Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 55-Bis Venres, 20 de marzo de 2020 Páx. 17167

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura e Turismo

DECRETO 57/2020, do 20 de marzo, polo que se nomea directora da Axencia Turismo de Galicia a María Nava Castro Domínguez.

En virtude do establecido no artigo 19.2 dos estatutos da Axencia Turismo de Galicia, aprobados polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos, na disposición adicional primeira do Decreto 106/2018, do 4 de outubro, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Cultura e Turismo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte de marzo de dous mil vinte,

Nomeo directora da Axencia Turismo de Galicia María a Nava Castro Domínguez.

Santiago de Compostela, vinte de marzo de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo