DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Martes, 21 de maio de 2024 Páx. 30315

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2024 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira do corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1, das persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Resolución do 22 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 121, do 27 de xuño).

Unha vez rematado o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo C1, convocado pola Resolución do 22 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 121, do 27 de xuño), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 29 de abril de 2024 (DOG núm. 86, do 2 de maio), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nas demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo C1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

No caso de que a persoa aspirante se atope en situación de incapacidade temporal, o prazo para a toma de posesión comezará a partir do día seguinte hábil á data de finalización da baixa médica, que deberá acreditar. Quedan exceptuadas do disposto neste parágrafo as situacións derivadas da maternidade ou paternidade, que poderán tomar posesión durante esta situación.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2024

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
Nuria Aguilar Vázquez
Directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro de destino

Centro directivo

Concello

Subgrupo

Nivel

Observ.

1

***7201**

Fernández Junquera, David

100

EIC020000015770005

Axudante de administración

EI

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

2

***1821**

Quiroga de la Fuente, José Luis

83

EIC991000027001024

Posto base subgrupo C1

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

3

***3721**

Suárez Ferradáns, César

46

PEC991000036560011

Posto base subgrupo C1

PE

Xefatura Territorial Vigo

Servizos periféricos

Vigo

C1

14

4

***9103**

Martínez Paúl García, Iraida María

59

SAC991000536560009

Posto base subgrupo C1

SA

Servizo de Control de Riscos Ambientais (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C1

14

5

***2506**

Álvarez Lorenzo, Purificación

25

ED9010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S.X. de Centros

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

16

6

***8039**

Rodríguez Ponte, Mónica María

48

FCC070000215770003

Axudante de administración

FC

S.X. de Xestión, Programación e Ordenación de Persoal

Dirección Xeral da Función Pública

Santiago de Compostela

C1-C2

16

7

***6198**

Casal Martínez, María

49

PXA200000315770002

Secretario/a do/da director/a de Competitividade

PX

Dirección de Competitividade

Axencia de Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

8

***0186**

Pazos Rodríguez, Vanesa

14

MRC991030115001030

Xefatura de grupo

MR

Servizo de Explotacións Agrarias (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

9

***4514**

Núñez Losada, Cristina

21

EDC991000027001514

Operador/a de entrada de datos

ED

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1-C2

14

10

***3159**

Fernández Núñez, Blanca María

20

ED5010000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S.X. de Arquivos e Museos

Dirección Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

C1-C2

16

11

***3833**

Castro Lage, Rocío

2

EIC991000027001025

Posto base subgrupo C1

EM

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

12

***3364**

Gómez Cabanas, Diego

42

IVC030000015770010

Xefatura de grupo I

IV

D. X. de Mobilidade

Dirección Xeral de Mobilidade

Santiago de Compostela

C1-C2

14

13

***6880**

Lorenzo Ledo, Lucía

57

PSC991000027001053

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

14

***5799**

Saavedra Mariño, Saúl

94

PSC991000027001050

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

15

***6121**

Sanfiz García, Bibiana

96

PSC991000027001054

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial Lugo

Servizos periféricos

Lugo

C1

14

16

***3208**

Domínguez Arcos, Fernando

74

PSC070000015770069

Xefatura de grupo

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C1-C2

14

17

***8477**

Costas Estévez, Moisés

10

MRA113300336001005

Posto base subgrupo C1

MR

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Pontevedra

C1

14

18

***0322**

Pérez Capelo, María

16

MRC992002315280011

Xefatura de grupo (Corcubión)

MR

Oficina de Corcubión

Servizos periféricos

Corcubión

C1-C2

14

19

***4416**

Maceda Casas, Irene

3

EIC992090236560010

Posto base subgrupo C1

EM

Oficina de Emprego de Sanjurjo Badía (Vigo)

Servizos periféricos

Vigo

C1

14

20

***7822**

González Vázquez, Nuria

76

EIO291010136440025

Posto base subgrupo C1

EM

Centro Territorial do Issga en Pontevedra

Servizos periféricos-Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia

Redondela

C1

14

21

***8010**

Álvarez Silva, Jennifer

90

SAC030000015770043

Axudante de administración

SA

D. X. de Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C1-C2

16

22

***3128**

Novoa Rodríguez, Lorena Carina

22

ED9010000215770011

Xefatura de grupo

ED

S.X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

23

***6926**

Vigo Caamaño, Míriam

27

EDC991000015001145

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

24

***4037**

Álvarez Carcedo, Beatriz

17

MRC992001215450011

Xefatura de grupo (Melide)

MR

Oficina de Melide

Servizos periféricos

Melide

C1-C2

14

25

***1035**

Gómez Castro, José Manuel

24

ED8010000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S.X. de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas

Dirección Xeral de Formación Profesional

Santiago de Compostela

C1-C2

16

26

***9937**

Frieiro Rodríguez, Almudena

19

MRC992003515680013

Xefatura de grupo (Pontedeume)

MR

Oficina de Pontedeume

Servizos periféricos

Pontedeume

C1-C2

14

27

***4634**

Rarís Castro, Rubén

33

FCC030000215770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral de Contabilidade

FC

S.X. de Contabilidade

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1-C2

16

28

***6478**

Pérez Peleteiro, Ana

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

29

***1295**

Rodríguez Ríos, Laura

29

EDC991000015001173

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

30

***5580**

Feijoo Hermida, Antía

58

SAC991000236001005

Posto base subgrupo C1

SA

Servizo de Planificación, Aseguramento e Ordenación Sanitaria (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1

14

31

***7467**

Rodríguez Elortegui, Iker

73

PSC070000015770070

Xefatura de grupo

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C1-C2

14

32

***6550**

Brea Matalobos, Ana María

51

PXA200000115770002

Secretario/a xerente

PX

Xerencia

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

33

***8747**

Rodríguez Riveiro, Alba

43

IVA191000036001021

Posto base subgrupo C1

IV

Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra

Axencia Galega de Infraestruturas (servizos periféricos)

Pontevedra

C1

14

34

***5435**

Iglesias Abuín, Adrián

101

PSC040000115770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S.X. de Prestacións e Programas de Inclusión

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

C1-C2

16

35

***9844**

Suárez Varela, Dolores

5

SAC030000215770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde

Dirección Xeral de Saúde Pública

Santiago de Compostela

C1-C2

16

36

***9717**

Fernández González, Patricia

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

37

***3407**

Díaz Miragaya, María José

98

PEC994020127500008

Posto base subgrupo C1

PE

Centro de Cultivos Mariños (Ribadeo)

Servizos periféricos

Ribadeo

C1

14

38

***0233**

Méndez Cabanas, Marcos

28

EDC991000015001192

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

39

***5936**

Añel González, Yessica

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

40

***0745**

Villaverde Vázquez, María del Carmen

23

ED9010000215770058

Xefatura de grupo

ED

S.X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

41

***4867**

Villarino Alonso, Eloína

8

MRC060000115770011

Xefatura de grupo

MR

S.X. de Infraestruturas Agrarias

Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Santiago de Compostela

C1-C2

14

42

***3192**

Teijeiro Dorado, Juan José

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

43

***9894**

Vilas López, Paula

91

PSC991010136001007

Posto base subgrupo C1

PS

Oficina Local de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

C1

14

44

***7617**

Vázquez Montes, Tamara

36

FCA291000015001019

Xefatura de grupo

FC

Delegación A Coruña

Axencia Tributaria de Galicia (servizos periféricos)

A Coruña

C1-C2

14

45

***5979**

Sequeiros Mosquera, Noelia

92

PSC993010136001055

Posto base subgrupo C1

PS

Oficina de Valoración de Dependencia e Discapacidades (Pontevedra)

Servizos periféricos

Pontevedra

C1

14

46

***7914**

García Gómez, Rosa María

39

MAC030000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MA

S.X. de Coordinación Ambiental

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Santiago de Compostela

C1-C2

16

47

***4461**

Castro Barreiro, Martín

87

IVE100000015770057

Axudante de administración

IV

Dirección

Entidade pública empresarial Augas de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

48

***4596**

Fernández Díaz, Mónica

75

TRI010000015770023

Secretario/a do/da secretario/a do C.G. de RR.LL.

EM

Consello Galego de Relacións Laborais

Consello Galego de Relacións Laborais

Santiago de Compostela

C1-C2

16

49

***9296**

Núñez Casas, Iria

84

PSC020000015770031

Posto base subgrupo C1

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

50

***9581**

Alonso Álvarez, Montserrat

82

PSC040000215770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S.X. de Servizos Sociais Comunitarios e Xestión Económica

Dirección Xeral de Inclusión Social

Santiago de Compostela

C1-C2

16

51

***5606**

Iglesias Lamas, Lidia

68

SAS050000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Políticas de Persoal

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

C1-C2

16

52

***2688**

Vázquez López, Susana

99

EIC992090127650003

Axudante de administración

EM

Oficina de Emprego de Viveiro

Servizos periféricos

Viveiro

C1-C2

16

53

***0515**

Sánchez Cabello, Cecilia

30

EDC991000015001217

Xefatura de grupo

ED

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

54

***1946**

Rama Louro, Iria

26

ED7010000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

S.X. de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa

Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Santiago de Compostela

C1-C2

16

55

***8706**

Rodríguez Castro, Carlos

44

PEC040000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

S.X. de Investigación e Apoio Científico-Técnico

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

C1-C2

16

56

***0855**

Núñez Riveiros, Francisco

65

SAS040000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C1-C2

16

57

***4681**

Pérez Losada, Silvia

9

MRC050000215770085

Xefatura de grupo

MR

S.X. de Explotacións Agrarias

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C1-C2

14

58

***9585**

Rodríguez Orjales, Nerea

11

MRA113000315010040

Posto base subgrupo C1

MR

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña)

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Abegondo

C1

14

59

***7391**

Beiro Figueira, Jessica María

12

MRA110000415770007

Xefatura de grupo

MR

Área de Calidade Alimentaria

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Santiago de Compostela

C1-C2

14

60

***6975**

Fernández Carrazón, María Elena

4

EIC992090215001010

Posto base subgrupo C1

EM

Oficina de Emprego A Coruña–Centro

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

61

***4991**

Arias González, Adolfo Aser

18

MRC992004215560010

Posto base subgrupo C1 (Noia)

MR

Oficina de Noia

Servizos periféricos

Noia

C1

14

62

***9177**

Sexto Alende, Francisco Javier

32

FCC030000115770003

Secretario/a subdtor. x. de Fiscaliz. Control Interno

FC

S.X. de Fiscalización e Control Interno

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1-C2

16

63

***6868**

Vázquez Romero, Gonzalo

47

PRC020000115770002

Secretario/a asesor/a xurídico/a

PR

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

64

***3789**

Munín González, María

7

EDA110000515770039

Axudante de dirección, promoción e imaxe

ED

Departamento de Produción teatral

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

Santiago de Compostela

C1

16

65

***9797**

Míguez de Francisco, Manuel

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

66

***7540**

Novoa del Valle, Andrea

35

FCC030001615770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1-C2

16

67

***6783**

Barros Alvarado, Javier

13

MRC050000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

MR

S.X. de Gandaría

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Santiago de Compostela

C1-C2

16

68

***0765**

Rodríguez Quintián, Samuel

38

MAO110000415770002

Secretario/a director/a técnico/a

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/ Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

C1-C2

16

69

***4127**

Rivera Deibe, Andrea

15

MRC992003115090012

Posto base subgrupo C1 (Betanzos)

MR

Oficina de Betanzos

Servizos periféricos

Betanzos

C1

14

70

***0153**

Mon Núñez, Sonia

70

SAC991010115001045

Xefatura de grupo

SA

Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios (A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

C1-C2

14

71

***9738**

Lestido Fuentes, Paula

93

SAC020000015770022

Administrativo/a Información á Cidadanía

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

72

***4700**

Vila Paz, Adrián

37

PSC070000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S.X. de Programas e Asesoramento para a Xuventude

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

C1-C2

16

73

***0791**

Vicente Guimeráns, Juan Jesús

31

FCC020000715770003

Secretario/a asesor/a xurídico/a

FC

Asesoría Xurídica

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

C1-C2

16

74

***1284**

Rodríguez Novo, Roi

1

EDA110000515770037

Axudante de produción

ED

Departamento de Produción Teatral

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

Santiago de Compostela

C1

16

75

***9437**

Alcalde Núñez, Alejandro

34

FCC030001015770003

Secretario/a interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Presidencia, Consello da Cultura Galega e Consello Consultivo

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1-C2

16

76

***9013**

Doval Miguens, Alexandre

78

ED2010000515770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

ED

Asesoría Xurídica de Cultura

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

77

***0630**

Pereira Louzao, Iria

67

SAS040000115770043

Xefatura de grupo

SA

S.X. de Orzamentos

Dirección Xeral de Recursos Económicos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

78

***2182**

Núñez Rodríguez, María Agustina

40

IVA100000015770051

Posto base subgrupo C1

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1

14

79

***2497**

Galiñanes Castro, José Ramón

54

SAS030000315770001

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Xestión Asistencial e Innovación

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1-C2

16

80

***2807**

Rodríguez Suárez, Eva

56

PSC991000015001058

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

81

***1167**

Vázquez Fernández, Ana

88

IVE100000015770058

Axudante de administración

IV

Dirección

Entidade pública empresarial Augas de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

82

***3627**

Cañizo Iglesias, Rafael

55

SAS030000115770010

Operador/a de entrada de datos

SA

S.X. de Atención Primaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1-C2

14

83

***2757**

Vilas Soto, Nuria

53

SAC020000015770021

Posto base subgrupo C1

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1

14

84

***8298**

García Coque, María Montserrat

95

PSC991000015001052

Posto base subgrupo C1

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

85

***7084**

García Raposo, Laura

97

PSC991000015001062

Administrativo/a de Información á Cidadanía

PS

Xefatura Territorial A Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

C1

14

86

***6872**

Ruiz Nieto, Ramón

81

FCC030001915770003

Secretario/a Interventor/a delegado/a

FC

Intervención Delegada da Consellería de Política Social e Xuventude

Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

Santiago de Compostela

C1-C2

16

87

***8505**

Pérez Fernández, Iris

45

PEC030000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PE

S.X. de Valorización dos Produtos do Mar

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Técnolóxica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

88

***4792**

Villar López, Noa

102

MRA110000315770064

Xefatura de grupo

MR

Área de Formación, Innovación e Investigación Agraria

Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal)

Santiago de Compostela

C1-C2

14

89

***4396**

Naya Espiño, Nerea

89

IVE100000015770059

Axudante de administración

IV

Dirección

Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

16

90

***2553**

Quintas Vidal, Carlos

50

PXA200000315770027

Xefatura de grupo I

PX

Dirección de Competitividade

Axencia Turismo de Galicia

Santiago de Compostela

C1-C2

14

91

***5899**

García Pregal, Manuel

41

IVA100000015770052

Posto base subgrupo C1

IV

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)

Santiago de Compostela

C1

14

92

***0684**

Gómez Patiño, María Teresa

62

SAC010000015770005

Xefatura de grupo

SA

Gabinete do/da conselleiro/a

Gabinete do/da conselleiro/a

Santiago de Compostela

C1-C2

14

93

***2989**

Otero Mahía, Óscar

60

SAC020000315770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Sistemas e Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

16

94

***0333**

Sánchez Martínez, Raquel

6

PRC020000615770057

Xefatura de grupo de Rexistro e Información VIII

PR

S.X. de Coordinación do Rexistro e Atención á Cidadanía

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

14

Horario especial

95

***1926**

Triadu Figueras, Verónica

61

SAC020000115770015

Xefatura de grupo

SA

Vicesecretaría Xeral

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

C1-C2

14

96

***0347**

Villar Fernández, Sergio

77

PRC060000215770004

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Seguridade e Coordinación

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C1-C2

16

97

***6160**

Fernández Fernández, Ana María

80

PRC040000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Réxime Xurídico Local

Dirección Xeral de Administración Local

Santiago de Compostela

C1-C2

16

98

***7916**

Martínez Couce, Silvia

71

SAC991010215770007

Xefatura de grupo

SA

Inspección Sanitaria (Santiago de Compostela)

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

C1-C2

14

99

***0147**

Beneitez Ansoar, Daniel

63

SAS030000215770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

SA

S.X. de Atención Hospitalaria

Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria

Santiago de Compostela

C1-C2

16

100

***5428**

Blanco González, Martín

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

101

***2397**

Yáñez Álvarez, María Victoria

52

PRC060000115770002

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PR

S.X. de Planificación e Protección Civil

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Santiago de Compostela

C1-C2

16

Horario especial

102

***0160**

Souto Fidalgo, María Belén

79

PSC050000215770003

Secretario/a do/da subdirector/a xeral

PS

S.X. de Programas de Apoio á Discapacidade

Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

C1-C2

16