Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146-Bis Mércores, 22 de xullo de 2020 Páx. 29100

I. Disposicións xerais

Consellería de Sanidade

ORDE do 22 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara á unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Así mesmo, mediante a Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de xuño de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no citado Acordo do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

E mediante a Orde do 30 de xuño de 2020 demorouse o restablecemento das actividades dos locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno, e das festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras, nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19, e sobre a base do indicado no informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública, do 4 de xullo de 2020, ditouse a Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19. Na orde recolléronse medidas de prevención específicas de aplicación no ámbito territorial dos ditos concellos para facer fronte ao abrocho existente de Covid-19 e para garantir a súa contención.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública, no artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, nos artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto sexto da orde indicouse que terían efectos desde as 00.00 horas do 6 de xullo de 2020 e que serían obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de modificación ou poderán deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

Ademais, as medidas previstas no punto terceiro da orde, relativas ás restricións á mobilidade e ás agrupacións de persoas para a protección da saúde das persoas ante a existencia dun risco de carácter transmisible, foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto 40/2020, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Lugo, do 8 de xullo de 2020.

En cumprimento do disposto no punto sexto da Orde do 5 de xullo de 2020, procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas previstas nela co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria. Como resultado do dito seguimento, en virtude da Orde do 10 de xullo de 2020 mantivéronse as medidas de prevención contidas na Orde do 5 de xullo de 2020, con efectos desde as 00:00 horas do 11 de xullo de 2020, coa única modificación consistente no levantamento parcial das restricións da mobilidade que se limitaron partindo de dous ámbitos diferentes: por un lado, o concello de Burela, onde se concentra a maior incidencia do abrocho, e por outro, un cinto exterior a Burela, formado polos concellos de Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros e Ribadeo, ámbito cunhas condicións epidemiolóxicas similares, e diferentes das do resto do ámbito territorial, polo número de casos confirmados e de contactos estreitos deles. As restricións á mobilidade no resto dos concellos incluídos no ámbito territorial ao que se estenden as medidas de prevención quedaron levantadas.

Conforme o punto terceiro da Orde do 10 de xullo de 2020 as medidas serían obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días desde a publicación da dita orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

En virtude da Orde do 15 de xullo de 2020 mantivéronse as medidas de prevención contidas na Orde do 10 de xullo de 2020, con efectos desde as 00:00 horas do 16 de xullo de 2020, agás as relativas á mobilidade, que se mantiveron no concello de Burela, dado que concentra a meirande parte dos casos do abrocho.

Conforme o punto terceiro da Orde do 15 de xullo de 2020, as medidas serían obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

En aplicación da previsión indicada, procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria.

Neste sentido, do informe emitido pola Dirección Xeral de Saúde Pública dedúcese que, a pesar da evolución positiva da situación nos últimos días, no ámbito territorial afectado segue a haber unha importante prevalencia da infección. Así mesmo, debe terse en conta que existen casos que non poden asociarse ao resto dos casos coñecidos, polo que existe o risco de que haxa un certo nivel de transmisión oculta e de que, de reducir as medidas, repunte o abrocho. Esta situación, aplicando un xuízo de proporcionalidade, aconsella manter as medidas de prevención existentes en todos os concellos da Mariña, agás as relativas ás restricións á mobilidade en Burela, que xa se poderían levantar. Así mesmo, dada a indicada evolución positiva da situación, modifícase a restrición establecida respecto do horario de apertura da hostalaría e restauración, que se aumenta nunha hora.

A evolución da situación epidemiolóxica impón, en consecuencia, o mantemento da eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 5 de xullo de 2020, agás as indicadas no parágrafo anterior. As medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas sen efecto.

Así mesmo, nesta orde modifícanse determinados números do anexo da Orde do 5 de xullo de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19, relativos ao uso de máscaras, para adaptalos ao Acordo do Consello da xunta de Galicia do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

En atención ao exposto, en aplicación do punto terceiro da Orde do 15 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19, e na condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia,

DISPOÑO:

Primeiro. Mantemento das medidas de prevención previstas na Orde do 5 de xullo de 2020

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica, mantense a eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19, sen prexuízo do indicado nos puntos segundo e terceiro desta orde.

Segundo. Modificación do punto terceiro da Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19

Suprímense as letras a) e b) do número 1 do punto terceiro da Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19.

Terceiro. Modificación do anexo da Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19

O anexo da Orde do 5 de xullo de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19, queda modificado como segue:

Un. Modifícase o número 1.3 do anexo, que queda coa seguinte redacción:

“1.3. Distancia de seguridade interpersoal.

Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal establecida polo Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19 de, polo menos, 1,5 metros ou, na súa falta, medidas alternativas de protección física con uso de máscara e hixiene adecuadas e etiqueta respiratoria.

O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos previstos no número 1.4.”

Dous. Modifícase o número 1.4 do anexo, que queda coa seguinte redacción:

“1.4. Obrigatoriedade do uso de máscaras.

Será obrigatorio o uso da máscara nas condicións establecidas no número 1.3 do anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, modificado polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 17 de xullo de 2020.

Os titulares dos establecementos, espazos ou locais deberán garantir o cumprimento desta obriga neles.”

Tres. Modifícase o número 3.8.6 do anexo, que queda coa seguinte redacción:

“6. Os establecementos de hostalaría e restauración deberán pechar non máis tarde das 00.30 horas, sen que poida permitirse o acceso de ningún cliente nin expedir consumición ningunha desde esa hora, e cun período máximo de desaloxo de trinta minutos.”

Catro. Modifícase o número 3.16.3 do anexo, que queda coa seguinte redacción:

“3. Exceptúase o uso da máscara nas piscinas durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas piscinas.”

Cinco. Modifícase o número 3.20.3 do anexo, que queda coa seguinte redacción:

“3. Exceptúase o uso da máscara nas praias durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas praias.”

Cuarto. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 23 de xullo de 2020. As medidas previstas na Orde do 5 de xullo de 2020 cuxa eficacia se mantén e as introducidas nos puntos segundo e terceiro da presente orde serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de sanidade.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2020

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade