania

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****5469**

Riesgo Arias, María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

****7632**

González Castroagudín, Raquel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****8304**

Iglesias Pérez, Antonio

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

****8595**

Gómez Ramiro, Marta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

****0407**

Aller Labandeira, Vanesa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

****6165**

Alonso González, Isabel Marina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

Facultativo/a especialista de área na especialidade de radiodiagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****5011**

Dorrego García, Ramón María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

****5795**

Rodríguez López, Carmen

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

****5657**

Alain Castillo, Jorge Santos

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****5548**

Osorio Vázquez, Iria

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****1553**

Paz Martínez, Carmen

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****4670**

Vieira Leite de Lima, María Cecilia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

****7333**

Teixeiro Fernández, Anxo

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

Facultativo/a especialista de área na especialidade de reumatoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****8364**

Moreira Martínez, Begoña

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

Facultativo/a especialista de área na especialidade de uroloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

****7177**

García Expósito, Marco Antonio

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela