DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Martes, 9 de xullo de 2024 Páx. 41239

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego, Comercio e Emigración

ORDE do 1 de xullo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2024-2026, e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2024-2025 (código de procedemento TR301K).

A presente orde, pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K para o período 2024-2026, ten por obxecto concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo aos criterios que rexerán a concesión de axudas para realizar accións formativas do Sistema de formación profesional e competencias clave dirixidos prioritariamente á cualificación profesional das persoas traballadoras desempregadas.

Ao abeiro das bases reguladoras establecidas na presente orde aprobaranse, de ser o caso, as sucesivas convocatorias para o período indicado.

A Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da formación profesional, estableceu un novo marco normativo que ten por obxectivo a constitución e ordenación dun sistema único e integrado de formación profesional.

A súa finalidade é regular un réxime de formación e acompañamento que sexa capaz de responder con flexibilidade aos intereses, expectativas e aspiracións de cualificación profesional das persoas ao longo da súa vida e ás competencias demandadas polas novas necesidades produtivas e sectoriais, tanto para o aumento da produtividade como para a xeración de emprego.

Para estes efectos, a lei orgánica establece que as ofertas de formación profesional deberán cubrir as necesidades de cualificación, entre outros colectivos, das persoas desempregadas que necesiten adquirir, ampliar ou actualizar competencias profesionais identificadas no mercado de traballo que lles permitan a incorporación ou reincorporación ao mercado laboral e a reorientación do seu itinerario profesional.

O capítulo II do título II da Lei orgánica 3/2022 describe as tipoloxías de ofertas e graos de formación que, para o suposto concreto dos graos B e C, figuran regulados nas súas seccións 2ª e 3ª.

A disposición derrogatoria única da Lei orgánica 3/2022 derroga a Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, así como cantas disposicións da Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, se opoñan ao establecido na dita lei.

O Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional. Na súa disposición transitoria primeira, o Real decreto 659/2023 establece que mentres non se proceda regulamentariamente á súa modificación, permanecerá vixente a ordenación dos certificados de profesionalidade recollida en cada un dos reais decretos polos que se establecen e a súa oferta quedará integrada nos graos C do Sistema de formación profesional coa denominación de certificados profesionais.

O punto 1 da disposición derrogatoria única do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, dispón que queda derrogado, agás o anexo IV, o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, sen prexuízo do mantemento en vigor dos requisitos recollidos no Real Decreto 62/2022, do 25 de xaneiro, de flexibilización dos requisitos exixibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes á obtención de certificados de profesionalidade, así como da oferta de formación profesional en centros do sistema educativo e de formación profesional para o emprego.

Así mesmo, o punto 5 da disposición derrogatoria establece que quedan derrogados todos aqueles aspectos da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro, pola que se desenvolve o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación, que contradigan ou queden regulados no citado real decreto.

Coa publicación no BOE do 5 de outubro de 2022 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, regulouse a oferta formativa do Sistema de formación profesional no ámbito laboral asociada ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais efectuada polas administracións competentes, establecéndose as bases reguladoras e as condicións para o seu financiamento. Con base nesta orde e con carácter extraordinario, as entregas de fondos con carácter anticipado realizaranse segundo o disposto no artigo 36 desta orde de bases.

Entre as distintas iniciativas de oferta formativa que regula a Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, inclúense as accións formativas dirixidas ás persoas desempregadas.

A Comunidade Autónoma de Galicia, en aplicación do Decreto 69/1993, do 10 de marzo, asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional para o emprego.

O Decreto 147/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, atribúe á Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego as competencias relativas á formación profesional para o emprego en toda a súa extensión, incluídos os graos A, B e C da Lei orgánica 3/2022, do 1 de marzo, sen prexuízo das competencias da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e en coordinación con ela.

A presente disposición axústase ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que, no seu artigo 5.2, relativo aos seus principios xerais, establece que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos cales se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado, incluíndo aqueles de carácter básico que son de aplicación na normativa desta comunidade autónoma e, en consecuencia, a esta orde.

A presente orde de bases reguladoras supón unha importante reorganización e adaptación desta disposición, tanto no nivel de estrutura como de contidos, dirixida a adecuar o seu redactado á vixente normativa estatal reguladora dun sistema de formación profesional único e integrado.

A concesión e xustificación das subvencións concedidas realizarase a través do réxime de módulos económicos. Para os efectos de aplicar o dito réxime, a determinación da contía dos módulos económicos específicos das distintas especialidades formativas que se oferten establecerase na correspondente convocatoria e de acordo co disposto no artigo 3 e no anexo I da Orde EFP/942/2022.

O cálculo do importe dos módulos específicos efectuarase conforme criterios obxectivos en atención aos valores medios de mercado dos distintos compoñentes dos custos directos e indirectos da actividade formativa, en función da familia profesional, área profesional ou especialidade formativa, así como da modalidade de impartición.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar a Federación Galega de Municipios e Provincias, o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as convocatorias públicas e a execución das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) xestionadas pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración (procedemento TR301K), a través das súas direccións territoriais.

2. As bases reguladoras terán vixencia temporal para o período 2024-2026. Coa publicación desta orde realízase a súa primeira convocatoria para o período 2024-2025.

Artigo 2. Finalidade

1. As subvencións que se concedan ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras terán como finalidade o financiamento das accións formativas relacionadas no anexo IV de cada convocatoria, e estarán dirixidas á adquisición e mellora de competencias profesionais con impacto no mercado laboral conducentes a unha formación total ou parcial incluída nun certificado profesional, ou á adquisición de competencias clave.

2. Para os efectos desta orde, entenderase con carácter xenérico como especialidade formativa calquera oferta do Sistema de formación profesional dos graos B e C, ou calquera competencia clave, que se imparta nunha acción formativa.

3. A superación dun grao C conduce á obtención dun certificado profesional de nivel 1, 2 ou 3, segundo o caso.

A superación dun grao B conduce á obtención dun certificado de competencia e permite a continuidade do itinerario formativo e a progresión cara a un grao C.

A superación dunha competencia clave posibilita ao alumnado que non cumpra os requisitos académicos exixidos a obtención de certificados profesionais de nivel 2 ou 3, segundo o caso.

Artigo 3. Financiamento e principios que rexen a concesión das subvencións

1. A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade.

2. Cada convocatoria determinará o importe total do crédito que se destinará á subvención das actividades de formación, con indicación das anualidades en que se distribuirá, as aplicacións orzamentarias a que se imputará, así como o financiamento e as reservas de crédito que, se for o caso, se establezan para determinadas familias e áreas profesionais, ou especialidades formativas.

Artigo 4. Convocatorias

1. As accións formativas para as cales se pode solicitar financiamento mediante subvención serán as correspondentes a aquelas ofertas de formación profesional dos graos B e C e competencias clave que en cada convocatoria se determinen, así como os módulos transversais que se impartan asociados a estas.

2. Cada convocatoria especificará as especialidades formativas que, de ser o caso, terán a consideración de prioritarias.

As especialidades formativas poderán estar priorizadas, segundo se determine en cada convocatoria, para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, ou a nivel provincial, comarcal ou municipal, e nunha mesma convocatoria poderán priorizarse especialidades que inclúan distintos ámbitos territoriais.

3. As convocatorias poderán fixar, por entidade e/ou por número de censo, a contía máxima do crédito orzamentario global e/ou provincial, que poden obter como subvención, así como os posibles límites aplicables sobre este tope.

Así mesmo, poderán exixir unha puntuación mínima, consecuencia da valoración técnica da solicitude, para que unha entidade poida ser beneficiaria da subvención.

4. Para cada número de censo poderase solicitar, como máximo, o número de edicións por especialidade que, de ser o caso, se determinen na correspondente convocatoria, na que tamén poderán establecerse excepcións ao dito límite. Así mesmo, poderán determinarse límites relativos ao número de edicións de especialidades formativas e/ou familias profesionais que se impartan en cada comarca.

5. Cada convocatoria determinará o prazo de presentación de solicitudes, que non poderá ser inferior a un mes, así como o intervalo de datas autorizado para o comezo e remate das accións formativas e para a xustificación da súa realización.

Artigo 5. Entidades solicitantes

1. Poderán solicitar e obter a condición de beneficiarias das subvencións reguladas nestas bases as entidades e centros de formación que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, estean acreditados ou, de ser o caso, inscritos para impartiren no ámbito da Comunidade Autónoma as ofertas formativas do Sistema de formación profesional dos graos B e C e/ou as competencias clave para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial ou virtual, entendida esta última como modalidade de teleformación.

As entidades solicitantes deberán estar acreditadas ou inscritas para impartir as ofertas de formación profesional dos graos B e C ou as especialidades formativas de competencias clave, no Rexistro de Centros e Entidades de Formación da Comunidade Autónoma de Galicia ou, no caso de que a formación se imparta na modalidade virtual, no correspondente Rexistro Estatal.

2. As entidades deberán dispor, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, das instalacións debidamente acreditadas que permitan a impartición das actividades presenciais das accións formativas solicitadas.

3. As entidades que soliciten impartir a formación na modalidade virtual deberán contar con autorización previa para a impartición das mesmas ofertas na modalidade presencial.

No caso de contar coa autorización para impartir a oferta presencial, deberá garantirse que se dispón dos requisitos de espazos e recursos necesarios para a súa realización ou, de ser o caso, deberá formalizarse un convenio ou acordo público cun centro de formación profesional localizado na Comunidade Autónoma de Galicia que, estando acreditado na data de entrada en vigor da convocatoria para impartir as referidas ofertas na modalidade presencial, garanta a presencialidade nos casos necesarios, incluídas as probas finais de cada módulo profesional. Estes centros non se poderán modificar durante o desenvolvemento da acción formativa.

O convenio ou acordo de vinculación deberá estar formalizado, vixente e dado de alta no Rexistro de Centros e Entidades de Formación da Comunidade Autónoma de Galicia, logo de resolución favorable da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, con anterioridade á presentación da solicitude de subvención.

4. O incumprimento por parte da entidade solicitante do requisito de acreditación e inscrición en prazo para impartir algunha especialidade formativa solicitada dará lugar á exclusión das accións formativas afectadas da solicitude.

5. As entidades beneficiarias poderán facer uso da aula virtual, nos termos establecidos nesta orde e nas instrucións que ao respecto publique a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

6. Non poderán obter a condición de entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde aquelas nas cales concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 7.6 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro.

A xustificación polas entidades solicitantes de non estaren incursas en ningunha das anteditas circunstancias realizarase mediante unha declaración responsable incluída no modelo de solicitude definido no anexo II de cada convocatoria, cuxo contido deberá respectar o disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tampouco poderán ser beneficiarias, en aplicación do disposto no artigo 82 da Lei 4/2023, do 28 de febreiro, para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI, aquelas entidades que cometan, inciten ou promocionen LGTBIfobia, incluíndo a promoción ou realización de terapias de conversión.

7. Se así o determina a correspondente convocatoria, será requisito para ser beneficiaria da subvención que, con relación á ultima convocatoria deste procedemento para a que rematou o prazo de execución das accións formativas:

• Non se incorrese nun incumprimento total do expediente.

• Non abandonase máis do 50 % do alumnado con respecto ao total dos comunicados e iniciados do conxunto das accións formativas financiadas. Para o cómputo deste punto non se entenderán como abandonos os considerados xustificados de acordo co disposto no artigo 38.2 desta orde.

• A entidade comunicase e iniciase máis do 60 % das prazas financiadas con respecto ao total das accións formativas financiadas. Para os efectos do cálculo do tanto por cento, non serán computables as renuncias xustificadas a que se refire o artigo 16 desta orde.

8. As solicitudes que presenten as entidades deberán aliñar a oferta formativa que soliciten e prevén impartir coa demanda de formación do mercado laboral e co perfil do potencial alumnado a que van dirixidas. Os compromisos asumidos deberán responder a unha previsión real e posible que permita o seu cumprimento.

9. As entidades deberán dispor e manter, durante todo o período de execución da formación solicitada, a capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, e de aulas, talleres e instalacións e equipamento en xeral, para asumir a xestión e a impartición da totalidade das accións formativas que solicitan.

Para estes efectos, deberán dispor da documentación acreditativa do cumprimento dos citados requisitos, documentación que porán á disposición da Administración cando esta llelo demande.

10. Será requisito para conceder subvencións a entidades locais titulares de entidades ou centros de formación que cumprisen o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio.

CAPÍTULO II

Inicio do procedemento. Presentación e tramitación
das solicitudes de subvención

Artigo 6. Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na aplicación SIFO, anexo II, accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude ou a documentación presencialmente, requiriráselle para que a emende mediante a súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

2. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados nas bases reguladoras e/ou a correspondente convocatoria, ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará que desiste da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

No caso de que o requirimento afecte só algunha das accións formativas da solicitude, entenderanse como desistidas unicamente tales accións, continuándose coa tramitación do resto do expediente.

Non se admitirán a trámite e, por conseguinte, non existirá a posibilidade de emenda, as solicitudes presentadas fóra de prazo.

3. As solicitudes dirixiranse á dirección territorial en cuxa provincia se imparta a correspondente acción formativa.

No suposto de que a formación se imparta na modalidade virtual, a solicitude deberá dirixirse á dirección territorial da provincia en que estea localizado o centro de formación en que se impartirá a parte presencial da acción formativa.

As entidades de formación poderán presentar unha única solicitude por provincia e incluirán nela, dentro da súa capacidade real de execución e con respecto aos límites e requisitos que se determinan nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria, todas e cada unha das accións formativas que se vaian impartir nos centros de formación da provincia para as que solicita subvención.

Para os posibles efectos de desempate, as accións formativas para as cales se solicita subvención deberán ir ordenadas en función da prioridade de impartición que lles outorgue a entidade solicitante.

Non poderán formularse solicitudes de subvencións para impartir accións formativas que teñan previsto comezar nunha data anterior ao prazo ou data que, de ser o caso, para cada convocatoria se estableza.

4. A solicitude deberá presentarse acompañada da documentación complementaria relacionada no artigo 8 desta orde.

Artigo 7. Declaración responsable que forma parte da solicitude

1. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e na cal se farán constar os aspectos seguintes:

a) Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

• Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.

• De se solicitar e/ou conceder outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención, deberán relacionarse.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

c) Que cumpre os requisitos para obter a condición de beneficiaria, que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións e que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e no artigo 7 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro.

d) Que coñece as estipulacións da presente orde, que cumpre cos requisitos sinalados nela e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto da subvención indicada.

e) Que as dotacións, equipamentos, medios materiais, instalacións, lugares e modalidades de impartición das accións formativas serán aqueles para as que están acreditadas e inscritas para tal fin, e que son aptos e que cumpren e manterán durante todo o período de impartición das accións formativas as condicións e requisitos que exixe a normativa aplicable.

f) Que a entidade conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, así como, de ser o caso, de aulas, talleres e instalacións en xeral, para asumir na súa totalidade a execución completa das accións formativas que solicita.

g) Que a entidade dispón da documentación que acredita o cumprimento dos anteriores puntos e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida.

2. A presentación dunha declaración responsable que falsee ou oculte circunstancias que impidan ou limiten a concesión da subvención ou o seu pagamento, así como que alteren a puntuación obtida na baremación, terá a consideración de infracción moi grave, nos termos do artigo 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Coa finalidade de garantir a veracidade das declaracións responsables contidas neste artigo, poderá realizar comprobacións durante calquera das fases do procedemento o persoal técnico das direccións territoriais, das cales poderán derivar, de ser o caso, as consecuencias sinaladas neste punto para os supostos de falseamento do contido das declaracións responsables.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude, anexo II, a seguinte documentación:

a) Ficha das accións formativas que se solicitan, anexo III.

b) Acreditación da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude (escritura notarial de poderes ou calquera outro medio válido en dereito).

c) De ser o caso, acreditación documental de que a entidade dispón dun plan de igualdade:

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número inferior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor desta orde, acreditación documental de que a empresa solicitante dispón, de ser o caso, dun plan de igualdade de xénero en vigor e inscrito no correspondente rexistro, ou acreditación de telo presentado, e de que está pendente de resolución, para a súa inscrición no rexistro na data límite de presentación da solicitude.

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número igual ou superior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor desta orde, acreditación de dispor dun plan de igualdade negociado, de acordo co previsto no artigo 5 do Real decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e ter implantadas, cando menos, o 25 % das medidas previstas nel.

A acreditación do cumprimento da citada porcentaxe realizarase mediante a presentación dunha declaración responsable de ter implantadas un mínimo do 25 % das medidas previstas no plan de igualdade. A declaración estará asinada e deberá incluír unha memoria explicativa na que se detallen as medidas do plan de igualdade xa implantadas e as pendentes de implantación, con indicación expresa da porcentaxe de medidas previstas implantadas en relación co total de medidas que inclúe o plan.

d) De ser o caso, compromiso de subscribir un convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que terá lugar o módulo de formación en empresa.

e) De ser o caso, naquelas accións formativas en que estea previsto o uso de aula virtual como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo, memoria explicativa detallada que acredite, de acordo co disposto no artigo 24.6 da presente orde, a viabilidade de impartir mediante aula virtual aqueles contidos do programa formativo que estea previsto realizar utilizando este medio.

A memoria deberá indicar expresamente que contidos se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e datas de realización, así como o calendario de sesións presenciais e de exames que se realizarán.

f) De ser o caso, de tratarse de entidades locais, xustificación documental de ter remitido ao Consello de Contas as contas xerais do último exercicio a que estean obrigadas, segundo o establecido no artigo 223 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

g) De ser o caso, as entidades de formación que soliciten impartir ofertas formativas na modalidade virtual deberán acreditar que contan con autorización previa para impartilas na modalidade presencial. Esta acreditación non será necesaria en caso de estar dadas de alta no Rexistro de Centros e Entidades de Formación da Comunidade Autónoma de Galicia para impartir as ofertas solicitadas na modalidade presencial.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán solicitados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberanse indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

4. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a súa presentación de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no apartado anterior.

A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

5. De existir discrepancia entre a información contida na solicitude (anexo II) e/ou na ficha da acción formativa (anexo III), en relación coa información achegada no resto de documentación que se vaia presentar, será considerada como correcta, para os efectos de tramitar e revisar a solicitude, a alegada nos citados anexos II e III, con independencia de que para ter validez esta deba acreditarse documentalmente.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa solicitante.

b) DNI/NIE da persoa representante.

c) NIF da entidade solicitante.

d) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

e) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

f) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no formulario correspondente e achegar os correspondentes documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

Artigo 10. Trámites posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban efectuar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática SIFO; a presentación da documentación derivada das notificacións practicadas pola Administración deberase adecuar ao disposto no artigo 11.6 da presente orde.

Artigo 11. Réxime das notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal.

Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e polas entidades instrumentais do sector público autonómico.

En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar que as persoas interesadas cumpran a súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido e rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e o sector público autonómico practicarán a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. A presentación de documentación derivada das notificacións practicadas será realizada exclusivamente mediante o programa informático SIFO ou, de ser o caso, a través do programa de notificación xenérico da aplicación Forman, https://emprego.xunta.es/forman, que disporá dun punto único para efectuar todos os envíos de documentación á Administración.

Unicamente no caso de que non fose posible, por problemas técnicos acreditados que imposibilitasen a presentación de documentación polos medios establecidos no parágrafo anterior, a persoa interesada podería realizar a súa presentación por medio dos trámites comúns da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, a través do procedemento PR004A.

Artigo 12. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para que aquela cumpra as obrigas previstas no título I da citada lei.

3. Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación coas accións formativas financiadas no marco da presente orde de bases poderá, a través da canle de denuncias da Xunta de Galicia, de comunicación de información en materia de integridade institucional, dispoñible na ligazón https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias, pór os ditos feitos en coñecemento desta Administración.

CAPÍTULO III

Instrución e resolución do procedemento

Artigo 13. Procedemento

1. Os órganos instrutores do procedemento serán os servizos de Formación e Cualificación para o Emprego de cada unha das direccións territoriais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, correspondentes á provincia do enderezo do centro de formación onde se vaia impartir a formación presencial.

Para o exercicio das funcións que lles corresponden en aplicación destas bases reguladoras, as direccións territoriais poderán actuar a través das unidades administrativas competentes en materia de formación profesional, das oficinas de emprego e dos centros de formación profesional adscritos a elas.

O procedemento que se seguirá na tramitación e instrución dos expedientes será o establecido nos artigos 20 e 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas concrecións que se establecen na presente orde.

2. A relación dos expedientes que cumpren os requisitos para a baremación reflectirá a inclusión dos expedientes completos na aplicación informática SIFO e será remitida por cada órgano instrutor, xunto co informe técnico emitido pola dirección territorial, á Comisión Central de Valoración para que poida proceder ao seu estudo conxunto e informe nunha única fase.

3. A Comisión Central de Valoración estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, que a presidirá, e serán vogais as persoas responsables das xefaturas de servizo de Formación e Cualificación para o Emprego das direccións territoriais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Actuará como secretaria, con voz pero sen voto, a persoa titular do Servizo de Planificación da Formación para o Emprego.

As persoas integrantes da comisión poderán incorporar persoas asesoras e técnicas expertas na materia, que non terán a condición de membros dela.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión Central de Valoración teña que reunirse para examinar as solicitudes algunha das persoas que a compoñen non puidese asistir, será substituída pola persoa que para tales efectos designe a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.

4. As direccións territoriais emitirán, con base nos criterios de avaliación técnica establecidos no artigo 14 desta orde, os informes técnicos correspondentes, e a Comisión Central de Valoración procederá, de ser o caso, a lles dar conformidade.

Do resultado da reunión emitirase unha acta, que incluirá os anexos coas puntuacións obtidas en cada provincia polas accións formativas que cumprisen cos requisitos para seren avaliadas.

5. Unha entidade non poderá ser beneficiaria dunha subvención para impartir accións formativas que, na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade virtual, non programen o número mínimo de horas diarias de formación ou superen o número máximo de horas diarias de impartición establecidas no artigo 23 desta orde.

Tampouco poderá solaparse en períodos de tempo coincidentes o uso dunha mesma aula física para a realización de accións formativas distintas.

6. Logo da notificación da resolución de concesión das subvencións, a dirección territorial competente, de maneira excepcional e mediante resolución motivada, especialmente naqueles casos derivados de necesidades de reprogramación do horario ou do calendario da acción formativa consecuencia da ausencia de alumnado, así como por mor de atrasos na notificación da resolución de concesión da subvención, poderá ampliar o referido límite de horas diarias e semanais establecido para as actividades presenciais ata un máximo de 7 horas por día e 35 horas semanais. Esta resolución deberá comunicárselle á entidade beneficiaria.

7. Os servizos de Formación e Cualificación para o Emprego das direccións territoriais, á vista do contido da acta e dos anexos emitidos pola Comisión Central de Valoración, elaborarán a proposta das accións formativas que serán obxecto de concesión da subvención.

A proposta xerarase en función da puntuación obtida, dos límites establecidos para cada convocatoria e do proceso de selección por comarcas que se detalla no anexo I desta orde, proceso que deberá ter en consideración a porcentaxe de persoas desempregadas por comarca sobre o total de persoas desempregadas na correspondente provincia respecto á última enquisa da cal se teñan datos.

En calquera caso, o procedemento de selección garantirá que en cada unha das comarcas da provincia en que existan solicitudes que superen o mínimo de puntuación establecida se seleccione, cando menos, unha acción formativa dirixida á impartición de competencias clave, e outra correspondente á realización dunha oferta de formación profesional dos graos B ou C.

8. Nos supostos en que no referido procedemento de selección das accións formativas se esgote o crédito dalgunha anualidade orzamentaria da correspondente convocatoria, entenderase que se poderán seleccionar as accións formativas para seren impartidas noutro exercicio orzamentario diferente do solicitado, salvo que na súa solicitude a entidade manifeste expresamente que non se acepta cambio de anualidade, caso en que se entenderá que desiste da súa solicitude de axuda para a acción formativa afectada, polo que quedará excluída da selección con independencia da puntuación obtida.

9. Á vista das propostas emitidas polos respectivos servizos de Formación e Cualificación para o Emprego, o órgano competente ditará as resolucións correspondentes ao seu ámbito territorial.

10. De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento das accións formativas, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións, renuncias ou modificacións nas subvencións concedidas, o órgano instrutor poderá realizar novas propostas de concesión de accións formativas continuando coa orde de prelación fixada pola Comisión Central de Valoración ata esgotar o novo crédito.

A subvención concederase á seguinte solicitude segundo a orde de prelación establecida no número 7 deste artigo, sempre que se liberase crédito abondo para atendela e que, no momento en que se produza, sexa posible a súa execución de acordo coas condicións da convocatoria e as normas de execución orzamentaria.

En ningún caso poderá concederse a subvención a unha solicitude que ocupe un lugar posterior na orde de prelación a outra que non poida atenderse por resultar insuficiente o crédito dispoñible.

Nos supostos de que as dispoñibilidades de crédito se produzan como consecuencia de renuncias ás subvencións concedidas, aplicarase o referido procedemento, en primeiro lugar, só no ámbito da comarca en que se tiña programada a acción formativa obxecto de renuncia e, para o caso de que siga existindo dispoñibilidade de crédito, seguirase o procedemento xeral.

11. No suposto de opoñerse á consulta ou, se é o caso, de non prestar o consentimento expreso a que se refire o artigo 9 desta Orde, as entidades deberán acreditar, tanto antes de ditarse a proposta de resolución de concesión como antes de proceder ao cobramento das subvencións, que están ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

No suposto recollido no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, esta obriga poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 14. Criterios de avaliación técnica

1. A avaliación das solicitudes realizarase de acordo cos seguintes criterios:

a) Pola adecuación da acción formativa ás familias profesionais ou especialidades formativas consideradas prioritarias para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia: 28 puntos.

b) Pola adecuación da acción formativa ás familias profesionais ou especialidades formativas consideradas prioritarias para o territorio da provincia ou da comarca en que se impartan: 28 puntos.

As puntuacións correspondentes ás alíneas 14.1.a) e 14.1.b) non poderán ser acumulativas.

c) Polo grao de execución das accións formativas concedidas á entidade de formación en convocatorias anteriores: ata 15 puntos.

A puntuación asignarase de acordo cos seguintes criterios e con respecto ás dúas ultimas convocatorias do procedemento TR301K para as que estivese finalizado o prazo de execución das accións formativas:

I. Pola porcentaxe do número total de persoas alumnas formadas ou aprobadas en relación co número total de alumnado subvencionado na resolución de concesión da subvención calculado, para cada entidade, sobre o total das accións formativas concedidas na correspondente provincia.

Para estes efectos, a consideración de alumnado formado e alumnado aprobado será a definida no artigo 37.3.II.a) desta orde.

Con base na porcentaxe obtida asignaranse as seguintes puntuacións:

• Entre o 60 e o 69,99 %: 2,5 puntos.

• Entre o 70 e o 79,99 %: 5 puntos.

• Entre o 80 e o 89,99 %: 7,5 puntos.

• Igual ou superior ao 90 %: 10 puntos.

II. Pola porcentaxe de abandonos non xustificados producidos con respecto ao total de participantes das accións formativas executadas pola entidade.

A consideración de alumnado participante será a definida no artigo 37.3.II.a) desta orde.

Para os efectos de aplicación deste punto, entenderase como abandono xustificado, de acordo co disposto no artigo 38.2 desta orde, aquel que teña lugar por colocación de persoas traballadoras desempregadas ou aquel que sexa consecuencia dunha baixa por enfermidade ou accidente acreditado e sempre que, para calquera dos supostos citados, a persoa alumna realizase un mínimo do 10 % da acción formativa.

Porcentaxe de abandono:

• Igual ou superior ao 40 % e non superior ao 50 %: 1 punto.

• Igual ou superior ao 30 % e inferior ao 40 %: 2 puntos.

• Igual ou superior ao 20 % e inferior ao 30 %: 3 puntos.

• Igual ou superior ao 10 % e inferior ao 20 %: 4 puntos.

• Inferior ao 10 %: 5 puntos.

d) Pola inserción laboral do alumnado aprobado: ata 5 puntos.

En cada acción formativa solicitada para a correspondente convocatoria, valorarase a porcentaxe que representa o alumnado inserido no mercado laboral, durante os 6 meses seguintes ao remate da acción formativa como persoa traballadora por conta allea con respecto ao total do alumnado aprobado.

Non se considerarán inserción as baixas por colocación que tivesen lugar ao longo do curso, salvo que a persoa alumna rematase toda a formación teórica da especialidade formativa e a contratación tivese lugar con posterioridade á súa finalización.

A puntuación que se asignará será o resultado de aplicar a seguinte fórmula con base nos criterios que a seguir se relacionan:

• O cálculo realizarase sobre a totalidade das accións formativas executadas, excluídas as dirixidas a impartir competencias clave, e con relación á última convocatoria cuxo prazo de execución das accións formativas rematou, cando menos, seis meses antes da data límite de presentación de solicitudes.

• (5 puntos * % de inserción respecto ao alumnado aprobado)/100.

A consideración de alumnado aprobado será a definida no artigo 37.3.II desta orde.

O resultado da inserción a que se refire esta epígrafe verificarase a través de datos obtidos das aplicacións electrónicas do Servizo Público de Emprego de Galicia e da aplicación informática SIFO.

As entidades que non concorresen na convocatoria sobre a que se aplica a fórmula de cálculo serán puntuadas con 2,5 puntos.

e) Pola ruralidade da acción formativa: 5 puntos.

Esta puntuación aplicarase a aquelas accións formativas en que os centros de formación en que se impartirá a parte presencial do programa estean localizados en zonas pouco poboadas (ZPP), definidas como grupos de áreas locais (AL) que non pertencen a zonas densamente poboadas (ZDP) ou zonas intermedias (ZIP).

O grao de ruralidade das zonas de Galicia será o definido polo Instituto Galego de Estatística en atención á densidade de poboación segundo a clasificación en ZPP, ZIP ou ZDP do grao de urbanización, atendendo ao GU 2016. Esta información pode ser consultada na seguinte páxina web do Instituto Galego de Estatística:

https://www.ige.gal/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl

f) Pola capacidade acreditada do centro de formación para impartir a acción formativa: ate 5 puntos.

Esta puntuación desagregarase nas seguintes partes:

I. Por estar en posesión, na data límite de presentación das solicitudes, dunha certificación independente de modelos de calidade na xestión: 3 puntos.

No caso de que a certificación referencie especificamente unha especialidade ou unha modalidade de impartición concretas, só será tida en conta, para os efectos de puntuación no proceso de avaliación técnica, naquelas accións formativas que cumpran os requisitos que certifica.

II. Pola implantación no centro de formación, na data límite de presentación das solicitudes, dalgunha das seguintes certificacións vixentes e certificadas por entidades certificadoras acreditadas: 1 punto por cada unha delas e ata un máximo de 2 puntos.

• Norma ISO 14001, en sistemas de xestión ambiental.

• Norma ISO 27001, en seguridade da información.

• Norma ISO 45001, seguridade e saúde no traballo.

• Norma SA 8000, en responsabilidade social.

A documentación acreditativa da implantación e vixencia das certificacións relacionadas nesta letra f) deberá, para ser obxecto de avaliación técnica, estar incorporada pola entidade ao sistema informático na data límite de presentación das solicitudes. Esta achega deberá efectuarse a través da páxina web https://emprego.xunta.es/forman

g) Polo compromiso de participación na acción formativa de colectivos considerados prioritarios: ata 6 puntos.

Para estes efectos, terán a consideración de colectivos prioritarios os seguintes:

• Vítimas de violencia de xénero. Para os efectos desta orde, entenderanse por vítimas de violencia de xénero aquelas que teñan tal consideración de acordo co disposto no artigo 1 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Inclúense dentro do concepto de violencia de xénero, en aplicación da Lei 14/2021, do 20 de xullo, e da Lei 15/2021, do 3 de decembro, modificadoras ambas da Lei 11/2007, a violencia vicaria e a violencia dixital.

A acreditación da situación de violencia de xénero, ademais das formas previstas no Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero, poderá acreditarse polas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

• Persoas en risco de exclusión social. Terán a condición de persoas en risco de exclusión social aquelas en que se verifique a ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación de desemprego. A valoración técnica da situación ou risco de exclusión social, así como a determinación dos factores de exclusión, serán os recollidos na Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

• Persoas emigrantes retornadas. Para os efectos desta orde, terán a condición de persoas emigrantes retornadas as persoas demandantes de emprego con nacionalidade española e inscritas no Servizo Público de Emprego que acreditasen ante o dito servizo a estadía no estranxeiro para residir ou traballar por un período mínimo de 3 anos. Esta condición manterase durante os 5 anos seguintes á data do retorno a España.

• As persoas titulares da autorización de residencia por arraigo para a formación.

• Persoas desempregadas de longa duración. Para os efectos desta orde, terá a consideración de persoa desempregada de longa duración aquela que figure inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia con situación laboral como non ocupada, e que na data de inicio da acción formativa estea sen traballo e acredite un período de inscrición como desempregada no Servizo Público de Emprego de, cando menos, doce meses durante os dezaoito meses anteriores ao inicio da acción formativa. Este período de 12 meses non ten que ser ininterrompido.

• Mulleres.

• Persoas menores de 30 anos. Para os efectos desta orde, a idade calcularase desde o día de inicio da acción formativa.

• Persoas con baixa cualificación. Consideraranse persoas de baixa cualificación aquelas que non estean en posesión dun carné profesional, certificado profesional de nivel 2 ou 3, título de formación profesional ou dunha titulación universitaria.

• As persoas traballadoras que se atopen en situación de suspensión de contrato ou de redución de xornada como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego.

A puntuación por esta epígrafe asignarase segundo o seguinte criterio e en relación co total de persoas participantes certificadas na xustificación da acción formativa:

• Compromiso de participación maior ou igual ao 20 % e inferior ao 40 %: 1,5 puntos.

• Compromiso de participación maior ou igual ao 40 % e inferior ao 60 %: 3 puntos.

• Compromiso de participación maior ou igual ao 60 % e inferior ao 80 %: 4,5 puntos.

• Compromiso de participación igual ou superior ao 80 %: 6 puntos.

Se unha persoa participante reúne varias características que a encadran en diversos colectivos considerados prioritarios, unicamente se considerará que pertence a un deles.

h) Polo compromiso adquirido de que o 100 % das persoas participantes na acción formativa sexan persoas cunha discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente nun grao igual ou superior ao 33 %: 6 puntos.

i) Por dispor a entidade solicitante dun plan de igualdade: 4 puntos.

Para a obtención desta puntuación deberá acreditarse o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia, nun número inferior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor da orde, dispor dun plan de igualdade de xénero en vigor e inscrito no correspondente rexistro, ou acreditación de telo presentado, e de que está pendente de resolución, para a súa inscrición no rexistro na data límite de presentación da solicitude.

Se unha entidade presenta un plan de igualdade que, estando actualmente en tramitación e pendente de resolución, xa foi puntuado por este concepto en anteriores convocatorias deste procedemento, non será novamente obxecto de puntuación ata que se dite resolución e se proceda á súa inscrición no rexistro.

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número igual ou superior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor da orde, dispor dun plan de igualdade negociado, de acordo co previsto no artigo 5 do Real decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e ter implantadas, cando menos, o 25 % das medidas previstas nel.

j) Polo compromiso do uso do idioma galego na impartición da acción formativa: ata 3 puntos desagregados nas seguintes subepígrafes:

I. Atendendo á modalidade de impartición:

• No caso de que a acción formativa se desenvolva na modalidade presencial: polo emprego da lingua galega polo persoal docente durante o 100 % das horas lectivas de formación: 1,5 puntos.

• No caso de que a acción formativa se desenvolva na modalidade virtual: polo emprego nas actividades presenciais da lingua galega polo persoal docente durante o 100 % das horas presenciais de formación e a realización das titorías, e pola dispoñibilidade da interface de usuaria/o da plataforma de aprendizaxe no idioma galego: 1,5 puntos.

II. Independentemente da modalidade de impartición, pola subministración ao alumnado da totalidade dos contidos didácticos, sexa en soporte de papel ou electrónico, en lingua galega: 1,5 puntos.

Para estes efectos, non se entenderán como material de contidos didácticos os folletos informativos ou manuais de instrucións redactados polos fabricantes ou subministradores de equipamento dos cales non exista versión en galego.

Tanto a impartición como a achega do material de contido didáctico correspondente ás competencias de comunicación en lingua castelá, códigos de especialidade FCOV02 e FCOV22, deberán realizarse e entregarse en castelán e serán puntuadas con 3 puntos.

Así mesmo, cando se impartan conxuntamente as competencias de comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática, códigos de especialidade FCOV32 e FCOV33, no temario correspondente á competencia en lingua castelá, tanto a impartición como a entrega do material de contido didáctico deberán realizarse en castelán. Para obter a puntuación correspondente a esta epígrafe, a entidade deberá asumir o compromiso de que, no resto dos contidos incluídos no curso, tanto a impartición como a entrega do material de contido didáctico serán en idioma galego.

k) Polo compromiso da entidade a colaborar na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas as que ten dereito o alumnado desempregado que participe nas accións formativas (procedemento TR301V): 3 puntos.

Este compromiso concrétase nos seguintes puntos:

• Informar adecuadamente o alumnado, en tempo e forma, dos dereitos que posúen en canto á percepción de bolsas e axudas por asistir á actividade formativa, así como dos prazos para presentar a solicitude e da documentación necesaria.

• Formular a solicitude de subvención en concepto de bolsa e axuda en representación da persoa interesada e, de ser o caso, remitir a documentación complementaria necesaria por medios electrónicos.

• Elixir a opción de notificación por vía electrónica, así como colaborar coa Administración na contestación aos requirimentos de corrección das solicitudes e actualizar, dilixentemente e antes dos límites establecidos, a información para a tramitación e xestión das bolsas e axudas na aplicación informática SIFO.

Esta colaboración non substitúe as obrigas que nesta materia, segundo a normativa estatal e a vixente convocatoria de bolsas e axudas, teñen as entidades e centros de formación.

l) Por tratarse dun concello que teña a condición de «Concello emprendedor-Concello Doing Business» Galicia, segundo o disposto na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: 20 puntos.

A listaxe de concellos que posúen esta condición pode consultarse na seguinte ligazón:

https://oficinaeconomica.xunta.gal/concellos-emprendedores

2. Serán obxecto de puntuación negativa todas as accións formativas solicitadas por entidades que incumprisen o seu compromiso de colaboración na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado, nos termos dalgunha das 3 convocatorias previas e con cómputo dunha soa vez de cada incumprimento dunha convocatoria concreta, con ata -5 puntos.

Non será de aplicación este punto cando a entidade comunique que o incumprimento da colaboración está motivado pola negativa das persoas alumnas a recibir o dito apoio na xestión da súa bolsa ou axuda. Para os efectos de acreditar esta negativa, deberá quedar constancia escrita asinada polo alumnado afectado en que se manifeste que rexeita a colaboración ofrecida pola entidade, caso en que non procederá ningunha minoración sobre a puntuación acadada.

Para determinar a puntuación negativa que, de ser o caso, corresponda, aplicarase o seguinte criterio de cálculo sobre a totalidade das accións formativas executadas e para o alumnado que inicia a acción formativa:

I. Calcúlase a porcentaxe do alumnado respecto do cal se incumpriu o compromiso de colaboración, en relación co número total de persoas alumnas que iniciaron as accións formativas executadas pola entidade.

II. A porcentaxe de incumprimento do compromiso de colaboración multiplícase pola penalización máxima expresada en puntos e o valor resultante será a puntuación de penalización.

3. En caso de empate na puntuación obtida por diferentes solicitudes, terán preferencia aquelas que teñan mellor puntuación de entre os criterios de avaliación técnica descritos nos números 1.a), 1.b), 1.c) e 1.d) deste artigo e segundo a ordenación en que se relacionan. De persistir o empate, aplicarase como criterio de selección a data e hora de presentación da solicitude.

4. As sucesivas convocatorias publicadas ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras poderán incluír valoracións baseadas en medias ponderadas de satisfacción do alumnado en relación cos resultados de convocatorias anteriores.

A puntuación máxima que se asignará por esta epígrafe será de ata 10 puntos.

Artigo 15. Determinación da subvención

1. O réxime de concesión e xustificación da subvención será a través de módulos económicos, segundo o previsto no Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

O anexo IV de cada convocatoria incluirá a contía dos módulos económicos específicos establecidos como límite máximo que se pode solicitar para cada familia profesional, área profesional ou especialidade formativa, segundo se determine na correspondente convocatoria, de acordo co disposto no artigo 3 e no anexo I da Orde EFP/942/2022.

Para os efectos do previsto nesta orde, enténdese por módulo económico o custo por participante e hora de formación que poderá ser obxecto de financiamento público.

2. A contía da subvención que se concederá por cada acción formativa calcularase en función do número de participantes previstos, do número de horas do programa formativo e dos módulos económicos específicos solicitados por participante e hora de formación recollidos, para cada familia, área profesional e/ou especialidade e en función da modalidade de impartición, no anexo IV.

A valoración económica dos módulos transversais será a mesma cá dos módulos económicos establecidos no anexo IV para os contidos específicos da acción formativa, e de acordo coa modalidade de impartición en que os módulos transversais se realicen.

3. Realizada a acción formativa, a liquidación da subvención realizarase nos termos previstos no capítulo VI desta orde. En ningún caso a liquidación poderá superar a contía da subvención concedida.

Artigo 16. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas corresponderalles, logo do informe da Comisión Central de Valoración e unha vez fiscalizada a proposta pola Intervención competente, ás persoas titulares das direccións territoriais, por delegación da persoa titular da consellería.

2. O prazo para resolver e notificar será de 3 meses. O dito prazo computarase desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes de subvencións indicado na correspondente convocatoria.

Transcorrido o devandito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co disposto no artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. A resolución da concesión fixará expresamente a contía total da subvención concedida, a relación de accións formativas aprobadas con indicación da puntuación técnica obtida en cada unha delas, e as condicións, obrigas e determinacións accesorias a que queda suxeita a entidade beneficiaria.

4. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, independentemente de que esta sexa consecuencia da repartición do crédito orzamentario inicial, da disposición de crédito liberado ou dunha ampliación de crédito, as entidades propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días hábiles para a súa aceptación, a través da aplicación informática SIFO; transcorrido este sen que se producise manifestación expresa, entenderase, de acordo co disposto no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como tacitamente aceptada.

A aceptación da concesión da subvención, que deberá ser pola súa totalidade, implica que a entidade interesada recoñece que conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa das accións formativas concedidas, así como que se compromete a dispor deles ao longo de todo o período de execución da actividade subvencionable.

5. No suposto de que as entidades beneficiarias decidan renunciar, parcial ou totalmente, con posterioridade á súa aceptación a través do aplicativo SIFO, só se considerarán causas xustificadas as seguintes:

• Imposibilidade acreditada de atopar alumnado suficiente para comezar a acción formativa. Esta imposibilidade xustificarase mediante a presentación dunha memoria explicativa, debidamente documentada, das actuacións realizadas e dos medios aplicados para a cobertura das prazas.

• Imposibilidade acreditada de contratar persoal docente que cumpra os requisitos exixidos para impartir a acción formativa. Esta imposibilidade xustificarase mediante unha memoria explicativa, debidamente documentada, das actuacións realizadas e dos medios aplicados para a contratación do persoal docente.

• Por circunstancias de gravidade e excepcionalidade acreditada.

• Por ter a condición de centro asociado, de acordo cos criterios recollidos no artigo 46.6 desta orde.

A entidade estará obrigada a comunicar a súa renuncia motivada no prazo de cinco días hábiles desde que se produza a circunstancia causante e con anterioridade á data autorizada para o inicio da acción formativa. A renuncia presentarase a través da aplicación informática de notificación xenérica Forman, https://emprego.xunta.es/forman, accedendo ao menú «Documentación -> Remitir documentación» para, tras indicar o expediente e a acción formativa correspondente, seleccionar no campo «Tipo de anexo» a epígrafe «Solicitude de renuncia a curso».

A dirección territorial competente, agás no suposto regulado no artigo 46.6 desta orde, para o que bastará a simple comunicación da entidade, deberá ditar resolución expresa sobre a renuncia, nos termos preceptuados pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

No caso de non producirse unha renuncia expresa, se a acción formativa non dá comezo na data de inicio prevista, ben inicialmente ou ben nas sucesivas solicitudes de cambio aceptadas pola Administración, transcorridos 5 días hábiles desde que debería terse iniciado, entenderase feita unha renuncia tácita, polo que o órgano xestor poderá iniciar a tramitación da dita renuncia.

As renuncias non xustificadas presentadas polas entidades con posterioridade á aceptación da subvención non eximirán, de ser o caso, de posibles minoracións na puntuación da avaliación técnica que se lles asigne ás solicitantes polo grao de execución do programa formativo.

As renuncias xustificadas, se así se dispón expresamente na respectiva convocatoria, non serán computables para os efectos do cálculo do tanto por cento a que se refire o artigo 14.1.c.I desta orde, relativo ao cálculo da porcentaxe do número total de persoas alumnas formadas ou aprobadas en relación co número total de alumnado subvencionado.

6. Tanto nos supostos de rexeitamento expreso como no de renuncias, poderán ditarse novas resolucións nos termos da disposición adicional primeira, coa finalidade de seleccionar outras accións formativas segundo a puntuación obtida. As accións formativas da entidade renunciante, con independencia da causa da renuncia, serán excluídas na súa totalidade do novo proceso de selección.

De ser o caso, este criterio será igualmente de aplicación para o suposto de ditarse novas resolucións consecuencia de ampliacións de crédito.

7. De acordo co disposto no artigo 12.3 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, unha vez ditada a resolución de concesión, a persoa beneficiaria poderá solicitar a súa modificación. Calquera modificación, incluída a ampliación do prazo de execución do programa formativo, poderá solicitarse cando concorran circunstancias de toda índole, excepcionais e alleas á beneficiaria, especialmente por razóns sanitarias, catástrofes naturais ou calquera outra de natureza análoga que se poidan incluír na resolución da convocatoria, que imposibiliten a realización da formación nas condicións establecidas na resolución de concesión.

A petición deberá fundamentarse, mediante memoria xustificativa, en circunstancias sobrevidas tras a resolución e durante o prazo de execución da actividade subvencionada, e deberá formalizarse con carácter inmediato ao seu acaecemento e, en todo caso, antes do remate do citado prazo de execución.

As solicitudes de modificación serán resoltas polo órgano concedente da subvención. En todo caso, a modificación só poderá autorizarse se non dana dereitos de terceiras persoas e non afecta a valoración técnica obtida pola solicitude presentada pola persoa beneficiaria.

O órgano competente ditará resolución motivada no prazo de 2 meses desde a data en que a solicitude tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido este prazo sen notificarse resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada. As resolucións poderán retrotraer os seus efectos, como máximo, ao momento de presentación da solicitude de modificación.

Artigo 17. Recursos

As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, se o acto fose expreso, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se o acto non fose expreso, de conformidade co que preceptúan os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de 2 meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 18. Publicidade das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

2. Así mesmo, e tal como se recolle no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, indicando a convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputan, a persoa beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

3. Igualmente, publicaranse na páxina web oficial da consellería, nos termos previstos no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a súa publicación na citada páxina web.

CAPÍTULO IV

Obrigas, dereitos e deberes

Artigo 19. Información e documentación requirida ás entidades para a xestión da execución das accións formativas

1. Os datos correspondentes á xestión das accións formativas deberán introducirse en liña a través da aplicación informática SIFO, que a Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego pon á disposición das entidades e centros de formación.

2. Como mínimo tres días antes da data de inicio de cada acción formativa deberá incorporarse ao sistema informático SIFO a seguinte información:

a) A relación nominal do alumnado seleccionado con indicación do seu DNI/NIE.

Nunha acción formativa non se poderán compaxinar os perfís de persoa alumna e persoal docente, nin o de persoa alumna co de persoal de apoio da entidade.

b) Os instrumentos de avaliación que se aplicarán, adecuados a cada metodoloxía de aprendizaxe e á normativa vixente reguladora de cada tipoloxía de oferta formativa, e de acordo co disposto no artigo 33 desta orde.

c) A relación de persoal docente, con especificación dos seus DNI/NIE, que vai impartir a acción formativa coa relación dos módulos e/ou contidos que impartirá cada un deles, facendo constar a súa formación metodolóxica e a documentación acreditativa da súa formación e experiencia cando esta non estea en poder da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Para poder impartir ofertas de formación profesional dos graos B ou C en centros de formación profesional non incorporados ao sistema educativo, o persoal formador deberá cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional.

d) A identificación, con especificación do DNI/NIE, do persoal de preparación de clases e titorías para o reforzo formativo e a impartición da docencia, de ser o caso.

e) A identificación do persoal, con especificación dos seus DNI/NIE, que asuma as tarefas de administración, dirección e apoio estritamente necesarias para a preparación, xestión e execución do grupo formativo.

f) As datas de inicio e remate da acción formativa, así como, de ser o caso, o horario de impartición.

g) A planificación temporal do grupo que, no caso de especialidades de estrutura modular, deberá detallarse para cada un dos módulos do curso, incluídos os transversais, indicando, así mesmo, a previsión de visitas didácticas que se realizarán ao longo do curso.

h) No caso de accións formativas conducentes á obtención de certificados profesionais:

• Ratificación do compromiso de subscribir un convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que terá lugar o módulo de formación en empresa incluído no certificado profesional.

• Planificación didáctica, elaborada segundo o disposto no anexo III da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Programación didáctica de cada módulo profesional elaborada segundo o establecido no anexo IV da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

• Planificación da avaliación, de acordo co anexo V da Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro.

i) O seguro de accidentes das persoas participantes.

j) Indicación expresa e coincidente co manifestado na solicitude e ficha da acción formativa (anexos II e III desta orde), sobre que contidos e/ou módulos se van impartir na modalidade presencial, virtual ou, de ser o caso, a través de aula virtual, con información da súa duración, datas de realización e calendario de sesións presenciais.

k) Na modalidade virtual, para os efectos de seguimento e control do desenvolvemento da acción formativa, as chaves de acceso á correspondente plataforma de aprendizaxe.

As chaves de acceso á plataforma de aprendizaxe deberán permitir a conexión cos perfís de persoa administradora, titora-formadora e/ou persoa alumna.

3. O día de inicio de cada acción formativa introducirase no sistema informático SIFO a certificación xustificativa do comezo da acción formativa e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no número 2 deste artigo.

Na modalidade virtual, sen prexuízo do establecido en cada convocatoria en relación coa acreditación da existencia dun número mínimo de persoas alumnas, relación do alumnado que se conecta á plataforma de aprendizaxe o día de comezo da acción formativa.

4. No momento da incorporación do alumnado á acción formativa, deberá requirirlles ás persoas participantes a seguinte documentación para incluír no expediente electrónico do aplicativo SIFO:

a) Ficha individual que, para os efectos de posibles notificacións, envío de diplomas ou remisión de certificados emitidos por solicitude da persoa interesada, deberá incluír o seu enderezo de correo electrónico.

Para aquelas accións formativas que impartan parte dos seus contidos mediante aula virtual, o usuario de acceso do alumnado ao campus realizarase utilizando a conta de correo electrónico incluída na ficha individual que se deu de alta no sistema informático SIFO.

Se, posteriormente, a persoa alumna modifica a dita conta de correo, a entidade deberá comunicar o dito cambio, no prazo de tres días desde que este teña lugar, ao equipo de soporte do campus virtual (soporte-campusvirtual.emprego@xunta.gal), para facilitarlle os datos de conexión. Se a conta de correo que emprega a persoa alumna non está actualizada, será preciso que a entidade faga o cambio correspondente no sistema informático SIFO e, ademais, verifique que dito cambio conste na matriculación do campus virtual.

b) Asociada a cada participante, deberá incorporarse ao expediente electrónico de SIFO a seguinte documentación:

• No marco da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, documento asinado polo alumnado participante de que foi informado, conforme o exixido nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 216/179, xeral de protección de datos, do tratamento dos seus datos persoais para a xestión, control e seguimento das accións formativas.

Na aplicación informática SIFO estará dispoñible para a súa descarga o modelo normalizado que deberán facilitar as entidades ao alumnado.

• Para o seguimento da acción formativa, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración consultará automaticamente os datos do DNI/NIE do alumnado en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta. En caso de opoñerse á consulta, que deberá manifestarse por escrito, as persoas alumnas deberán facilitar unha copia do seu DNI/NIE á entidade de formación para a súa incorporación ao expediente.

• Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso para realizar a formación ou, de ser o caso, de ter iniciado e pendente de resolución un proceso de homologación de títulos estranxeiros que se corresponda cos requisitos exixidos para poder asistir á actividade de formación.

Para o caso particular regulado no artigo 23.3 desta orde, relativo a ofertas formativas do grao C para as que as persoas seleccionadas non cumpren cos requisitos de acceso, a entidade de formación deberá achegar unha declaración responsable co compromiso de que, en paralelo co desenvolvemento do grao, se impartirá a competencia clave requirida para que as persoas que incumpren podan participar e superar a formación.

• Acreditación de ser titular dunha autorización de residencia por arraigo para a formación, de ser o caso.

• Documentación acreditativa necesaria para a exención dun módulo profesional incluído nunha oferta formativa do grao C ou dun módulo transversal incluído na acción formativa, de ser o caso.

• Documentación acreditativa requirida para a exención do módulo de formación en empresa, de ser o caso.

• Documento informativo sobre dereitos e obrigas que debe entregar a entidade ao alumnado, debidamente asinado polas persoas participantes.

Na aplicación informática SIFO estará dispoñible para a súa descarga o modelo normalizado que deberán facilitar os centros de formación ao alumnado.

• Nas accións formativas en que a entidade de formación asuma o compromiso de que o 100 % do alumnado sexan persoas con discapacidade recoñecida por un organismo competente, escrito asinado pola persoa alumna en que autorice o acceso ás bases de datos da Administración pública para verificar o cumprimento deste requisito.

5. Mensualmente achegarase a seguinte información:

a) Nas actividades de carácter presencial, e de terse producido incidencias no sistema de control de asistencia debidamente acreditadas perante o equipo de soporte informático, partes diarios e mensuais de asistencia no modelo xerado pola aplicación SIFO asinados polo alumnado participante e polo persoal formador ao inicio e ao final de cada sesión, así como da persoa responsable da entidade beneficiaria.

Os ditos partes deberán identificar as persoas participantes e expresar as horas realizadas en cada sesión por cada unha delas, reflectindo expresamente o número de horas de ausencia.

b) Comunicación das incidencias producidas, de ser o caso.

6. No prazo dun mes desde o remate de cada acción formativa, deberase:

a) Completar na aplicación SIFO calquera información relativa á finalización da acción formativa e, unha vez completada a introdución dos datos asinar, pola persoa representante da entidade, a certificación de que a acción formativa está rematada.

Este certificado, xerado polo sistema informático con base nos datos existentes na aplicación, deberá estar asinado con carácter previo á presentación da xustificación da liquidación.

b) No caso de accións formativas que se impartan na modalidade virtual e sen prexuízo do disposto no artigo 37 desta orde: informe das actividades de aprendizaxe realizadas, con indicación dos seguintes datos referidos a cada actividade:

• Código que permita identificar a proba e os resultados conseguidos polas persoas participantes na plataforma de aprendizaxe empregada para a execución da acción formativa.

• Información de se a persoa participante realizou ou non a proba. En caso afirmativo, consignarase a data e hora en que se desenvolveu a actividade, o tempo empregado para o seu desenvolvemento e o resultado obtido, con indicación da cualificación como superado ou non superado.

7. A non comunicación da información ou achega da documentación requirida nos prazos establecidos implicará a aplicación, de ser o caso, das minoracións recollidas no artigo 39 desta orde.

Artigo 20. Requisitos que se deben cumprir en relación co persoal formador e titor

1. Para impartir as ofertas de formación profesional dos graos B e C reguladas nesta orde o persoal formador deberá cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, e demais normativa que resulte de aplicación.

2. Cada módulo profesional das ofertas de grao B ou C que se realice na modalidade presencial poderá ser impartido, como máximo, por dúas persoas formadoras, que deberán cumprir cos requisitos que para cada módulo se establezan na normativa vixente.

3. Entenderase que toda persoa que fose validada como formadora por unha unidade administrativa dunha Administración pública competente en materia de formación profesional para o emprego para impartir unha determinada especialidade formativa cumpre cos requisitos para impartila, na modalidade para a que foi validada, en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. As persoas responsables da titorización-formación que impartan formación na modalidade virtual deberán acreditar o cumprimento dos requisitos específicos requiridos para cada especialidade e contar con formación ou experiencia verificable nesta modalidade.

Para acreditar a formación e/ou a experiencia requirida na modalidade virtual e na utilización das tecnoloxías da información e comunicación exixirase, cando menos, unha formación de 30 horas ou unha experiencia de 60 horas na impartición de accións formativas nesta modalidade.

5. A acreditación da experiencia profesional no eido das competencias relacionadas co módulo profesional, a experiencia docente e/ou a experiencia na modalidade virtual e na utilización das tecnoloxías da información e comunicación efectuarase de acordo co disposto no artigo 19.3 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro.

6. As persoas docentes encargadas da impartición do módulo de formación sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e corresponsabilidade familiar e doméstica establecido no artigo 30 desta orde deberán acreditar 150 horas de formación en materia de xénero ou experiencia profesional ou docente en materia de xénero, e seranlles de aplicación os mesmos criterios de equiparación da acreditación no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia aplicables para as persoas docentes que impartan especialidades formativas.

Así mesmo, poderá impartir este módulo o persoal inscrito no Rexistro de Persoal Docente acreditado para impartir a formación en materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero (códigos de procedemento SI500A e SI500B). A resolución de inscrición no rexistro será condición suficiente para xustificar o cumprimento dos requisitos exixidos no parágrafo anterior.

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

As entidades poderán impartir as accións formativas subvencionadas no período comprendido entre a data de aceptación da resolución de concesión da subvención e a data límite de execución que para cada convocatoria se determine.

Ademais das obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e das establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, e sen prexuízo das determinadas no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, e na Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, as entidades beneficiarias estarán obrigadas a cumprir as seguintes condicións:

1. Realizar a execución das accións formativas de acordo coas condicións e requisitos formais e materiais establecidos na orde de bases e na correspondente convocatoria, así como compromisos asumidos que serviron de base para determinar a avaliación técnica e a subvención concedida.

A subvención outorgada terá o carácter de importe máximo e destinarase á realización das accións formativas concedidas.

Non poderá comezar ningunha acción formativa que non conte coa validación previa do persoal técnico da unidade administrativa competente, a través da aplicación informática SIFO.

2. De ser o caso, comunicar á dirección territorial correspondente a obtención de subvencións ou axudas para esta mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

3. Non poderán subcontratar con terceiras persoas a execución da acción formativa subvencionada.

Para estes efectos, a contratación pola entidade beneficiaria de persoal docente para a impartición da formación non se considerará subcontratación. Por contratación de persoal docente enténdese exclusivamente a contratación de persoas físicas.

4. Expor no taboleiro de anuncios do centro e, de ser o caso, na súa páxina web, o programa completo da acción formativa, os dereitos e deberes do alumnado, así como a relación do persoal docente, as datas e modalidade de impartición e, de ser o caso, o horario da acción formativa.

No anuncio deberá facerse constar necesariamente o carácter público do financiamento da actividade subvencionada, e incluír nel o emblema da Xunta de Galicia e o dos organismos que a financian.

Esta información deberá estar redactada en lingua galega, sen prexuízo de que, así mesmo, se publique noutros idiomas.

5. Informar o alumnado do alcance e obxectivos da formación e se esta conduce ou non á obtención dun certificado profesional.

Así mesmo, deberá informarse as persoas participantes dos requisitos necesarios para poder participar na acción formativa e, naqueles casos nos que a realización da formación teña lugar mediante a modalidade virtual, ou a través de aula virtual, dos medios técnicos necesarios para poder asistir con aproveitamento á actividade.

Na modalidade virtual, ao comezo da acción formativa, deberá realizarse unha sesión inicial, que poderá ser presencial ou a través da plataforma virtual, co obxecto de informar o alumnado sobre aspectos relacionados co desenvolvemento do curso, metodoloxía, titorías, calendario e sistema de avaliación. Así mesmo, informarase sobre os requisitos de exención dos módulos transversais ou do módulo de formación en empresa.

6. Respectar o carácter gratuíto da formación para o alumnado.

7. Informar as persoas participantes en situación de desemprego das axudas e bolsas que poidan solicitar.

Colaborar, nos termos establecidos no artigo 14.1.K) desta orde e no caso de ter asumido o compromiso de colaboración nesta materia, na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas.

Para os efectos do pagamento das bolsas e axudas ás persoas alumnas desempregadas que asistan a accións formativas na modalidade virtual, os resultados dos controis de teleformación, independentemente de que estes deban realizalos persoas traballadoras desempregadas ou ocupadas, deberán estar dados de alta na aplicación informática SIFO, no prazo de 3 días hábiles desde a data límite que se determine para que o alumnado realice a correspondente proba.

O prazo máximo para realizar os controis de aprendizaxe por parte do alumnado será de 5 días hábiles desde a súa activación na plataforma de aprendizaxe.

8. Aboar mensualmente a remuneración do persoal formador a través de transferencia bancaria.

Non exime desta obriga o feito de que o centro ou entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

9. Someterse ás actuacións de supervisión, seguimento e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa, e facilitar toda a documentación que para tales efectos se lle requira.

10. As entidades deberán aplicar aqueles sistema de control de presenza para o seguimento e control de asistencia do alumnado e do persoal docente establecidos nesta orde.

En función da modalidade en que teña lugar a realización da acción formativa serán de aplicación os seguintes criterios:

a) Na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade virtual, o control de asistencia realizarase mediante o uso dun sistema de identificación seguro e unívoco baseado en código QR e/ou DNI-e, que identifique as persoas participantes e, subsidiariamente, por fallo do sistema ou imposibilidade acreditada de utilizar os medios de control citados, mediante o uso de partes de asistencia firmados.

O control deberá realizarse diariamente ao inicio e ao remate de cada sesión, de ser a acción formativa en horario de mañá ou de tarde, e catro veces ao día, de impartirse a acción formativa en xornada partida, ao inicio e ao fin da sesión de mañá e ao inicio e ao remate da sesión de tarde.

Tanto o conxunto do alumnado como o persoal docente estarán obrigados a efectuar o referido control de presenza.

A utilización dun código QR ou dun DNI-e por unha persoa distinta á titular do código ou do documento identificativo, ou a existencia de irregularidades na sinatura dos partes de sinatura, dará lugar, de acordo co procedemento establecido no artigo 22.7 desta orde, á expulsión da persoa infractora da acción formativa. Sen prexuízo de que as citadas incidencias podan ser detectadas a través das actuacións de seguimento e control que realizace a Administración, estas anomalías deberán ser comunicadas pola entidade ao órgano administrativo competente no momento da súa detección.

b) Nos cursos que se impartan na modalidade virtual, as entidades deberán dispor da tecnoloxía necesaria para verificar e acreditar a participación e asistencia do alumnado e do persoal docente, segundo o caso, mediante o uso de DNI-e, sinatura dixital ou calquera outro método que garanta a identificación correcta e inequívoca das persoas participantes.

Para estes efectos, será admisible unha declaración responsable, que se presentará a través da aplicación SIFO, en que se determine a correspondencia entre o código de usuario e a persoa alumna e permita o adecuado seguimento e control da participación do alumnado e das persoas titoras-formadoras na acción formativa, así como o número de horas de conexión, a realización de exercicios prácticos e a superación dos correspondentes controis.

A presentación dunha declaración responsable que falsee as condicións requiridas para a concesión da subvención ou oculte as circunstancias que a impedisen ou limitasen terá os efectos recollidos no artigo 7.2 da presente orde.

Nas sesións de titoría incluídas na modalidade virtual, a persoa titora asume o compromiso de dispoñibilidade e presenza durante todo o tempo de duración desta.

c) Na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual, esta deberá impartirse obrigatoriamente a través do campus virtual que, para estes efectos, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración porá á disposición das entidades de formación.

Os datos de asistencia do alumnado e persoal docente na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual deberán ser mecanizados pola entidade beneficiaria na aplicación informática COBIPE, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran. O incumprimento da obriga de mecanización en prazo suporá a perda ao dereito a percibir a liquidación correspondente á sesión non mecanizada e para as persoas participantes das cales non se rexistraron os datos.

A Consellería de Emprego, Comercio e Emigración poderá en calquera momento, dentro do período de vixencia desta orde de bases reguladoras, e mediante a oportuna instrución que será comunicada ás entidades beneficiarias, substituír a obriga de mecanización establecida no parágrafo anterior por unha carga automática en COBIPE do tempo de conexión que para cada sesión, persoa alumna e acción formativa consten no campus virtual.

d) No relativo á realización do módulo de formación en empresa, o control de presenza efectuarase mediante partes de asistencia que deberán asinarse diariamente ao inicio e ao remate de cada sesión, de ser a acción formativa en horario de mañá ou de tarde, e catro veces ao día, de impartirse a acción formativa en xornada partida, ao inicio e ao fin da sesión de mañá e ao inicio e ao remate da sesión de tarde.

Os datos de asistencia do alumnado deberán ser mecanizados pola entidade beneficiaria na aplicación informática COBIPE, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran. O incumprimento da obriga de mecanización en prazo suporá a perda do dereito a percibir a liquidación correspondente á sesión non mecanizada das persoas participantes das cales non se rexistraron os datos.

11. Contratar un seguro de accidentes para o alumnado, para o caso das accións formativas que se impartan na modalidade presencial, así como para a parte presencial da modalidade virtual, que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso como os do traxecto en concepto de desprazamento ao lugar de impartición das clases teóricas, prácticas, visitas didácticas, titorías e probas presenciais.

A súa duración abranguerá o período da acción formativa, incluíndo expresamente a formación en empresa cando esta teña lugar, sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado. Non se admitirán pólizas con franquías.

O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

a) No caso de morte: 60.000 €.

b) No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

c) Asistencia médico farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

12. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar para os bens e as persoas cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso. Non se admitirán pólizas con franquías.

13. Pór á disposición do alumnado os materiais didácticos que se precisen para a axeitada realización da formación, así como os equipos necesarios tanto para a realización das prácticas como para a súa protección e seguridade, do que deberá quedar constancia documental, asinada por cada unha das alumnas e alumnos, que se incorporará ao expediente electrónico de SIFO.

Naquelas accións formativas para as que se asumise este compromiso, os contidos didácticos, sexan en soporte de papel ou electrónico, deberán estar redactados no idioma galego.

14. Comunicar á dirección territorial competente calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución das accións formativas programadas. Esta comunicación deberá realizarse no prazo de 2 días hábiles desde que se teña coñecemento de que se vai producir ou dun día hábil desde que se produza.

15. Solicitar á dirección territorial competente, cun mínimo de 3 días hábiles de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento das accións formativas.

16. Comunicar á dirección territorial competente, cun mínimo de 3 días hábiles de antelación ao día en que vaian ter lugar, a realización de viaxes ou visitas de carácter didáctico.

Estas actividades só poderán denegarse mediante resolución motivada cando o seu contido non supoña unha achega formativa para o alumnado ou reitere actividades xa realizadas.

17. Facilitar toda a información que lles sexa requirida polo órgano competente da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

18. Dispor de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación do Sistema de formación profesional, de maneira que exista pista de auditoría adecuada.

19. Para o caso do persoal interno vencellado á impartición da docencia, a entidade deberá crear, documentar e custodiar un sistema con valor probatorio suficiente, para acreditar as horas diarias dedicadas por cada persoa a estes labores de preparación e titoría, e as tarefas realizadas, con indicación do seu custo.

20. Dispor de follas de reclamación á disposición do alumnado, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

21. Realizar, durante o primeiro cuarto da acción formativa, cando menos un cuestionario de seguimento e avaliación da acción formativa que deberá cubrir o alumnado, dirixido a detectar posibles desviacións ou incidencias no desenvolvemento do curso que poidan afectar a calidade da formación ou a consecución dos obxectivos docentes previstos.

Ademais, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración realizará, ao remate da acción formativa, unha enquisa electrónica de avaliación de calidade para cubriren as persoas participantes.

A Administración poderá facilitar ao alumnado, no momento que considere oportuno, e especialmente se se detectasen incidencias na impartición da formación, formularios dirixidos a coñecer a súa opinión en relación co desenvolvemento da acción formativa.

22. En aplicación do disposto no artigo 10.k) da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, realizar cando menos unha sesión de orientación profesional para favorecer a xeración de itinerarios formativos e profesionais das persoas destinatarias da formación.

Da sesión, que poderá ser individual ou grupal, quedará constancia escrita asinada pola entidade e polo alumnado asistente que se incorporará ao expediente electrónico de SIFO. No documento deberán indicarse a data e horario en que esta tivo lugar, a modalidade en que se desenvolveu, a relación de participantes, a súa duración e os contidos tratados.

23. Verificar que no momento do comezo da acción formativa a especialidade que se vaia impartir segue de alta e vixente no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no caso das ofertas formativas dos graos B e C, ou no Catálogo de especialidades formativas, no suposto das competencias clave. Non serán subvencionables aquelas especialidades que no momento do inicio da acción formativa non estivesen vixentes e dadas de alta nos citados catálogos.

No suposto de que un certificado profesional resulte dado de baixa do Catálogo con anterioridade ao inicio da acción formativa, poderá ser substituído por aqueloutro do Catálogo que, estando vixente, se determine especificamente como equivalente ao que se deu de baixa, e sempre que o cambio non supoña incremento da subvención concedida.

24. Verificar o cumprimento dos requisitos de acceso que debe cumprir o alumnado.

No proceso de liquidación da subvención, non serán computables para a determinación do importe que se vai liquidar aqueles alumnos ou alumnas que non cumpran os requisitos exixidos para o acceso á acción formativa.

Tampouco se expedirán diplomas nin certificados de ningún tipo ás persoas alumnas que accedan á formación sen reuniren os requisitos exixidos, nin se asumirá ningún tipo de responsabilidade económica por parte da Administración derivada da súa participación, o que inclúe que non terán dereito a percibir ningún tipo de bolsas e axudas.

Como excepción ao disposto nos anteriores parágrafos, poderán participar nunha acción formativa os seguintes colectivos:

a) As persoas candidatas que teñan iniciado e pendente de resolución un proceso de homologación de títulos e estudos estranxeiros e sempre e cando estes se correspondan cos requisitos exixidos para poder asistir á actividade de formación.

O recoñecemento oficial da formación estará condicionado a que se produza a validación ou homologación dos ditos estudos. En caso de que finalmente esta non teña lugar, a acción formativa considerarase, para os efectos da expedición do diploma ou certificado oficial, como non efectuada e, non obstante, xerada para a entidade dereitos liquidatorios de acordo cos criterios establecidos para estes efectos nesta orde.

b) As persoas candidatas que non cumpran os requisitos de acceso no suposto regulado no artigo 23.3 desta orde.

No suposto de que a competencia clave comprometida non se imparta e para os efectos da expedición do diploma ou certificado oficial do alumnado que non cumpría os requisitos, a acción formativa considerarase como non efectuada, e non xerará efectos liquidatorios por estas persoas para a entidade.

c) As persoas titulares de autorización de arraigo por formación, de acordo co disposto no artigo 39 do Real 659/2023, do 18 de xullo.

25. As entidades beneficiarias da subvención non poderán tratar os datos persoais que lles poidan ser facilitados pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para fins propios fóra do ámbito de xestión das actividades formativas subvencionadas, en particular, con fins publicitarios ou de mercadotecnia, nin poderán comunicalos a ningún terceiro fóra dos supostos legalmente previstos.

26. Respecto das persoas participantes en cada unha das accións formativas, as entidades beneficiarias están obrigadas a informalas conforme o exixido nos artigos 13 e 14 do Regulamento (UE) 216/179, xeral de protección de datos, e, en particular, que os datos persoais tratados para a participación na correspondente actividade formativa, incluídos se é o caso, os de categoría especial definidos no artigo 9.1 do Regulamento xeral de protección de datos, así como aqueles cuxo tratamento poida derivar do sistema de identificación baseado en código QR e/ou DNI-e, serán tratados pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, na súa condición de responsable do tratamento, coa finalidade de levar a cabo a xestión, control e seguimento das accións formativas reguladas nesta orde.

Da comunicación desta información ao alumnado deberá quedar a constancia escrita a que se refire o artigo 19.4.b) desta orde de bases.

Artigo 22. Dereitos e deberes do alumnado

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado participante nas accións formativas realizadas ao abeiro desta orde.

2. Nas ofertas do grao C, as persoas que xa teñan cursado con aproveitamento algún módulo profesional dos que integran a oferta non poderán volver realizalo sempre que este sexa acreditable para os efectos da obtención do certificado profesional.

3. O alumnado desempregado que cumpra os requisitos establecidos na correspondente normativa reguladora terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego (procedemento TR301V).

Para estes efectos, no suposto de seren persoas desempregadas, terán dereito á percepción de bolsas e axudas o alumnado que teña iniciado e pendente de resolución un proceso de homologación de títulos e estudos estranxeiros, as persoas titulares da autorización de residencia por arraigo para a formación e as persoas candidatas que non cumpran os requisitos de acceso no suposto regulado no artigo 23.3 desta orde.

4. O alumnado que resulte seleccionado para unha acción formativa regulada por esta orde non poderá asistir simultaneamente a ningunha outra subvencionada con fondos públicos.

Será excepción a este criterio a asistencia a cursos de formación non formal, suposto en que poderá asistir simultaneamente ata a un máximo de dúas accións formativas, sempre que exista compatibilidade horaria entre ambas as actividades, que a convocatoria da programación de formación non formal permita a dita simultaneidade e que, na modalidade presencial ou na parte presencial de modalidade virtual, o total de horas de formación non supere o límite máximo de 8 diarias e 40 semanais.

As persoas alumnas non poderán causar baixa nun curso financiado dentro desta programación para acceder a outra acción formativa financiada con fondos públicos, salvo autorización expresa previa da persoa titular da dirección territorial competente e por causas excepcionais debidamente xustificadas.

5. O alumnado participante terá a obriga de:

• Asistir e seguir con aproveitamento a impartición das accións formativas.

• Rexistrar a súa asistencia e seguimento da acción formativa mediante o uso daqueles sistemas de control autorizados nesta orde para as distintas modalidades de impartición e que, para tales efectos, aplique a entidade formadora.

• Facilitar, segundo o disposto no artigo 19 desta orde, e nos prazos que nela se establecen, a documentación que lle ten que ser requirida pola entidade de formación.

• Responder ao formulario da enquisa de avaliación da calidade da acción formativa que se lle remitirá por vía telemática ao remate da acción formativa ou, de ser o caso, se lle entregará en soporte de papel para a súa cobertura.

• De ser o caso, salvagardar o carácter persoal e intransferible das chaves de acceso á plataforma de aprendizaxe que lle proporcione a entidade de formación.

6. As alumnas e alumnos deberán ser dados de baixa nunha acción formativa cando se dea algunha das causas de exclusión que se relacionan nos seguintes puntos. Agás no suposto de baixa por colocación, o alumnado que causou baixa non poderá reincorporarse posteriormente ao mesmo curso en que se lle deu de baixa.

a) Incumprimento da prohibición de simultanear accións formativas nos termos recollidos no artigo 22.4 desta orde. A exclusión aplicarase na acción ou accións formativas en que a persoa alumna se incorporase máis recentemente.

b) Incumprimento dos requisitos exixidos para poder realizar a acción formativa. Será excepción a este criterio o establecido no artigo 21.24 desta orde.

c) Incumprimentos de asistencia na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade virtual.

I. Incorrer en máis de tres faltas de asistencia non xustificadas ao mes. Para estes efectos, terán a consideración de faltas xustificadas as que a seguir se relacionan:

• Enfermidade ou accidente acreditados.

• Consulta médica propia ou de familiares ata o primeiro grao ou persoas ao seu cargo.

• Nacemento de fillo ou filla e supostos de acollemento ou adopción.

• Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar ata o segundo grao.

• Contratación laboral que permita compatibilizar a asistencia á acción formativa ata completar o 75 % de horas lectivas.

• Asistencia a exames finais e outras probas de aptitude, de carácter oficial.

• Citación administrativa ou xudicial.

• Permiso por violencia de xénero.

• As actividades vinculadas coa conciliación familiar por coidado de fillas/os e/ou persoas acollidas menores de 12 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao ao cargo da persoa alumna, sempre que resulte acreditada debidamente tanto a causa como o vínculo familiar nos termos da normativa aplicable.

• Entrevista de traballo, polo tempo indispensable para a súa realización.

A xustificación das faltas deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da non asistencia.

As persoas alumnas disporán dun prazo de 5 días lectivos para presentar na entidade de formación os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar.

As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de 25 horas ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo e a acreditación documental suficiente da superposición do horario laboral co horario lectivo.

Será considerada como falta de asistencia a ausencia non xustificada do alumno ou alumna por un período de tempo superior ao 50 % da duración da sesión formativa.

II. Incorrer en sete incumprimentos horarios nun mes, sen xustificación.

Entenderase por incumprimento horario cando, sen causa xustificada, a suma dos minutos de atraso na hora de entrada, de antelación na hora da saída e das ausencias durante parte das horas lectivas, sexa superior a 15 minutos por cada sesión.

A xustificación dos incumprimentos horarios deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo. As persoas alumnas disporán dun prazo de 5 días lectivos para presentar os xustificantes na entidade de formación. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar.

III. A impartición da formación mediante aula virtual entenderase como modalidade presencial.

d) Incumprimentos de seguimento na modalidade virtual:

I. Non realizar as actividades de aprendizaxe, probas e avaliacións da acción formativa, ou incorrer en incumprimento reiterado na súa realización efectuándoas fóra do prazo establecido para o efecto, sempre e cando o incumprimento supere o 25 % do número de actividades programadas.

A entidade impartidora da acción formativa fará efectiva a baixa da persoa participante o día lectivo seguinte a aquel en que o incumprimento dun alumno ou alumna se corresponda con algún dos supostos referidos nas letras a), b) ou c).

7. Serán motivos de expulsión da acción formativa por causas disciplinarias os seguintes:

I. Atentar contra os dereitos das persoas alumnas, do persoal docente ou da entidade formadora.

II. A falta de aproveitamento da acción formativa ou mostrar unha actitude indebida que dificulte ou impida o seu normal desenvolvemento e/ou prexudique ao resto das persoas participantes.

III. Negarse a efectuar os controis de asistencia que procedan segundo a modalidade de impartición.

IV. Non entregar a documentación requirida pola entidade formadora ou a unidade administrativa correspondente para dar cumprimento á normativa aplicable.

V. Non cumprir nin respectar as medidas de seguridade e saúde establecidas polas autoridades competentes para facer fronte, de ser o caso, a emerxencias sanitarias, así como as debidas normas de hixiene e salubridade.

VI. A utilización dun código QR ou dun DNI-e por unha persoa distinta á titular do código ou do documento identificativo, ou a existencia de irregularidades na sinatura dos partes de sinatura.

O procedemento que se seguirá para dilucidar se procede a expulsión por causas disciplinarias será o seguinte:

• O proceso iniciarase mediante solicitude debidamente motivada presentada pola entidade formadora.

• No prazo de 5 días hábiles desde a presentación da solicitude, a persoa proposta para exclusión será obxecto de audiencia polo órgano instrutor, o Servizo de Formación e Cualificación para o Emprego da dirección territorial da provincia en que teña lugar a acción formativa en cuestión, logo da cal esta unidade formulará a súa proposta de resolución.

• A resolución corresponderá á persoa titular da dirección territorial competente.

• Durante a tramitación do procedemento a persoa alumna que o motiva poderá ser suspendida de asistencia á acción formativa ata a notificación da resolución definitiva, que non pon fin á vía administrativa, contra a cal as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada.

As persoas alumnas que resulten expulsadas por causas disciplinarias dunha acción formativa non poderán ser seleccionadas para ningunha outra acción formativa que se imparta ao abeiro da convocatoria do procedemento TR301K en que resultaron excluídas.

CAPÍTULO V

Execución dos programas de formación

Artigo 23. Accións formativas

1. A acción formativa está constituída polo contido específico da especialidade formativa que se vai impartir e polos módulos formativos transversais a que se refire esta orde.

Para o caso concreto recollido no número 3 deste artigo, a acción formativa estará constituída pola oferta formativa do grao C, a competencia clave e os módulos formativos transversais.

Poderán ser obxecto de subvención aquelas especialidades formativas que se determinen no anexo IV de cada convocatoria, así como os módulos formativos transversais que se impartan asociados a estas.

Unha acción formativa poderá impartirse nun ou varios grupos e de acordo cos límites que en cada convocatoria se establezan para cada modalidade de impartición.

De ser o caso, e independentemente do número de grupos en que se desagregue unha acción formativa, as sesións de formación e avaliación presencial da acción formativa deberán efectuarse nun único centro presencial.

2. A acción formativa entenderase iniciada o día do comezo da execución do primeiro grupo formativo e de acordo co calendario aprobado para tal efecto.

3. No caso de ofertas formativas do grao C, ás persoas destinatarias que non conten cos requisitos de acceso para continuaren os seus itinerarios de formación no Sistema de formación profesional facilitaráselles, á vez, e sen que isto impida o inicio da formación do dito grao, a adquisición e posterior acreditación das competencias básicas vencelladas aos requisitos académicos de acceso que permitan a realización do grao que cursan.

As entidades de formación poderán seleccionar persoas candidatas que non cumpran os requisitos exixidos e solicitar do órgano competente autorización para impartir, en paralelo co desenvolvemento do grao, a competencia clave requirida para poder participar na formación.

Coa solicitude deberá achegarse unha declaración responsable co compromiso de que, en paralelo co desenvolvemento do grao, se impartirá a competencia clave requirida para que as persoas que incumpren poidan participar e superar a formación.

A autorización corresponderá, logo de solicitude da entidade, ao órgano territorial competente, de acordo co procedemento establecido no artigo 38.6 desta orde.

4. As accións formativas poderán impartirse nas modalidades de formación previstas no artigo 24 desta orde.

5. Nas accións formativas impartidas na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade virtual, ou cando a formación se desenvolva mediante aula virtual, o número de horas por acción formativa non poderá ser inferior a 4 horas diarias nin superior a 5 horas por día e 25 horas semanais.

Para facilitar o acceso e desaloxo do alumnado ás aulas físicas, así como os procesos de limpeza que se realicen nas instalacións, o tempo mínimo que debe transcorrer entre o remate dunha acción formativa e o comezo da seguinte que teña lugar na mesma aula será de 20 minutos.

6. Para os efectos de facilitar a conciliación persoal do alumnado e posibilitar un mellor aproveitamento da formación que reciban as persoas participantes, non está permitida a realización das accións formativas no período de tempo comprendido entre as 21.00 e as 9.00 horas.

Con carácter excepcional e logo de solicitude da entidade beneficiaria debidamente xustificada mediante memoria explicativa, a dirección territorial competente poderá autorizar a realización de accións formativas que, total ou parcialmente, se impartan fóra da franxa horaria establecida no anterior parágrafo.

7. No suposto recollido no número 3 deste artigo, relativo á impartición paralela e conxunta dunha formación de grao C xunto cunha competencia clave, o límite máximo de horas que se impartirá será de 8 diarias e 40 semanais. Para este caso, o número de horas de formación destinadas a impartir a competencia clave poderá ser inferior a 4 horas diarias.

8. Na modalidade virtual, o límite máximo de horas de formación que se pode programar por mes natural será de 120. Este número de horas reducirase proporcionalmente en caso de que a formación non se imparta a mes completo; considéranse, para efectos de realizar este axuste, meses de 30 días.

Nas accións formativas impartidas na modalidade virtual non poderán impartirse en sábado un número de sesións presenciais superior ao 50 % das previstas. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta as horas de formación en empresa.

9. Logo de solicitude da entidade beneficiaria, presentada cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación coa data en que serán de aplicación os cambios solicitados, a modificación das datas e horarios das accións formativas respecto do indicado no anexo II ou, de ser o caso, do autorizado posteriormente como consecuencia doutras solicitudes de cambio presentadas requirirá autorización da dirección territorial competente outorgada a través da aplicación informática SIFO.

10. Aquelas entidades que asumiron o compromiso de impartir a formación ao 100 % en lingua galega poderán solicitar do órgano competente autorización para cambiar a impartición do curso ao idioma castelán naqueles supostos en que a maioría do alumnado sexan persoas nadas fóra de Galicia.

Coa petición deberá achegarse un documento asinado polo alumnado que solicita o cambio, en que quede constancia expresa de que foron informados de que está previsto que o curso se imparta en galego, que non naceron na Comunidade Autónoma de Galicia e que solicitan o cambio ao idioma castelán. De ser o caso, a autorización outorgarase a través da aplicación informática SIFO.

Artigo 24. Modalidades de impartición

1. A formación obxecto de financiamento por esta orde poderá realizarse, de acordo co que para tal efecto estableza e autorice o correspondente programa formativo da especialidade que se vai impartir, nas modalidades presencial ou virtual.

Non serán obxecto de subvención aquelas accións formativas solicitadas polas entidades de formación que incumpran o disposto no parágrafo anterior.

O tipo de modalidade de impartición estará definido pola modalidade en que se imparta o contido específico da acción formativa.

2. As accións formativas dirixidas a impartir competencias clave desenvolveranse na modalidade presencial e non estará permitida a formación a través de aula virtual.

3. Enténdese por formación na modalidade presencial aquela que ten lugar nun aula, coa presenza do profesorado, que transmite os coñecementos nun mesmo lugar e tempo a un grupo de alumnas e alumnos.

Considérase, salvo supostos específicos en que a normativa ou o programa formativo estipule outra porcentaxe, que a acción formativa se imparte na modalidade virtual cando a parte presencial do contido específico da especialidade formativa sexa igual ou inferior ao 20 % da súa duración total.

4. As sesións de formación e avaliación presencial da formación que se desenvolvan na modalidade virtual deberán realizarse en centros presenciais localizados na Comunidade Autónoma de Galicia e homologados pola Administración pública competente para impartir a correspondente especialidade formativa.

Os contidos e as probas presenciais que se impartan ou realicen na modalidade virtual realizaranse nun único centro presencial e, para os efectos de cumprir os requisitos de capacidade, poderá desagregarse en varios grupos.

5. Na solicitude de subvención deberá especificarse expresamente a modalidade pola que se opta e, de ser virtual, indicarase o número de horas presenciais e o número de horas virtuais.

As horas de aprendizaxe presencial calcularanse sobre as horas de formación, excluídas, para estes efectos, as horas de formación en empresa.

6. As entidades beneficiarias poderán facer uso da aula virtual como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo utilizando o campus virtual que, para estes efectos, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración porá á disposición das entidades de formación, sen que a impartición da totalidade dunha especialidade formativa poida realizarse a través de aula virtual.

Con carácter xeral, non sen poderá impartir mediante aula virtual un número de horas superior ás correspondentes ao 30 % da duración da formación correspondente á oferta formativa do grao B ou C que estea previsto impartir na acción formativa. Nas ofertas formativas de grao C de nivel 3, o número máximo de horas que se poden impartir mediante aula virtual será do 50 %. Nas ofertas de grao C estas porcentaxes aplicaranse respecto de cada módulo profesional.

Terá a consideración de aula virtual a contorna de aprendizaxe onde a persoa titora-formadora e o alumnado interactúan, de forma concorrente e en tempo real, a través dun sistema de comunicación telemático de carácter síncrono.

A impartición da formación mediante aula virtual estruturarase e organizarase de modo que se garanta en todo o momento que existe conectividade sincronizada entre as persoas formadoras e o alumnado participante, así como bidireccionalidade nas comunicacións.

O persoal docente deberá estar presente na aula física homologada do centro de formación para impartir a especialidade formativa durante a totalidade do horario de impartición de cada sesión. A ausencia do persoal formador dará lugar á consideración da sesión como non realizada.

As persoas alumnas poderán asistir ás sesións de formación na aula física desde a que se imparte a acción formativa.

Para seren seleccionadas, as persoas candidatas deberán dispor dos medios técnicos necesarios para poder seguir con aproveitamento á formación: micrófono, cámara web, que deberá estar acesa e en uso durante todo o tempo de duración da sesión formativa, e conexión adecuada. Será responsabilidade do centro de formación verificar o cumprimento dos citados requisitos.

Non se computarán como de asistencia aquelas sesións en que o alumnado non teña acesa a cámara web.

O alumnado deberá estar localizado nunha contorna que permita seguir coa debida atención e aproveitamento o desenvolvemento da acción formativa. Para o seguimento do curso poderá utilizarse ordenador de sobremesa, portátil ou tableta; non está autorizado para estes efectos o uso de teléfonos móbiles tipo smart. Non se computarán como de asistencia aquelas sesións en que o alumnado utilice este tipo de dispositivo non permitido.

A Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego poderá establecer mediante unha instrución a obriga de que as entidades de formación graven na nube, utilizando para tales efectos as ferramentas que proporciona o campus, as sesións que se desenvolvan mediante aula virtual. Consideraranse como non realizadas aquelas sesións que incumpran a obriga da súa gravación na nube caso de que unha instrución estableza tal deber.

Non poderá utilizarse unha aula virtual para realizar exames finais e probas de aptitude de carácter oficial, nin aquelas sesións que precisen presenza física do alumnado e/ou requiran a utilización de espazos, instalacións ou equipamentos para a adquisición de destrezas prácticas.

Para a autorización do uso da aula virtual serán de aplicación, no non disposto nesta orde, as instrucións publicadas pola Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, que estarán dispoñibles para a súa descarga ou consulta no sistema informático SIFO.

Para os efectos de garantir o cumprimento do disposto neste punto as direccións territoriais poderán, na fase de instrución da solicitude, requirir ás entidades de formación toda aquela información e/ou documentación acreditativa da viabilidade de impartir mediante aula virtual a totalidade ou parte dos contidos solicitados. No caso de que a información e/ou documentación solicitada non se achegue ou se achegue parcialmente, se presente fóra de prazo, ou non se acredite a viabilidade de impartir a formación mediante aula virtual, esta deberá efectuarse, logo de notificación á entidade interesada, presencialmente.

7. Se, unha vez concedida e aceptada unha solicitude de subvención, a entidade desexa modificar a impartición presencial de determinados contidos da acción formativa para realizalos a través da aula virtual, deberá solicitalo ao Servizo de Formación e Cualificación para o Emprego da dirección territorial competente, cun mínimo de 10 días hábiles de antelación en relación coa data proposta para o comezo da impartición da formación por este medio virtual, e necesitará en todo caso a autorización previa do persoal técnico da dita unidade.

A solicitude deberá incluír unha memoria detallada da petición, con indicación expresa dos contidos que se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e datas de realización, e o calendario de sesións presenciais e de exames que se realizarán.

En caso de que a acción formativa estivese iniciada no momento de realizar a solicitude, ou xa se efectuase a selección do alumnado que vai participar nela, deberá presentarse a documentación acreditativa de que todas e cada unha das persoas alumnas da acción formativa foron debidamente informadas das consecuencias de participar mediante aula virtual, incluída, de ser o caso, a perda do dereito a beneficiarse de determinadas bolsas e axudas, e que mostran o seu acordo expreso e unánime ao cambio.

8. Sexa cal sexa a modalidade de impartición en que se impartirá a especialidade formativa, as entidades deberán dispor e conservar as evidencias necesarias para comprobar os resultados da aprendizaxe.

Artigo 25. Difusión das accións formativas

As entidades beneficiarias poderán realizar actividades de difusión e promoción das accións formativas previas á selección do alumnado naqueles medios e canles que consideren convenientes. A difusión garantirá a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos homes, e o uso dunha linguaxe non sexista.

Nestes anuncios farase constar o financiamento da formación con cargo aos fondos recibidos do Ministerio de Educación e Formación Profesional, incluíndo neles o emblema da Xunta de Galicia e o do organismo que financia.

No anuncio, que deberá estar redactado en lingua galega, sen prexuízo de que, así mesmo, se achegue a publicación noutros idiomas, deberá especificarse, como mínimo:

• A entidade ou centro ofertante, con indicación do teléfono e/ou correo-e de contacto.

• As prazas existentes e o carácter gratuíto da formación.

• A acción formativa de que se trata, con indicación do código e denominación da especialidade formativa, o número de horas e a data prevista de inicio.

• O perfil requirido ao alumnado.

• A modalidade de impartición.

Artigo 26. Persoas destinatarias da formación e definición de persoa alumna

1. As accións formativas obxecto de financiamento dirixiranse prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa traballadora desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa situación laboral como non ocupada referida á data de validación da acta de selección polas oficinas de emprego.

Non será precisa a inscrición como demandante no caso de estar inscrita no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

As entidades beneficiarias que se acollan ao seu dereito de selección directa do alumnado desempregado deberán remitir a acta de selección á oficina de emprego competente para a súa validación

Se durante o desenvolvemento da acción formativa algunha persoa alumna desempregada pasa á situación laboral de ocupada, poderá continuar asistindo ao curso sempre que para o seguimento das actividades presenciais haxa compatibilidade entre o horario formativo e o laboral, de maneira que lle permita cumprir os requisitos de asistencia e, independentemente da modalidade de impartición, rematar con aproveitamento o curso.

Será requisito necesario para a participación do colectivo de persoas traballadoras desempregadas que o seu enderezo de intermediación laboral se localice na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Poderán participar nas referidas accións formativas as persoas traballadoras ocupadas, ata un límite do 30 % do número de persoas participantes programadas, sempre e cando as prazas non se cubran con persoas traballadoras desempregadas.

Para os efectos desta orde e coas excepcións que se establecen neste artigo, terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas as que determine a orde vixente pola que se establecen as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación para o emprego para persoas traballadoras ocupadas (procedemento TR302A).

Será requisito necesario para a participación dos colectivos de persoas traballadoras ocupadas relacionadas neste punto que o seu centro de traballo, ou o seu enderezo fiscal no caso das persoas traballadoras autónomas, se localice na Comunidade Autónoma de Galicia.

Non poderán participar nas accións formativas reguladas por este procedemento nin o persoal ao servizo das administracións públicas, nin as persoas traballadoras ocupadas da entidade de formación beneficiaria da subvención.

3. Para os efectos desta orde, non computarán como ocupadas as persoas traballadoras fixas descontinuas nos períodos de non ocupación nin as persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego, suspensións dos contratos de traballo ou as reducións de xornada, por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior.

4. Poderán participar nas accións formativas as persoas demandantes de servizos previos ao emprego, nos termos que establezan os instrumentos de coordinación do Sistema nacional de emprego, concretamente, a Comisión de Coordinación e Seguimento (CCS) e o Sistema de información dos servizos públicos de emprego (SISPE).

5. As persoas candidatas que non conten cos requisitos de acceso para seren seleccionadas poderán participar na formación naqueles supostos regulados pola presente orde.

6. Para a participación nas accións formativas terán prioridade as persoas traballadoras desempregadas sobre as persoas traballadoras ocupadas.

Defínense as seguintes situacións para aplicar os criterios de selección do alumnado:

Código de grupo

Descrición

1

Persoas que teñan incluída esta especialidade formativa no seu itinerario persoal individualizado de emprego (IPE)

2

Persoas que solicitasen a especialidade formativa en cuestión, comezando por aquelas que a soliciten no centro en que se vai impartir o curso

3

Persoas que, tendo unha especialidade formativa dun determinado nivel, queiran acceder á correspondente ao nivel inmediatamente superior da mesma familia e da mesma área.

4

Persoas que non se atopen en ningún dos supostos citados nos anteriores grupos (1, 2 ou 3)

Os diferentes colectivos de persoas candidatas agrúpanse cos seguintes criterios:

Código de grupo

Colectivos

A

Persoas vítimas de violencia de xénero, en risco de exclusión social ou con discapacidade acreditada nun grao igual ou superior ao 33 %

B

Persoas emigrantes retornadas, persoas con autorización de residencia por arraigo para a formación ou persoas que superasen un ou varios módulos dun certificado profesional ou que obtivesen acreditacións parciais mediante o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral

C

Persoas menores de 30 anos, mulleres, persoas desempregadas de longa duración, persoas con baixa cualificación ou persoas traballadoras que se atopen en situación de suspensión de contrato ou de redución de xornada como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego

D

Persoas que non se atopen en ningún dos supostos citados nos outros grupos (A, B ou C)

Para os efectos de determinar a condición de vítima de violencia de xénero, a de persoa emigrante retornada, a de persoa en risco de exclusión social, a de persoa de baixa cualificación ou a de persoa desempregada de longa duración, será de aplicación o disposto no artigo 14 desta orde en relación con estes colectivos.

O proceso de selección do alumnado efectuarase con base na seguinte táboa, resultado das dúas anteriores:

Nivel de prioridade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Colectivo que se seleccionará

1A

1B

2A

2B

1C

2C

1D

2D

3A

3B

3C

4A

4B

4C

3D

4D

No caso de empate no proceso de determinación das persoas traballadoras que participarán nas accións formativas, acudirase aos seguintes criterios de desempate, segundo a orde que a seguir se indica:

• Primeiro. O tempo que leven sen participar en accións formativas no marco do Sistema de formación profesional.

• Segundo. O tempo que leven inscritas como demandantes de emprego.

7. Terán a condición de persoas alumnas as que fosen seleccionadas para participar na acción formativa a través dun procedemento realizado de conformidade co establecido na presente orde.

Artigo 27. Selección do alumnado

1. As entidades beneficiarias poderán empregar para a selección das persoas traballadoras desempregadas o método de selección directa ou o método de selección a través de oficina de emprego. Ambos os métodos deberán aplicarse de xeito sucesivo pero non simultáneo, agás no suposto de que a simultaneidade do uso de ambos os métodos de selección se autorice expresamente na correspondente convocatoria.

2. As entidades beneficiarias que se acollan ao seu dereito de selección directa do alumnado desempregado deberán remitir a acta de selección á oficina de emprego competente para a súa validación. A selección das persoas destinatarias da formación deberá axustarse aos requisitos de participación establecidos nesta orde.

Para os efectos de verificar a súa situación laboral, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración consultará automaticamente os datos de vida laboral en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, das persoas preseleccionadas para asistir á formación. As persoas non inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, en caso de opoñerse á consulta, que deberá manifestarse por escrito ante a entidade de formación, deberán achegar a documentación acreditativa da súa situación laboral, que será remitida á oficina de emprego correspondente xunto coa acta de selección.

De acollerse ao dereito á selección directa do alumnado, as entidades priorizarán na participación nos correspondentes procesos selectivos as persoas traballadoras desempregadas que exerzan o seu dereito de elección de centro a través do portal de emprego da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, https://emprego.xunta.es/diplos, ou a través da rede de oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia.

As persoas candidatas que non conten cos requisitos de acceso e que poidan participar na formación naqueles supostos regulados pola presente orde deberán ser seleccionadas mediante selección directa.

3. Se as entidades beneficiarias non elixen o procedemento de selección directa do alumnado ou ben, escolléndoo, non acadasen o número mínimo de participantes, deberán efectuar os seguintes trámites:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, as entidades beneficiarias solicitaranlle directamente á oficina de emprego que corresponda e mediante o impreso normalizado establecido para o efecto unha listaxe de persoas que, cumprindo o disposto nesta orde para seren destinatarias da formación, se adecúen ao perfil requirido para a realización de cada acción formativa.

Así mesmo, nos supostos en que a entidade beneficiaria demande a preselección de persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil que non estean inscritas como demandantes, poderá solicitarlle á oficina de emprego unha busca específica para tal efecto.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre as persoas demandantes inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, seleccionará dúas persoas por praza vacante para cada acción formativa e convocará as persoas demandantes preseleccionadas para que asistan á proba de selección que deberá realizar a entidade de formación.

Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego.

c) Remitida a listaxe das persoas preseleccionadas á entidade solicitante, esta efectuará a selección do alumnado mediante a realización das probas que considere pertinentes e de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que deberán pórse en coñecemento das persoas candidatas antes da súa realización.

Do proceso de selección e do seu resultado emitirase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para tal efecto.

Na realización das probas de selección poderá estar presente unha persoa representante da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

d) As persoas demandantes propostas pola oficina de emprego só poderán ser rexeitadas para a realización da acción formativa cando concorran causas xustificadas que así o determinen debidamente acreditadas pola entidade beneficiaria e, en todo caso, cando incumpran os requisitos para participar na correspondente especialidade formativa establecidos nesta orde.

e) No caso de que ningunha persoa demandante proposta pola oficina de emprego supere as ditas probas, ou que transcorresen 15 días naturais desde que se realizou a petición de persoas candidatas por parte da entidade beneficiaria sen que a oficina de emprego remitise persoas demandantes de emprego, ou que as persoas demandantes enviadas, xunto con aquelas outras pertencentes a outros colectivos cuxa participación se permite nesta orde de bases, sexan insuficientes, a oficina de emprego deberá repetir ou tentar novas sondaxes entre persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego que non respondan aos criterios que empregou na sondaxe inicial e entre os cales poderá incluírse:

• Sondar persoas que teñen certificados profesionais aprobados de menor nivel da mesma familia e área profesional.

• Sondar por estudos cursados, ocupación ou experiencia profesional afíns, relacionados coa especialidade que se vai impartir.

• Aumentar o ámbito xeográfico da sondaxe.

Se a pesar do anterior non se cobren as prazas, a entidade beneficiaria poderá realizar a correspondente convocatoria pública ou optar pola selección directa, logo de comunicación á oficina de emprego.

Os anuncios da convocatoria pública poderán efectuarse por calquera medio de comunicación (prensa escrita, carteis, folletos, internet, correo electrónico, telefonía, redes sociais, radio, televisión e medios de comunicación análogos aos anteriores). Neles deberán cumprirse os requisitos e facer constar a información relacionada no artigo 25 desta orde, relativo á difusión das accións formativas, con indicación expresa do enderezo do lugar de realización das probas de selección, así como a data e a hora en que estas terán lugar e un teléfono e/ou correo-e de contacto.

4. Da selección, con independencia do tipo de metodoloxía de selección empregado, darase conta, coa finalidade de que o seu persoal técnico valide a acta de selección no prazo máximo de 5 días naturais desde a recepción do documento, á oficina de emprego encargada da preselección do alumnado.

A verificación da situación laboral das persoas preseleccionadas para asistir á formación realizarase nos termos do disposto no número 2 deste artigo.

De ser o caso, a acta de selección reflectirá as persoas seleccionadas que non cumpren cos requisitos de acceso.

A validación da acta de selección supón un requisito previo e imprescindible para que poida comezar a acción formativa.

A comunicación á oficina de emprego deberá realizarse previamente á data de inicio do curso.

5. O alumnado que realizase unha acción formativa e teña dereito a diploma non poderá volver realizar outra acción formativa da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dados de baixa dela. Ademais, neste suposto o alumnado correspondente non terá dereito a percibir ningunha das bolsas e axudas que se financian no marco do procedemento TR301V.

6. Un certificado profesional só poderá cursarse dúas veces como máximo, en caso de non superarse. Cando circunstancias excepcionais así o xustifiquen, o órgano territorial competente poderá autorizar que se curse nunha terceira ocasión.

Artigo 28. Capacidade, incorporacións e suspensións

1. Cada convocatoria establecerá o número máximo de alumnas e alumnos que poderá participar nunha acción formativa, así como o número mínimo de alumnado necesario para poder iniciar a acción formativa.

En ningún caso o número de alumnas e alumnos que participen simultaneamente nunha acción formativa ou nun grupo dunha acción formativa poderá ser superior ao do alumnado orzado.

2. Para a regulación da capacidade nas actividades presenciais das accións formativas impartidas na modalidade virtual, serán de aplicación os límites establecidos para a modalidade presencial.

3. No suposto de que unha acción formativa ou un grupo dunha acción formativa comece cun número de persoas alumnas inferior ao autorizado na resolución de subvención, ou no caso de que non se incorpore o alumnado seleccionado ou se produzan abandonos, poderán incorporarse outras persoas á formación en lugar daquelas sempre que non se supere o 25 % da duración da acción formativa ou, no caso da modalidade virtual, o 25 % das actividades de aprendizaxe que se establezan no proxecto formativo.

Cando se programen certificados profesionais completos para impartir de forma modular, oferta do grao C, co fin de facilitar o acceso a cada un dos módulos que integran o certificado, poderanse incorporar persoas alumnas durante os primeiros 5 días lectivos desde o inicio de cada un dos módulos programados e sempre que no se supere o 25 % da súa duración.

4. Na modalidade virtual considerarase que unha persoa alumna abandonou a acción formativa se non accedeu á plataforma de aprendizaxe dentro do período do 25 % desde o seu inicio.

5. Cada nova alta ou baixa de alumnado que se produza na acción formativa deberá ser actualizada no sistema informático SIFO no prazo de 3 días hábiles desde que esta teña lugar. Se a dita alta ou baixa corresponde a participantes desempregadas/os deberá, así mesmo, comunicarse á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que esta se produza.

6. As accións formativas en que, malia o intento de completar o número de persoas alumnas, diminúa o número de participantes ata un número inferior ao 50 % do número programado, exceptuadas as baixas que se produzan por colocación das persoas alumnas, poderán ser canceladas polo órgano competente da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

No caso de cancelación, a entidade terá dereito a unha indemnización, calculada de acordo co principio de proporcionalidade, que será proposta polo Servizo de Formación e Cualificación para o Emprego e aprobada pola persoa titular da respectiva dirección territorial competente, por delegación da persoa titular da consellería.

Artigo 29. Formación na modalidade virtual. Persoas formadoras-titoras

1. Nas accións formativas que se impartan na modalidade virtual deberá haber, como mínimo, unha persoa titora por cada 80 participantes cando a súa dedicación sexa de 40 horas semanais. Para xornadas inferiores o tempo de dedicación da persoa titora reducirase proporcionalmente ao número máximo de persoas alumnas, de xeito que o mínimo de dedicación do titor equivalla a 10 horas semanais por cada 20 alumnos/as, incluídas, de ser o caso, as titorías presenciais.

2. Serán funcións das persoas titoras-formadoras as seguintes:

• Desenvolver o plan de acollida do alumnado do grupo de formación segundo as características específicas da acción formativa.

• Orientar e guiar o alumnado na realización das actividades, o uso dos materiais e a utilización das ferramentas da plataforma virtual de aprendizaxe.

• Fomentar a participación do alumnado propoñendo actividades e debates, e organizando tarefas individuais e en equipo.

• Realizar o seguimento e valoración das actividades realizadas polas persoas participantes, resolvendo dúbidas e solucionando problemas e incidencias a través da plataforma virtual de aprendizaxe, axustándose á planificación prevista.

• Avaliar o alumnado de acordo cos criterios establecidos, así como participar na organización e desenvolvemento das probas de avaliación que procedan.

• Participar en todas aquelas actividades que impliquen coordinación co resto do equipo responsable da organización, xestión e desenvolvemento das accións formativas.

3. As persoas titoras-formadoras atenderán as peticións e dúbidas do alumnado e realizarán a actividade titorial a través das ferramentas de comunicación da plataforma.

A plataforma de aprendizaxe deberá levar rexistro de actividade das titorías realizadas e das consultas formuladas e respondidas, con indicación dos accesos e horas de conexión, para a súa comprobación por parte dos órganos de control e seguimento da Administración.

4. Unha persoa titora non poderá compaxinar as funcións de titoría para accións formativas ou grupos que teñan horarios de titoría parcial ou totalmente coincidentes.

Artigo 30. Módulos formativos transversais

1. O artigo 115 da Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, establece a obriga de integrar a perspectiva de xénero nos programas de formación da consellería competente en materia de emprego.

As entidades de formación estarán obrigadas, en todas as accións formativas subvencionadas ao abeiro da presente orde, a impartir o módulo transversal denominado de Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (FCOO03), de dez horas de duración, das cales cando menos dúas horas deberán referirse á igualdade de xénero, vinculada coa igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica.

Así mesmo, as entidades deberán impartir obrigatoriamente un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de 3 horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX23), e de 8 horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX24).

A formación en materia de igualdade consecuencia da impartición, segundo o caso, dos módulos FCOO03 e FCOXXX23, ou FCOO03 e FCOXXX24, incluirá obrigatoriamente un mínimo de 5 horas (2+3) naquelas accións formativas en que se impartan especialidades formativas de duración menor ou igual a cincuenta horas, e un mínimo de 10 horas (2+8) para aquelas especialidades que superen a dita duración.

2. Será obrigatorio o curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas naquelas especialidades formativas para as cales así se determine no anexo IV.

A superación do módulo, que se impartirá na modalidade presencial sen que estea permitido o uso de aula virtual, requirirá, ademais do cumprimento dos requisitos establecidos nesta orde, a asistencia por parte do alumnado á totalidade das sesións presenciais da formación e á superación dunha proba final de aptitude.

No caso de que unha persoa alumna non poida asistir a algunha sesión presencial, esta sesión poderá, con anterioridade á data de remate da acción formativa, impartirse nunha segunda ocasión sempre que resulte acreditado que a ausencia da persoa interesada se deba a algunha das causas xustificadas establecidas no artigo 22.6 desta orde. O número máximo de sesións que unha persoa poderá repetir será de 2.

A superación da formación impartida no módulo de prevención de riscos laborais garantirá o nivel de coñecementos necesarios para desempeñar as funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais, de acordo co establecido no artigo 35 do Regulamento dos servizos de prevención aprobado polo Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro (RSP). Esta formación impartiraa persoal cualificado e co contido mínimo do programa de formación establecido no anexo IV do RSP.

Naqueles sectores ou actividades cuxo respectivo convenio colectivo regule a formación en prevención de riscos laborais de nivel básico, deberá impartirse de acordo co indicado nel.

3. Excepcionalmente, ademais dos módulos transversais relacionados nos puntos primeiro e segundo, as entidades poderán solicitar a impartición dun módulo de formación complementaria de entre os que a seguir se especifican, sempre que a súa impartición estea xustificada polo contido da especialidade formativa solicitada. A súa impartición será autorizada ou denegada na resolución de concesión da subvención:

Código

Denominación

Horas

FCOXXX02

Creación de empresas

20

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

FCOA03

Ambiente na agricultura

25

4. A documentación de referencia dos devanditos módulos poderase consultar na epígrafe de módulos transversais da páxina web:

https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/modulos-transversais

5. As entidades de formación, no momento de presentar a solicitude de accións formativas que vaian impartir, deberán indicar os módulos formativos transversais que se incluirán en cada unha delas.

6. O alumnado que, segundo conste na aplicación informática SIFO, xa teña cursado o módulo transversal incluído na acción formativa en que estea a participar, non poderá realizalo de novo. No suposto de que non exista constancia na aplicación informática SIFO da súa realización, deberán xustificar a través da dita aplicación a súa realización, para os efectos de non volver cursalo.

As alumnas e alumnos que acrediten documentalmente ter realizado formación en materia de igualdade de xénero e igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica quedarán exentas/os de realizar os módulos transversais FCOXXX23 ou FCOXXX24, sempre que a formación recibida fose impartida ou homologada por organismo oficial, que os contidos impartidos se axusten aos contidos do módulo transversal e que o número de horas da formación percibida fose igual o superior ás horas de formación do módulo que se eximirá.

7. O alumnado que xustifique documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de prevención de riscos laborais de 60 horas, do diploma de técnico intermedio ou superior de riscos laborais, estará exento de realizar o módulo transversal de prevención de riscos laborais.

Poderán volver realizar este módulo aquelas persoas que xa o efectuasen con anterioridade e sempre e cando o módulo realizado previamente non garanta estar en posesión do nivel de coñecementos necesarios para desempeñar as funcións de nivel básico en prevención de riscos laborais.

8. A impartición dos módulos formativos transversais poderá realizarse en calquera momento dentro do intervalo de datas da acción formativa.

Non poderá simultanearse a impartición dos contidos específicos dos módulos transversais cos contidos propios do programa formativo da especialidade. Neste senso, os módulos transversais poderán desenvolverse tanto ao inicio coma ao remate da acción formativa ou, así mesmo, no período que vai desde o remate dun módulo profesional ata o comezo do seguinte.

9. Independentemente da modalidade de impartición en que se desenvolva a parte específica da acción formativa, os módulos transversais, coa excepción do disposto no número 2 deste artigo en relación co módulo de prevención de riscos laborais, poderán impartirse na modalidade virtual.

10. Para poder impartir os módulos complementarios relacionados no número 3 deste artigo, as entidades deberán estar homologadas para impartir a especialidade formativa na modalidade, presencial ou virtual, en que esta se vaia desenvolver.

Artigo 31. Seguimento e control das accións formativas

1. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, as direccións territoriais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración aplicarán un sistema de seguimento e control do desenvolvemento da acción formativa, que incluirá a comprobación do cumprimento dos compromisos asumidos pola entidade de formación que deban ser obxecto de verificación durante o período de impartición da actividade, e que poderá implicar, entre outras actuacións, visitas presenciais para aqueles cursos que se realicen total ou parcialmente na modalidade presencial.

Durante as visitas poderá solicitarse ás entidades as evidencias físicas relativas á actividade formativa que se consideren oportunas, recoller testemuños do alumnado sobre o desenvolvemento da acción formativa e tomar imaxes fotográficas do material, equipamento e instalacións necesarias para impartir a formación.

De ser o caso, as citadas actuacións de seguimento e control poderán ser realizadas por unha entidade, pública ou privada, se así se lle encomenda a través do instrumento xurídico correspondente.

2. Nas accións formativas que se impartan na modalidade virtual, o seguimento poderá implicar o acceso á correspondente plataforma informática para verificar a evolución do desenvolvemento da actividade formativa a través do uso de chaves de acceso con perfil de administrador/a, titor/a-formador/a ou alumno/a que, para tales efectos, deberá facilitar a entidade beneficiaria.

Sen prexuízo do disposto no artigo 37.8 desta orde e para os efectos de realizar as consultas e comprobacións que se estimen pertinentes, a plataforma de aprendizaxe deberá estar operativa e accesible para a Administración ata o remate da fase de liquidación de cada acción formativa.

Este seguimento poderá complementarse con chamadas telefónicas mediante mostraxe que se lles realizará ás persoas participantes na actividade e visitas de seguimento ás sesións presenciais.

3. Cando a acción formativa se desenvolva a través da aula virtual, poderán efectuarse conexións durante o tempo de impartición da formación por parte dos órganos de control para os efectos de realizar aquelas actuacións de seguimento que procedan. O persoal de seguimento poderá solicitar a desconexión do persoal docente e do persoal da entidade beneficiaria para os efectos de efectuar consultas co alumnado.

De acordo e cos efectos establecidos no artigo 24.6 desta orde, todas as persoas participantes deberán dispor de micrófono e cámara web, cámara que deberá estar acesa e en uso durante todo o tempo de duración das sesións formativas.

Durante o tempo de conexión, o persoal de seguimento deberá ter contacto visual e sonoro coas persoas participantes e poderá interactuar co persoal formador e o alumnado mediante chat ou facendo uso de calquera outra ferramenta que proporcione o campus.

Nas sesións formativas impartidas mediante aula virtual poderán realizarse visionados e cruzamentos de datos que permitan comprobar a exactitude e correspondencia entre os datos do rexistro de actividade que para cada persoa alumna consten no campus virtual e a información mecanizada polas entidades beneficiarias na aplicación informática COBIPE. De existiren discrepancias entre ambas as fontes de datos, consideraranse correctos, para efectos do cómputo de horas de presenza do alumnado, os que teñan a súa orixe na información proporcionada polo campus virtual.

4. As entidades impartidoras deberán pór á disposición das direccións territoriais ou, de ser o caso, da entidade pública ou privada que corresponda, xunto co resto da documentación exixida nesta orde e utilizando para tales efectos o aplicativo informático SIFO, a folla de control de asistencia debidamente asinada polas persoas técnicas de seguimento que efectúen visitas presenciais de seguimento da actividade.

No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder das persoas técnicas coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

5. As entidades beneficiarias deberán colaborar de xeito dilixente na realización das actuacións de seguimento e control achegando, para tal efecto, canta documentación lles sexa requirida.

6. Cando nunha acción formativa se detecte a existencia de irregularidades ou deficiencias que non puidesen ser emendadas no prazo concedido para o efecto, e que impidan o normal desenvolvemento da actividade ou incidan negativamente na súa calidade docente, poderá procederse á súa cancelación, logo de resolución motivada do órgano competente para a súa concesión.

Artigo 32. Formación en empresa

1. A impartición do módulo de formación en empresa axustarase aos requisitos establecidos na Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da formación profesional; no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional, e ao estipulado na normativa vixente reguladora de cada certificado de profesional.

Non se poderá impartir o módulo de formación en empresa se a acción formativa non inclúe ningún módulo profesional.

2. Os certificados profesionais correspondentes á oferta de grao C terán carácter dual, desenvolveranse en réxime xeral e incluirán como parte integrada no currículo previsto en cada oferta formativa, e de acordo co disposto no artigo 71 e 151 do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional, un período de formación en empresa en que se desenvolverá un conxunto de actividades dirixidas a completar e reforzar os resultados de aprendizaxe previstos.

3. Cando un centro de formación propoña a totalidade dos graos B que compoñen un grao C, estará obrigado a incluír na oferta a realización dun período de formación en empresa ou organismo equiparado de 80 horas para aquelas persoas en formación que estivesen interesadas en obter un grao C por acumulación de graos B.

4. A formación en empresa ou organismo equiparado terá sempre natureza formativa e non laboral, sen prexuízo daquelas normas do ámbito laboral que lle sexan de aplicación.

A súa consideración será a de formación curricular. En ningún caso terá a consideración de prácticas nin suporá a substitución de funcións que corresponden a un traballador ou traballadora.

5. Quedará exento do período de formación en empresa quen acredite unha experiencia laboral que se corresponda coa formación cursada. A exención realizarase nos termos previstos nos artigos 131 e 177 do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional.

6. A formación en empresa deberá desenvolverse en centros de traballo cuxa actividade estea vencellada cos contidos da certificación profesional impartida, logo de subscrición dun acordo entre a empresa e a entidade de formación, de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración. O acordo, que deberá ser posto en coñecemento da persoa que realiza a formación na empresa, especificará os seguintes puntos:

• O seu contido.

• O réxime en que terá lugar a formación en empresa.

• A súa duración, lugar de realización e horario.

• Os criterios de adxudicación de empresa e condicións.

• O sistema de titorías para o seu seguimento e a avaliación dos resultados.

A asignación da estancia en empresa realizarase con transparencia e obxectividade. Os centros recollerán as solicitudes de cada persoa alumna con indicación da preferencia de empresas en que realizar a formación.

A formación, para a adquisición de resultados de aprendizaxe diferentes, poderá realizarse nunha ou en varias empresas ou centros de traballo que se complementen entre si.

7. A formación en empresa poderá iniciarse e distribuírse, de xeito que as persoas en formación poidan iniciar o contacto coa empresa, a partir dos 3 primeiros meses desde o inicio da formación.

Logo de autorización da dirección territorial competente, unha vez acreditada pola entidade de formación tanto a viabilidade da súa impartición simultánea como que a normativa específica do sector o permite, poderá desenvolverse simultaneamente coa impartición dos outros módulos profesionais. A suma das horas diarias correspondentes ao módulo profesional e as relativas á formación en empresa non poderá ser superior a 8 horas diarias e 40 semanais.

8. O módulo de formación en empresa deberá iniciarse como máis tarde nun prazo non superior a 4 meses desde o remate do último módulo profesional da acción formativa. Para determinados certificados profesionais que, pola súa natureza, presenten dificultades para o cumprimento do dito prazo, poderáselle solicitar á dirección territorial competente unha autorización para a súa ampliación.

A formación en empresa deberá realizarse dentro do prazo de execución da acción formativa.

9. Os gastos que deriven da súa realización deberán imputarse ao orzamento da acción formativa en que están incluídos.

10. As persoas que inicien a súa formación en empresa deberán ter feitos os 16 anos e ter adquirido as competencias relativas aos riscos específicos e as medidas de prevención de riscos laborais nas actividades profesionais correspondentes ao perfil profesional, segundo se requira na normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais.

11. Cada persoa en formación disporá dun plan de formación que incluirá os elementos recollidos no anexo XVII do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo.

12. En cada centro de formación existirá a figura do titor ou titora dual do centro, ao menos para cada unha das familias profesionais que nel se impartan, que desenvolverá a súa tarefa con cada persoa en formación en estreita colaboración co titor ou titora dual da ou das empresas.

Serán funcións do titor ou titora do centro as recollidas no artigo 60 da Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da formación profesional, e no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo.

13. En cada centro de traballo existirá a figura do titor ou titora dual da empresa, que será responsable da relación e coordinación co centro de formación e do axeitado funcionamento da formación profesional na empresa.

Serán funcións do titor ou titora da empresa as recollidas no artigo 61 da Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da formación profesional, e no artigo 162 do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo.

14. Con 10 días hábiles de antelación á data prevista para o inicio da formación en empresa, o centro de formación presentará a correspondente comunicación á dirección territorial competente, a través da aplicación SIFO, á cal deberá xuntar a seguinte documentación:

a) Datas de inicio e fin, lugar de realización, horario e duración.

b) Convenio ou acordo subscrito coa empresa ou empresas en que se realizará o módulo de formación en empresa, asinado polo representante legal da empresa e o representante legal da entidade de formación, con indicación das tarefas que desenvolverá o alumnado, as cales deberán completar e reforzar os resultados de aprendizaxe e os contidos correspondentes ao programa do certificado profesional impartido.

O acordo ou convenio seguirá o modelo recollido no anexo XVI do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo.

c) Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación da formación.

d) Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes do alumnado que cubra os riscos da formación. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

e) Documento que acredite a contratación por parte da entidade de formación dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización da formación en empresa. Non se admitirán pólizas con franquías.

f) Declaración responsable da persoa representante legal da empresa na que terá lugar a formación en que se indique:

• Que se dispón de comunicación previa ou licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, na súa falta, que faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver a formación na empresa, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas.

• Que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais e que proporcionará ao alumnado, cando o posto formativo o requira, os equipamentos de protección correspondentes.

15. Con anterioridade ao inicio da formación na empresa, a entidade beneficiaria deberá:

a) Introducir no sistema informático SIFO os datos relativos ao alumnado que realizará as prácticas.

b) Pór en coñecemento da Inspección de traballo unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, os nomes da empresa ou empresas en que estas terán lugar, así como as localidades, datas e horario de realización.

16. As empresas en que se realice a formación informarán a representación legal das persoas traballadoras sobre os acordos de formación subscritos, con indicación do alumnado que vai realizar as prácticas, os postos en que desenvolverán a formación, o contido da actividade formativa, e as datas e o horario de realización destas.

17. A supervisión da persoa en formación durante as sesións ou períodos de formación na empresa corresponde ao persoal propio desta en calidade de titor ou titora da empresa, e sempre en coordinación co titor ou titora do centro de formación.

O seguimento e a avaliación dos resultados de aprendizaxe serán realizadas de maneira coordinada entre os titores ou titoras duais do centro de formación ou da empresa.

18. Os centros e entidades de formación deberán comunicar á dirección territorial competente calquera incidencia que se produza no desenvolvemento da formación en empresa.

19. O alumnado poderá realizar a formación en empresa nun máximo de dúas ocasións no marco dunha oferta formativa.

Artigo 33. Avaliación da formación

1. Nas ofertas dos graos B e C, para poder presentarse á proba de avaliación final dun módulo profesional, a persoa alumna deberá xustificar unha asistencia de, cando menos, o 75 % das horas totais na modalidade presencial ou, con independencia das horas de conexión, ter realizadas un 75 % das actividades de aprendizaxe na modalidade virtual e superadas, polo menos, o 70 %.

As porcentaxes indicadas serán, así mesmo, de aplicación para os graos A contidos dentro dun grao B.

Cada módulo profesional terá unha cualificación numérica entre 1 e 10, sen decimais, e quedará reflectido como «superado» ou «non superado» xunto á citada cualificación numérica. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a 5 puntos.

2. As ofertas de grao C contarán con 2 convocatorias por módulo profesional. As ofertas do grao B contarán cunha única convocatoria, agás que, con carácter excepcional e por razóns debidamente xustificadas, o órgano competente autorice unha segunda convocatoria.

3. A avaliación da formación en empresa será realizada polo titor ou titora dual da empresa, que valorará como «superado» ou «non superado» cada resultado de aprendizaxe previsto e realizará unha valoración cualitativa da estancia da persoa alumna e das súas competencias profesionais para a empregabilidade. Cando a valoración sexa de «non superado», incluirase unha motivación desta.

A persoa docente responsable de cada módulo profesional axustará a súa avaliación e posterior cualificación en función do informe da formación na empresa.

4. Nas ofertas do grao C, a cualificación final que se consignará no certificado profesional será a media aritmética das cualificacións de todos os módulos expresada con dous decimais.

5. Nas formacións dos graos B e C cursadas na modalidade virtual, a avaliación final de cada módulo profesional exixirá a superación dunha proba de avaliación final de carácter presencial.

6. Os resultados obtidos polo alumnado deberán documentarse de acordo co disposto no artigo 19 e os anexos I e II do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo.

7. No caso particular das competencias clave, o alumnado deberá xustificar unha asistencia de, cando menos, o 75 % das horas totais da especialidade, e superar a proba final de avaliación.

Artigo 34. Diplomas

1. Rematada unha acción formativa, dados de alta en SIFO os resultados individuais obtidos polo alumnado, e logo de solicitude da entidade autorizada, a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración emitirá ás persoas alumnas que superasen a acción formativa os correspondentes diplomas de acordo cos criterios establecidos nesta orde.

A solicitude dos diplomas, que se realizará no prazo máximo dun mes desde o remate da acción formativa a través do sistema informático SIFO, incluirá unha declaración responsable da entidade de formación en que manifeste que cada persoa alumna para a que se solicita o diploma cumpre cos requisitos exixidos pola normativa vixente para a súa obtención.

2. Para ter dereito a diploma o alumnado deberá cumprir os requisitos de acceso exixidos para asistir á acción formativa e superar o curso de acordo cos criterios establecidos no artigo 33 desta orde.

Para os efectos do dereito a diploma, as porcentaxes de aproveitamento non precisarán computar, para o seu cálculo, as horas dos módulos transversais.

3. No diploma que se entregue farase constar a seguinte información:

a) Nome, apelidos e DNI/NIE da alumna ou do alumno.

b) Código e denominación da acción formativa, con indicación, nas ofertas correspondentes aos graos B e C, do grao e nivel.

c) Nome da entidade en que se impartiu a formación, datas de realización e número de horas de impartición.

d) Modalidade de impartición.

e) Cualificación obtida en cada módulo profesional, de ser o caso, con indicación do carácter de «superado» ou «non superado» do módulo.

f) O programa formativo impartido.

g) Os módulos de formación transversal impartidos, con indicación da súa duración en horas ou, de ser o caso, da exención da obriga de realizalo.

h) Os emblemas da consellería da Xunta de Galicia e dos organismos que financien as accións formativas.

4. O alumnado que non teña dereito a diploma recibirá, se a solicita, unha certificación polas horas asistidas con indicación, de ser o caso, dos módulos profesionais e/ou transversais que superase.

5. Tanto a emisión dos diplomas como, de ser o caso, a expedición de certificados polas horas e módulos realizados efectuarase en soporte electrónico.

Artigo 35. Avaliación e control da calidade das accións formativas

1. As entidades beneficiarias deberán realizar un seguimento da participación do alumnado, da súa aprendizaxe e avaliación, e realizarán e presentarán coa xustificación da subvención, e de acordo co disposto no artigo 37.3.I desta orde, un informe final de avaliación da calidade da acción formativa desagregado, de ser o caso, por grupos.

Así mesmo, deberán efectuar un seguimento continuo da formación que permita a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plans de mellora, detectando debilidades que poidan ser emendadas dentro do período de realización da acción formativa. Estas actuacións, das que deberá quedar constancia da mostra representativa sobre as que se realizaron, deberán estar recollidas no informe final a que se refire o anterior parágrafo.

2. A Consellería de Emprego, Comercio e Emigración velará pola calidade da formación profesional para o emprego, e as entidades e centros de formación colaborarán na avaliación da formación que executen, seguindo as instrucións que para tal fin poderá ditar a Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, en que concretará os criterios e posibles indicadores da avaliación e o tamaño da mostra representativa.

CAPÍTULO VI

Pagamento, xustificación e reintegros

Artigo 36. Pagamento da subvención

1. Ditada e notificada a resolución de concesión, as entidades, unha vez que conste a aceptación tácita ou expresa da subvención, poderán solicitar, nos termos do disposto no artigo 13.2 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, e en concepto de anticipo con carácter previo ao comezo da actividade formativa, ata o 25 % do total do importe concedido para cada acción formativa.

Unha vez acreditado o inicio da acción formativa, poderán solicitar o pagamento dun segundo anticipo do 35 %, calculado sobre o importe global concedido para a acción formativa a que se refira.

No caso de non existir a solicitude de anticipo do 25 % previo ao comezo da acción formativa e unha vez acreditado o inicio da acción formativa, poderase solicitar de maneira conxunta un anticipo de ata o máximo do 60 % do importe concedido para ela.

O cálculo do importe dos referidos anticipos poderá efectuarse, se así o solicita a entidade beneficiaria, sobre a base do importe concedido para o total do programa ou proxecto formativo, entendido este como o conxunto das accións formativas obxecto da subvención. Entenderase por inicio da actividade formativa o comezo da execución da primeira acción formativa subvencionada.

Para a determinación da contía do anticipo, e en caso de que este se solicite sobre a base do total concedido para o programa ou proxecto formativo, do importe da subvención concedida deduciranse as contías das renuncias da entidade para impartir accións formativas subvencionadas.

2. Os anticipos deberán solicitarse a través da aplicación informática SIFO.

3. Nos termos do disposto no artigo 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.2 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, pola que se regula a oferta formativa do Sistema de formación profesional no ámbito laboral asociada ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais efectuada polas administracións competentes, e establece as súas bases reguladoras, así como as condicións para o seu financiamento, poderán realizarse pagamentos anticipados, que suporán entregas de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes ás subvencións. Os anticipos non poderán superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario e, polo tanto, o pagamento poderá ser dividido en dúas anualidades para respectar este límite, para o cal se adoptarán as correspondentes medidas de xestión orzamentaria que permitan a percepción do importe total do anticipo ou a suma de anticipos a que se teña dereito.

4. Os pagamentos dos anticipos faranse efectivos no prazo máximo de 3 meses, contado desde que o beneficiario presente a documentación requirida para solicitar o anticipo.

5. En ningún caso poderán realizarse pagamentos anticipados ás persoas beneficiarias nos supostos previstos no parágrafo terceiro do artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

6. Conforme o previsto no artigo 65.4, sobre réxime xeral de garantías, do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 xuño, de subvencións de Galicia, as entidades locais e institucións sen ánimo de lucro están exoneradas de constituír garantía para a percepción dos anticipos.

Así mesmo, en aplicación do artigo 67.4 do citado Decreto 11/2009, sobre a obriga de constituír garantías en pagamentos anticipados e á conta, as entidades con ánimo de lucro quedan eximidas da obriga de constituír garantías para a percepción dos anticipos.

7. O resto do importe concedido farase efectivo, de acordo co establecido no artigo 38 desta orde, unha vez finalizada a acción formativa e xustificada a subvención concedida.

O prazo máximo para realizar o pagamento a que se refire este punto será de seis meses, computable desde a data de presentación da solicitude na dirección territorial competente, acompañada da documentación precisa para a verificación da realización da acción formativa.

Artigo 37. Xustificación da subvención

1. As entidades beneficiarias quedarán obrigadas a xustificar a realización da actividade formativa subvencionada, o destino dos fondos recibidos e o cumprimento das condicións establecidas na resolución de concesión da subvención.

De acordo co disposto no artigo 14.3 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, terán a consideración de gastos subvencionables aqueles que de maneira indubidable estean relacionados coa actividade obxecto da subvención, resulten estritamente necesarios para a súa execución e fosen contraídos durante o período de execución establecido para a realización da actividade obxecto da axuda. Só se considerarán gastos subvencionables os contraídos a partir da concesión da subvención. Sen prexuízo do anterior, poderanse imputar como gastos subvencionables os custos indirectos correspondentes á elaboración e presentación do programa de formación desde a data de publicación da respectiva convocatoria e os de elaboración e presentación da xustificación da subvención recibida ata o momento da súa presentación.

2. A xustificación da subvención deberá realizarse dentro do prazo dun mes desde o remate da acción formativa.

A dita xustificación deberá realizarse a través da aplicación informática SIFO.

3. Para os efectos de comprobación por parte da dirección territorial competente, a entidade de formación deberá presentar o seguinte expediente:

I. Memoria de actuación xustificativa, asinada pola persoa interesada ou representante autorizado, do cumprimento das condicións e obrigas impostas na resolución de concesión da subvención e na normativa de aplicación, con indicación das actividades realizadas, os resultados obtidos e as competencias adquiridas polo alumnado ao remate da formación.

A memoria incluirá a certificación de execución e finalización da acción formativa e, de ser o caso, dos diferentes grupos en que se desagrega.

De acordo co disposto no artigo 35 desta orde, informe de avaliación e control da calidade da acción formativa con identificación, de ser o caso, das áreas de mellora. O informe deberá incluír a documentación relativa ás actuacións realizadas, as debilidades detectadas e as accións levadas a cabo para a súa resolución.

II. Memoria económica xustificativa do custo das actividades formativas, asinada pola persoa interesada ou polo representante autorizado, que incluirá os seguintes puntos:

a) Cadro resumo por acción formativa e, de ser o caso, grupo, que inclúa o número de horas lectivas efectivamente realizadas, o número de horas relativas ás faltas de asistencia debidamente xustificadas e o número de horas relativas ás faltas de asistencia sen xustificar e dentro dos límites establecidos no artigo 22.

Na información deberá identificarse o alumnado segundo a categoría de participante, formado e aprobado, definida de acordo co seguinte criterio:

• Alumnado participante. Persoas alumnas que inician a acción formativa. Incluiranse nesta epígrafe aquelas persoas que se incorporen á acción formativa con posterioridade ao seu inicio e de conformidade co disposto no artigo 28 desta orde.

• Alumnado formado. Persoas participantes que, na modalidade presencial, cumpriron os requisitos de asistencia presencial do 75 % da acción formativa ou que, na modalidade virtual, realizaron cando menos o 75 % das actividades de aprendizaxe na modalidade virtual realizadas e superadas en, polo menos, o 70 %, con independencia das horas de conexión.

• Alumnado aprobado. Persoas participantes que, de acordo cos criterios establecidos no artigo 33 desta orde, superan o curso con aproveitamento e avaliación positiva.

Cada persoa alumna identificarase cun único perfil dos citados. Neste senso, sobreenténdese que o alumnado aprobado cumpre cos requisitos descritos para o alumnado participante e formado, e que o alumnado formado é, pola súa vez, participante.

De ser o caso, documentación explicativa dos abandonos producidos. Para os casos que a seguir se citan, sempre que as persoas realizasen un mínimo do 10 % da acción formativa e para os efectos da liquidación da subvención a que fai referencia o artigo 38.2, deberá achegarse a documentación que se relaciona:

• Nos supostos de abandono por colocación, documentación xustificativa da colocación.

• Nos casos de baixa por enfermidade ou accidente acreditado, documentación xustificativa desta circunstancia.

b) Cálculo da contía global da subvención xustificada que corresponda en aplicación dos módulos económicos establecidos e dos criterios previstos nesta orde.

No caso de que fose concedida unha subvención complementaria para custos derivados da adaptación da acción formativa para a participación de persoas con discapacidade, deberá engadirse o cálculo correspondente ao financiamento adicional recoñecido, e achegarse xustificación de que se destinou o dito importe adicional, segundo o caso, á contratación de persoal de apoio, á adaptación curricular, á compra de material didáctico, á adecuación das condicións físicas e/ou tecnolóxicas e/ou á dotación de recursos materiais para a adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade.

De ser o caso, as entidades deberán solicitar expresamente, xunto coa presentación da xustificación de realización da actividade subvencionada, a aplicación da garantía de percepción do mínimo do 75 % do importe inicialmente concedido a que fai referencia o artigo 38.11 desta orde. Con esta solicitude deberá achegarse unha certificación asinada co importe do gastos reais efectuados pola entidade.

III. Outra documentación acreditativa e declaracións responsables:

a) No caso de opoñerse á consulta por parte da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ou no suposto de non prestar o consentimento a que se refire o artigo 9 desta orde, deberán presentar certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e de que están ao día no pagamento de obrigas por reintegro, de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

A obriga de achegar un certificado de cumprimento das obrigas sinaladas no parágrafo anterior poderá substituírse, para os casos que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, por unha declaración responsable da entidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma.

b) Declaración responsable do conxunto de todas as axudas solicitadas (percibidas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, así como doutros ingresos que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia.

c) Declaración responsable de que todos os gastos realizados con cargo á subvención se atopan debidamente contabilizados e foron efectivamente pagados con anterioridade á presentación da xustificación, incluíndo a totalidade dos salarios e/ou facturas do persoal vencellado á docencia, con indicación expresa de que os importes aboados cumpren coa normativa vixente, así como, de ser o caso, cos convenios colectivos que sexan de aplicación.

d) Na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade virtual, e naqueles supostos en que por fallo do sistema ou imposibilidade acreditada de utilizar o sistema de identificación baseado en código QR e/ou DNI-e, partes diarios de asistencia no modelo xerado pola aplicación SIFO asinados polo alumnado participante e o persoal formador, así como da persoa responsable da entidade beneficiaria, e de acordo cos criterios establecidos no artigo 21.10 desta orde. Neses partes deberanse identificar de maneira veraz as persoas participantes e expresar as horas realizadas diariamente por cada unha delas, reflectindo expresamente o número de horas e minutos de ausencia.

e) Nos cursos que se impartan na modalidade virtual, e naqueles casos en que a formación se desenvolva mediante aula virtual, documentación acreditativa da participación do alumnado e do persoal docente, de acordo co disposto no artigo 21.10 da presente orde.

f) De ser o caso, declaración responsable debidamente asinada do cumprimento do compromiso de participación na acción formativa de colectivos considerados prioritarios. A declaración deberá especificar a relación de persoas que son colectivo prioritario con indicación, de acordo co disposto no artigo 14.1.g desta orde, do colectivo concreto a que pertence cada unha delas.

g) De ser o caso, declaración responsable debidamente asinada do cumprimento do compromiso de que o 100 % das persoas participantes na acción formativa sexan persoas con discapacidade, con indicación do número total de persoas participantes na actividade, o número de persoas alumnas que incumpren o dito requisito, e a relación nominativa do alumnado que non teña acreditada discapacidade.

h) Relación nominal, con nóminas ou facturas xustificantes do pagamento, do cadro de persoal vinculado á docencia que participou nas accións formativas, con indicación expresa de se se trata de persoal asalariado mediante contrato mercantil, persoa socia da beneficiaria, persoa autónoma ou persoal interno da entidade formadora contratado para a formación.

Incluiranse nesta relación as persoas formadoras, persoas titoras-formadoras internas e externas, así como o persoal que, non tendo o carácter de persoa formadora ou titora-formadora da acción formativa, realizou tarefas relacionadas directamente co seguimento do proceso de aprendizaxe, asesoramento e orientación ao alumnado.

i) Inventario do material entregado ao alumnado que inclúa a sinatura de recepción individualizada.

4. Se, como resultado da comprobación técnico-económica da documentación, a unidade administrativa competente comproba que o importe liquidable da acción formativa é inferior á subvención concedida, aboarase unicamente o importe efectivamente xustificado.

5. Transcorrido o prazo establecido para a xustificación sen que esta se presentase ante a dirección territorial competente, requirirase a entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de 15 días. A falta de presentación da xustificación, transcorrido este novo prazo, dará lugar á perda do dereito a cobrar a subvención e/ou ao inicio do procedemento de reintegro, de ser o caso.

Se a documentación presentada é insuficiente para considerar correctamente xustificada a subvención concedida, o órgano competente porá en coñecemento da persoa beneficiaria as insuficiencias observadas para que no prazo de 10 días sexan emendadas.

6. Se, como resultado das comprobacións realizadas, se determinase que se incumpriron, total ou parcialmente, requisitos establecidos na normativa aplicable para a xustificación da subvención ou os fins para os que esta se concedeu, comunicarase tal circunstancia á persoa interesada xunto cos resultados da comprobación técnico-económica, e iniciarase o procedemento para declarar a perda do dereito a cobrar a subvención e/ou, se é o caso, o procedemento de reintegro total ou parcial da subvención.

7. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a estes estarán suxeitos ao disposto no artigo 36 desta orde.

Así mesmo, para a determinación da liquidación final teranse en conta, de ser o caso, as minoracións que correspondan como consecuencia do incumprimento dos compromisos asumidos que deron lugar á puntuación da valoración técnica.

En caso de que a liquidación practicada fose inferior á cantidade anticipada, tramitarase o correspondente expediente de reintegro.

8. O beneficiario da subvención estará obrigado a conservar, cando menos durante un prazo de 4 anos, considerando, se é o caso, a interrupción do prazo de prescrición do dereito da Administración a recoñecer ou liquidar o reintegro da subvención concedida, os xustificantes da realización da actividade que fundamenta a concesión da subvención, así como da aplicación dos fondos recibidos, para efectos das actuacións de comprobación e control. O dito prazo computarase a partir do momento en que remate o período establecido para presentar a citada xustificación por parte do beneficiario.

As entidades que, sen ter transcorrido o citado período, decidan suspender a súa actividade ou disolverse deberán remitir copia da citada documentación ao órgano competente, sen prexuízo da obriga de presentar a documentación xustificativa da subvención.

Para estes efectos, as probas e cuestionarios realizados polo alumnado durante o desenvolvemento da acción formativa terán a consideración de documentación para custodiar.

Inclúese neste punto a obriga de manter a adecuada pista de auditoría a que se refire o artigo 21.18 desta orde.

9. A aplicación da xustificación a través dos módulos económicos non exime as entidades beneficiarias do deber de cumprir a lexislación vixente en materia financeira, fiscal, contable e laboral, especialmente no referente á contabilidade dos gastos, aboamento de salarios ao persoal, ingresos das cotizacións á Seguridade Social, facturación e subcontratación.

Artigo 38. Liquidación da subvención

1. A liquidación das axudas realizarase en función das persoas participantes que realizasen as accións formativas, atendendo ás horas lectivas ou ás actividades de aprendizaxe realizadas segundo a modalidade de impartición, e de acordo cos módulos económicos establecidos.

En ningún caso a liquidación resultante poderá superar a contía da subvención concedida.

Para determinar o número de horas computables, unicamente se terán en conta as efectivamente realizadas polo alumnado e que consten debidamente acreditadas a través dos diferentes medios de control de asistencia admitidos establecidos nesta orde. No caso de existir discrepancia entre as acreditacións achegadas, utilizarase para a determinación do custo o número de horas que resulte inferior.

Na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade virtual, á suma das horas computables indicadas no parágrafo anterior sumaranse as faltas de asistencia xustificadas ata un máximo do 25 % do total de horas da acción formativa non conducente á obtención de certificado profesional, ou do 25 % de calquera dos módulos formativos que integran as accións formativas conducentes á obtención dos ditos certificados.

A xustificación das ausencias deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo. Para estes efectos, consideraranse xustificadas as ausencias relacionadas no artigo 22.6 desta orde.

Para os efectos de cómputo do referido 25 % do total de horas da acción formativa, teranse en conta para o cálculo da subvención as faltas de asistencia sen xustificar que se produzan dentro dos límites establecidos no artigo 22 desta orde.

2. Nas accións presenciais, para os efectos de determinar a subvención unha vez executada a formación, considerarase que unha persoa rematou a formación cando asistise, ao menos, ao 75 % do tempo de impartición da acción formativa, incluídas, de ser o caso, as de formación en empresa.

Nas accións formativas impartidas na modalidade virtual considerarase, para efectos de determinación da subvención, que remataron a acción formativa aquelas persoas que realizasen, cando menos, o 75 % das actividades de aprendizaxe que se establezan no programa formativo con independencia das horas de conexión e que, de ser o caso, asistisen ás sesións presenciais de asistencia obrigada, incluídas as de formación na empresa.

En caso de que unha persoa alumna non poida asistir a algunha titoría presencial de carácter obrigatorio establecida no programa da especialidade formativa que se vaia impartir, a dita titoría poderá, con anterioridade á data de remate da acción formativa, impartirse nunha segunda ocasión sempre que resulte acreditado que a ausencia da persoa interesada se deba a algunha das causas xustificadas establecidas no artigo 22.6 desta orde.

Para acadar as porcentaxes establecidas neste punto non se terán en conta as horas relativas aos módulos transversais, ben que serán computables para o cálculo do custo subvencionable.

No caso de accións formativas que se corresponden con ofertas do grao C, o 75 % de horas de asistencia ou de realización das actividades de aprendizaxe, segundo a modalidade de impartición, calcularase para cada alumno ou alumna sobre cada un dos módulos en que participe e consideraranse computables unicamente aqueles en que se acaden as ditas porcentaxes, coas excepcións establecidas nesta orde e demais normativa de aplicación.

Considerarase que remataron a acción formativa as persoas traballadoras que tivesen que abandonala por acceder a un emprego, así como aquelas persoas participantes que causasen baixa por enfermidade ou accidente acreditado, e sempre que para calquera dos supostos citados realizasen, de acordo cos criterios establecidos nesta epígrafe para cada modalidade, un mínimo do 10 % da acción formativa.

Coa excepción establecida no artigo 39.2.II.k desta orde e para efectos do cálculo da liquidación, sempre que un alumno ou alumna teña dereito a diploma, será subvencionable.

3. Para os efectos da determinación do módulo económico aplicable, a impartición da formación que se realice mediante aula virtual terá a consideración de modalidade presencial.

4. No caso de accións formativas que teñan un mínimo dunha persoa alumna con certificación de discapacidade, poderase incrementar, logo de solicitude expresa da entidade beneficiaria, o importe da subvención inicialmente aprobado, sempre que se xustifique axeitadamente e que se destine exclusivamente á contratación do apoio necesario para a axeitada participación na acción formativa das persoas con discapacidade.

A solicitude e a memoria explicativa das necesidades que se deben cubrir deberá presentarse unha vez realizada a selección do alumnado e en calquera momento desde a incorporación á acción formativa da persoa que necesite apoio.

Para o financiamento destes custos adicionais ditarase unha resolución complementaria, con indicación da data de efectos e o importe total dos gastos autorizados polos conceptos de persoal de apoio e adaptación curricular ou do material didáctico. O importe adicional calcularase en función do custo unitario por cada hora lectiva da acción formativa en que deba participar a persoa ou persoas con discapacidade, independentemente do número de persoas alumnas con discapacidade.

Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade, cada convocatoria establecerá un custo unitario por hora lectiva.

5. Serán subvencionables aqueles gastos destinados a promover a adecuación das condicións físicas e/ou tecnolóxicas, e a dotación de recursos materiais e medios didácticos apropiados ás persoas con discapacidade. Non serán subvencionables aqueles gastos en recursos e equipamento a que está obrigada a entidade con base no disposto na normativa vixente.

A solicitude e a memoria explicativa das necesidades que se deben cubrir deberá presentarse unha vez realizada a selección do alumnado e en calquera momento desde a incorporación á acción formativa da persoa para a que se solicita a adaptación dos medios físicos e/ou tecnolóxicos. A memoria deberá xustificar, para cada persoa alumna, as causas que motivan a petición, a relación pormenorizada dos recursos necesarios e a inexistencia dos medios solicitados no centro de formación.

A adquisición, cesión ou alugueiro dos recursos efectuarase de acordo coas condicións normais do mercado, e a súa xustificación realizarase mediante a achega, xunto coa solicitude e con carácter previo á dispoñibilidade dos medios, de tres ofertas diferentes.

Para o financiamento destes custos adicionais ditarase unha resolución complementaria con indicación da data de efectos e co importe total do gasto autorizado, que estará suxeito á contía máxima que por persoa alumna se determine en cada convocatoria.

6. Logo de autorización do órgano territorial competente, naquelas accións formativas que se acollesen ao disposto no artigo 23.3 desta orde poderase incrementar o importe da subvención inicialmente aprobado na contía necesaria para impartir a competencia clave.

Para o financiamento do custo adicional ditarase unha resolución complementaria polo importe total do gasto necesario autorizado para impartir en paralelo a competencia clave. O importe adicional calcularase en función do número de persoas alumnas que participen nesta formación, multiplicado polo número de horas e o módulo económico aplicable á competencia clave que se imparta. Estas resolucións complementarias ditaranse sempre que exista crédito dispoñible dentro da reserva indicada na respectiva convocatoria na dirección territorial en que se produza a solicitude.

7. De se produciren abandonos que dean lugar a baixas non computables nin xustificadas con posterioridade á impartición do 25 % das horas de formación, poderase, nos termos sinalados polo artigo 11.3 da Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, admitir unha desviación do 20 % con respecto ao número de participantes que comezasen as accións formativas, de maneira que eses abandonos se teñan en conta para o cálculo do custo subvencionable, co límite desa desviación e co mesmo criterio que se se tratase dun abandono por colocación.

8. Para os efectos do cálculo da liquidación, non se terán en conta aquelas persoas participantes que tivesen que abandonar a formación por incumprimento das condicións da convocatoria ou por non cumpriren os requisitos exixidos para poder participar na acción formativa.

9. O cálculo da liquidación realizarase multiplicando o módulo económico da especialidade formativa segundo a modalidade en que se imparta, presencial ou virtual, polo número de persoas alumnas computables e polas horas de formación computables de cada persoa alumna.

Tal como se dispón no artigo 15 desta orde, a valoración económica dos módulos transversais será a mesma cá dos módulos económicos establecidos no anexo IV para os contidos específicos da acción formativa, e de acordo coa modalidade de impartición en que os módulos transversais se realicen.

10. Consonte o previsto no artigo 17 da Lei de subvencións de Galicia, o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Segundo o previsto no artigo 29 da devandita lei e no artigo 42 do seu regulamento, na xestión da subvención deberase ter en conta que se consideran gastos subvencionables os realizados no prazo establecido polas convocatorias e considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación.

As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera persoa, Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

11. Sen prexuízo do disposto no artigo 39 desta orde, sobre incumprimento de obrigas e reintegro, no momento da liquidación garantirase, por solicitude da entidade, a percepción dun mínimo do 75 % do importe inicialmente concedido por cada acción formativa impartida, se esta remata cun número de persoas alumnas equivalente, cando menos, ao 50 % do número de prazas inicialmente programadas.

A aplicación desta garantía estará condicionada ao disposto no número 9 deste artigo.

Artigo 39. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento das obrigas establecidas na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se establecesen na correspondente resolución de concesión, dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e, de ser o caso, os xuros de demora correspondentes.

2. O importe da perda do dereito ao cobramento da subvención ou do reintegro determinarase de acordo cos seguintes criterios de gradación dos incumprimentos:

I. Supostos de incumprimento total:

Procederá a perda e/ou reintegro do 100 % da subvención concedida máis, de ser o caso, os correspondentes xuros de demora, nos seguintes supostos:

a) Pola obtención da subvención falseando as condicións requiridas ou ocultando aquelas que a impedirían.

b) Polo feito de non realizar a actividade obxecto de subvención ou polo incumprimento total dos fins para os que se concedeu a subvención.

c) Polo incumprimento da obriga de xustificación da subvención ou pola xustificación súa insuficiente, de feito que non permita acreditar que se impartiu a formación.

d) Pola concorrencia doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de organismos internacionais, e sen prexuízo da incoación dun expediente sancionador e demais responsabilidades en que poida incorrer a beneficiaria.

e) Cando a realización da actividade subvencionada non acade o 25 % dos seus obxectivos, medidos co indicador do número de horas de formación multiplicado polo número de alumnas e alumnos que finalizaron.

Para estes efectos, incluiranse as horas de ausencia que resulten computables por falta xustificada ou por colocación. Tamén se incluirán as horas correspondentes ás acreditacións parciais de competencia de grao A, integrantes dun módulo profesional conducente á obtención dun certificado de competencia, ou as relativas aos certificados de competencia de grao B, conducentes á obtención dun certificado profesional, sempre que, en ambos os casos, a alumna ou o alumno estean exentos de volver realizalas por telas xa cursadas.

f) Pola ausencia dunha pista de auditoría.

II. Supostos de incumprimento parcial:

Procederá aplicar as minoracións naquelas accións formativas en que teñan lugar os incumprimentos que se relacionan:

a) O incumprimento da obriga de comunicar ao órgano que concede a subvención a solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade dará lugar á perda ou reintegro do 2% da subvención xustificada aceptada.

b) O mantemento dunha pista de auditoría insuficiente dará lugar á perda ou reintegro do 2% da subvención xustificada aceptada.

c) O incumprimento da obriga de mantemento dun sistema de conta separada ou dunha codificación contable adecuada establecida dará lugar á perda ou reintegro do 2% da subvención xustificada aceptada.

d) O incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga de xustificación desta dará lugar ao reintegro parcial da subvención concedida. Así, cando a execución do indicador mencionado no punto 2.I.e) deste artigo estea comprendida entre o 25 % e o 100 %, a subvención concedida minorarase na porcentaxe que se deixase de cumprir, sempre que os gastos fosen debidamente xustificados.

e) O incumprimento das obrigas en materia de publicidade, información e comunicación establecidas nesta orde e pola normativa aplicable dará lugar á perda ou reintegro do 2 % da subvención xustificada aceptada.

f) O incumprimento da obriga de aboar mensualmente e mediante transferencia bancaria o importe das retribucións das persoas docentes ou formadoras dará lugar, o primeiro mes, á perda ou reintegro do 5 % da subvención xustificada aceptada correspondente a esa mensualidade.

De repetirse esta situación noutras mensualidades, esta porcentaxe incrementarase nun 2 % por cada mes.

Non se aplicará a penalidade cando o incumprimento non sexa imputable á entidade beneficiaria, circunstancia que se acreditará documentalmente e que será valorada pola dirección territorial competente.

g) No caso de impartir formación a alumnos ou alumnas que non cumpren os requisitos necesarios para o acceso á formación, coas excepcións establecidas nesta orde, minorarase a subvención na parte correspondente a tales alumnos e alumnas.

h) No suposto de demoras ou falta de presentación en prazo da documentación exixida no artigo 19 desta orde, aplicarase unha minoración gradual en virtude do grao de incumprimento, que non poderá superar o 5 % sobre a subvención xustificada aceptada. Para os efectos de determinar o grao de incumprimento, teranse en consideración o tempo de demora e, de ser o caso, os grupos da acción formativa que non presentaron prazo a documentación.

i) De ser o caso, o incumprimento do compromiso adquirido de participación de colectivos considerados prioritarios no programa de formación a que se refire o artigo 14.1.g) desta orde dará lugar a unha perda ou reintegro da subvención xustificada aceptada de ata un máximo do 4 %.

A porcentaxe de minoración determinarase en función da diferenza de puntos obtidos na avaliación técnica da acción formativa, en función do compromiso asumido na solicitude, en relación cos puntos que corresponderían con base na porcentaxe de participación real na acción formativa de colectivos considerados prioritarios, e de acordo co criterio de aplicar un 1% de porcentaxe de minoración por cada 1,5 puntos de diferenza existentes.

j) De ser o caso, o incumprimento do compromiso do emprego do idioma galego ou da subministración ao alumnado dos contidos didácticos en lingua galega, a que se refire o artigo 14.1.j) desta orde, dará lugar ao reintegro do 3% da subvención xustificada e aceptada.

k) Nas accións formativas en que a beneficiaria asumise o compromiso de que o 100 % das alumnas e alumnos participantes sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial acreditada, non será subvencionable o alumnado que non cumpra este requisito.

l) Nas accións formativas a que fai referencia o artigo 23.3 desta orde, en que a beneficiaria asumise o compromiso de impartir a competencia clave requirida para que as persoas que incumpren os requisitos académicos exixidos poidan participar na formación, non computará como iniciado nin será subvencionable o alumnado que non cumpra os ditos requisitos de acceso no suposto de que a competencia clave comprometida non se imparta.

m) No suposto de incumprimento das obrigas establecidas no artigo 21 desta orde aplicarase, naqueles supostos non regulados expresamente nas anteriores epígrafes deste artigo, unha minoración gradual en virtude do grao de incumprimento, que non poderá superar o 10 % da subvención xustificada e aceptada para a acción formativa en que se incumpriu a obriga.

Artigo 40. Infraccións e sancións

1. O réxime de infraccións e sancións aplicables no ámbito da formación profesional para o emprego será o regulado polo texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, e, no non previsto neste réxime, aplicarase o contido no título IV da Lei 38/2003, do 17 de novembro, no relativo a infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións.

No non previsto no réxime de infraccións e sancións establecido no parágrafo anterior, observarase o contido da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a normativa que a desenvolve.

2. As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán aparelladas as sancións que en cada caso correspondan, de acordo coa normativa vixente.

3. As sancións impostas polas infraccións graves e moi graves en materia de formación profesional para o emprego que dean lugar a que a subvención sexa declarada indebida polo órgano concedente, unha vez firmes, incluiranse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

4. A obriga de reintegro establecida no artigo 38 desta orde entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorresen as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

Artigo 41. Devolución voluntaria das subvencións

1. A acreditación de ter ingresado o importe correspondente á diferenza entre a cantidade xustificada e a recibida en concepto de anticipo, de ser o caso, terá a consideración de devolución voluntaria, de acordo co establecido no artigo 90 do regulamento da Lei xeral de subvencións.

2. De acordo co establecido no artigo 64 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta IBAN ES82 2080 0300 8731 1006 3172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produza a devolución efectiva por parte da beneficiaria.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, en que consten a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

CAPÍTULO VII

Primeira convocatoria

Artigo 42. Financiamento

1. Destínase a esta primeira convocatoria un crédito por importe total de 76.000.000,00 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán con cargo ás aplicacións orzamentarias que a seguir se relacionan, ou aquelas que as substitúan de conformidade coa normativa orzamentaria aplicable, con código de proxecto 2021 00149:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2024

Anualidade 2025

Importe total

44.03.323A.460.1

3.216.413,00 €

1.905.987,00 €

5.122.400,00 €

44.03.323A.471.0

31.120.871,00 €

24.693.529,00 €

55.814.400,00 €

44.03.323A.481.0

8.662.716,00 €

6.400.484,00 €

15.063.200,00 €

Total

43.000.000,00 €

33.000.000,00 €

76.000.000,00 €

2. En cada unha das provincias galegas a repartición dos ditos importes por aplicación orzamentaria e anualidade realizarase en atención ás seguintes porcentaxes:

Provincia

Porcentaxe

A Coruña

33 %

Lugo

17 %

Ourense

17 %

Pontevedra

33 %

3. Os créditos orzamentarios a que se refire este artigo poderán ser obxecto de modificación como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación.

Poderá ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento de crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación, incorporación de crédito ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Calquera modificación ou ampliación dos créditos dispoñibles estará condicionada ao cumprimento dos supostos e das condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Poderán ser obxecto de financiamento aquelas especialidades formativas que se determinen no anexo IV desta convocatoria, así como os módulos transversais que se impartan asociados a estas.

Na modalidade presencial, o módulo económico €/hora por persoa alumna aplicable a esta convocatoria de subvencións será o establecido, para cada especialidade formativa, no anexo IV. Nas especialidades formativas impartidas na modalidade virtual será de aplicación o 70 % do importe do módulo económico presencial €/hora por persoa alumna, cunha contía máxima de 6 €.

Para os custos adicionais derivados da contratación de persoas especializadas na atención do alumnado con discapacidade establécese unha contía unitaria de 16 € por hora lectiva.

Para os gastos destinados a promover a adecuación das condicións físicas e/ou tecnolóxicas, e a dotación de recursos materiais e medios didácticos apropiados ás persoas con discapacidade, establécese unha contía máxima por persoa alumna de 500 €.

5. O módulo de formación en empresa que se realice nas accións formativas conducentes á obtención de certificados profesionais financiarase con 3 € por alumna ou alumno e hora de prácticas efectivamente titorizadas, que se destinarán ao financiamento dos custos da actividade da titorización das prácticas, así como ao custo da subscrición dunha póliza colectiva de accidentes de traballo e de responsabilidade civil.

Excluiranse deste cómputo as horas correspondentes ás prácticas non realizadas polas persoas participantes exentas.

Artigo 43. Reservas de crédito

1. Do crédito destinado á execución da convocatoria reservaranse as seguintes porcentaxes por aplicación orzamentaria para o financiamento das seguintes accións formativas:

a) Para accións formativas dirixidas a impartir competencias clave: 10 %.

– Un 5 % adxudicarase inicialmente na resolución da convocatoria.

– Un 5 % reservarase para as resolucións complementarias indicadas no artigo 38.6.

b) Para accións formativas conducentes á obtención de certificados de competencia e certificados profesionais de nivel 1: 30 %.

c) Para accións formativas conducentes á obtención de certificados de competencia e certificados profesionais de nivel 2: 30 %.

d) Para accións formativas conducentes á obtención de certificados profesionais de calquera nivel: 30 %.

2. Se, unha vez concedidas as subvencións que correspondan para as accións formativas descritas nos puntos 1.a), 1.b) e 1.c), resultan remanentes nas reservas de crédito establecidas, as contías sobrantes incorporaranse ao orzamento dispoñible para a letra d).

3. En caso de que unha vez resolta a convocatoria tivese lugar unha ampliación do crédito dispoñible, este destinarase unicamente a financiar accións formativas que inclúan especialidades conducentes á obtención de certificados de profesionalidade.

Para estes efectos, manteranse as porcentaxes e o destino do crédito establecido nos puntos 1.b) e 1.c) deste artigo, incrementándose ata o 40 % a porcentaxe correspondente ao punto 1.d).

Artigo 44. Solicitudes e prazos de presentación da primeira convocatoria

1. A presentación das solicitudes deberá axustarse ao disposto nos artigos 6, 7 e 8 da presente orde de bases.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día da entrada en vigor da orde, de conformidade co establecido na disposición derradeira segunda.

Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Artigo 45. Máximo e mínimo de participantes nas accións formativas

1. O número máximo de participantes en accións formativas que se impartan na modalidade presencial será de 15 persoas, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 persoas alumnas o primeiro día.

Este número mínimo de persoas requiridas para o inicio da acción formativa presencial será de 8 nos seguintes casos:

• Accións formativas en que, con base no compromiso de participación ao que se obrigou a entidade na súa solicitude, o 100 % do alumnado sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente.

• Accións formativas en que as actividades presenciais teñan lugar en zonas pouco poboadas (ZPP), segundo a clasificación establecida polo Instituto Galego de Estatística, definidas como grupos de áreas locais (AL) que non pertencen a zonas densamente poboadas (ZDP) ou zonas intermedias (ZIP).

Nas ofertas de grao C, as persoas que estean exentas de realizar o primeiro módulo profesional e figuren incluídas na relación nominal do alumnado seleccionado a que se refire o artigo 19.2.a) desta orde computarán como participantes da acción formativa.

As accións formativas que se impartan na modalidade presencial non poderán desagregarse en grupos.

2. Na formación que se imparta na modalidade virtual o número máximo de participantes será de 30 persoas por acción formativa. Para os efectos de cumprir os requisitos de capacidade das actividades presenciais previstas, a acción formativa poderá desagregarse en grupos.

Non poderá iniciarse ningunha acción formativa ou, de ser o caso, ningún grupo, que non reúna os requisitos de capacidade e conte co mínimo de participantes por grupo establecidos no núemro 1 deste artigo. A acreditación da existencia deste número mínimo de persoas alumnas realizarase polo acceso á plataforma de aprendizaxe das persoas participantes durante os 5 primeiros días lectivos, que se corresponden cos 5 primeiros días naturais, contado desde a data de inicio da acción formativa.

Se, transcorrido o prazo establecido na convocatoria para que o alumnado acceda á plataforma, o número de persoas alumnas que se conectou é inferior ao número mínimo de participantes exixido, a entidade de formación deberá comunicar tal circunstancia ao órgano competente e a acción formativa entenderase como non iniciada e non poderá continuar a súa impartición.

Artigo 46. Límites e criterios de aplicación para a resolución da convocatoria

1. En cada unha das comarcas para as que existan solicitudes e que, de establecerse, superen o mínimo de puntuación fixado, adxudicarase, cando menos, unha acción formativa dirixida a impartir competencias clave e outra referida a unha especialidade conducente á obtención de certificados profesionais, e que se corresponderán con aquelas que obteñan maior puntuación en cada unha das tipoloxías citadas.

2. Nas provincias da Coruña e Pontevedra, un censo de formación non poderá ser beneficiario dunha subvención que supere o 2,5 % do crédito orzamentario global dispoñible para a provincia en que imparta a formación. Nas provincias de Lugo e Ourense esta porcentaxe incrementarase ata o 3,5 %.

3. O número máximo de accións formativas dunha determinada especialidade formativa concreta que se poderán impartir nunha comarca será de 2. Este límite incrementarase ata as 3 edicións naquelas comarcas en que, con data do 1 de xaneiro de 2023, a súa poboación fose superior aos 75.000 habitantes.

Nas provincias da Coruña e Pontevedra, cando a especialidade formativa que se imparta teña o carácter de prioritaria, os límites citados no anterior parágrafo incrementaranse ata as 4 edicións dunha mesma especialidade formativa, se a poboación da comarca é superior a 75.000 habitantes, respectivamente.

Para estes efectos, as comarcas cuxa cifra de poboación supera os 75.000 habitantes son as seguintes: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, O Morrazo, Pontevedra, O Salnés e Vigo. Esta información pode consultarse na seguinte páxina web do Instituto Galego de Estatística:

https://www.ige.eu/igebdt/esq.jsp?idioma=gl&paxina=002003003&c=-1&ruta=verEjes.jsp?COD=589&M=2&S=&RET=

Este límite de edicións non será de aplicación cando se trate de competencias clave.

4. Unha vez garantido o cumprimento do mínimo de accións formativas adxudicadas por comarca a que se refire o número 1 deste artigo, non se concederán especialidades formativas dunha mesma familia profesional por riba, no seu conxunto, do 20 % do importe global que se subvenciona en cada comarca.

5. Cando a subvención concedida ás solicitudes presentadas non esgote o orzamento previsto da convocatoria, non serán de aplicación os límites establecidos nos anteriores puntos deste artigo, de acordo co seguinte criterio ordenado e sucesivo de supresión destes:

1º) Eliminación do límite do tanto por cento de especialidades formativas para impartir dunha mesma familia profesional por comarca.

2º) Eliminación do límite do número de accións formativas para impartir dunha especialidade formativa concreta por comarca.

3º) Eliminación do límite de subvención por censo.

6. De acordo co disposto no artigo 210 do Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, polo que se desenvolve a ordenación do Sistema de formación profesional, non será compatible a condición de centro asociado beneficiario coa participación en convocatorias de outorgamento de subvencións destinadas ao desenvolvemento de accións formativas, destinadas a centros e entidades autorizados e non catalogados como centros asociados, naquelas especialidades ou familias profesionais comprendidas na súa condición de centro asociado.

A condición de centro asociado beneficiario requirirá da existencia dunha relación contractual ou convenio formalizado e da asignación dunha consignación orzamentaria para impartir accións formativas do Sistema de formación profesional.

En caso de que o centro asociado xa sexa, no momento de adquirir esta condición, beneficiario dunha subvención ou adxudicatario dunha licitación para impartir accións formativas do Sistema de formación profesional, deberá renunciar a impartir aquelas especialidades incluídas na súa condición de centro asociado cuxa realización aínda non comezase. Esta renuncia terá a consideración de xustificada.

7. Só poderán ser obxecto de financiamento aquelas solicitudes que obtivesen unha puntuación mínima igual ou superior a 15 puntos na valoración técnica.

Artigo 47. Prazos de execución das accións formativas da primeira convocatoria

As accións formativas correspondentes á primeira convocatoria non poderán comezar antes do 1 de setembro de 2024, polo que non se admitirá ningunha solicitude que conteña datas anteriores.

A data límite para o remate das accións formativas que se desenvolvan exclusivamente durante a anualidade de 2024 será o 20 de decembro de 2024.

Para as accións formativas que se desenvolvan durante as anualidades 2024 e 2025 ou exclusivamente durante a anualidade 2025, a data límite para a súa finalización será o 30 de setembro de 2025.

Artigo 48. Prazos de xustificación das accións formativas da primeira convocatoria

1. Consonte o disposto no artigo 37 desta orde, a xustificación das accións formativas deberá realizarse a través da aplicación informática SIFO, no prazo máximo dun mes desde o remate da acción formativa e de acordo cos seguinte criterios:

a) Nas accións formativas que rematen ata o 30 de novembro de 2024, a data límite para a presentación da xustificación final será o 15 de decembro de 2024.

b) Nas accións formativas que rematen despois do 30 de novembro de 2024, a data límite para a presentación da xustificación final será o 31 de outubro de 2025.

2. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a eles poderán, con carácter extraordinario, referirse a gastos realizados no ano 2025, e deberán xustificarse na data límite do 31 de marzo de 2025 para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2024, e do 31 de outubro de 2025, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2025.

Artigo 49. Anexos

Son anexos desta orde os seguintes:

• Anexo I: procedemento de selección das accións formativas beneficiarias da subvención.

• Anexo II: modelo de solicitude.

• Anexo III: ficha da acción formativa.

• Anexo IV: relación de especialidades formativas que poden ser obxecto de subvención na convocatoria, con indicación das que teñen a consideración de prioritarias no nivel Galicia ou no nivel comarca, do importe dos módulos económicos por hora e alumno/a, e da obriga, de ser o caso, de impartir o módulo transversal de prevención de riscos laborais.

Disposición adicional primeira. Resolucións adicionais

Poderán ditarse resolucións adicionais cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, da asignación ou redistribución de fondos ou de incrementos das cantidades asignadas á comunidade autónoma pola Administración do Estado.

Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial, e as novas concesións de subvencións outorgaranse de acordo coa prelación determinada pola puntuación obtida na avaliación técnica e os límites e criterios específicos establecidos na orde de bases e convocatoria.

Disposición adicional segunda. Modificación da resolución en caso de alteración das condicións

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea, ou internacionais, poderá dar lugar á modificación ou revogación da resolución de concesión e ao reintegro da subvención percibida.

Disposición adicional terceira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración na persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Así mesmo, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e Igualdade nas persoas titulares das direccións provinciais da consellería, no ámbito das súas respectivas competencias, para resolver a concesión, denegación, modificación e reintegro das subvencións, así como para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

Disposición adicional cuarta. Normativa de aplicación supletoria

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que sexa de aplicación, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve.

Así mesmo, será de aplicación o establecido na Lei orgánica 3/2022, do 31 de marzo, de ordenación e integración da formación profesional, e no Real decreto 659/2023, do 18 de xullo, que a desenvolve. Será tamén de aplicación a Orde EFP/942/2022, do 23 de setembro, pola que se regula a oferta formativa do Sistema de formación profesional no ámbito laboral asociada ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais efectuada polas administracións competentes, e se establecen as bases reguladoras, así como as condicións para o seu financiamento.

Disposición adicional quinta. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto de cada convocatoria pública efectuada no marco destas bases e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo serán comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da correspondente convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar resolucións e instrucións

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día hábil seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2024

José González Vázquez
Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración

ANEXO I

Procedemento de selección das accións formativas beneficiarias
da subvención (procedemento TR301K)

Cada provincia disporá do orzamento que para tales efectos se dispoña na convocatoria.

Con base na porcentaxe de persoas desempregadas por comarca sobre o total de desempregados na provincia en relación coa última enquisa da cal se teñan datos, farase unha repartición do crédito orzamentario dispoñible na provincia entre todas as comarcas en que se presentaron solicitudes de subvención.

O procedemento de selección de accións formativas que aplicarán os servizos territoriais da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en cada unha das provincias será o seguinte:

1. A determinación da puntuación obtida por cada acción formativa será o resultado de aplicar os distintos criterios de avaliación técnica recollidos na orde de bases e convocatoria.

2. Eliminaranse como posibles accións formativas beneficiarias da subvención todas aquelas que non acaden a puntuación mínima requirida.

3. As accións formativas ordenaranse, para cada comarca, segundo a puntuación obtida para os efectos de establecer a orde de prelación de todas elas.

Cos límites e excepcións establecidos na orde de bases e convocatoria, non se poderá conceder unha subvención a unha solicitude que ocupe un lugar posterior na orde de prelación a outra que non se poida atender por resultar insuficiente o crédito dispoñible.

4. Para cada comarca garantirase, de existiren solicitudes e acadaren o mínimo de puntuación establecido na convocatoria, a concesión de dúas accións formativas: unha delas dirixida a impartir competencias clave, e a outra relativa a unha oferta de formación do grao B ou C.

5. A seguir aplicaranse na repartición por comarca as reservas de crédito recollidas na orde para o financiamento das accións formativas:

1º. Reserva destinada a accións formativas dirixidas a impartir competencias clave (5 %).

De acordo co disposto no artigo 43 da orde de bases e primeira convocatoria, o outro 5 % do crédito reservado para accións formativas dirixidas a impartir competencias clave non se utilizará no proceso de resolución da convocatoria, senón que se destinará como dotación para as resolucións complementarias a que fai referencia o artigo 38.6.

2º. Reserva destinada a accións formativas conducentes á obtención de certificados de competencia e certificados profesionais de nivel 1 (30 %).

3º. Reserva destinada a accións formativas conducentes á obtención de certificados de competencia e certificados profesionais de nivel 2 (30 %).

Para cada unha das tres reservas a repartición efectuarase segundo os criterios indicados nos puntos 1 a 4.

Para cada reserva das citadas se, finalizado o proceso de repartición, houbese remanentes sobrantes nas distintas comarcas da provincia, agruparanse eses importes nun só de carácter provincial para, de existir crédito suficiente, seleccionar novas accións formativas, ata esgotar o remanente, con base na puntuación obtida por cada acción formativa e segundo o criterio de ir asignando as accións formativas por comarca.

Exemplo da repartición do importe final provincial agrupado para cada reserva:

• As accións formativas que en cada provincia opten a ser adxudicadas ordenaranse de maior a menor puntuación (AF1, AF2, AF3...) na comarca en que se vaian impartir.

• Para diversificar a adxudicación entre as comarcas en que haxa accións formativas que poidan ser seleccionables, primeiro serán obxecto de concesión as AF1 (accións formativas de maior puntuación en cada comarca), despois as AF2 (accións formativas coa segunda maior puntuación en cada comarca), logo as AF3... e así sucesivamente, ata esgotar o remanente dispoñible.

Aplicando este criterio ao cadro que a seguir se amosa.

Acción formativa

Comarca 1

Comarca 2

Comarca 3

AF1

32 puntos

40 puntos

35 puntos

AF2

31 puntos

33 puntos

AF3

26 puntos

Resulta a seguinte ordenación na adxudicación das accións formativas: AF1 comarca 2; AF1 comarca 3; AF1 comarca 1; AF2 comarca 3; AF2 comarca 1; AF3 comarca 1.

6. Os créditos sobrantes consecuencia da aplicación do criterio establecido na epígrafe anterior agregaranse á reserva do 30 % destinada á impartición de accións formativas conducentes á obtención de certificados profesionais de calquera nivel (non se incluirán nesta reserva competencias clave).

A concesión das accións formativas realizarase por comarca e aplicando o mesmo criterio que o definido no punto 5.

7. Na repartición serán de aplicación os límites establecidos no artigo 46 da orde de bases e primeira convocatoria, co suposto particular recollido no artigo 46.5 para o caso de que a subvención concedida ás solicitudes presentadas non esgote o orzamento previsto da convocatoria.

Dispoñibilidades de crédito.

De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstas nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións ou modificacións nas subvencións concedidas, aplicarase o procedemento sinalado nos anteriores puntos.

Nos supostos de que as dispoñibilidades de crédito se produzan como consecuencia de renuncias ás subvencións concedidas, aplicarase o referido procedemento, en primeiro lugar, só no ámbito da comarca en que estaba programada a acción formativa obxecto de renuncia e, para o caso de que sigan existindo dispoñibilidades de crédito, seguirase o procedemento xeral.

Ampliacións de crédito.

No caso de que unha vez resolta a convocatoria tivese lugar unha ampliación do crédito dispoñible, este destinarase unicamente a financiar especialidades conducentes á obtención de certificados profesionais.

Para estes efectos, manteranse as porcentaxes e destino do crédito establecido nas alíneas 1.b) e 1.c) do artigo 43 da orde de bases e primeira convocatoria, incrementándose até o 40 % a porcentaxe correspondente á alínea 1.d).

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO IV

Relación de especialidades formativas que poden ser obxecto de subvención na convocatoria, con indicación das que teñen a consideración de prioritarias
a nivel Galicia ou a nivel comarca, do importe dos módulos económicos
por hora e alumno/a, e da obriga, de ser o caso, de impartir
o módulo transversal de prevención de riscos laborais

Nas especialidades formativas impartidas na modalidade virtual será de aplicación o 70 % do importe do módulo económico presencial €/hora por persoa alumna, cunha contía máxima de 6 €.

A relación dos concellos incluídos en cada comarca descríbese ao final deste anexo IV.

Os códigos de especialidade marcados cun asterisco (*) refírense a competencias clave.

Código da especialidade

Denominación da especialidade

Nivel CP

Módulo económico presencial

Priorización Galicia

Priorización por comarca

Obriga de impartir o módulo de prevención riscos laborais (*)

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

3

7,47

Si

ADGD0110

Asistencia na xestión dos procedementos tributarios

3

7,33

A Coruña, Vigo

ADGD0208

Xestión integrada dos recursos humanos

3

7,47

Si

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

3

7,63

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

2

7,35

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

3

7,19

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

2

7,3

Si

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

3

7,4

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

1

7

Si

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

1

6,97

Si

ADGN0108

Financiamento de empresas

3

7,23

Si

ADGN0110

Xestión comercial e técnica de seguros e reaseguros privados

3

7,44

Deza

ADGN0208

Comercialización e administración de produtos e servizos financeiros

3

7,69

Ourense, Vigo

ADGN0210

Mediación de seguros e reaseguros privados e actividades auxiliares

3

7,45

AFDA0109

Guía por itinerarios en bicicleta

2

7,15

AFDA0110

Acondicionamento físico en grupo con soporte musical

3

7,16

AFDA0111

Fitness acuático e hidrocinesia

3

6,39

AFDA0112

Guía por barrancos secos ou acuáticos

2

5,97

AFDA0119

Dinamización de actividades recreativas en parques de aventuras en altura

2

7,18

AFDA0209

Guía por itinerarios ecuestres no medio natural

2

7,2

AFDA0210

Acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente

3

7,05

A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo

AFDA0211

Animación fisicodeportiva e recreativa

3

7,13

Vigo

AFDA0212

Guía de espeleoloxía

2

5,97

AFDA0310

Actividades de natación

3

7,16

AFDA0311

Instrución en ioga

3

7,04

Vigo

AFDA0411

Animación fisicodeportiva e recreativa para persoas con discapacidade

3

7,05

A Coruña, Vigo

AFDA0511

Operacións auxiliares na organización de actividades e funcionamento de instalacións deportivas

1

7,15

AFDA0611

Guía por itinerarios de baixa e media montaña

2

7,18

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

2

7,21

Si

AFDP0111

Balizamento de pistas, sinalización e socorrismo en espazos esquiables

2

6,59

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

2

7,3

Si

AFDP0211

Coordinación de servizos de socorrismo en instalacións e espazos naturais acuáticos

3

7,44

A Coruña

AGAC0108

Cultivos herbáceos

2

7,67

AGAF0108

Fruticultura

2

7,6

AGAG0108

Produción avícola intensiva

2

7,2

AGAG0208

Produción cunícola intensiva

2

7,21

AGAH0108

Horticultura e floricultura

2

7,58

AGAJ0108

Actividades auxiliares en floraría

1

7,59

Si

AGAJ0109

Xestión e mantemento de árbores e palmeiras ornamentais

3

7,34

AGAJ0110

Actividades de floraría

2

7,65

Ourense, Terra de Lemos

AGAJ0208

Arte floral e xestión das actividades de floraría

3

7,39

Ourense

AGAJ0308

Xestión da instalación e mantemento de céspedes en campos deportivos

3

7,09

AGAN0108

Gandaría ecolóxica

2

7,51

AGAN0109

Coidados e manexo do cabalo

2

7,64

AGAN0110

Doma básica do cabalo

2

7,45

AGAN0111

Coidados e mantemento de animais utilizados para investigación e outros fins científicos

2

7,23

AGAN0112

Asistencia nos controis sanitarios en matadoiros, establecementos de manipulación de caza e salas de despezamento

3

7,22

AGAN0208

Cría de cabalos

3

7,21

AGAN0210

Ferraxe de equinos

3

7,6

AGAN0211

Apicultura

2

7,32

AGAN0212

Realización de procedementos experimentais con animais para investigación e outros fins científicos

3

7,22

AGAN0311

Xestión da produción gandeira

3

7,4

AGAN0312

Coidado de animais salvaxes, de zoolóxicos e acuarios

2

7,51

AGAN0411

Produción de animais cinexéticos

2

7,22

AGAN0511

Xestión da produción de animais cinexéticos

3

7,21

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

1

7,21

Si

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

2

7,15

A Barbanza, A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo

AGAO0308

Xardinaría e restauración da paisaxe

3

7,07

AGAP0108

Produción porcina de reprodución e cría

2

7,63

AGAP0208

Produción porcina de recría e ceba

2

7,62

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

2

7,53

A Barcala, A Coruña, A Fonsagrada, A Paradanta, A Terra Chá, Bergantiños, O Morrazo, Ordes, Ortegal, Os Ancares, Quiroga, Santiago, Terra de Caldelas, Terra de Trives, Verín, Viana

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

3

7,39

Santiago

AGAR0110

Xestión de aproveitamentos forestais

3

7,35

Os Ancares

AGAR0111

Mantemento e mellora do hábitat cinexético-piscícola

2

7,44

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

2

7,43

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

1

7,54

A Barcala, A Coruña, A Fonsagrada, A Paradanta, A Terra Chá, Bergantiños, O Morrazo, Ordes, Ortegal, Os Ancares, Quiroga, Santiago, Terra de Caldelas, Terra de Trives, Verín, Viana

AGAR0211

Xestión dos aproveitamentos cinexético-piscícolas

3

7,44

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

1

7,58

Si

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

2

7,65

A Coruña, A Limia, Ourense, Santiago, Vigo

AGAU0110

Produción de sementes e plantas en viveiro

2

7,4

AGAU0111

Manexo e mantemento de maquinaria agraria

2

7,79

AGAU0112

Produción e recolección de cogomelos e trufas

2

7,44

AGAU0208

Xestión da produción agrícola

3

7,26

AGAU0210

Xestión da produción de sementes e plantas en viveiro

3

7,25

AGAU0211

Xestión da produción e recolección de cogomelos e trufas

3

7,44

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

1

7,56

A Barcala, A Ulloa, Chantada, Meira, Sarria, Terra de Melide, Xallas

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

1

7,34

A Limia, A Mariña Central, Chantada, Ortegal, Terra de Caldelas

ARGA0110

Gravado calcográfico e xilográfico

2

7,79

ARGA0111

Litografía

2

7,79

ARGA0112

Gravado e técnicas de estampaxe

3

7,69

ARGA0211

Encadernación artística

3

7,76

ARGA0311

Serigrafía artística

2

7,79

ARGC0109

Guillotinado e pregado

2

7,79

ARGC0110

Operacións de encadernación industrial en rústica e tapa dura

2

7,79

ARGC0112

Xestión da produción en encadernación industrial

3

7,69

ARGC0209

Operacións en trens de cosido

2

7,99

ARGG0110

Deseño de produtos gráficos

3

7,9

Si

ARGG0112

Deseño estrutural de envases e embalaxes de papel, cartón e outros soportes gráficos

3

7,97

ARGG0212

Ilustración

3

7,55

ARGI0109

Impresión en offset

2

8,11

ARGI0110

Impresión en flexografía

2

7,99

ARGI0112

Xestión da produción en procesos de impresión

3

7,69

ARGI0209

Impresión dixital

2

7,78

A Coruña, Ferrol, Pontevedra, Santiago, Vigo

ARGI0210

Impresión en gravado en baleiro

2

7,68

ARGI0309

Reprografía

1

7,62

ARGI0310

Impresión en serigrafía e tampografía

2

7,87

ARGN0109

Produción editorial

3

7,84

ARGN0110

Desenvolvemento de produtos editoriais multimedia

3

7,59

Ourense

ARGN0210

Asistencia á edición

3

7,84

ARGP0110

Tratamento e maquetaxe de elementos gráficos en preimpresión

2

7,67

ARGP0112

Xestión da produción en procesos de preimpresión

3

7,56

ARGP0210

Imposición e obtención da forma impresora

2

7,99

ARGT0109

Cuñaxe

2

7,79

ARGT0111

Operacións de manipulación e finalización de produtos gráficos

1

7,45

ARGT0112

Xestión da produción en transformados de papel, cartón e outros soportes gráficos

3

7,69

ARGT0211

Operacións auxiliares en industrias gráficas

1

7,55

Eume

ARGT0311

Elaboración de cartón ondulado

2

7,79

ARGT0411

Fabricación de complexos, envases, embalaxes e outros artigos de papel e cartón

2

7,79

ARTA0111

Talla de elementos decorativos en madeira

2

7,17

ARTA0112

Elaboración de obras de forxa artesanal

2

6,93

ARTB0111

Elaboración de artigos de prataría

2

7,5

ARTB0112

Reposición, montaxe e mantemento de elementos de reloxaría fina

2

7,36

ARTB0211

Reparación de xoiaría

2

7,43

A Coruña, Vigo

ARTG0112

Mantemento e reparación de instrumentos de vento-metal

2

6,98

ARTG0212

Mantemento e reparación de instrumentos de vento-madeira

2

6,98

ARTG0312

Mantemento e reparación de instrumentos musicais de corda

3

6,97

ARTG0412

Afinación e harmonización de pianos

3

6,97

ARTG0512

Regulación de pianos verticais e de cola

3

6,97

ARTN0109

Elaboración artesanal de produtos de vidro en quente

2

7,03

ARTN0110

Reproducións de moldes e pezas cerámicas artesanais

1

7,01

ARTN0111

Moldes e matrices artesanais para cerámica

3

6,87

ARTN0209

Olaría artesanal

2

6,88

ARTN0210

Decoración artesanal de vidro mediante aplicación de cor

2

7,17

ARTN0309

Transformación artesanal de vidro en frío

2

7,03

ARTR0112

Restauración e reparación de reloxos de época, históricos e autómatas

3

7,35

ARTU0110

Maquinaria escénica para o espectáculo en vivo

3

7,09

ARTU0111

Utensilios para o espectáculo en vivo

3

7,33

ARTU0112

Construción de decorados para a escenografía de espectáculos en vivo, eventos e audiovisuais

3

7,13

ARTU0212

Asistencia á dirección técnica de espectáculos en vivo e eventos

3

7,13

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

3

7,55

O Morrazo, Vigo

COML0110

Actividades auxiliares de almacén

1

7,51

Si

COML0111

Tráfico de viaxeiros por estrada

3

7,3

COML0121

Servizo de entrega e recollida domiciliaria

1

7,5

COML0209

Organización do transporte e a distribución

3

7,5

Si

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

3

7,4

Si

COML0211

Xestión comercial e financeira do transporte por estrada

3

7,33

COML0309

Organización e xestión de almacéns

3

7,43

Si

COMM0110

Mercadotecnia e compravenda internacional

3

7,48

Si

COMM0111

Asistencia á investigación de mercados

3

7,61

COMM0112

Xestión de márketing e comunicación

3

7,53

Si

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

3

7,16

Ourense

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

3

7,54

Si

COMT0111

Xestión comercial inmobiliaria

3

7,32

COMT0112

Actividades de xestión do pequeno comercio

2

7,17

A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

3

7,43

Ourense

COMT0211

Actividades auxiliares de comercio

1

7,4

Si

COMT0311

Control e formación en consumo

3

7,65

COMT0411

Xestión comercial de vendas

3

7,44

Si

COMV0108

Actividades de venda

2

7,45

A Coruña, A Limia, Chantada, Fisterra, Lugo, O Carballiño, O Sar, Ourense, Sarria, Terra de Melide, Terra de Soneira, Valdeorras, Vigo

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

1

7,77

A Coruña, A Mariña Central, Lugo, Ourense, Vigo

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

2

7,93

A Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo

Si

ELEE0110

Desenvolvemento de proxectos de instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais

3

7,61

ELEE0209

Montaxe e mantemento de redes eléctricas de alta tensión de segunda e terceira categoría e centros de transformación

2

7,66

Si

ELEE0210

Desenvolvemento de proxectos de redes eléctricas de baixa e alta tensión

3

7,77

Si

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

3

7,6

Si

ELEE0410

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de intemperie

3

7,77

ELEE0510

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas subterráneas de alta tensión de segunda e terceira categoría, e centros de transformación de interior

3

7,77

Si

ELEE0610

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior

3

7,68

Si

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

3

7,85

A Coruña, Deza, Lugo, Pontevedra, Tabeirós-Terra de Montes, Vigo

Si

ELEM0111

Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

2

7,83

O Morrazo, Pontevedra

Si

ELEM0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

3

7,84

Vigo

Si

ELEM0211

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos

3

7,73

Si

ELEM0311

Montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial

2

8,13

Si

Si

ELEM0411

Mantemento de electrodomésticos

2

7,84

ELEM0511

Desenvolvemento de proxectos de sistemas domóticos e inmóticos

3

7,9

ELEQ0108

Instalación e mantemento de sistemas de electromedicina

2

7,74

ELEQ0111

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos

1

7,9

Vigo

Si

ELEQ0208

Xestión e supervisión da instalación e mantemento de sistemas de electromedicina

3

7,72

ELEQ0211

Reparación de equipamentos electrónicos de audio e vídeo

2

7,87

ELEQ0311

Mantemento de equipamentos electrónicos

3

7,8

Ferrol, Vigo

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

2

7,78

Ferrol, Lugo, O Salnés, Os Ancares, Pontevedra, Vigo

ELES0109

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión

2

7,79

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios

3

7,79

Lugo, Santiago, Vigo

ELES0111

Montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía

2

7,76

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

1

7,74

Si

Si

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

2

7,86

Si

ELES0210

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no ámbito de edificios

3

7,73

Si

ELES0211

Montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión

2

7,99

ELES0311

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de sistemas de produción audiovisual e de radiodifusión

3

7,73

ELES0411

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de equipamento de rede e estacións base de telefonía

3

7,84

ENAA0109

Organización e control da montaxe e mantemento de redes e instalacións de auga e saneamento

3

7,92

Si

ENAA0112

Xestión do uso eficiente da auga

3

7,85

ENAC0108

Eficiencia enerxética de edificios

3

7,99

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

2

8,15

Si

Si

ENAE0111

Operacións básicas na montaxe e mantemento de instalacións de enerxías renovables

1

8,02

Si

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

2

8,14

Si

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

3

8,11

A Terra Chá

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

3

8,21

Si

ENAE0508

Organización e proxectos de instalacións solares fotovoltaicas

3

8,15

Si

ENAL0108

Xestión da operación en centrais termoeléctricas

3

7,77

ENAL0110

Xestión da operación en centrais hidroeléctricas

3

7,6

ENAL0210

Xestión da montaxe e mantemento de subestacións eléctricas

3

7,74

ENAS0108

Montaxe e mantemento de redes de gas

2

7,56

ENAS0110

Montaxe, posta en servizo, mantemento, inspección e revisión de instalacións receptoras e aparellos de gas

2

7,69

Ferrol

Si

ENAS0208

Xestión da montaxe e mantemento de redes de gas

3

7,39

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

2

7,9

Si

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

2

7,95

A Baixa Limia, A Barcala, A Coruña, A Ulloa, Betanzos, Fisterra, Lugo, Meira, O Ribeiro, Ordes, Os Ancares, Ourense, Santiago, Terra de Celanova, Terra de Soneira, Terra de Trives, Viana, Vigo

Si

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

1

7,94

Si

Si

EOCB0110

Pintura decorativa en construción

2

7,72

Si

EOCB0111

Cubertas inclinadas

2

8,1

Si

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

1

7,84

Si

Si

EOCB0209

Operacións auxiliares de acabamentos ríxidos e urbanización

1

8,17

A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo

Si

EOCB0210

Revestimentos con pastas e argamasas en construción

2

8,15

Si

EOCB0211

Pavimentos e albanelaría de urbanización

2

8,15

Si

EOCB0310

Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción

2

8,01

Ourense

Si

EOCB0311

Pintura industrial en construción

2

7,74

Lugo

Si

EOCE0109

Levantamentos e implantacións

3

7,75

Si

EOCE0111

Armaduras pasivas para formigón

2

8,07

Si

EOCE0211

Encofrados

2

8,07

Eume, Noia, Ourense, Vigo

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

1

7,77

Si

EOCJ0109

Montaxe de estadas tubulares

2

7,95

Lugo, Caldas, Vigo

Si

EOCJ0110

Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos

2

7,68

Lugo, Ourense, Vigo

Si

EOCJ0111

Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas

2

8,06

Si

EOCJ0211

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e biombos

2

7,99

Si

EOCJ0311

Operacións básicas de revestimentos lixeiros e técnicos en construción

1

7,8

Lugo, Ourense, O Morrazo, Santiago, Vigo

Si

EOCO0108

Representación de proxectos de edificación

3

7,67

A Coruña, Lugo, Ourense

Si

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

3

7,47

Si

EOCO0112

Control de execución de obras de edificación

3

7,6

Si

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

3

7,55

A Mariña Oriental, Bergantiños, Lugo

Si

EOCO0212

Control de execución de obras civís

3

7,52

Si

FCOV02 (*)

Comunicación en lingua castelá N3

3

7,45

FCOV05 (*)

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

2

7,61

FCOV06 (*)

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

3

7,61

FCOV12 (*)

Competencia matemática N3

3

7,45

FCOV22 (*)

Comunicación en lingua castelá N2

2

7,45

FCOV23 (*)

Competencia matemática N2

2

7,45

FCOV26 (*)

Comunicación en lingua castelá, competencia matemática e comunicación en lingua estranxeira (inglés) N2

2

8,32

FCOV27 (*)

Comunicación en lingua castelá e competencia matemática N2

2

8,32

FCOV28 (*)

Comunicación en lingua castelá, competencia matemática e comunicación en lingua estranxeira (inglés) N3

3

8,32

FCOV29 (*)

Comunicación en lingua castelá e competencia matemática N3

3

8,32

FCOV32 (*)

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N2

2

8,32

FCOV33 (*)

Comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática N3

3

8,32

FCOVXX01 (*)

Comunicación en lingua galega N2

2

7,45

FCOVXX02 (*)

Comunicación en lingua galega N3

3

7,45

FMEA0111

Montaxe de estruturas e instalación de sistemas e equipamentos de aeronaves

2

8,25

FMEA0211

Fabricación de elementos aeroespaciais con materiais compostos

2

8,26

Ourense

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

2

8,1

A Coruña, Ferrol, Vigo

Si

FMEC0109

Produción en construcións metálicas

3

8,03

FMEC0119_2

Soldadura por arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible, soldada MIG/MAG

2

8,25

Si

Si

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

3

8,01

A Terra Chá, Ferrol, Lugo, Vigo

FMEC0209

Deseño de canalización industrial

3

7,95

Ferrol, Lugo, Vigo

FMEC0219_2

Soldadura por arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible, soldada TIG

2

8,25

Si

Si

FMEC0309

Deseño na industria naval

3

8,13

A Terra Chá, Vigo

FMEC0319_2

Soldadura por arco con eléctrodo revestido

2

8,25

Si

Si

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

1

7,58

A Mariña Occidental, Lugo, O Morrazo, Ourense

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

2

7,79

A Coruña

Si

FMEE0308

Deseño de produtos de fabricación mecánica

3

7,73

FMEF0108

Fusión e coada

2

7,59

FMEF0208

Moldaxe e macharía

2

7,68

FMEF0308

Produción en fundición e pulvimetalurxia

3

7,59

FMEH0109

Mecanización por arranque de labra

2

7,79

Si

FMEH0110

Tratamentos térmicos en fabricación mecánica

2

7,89

FMEH0209

Mecanización por corte e conformación

2

7,81

FMEH0309

Tratamentos superficiais

2

7,78

FMEH0409

Mecanización por abrasión, electroerosión e procedementos especiais

2

7,77

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

3

8,04

Si

FMEM0111

Fabricación por desbastamento

3

7,96

FMEM0209

Produción en mecanización, conformación e montaxe mecánica

3

8,02

FMEM0211

Fabricación por mecanización a alta velocidade e alto rendemento

3

7,98

FMEM0309

Deseño de útiles de procesamento de chapa

3

7,87

FMEM0311

Fabricación de cortantes para a produción de pezas de chapa metálica

3

7,93

FMEM0409

Deseño de moldes e modelos para fundición ou forxa

3

8,06

FMEM0411

Fabricación de moldes para a produción de pezas poliméricas e de aliaxes lixeiras

3

8,02

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

1

7,38

A Fonsagrada, A Ulloa, Arzúa, Sarria, Terra de Caldelas, Terra de Trives, Viana

HOTA0208

Xestión de pisos e limpeza de aloxamentos

3

7,52

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

3

7,2

Arzúa, Ferrol, Lugo

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

3

7,38

Ourense

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

3

7,42

Lugo

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

3

7,44

Lugo, Ourense

HOTJ0110

Actividades para o xogo en mesas de casinos

2

7,37

HOTJ0111

Operacións para o xogo en establecementos de bingo

1

7,3

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

1

8,05

Si

HOTR0109

Operacións básicas de pastelaría

1

7,94

Si

HOTR0110

Dirección e produción en cociña

3

7,55

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

1

7,92

Si

HOTR0209

Sumillaría

3

7,93

HOTR0210

Dirección e produción en pastelaría

3

7,55

HOTR0308

Operacións básicas de cátering

1

8,04

Si

HOTR0309

Dirección en restauración

3

7,98

HOTR0408

Cociña

2

8,17

Si

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

3

7,99

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

2

7,89

Si

HOTR0509

Repostaría

2

8

Santiago

HOTR0608

Servizos de restaurante

2

7,93

A Coruña, O Carballiño, Vigo

HOTT0112

Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario

2

7,5

HOTU0109

Aloxamento rural

2

7,79

HOTU0111

Garda de refuxios e albergues de montaña

2

7,29

IEXD0108

Elaboración de pedra natural

2

7,31

Quiroga

Si

IEXD0109

Deseño e coordinación de proxectos en pedra natural

3

7,31

Si

IEXD0208

Extracción de pedra natural

2

7,31

IEXD0209

Obras de artesanía e restauración en pedra natural

2

7,31

Si

IEXD0308

Operacións auxiliares en plantas de elaboración de pedra natural e de tratamento e beneficio de minerais e rochas

1

7,25

IEXD0309

Desenvolvemento e supervisión de obras de restauración en pedra natural

3

7,29

Si

IEXD0409

Colocación de pedra natural

2

7,44

Si

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

1

7,71

Si

IEXM0110

Escavación subterránea mecanizada de arranque selectivo

2

7,77

IEXM0209

Sondaxes

2

7,81

IEXM0210

Escavación subterránea mecanizada dirixida de pequena sección

2

7,77

IEXM0309

Tratamento e beneficio de minerais, rochas e outros materiais

2

7,81

IEXM0310

Escavación subterránea mecanizada a sección completa con tuneladoras

3

7,75

IEXM0409

Escavación subterránea con explosivos

2

7,81

IEXM0509

Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas

2

7,77

Quiroga

IEXM0609

Operacións auxiliares na montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipamentos de escavacións e planta

1

7,71

IEXM0709

Montaxe e mantemento mecánico de instalacións e equipamentos semimóbiles en escavacións e plantas

2

7,77

IEXM0809

Escavación a ceo aberto con explosivos

2

7,77

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

2

7,75

Si

IFCD0111

Programación en linguaxes estruturadas de aplicacións de xestión

3

7,94

A Coruña, Ferrol, Vigo

IFCD0112

Programación con linguaxes orientadas a obxectos e bases de datos relacionais

3

8,03

Si

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

3

8

Si

IFCD0211

Sistemas de xestión de información

3

8,01

Si

IFCM0110

Operación en sistemas de comunicacións de voz e datos

2

7,93

IFCM0111

Mantemento de segundo nivel en sistemas de radiocomunicacións

3

8,25

IFCM0210

Mantemento de primeiro nivel en sistemas de radiocomunicacións

2

8,07

IFCM0310

Xestión de redes de voz e datos

3

8,06

IFCM0410

Xestión e supervisión de alarmas en redes de comunicacións

3

8,22

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

1

7,98

Si

IFCT0109

Seguridade informática

3

8,02

Si

IFCT0110

Operación de redes departamentais

2

8,01

A Mariña Central, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Tabeirós-Terra de Montes, Vigo

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

2

7,87

Si

IFCT0210

Operación de sistemas informáticos

2

8,08

Si

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

2

7,97

A Coruña

IFCT0310

Administración de bases de datos

3

8,02

Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de accesos e presenza, e de videovixilancia

3

8,07

Vigo

IFCT0410

Administración e deseño de redes departamentais

3

8,06

Ferrol, Vigo

IFCT0509

Administración de servizos da internet

3

8,04

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

3

8,08

A Mariña Central, Vigo

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

3

7,99

Si

IFCT0610

Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

3

7,99

Vigo

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

1

8,09

Si

Si

IMAI0110

Instalación e mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e protección pasiva contra o lume

2

8,01

Si

IMAI0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de redes e sistemas de distribución de fluídos

3

7,98

IMAI0210

Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de illamento térmico, acústico e contra o lume

3

7,96

Si

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

2

8,1

Ferrol, Vigo

Si

IMAQ0110

Instalación e mantemento de ascensores e outros equipamentos fixos de elevación e transporte

2

8,19

Si

IMAQ0208

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas de produción

3

7,93

Si

IMAQ0210

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de manutención, elevación e transporte

3

7,99

Si

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

2

8,18

Ourense, Pontevedra, Vigo

Si

IMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción

3

8,15

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

2

8,03

Ourense, Vigo

Si

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

3

7,64

Vigo

Si

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

3

7,68

Si

IMAR0309

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións frigoríficas

3

7,73

Si

IMAR0408

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

2

8,09

A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo

Si

IMAR0409

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións de climatización e ventilación-extracción

3

7,95

IMAR0508

Desenvolvemento de proxectos de instalacións caloríficas

3

7,97

Lugo

Si

IMAR0509

Planificación, xestión e realización do mantemento e supervisión da montaxe de instalacións caloríficas

3

7,8

Si

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

1

7,39

Si

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

3

7,53

IMPE0110

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas

3

7,47

IMPE0111

Asesoría integral de imaxe persoal

3

7,43

IMPE0209

Maquillaxe integral

3

7,42

Si

IMPE0210

Tratamentos estéticos

3

7,47

Vigo

IMPE0211

Caracterización de personaxes

3

7,28

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

2

7,63

Si

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

2

7,41

Si

IMPP0308

Hidrotermal

3

7,92

O Ribeiro, Ourense

IMPQ0108

Servizos auxiliares de salón de peiteado

1

7,38

Si

IMPQ0109

Peiteado técnico-artístico

3

7,51

IMPQ0208

Salón de peiteado

2

7,42

Si

IMPQ0308

Tratamentos capilares estéticos

3

7,44

IMSD0108

Asistencia á realización en televisión

3

8,08

IMSE0109

Luminotecnia para o espectáculo en vivo

3

7,69

IMSE0111

Animación musical e visual en vivo e en directo

2

7,54

A Coruña

IMST0109

Produción fotográfica

3

7,79

IMST0110

Operacións de produción de laboratorio de imaxe

2

7,3

IMST0210

Produción en laboratorio de imaxe

3

7,28

IMSV0108

Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais

3

8,14

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

3

7,6

IMSV0208

Asistencia á produción en televisión

3

8,16

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos

3

7,63

IMSV0308

Cámara de cinema, vídeo e televisión

3

8,07

IMSV0408

Asistencia á dirección cinematográfica e de obras audiovisuais

3

7,94

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

1

7,87

INAD0109

Elaboración de azucre

2

7,79

INAD0110

Fabricación de produtos de cafés e sucedáneos de café

2

7,82

INAD0210

Elaboración de produtos para a alimentación animal

2

7,78

INAD0310

Fabricación de produtos de torradura e de aperitivos extrusionados

2

8,09

INAE0109

Queixaría

2

8,05

INAE0110

Industrias lácteas

3

7,83

Meira

INAE0209

Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos

2

7,84

INAF0108

Panadaría e bolaría

2

8,02

Si

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

2

7,85

INAF0110

Industrias de derivados de cereais e de doces

3

7,67

INAH0109

Elaboración de viños e licores

2

8,31

O Ribeiro

INAH0110

Industrias derivadas da uva e do viño

3

8,21

O Ribeiro

INAH0209

Enotecnia

3

8,21

O Ribeiro

INAH0210

Elaboración de cervexa

2

7,94

INAH0310

Elaboración de refrescos e augas de bebida envasadas

2

7,9

INAI0108

Carnizaría e elaboración de produtos cárnicos

2

8,02

A Terra Chá, Deza, Terra de Celanova

INAI0109

Industrias cárnicas

3

7,97

INAI0208

Sacrificio, preparación da canal e despezamento de animais

2

8,02

A Terra Chá

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

2

8,05

INAJ0110

Industrias de produtos da pesca e da acuicultura

3

7,98

INAK0109

Obtención de aceites de oliva

2

7,84

INAK0110

Industrias do aceite e graxas comestibles

3

7,99

INAK0209

Obtención de aceites de sementes e graxas

2

7,84

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

1

7,84

O Baixo Miño, O Salnés, Vigo

INAV0109

Fabricación de conservas vexetais

2

7,98

INAV0110

Industrias de conservas e zumes vexetais

3

7,76

MAMA0109

Fabricación de tapóns de cortiza

1

6,39

MAMA0110

Obtención de chapas, taboleiros contrachapados e rechapados

2

6,56

MAMA0209

Serrado de madeira

2

6,73

MAMA0210

Fabricación de taboleiros de partículas e fibras de madeira

2

6,62

MAMA0309

Fabricación de obxectos de cortiza

1

6,55

MAMA0310

Preparación da madeira

2

6,6

MAMB0110

Proxectos de instalación e amoblamento

3

6,71

Santiago

MAMB0210

Montaxe e instalación de construcións de madeira

2

6,74

Ferrol

MAMD0109

Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble

1

6,54

MAMD0110

Organización e xestión da produción en industrias do moble e de carpintaría

3

7,52

MAMD0209

Traballos de carpintaría e moble

1

7,68

Si

Si

MAMD0210

Planificación e xestión da fabricación en industrias de madeira e cortiza

3

6,42

MAMD0309

Proxectos de carpintaría e moble

3

6,42

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

2

8,06

A Coruña, Bergantiños, Ferrol, Tabeirós-Terra de Montes

Si

MAMR0208

Acabamento de carpintaría e moble

2

8

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

2

7,98

Vigo

MAMR0408

Instalación de mobles

2

8,05

A Coruña, Valdeorras

Si

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

2

8,02

Muros, O Baixo Miño, Ordes

Si

MAPB0112

Actividades subacuáticas para instalacións acuícolas e colleita de recursos

1

7,09

MAPN0108

Confección e mantemento de artes e aparellos

2

6,86

O Morrazo, Terra de Soneira

MAPN0109

Actividades auxiliares e de apoio ao buque en porto

1

7,77

MAPN0110

Actividades en pesca con arte de enmallado e marisqueo, e en transporte marítimo

1

6,82

Fisterra, Muros, Noia

MAPN0111

Pesca local

2

6,83

MAPN0112

Actividades de extracción e recollida de crustáceos adheridos ás rochas

1

6,55

MAPN0209

Organización de lonxas

3

6,9

MAPN0210

Actividades en pesca en palangre, arrastre e cerco, e en transporte marítimo

1

6,82

MAPN0211

Operacións de coordinación en cuberta e parque de pesca

2

6,88

MAPN0212

Goberno de embarcacións e motos náuticas destinadas ao socorrismo acuático

2

6,56

MAPN0310

Amarre de porto e monoboias

1

7,78

MAPN0312

Manipulación e conservación en pesca e acuicultura

2

6,58

MAPN0410

Operacións en transporte marítimo e pesca de baixura

2

6,88

MAPN0412

Operacións de bombeo para carga e descarga do buque

2

6,58

MAPN0510

Navegación en augas interiores e próximas á costa

2

6,68

MAPN0512

Actividades auxiliares de mantemento de máquinas, equipamentos e instalacións do buque

1

6,54

MAPN0610

Documentación pesqueira

3

6,73

MAPN0612

Mantemento dos equipamentos dun parque de pesca e da instalación frigorífica

2

6,58

MAPN0710

Observación da actividade e control das capturas dun buque pesqueiro

3

6,82

MAPN0712

Operacións portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba e transbordo

2

6,8

A Coruña, O Morrazo, Vigo

MAPU0108

Engorda de peixes, crustáceos e cefalópodos

2

6,78

MAPU0109

Engorda de moluscos bivalvos

2

6,78

MAPU0110

Produción en criadeiro de acuicultura

2

6,91

MAPU0111

Xestión da produción de criadeiro en acuicultura

3

6,87

MAPU0112

Mantemento de instalacións en acuicultura

2

6,58

MAPU0209

Actividades de engorda de especies acuícolas

1

6,87

MAPU0210

Xestión da produción de engorda en acuicultura

3

6,8

MAPU0309

Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas

1

6,87

MAPU0409

Produción de alimento vivo

2

6,88

QUIA0108

Ensaios físicos e fisicoquímicos

3

8,18

QUIA0110

Organización e control de ensaios non destrutivos

3

8,24

QUIA0111

Análise biotecnolóxica

3

8,23

QUIA0112

Organización e control de ensaios destrutivos de caracterización de materiais e produtos

3

8,3

QUIA0208

Ensaios microbiolóxicos e biotecnolóxicos

3

8,17

QUIB0108

Xestión e control de planta química

3

8,25

QUIE0108

Operacións básicas en planta química

2

8,27

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

3

8,24

QUIE0111

Organización e control de procesos e realización de servizos biotecnolóxicos

3

8,24

QUIE0208

Operacións en instalacións de enerxía e de servizos auxiliares

2

8,22

QUIE0308

Operacións auxiliares e de almacén en industrias e laboratorios químicos

1

8,16

QUIE0408

Operacións de movementos e entrega de produtos na industria química

2

8,19

QUIL0108

Análise química

3

7,94

QUIM0109

Elaboración de produtos farmacéuticos e afíns

2

8,26

QUIM0110

Organización e control da fabricación de produtos farmacéuticos e afíns

3

8,24

QUIM0210

Organización e control do acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

3

8,24

QUIM0309

Operacións de acondicionado de produtos farmacéuticos e afíns

2

8,27

QUIO0109

Preparación de pastas papeleiras

2

8,18

QUIO0110

Recuperación de lixivias negras e enerxía

2

8,26

QUIO0112

Fabricación de pastas químicas e/ou semiquímicas

2

8,37

QUIO0212

Control do produto pasteiro-papeleiro

3

8,35

QUIT0109

Operacións de transformación de polímeros termo-estables e os seus compostos

2

7,86

QUIT0110

Organización e control da transformación de polímeros termoestables e os seus compostos

3

7,96

QUIT0209

Operacións de transformación de polímeros termoplásticos

2

7,85

QUIT0309

Operacións de transformación de caucho

2

7,85

QUIT0409

Organización e control da transformación de caucho

3

7,96

QUIT0509

Organización e control da transformación de polímeros termoplásticos

3

7,96

SANP0108

Tanatopraxia

3

7,84

A Coruña, A Mariña Central, Lugo, Ourense, Vigo

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

2

8,07

Si

SANT0208

Transporte sanitario

2

7,86

Si

SEAD0111

Extinción de incendios e salvamento

2

7,19

O Condado, Vigo

SEAD0112

Vixilancia, seguridade privada e protección de persoas

2

7,75

Si

SEAD0211

Prevención de incendios e mantemento

2

7,36

SEAD0212

Vixilancia, seguridade privada e protección de explosivos

2

7,72

Si

SEAD0311

Xestión e coordinación en protección civil e emerxencias

3

6,96

SEAD0312

Teleoperacións de atención, xestión e coordinación en emerxencias

3

6,84

SEAD0411

Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

2

7,46

A Baixa Limia, A Paradanta

SEAD0412

Adestramento de base e educación canina

2

6,87

SEAD0511

Coordinación de operacións en incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural

3

7,01

SEAD0512

Instrución canina en operacións de seguridade e protección civil

3

6,86

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

2

7,64

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

3

7,71

A Coruña, Santiago, Vigo

SEAG0110

Servizos para o control de pragas

2

7,71

A Barbanza, Lugo, Ourense

SEAG0111

Control da contaminación atmosférica

3

7,04

SEAG0112

Control de ruídos, vibracións e illamento acústico

3

7,04

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

1

7,71

Si

SEAG0210

Operación de estacións de tratamento de augas

2

7,84

Santiago

SEAG0211

Xestión ambiental

3

7,81

Si

SEAG0212

Mantemento hixiénico-sanitario de instalacións susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos e a súa diseminación por aerosois

2

7,56

Lugo

SEAG0309

Control e protección do medio natural

3

7,74

Santiago

SEAG0311

Xestión de servizos para o control de organismos nocivos

3

7,86

Lugo

SSCB0109

Dinamización comunitaria

3

7,78

A Coruña, Ferrol, Vigo

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

3

7,73

Si

SSCB0111

Prestación de servizos bibliotecarios

3

7,63

A Coruña

SSCB0209

Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

2

7,83

Si

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

3

7,77

Si

SSCE0109

Información xuvenil

3

7,58

SSCE0110

Habilitación para a docencia nos graos A, B e C do Sistema de formación profesional

3

7,71

Si

SSCE0111

Promoción e intervención socioeducativa con persoas con discapacidade

3

7,45

A Coruña, Vigo

SSCE0112

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) en centros educativos

3

7,87

A Coruña, Vigo

SSCE0212

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes

3

7,63

Si

SSCG0109

Inserción laboral de persoas con discapacidade

3

7,26

Vigo

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

2

7,34

Si

SSCG0112

Promoción e participación da comunidade xorda

3

7,41

SSCG0209

Mediación comunitaria

3

7,36

A Coruña

SSCG0211

Mediación entre a persoa xordo-cega e a comunidade

3

7,63

SSCI0109

Emprego doméstico

1

7,38

A Baixa Limia, A Fonsagrada, Betanzos, Ferrol, Noia, Ortegal, Terra de Celanova, Terra de Melide, Verín, Vigo

SSCI0112

Instrución de cans de asistencia

3

6,21

SSCI0209

Xestión e organización de equipos de limpeza

3

6,07

SSCI0212

Actividades funerarias e de mantemento en cemiterios

1

6,05

SSCI0312

Atención ao cliente e organización de actos de protocolo en servizos funerarios

2

6,97

Lugo, Ourense

SSCI0412

Operacións en servizos funerarios

2

6,97

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

1

7,39

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

2

7,35

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

2

7,39

Si

TCPC0109

Reparación de calzado e marroquinaría

1

7,37

TCPC0112

Patronaxe de calzado e marroquinaría

3

7,68

TCPC0212

Fabricación de calzado a medida e ortopédico

2

7,69

TCPF0109

Arranxos e adaptacións de garantías e artigos en téxtil e pel

1

7,48

A Coruña, A Limia, Allariz-Maceda, Bergantiños, Ourense

TCPF0110

Operacións auxiliares de gornición

1

7,41

TCPF0111

Operacións auxiliares de curtidos

1

7,41

TCPF0112

Corte, montado e acabamento en peletaría

2

7,04

TCPF0209

Operacións auxiliares de tapizado de mobiliario e mural

1

7,29

TCPF0212

Confección de vestiario a medida en téxtil e pel

2

7,26

TCPF0309

Cortinas e complementos de decoración

1

7,42

Bergantiños

TCPF0312

Control de calidade de produtos en téxtil e pel

3

7,29

TCPF0412

Asistencia técnica na loxística dos procesos de externalización da produción téxtil, pel e confección

3

7,41

TCPF0512

Corte de materiais

2

7,25

TCPF0612

Ensamblaxe de materiais

2

7,25

TCPF0712

Patronaxe de artigos de confección en téxtil e pel

3

7,28

Ourense

TCPF0812

Xestión de xastraría do espectáculo en vivo

3

7,28

TCPF0912

Realización de vestiario para o espectáculo

3

7,28

TCPN0109

Operacións auxiliares de ennobrecemento téxtil

1

7,38

TCPN0112

Branqueo e tintura de materias téxtiles

2

7,23

TCPN0212

Aprestos e acabamentos de materias e artigos téxtiles

2

7,23

TCPN0312

Operacións auxiliares de lavandaría industrial e de proximidade

1

7,22

TCPN0412

Deseño técnico de estampaxe téxtil

3

7,26

TCPN0512

Acabamento de peles

2

7,24

TCPN0612

Tintura e engraxado de peles

2

7,24

TCPP0110

Operacións auxiliares de procesos téxtiles

1

7,6

TCPP0112

Desenvolvemento de téxtiles técnicos

3

7,28

TCPP0212

Tecedura de punto por urdidoira

2

7,25

TCPP0312

Fiado e teas non tecidas

2

7,25

TCPP0412

Asistencia á conservación e restauración de tapices e alfombras

3

7,24

TCPP0512

Xestión da produción e calidade de tecedura de punto

3

7,28

TCPP0612

Tecedura de calada

2

7,26

TCPP0712

Tecedura de punto por trama ou recollida

2

7,26

TCPP0812

Xestión da produción e calidade do fiado, teas non tecidas e tecedura de calada

3

7,29

TMVB0111

Mantemento dos sistemas mecánicos de material de rodaxe ferroviario

2

7,86

TMVB0211

Mantemento de sistemas eléctricos e electrónicos de material de rodaxe ferroviario

2

7,86

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

1

8,04

Si

TMVG0110

Planificación e control da área de electromecánica

3

8,05

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

2

7,89

Si

TMVG0210

Mantemento de sistemas de rodaxe e transmisión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil, os seus equipamentos e apeiros

2

7,79

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

2

8,05

Lugo, Ourense

TMVG0310

Mantemento do motor e dos sistemas eléctricos, de seguridade e confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil

2

7,82

TMVG0409

Mantemento do motor e dos seus sistemas auxiliares

2

8,03

Lugo

TMVI0108

Condución de autobuses

2

8,06

A Limia, Ourense, Vigo, Xallas

TMVI0112

Condución profesional de vehículos turismos e furgonetas

2

7,36

Arzúa, O Salnés, Pontevedra, Vigo

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

2

8,09

Si

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

1

8,04

Lugo, O Condado, Ourense

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

2

8,07

A Coruña, A Mariña Occidental, Lugo, Ourense, Vigo

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

2

8,06

Lugo, Ourense

TMVL0409

Embelecemento e decoración de superficies de vehículos

2

8,08

Lugo

TMVL0509

Pintura de vehículos

2

8,05

Lugo, Ourense

TMVL0609

Planificación e control da área de carrozaría

3

7,8

TMVO0109

Operacións auxiliares de mantemento aeronáutico

1

7,87

TMVO0111

Tripulación de cabina de pasaxeiros

3

7,58

TMVO0112

Operacións auxiliares de asistencia a pasaxeiros, equipaxes, mercadorías e aeronaves en aeroportos

1

7,59

TMVO0212

Asistencia a pasaxeiros, tripulacións, aeronaves e mercadorías en aeroportos

2

7,5

TMVU0110

Operacións auxiliares de mantemento de sistemas e equipamentos de embarcacións deportivas e de recreo

1

7,96

TMVU0111

Pintura, reparación e construción de elementos de plástico reforzado con fibra de embarcacións deportivas e de recreo

2

7,65

TMVU0112

Mantemento da planta propulsora, máquinas e equipamentos auxiliares de embarcacións deportivas e de recreo

2

7,56

TMVU0210

Operacións auxiliares de mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo

1

7,84

TMVU0211

Operacións de mantemento de elementos de madeira de embarcacións deportivas e de recreo

2

7,65

TMVU0212

Mantemento e instalación de sistemas eléctricos e electrónicos de embarcacións deportivas e de recreo

2

7,56

TMVU0311

Mantemento de aparellos de embarcacións deportivas e de recreo

2

7,65

TMVU0312

Organización e supervisión do mantemento dos sistemas e equipamentos de embarcacións deportivas e de recreo

3

7,57

TMVU0412

Organización e supervisión do mantemento do aparello de embarcacións deportivas e de recreo

3

7,57

TMVU0512

Organización e supervisión do mantemento de elementos estruturais e de recubrimento de superficies de embarcacións deportivas e de recreo

3

7,57

VICF0109

Operacións básicas con equipamentos automáticos en planta cerámica

1

7,76

VICF0110

Operacións de fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos

2

7,77

VICF0111

Organización da fabricación de fritas, esmaltes e pigmentos cerámicos

3

7,76

VICF0209

Operacións de reprodución manual ou semiautomática de produtos cerámicos

1

7,76

VICF0210

Operacións de fabricación de produtos cerámicos conformados

2

7,77

VICF0211

Organización da fabricación de produtos cerámicos

3

7,76

VICF0311

Desenvolvemento de composicións cerámicas

3

7,76

VICF0411

Control de materiais, procesos e produtos en laboratorio cerámico

2

7,77

VICI0109

Fabricación e transformación manual e semiautomática de produtos de vidro

1

7,76

VICI0110

Decoración e moldeado de vidro

1

7,76

VICI0112

Ensaios de calidade en industrias do vidro

2

7,72

VICI0212

Organización da fabricación na transformación de produtos de vidro

3

7,69

VICI0312

Organización da fabricación de produtos de vidro

3

7,69

VICI0412

Operacións en liña automática de fabricación e transformación de vidro

2

7,72

(*) Non será necesario impartir este módulo transversal cando o programa da oferta formativa de grao B ou C inclúa a realización do módulo de prevención básica de riscos laborais na construción de 60 horas.

Relación de comarcas e concellos que comprende cada unha delas:

Provincia

Comarca

Concello

Coruña (A)

Barbanza

Boiro, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira

Coruña (A)

Barcala

A Baña, Negreira

Coruña (A)

A Coruña

Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros, Sada

Coruña (A)

Arzúa

Arzúa, Boimorto, O Pino, Touro

Coruña (A)

Bergantiños

Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Ponteceso

Coruña (A)

Betanzos

Aranga, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza-Cesuras, Paderne, Vilarmaior, Vilasantar

Coruña (A)

Eume

Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez

Coruña (A)

Ferrol

Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, As Somozas, Valdoviño

Coruña (A)

Fisterra

Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía

Coruña (A)

Muros

Carnota, Muros

Coruña (A)

Noia

Lousame, Noia, Outes, Porto do Son

Coruña (A)

O Sar

Dodro, Padrón, Rois

Coruña (A)

Ordes

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo

Coruña (A)

Ortegal

Cariño, Cerdido, Mañón, Ortigueira

Coruña (A)

Santiago

Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra, Vedra

Coruña (A)

Terra de Melide

Melide, Santiso, Sobrado, Toques

Coruña (A)

Terra de Soneira

Camariñas, Vimianzo, Zas

Coruña (A)

Xallas

Mazaricos, Santa Comba

Lugo

A Fonsagrada

Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz

Lugo

A Mariña Central

Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, O Valadouro

Lugo

A Mariña Occidental

Cervo, Ourol, O Vicedo, Viveiro, Xove

Lugo

A Mariña Oriental

Barreiros, A Pontenova, Ribadeo, Trabada

Lugo

A Terra Chá

Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, A Pastoriza, Vilalba, Xermade

Lugo

A Ulloa

Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei

Lugo

Chantada

Carballedo, Chantada, Taboada

Lugo

Lugo

Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín, Rábade

Lugo

Meira

Meira, Pol, Ribeira de Piquín, Riotorto

Lugo

Os Ancares

Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Quiroga

Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil

Lugo

Sarria

O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos, Sarria, Triacastela

Lugo

Terra de Lemos

Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao, Sober

Ourense

A Baixa Limia

Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios, Muíños

Ourense

A Limia

Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Xinzo de Limia

Ourense

Allariz-Maceda

Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo

Ourense

O Carballiño

Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro, San Cristovo de Cea

Ourense

O Ribeiro

A Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Ribadavia

Ourense

Ourense

Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén, Vilamarín

Ourense

Terra de Caldelas

Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil, A Teixeira

Ourense

Terra de Celanova

A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás, Verea

Ourense

Terra de Trives

Chandrexa de Queixa, Manzaneda, A Pobra de Trives, San Xoán de Río

Ourense

Valdeorras

O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá, A Veiga, Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Verín

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Riós, Verín, Vilardevós

Ourense

Viana

A Gudiña, A Mezquita, Viana do Bolo, Vilariño de Conso

Pontevedra

A Paradanta

Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente

Pontevedra

Caldas

Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas, Valga

Pontevedra

Deza

Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces

Pontevedra

O Baixo Miño

A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño, Tui

Pontevedra

O Condado

Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño

Pontevedra

O Morrazo

Bueu, Cangas, Marín, Moaña

Pontevedra

O Salnés

Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa

Pontevedra

Pontevedra

Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Vilaboa

Pontevedra

Tabeirós-Terra de Montes

Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei

Pontevedra

Vigo

Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior, Vigo