DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Martes, 21 de maio de 2024 Páx. 30325

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal, pola que se exclúen as persoas aspirantes do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A1).

En virtude da Resolución do 1 de setembro de 2023 (DOG núm. 168, do 5 de setembro) fixéronse públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A1), convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2022 (DOG núm. 244, do 26 de decembro), modificada polas resolucións do 20 de xaneiro de 2023 (DOG núm. 15, do 23 de xaneiro) e do 6 febreiro de 2023 (DOG núm. 26, do 7 de febreiro),

DISPOÑO:

Excluír a seguinte persoa da relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para o ingreso na escala superior de finanzas, como consecuencia da Resolución do 29 de novembro de 2023 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira:

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Motivo da exclusión

***5528**

Fraga Martínez, María del Rosario

Libre

44

Excluír a seguinte persoa da relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica, como consecuencia da Resolución do 29 de febreiro de 2024 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira:

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Motivo da exclusión

***5720**

Castiñeiras Gallego, Beatriz

Libre

44

Excluír a seguinte persoa da relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de minas, como consecuencia da Resolución do 12 de abril de 2024 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira:

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Motivo da exclusión

***1366**

Colmenero Guzmán, Manuel Aurelio

Libre

44

***9422**

Negreira Pazos, María Teresa

Libre

44

Excluír as seguintes persoas da relación definitiva de aspirantes admitidos ao proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de arqueólogos, como consecuencia da Resolución do 22 de abril de 2024 pola que se procede ao nomeamento como persoal funcionario de carreira:

DNI

Apelidos e nome

Quenda

Motivo da exclusión

***7484**

Bóveda Fernández, María José

Libre

44

***9377**

Elguero Cordoba, Lorena Almudena

Libre

44

***8992**

García Valdeiras, Manuel

Libre

44

***3667**

López Calzada, Juan Francisco

Libre

44

44

Xa pertence ao corpo, escala ou categoría a que se presenta

Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 16 de maio de 2024

Nuria Aguilar Vázquez
Directora xeral de Emprego Público e Administración de Persoal