Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249-Bis Venres, 11 de decembro de 2020 Páx. 48764

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 212/2020, do 11 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

I

A expansión do coronavirus COVID-19 xerou unha crise sanitaria sen precedentes recentes. Así, tras a elevación pola Organización Mundial da Saúde da situación de emerxencia de saúde pública pola devandita causa a nivel de pandemia internacional e a adopción, por algunhas comunidades autónomas como a galega, de medidas de prevención, mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, declaración que afectou todo o territorio nacional, cunha duración inicial de quince días naturais, pero que foi obxecto de sucesivas prórrogas autorizadas polo Congreso dos Deputados.

O levantamento dese estado de alarma, non obstante, non puxo fin á crise sanitaria, o que xustificou a adopción de medidas, como as previstas, no ámbito estatal, no Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, así como as medidas de prevención que foron adoptando as diferentes comunidades autónomas. En concreto, no caso da Comunidade Autónoma de Galicia, a resposta á crise sanitaria foi, fundamentalmente, ademais do mantemento da declaración de situación de emerxencia sanitaria efectuada polo acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, a adopción, ao abeiro da lexislación sanitaria, ordinaria e orgánica, de medidas de prevención, tanto de carácter xeral, para todo o territorio autonómico, como de maneira específica, a través de diferentes ordes da persoa titular da Consellería de Sanidade, en atención á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Mediante o Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, declarouse o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Esa declaración afectou todo o territorio nacional e a súa duración inicial esténdese, conforme o disposto no seu artigo 4, ata as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020.

Conforme o artigo 2 do devandito real decreto, para os efectos do estado de alarma, a autoridade competente será o Goberno da nación. En cada comunidade autónoma e cidade con Estatuto de autonomía, a autoridade competente delegada será quen desempeñe a presidencia da comunidade autónoma ou cidade con Estatuto de autonomía, nos termos establecidos no real decreto. As autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para ditar, por delegación do Goberno da nación, as ordes, resolucións e disposicións para a aplicación do previsto nos artigos 5 ao 11 do real decreto, sen que para iso sexa preciso tramitar ningún procedemento administrativo, nin será de aplicación o previsto no segundo parágrafo do artigo 8.6 e no artigo 10.8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

En concreto, o artigo 6 do Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, prevé que a autoridade competente delegada que corresponda poderá limitar a entrada e saída de persoas no territorio de cada comunidade autónoma ou en ámbitos territoriais de carácter xeograficamente inferiores á comunidade autónoma, coas excepcións previstas no artigo 6.1.

Pola súa banda, o artigo 7 do mesmo texto normativo dispón que a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados coma ao aire libre, quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, salvo que se trate de conviventes, e sen prexuízo das excepcións que se establezan en relación con dependencias, instalacións e establecementos abertos ao público. A permanencia de grupos de persoas en espazos de uso privado quedará condicionada a que non se supere o número máximo de seis persoas, salvo que se trate de conviventes. No caso das agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes como persoas non conviventes, o número máximo será de seis persoas. Conforme o artigo 9, a eficacia desta medida nunha comunidade autónoma producirase cando a autoridade competente delegada o determine. Ademais, o artigo 7 recolle a posibilidade de que a autoridade competente delegada correspondente determine, no seu ámbito territorial, en vista da evolución dos indicadores sanitarios, epidemiolóxicos, sociais, económicos e de mobilidade, logo de comunicación ao Ministerio de Sanidade e de acordo co previsto no artigo 13, que o número máximo sexa inferior a seis persoas, salvo que se trate de conviventes. Así mesmo, as autoridades competentes delegadas poderán, no seu ámbito territorial, establecer excepcións respecto de persoas menores ou dependentes, así como calquera outra flexibilización da limitación.

De acordo co artigo 8 do real decreto, a autoridade competente delegada poderá limitar a permanencia de persoas en lugares de culto mediante a fixación de limitación de capacidade para reunións, celebracións e encontros relixiosos, atendendo ao risco de transmisión que poida resultar dos encontros colectivos, sen que tal limitación poida afectar en ningún caso o exercicio privado e individual da liberdade relixiosa.

E, conforme o artigo 10 da norma, a autoridade competente delegada en cada comunidade autónoma poderá, no seu ámbito territorial, en vista da evolución dos indicadores sanitarios, epidemiolóxicos, sociais, económicos e de mobilidade, logo de comunicación ao Ministerio de Sanidade e de acordo co previsto no artigo 13, modular, flexibilizar e suspender a aplicación das medidas previstas nos artigos 6, 7 e 8, co alcance e ámbito territorial que determine.

O 29 de outubro de 2020, o Congreso dos Deputados autorizou a prórroga do estado de alarma ata o 9 de maio de 2021. Conforme o artigo 2 do Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, polo que se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, a prórroga establecida no devandito real decreto estenderase desde as 00.00 horas do día 9 de novembro de 2020 ata as 00.00 horas do día 9 de maio de 2021, e someterase ás condicións establecidas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, e nos decretos que, se é o caso, se adopten en uso da habilitación conferida pola disposición derradeira primeira do citado Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, sen prexuízo do establecido nas disposicións que recolle o propio real decreto de prórroga.

En consecuencia, durante a vixencia do estado de alarma e da súa prórroga, as medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, deberán adoptarse na condición de autoridade competente delegada, nos termos previstos no devandito real decreto e no real decreto de prórroga.

Non obstante, as medidas previstas no Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, non esgotan todas as que poden ser adoptadas para facer fronte á crise sanitaria. Neste sentido, como prevé expresamente o seu artigo 12, cada Administración conservará as competencias que lle outorga a lexislación vixente, así como a xestión dos seus servizos e do seu persoal, para adoptar as medidas que considere necesarias, sen prexuízo do establecido no real decreto.

Polo tanto, como destaca a propia exposición de motivos do real decreto, durante a vixencia do estado de alarma, as administracións sanitarias competentes en saúde pública, no non previsto nesa norma, deberán continuar adoptando as medidas necesarias para afrontar a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo COVID-19, conforme a lexislación sanitaria, en particular, a Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; a Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, e a Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, así como a normativa autonómica correspondente.

II

Neste contexto normativo derivado do estado de alarma vixente, e ante a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia, ditouse o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

Así, o devandito decreto respondeu á situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia mediante a adopción, na condición de autoridade competente delegada, das seguintes medidas:

a) Establecemento, con efectos desde as 00.00 horas do día 4 de decembro de 2020, de limitacións da entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais, agás certas excepcións, coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade e de conter a irradiación a outros lugares limítrofes dos correspondentes ámbitos territoriais delimitados.

b) Limitación, con efectos desde as 00.00 horas do día 4 de decembro de 2020, e con carácter xeral no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, da permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público e de uso privado, agás supostos excepcionais e xustificados, aos formados por un máximo de seis persoas, agás que sexan persoas conviventes.

Malia o anterior, en determinados ámbitos territoriais e unha vez atendida a situación epidemiolóxica e sanitaria máis desfavorable existente neles ou en concellos cos cales existe unha forte interrelación, procedeuse a establecer a medida máis restritiva consistente na limitación de grupos aos constituídos por catro persoas, agás que sexan persoas conviventes.

c) Limitación da permanencia de persoas en lugares de culto. Mantivéronse, con efectos desde as 00.00 horas do día 4 de decembro de 2020, os límites de capacidade que se viñan aplicando actualmente na Comunidade Autónoma de Galicia, adaptando a súa aplicación á nova situación existente. Todo isto co fin de evitar concentracións de persoas e de manter a coherencia cos límites de capacidade que se prevén para outras actividades co obxectivo de previr e reducir o risco de transmisión.

Respecto da eficacia das medidas, de acordo co punto quinto do decreto, en cumprimento dos principios de necesidade e de proporcionalidade, estas deben ser obxecto de seguimento e de avaliación continua co fin de garantir a súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria, para os efectos, de ser necesario, da súa modificación ou levantamento.

Por último, adoptáronse medidas temporais restritivas da mobilidade da entrada e saída de persoas do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia desde as 00.00 horas do día 4 de decembro de 2020 ata as 00.00 horas do día 9 de decembro de 2020.

Posteriormente ditouse o Decreto 203/2020, do 4 de decembro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. Neste decreto, dada a evolución favorable que se produciu nos concellos de Oleiros, Burela, Fene, Neda, Lalín e Oroso, levantouse neles a limitación perimetral, así como as limitacións máis restritivas ás agrupacións de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto que eran de aplicación nalgún deles de acordo co número 2 do punto segundo e co número 2 do punto terceiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro. Por outra banda, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria do concello de Boiro determinou a necesidade de aplicación nese concello, con urxencia, das limitacións de entrada e saída de persoas previstas no punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, e das limitacións máis restritivas ás agrupacións de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto, contidas, respectivamente, no número 2 do punto segundo e no número 2 do punto terceiro do devandito decreto.

III

O proceso constante de revisión da situación sanitaria e epidemiolóxica resulta indispensable para manter un nivel de perfecta correspondencia entre as medidas adoptadas e a situación sanitaria que as xustifica. Neste sentido, a evolución epidemiolóxica e sanitaria de diversos concellos fai necesaria unha modificación do Decreto 202/2020, do 3 de decembro.

Así, en primeiro lugar, de acordo co informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 11 de decembro de 2020, a evolución favorable que se produciu nos concellos de Silleda, Ribadavia, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Cabana de Bergantiños, Vilanova de Arousa e Xinzo de Limia, determina que se deba levantar, nestes concellos, a limitación perimetral, así como as limitacións máis restritivas ás agrupacións de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto que eran de aplicación nalgún deles de acordo co número 2 do punto segundo e co número 2 do punto terceiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro.

Así mesmo, de acordo co citado informe, a melloría observada no concello de Lugo determina que se deban levantar neste concello as limitacións máis restritivas ás agrupacións de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto que eran de aplicación nel de acordo co número 2 do punto segundo e co número 2 do punto terceiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro.

Adicionalmente, a melloría observada no concello de Narón determina que poida pasar a integrarse no peche perimetral conxuntamente co concello de Ferrol. Tamén, a mellora do concello do Porriño permite que pase a formar parte do peche perimetral que está xa establecido cos concellos de Mos, Vigo, Nigrán e Gondomar.

Por outra banda, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria desfavorable dos concellos de Camariñas, Zas, Tomiño, O Rosal, Sarreaus e A Rúa, determina a necesidade de aplicación nestes concellos, con urxencia, das limitacións de entrada e saída de persoas previstas no punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, na forma disposta no presente decreto que prevé no caso dos catro primeiros a súa integración nun peche perimetral xa existente. Así mesmo, deben aplicarse en todos os indicados concellos as limitacións máis restritivas ás agrupacións de persoas en espazos de uso público e de uso privado e en lugares de culto, contidas, respectivamente, no número 2 do punto segundo e no número 2 do punto terceiro do devandito decreto.

En particular, Camariñas e Zas presentan taxas a 14 días por riba dos 300 casos por cada cen mil habitantes, con máis de 20 casos declarados nos últimos 14 días en cada un destes concellos; a taxa acumulada a 7 días amosa así unha tendencia ascendente. Tomiño, cunha taxa acumulada a 14 días de 274,1 casos por cada cen mil habitantes, amosa un ascenso. O Rosal segue a presentar valores maiores aos 250 casos por cada cen mil habitantes. O concello de Sarreaus presenta unha taxa a 14 días de máis de 3.600 casos por cada cen mil habitantes e o concello da Rúa unha taxa a 14 días de máis de 340 casos por cada cen mil habitantes.

Tendo en conta o indicado nestes informes e logo de escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, procede, en consecuencia, modificar o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, no que atinxe aos concellos citados anteriormente.

De acordo co exposto, por proposta do conselleiro de Sanidade e na condición de autoridade competente delegada, por delegación do Goberno da nación, conforme o disposto nos artigos 2, 6, 7, 8, 9 e 10 do Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2,

DISPOÑO:

Primeiro. Modificación do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2

O Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, queda modificado como segue:

Un. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello do Porriño, o devandito concello queda sometido á aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, xunto cos concellos de Vigo, Mos, Nigrán e Gondomar, polo que cómpre modificar para tal fin a letra c) do citado número 1 do punto primeiro, que queda redactada como segue:

«c) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar e O Porriño».

Dous. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Narón, este concello queda sometido á aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, xunto co concello de Ferrol, polo que cómpre modificar para tal fin a letra d) do citado número 1 do punto primeiro, que queda redactada como segue:

«d) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ferrol e Narón».

Tres. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Vilanova de Arousa, exclúese este concello da aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que procede modificar para tal fin a letra e) do citado número 1 do punto primeiro, que queda redactada como segue:

«e) Do ámbito territorial do concello de Vilagarcía de Arousa».

Catro. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello da Laracha, exclúese este concello da aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, e modifícase para tal fin a letra g) do citado número 1 do punto primeiro, que queda redactado como segue:

«g) Do ámbito territorial do concello de Carballo».

Cinco. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos de Cabana de Bergantiños e Malpica de Bergantiños, exclúense estes concellos da aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, e modifícase para tal fin a letra h) do citado número 1 do punto primeiro, que queda redactada como segue:

«h) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Coristanco e Ponteceso».

Seis. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria dos concellos de Vimianzo, Zas e Camariñas, deben ser de aplicación no ámbito territorial delimitado conxuntamente polos devanditos concellos as limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que se debe introducir unha letra k) no citado número 1 do punto primeiro, coa seguinte redacción:

«k) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Vimianzo, Zas e Camariñas».

Sete. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria dos concellos da Guarda, Tomiño e O Rosal, deben ser de aplicación no ámbito territorial delimitado conxuntamente polos devanditos concellos as limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 1 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que se debe introducir unha letra l) no citado número 1 do punto primeiro, coa seguinte redacción:

«l) Do ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos da Guarda, Tomiño e o Rosal».

Oito. Tendo en conta o disposto no punto dous respecto das aplicacións das limitacións de entrada e saída no ámbito territorial delimitado de forma conxunta polos concellos de Ferrol e Narón, cómpre modificar a letra b) do número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, que queda sen contido.

Nove. Tendo en conta o disposto no punto un respecto do concello do Porriño e en vista da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria do concello da Rúa, que determina a aplicación no ámbito territorial deste último concello das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, a letra g) do citado número 2 do punto primeiro queda coa seguinte redacción:

«g) Do ámbito territorial do concello da Rúa».

Dez. Tendo en conta o disposto no punto sete respecto do concello da Guarda e en vista da evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria do concello de Sarreaus, que determina a aplicación no ámbito territorial deste último concello das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, a letra m) do citado número 2 do punto primeiro queda coa seguinte redacción:

«m) Do ámbito territorial do concello de Sarreaus».

Once. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Xinzo de Limia, nese concello queda sen efecto a aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar para tal fin a letra n) do citado número 2 do punto primeiro, que queda sen contido.

Doce. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Silleda, nese concello queda sen efecto a aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar para tal fin a letra o) do citado número 2 do punto primeiro, que queda sen contido.

Trece. Tendo en conta o disposto no punto seis en canto ao concello de Vimianzo, cómpre modificar a letra r) do número 2 do punto primeiro, do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, que queda sen contido.

Catorce. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Ribadavia, nese concello queda sen efecto a aplicación das limitacións de entrada e saída de persoas contidas no número 2 do punto primeiro do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar para tal fin a letra v) do citado número 2 do punto primeiro, que queda sen contido.

Quince. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Vilanova de Arousa, exclúese este concello da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra d) do número 2 do punto segundo, que queda redactada como segue:

«d) Concello de Vilagarcía de Arousa».

Dezaseis. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello da Laracha, exclúese este concello da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra f) do número 2 do punto segundo, que queda redactada como segue:

«f) Concello de Carballo».

Dezasete. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos de Cabana de Bergantiños e Malpica de Bergantiños, exclúense os devanditos concellos da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra g) do número 2 do punto segundo, que queda redactada como segue:

«g) Concellos de Coristanco e Ponteceso».

Dezaoito. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Lugo, exclúese este concello da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro. Así mesmo, tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello da Rúa, deben aplicarse neste concello as limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra j) do número 2 do punto segundo do devandito decreto, que queda redactada como segue:

«j) Concello da Rúa».

Dezanove. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos de Tomiño e O Rosal, deben aplicarse nestes concello as limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra u) do número 2 do punto segundo do devandito decreto, que queda redactada como segue:

«u) Concello da Guarda, Tomiño e O Rosal».

Vinte. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Xinzo de Limia, exclúese este concello da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar para tal fin a letra v) do citado número 2 do punto segundo, que queda sen contido.

Vinte e un. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Sarreaus, deben aplicarse neste concello as limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra w) do número 2 do punto segundo do dito decreto, que queda redactada como segue:

«w) Concello de Sarreaus».

Vinte e dous. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos de Zas e Camariñas, deben aplicarse nestes concellos as limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar a letra x) do número 2 do punto segundo do devandito decreto, que queda redactada como segue:

«x) Concellos de Vimianzo, Zas e Camariñas».

Vinte e tres. Tendo en conta a situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Ribadavia, exclúese este concello da aplicación das limitacións da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados contidas no número 2 do punto segundo do Decreto 202/2020, do 3 de decembro, polo que cómpre modificar para tal fin a letra z) do citado número 2 do punto segundo, que queda sen contido.

Segundo. Eficacia

Este decreto terá efectos desde as 00.00 horas do día 12 de decembro de 2020.

Terceiro. Recursos

Contra o presente decreto poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, conforme os artigos 12.1.a) e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, once de decembro de dous mil vinte

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia