DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Mércores, 24 de abril de 2024 Páx. 25632

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2024 pola que se convocan para a elección de destino provisional dúas novas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais, subgrupo C2, na especialidade de bombeiro/a forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 44, do 4 de marzo).

De conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e co obxecto de avanzar en facer efectivo o dereito da cidadanía a relacionarse electronicamente coas administracións públicas e a conseguinte obriga destas de dotarse dos medios e sistemas necesarios para que ese dereito se poida exercer, cómpre incorporar unha tramitación electrónica á fase de elección de destino das persoas aspirantes que superaron un proceso selectivo convocado pola Dirección Xeral da Función Pública.

A resolución dítase por delegación, de conformidade co establecido na Orde do 8 de xaneiro de 2020 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública, publicada no DOG número 16, do 24 de xaneiro.

Unha vez finalizado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, na escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, subgrupo C2, nas especialidades de emisorista/vixilante fixo/a, bombeiro/a forestal-condutor/a de motobomba e bombeiro/a forestal, do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 28 de febreiro de 2019 (DOG núm. 44, do 4 de marzo), e unha vez acreditado o cumprimento dos requisitos exixidos por parte de dúas novas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo na especialidade de bombeiro/a forestal, co obxecto de adxudicarlles destinos provisionais, segundo a base IV.6 da convocatoria, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Publicar como anexo I a relación das dúas novas persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo e que, de acordo coa base IV.6 da convocatoria, son convocadas á elección de destino provisional segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino.

Segundo. Os postos ofertados e os requisitos exixidos para a súa ocupación figuran como anexo II desta resolución. As persoas aspirantes elixirán as prazas do subgrupo a que acceden de conformidade co indicado no anexo II desta resolución.

Terceiro. Para o acceso á aplicación informática para a elección de destino, a Dirección Xeral da Función Pública remitiralles ás persoas aspirantes un correo electrónico co usuario e a clave de acceso á aplicación do proceso selectivo.

No prazo máximo de dous (2) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, a persoa aspirante, no suposto de que non recibise correctamente o seu usuario e clave, deberá pórse en contacto co servizo informático da Dirección Xeral da Función Pública, no teléfono 881 99 98 83, para que se lle faciliten os datos necesarios.

Unha vez transcorrido o prazo sinalado no parágrafo anterior, abrirase un prazo de cinco (5) días hábiles para que as persoas aspirantes que constan no anexo I desta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema electrónico, os destinos ofertados por orde de prelación.

A elección de destinos deberá realizarse a través do sistema electrónico, ao cal se poderá acceder a través da páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal, seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos».

Cuarto. Para a selección de destinos as persoas aspirantes deberán acceder ao sistema electrónico e proceder da seguinte forma:

Unha vez que acceda ao seu expediente electrónico, a persoa aspirante deberá, en primeiro lugar, elixir entre as opcións «Renuncia», «Solicitude de excedencia» ou «Escoller posto».

1º) De elixir a opción «Renuncia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto na disposición terceira. A persoa aspirante que exerza esta opción quedará excluída do proceso e decaerá no seu dereito a ser nomeada persoal funcionario de carreira do subgrupo a que accede.

2º) De elixir a opción «Solicitude de excedencia», deberaa presentar por escrito no Rexistro da Xunta de Galicia no mesmo prazo previsto na disposición terceira, sempre que cumpra os requisitos exixidos no artigo 174 (excedencia por prestación de servizos no sector público) da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. Neste sentido, as persoas que a soliciten por prestar servizos noutra Administración deberán presentar a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos no mesmo prazo previsto na disposición terceira.

3º) De elixir a opción «Escoller posto», a persoa aspirante seleccionará, por orde de preferencia, os destinos que se ofertan. No suposto de que escollan un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso, as persoas aspirantes que cumpran os requisitos exixidos no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, poderán solicitar ser declaradas en excedencia por prestación de servizos no sector público, o que deberán manifestar mediante a presentación dunha solicitude por escrito e no mesmo prazo previsto na disposición terceira, coa cal deberán achegar tanto a copia da última orde de prelación dos postos ofertados e seleccionados no sistema electrónico debidamente asinada como, no caso de solicitala por prestar servizos noutra Administración, a documentación que acredite o cumprimento dos requisitos exixidos.

Quinto. Ás persoas aspirantes que non presenten a súa solicitude de elección no prazo sinalado; que seleccionen un número de prazas inferior ao da posición que ocupan no proceso e non se lles adxudique ningún destino e non cumpran os requisitos para ser declarados en excedencia; ou non presentasen a súa solicitude no xeito previsto nesta resolución, seranlles adxudicadas en destino os postos que lles correspondan atendendo á orde de publicación destes e ao número obtido no proceso selectivo, unha vez concluído o proceso de adxudicación dos postos ás persoas aspirantes presentes ou representadas, entre os que queden sen adxudicar.

Sexto. Todas as comunicacións que formulen as persoas aspirantes serán dirixidas á Consellería de Facenda e Administración Pública, Dirección Xeral da Función Pública, Servizo de Selección (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela). Para isto deberán empregar o modelo co código PR004A previsto na Orde do 4.5.2017 que aproba a posta en funcionamento do servizo para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado, habilitado na sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal, ou ben presentarán a documentación nas oficinas de Rexistro da Xunta de Galicia e nos demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Sétimo. Finalizado o prazo para a elección de destinos, a aplicación efectuará a adxudicación automática de destinos, en función do subgrupo a que se accede e da orde de prelación acadada por cada persoa aspirante no proceso, e atendendo á orde de preferencia na selección de destinos efectuada por esta.

A adxudicación provisional de postos resolverase mediante resolución da consellería competente en materia de función pública e publicarase no DOG.

As persoas aspirantes que obteñan un destino provisional deberán optar ás prazas que se oferten na elección de destino definitivo.

Oitavo. Estará á disposición das persoas aspirantes información complementaria para a utilización da aplicación informática e a presentación das solicitudes de elección de destino na páxina web da Dirección Xeral da Función Pública funcionpublica.xunta.gal

Noveno. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase presentar recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de abril de 2024

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

Nº de orde de elección

Nº de orde do proceso selectivo

NIF

Apelidos e nome

Acceso

1

107

***6475**

Soñora Vidal, Isaac

Libre

2

108

***4619**

Porto Varela, Sebastián

Libre

ANEXO II

Prazas ofertadas

Código

Denominación

Cons.

Centro de destino

Centro directivo

Concello

Subgr.

Niv.

Observ.

2

MRC995001115350064

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Ferrol

Servizos
periféricos

Ferrol

C2

17

Horario especial

4

MRC995001315680043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Eume

Servizos
periféricos

Pontedeume

C2

17

Horario especial

5

MRC995001315680046

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Eume

Servizos
periféricos

Pontedeume

C2

17

Horario especial

10

MRC995002115090066

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Betanzos

Servizos
periféricos

Betanzos

C2

17

Horario especial

14

MRC995002315190043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Bergantiños

Servizos
periféricos

Carballo

C2

17

Horario especial

15

MRC995002315190046

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Bergantiños

Servizos
periféricos

Carballo

C2

17

Horario especial

18

MRC995003115580041

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Ordes-Santiago

Servizos
periféricos

Ordes

C2

17

Horario especial

20

MRC995003115580049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Ordes-Santiago

Servizos
periféricos

Ordes

C2

17

Horario especial

22

MRC995003115580081

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Ordes-Santiago

Servizos
periféricos

Ordes

C2

17

Horario especial

32

MRC995003215060077

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Arzúa-Terra de Melide

Servizos
periféricos

Arzúa

C2

17

Horario especial

33

MRC995003215060079

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Arzúa-Terra de Melide

Servizos
periféricos

Arzúa

C2

17

Horario especial

42

MRC995005215330042

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Fisterra

Servizos
periféricos

Dumbría

C2

17

Horario especial

43

MRC995005215330045

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Fisterra

Servizos
periféricos

Dumbría

C2

17

Horario especial

45

MRC995005315440062

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Xallas-Muros

Servizos
periféricos

Mazaricos

C2

17

Horario especial

46

MRC995006127650042

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Occidental

Servizos
periféricos

Viveiro

C2

17

Horario especial

47

MRC995006127650057

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Occidental

Servizos
periféricos

Viveiro

C2

17

Horario especial

48

MRC995006127650058

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Occidental

Servizos
periféricos

Viveiro

C2

17

Horario especial

51

MRC995006227290049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Central

Servizos
periféricos

Mondoñedo

C2

17

Horario especial

52

MRC995006227290054

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Central

Servizos
periféricos

Mondoñedo

C2

17

Horario especial

54

MRC995006327600036

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Mariña Oriental

Servizos
periféricos

Trabada

C2

17

Horario especial

58

MRC995007127060048

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Os Ancares

Servizos
periféricos

Becerreá

C2

17

Horario especial

59

MRC995007127060051

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Os Ancares

Servizos
periféricos

Becerreá

C2

17

Horario especial

62

MRC995007127060079

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Os Ancares

Servizos
periféricos

Becerreá

C2

17

Horario especial

64

MRC995007227180043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Fonsagrada

Servizos
periféricos

A Fonsagrada

C2

17

Horario especial

65

MRC995007227180045

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Fonsagrada

Servizos
periféricos

A Fonsagrada

C2

17

Horario especial

66

MRC995007227180077

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Fonsagrada

Servizos
periféricos

A Fonsagrada

C2

17

Horario especial

67

MRC995008127300041

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Lemos

Servizos
periféricos

Monforte
de Lemos

C2

17

Horario especial

70

MRC995008127300071

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Lemos

Servizos
periféricos

Monforte
de Lemos

C2

17

Horario especial

78

MRC995008227160075

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Chantada

Servizos
periféricos

Chantada

C2

17

Horario especial

79

MRC995008227160077

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Chantada

Servizos
periféricos

Chantada

C2

17

Horario especial

80

MRC995008227160079

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Chantada

Servizos
periféricos

Chantada

C2

17

Horario especial

82

MRC995008327490034

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Quiroga

Servizos
periféricos

Quiroga

C2

17

Horario especial

94

MRC995009327310036

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Ulloa

Servizos
periféricos

Monterroso

C2

17

Horario especial

95

MRC995009327310039

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Ulloa

Servizos
periféricos

Monterroso

C2

17

Horario especial

96

MRC995009327310042

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Ulloa

Servizos
periféricos

Monterroso

C2

17

Horario especial

97

MRC995010127640043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra Chá

Servizos
periféricos

Vilalba

C2

17

Horario especial

98

MRC995010127640049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra Chá

Servizos
periféricos

Vilalba

C2

17

Horario especial

101

MRC995010127640084

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra Chá

Servizos
periféricos

Vilalba

C2

17

Horario especial

102

MRC995010127640085

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra Chá

Servizos
periféricos

Vilalba

C2

17

Horario especial

104

MRC995010127640090

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra Chá

Servizos
periféricos

Vilalba

C2

17

Horario especial

110

MRC995011132190042

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: O Carballiño

Servizos
periféricos

O Carballiño

C2

17

Horario especial

111

MRC995011132190048

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: O Carballiño

Servizos
periféricos

O Carballiño

C2

17

Horario especial

112

MRC995011132190054

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: O Carballiño

Servizos
periféricos

O Carballiño

C2

17

Horario especial

113

MRC995011232680042

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: O Ribeiro

Servizos
periféricos

Ribadavia

C2

17

Horario especial

116

MRC995011232680064

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: O Ribeiro

Servizos
periféricos

Ribadavia

C2

17

Horario especial

119

MRC995012132001057

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Ourense

Servizos
periféricos

Ourense

C2

17

Horario especial

123

MRC995012232430041

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Allariz-Maceda

Servizos
periféricos

Maceda

C2

17

Horario especial

124

MRC995012232430048

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Allariz-Maceda

Servizos
periféricos

Maceda

C2

17

Horario especial

125

MRC995012232430050

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Allariz-Maceda

Servizos
periféricos

Maceda

C2

17

Horario especial

127

MRC995012232430076

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Allariz-Maceda

Servizos
periféricos

Maceda

C2

17

Horario especial

128

MRC995012332240049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Celanova

Servizos
periféricos

Celanova

C2

17

Horario especial

129

MRC995012332240071

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Celanova

Servizos
periféricos

Celanova

C2

17

Horario especial

130

MRC995012332240072

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Celanova

Servizos
periféricos

Celanova

C2

17

Horario especial

131

MRC995013132090045

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

132

MRC995013132090050

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

133

MRC995013132090053

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

136

MRC995013132090063

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

138

MRC995013132090085

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

140

MRC995013132090094

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Valdeorras

Servizos
periféricos

O Barco de
Valdeorras

C2

17

Horario especial

141

MRC995013232230052

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Caldelas-
Terra de Trives

Servizos
periféricos

Castro
Caldelas

C2

17

Horario especial

142

MRC995013232230053

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Caldelas-
Terra de Trives

Servizos
periféricos

Castro
Caldelas

C2

17

Horario especial

144

MRC995013232230082

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Caldelas-
Terra de Trives

Servizos
periféricos

Castro
Caldelas

C2

17

Horario especial

145

MRC995013232230086

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Terra de Caldelas-
Terra de Trives

Servizos
periféricos

Castro
Caldelas

C2

17

Horario especial

147

MRC995014132840049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

149

MRC995014132840051

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

150

MRC995014132840054

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

151

MRC995014132840058

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

154

MRC995014132840095

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

155

MRC995014132840097

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Verín

Servizos
periféricos

Verín

C2

17

Horario especial

157

MRC995014232340061

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

17

Horario especial

158

MRC995014232340062

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

17

Horario especial

159

MRC995014232340064

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

17

Horario especial

160

MRC995014232340087

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

17

Horario especial

161

MRC995014232340088

Bombeiro/a forestal
brigada helitransportada

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

19

Horario especial

162

MRC995014232340090

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Viana

Servizos
periféricos

A Gudiña

C2

17

Horario especial

163

MRC995015132060046

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

164

MRC995015132060049

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

165

MRC995015132060054

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

166

MRC995015132060060

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

167

MRC995015132060061

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

168

MRC995015132060062

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

171

MRC995015132060096

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

172

MRC995015132060103

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

173

MRC995015132060104

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixa Limia

Servizos
periféricos

Bande

C2

17

Horario especial

174

MRC995015232320047

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Limia

Servizos
periféricos

Xinzo de
Limia

C2

17

Horario especial

179

MRC995015232320056

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: A Limia

Servizos
periféricos

Xinzo de
Limia

C2

17

Horario especial

181

MRC995016136240041

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Deza

Servizos
periféricos

Lalín

C2

17

Horario especial

182

MRC995016136240048

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Deza

Servizos
periféricos

Lalín

C2

17

Horario especial

183

MRC995016136240050

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Deza

Servizos
periféricos

Lalín

C2

17

Horario especial

186

MRC995016236170043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Tabeirós-Terra
de Montes

Servizos
periféricos

A Estrada

C2

17

Horario especial

187

MRC995016236170046

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Tabeirós-Terra de
Montes

Servizos
periféricos

A Estrada

C2

17

Horario especial

188

MRC995016236170064

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Tabeirós-Terra de
Montes

Servizos
periféricos

A Estrada

C2

17

Horario especial

189

MRC995016236170066

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Tabeirós-Terra
de Montes

Servizos
periféricos

A Estrada

C2

17

Horario especial

190

MRC995016236170067

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Tabeirós-Terra
de Montes

Servizos
periféricos

A Estrada

C2

17

Horario especial

203

MRC995018236530074

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixo Miño

Servizos
periféricos

Tomiño

C2

17

Horario especial

204

MRC995018236530078

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Baixo Miño

Servizos
periféricos

Tomiño

C2

17

Horario especial

207

MRC995019136590039

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Caldas-O Salnés

Servizos
periféricos

Vilagarcía
de Arousa

C2

17

Horario especial

209

MRC995019136590084

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Caldas-O Salnés

Servizos
periféricos

Vilagarcía
de Arousa

C2

17

Horario especial

211

MRC995019236001043

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Pontevedra-O Morrazo

Servizos
periféricos

Pontevedra

C2

17

Horario especial

212

MRC995019236001044

Bombeiro/a forestal

MR

Comarca Forestal: Pontevedra-O Morrazo

Servizos
periféricos

Pontevedra

C2

17

Horario especial