Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Venres, 30 de xuño de 1995 Páx. 5.202

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

DECRETO 186/1995, do 16 de xuño, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, polo Concello de Monforte de Lemos (Lugo), dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto de dotación de servicios na rúa de Sarria.

O Concello de Monforte de Lemos (Lugo), en sesión celebrada o día 31 de xaneiro de 1994, aprobou o proxecto de dotación de servicios na rúa de Sarria, e na mesma sesión acordou solicitar da Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa ó abeiro do disposto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. O concello remitiu documentación complementaria para a correcta tramitación do expediente con data de entrada no rexistro xeral da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais o día 24 de abril de 1995 baixo o número 3694.

Os bens nos que se concreta a declaración de urxente ocupación están determinados no expediente que se someteu a información pública.

A Dirección Xeral de Calidade Medioambiental e Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, emitiu informe favorable. O dito informe tivo entrada no rexistro xeral da Con

sellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais o día 2 de xuño de 1995.

Considérase necesaria a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos precisos para a realización das obras do proxecto técnico sinalado, porque a obra está incluída no Plan Provincial de Cooperación, e porque esta rúa está situada en solo urbano e constitúe unha arteria fundamental consolidada, pero que carece de servicios e ó non se acadar por via amigable a disposición dos correspondentes terreos. A rúa ten moitas edificacións, incluso de varias plantas, e carece de servicios esenciais; sen ocupa-los terreos incluídos nos proxectos de expropiación non se poden acomete-los servicios, porque é imposible a conexión cos sistemas xerais, posto que esta conexión hai que efectuala polos terreos particulares. Hai que ter en conta a importancia da execución desta obra polo ben do interese público, cara á xeneralidade do vecindario porque esta rúa transcende do interese circunscrito á mesma, para incidir no proveito xeral dos habitantes do concello.

A competencia para a declaración da urxente ocupación correspóndelle ó Consello da Xunta de Galicia segundo o disposto nos artigos 27.2º e 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia.

Na súa virtude e por proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, e logo deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa xuntanza do día dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco,

DISPOÑO:

Artigo único.-De conformidade co disposto no artigo 52 da Lei de expropiación, forzosa, declárase a urxente ocupación, polo Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos concretados no expediente administrativo instruído para o efecto e necesarios para a execución das obras do proxecto de dotación de servicios na rúa de sarria.

Santiago de Compostela, dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Juan Miguel Diz Guedes

Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais