Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Venres, 30 de xuño de 1995 Páx. 5.200

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

DECRETO 184/1995, do 16 de xuño, polo que se acepta a cesión a título gratuíto dun terreo de 12.000 m sito no termo da vila de Cee, feita a favor do Servicio Galego de Saúde polo Concello de Cee, para a construcción do Hospital Comarcal Costa da Morte.

O Concello de Cee en sesión celebrada o día cinco de maio de mil novecentos noventa e catro, ratifica e amplía o acordo de data vintecatro de setembro de mil novecentos noventa e tres, e acorda ceder ó Servicio Galego de Saúde, un terreo de 12.000 m do soar denominado Recheo da Seca, sito no termo da vila de Cee, para a construcción do Hospital

Comarcal Costa da Morte.

Conforme o artigo 17.1º da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma, requírese decreto do Consello da Xunta de Galicia, para a adquisición de bens a título gratuíto. Por outra banda, o artigo 23.1º da mesma lei establece que non se poderán adquirir bens ou dereitos a título lucrativo cando o valor dos gravames cargas ou afeccións impostos sobre eles exceda o seu valor intrínseco, se ben non se consideran cargas, gravame ou afección os investimentos que teña que realiza-la Comunidade Autónoma para da-lo destino de uso xeral ou servicio público da súa competencia que fixe o cedente.

En cumprimento do disposto na Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma, de conformidade coa proposta do conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais e presidente do Servicio Galego de Saúde, e coas condicións estipuladas nos acordos do Pleno do Concello do 24 de setembro de 1993 e do 5 de maio de 1994, logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco,

DISPOÑO:

Artigo 1º

1. Acéptase a cesión a título gratuíto dun inmoble, propiedade do Concello de Cee, e feita a favor do Servicio Galego de Saúde para a construcción do Hospital Comarcal Costa da Morte.

2. O inmoble cedido ten unha superficie de 12.000 m, que se segregan do predio matriz denominado Recheo da Seca, sita no termo da vila de Cee e coas características e lindeiros que figuran na inscrición rexistral do predio número 10.604 do tomo 569, libro 82, folios 24 e 25.

3. O predio matriz do que se segrega o obxecto de cesión atópase inscrito no Rexistro da Propiedade de Corcubión a favor do Concello de Cee, a título de adquisición por disposición legal no tomo 569, libro 82, folios 24 e 25, predio número 10.604, inscrición primeira.

Artigo 2º

O inmoble cédese libre de cargas e destinarase á construcción do Hospital Comarcal Costa da Morte.

Artigo 3º

O Servicio Galego de Saúde a través do seu órgano competente procederá á formalización da aceptación no correspondente documento público, inscribíndose no Rexistro da Propiedade o seu nome e integrándose no seu patrimonio propio.

Disposición derradeira

O Servicio Galego de Saúde, a través do seu órgano competente levará a cabo os trámites necesarios para a efectividade de canto se dispón neste decreto.

Santiago de Compostela, dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Manuel Romay Beccaría

Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais