Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 21 de outubro de 1996 Páx. 9.299

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 8 de xullo de 1996, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector da construcción.

Visto o expediente do convenio colectivo da construcción, que tivo entrada ensta delegación provincial o día 4-6-1996, suscrito en representación da parte económica APECCO, e, da parte social por UGT e CC.OO. o día 4-6-1996, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º da Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo, e Real decreto 2412/1982, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, existente nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 8 de xullo de 1996.

Mª Reyes Carabel Pedreira

Delegada provincial da Coruña

Convenio colectivo construcción. Ano 1996.

Actividade: construcción e obras públicas.

Convenio colectivo de traballo para as industrias da construcción da provincia da Coruña.

Artigo 1º.-Ámbito funcional.

O presente convenio será de obrigado cumprimento en tódalas actividades propias do sector da construcción que se determina no convenio xeral do sector e que non teñan convenio propio.

Artigo 2º.-Ámbito territorial.

Este convenio xeral será de aplicación en todo o territorio da provincia da Coruña, sen prexuízo do disposto no artigo 1.4º do Estatuto dos traballadores.

Artigo 3º.-Ámbito persoal.

I. A normativa deste convenio será de obrigada e xeral observancia para tódalas empresas, entidades públicas e traballadores das actividades enumeradas no artigo 1º.

II. Exclúese do ámbito do presente convenio o persoal directivo (nivel I). Este persoal é de libre designación pola empresa. A súa relación laboral rexerase polo seu contrato de traballo e, se é o caso, pola normativa especial que lle resulte de aplicación.

Se un centro directivo non foi contratado como tal, senón que accede ó dito cargo por promoción interna na empresa, soamente estará excluído da aplicación deste convenio mentres desempeñe o dito cargo e para as condicións que deriven exclusivamente del.

Artigo 4º.-Ámbito temporal.

A vixencia para efectos económicos do presente convenio será desde o 1 de xaneiro de 1996 ó 31 de decembro de 1996, logo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, coas actualizacións que recolle o artigo 6º.

Para os demais efectos, haberá que aterse ó pactado no convenio xeral do sector con vixencia ata o 31 de decembro de 1996.

Artigo 5º.-Prórroga.

A denuncia da rescisión ou revisión do convenio deberá realizarse cunha antelación de tres meses á súa terminación ou prórroga en curso. A denuncia deberá efectuarse mediante comunicación escrita á outra parte; contarase o prazo dela desde a data de recepción da dita comunicación.

Artigo 6º.-Incrementos económicos.

Para o ano 1996 aplicarase un incremento do tres con noventa e cinco por cento (3,95%) sobre os conceptos de salario base, gratificacións extraordinarias, retribución de vacacións e pluses salariais e extrasalariais.

Artigo 7º.-Cláusula de garantía salarial para o ano 1996.

No suposto de que o incremento anual do índice de prezos ó consumo (IPC) o 31 de decembro de 1996 supere o tres con noventa e cinco por cento (3,95%), efectuarase unha revisión económica sobre o exceso do dito tanto por cento, para efectos de que sirva de base para a negociación colectiva seguinte.

A dita revisión, se é o caso, afectará ós conceptos previstos no artigo 5.1º do acordo sectorial nacional da construcción para 1996.

Artigo 8º.-Prelación de normas.

As normas que contén este convenio regularán con carácter preferente e prioritario as relacións entre os traballadores e empresarios afectados por el.

No que non está previsto neste convenio haberá que aterse ó que dispón o convenio xeral do sector da construcción, Estatuto dos traballadores e demais disposicións oficiais vixentes.

Artigo 9º.-Compensación e absorción.

As condicións que se implantan por virtude deste convenio compensarán e/ou absorberán calquera outra que exista á súa entrada en vigor sexa cal fose a súa natureza ou a orixe da súa existencia, así como as que se poidan establecer normas publicadas durante a súa vixencia, a non ser que estas formen un conxunto máis beneficioso para o traballador, consideradas en cómputo anual; neste caso substituirán integramente as deste convenio.

Artigo 10º.-Garantía persoal e condición mínima.

Serán respectadas as condicións superiores pactadas con anterioridade a este convenio, ou que se pacten durante a súa vixencia con persoa ou grupo de persoas, polas empresas afectadas por el, sempre que no seu conxunto e en cómputo anual superen as establecidas por este, debido á condición que ten de normas mínimas de relación tanto no que se refire ó social como ó económico.

Artigo 11º.-Vinculación á totalidade.

As condicións pactadas no presente convenio forman un todo orgánico e indivisible e, para efectos da súa aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual.

No suposto de que a autoridade laboral, en uso das súas facultades, non aprobase algún dos pactos contidos nel, este quedará sen eficacia práctica, e deberá ser reconsiderado o contido na súa totalidade.

Artigo 12º.-Comisión paritaria de interpretación.

Constitúese unha comisión mixta de interpretación do presente convenio, presidida pola persoa que ela designe na primeira reunión que se celebre.

Quedará constituída por seis representantes dos traballadores e seis representantes dos empresarios, que serán designados polas centrais sindicais asinantes do presente convenio e a Asociación Provincial de Empresarios da Construcción da Coruña (APECCO), respectivamente.

Nomearase secretario un vocal da comisión.

Os acordos da comisión paritaria adoptaranse en todo caso por maioría e, aqueles que interpreten este convenio, terán a mesma eficacia que a norma que fose interpretada.

A comisión entenderá das seguintes cuestións:

a) A interpretación do convenio.

b) A arbitraxe nas cuestións que as partes sometan á súa consideración.

c) As demais que se lle atribúen no convenio.

Condicións económicas

Artigo 13º.-Normas xerais.

As condicións retributivas do persoal afectado por este convenio serán as que conteñen as táboas que se xuntan como anexo I e II, e se regulan nos artigos seguintes:

O salario base devengarase durante tódolos días naturais.

Os pluses salariais e extrasalariais devengaranse durante os días efectivamente traballados.

As pagas extraordinarias devengaranse por días naturais na seguinte forma:

Paga de xullo: do 1 de xaneiro ó 30 de xuño.

Paga de Nadal: do 1 de xullo ó 31 de decembro.

As formas de devengo da retribución anual virán dadas pola seguinte fórmula:

R.A. = SB x 335 + ((PS+PE) x número de días efectivos de traballo)) + vacacións + PX + PN.

sendo: R. A. = retribución anual

S.B.= salario base

P.S.= pluses salariais

P.E.= pluses extrasalariais

P.X.= paga de xuño

P.N.= paga de Nadal

Os cadros de retribucións que figuran unidos ó presente convenio como anexos forman parte integrante del e teñen a mesma forza de obrigar que o resto do convenio.

Artigo 14º.-Pagamento de haberes.

1. Tódalas percepcións, agás as de vencemento superior ó mes, se aboarán mensualmente, por períodos vencidos e dentro dos cinco primeiros días hábiles do mes seguinte ó do seu devengo, aínda que o traballador terá dereito a percibir quincenalmente anticipos cunha contía que non será superior ó 90% das cantidades devengadas.

2. As empresas destinarán ó pagamento a hora inmediatamente seguinte á finalización da xornada ordinaria, nas datas habituais de pagamento. Cando por necesidades organizativas se realice o pagamento dentro da xornada laboral, esta interromperase e prolongarase despois do horario de traballo polo tempo investido no pagamento, sen que en ningún caso tal prolongación poida exceder en máis dunha hora.

3. O tempo investido no pagamento de retribucións e anticipos a conta delas quedará exento do cómputo da xornada laboral, considerándose como

de mera permanencia no centro de traballo e por tanto non retribuído para ningún efecto.

4. As empresas quedan facultadas para paga-las retribucións e anticipos a conta deles, mediante cheque, transferencia ou outra modalidade de pagamento a través de entidade bancaria ou financeira. Se a modalidade de pagamento fose o cheque, o tempo investido no seu cobramento será por conta do traballador.

5. O traballador deberá facilitarlle á empresa, ó tempo do seu ingreso ou incorporación a ela, o seu número de identificación fiscal (NIF), de conformidade coa normativa aplicable ó respecto.

Artigo 15º.-Salario base.

Entenderase por tal o que figura por cada categoría e profesión na táboa salarial, anexo I; estarase para efectos de encadramento do persoal nas mesmas ó que dispón o convenio xeral do sector.

Artigo 16º.-Plus salarial.

Plus de asistencia. Aboarase a tódolos traballadores na contía sinalada na táboa de retribucións que figura como anexo I ó presente convenio e devengarase por día efectivo de trabalo sempre que o traballador preste servicio efectivo polo menos durante 4 horas.

Este plus de asistencia perderase nas circunstancias e contías seguintes:

a) A segunda falta sen xustificación será penalizada coa perda de dez días do plus de asistencia, ademais das retribucións correspondentes ó día da falta.

b) A terceira falta será penalizada coa perda do plus de asistencia correspondente á totalidade do mes, ademais das retribucións correspondentes ó día da falta.

c) Estas faltas de asistencia poderán dar lugar, ademais, ás oportunas sancións de acordo coa vixente ordenanza.

d) As faltas computaranse sempre dentro do mes natural.

e) A comisión de novas faltas de asistencia dará lugar, en todo caso, ás sancións previstas na lexislación vixente.

Artigo 17º.-Plus extrasalarial.

1. Co fin de compensa-los gastos que se producen ós traballadroes para acudir ós seus postos de traballo, tendo en conta a mobilidade deles, que constitúe unha característica deste sector, e calquera que sexa a distancia que deban percorrer, aboarase un plus extrasalarial, calculado por día efectivo de traballo que, de igual contía para cada grupo, se determina na táboa anexo I, do presente convenio.

O dito devengo substitúe ós pluses de distancia e transporte, establecidos nas ordes ministeriais do

10 de febreiro, 4 de xuño e 24 de setembro de 1958 e Resolución do 5 de xuño de 1963.

Artigo 18º.-Gratificacións extraordinarias.

Os traballadores afectados polo presente convenio terán dereito exclusivamente a dúas pagas extraordinarias ó ano, que se aboarán a primeira coa retribución do mes de xuño e a segunda antes do 22 de decembro.

A contía das pagas extraordinarias será, para cada categoría e nivel, o importe que figura na táboa salarial do anexo I, máis antigüidade.

As ditas pagas extraordinarias non se devengarán mentres dure calquera das causas de suspensión de contrato previstas no artigo 45 do Estatuto dos traballadores.

Os traballadores que ingresen ou cesen no transcurso de cada semestre natural devengarán a paga en proporción ó tempo de permanencia na empresa durante el, de acordo co que determina o artigo 62º do convenio xeral.

Artigo 19º.-Outros pluses extrasalariais.

Desgaste de ferramentas. Ó persoal con dereito a percibir compensación económica por desgaste de ferramentas aboaráselle na contía mínima de 60 pesetas por día traballafo para o ano 1996.

Artigo 20º.-Roupas de traballo.

Ó persoal de obra a empresa entregaralle unha peza de roupa de traballo ou funda, que terá unha duración de seis meses. Esta peza será entregada unha vez superado satisfactoriamente o período de proba, e as sucesivas dentro dos primeiros días seguintes ó cumprirse os seis meses; o uso delas será obrigatorio.

As empresas poderán facer constar na dita peza o anagrama delas ou da actividade.

A conservación e limpeza da citada peza de roupa de traballo será por conta do traballador, o cal debe manter un bo estado de conservación e uso.

Artigo 21.-Traballos excepcionalmente penosos, tóxicos ou perigosos.

Ós traballadores que teñan que realizar labores que resulten especialmente penosos, tóxicos ou perigosos, deberá abonárselles un incremento do 20% do seu salario base. Se estas funcións se efectuasen durante a metade da xornada ou menos tempo, o plus será do 10%.

As cantidades iguais ou superiores ó plus fixado neste artigo que estean establecidas ou establezan as empresas, serán respectadas, sempre que fosen concedidas polos conceptos de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade; neste caso non será esixible o aboamento dos incrementos fixados neste artigo. Tampouco virán obrigadas a satisface-los citados aumentos aquelas empresas que os teñan incluídos, en igual ou superior contía, no salario de cualificación do posto de traballo.

Se por calquera causa desaparecesen as condicións de excepcional penosidade, toxicidade ou perigosidade deixarán de aboarse os citados incrementos, non terán, por tanto, carácter consolidable.

En caso de discrepancia entre as partes sobre se un traballo, labor ou actividade debe cualificarse como excepcionalmente penoso, tóxico ou perigoso, corresponde ó tribunal competente, mediante resolución fundada e previos os informes técnicos oportunos, resolve-lo procedente.

Os incrementos económicos que, se é o caso, se deriven da citada resolución, producirán efectos a partir da data en que ela fose notificada, salvo que a resolución dispoña outra data.

As partes poderán recorre-la dita resolución de acordo coa lexislación vixente.

Artigo 22º.-Axudas de custo por desprazamento.

O persoal con dereito a axuda de custos percibirá por día efectivo de traballo as cantidades que se sinalan:

Axuda de custos completa: 2.750 pesetas diarias.

Media axuda de custos: 1.075 pesetas diarias.

Artigo 23º.-Horas extraordinarias.

As partes asinantes do presente convenio acordan a conveniencia de reducir ó mínimo indispensable a realización de horas extraordinarias, axustándose ós seguintes criterios:

a) As horas extraordinarias, en todo caso, pola súa natureza, serán voluntarias de acordo coas disposicións vixentes, agás as que teñan a súa causa en forza maior.

b) Considéranse horas extraordinarias estructurais as motivadas por pedidos ou puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio de quenda e perda ou deterioración da producción, ou por calquera circunstancia de carácter estructural que altere o proceso normal de producción.

c) O número de horas extraordinarias que realice cada traballador, salvo nos supostos de forza maior, non excederá de 2 ó día, 20 ó mes e 80 ó ano.

d) Os importes das horas extraordinarias para cada unha das categorías é o que se determina na táboa anexo I.

e) As empresas, sempre e cando non se perturbe o normal proceso productivo, poderán compensa-la retribución das horas extraordinarias por tempos equivalentes de descanso.

No suposto de que se realizase a compensación prevista no parágrafo anterior, as horas extraordinarias compensadas non se computarán para os efectos dos límites fixados para elas no apartado c deste artigo.

Artigo 24º.-Premio por xubilación.

Os traballadores que desexen xubilarse entre os 60 e 64 anos de idade e sempre que leven traballando ó servicio da empresa sete anos ininterrompidos, terán dereito a percibi-los premios de xubilación que se establecen, sempre que o cesamento na empresa se produza por petición do traballador.

Traballador con 60 anos, 200 días salarios base.

Anexo I.

Traballador con 61 anos, 150 días salario base.

Anexo I.

Traballador con 62 anos, 100 días salario base.

Anexo I.

Traballador con 63 anos, 50 días salario base.

Anexo I.

Traballador con 64 anos, 30 días salario base, anexo I.

Os traballadores afectados polo presente convenio xubilaranse obrigatoriamente ó cumpri-los 65 anos de idade, sempre que reúnan as condicións esixidas, para percibi-la prestación de xubilación, percibindo da empresa 15 días de salario base, anexo I.

Artigo 25º.-Antigüidade.

Co fin de premia-la actividade laboral dos traballadores ó servicio dunha mesma empresa, establécese un premio de antigüidade consistente en dous bienios do 5% e quinquenios do 7%, é dicir:

-Un bienio do 5% ó cumprirse dous anos de permanencia na empresa, que se comezará a percibi-lo primeiro día do mes seguinte.

-Un bienio do 5% ó cumprirse catro anos de permanencia na empresa, que representa no seu conxunto o 10% que se comezará a percibi-lo primeiro día do mes seguinte.

-Un quinquenio do 7% ó cumprirse nove anos de permanencia na empresa, co que nese momento a antigüidade total sumará o 17% e se comezará a percibi-lo primeiro día do mes seguinte.

-Sucesivamente, cada cinco anos, un novo quinquenio ó seu vencemento do 7%.

Durante a vixencia deste convenio por tal concepto, aboaranse as cantidades que figuran no anexo II.

Artigo 26º.-Vacacións.

O persoal afectado polo presente convenio, sexa cal fora a súa modalidade de contratación laboral, terá dereito ó desfrute dun período de vacacións anuais retribuídas de 30 días naturais de duración, que iniciarán, en calquera caso, o seu desfrute en día laborable.

A contía da retribución das vacacións é a que figura na táboa salarial, anexo I, máis antigüidade.

Cando non exista prexuízo para a organización dos traballos, os traballadores poderán solicitar, e

quince días durante os meses de maio e setembro, ambos inclusive, e sempre en réxime rotatorio.

Artigo 27º.-Licencias.

O traballador, logo de aviso de polo menos 48 horas, agás acreditada urxencia e xustificación posterior, atópase facultado para ausentarse do traballo, por algún dos motivos e polo tempo seguinte:

a) Matrimonio do traballador: quince días naturais retribuídos.

b) Falecemento: en caso de falecemento de esposa, pais, pais políticos e fillos, e irmáns consanguíneos, será de cinco días naturais.

c) Nacemento de fillos: será sempre de sete días naturais.

d) Un día por matrimonio de fillos.

e) Dous días naturais, por enfermidade grave do cónxuxe ou parentes ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.

f) Un día por traslado do domicilio habitual.

g) Polo tempo necesario para concorrer a exames, como consecuencia dos estudios que estea realizando, en centros de ensino, universitrios, de formación profesional, de carácter público ou privado, recoñecidos.

As retribucións correspondentes ós días de licencias serán as mesmas que en vacacións.

Artigo 28º.-Contratos de traballo.

Haberá que aterse ó establecido no convenio colectivo do sector, artigos 27º e 28º. O contrato emitirase, en todo caso, por cuadruplicado exemplar, visado polo INEM, entregándose unha copia del ó traballador e quedando outra á disposición das centrais sindicais no citado organismo.

Artigo 29º.-Período de proba.

1. Poderá concertarse por escrito un período de proba que en ningún caso poderá exceder de:

a) Técnicos titulados: 6 meses.

b) Empregados:

-Niveis III, IV e V: 3 meses.

-Niveis VI ó X: 2 meses.

-Resto de persoal: 15 días naturais.

c) Persoal operario:

-Encargados e capataces: 1 mes.

-Resto de persoal: 15 días naturais.

2. Durante o período de proba, o traballador terá os dereitos e obrigas correspondentes á súa categoría profesional e posto de traballo que desempeñe, como se fose de cadro de persoal, agás os derivados da resolución da relación laboral, que poderá producirse por instancia de calquera das partes durante o seu transcurso, sen necesidade de aviso previo e sen que ningunha das partes teña dereito a indem

nización ningunha, debéndose comunica-lo desistimento por escrito.

3. Transcorrido o período de proba sen que se producise o desistimento, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servicios prestados para efectos de antigüidade.

Ordenación e prestación do traballo

Artigo 30º-Xornada de traballo

Establécese unha xornada laboral para o ano 1996 de 40 horas semanais de traballo efectivo, o que supón un cómputo anual de traballo efectivo de 1.768 horas, segundo o calendario laboral publicado no Diario Oficial de Galicia número 33, do 15 de febreiro de 1996.

Artigo 31º.-Horario de traballo.

O horario de traballo en xornada normal de actividade laboral para cada un dos centros de traballo indicados no artigo anterior será o seguinte:

Nas obras, almacéns, parque e talleres, así como nas súas oficinas, o horario distribuirase en oito horas de luns a venres, ambos inclusive.

Salvo a excepción feita no parágrafo seguinte, o horario estará comprendido entre as 8 e as 19 horas, de luns a venres, salvo pacto escrito en contrario.

Durante os meses de novembro a febreiro, ambos inclusive, facúltanse as empresas para inicia-la xornada diaria de traballo ás 9 horas da mañá.

O horario das oficinas, así como o do persoal adscrito ós servicios de vixilancia, mantemento e sostemento de inmobles e de mantemento de canteiras, graveiras e areeiras, e traballos a quendas, determinarano libremente as empresas, axustándose ás necesidades do servicio que prestan.

A puntualidade é de necesaria observancia e esixiráselles a tódolos traballadores afectados por este convenio.

Enténdese por puntualidade a presencia do persoal ás horas de comezo da xornada no seu posto de traballo e coa roupa de traballo posta, así como o non abandona-lo posto de traballo antes das horas de terminación.

Artigo 32º.-Aviso de peche.

Os avisos de peche, en todo caso, efectuaranse con quince días de antelación. Así mesmo, os traballadores que desexen cesar na prestación dos seus servicios estarán obrigados a comunicalo cunha antelación de sete días. Para este fin, a empresa facilitaralle ó traballador un resgardo en que conste a petición da dita baixa.

O incumprimento da obriga de avisar coa referida antelación dará dereito á empresa a descontar da liquidación do traballador unha contía equivalente ó importe do seu salario por cada día de atraso no aviso.

O incumprimento da obrigación imputable á empresa levará aparellado o dereito do traballador a ser indemnizado co importe do seu salario diario por cada día de atraso no aviso.

Non obstante, o empresario poderá substituí-lo aviso por unha indemnización equivalente á cantidade correspondente ós días de aviso omitido, calculada segundo salario do convenio, todo iso sen prexuízo da notificación escrita de cesamento. A citada indemnización deberá incluírse no recibo de salarios coa liquidación correspondente ó cesamento.

Artigo 33º

A indemnización correspondente ó cesamento dos traballadores fixos de obra, se procede, será de acordo co establecido nos artigos 29 e 30 do convenio xeral do sector da construcción do 10 de abril de 1992.

Artigo 34º.-Liquidacións.

O recibo de liquidación da relación laboral entre empresa e traballador deberá ser conforme ó modelo que figura como anexo III deste convenio. A Confederación Nacional da Construcción editarao e proverá de exemplares a tódalas organizacións patronais provinciais.

Toda comunicación de cesamento ou de aviso de cesamento deberá ir acompañada dunha proposta de liquidación no modelo citado. Cando se utilice como proposta, non será preciso cubri-la parte que figura despois da data e lugar.

O recibo de liquidación, que será expedido pola organización patronal correspondente, terá validez unicamente dentro dos quince días naturais seguintes á data en que foi expedido.

Unha vez asinado polo traballador, o recibo de liquidación producirá os efectos liberatorios que lle son propios.

Nos supostos de extinción de contrato por vontade do traballador, non serán de aplicación os parágrafos segundo e terceiro deste artigo.

O traballador poderá estar asistido por un representante dos traballadores no acto de asinamento do recibo de liquidación.

Artigo 35º.-Recuperación de horas non traballadas.

O 75% das horas non traballadas por interrupción da actividade debido a causas de forza maior, accidentes atmosféricos, inclemencias do tempo, falta de subministracións, ou calquera outra causa non imputable á empresa, recuperaranse a razón dunha hora nos días laborables seguintes, logo de comunicación ós traballadores afectados e, se é o caso, ós seus representantes legais no centro de traballo.

No suposto de que a referida interrupción alcance un período de tempo superior a 24 horas efectivas de traballo, haberá que aterse ó disposto en materia

de suspensión do contrato, por causa de forza maior no convenio xeral do sector da construcción.

Artigo 36º.-Táboas de productividade.

Incorpóranse como anexo ó presente convenio integrándose como parte del as táboas de productividade que deberá executar estrictamente cada traballador no tempo e condicións estipuladas, considerándose como diminucións voluntarias o non chegar a elas salvo causa xustificada e suficientemente demostrada.

As mencionadas táboas serán substituídas polas que no seu día sexan aprobadas pola comisión nacional de productividade.

Artigo 37º.-Condicións de aplicación.

As táboas de niveis de productividade só se aplicarán nos centros de traballo que teñan comité de seguridade e hixiene (ou, no seu defecto, vixilante de seguridade) ou representantes dos traballadores, sempre que a lei determine a existencia de ámbolos órganos.

As táboas de niveis normais de productividade poderán aplicarse en tódolos centros de traballo, sempre que no posto de traballo obxecto de medición se cumpran as medidas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Naquelas empresas ou centros de traballo nos que a lei non estableza a posibilidade de elección de representantes de traballadores por non reuni-lo mínimo de cadro de persoal requirido, ou para resolve-las disposicións que puidesen xurdir sobre a aplicación das táboas de niveis normais de productividade, será competente o Instituto de Mediación, Arbitraxe e Conciliación, organismo ante o que se somenten as partes en litixio.

Artigo 38º.-Normas de aplicación.

Cando se decida obter verificación do cumprimento das táboas de niveis normais de productividade a que fai referencia o presente convenio, a empresa deberá entregarlle ó traballador suxeito a tal verificación o parte de traballo segundo modelo incorporado como anexo ó presente convenio, no que figurará o nome do dito traballador, a data, a especificación da unidade e, se é o caso, o número de traballadores implicados na execución dela, así como as súas categorías e un apartado para observacións.

Con carácter xeral, salvo pacto individual en contrario e dentro da xornada laboral, o parte de traballo será cuberto polo mando conrrespondente e asinado polo traballador en caso de conformidade, facilitándoselle copia do dito parte.

No caso de discrepancias respecto da aplicación de calquera das unidades contidas nas táboas de niveis normais de productividade, de disconformidade por erro aritmético na medición ou falta das

condicións obxectivas nas que deba realizarse, seguirase o seguinte procedemento:

1. O traballador, directa ou persoalmente, poderá formular alegacións ante o propio xefe receptor do parte, no mesmo momento en que se suscite a discrepancia ou inicio da xornada seguinte.

De non formularse a reclamación no citado prazo, entenderase que houbo conformidade tácita entre ámbalas partes.

2. De manterse a discrepancia, o traballador poderá, acompañado dun representante dos traballadores, se estivese no centro de traballo, e xunto co mando correspondente, acudir ó mando superior, neste caso o parte poderá ser formado polo representante dos traballadores; ámbalas partes poderán facer alegacións e observacións que consideren oportunas.

O prazo máximo para facer ámbalas reclamacións non poderá superar en ningún caso o termo de xornada laboral inmediatamente seguinte. De non formularse reclamación ningunha neste prazo, presumirase a conformidade do traballador co consignado no parte.

Argigo 39º.-Cómputo.

O cómputo da medición será semanal e referido a cada xornada de traballo.

Artigo 40º

As empresas publicarán no taboleiro de anuncios de cada centro de traballo cunha semana de antelación, a posta en práctica das táboas de productividade.

Artigo 41º.-Revisión.

As unidades publicadas só poderán ser obxecto de revisión cando se produzan variacións das condicións ou métodos operativos con que se calculasen, así como en función da súa plena adaptación ás peculiaridades desta provincia.

Varios

Artigo 42º.-Póliza de seguros.

As empresas virán obrigadas a concertar con primas íntegras ó seu cargo de acordo coa acta adicional á número 3 do convenio da construcción e obras públicas, da provincia da Coruña, do 23 de xuño de 1992, unha póliza de seguros para a cobertura e os riscos de invalidez ou falecemento dos traballadores por accidente de traballo, incluídos os accidentes in itinere, que lle garanta ó traballador accidentado ou ós seus habentes causa nos casos de falecemento ou invalidez producido por causa fortuíta espontánea, exterior e independentemente da vontade do traballador, a percibi-la indemnización seguinte:

Para os supostos de falecemento do traballador por accidente de traballo ou enfermidade profesional: 4.500.000 pesetas en 1996.

Para supostos de invalidez permanente absoluta ou gran invalidez, se o traballador cesa na empresa,

e polos supostos antes aludidos: 4.500.000 pesetas en 1996.

A referida póliza só abrangue os procesos indicados a partir da vixencia e validez dela.

Esta compensación é compatible coa pensión e indemnización que poida causa-lo traballador na Seguridade Social ou Montepío.

Non obstante o exposto anteriormente, a indemnización que sexa percibida con cargo ó contrato de seguro de accidentes que voluntariamente se contén neste convenio, considerarase como entregada a conta da indemnización que, se é o caso, puidesen declarar con cargo ás empresas os tribunais de xustiza, compensándose ata onde aquelas alcancen.

Artigo 43º.-Complemento de hospitalización.

No caso de accidente laboral ocorrido no centro de traballo e en horario de traballo, e que dea lugar a hospitalización a empresa aboará un complemento que, sumado ás prestacións regulamentarias por incapacidade temporal, garanta o cento por cento do salario real e durante un período máximo de seis meses, salvo que finalice antes o contrato de traballo ou a obra.

Representante dos traballadores

Dereitos sindicais dos delegados sindicais e a súa actividade nos centros de traballo.

Artigo 44º

Recoñecerase un delegado sindical naqueles centros de traballo cun cadro de persoal que exceda de 250 traballadores, e cando as sindicais ou centrais posúan nelas unha afiliación do 15% daquela.

O delegado sindical deberá ser traballador en activo das respectivas empresas e preferentemente será membro do comité de empresa.

Artigo 45º.-Funcións dos delegados sindicais.

a) Representar e defende-los intereses do sindicato ó que representan e dos afiliados del na empresa, así como servir de instrumento de comunicación entre a súa central sindical ou sindicato e a dirección das respectivas empresas.

b) Poderá asistir ás reunións do comité de empresa, comités de seguridade e hixiene no traballo e comités paritarios de interpretación, con voz e sen voto, e sempre que tales órganos admitan a súa presencia.

c) O delegado sindical terá acceso á mesma información e documentación que a empresa debe pór á disposición do comité de empresa ou delegados de persoal, de acordo co regulado a través da lei, e estará obrigado a gardar sixilo profesional nas materias nas que legalmente proceda.

d) O delegado sindical posuirá as mesmas garantías e dereitos recoñecidos pola lei e convenios

colectivos ós comités de empresa e delegados de persoal.

e) Os delegados sindicais serán oídos pola empresa no tratamento daqueles problemas de carácter colectivo que afecten ós traballadores en xeral e ós afiliados ó sindicato ou central.

f) Serán, así mesmo, informados e oídos pola empresa con carácter previo:

1. Acerca dos despedimentos e sancións que afecten ós afiliados ó sindicato ou central.

2. En materia de reestructuración de cadro de persoal, regulacións de emprego, traslado de traballadores cando presente carácter colectivo, ou do centro de traballo en xeral, e sobre todo proxecto ou acción empresarial que poida afectar substancialmente ós intereses dos traballadores.

3. A implantación ou revisión de sistemas de organización do traballo e calquera das súas posibles consecuencias.

g) O delegado sindical poderá recauda-las cotas ós seus afiliados, repartir propaganda sindical e manter reunións con eles, todo iso fóra das horas efectivas de traballo.

h) Naqueles centros de traballo nos que se implantase o nivel de productividade que se sinala neste convenio, o delegado sindical estará facultado para vixila-la súa aplicación.

i) Coa finalidade de facilita-la difusión daqueles avisos que puidesen interesarlles ós respectivos afiliados ó sindicato, e ós traballadores en xeral, a empresa porá á disposición do sindicato do que teña representación o delegado, un taboleiro de anuncios que deberá establecerse dentro da empresa e en lugar visible, onde se garanta un adecuado acceso a el para tódolos traballadores.

j) Respecto ó crédito de horas mensuais retribuídas, que se é o caso corresponden ó delegado sindical para o exercicio das súas funcións de representación, poderán ser acumulativas, por períodos trimestrais, no ben entendido caso de que transcorrido este quedará cancelado automaticamente o saldo que puidese existir por horas.

k) Naqueles centros de traballo cun cadro de persoal superior a 1.000 traballadores, nos que materialmente sexa factible, a dirección da empresa facilitará a utilización dun local, co fin de que o delegado sindical exerza as funcións ou tarefas que como tal lle correspondan.

l) Os delegados sindicais cinguirán as súas tarefas á realización das funcións sindicais que lles son propias.

m) Por requirimento dos traballadores afiliados ás centrais sindicais que teñan representación a que se refire o artigo 1º deste apartado, as empresas descontarán na nómina mensual dos traballadores o importe de cota sindical correspondente. O traballador interesado na realización de tal operación

remitiralle á dirección da empresa un escrito no que expresará con claridade a orde de desconto, a central ou sindicato a que pertence, a contía da cota, así como o número da conta corrente da cartilla da caixa de aforros á que debe ser transferida a correspondente cantidade. As empresas efectuarán as anteditas deduccións salvo indicación do contrario, durante períodos dun ano. A dirección da empresa entregará copia da transferencia ou ingreso á representación sindical da empresa, se a houber.

n) Excedencia. Poderá solicita-la situación de excedencia aquel traballador en activo que teña cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de secretario do sindicato respectivo, e nacional en calquera das súas modalidades. Permanecerá en tal situación mentres se atope no exercicio do dito cargo, reincorporándose á súa empresa se o solicitase no termo dun mes ó finaliza-lo desempeño del. Nas empresas con cadro de persoal inferior a 50 traballadores, os afectados polo termo da súa excedencia cubrirán a primeira vacante que se produza do seu grupo profesional no seu cadro de persoal de pertenza, salvo pacto individual en contrario.

ñ) Participación nas negociacións de convenios colectivos. Ós delegados sindicais ou cargos de relevancia nacional das centrais recoñecidas no contexto do presente acordo marco interconfederal, implantadas nacionalmente, e que participen nas comisións negociadoras de convenios colectivos, mantendo a súa vinculación como traballadores en activo dalgunha empresa, seranlles concedidos permisos retribuídos por elas, co fin de facilitarlles o seu labor como negociadores e durante o transcurso da antedita negociación, sempre que a empresa estea afectada pola negociación en cuestión.

Artigo 46º.-Comités de empresa e delegados de persoal. Competencias.

Os comités de empresa, sen prexuízo dos dereitos e facultades conferidos legalmente, terán as seguintes competencias:

1. Recibir información, que lles será facilitada trimestralmente, polo menos sobre a evolución xeral do sector económico ó que pertence a empresa, sobre a situación da producción e vendas da entidade, sobre o seu programa de producción e evolución probable de emprego na empresa.

2. Coñecer-lo balance, a conta de resultados, a memoria e, no caso de que a empresa presente a forma de sociedade por accións ou participacións, dos demais documentos que dean a coñecer ós socios, e nas mesmas condicións que a estes.

3. Emitir informe con carácter previo á execución por parte do empresario das decisións adoptadas por este sobre as seguintes cuestións:

a) Reestructuración de cadro de persoal e cesamentos totais ou parciais, definitivos ou temporais, daquela.

b) Reduccións de xornada, así como traslado total ou parcial das instalacións.

c) Plans de formación profesional da empresa.

d) Implantación ou revisión de sistema de organización e control de traballo.

e) Estudio de tempos, establecementos de sistemas de primas ou incentivos e valoración de postos de traballo.

4. Emitir informe cando a fusión, absorción ou modificación do status xurídico da empresa supoña calquera incidencia que afecte ó volume de emprego.

5. Coñece-los modelos de contrato de traballo escrito que se utilicen na empresa, así como dos documentos relativos á terminación da relación laboral.

6. Ser informado de tódalas sancións impostas por faltas moi graves.

7. Coñecer, trimestralmente polo menos, as estatísticas sobre índice de absentismo e as súas causas, os accidentes de traballo e enfermidades profesionais e as súas consecuencias, os índices de sinistralidade, os estudios periódicos ou especiais do medio ambiente laboral e os mecanismos de prevención.

8. Exercer un labor:

a) De vixilancia no cumprimento das normas vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e emprego, así como o resto dos pactos, condicións e usos de empresa en vigor, formulando, se é o caso, as accións legais oportunas ante o empresario e os organismos ou tribunais competentes.

b) De vixilancia e control das condicións de seguridade e hixiene no desenvolvemento do traballo na empresa.

9. Participar, como se determine regulamentariamente, na xestión de obras sociais establecidas pola empresa en beneficio dos traballadores ou dos seus familiares.

10. Colaborar coa dirección da empresa para segui-lo establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e o incremento da productividade, de acordo co pactado nos convenios colectivos.

11. Informar ós seus representados en tódolos temas e cuestións sinalados nos apartados precedentes, en canto directa ou indirectamente teñan ou poidan ter repercusión nas relacións laborais.

12. Os informes que deba emiti-lo comité a teor das competencias recoñecidas deben elaborarse no prazo de quince días.

Artigo 47º

Os membros do comité de empresa, e este no seu conxunto, observarán sixilo profesional en todo o referente ós apartados do artigo precedente, aínda despois de deixar de pertencer ó comité de empresa,

en especial en todas aquelas materias que a empresa cualifica de carácter reservado.

Artigo 48º

Os membros do comité de empresa e os delegados de persoal, como representantes legais dos traballadores, terán as seguintes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio no suposto de sancións por faltas graves ou moi graves, no que serán oídos, á parte do interesado, o comité de empresa ou restantes delegados de pesoal.

b) Prioridade de permanencia na empresa ou centro de traballo respecto dos demais traballadores, nos supostos de suspensión ou extinción por causas tecnolóxicas ou económicas.

c) Non ser despedido nin sancionado durante o exercicio das súas funcións nin dentro do ano seguinte á expiración do seu mandato, salvo en caso de que este se produza por revogación ou demisión, sempre que o despedimento ou sanción se basee na acción do traballador no exercicio da súa representación. Así mesmo, non poderá ser discriminatorio na súa promoción económica ou profesional en razón, precisamente, do desempeño da súa representación.

d) Expresar, colexiadamente, se se trata do comité con liberdade as súas opinións nas materias concernentes á esfera da súa representación, e poderase publicar ou distribuír, sen perturba-lo normal desenvolvemento do traballo, as publicacións de interese laboral ou social, comunicándollo á empresa.

e) Dispor dun crédito de horas mensuais retribuídas a cada un dos membros do comité ou delegado de persoal en cada centro de traballo, para o exercicio das súas funcións de representación, quedando facultados para a acumulación de horas dos distintos membros do comité de empresa e, se é o caso, dos delegados de persoal, nun ou varios dos seus compoñentes, sen supera-lo máximo total; poderán quedar relevados de traballo sen prexuízo da súa remuneración.

f) O comité velará non só porque nos procesos de relación de persoal se cumpra a normativa vixente ou pactada, senón tamén polos principios de non discriminación, igualdade de sexo e fomento dunha política racional de emprego e ser informado do movemento de ingresos, cesamentos e ascensos.

Artigo 49º.-Prácticas antisindicais

No tocante ós supostos de prácticas, que, a xuízo dalgunha das partes, caiba cualificar de antisindicais, haberá que aterse ó disposto nas leis.

Disposicións adicionais

Primeira.-As táboas de retribucións que se incorporan como anexo I e II a este convenio formarán parte inseparable del e terán forza de obrigar en cada actividade.

Segunda.-A aplicación das melloras económicas do convenio terán repercursión nos prezos, incluso entre as empresas afectadas por el e para os contratos en curso. A dita repercusión será a correspondente ó incremento dos custos salariais que este convenio determine.

Terceira.-Os atrasos correspondentes do corrente ano poderán ser aboados a partir do asinamento deste convenio, se ben se fixa como data tope a dun mes despois do seu asinamento.

Cuarta.-Formación continua.

Para aqueles traballadores que asistan a accións formativas presenciais, correspondentes á convocatoria da FORCEM 1996, xestionadas pola FLC, o 50% das horas que precise esa acción será dentro da xornada laboral, ou reduciranse dela na dita porcentaxe, sempre que se dean as seguintes condicións:

a) A empresa poderá denega-la asistencia dun traballador a unha acción formativa mediante resolución motivada, por razóns técnicas, organizativas ou de producción. En caso de denegación, o tra

ballador poderá recorrer ante a comisión territorial da FLC.

b) Os traballadores que poden asistir ás accións formativas consideradas neste artigo, non superarán anualmente nin o 10% dos cadros de persoal, nin, naqueles centros de traballo con menos de 10 traballadores, poderá concorrer máis dun.

c) O 50% das horas a cargo da empresa suporá un máximo anual de 20 horas por traballador, que poderá distribuírse nunha ou varias accións formativas.

d) O traballador solicitante deberá ter, polo menos, unha antigüidade na empresa de tres meses.

e) Durante as horas formativas o traballador terá dereito ó salario que lle correspondese como se estivese traballando en xornada ordinaria.

f) O traballador deberá acreditar ante a empresa a asistencia á correspondente acción formativa.

Quinta.-As partes asinantes aproban a ratificación e vinculación ó acordo sectorial nacional da construcción para 1996, que se xunta como anexo IV ó presente convenio.

ANEXO I

Convenio provincial da construcción da Coruña ano 1996

Táboa salarial

NivelCategoríaSalarioPlus

(Por día efectivo de trabajo)

GratificaciónsVacaciónsValor hora extra

DíaMesAsistenciaDistancia y transporteJulioNavidad

IITitulado superior5.607168.2106881.245241.483241.483241.4832.026

IIITitulado medio, xefe Admvo. 1ª, xefe Secc. Org. 1ª4.464133.9206881.010195.616195.616195.6161.638

IVXefe de persoal, Axd. de obra, encargado xeral de fábrica, encargado xeral4.266127.980688971187.693187.693187.6931.567

VXefe administrativo de 2ª, delienante superior encargado xeral de obra, xefes de sección de organización científica de traballo de 2ª, xefe de compras3.886116.580688892172.406172.406172.4061.448

VIOfic. Admvo de 1ª, delineante de 1ª, xefe ou encargado de taller, encargado de sección de laboratorio, escultor de pedra mármore, práctico de topografía de 1ª, técnico de organización, encargado de obra3.31099.300688774149.345149.345149.3451.251

VIIDelineante de 2ª, técnico de organización de 2ª, práctico de topografía de 2ª, analista de 1ª, viaxante, especialista de oficio, capataz2.97889.340688712136.037136.037136.0371.147

VIIIOficial Admvo. 2ª, corredor de praza, inspector de control, señalización e servicios, analista de 2ª, oficial 1ª de oficio2.90687.180688710133.141133.141133.1411.125

IXAuxiliar Admvo. Axud. topográfico, Aux. Organiz. vendedor, consexe, oficial 2ª de oficio2.83685.080688708130.632130.632130.6321.106

NivelCategoríaSalarioPlus

(Por día efectivo de trabajo)

GratificaciónsVacaciónsValor hora extra

DíaMesAsistenciaDistancia y transporteJulioNavidad

XAuxiliar de laboratorio, vixiante, almaceneiro, enfermeiro, cobrador, garda xurado, especialista de 1ª, axudante de oficio2.733688706126.457126.457126.4571.074

XIEspecialista de 2ª, peón especial2.715688704125.794125.794125.7941.074

XIILimpiadora, peón ordinario2.659688690123.504123.504123.5031.043

XIIIBotones y pinches de 16 a 18 años2.205477557100.140100.140100.140

*Nota: ás cataegorías que se indican, cunha antigüidade na empresa anterior ó 1-6-1992, rexeranse para efectos económicos polos seguintes niveis:-Nivel VII: oficial 2ª administrativo.-Nivel VIII: Auxiliar técnico e administrativo.-Nivel IX: Listeiro.

Para as categorías con devengos mensuais, o salario multiplícase por 30 días e os pluses de asistencia, transporte e distancia por 22 días.

Convenio provincial da construcción da Coruña ano 1996

Percepcións anuais

(Conv. 95A)

NIVELCATEGORÍASRETRIBUCIÓN

IITitulado superior3.042.545

IIITitulado medio, xefe administrativo 1ª, xefe sección Org. 1ª.2.470.884

IVXefe de persoal, axudante de obra, encargado xeral de fábrica, encargado xeral2.372.337

VXefe administrativo de 2ª, delienante superior, encargado xeral de obra, xefe de sección de organización científica do traballo de 2ª, xefe de compras2.181.958

VIOficial administrativo de 1ª, delineante de 1ª, xefe ou encargado de taller, encargado de sección de laboratorio, escultor de pedra e mármore, práctico de topografía de 1ª, técnico de organización, encargado de obra1.894.139

VIIDelineante de 2ª, técnico de organización de 2ª, práctico de topografía de 2ª, analista de 1ª, viaxante, especialista de oficio, capataz1.729.651

VIIIOficial administrativo de 2ª, corredor de praza, inspector de control, sinalización e servicios, analista de 2ª, oficial 1ª de oficio1.696.719

IXAuxiliar administrativo, axudante topográfico, auxiliar de organización, vendedor, conserxe, oficial 2ª de oficio1.651.868

XAuxiliar de laboratorio, vixilante, almaceneiro, enfermeiro, cobrador, garda xurado, especialista de 1ª, axudante de oficio1.604.394

XIEspecialista de 2ª, peón especial1.595.931

XIILimpadora, peón ordinario1.567.193

XIIIMozo dos recados e pinches de 16 a 18 anos1.268.643

ANEXO II

Convenio provincial da construcción da Coruña ano 1996

Percepcións por antigüidade

Nivel

Categoría

1-bienio2-bienio2-bienios

1-quinquenio

2-bienios

2-quinquenios

2-bienios

3-quinquenios

2-bienios

4-quinquenios

2-bienios

5-quinquenios

DíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMes

IITitulado superior1003.0001995.97034010.20048014.40061918.57075922.77090027.000

IIITitulado medio, xefe Admvo. 1ª, xefe Secc. Org. 1ª782.3401574.7102678.01037711.31048714.61059717.91070721.210

Nivel

Categoría

1-bienio2-bienio2-bienios

1-quinquenio

2-bienios

2-quinquenios

2-bienios

3-quinquenios

2-bienios

4-quinquenios

2-bienios

5-quinquenios

DíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMesDíaMes

IVXefe de persoal, Axd. de obra, encargado xeral de fábrica, encargado xeral742.2201514.5302547.62035910.77046313.89056917.07067420.220

VXefe administrativo de 2ª, delienante superior encargado xeral de obra, xefes de sección de organización científica de traballo de 2ª, xefe de compras682.0401364.0802306.9003259.75042112.63051415.42061018.300

VIOfic. Admvo de 1ª, delineante de 1ª, xefe ou encargado de taller, encargado de sección de laboratorio, escultor de pedra mármore, práctico de topografía de 1ª, técnico de organización, encargado de obra581.7401133.3901945.8202738.19035310.59043212.96051215.360

VIIDelineante de 2ª, técnico de organización de 2ª, práctico de topografía de 2ª, analista de 1ª, viaxante, especialista de oficio, capataz511.5301033.0901745.2202457.3503169.48038711.61045813.740

VIIIOficial Admvo. 2ª, corredor de praza, inspector de control, señalización e servicios, analista de 2ª, oficial 1ª de oficio491.4701003.0001675.0102377.1103079.21037711.31044713.410

IXAuxiliar Admvo. Axud. topográfico, Aux. Organiz. vendedor, consexe, oficial 2ª de oficio481.440982.9401644.9202336.9903019.03037111.13043713.110

XAuxiliar de laboratorio, vixiante, almaceneiro, enfermeiro, cobrador, garda xurado, especialista de 1ª, axudante de oficio4793159225290356422

XIEspecialista de 2ª, peón especial4792158224289354419

XIILimpiadora, peón ordinario4690155218281345409

*Nota: ás cataegorías que se indican, cunha antigüidade na empresa anterior ó 1-6-1992, rexeranse para efectos económicos polos seguintes niveis:-Nivel VII: oficial 2ª administrativo.-Nivel VIII: auxiliar técnico e administrativo.-Nivel IX: listeiro.

ANEXO III

Modelo de recibo de liquidación da relación laboral.

Nº......

Recibo liquidación

Eu, D./Dª

que traballei na empresa

desdeata

con categoría de

declaro que recibín desta a cantidade de ptas. en concepto de liquidación total pola miña baixa na dita empresa.

Quedo así indemnizado e liquidado, por tódolos conceptos que puidesen derivarse da relación laboral que

unía as partes e que queda extinguida, e manifesto expresamente que nada máis teño que reclamar.

..., ...de ... de...

O/A traballador/a (1)... usa do seu dereito a que estea presente no asinamento un representante legal seu na empresa.

Este documento ten unha validez de 15 días naturais contados desde a data da súa expedición pola Asociación Provincial de Empresarios da Construcción da Coruña (APECCO).

Data de expedición.

Selo

Este recibo non terá validez sen o selo e sinatura da organización empresarial correspondente ou se se formaliza en fotocopia ou outro medio de reproducción.

(1) Indique SI ou NON, segundo a decisión que, ó respecto, adopte o traballador ou traballadora.

ANEXO IV

Acordo sectorial nacional da construcción para 1996

Preámbulo

As partes signatarias, integradas pola Federación Estatal de Madeira, Construcción e Afíns da Unión Xeral de Traballadores (FEMCA-UXT), e a Federación Estatal de Construcción, Madeira e Afíns de Comisións Obreiras (FECOMA-CC.OO.), todas elas en representación laboral, e a Confederación Nacional da Construcción (CNC), en representación empresarial, como organizacións máis representativas do sector da construcción nos seus respectivos ámbitos, e facendo uso das previsións contidas no artigo 3.2º do Convenio Xeral do Sector da Construcción (CXSC), acordan:

Artigo 1º.-Ámbitos persoal e funcional.

Quedan obrigados polas disposicións do presente acordo sectorial nacional (ASN) tódalas organizacións, asociacións e entidades que integren a empresas e traballadores afectados polo ámbito funcional do Convenio Xeral do Sector da Construcción (CXSC), subscrito o 10 de abril de 1992.

Artigo 2º.-Ámbito territorial.

O presente acordo será de aplicación en todo o territorio do Estado español.

Artigo 3º.-Ámbito temporal.

Este acordo estará vixente no ano 1996, logo da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Artigo 4º.-Alcance obrigacional e normativo.

1. As partes que subscriben o presente acordo, na súa condición de organizacións máis representativas do sector, de conformidade co disposto na Lei orgánica de liberdade sindical, incorporarán obrigatoriamente os ditos acordos ós convenios colectivos provinciais que se negocien en 1996.

2. Os convenios provinciais que estean en vigor parte do ano 1996 manterán as condicións neles xa pactadas, en todo o seu contido, ata o seu termo temporal, en que se aplicará o disposto no apartado anterior.

3. Os pactos contidos no presente acordo serán de preferente aplicación sobre calquera outra disposición legal de carácter xeral que rexise nas materias por el reguladas, salvo que sexan de dereito necesario, substituíndoas, por tanto, durante a súa vixencia.

Artigo 5º.-Incrementos económicos.

1. Para o ano 1996, os convenios provinciais aplicarán un incremento do tres co noventa e cinco por cento (3,95%) sobre os conceptos de salario base, gratificacións extraordinarias, retribución de vacacións e pluses salariais e extrasalariais.

2. O importe das axudas de custos e medias axudas de custos, de acordo co disposto no artigo 86.6º do

convenio xeral do sector fixarase no marco dos rectectivos convenios colectivos provinciais.

3. Os convenios subscritos para o presente ano manterán as condicións xa pactadas.

4. Os convenios provinciais fixarán o prazo de pagamento dos atrasos correspondentes.

Artigo 6º.-Cláusula de garantía.

1. No suposto de que o incremento anual do índice de prezos ó consumo (IPC) o 31 de decembro de 1996 supere o tres co noventa e cinco por cento (3,95%), efectuarase unha revisión económica sobre o exceso do dito tanto por cento, para efectos de que sirva de base para a negociación colectiva seguinte.

2. A dita revisión, se é o caso, afectará ós conceptos previstos no artigo 5.1º.

3. Esta cláusula adaptarase ó período de vixencia de cada convenio colectivo.

Artigo 7º.-Formación continua.

Para aqueles traballadores que asistan a accións formativas presenciais, correspondentes á convocatoria da FORCEM 1996, xestionadas pola Fundación Laboral da Construcción, o 50% das horas que precise esa acción será dentro da xornada laboral, ou deduciranse dela na dita porcentaxe, sempre que se dean as seguintes condicións:

a) A empresa poderá denega-la asistencia dun traballador a unha acción formativa, mediante resolución motivada, por razóns técnicas, organizativas ou e producción. En caso de denegación, o traballador poderá recorrer perante a Comisión Territorial da FLC.

b) Os traballadores que poden asistir ás accións formativas consideradas neste artigo non superarán anualmente o 10% dos cadros de persoal, nin, naqueles centros de traballo con menos de 10 traballadores, poderá concorrer máis dun.

c) O 50% das horas a cargo da empresa suporá un máximo anual de 20 horas por traballador, que poderán distribuírse nunha ou en varias accións formativas.

d) O traballador solicitante deberá ter superado o período de proba e ter, en todo caso, unha antigüidade mínima dun mes na empresa.

e) Durante as horas formativas a cargo da empresa, o traballador terá dereito ó salario que lle correspondería como se estivese traballando en xornada ordinaria.

f) O traballador deberá acreditar ante a empresa a asistencia á correspondente acción formativa.

Artigo 8º.-Materias pendentes de negociación.

As partes acordan constituír, de inmediato, unha mesa de negociación que, antes do 30 de xuño de 1996, estudie as posibles alternativas á problemática que suscita o cumprimento do terceiro fin da Fundación Laboral da Construcción.

Artigo 9º.-Aprendizaxe.

1. O sector recoñece a importancia que o contrato de aprendizaxe pode ter para a incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de xente nova. Esta preparación debe recoller tanto o aspecto práctico de cada oficio como o recoñecemento e adecuación ó sistema educativo xeral. Debemos por iso indica-la oportunidade de que a formación, teórica e práctica, correspondente ós contratos de aprendizaxe se leve a cabo a través das institucións formativas de que se dotou o sector.

2. De conformidade co establecido no apartado 3 da disposición transitoria primeira do CXSC, a presente regulación substitúe integramente o establecido nesta materia nos convenios colectivos provinciais ou, se é o caso, autonómicos, sen prexuízo do estipulado nos apartados 10 e 11 do presente artigo.

3. O contrato de aprendizaxe terá como obxecto a adquisición da formación teórica e práctica necesaria para o adecuado desempeño dun oficio cualificado no sector da construcción.

4. Sen prexuízo da posible adaptación a novas tecnoloxías e a resultas da clasificación profesional actualmente prevista no seu artigo 32º, poderán ser obxecto deste contrato de aprendizaxe os oficios incluídos nos niveis VIII e IX da disposición transitoria primeira de CXSC.

5. O contrato de aprendizaxe poderase celebrar con traballadores que cumprisen os 16 anos e menores de 24 anos que non teñan titulación requirida para formalizar contrato en prácticas no oficio ou posto obxecto de aprendizaxe ou aprobado algún curso de formación profesional ocupacional homologado da mesma especialidade e cun número de horas teóricas equivalente ou superior ás previstas para a aprendizaxe.

6. O tipo de traballo que debe presta-lo aprendiz estará directamente relacionado coas tarefas propias do oficio ou posto cualificado, incluíndose os labores de limpeza e mantemento dos utensilios e ferramentas empregados no labor conxunto, coa dilixencia correspondente á súa aptitude e coñecementos profesionais.

Non poderán ser contratados baixo esta modalidade por razón de idade, os menores de 18 anos para os oficios de vixilante, poceiro e esteador, nin par aquelas tarefas que expresamente fosen declaradas como especialmente tóxicas, penosas, perigosas e insalubres, con independencia da prohibición legal de realizar horas extraordinarias e traballo nocturno en calquera actividade.

7. A dura do contrato non poderá ser inferior a seis meses nin exeder de tres anos, sen prexuízo do establecido no apartado 12.

Cando se celebre por un prazo inferior ó máximo establecido no parágrafo anterior poderá prorrogarse antes da súa terminación por acordo entre as partes, unha ou máis veces, por períodos non inferiores a seis meses, sen que o tempo acumulado, incluído o das prórrogas, poida exceder do referido prazo máxi

mo. O aviso de remate do contrato deberá axustarse ós prazos e forma que indica o artigo 29.1º.3 do CXSC.

Expirada a duración máxima do contrato de aprendizaxe, o traballador non poderá ser contratado baixo esta modalidade pola mesma ou distinta empresa.

8. Para a impartición da ensino teórico, adoptarase como modalidade a de acumulación de horas nun día da semana ou ben o necesario para completar unha semana enteira de formación. No contrato deberase especifica-lo horario de ensino.

Cando non sexa posible a formación presencial, por esta-lo centro de formación a máis dunha hora de viaxe ou máis de 50 km, poderase impartir mediante a modalidade de ensino a distancia.

O empresario, no contrato de traballo, vén obrigado a designa-la persoa que actuará como titor do aprendiz, que deberá ser aquela que polo seu oficio ou posto cualificado desenvolva a súa actividade auxiliada por este, podendo asumi-las titorías o propio empresario, sempre que desenvolva a súa actividade profesional na mesma obra có aprendiz.

9. Tódalas accións de formación teórica previstas para os aprendices serán financiadas con cargo ó acordo tripartito de formación continua dos traballadores ocupados. Para tal efecto, o oportuno plan sectorial de formación considerará a desagregación de partidas e apartados correspondentes á formación en aprendizaxe.

10. A retribución dos aprendices será a seguinte:

Táboas salariais de aprendices:

De 16 e 17 anos: 1º ano 50%, 2º ano 55%.

De 18 a 26 anos: 1º ano 60%, 2º ano 65%, 3º ano 76%.

Porcentaxes referidas ó salario do nivel IX das táboas de cada convenio.

A dita retribución enténdese referida a unha xornada do 100% de traballo efectivo.

Aqueles convenios provinciais que á entrada en vigor do presente acordo teñan unha retribución salarial superior ás porcentaxes do primeiro parágrafo deste punto manterana como condición máis beneficiosa ata ser alcanzado por este, quedando en consecuencia conxelados os ditos salarios ata a súa equiparación.

11. O plus extrasalarial regulado no artigo 65.1º do CXSC devengarano os aprendices en igual contía que o sinalado no respectivo convenio colectivo provincial para o resto dos traballadores, durante os días en que dure o contrato.

12. Toda situación de incapacidade temporal do aprendiz inferior a seis meses comportará a ampliación da duranción do contrato por igual tempo ó que o contrato estivese suspendido.

13. Se, concluído o contrato, o aprendiz non continuase na empresa, esta entregaralle un certificado acreditativo do tempo traballado, co referencia ó oficio obxecto da aprendizaxe e do aproveitamento, que, ó seu xuízo, obtivo o aprendiz na súa formación práctica.

A Fundación Laboral da Construcción, a través dos seus centros propios ou colaboradores, dará a cualificación a través das probas correspondentes, previamente homologadas, tanto do aproveitamento teórico como práctico e decidirá o seu pase á categoría de oficial.

14. No prazo dun ano a partir do asinamento deste acordo e a través da Comisión Paritaria de Formación, fixaranse os niveis e contidos da parte teórica de cada especialidade e as probas prácticas que se vaian realizar para observa-los progresos realizados e o seu pase á categoría de oficial.

Artigo 10º.-Solución extraxudicial de conflictos laborais.

1. As partes asinantes asumen o contido íntegro do acordo sobre solución extraxudicial de conflictos laborais (A.S.E.C.) e do seu regulamento de aplicación, publicados no BOE do 8-2-1996, que desenvolverán os seus efectos nos ámbitos do convenio xeral do sector da construcción (CXSC), co alcance previsto no propio A.S.E.C.

2. O texto do precedente apartado 1 queda integrado e formando parte, como apartado 6, do artigo 22º do CXSC, xuntándose a el, con supresión da disposición derradeira segunda, sobre procedementos arbitrais, do citado convenio xeral.

Artigo 11º.-Comisión paritaria.

1. Acórdase constituír unha comisión paritaria para a interpretación e seguimento do pactado neste acordo.

2. A dita comisión estará composta por un máximo de doce membros, que serán designados por metades por cada unha das dúas partes, sindical e empresarial, na forma en que decidan as respectivas organizacións.

3. Os acordos da comisión paritaria adoptaranse, en todo caso, por unanimidade de ámbalas partes, sindical e empresarial. Os seus acordos interpretativos deste acordo sectorial nacional teán a mesma eficacia que a da cláusula que fose interpretada.

4. O funcionamento da comisión realizarase na forma que ela acorde, asumindo xa os acordos ó respecto adoptados pola comisión paritaria do artigo 21º do Convenio Xeral do Sector da Construcción, así como o procedemento para solventa-las posibles discrepancias, previsto no A.S.E.C. e asumido no artigo 22.6º do C.X.S.C.

Artigo 12º.-Denuncia.

Para dar cumprimento ó previsto no artigo 85.2º, e do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, as partes signatarias fan constar expresamente que o presente acordo non precisa denuncia previa para a súa total extinción o 31 de decembro de 1996.

Convenio provincial da construcción da Coruña

Calendario laboral para o período do 1 de xaneiro ó 31 de decembro do ano 1996

DíasXaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuñoXulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembroDías

1FN888FNSAB88DOM8FNDOM1

288SAB88DOM8888SAB82

38SABDOM8888SAB88DOM83

48DOM8FNSAB88DOM88884

5888FNDOM8888SAB885

6S.FN88SAB88SAB88DOM8FN6

7DOM88DOM88DOM8SABFL8SAB7

888888SAB88DOM88DOM8

988SAB88DOM8888SAB89

108SABDOM8888SAB88DOM810

118DOM88SAB88DOM888811

128888DOM8888S.FN8812

13SAB88SAB88SAB88DOM8813

14DOM88DOM88DOM8SAB88SAB14

1588888SAB8FNDOM88DOM15

1688SAB88DOM8FC888SAB816

178SABDOM8F.NG88SAB88DOM817

188DOM88SAB88DOM888818

198FC.888DOM8888SAB8819

20SABFL8SAB88SAB88DOM8820

21DOM88DOM88DOM8SAB88SAB21

2288888SAB88DOM88DOM22

2388SAB88DOM8888SABDFC.823

248SABDOM8888SAB88DOMFC.824

258DOM88SAB8FNDOM888FN25

268888DOM8FN.888SAB8826

27SAB88SAB88SAB88DOM8827

28DOM88DOM88DOM8SAB88SAB28

2988888SAB88DOM88DOM29

308SAB88DOM8888SAB830

318DOM88SABSAB8FC.8831

DíasXaneiroFebreiroMarzoAbrilMaioXuñoXulloAgostoSetembroOutubroNovembroDecembroDías
Horas/mes

Días/mes

176

22

152

19

168

21

160

20

168

21

160

20

168

21

160

20

168

21

176

22

160

20

136

17

1.952

244

Días do ano366Total horas de trabajo2.000

Sábados-50

Domingos-5230 Días naturais de vacacións-168

Festivos nacionais-12

Festivos locais -21.832

Días de traballo anual250

Adapt. Conv. Naciona -8Adpat. Conve. Nacin-64

Total días de traballo242Total horas festivas de traballo1.768

* Nota: as festas locais, 20 de febreiro e 7 de outubro, refírense ó concello da Coruña. Para o resto dos concellos serán as que se determinan no calendario de festas publicado no BOP do 24-11-1995.

Os días indicados FC.8 teñen tratamento de festivo no ano 1996, para dar cumprimento ó artigo 71 do convenio xeral do sector da construcción. Os dous días restantes, é dicir, 16 horas que faltan para completa-las 64 horas de descanso por convenio, serán desfrutados polos traballadores durante o ano 1996, logo de comunicación á empresa por parte do traballador, con polo menos 48 horas de antelación, e non perderán por tanto o seu carácter laboral para futuros convenios.

Cando un festivo local (FL) coincida con algún festivo convenio (FC.(8), este pasarase ó seguinte día laborable.

Táboas de productividade

Tratamento superificial:

Rega asfáltica de 1 a 2 kg de betume e 14 a 16 litros de grava miúda/m.

Estado inicial:

Pavimento xa tratado asfalticamente:

Superficie limpa, aínda que se inclúen pequenos repasos de limpeza e repartición da grava miúda existente de anterior tratamento.

Traballos que se van realizar:

Acondicionamento superficie.

Aplicación da rega asfáltica e a grava miúda.

Compactado.

Regula-lo tráfico

Estado final:

Pavimento rematado correctamente.

Forma de medición:

Por m de pavimento completamente rematado.

Equipo:

Maquinaria.

Cisterna rega sobre camión.

Camións con trapela en estendido grava miúda.

Apisoadora.

Persoal:

1 encargado.

2 oficiais

4 peóns.

Rendemento:

Rega de 1 kg/m, 1.100 m/hora.

Rega de 1,5 kg/m, 741 m/hora.

Rega de 2 kg/m, 555 m/hora.

En superficies largas e sen tráfico, o rendemento virá limitado polo equipo de maquinaria máis o cegador.

Observacións:

Estes traballos son para estradas estreitas cun largo de 4 a 5,5 m, sen corta-lo tráfico, polo que hai que regular este e en curvas e sobrelargos execución manual.

Tratamento semiprofundo.

Capa de pedra de 10 a 15 cm espesor.

Rega asfáltica de 3 kg de betume e 18 litros de grava miúda/m.

Estado inicial:

Pavimento de firme de macadam.

Pavimento de firme asfáltico/deteriorado.

Pavimento de firme flexible.

(Non se inclúe o escarificado de firmes ríxidos).

Traballos que se van realizar:

Escarificación, regulación e compactación firme existente, vertido, estendido e compactado capa de pedra.

Rega asfáltica, camada de grava miúda e compactación.

Regula-lo tráfico.

Estado final:

Pavimento rematado correctamente.

Forma de medición:

Por m de pavimento completamente rematado.

Equipo:

Maquinaria.

Motoniveladora.

Apisoadora triciclo ou similar.

Cisterna rega, sobre camión.

Camión subministración pedra.

Camións con trapela vertido grava miúda.

Persoal:

1 encargado

4 oficiais

4 peóns

Rendemento:

375 m/hora.

En superficies largas e sen tráfico, o rendemento virá limitado polo equipo de maquinaria.

Observacións:

Estes traballos son para estradas estreitas cun largo de 4 a 5,5 m, sen corta-lo tráfico; polo que hai que regular este e a pedra estendida non pode separarse da rega.

Estradas con pouco ou nada de paseo, polo que hai que conte-la pedra.

Aglomerado quente.

Capa de aglomerado asfáltico de 4 a 6 m de espesor en capa de rodadura.

Estado inicial:

Pavimento limpo e coas rasantes correctas.

Traballos que se van realizar:

Auxilio e colocación de niveis e liñas.

Execución rega de imprimación e adherencia.

Estendido da capa de aglomerado.

Regulación do tráfico.

Execución sobrelargos, empalmes e xuntas de unión.

Estado final:

Pavimento rematado correctamente.

Forma de medición:

Por toneladas empregadas.

Equipo:

Maquinaria.

Cisterna rega asfáltica sobre camión.

Apisoadora de lamia metálica en tándem.

Apisoadora de pneumáticos.

Estendedora autopropulsada.

Persoal:

1 encargado.

4 oficiais.

5 peóns.

Rendemento:

55 Tm/hora.

Observacións:

Traballo realizado en estradas estreitas sen corta-lo tráfico ou superficies con pouco largo para a maquinaria, sobrelargos en curvas e empalmes con outras estradas.

Aglomerado quente.

Capa de nivelación ou base.

Estado inicial:

Pavimento limpo:

Traballos que se van realizar:

Auxiliar en colocación de niveis e liñas.

Execución rega de imprimación e adherencia.

Estendido da capa de aglomerado.

Regulación do tráfico.

Execución sobrelargos, empalmes e xuntas de dilatación.

Estado final:

Capa correctamente rematada.

Forma de medición:

Por toneladas empregadas.

Equipo:

Maquinaria.

Cisterna rega asfáltica sobre camión.

Estendedora autopropulsada.

Apisoadora de lamia metálica en tándem.

Apisoadora de lamia pneumática.

Persoal:

1 encargado.

4 oficiais.

6 peóns.

Rendemento:

62 Tm/hora.

Observacións:

Traballo en estradas estreitas, sen corta-lo tráfico ou superficies con pouco largo para a maquinaria, sobrelargos, curvas e empalmes con outras estradas.

Reparación de fochas con aglomerado.

Estado inicial:

Pavimento sen material amontoado.

Traballos que se van realizar:

Limpeza de focha.

Recrecido de pedra.

Rega de imprimación.

Capa de aglomerado.

Compactación.

Limpeza do material sobrante.

Regulación de tráfico.

Estado final:

Fochas completamente amañadas.

Forma de medición:

Por toneladas de aglomerado empregado.

(A pedra necesaria para a base vai incluída na Tm de aglomerado).

Equipo:

Maquinaria.

Camións subministración material.

Cisternas regas asfálticas.

Apisoadora.

Persoal:

1 encargado

2 oficiais.

4 peóns.

Rendemento:

2 Tm de aglomerado por hora.

Observacións

Segundo as zonas que se vaian tratar, pola abundancia de fochas ou moita superficie destas, este rendemento pode aumentarse nun 100%: se son moi escasas as fochas e hai moito desprazamento duns e doutros, o rendemento baixa ata un 50%.

Construcción de armaduras con ferro.

Aceiro alta resistencia cortado e elaborado, 1.055 kg.

Rendemento: 1 oficial primeira.

Aceiro alta resistencia armado 455 kg.

Rendemento: 1 oficial primeira.

Aceiro alta resistencia cortado elaborado e armado 318 kg.

Rendemento: 1 oficial primeira.

Aceiro alta resistencia, colocación en obra 1.750 kg.

Rendemento: 1 oficial primeira e peón especializado.

Aceiro alta resistencia, armado e colocado en obra, 464 kg.

Rendemento: 1 oficial primeira e peón especializado.

Clasificación xeral das taxas de rendemento para a edificación.

00 Consideracións xerais:

01 Bases para a execución das táboas.

02 Criterios para a aplicación das táboas.

10 Movemento de materiais:

11 Carga de materiais.

12 Descarga de materiais.

13 Transporte horizontal.

14 Transporte vertical.

20 Demolicións:

21 Demolicións.

30 Movemento de terras:

31 Escavacións á boria.

32 Escavacións en gabia.

33 Escavacións en pozos e zapatas.

34 Escavacións varias.

35 Recheos e compactacións.

36 Carga de terras.

37 Transporte de terras.

38 Esteamentos.

39 Varios.

40 Alicerzados:

41 Fabricación de formigóns.

42 Encofrados para alicerces.

43 Ferrallado para cimentos.

44 Formigón para cimentos.

45 Cimentacións especiais

46

47

48

49 Varios.

50 Estructura:

51 Confección de formigóns.

52 Encofrados.

53

54 Posta en obra de forxados.

55 Ferrallado.

56 Posta en obra de formigóns.

57 Estructura metálica e mixta.

58 Seguridade no traballo.

59 Varios

60 Albanelería.

61 Confección e posta en obra de argamasa

62 Saneamento

63 Cerramentos exteriores e divisións interiors

64

65 Enfoscados revocaduras e lucidos.

66 Cantería.

67 Cubertas.

68 Pavimentos e sollados.

69 Chapados e obras de azulexos.

70 Albanelería:

71 Revestimentos de fachadas.

72 Coroacións e remates.

73 Colocación de elementos.

74

75 Axudas a edificios.

76

77

78

79 Varios.

80 Oficios:

81 Áridos.

82

83 Escaiolas

84 Estucados.

85

86 Impermeabilización.

87 Illamento ou calorifugado.

88 Marmoristería.

89 Pedra artificial.

90 Oficios.

91 Pintura.

92 Pocería.

93 Sollados e obras de azulexos.

94

95 Xesería.

96

97

98

99

Estas unidades de rendemento pactadas aplicaranse na súa totalidade ás categorías de oficial de primeira, oficial de segunda, axudante, peón especializado e peón, coas limitacións que marque a ordenanza laboral.

Movementos de terra.

Condicións xerais:

Os distintos tipos de terreo clasifícanse de acordo coas seguintes especificacións:

Terreos soltos:

Son aqueles que se escavan directamente con pa e sen o uso de pico, e poderán, por tanto, ser padexados directamente. Exemplo: area, grava miúda solta, terra solta, humus, etc.

Terreos frouxos:

Son aqueles que se escavan con pa ou lixeiro uso do pico ou poden escavarse con eixada. Exemplos: terra de xardíns, terra vexetal, mesturas de areas e arxilas, areas molladas, terra gredosa, turba de pantano, etc.

Terreos duros:

Son aqueles que requiren o uso do pico, pero sen gran dificultade. Este entra máis de 10 cm no terreo.

Exemplos: arxila tipo medio, arxilas pegañentas, pedra solta, grava gorda, tosco, etc.

Terreos moi duros:

Son aqueles que requiren o uso do pico, pero con algunha dificultade, deixando marcada a pegada da picada. Exemplos: arxilas fortes, margas, etc.

Terreos de tránsito:

Son aqueles sumamente duros, entra con dificultade o pico e sen ser roca requiren ás veces o uso de compresor e martelos compresores. Exemplos: rocha desmoronada, pedra de carexo, pedras areentas finas en camadas delgadas, pedras de construcción lousenta, etc. Considérase que os traballos realizados en gabias de largo superior a dous metros e pozos e zapatas de superficie superior a 9 metros, o seu rendemento é o mesmo que os realizados á boria.

Considérase unha altura máxima de padexo de 1,50 m tomando esta altura como base para a clasificación en canto a profundidades.

Nos traballos de escavación en gabias e zapatas tívose en conta o rendemento, a súa dificultade ocasionada pola existencia de apontoamento ou esteamento correspondente debidos á natureza do terreo para profundidades superiores a 1,50 metros.

-Apontoamento mediante taboleiro corrido. Unha liña por metro lineal de profundidade e distancia entre codais de 1,50 metros a 2 metros.

-Esteamento simple mediante taboleiros, correas e codais. Unha liña por metro final de profundidade e separación entre codais e taboleiros verticais de 1,50 m a 2 m.

-Esteamento semicallado mediante taboleiros verticais. Unha liña de correas e codais por metro lineal de profundidade, codais separados de 1,50 m a 2 m e taboleiros verticais separados 0,75 m entre eixes.

-Esteamento callada mediante taboleiros verticais.

-Unha liña de correas e codais por metro lineal de profundidade, codais separados de 1,50 m a 2 m e taboleiros verticais xuntos.

Estado inicial da zona de traballo e dos materiais.

Terreo rozado e limpo de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Replanteo executado.

Materiais para o seu apontoamento ou esteamento situados a menos de 25 mm do lugar de traballo.

Descrición dos traballos.

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

Para as escavacións á man. Padexo das terras ó bordo da escavación. Para profundidades maiores de 1,50 metros, a formación de bancadas ou plataformas para os padexos necesarios e prevención de caída de terra dentro da gabia. Refinado de paredes e fondo. Para os refinados de escavación feitas con máquinas. Padexo das terras ó bordo da escavación.

Limpeza e retirada de materiais e/ou equipo.

Estado final da zona de traballo e materiais.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Escavacións: por m escavados medidos sobre perfil.

Refinados: por m de superficie refinada.

Recheos: por m realizados medidos sobre perfil.

Apontoamentos e esteamentos: por m, superficie protexida.

Carga de terra: por m medidos sobre vehículo.

3. Escavación de terras efectuada á man en desmonte á boria ata 1,50 m de profundidade en terreos de natureza dura.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Terreo rozado e limpo.

Replanteo executado.

Superficie en planta superior a 9 m.

Descrición dos traballos:

Escavación das terras.

Refinado de paredes e fondo.

Padexo de terras necesario co fin de deixar a fronte de escavación limpa.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Escavación rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m escavados medidos sobre perfil.

Rendemento:

2,85 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 2,8 metros cúbicos por día.

M/escavación de terra efectuada á man en gabia ata 1,50 m de profundidade en terreos de natureza compactada con ferramentas normais e vertido dos bordos.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Terreo rozado e limpo de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Replanteo executado.

Descrición dos traballos.

Evacuación na gabia.

Refinado de paredes e fondo de gabia.

Padexo das terras ó bordo da escavación.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Escavación rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Rendemento:

3,82 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 2,10 metros cúbicos por día.

M escavación de terras efectuadas á man en pozos de profundidade en terreos de natureza dura.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Terreo rozado e limpo.

Replanteo executado.

Superficie en planta comprendida entre 1,50 e 4 m.

Descrición dos traballos:

Evacuación das terras.

Padexo das terras ó bordo da escavación.

Refinado de paredes e fondo.

Estado dos traballos ó rematalos:

Escavación rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición.

Por m escavados medidos sobre perfil.

Rendemento

3,2 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 2,5 metros cúbicos por día.

Recheo, estendido e compactado á man de grava ou grava miúda, de 20 cm de espesor en encachados de soleira.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Escavación de soleira rematada.

Limpa de obstáculos.

Zona que se vai encher delimitada.

Material de recheo almacenado no lugar de traballo, sen ser necesario o uso de carretas nin outro elemento de transporte.

Descrición dos traballos:

Estendido de grava ou similar á man.

Eliminación de posibles madeiras, cachotes, etc., no material de recheo.

Compactado á man con pisón.

Estado dos traballos ó finalizalos:

Recheo rematado e acabado segundo a norma correspondente.

Limpos e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición.

Por m escavados medidos sobre perfil.

Rendemento

2,00 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 4 metros cúbicos por día.

M carga de terra á pa sobre camión ou similar con padexo simple.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Terras soltas, non saturadas, amoreadas xunto ó camión ou similar, de forma que poidan cargarse con simple padexo.

Altura máxima de padexo, 2 m contados desde os pés do operario.

Terra solta é aquela que, aínda que teña humidade, non se pegue á pa.

Tamaño máximo do árido: 20 mm.

Descrición dos traballos:

Carga á pa do camión ou similar.

Estendido das terras sobre a caixa do camión ou similar.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Escavación rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Vehículo cargado e terras estendidas sobre el.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medir.

Por m medido sobre caixa de vehículo.

Rendemento:

1 hora home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 8 metros cúbicos por día.

M esteamento simple en gabias mediante taboleiros verticais, correas e zapatas.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Zona que se vai estear semiescavada ou escavada.

Materiais necesarios almacenados a menos de 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos.

Cortes necesarios.

Colocación e fixación de taboleiros verticais separados de 1,50 m a 2 m.

Colocación e fixación dunha liña de correas e codais por m lineal de profundidade con separación de codais de 1,50 m a 2 m contra os taboleiros verticais.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Esteamento rematado e acabado segundo a norma correspondente.

Limpos e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie protexida.

Rendemento:

0,64 horas home/m

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de 2 oficiais, 25 m/día.

M de refinado da escavación en gabias e zapatas ata 3 m de profundidade.

Estado da zona de traballos ó comezo deles.

Limpa de obstáculos:

Escavación á máquina rematada.

Espesor medio do refinado 5 cm.

Replanteo executado.

Descrición dos traballos:

Refinado das paredes e fondo da escavación.

Padexo das terras ó bordo da escavación.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Refinado rematado e acabado segundo a norma correspondente.

Limpos e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie refinada.

Rendemento:

0,28 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e peón, 28 metros cadrados por día.

Fabricación de formigóns con formigoneira.

Condicións xerais.

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución deles.

Áridos clasificados xunto á formigoneira e a unha distancia non superior a 3 m de hora que poden ser padexados directamente a ela ou ben recollidos polo brazo da dragalina.

Cemento amoreado en sacos ou en silos a menos de 3 m da formigoneira.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Mantemento de materiais de almacenados a pé de obra.

-Limpeza e lavado da maquinaria.

-Recollida de restos de formigón.

-Limpeza do lugar de traballo.

-Descarga do formigón sobre medio de transporte.

Estado final da zona de traballo e materiais.

Maquinaria e lugar de traballo limpos e en disposición de proseguir outro ciclo de traballo.

Forma de medición.

Por m de formigón fabricado.

Fabricación de formigón mediante formigoneira de 250 a 300 l con cargador.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Limpa de obstáculos.

Áridos clasificados.

Tódolos materiais a menos de 3 m da formigoneira.

Dosificación de materiais determinada.

Descrición dos traballos:

Carga dos materiais á formigoneira.

Amasado deles.

Descarga da formigoneira sobre medio de transporte (Dúmper, cubo, etc.).

Limpeza da maquinaria e lugar de traballo ó finalizar eles.

Estado dos traballos ó finalizar eles:

Maquinaria e lugar de traballo limpos e en disposición de proseguir outro ciclo de traballo.

Forma de medición:

Por m de formigón fabricado.

Rendemento:

1,78 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 4,50 m ó día.

Formigón para cimentos.

Condicións xerais:

Non se inclúen nos tempos establecidos a instalación fixa de tubo para o formigonado con bomba.

Estado da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Límite ou altura da zona que se vai formigonar replanteado.

Equipo necesario situado a unha distancia inferior a 25 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Manexo dos elementos necesarios, sobre placas co fin de non pisa-las zonas de traballo.

-Regado previo dos encofrados de madeira.

-Recepción do formigón a partir do medio de transporte, vertido, estendido e vibrado del.

-Para o formigón posto con bomba, montaxe, desmontaxe e limpeza de tubo non fixo.

-Limpeza e retirada de equipo e restos de materiais.

Estado da zona de traballo e materiais:

Superficie rematada co usual acabado.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Para unidades en contacto co terreo. Por m formigonado medido sobre perfil. Para o resto das unidades. Por m formigonado medido sobre plano.

M posta en obra de formigón en zapatas illadas de cimentación, ata 6 m de volume.

Estado da zona de traballo ó comezo deles:

Formigón de limpeza e armadura colocados.

Altura de formigonado replanteada.

Volume máximo de cada zapata 6 m.

Descrición dos traballos.

Limpeza da superficie de zapata.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Limpeza do formigón sobrante e equipo.

Estado dos traballos ó finalizar estes:

Zapata formigonada e rematada co usual acadado.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición.

Se non está encofrada: por m formigonado medido sobre perfil.

Se está encofrada: por m formigonado medido sobre plano.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, en m/día.

Tipo de vertido: directo con camión formigoneira.

-Rendemento: 0,24.

-Producción: 33.

Tipo de vertido: con gobelete de 250 litros.

-Rendemento: 0,57.

-Producción: 114.

Encofrados en estructura.

Condicións xerais:

Considerouse para encofrar só superficies planas, salvo que se especifique na unidade correspondente.

Os apontoamentos dos encofrados considéranse realizados con puntais metálicos telescópicos sobre soleiras ou forxados, salvo indicación en contrario.

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución deles.

Materiais necesarios en planta.

Replanteo executado.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

Apontoamento e arriostamento necesarios para a correcta execución dos traballos.

Marcado do límite do formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Suba da planta ata a que se precise, con axuda de guindastre, dos elementos necesarios para o encofrado.

Estado final da zona de traballo e dos materiais.

Unidade terminada e rematada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Materiais recollidos, amoreados ata o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie encofrado en contacto co formigón.

2.- Encofrado e desencofrado a unha cara en muros de ata metro de altura.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta ou a unha distancia inferior a 25 m do lugar de traballo.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Armadura colocada.

Descrición dos traballos:

Colocación encofrado, mesmo apromado.

Marcado límite formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Traslado de materiais a outra planta ou lugar de traballo con axuda de guindastre.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie de encofrado en contacto con formigón.

Rendemento:

En horas homes/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, por m/día.

Tipo de encofrado: taboleiros de madeira xa confeccionados, ata 1,50 m de superficie.

-Rendemento: 1,06.

-Producción: 15.

-Chapas metálicas de ata 1 m de superficie.

-Rendemento: 1,06.

-Producción: 15

M encofrado e desencofrado en piares de ata 3 m de altura e 0,16 m de sección.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Armadura colocada.

Descrición dos traballos:

Colocación de encofrado, mesmo apromado.

Marcado límite formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Traslado de materiais a outra planta, con axuda de guindastre.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie de encofrado en contacto con formigón.

Rendemento:

En horas homes/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, por m/día.

Tipo de encofrado: taboleiros de madeira previamente confeccionados.

-Rendemento: 1.

-Producción: 16.

-Chapas metálicas de pequena dimensión, ata 0,5 x 0,5 m.

-Rendemento: 0,66.

-Producción: 24

M.L. Montaxes e colocación de sopandas ata 3 m de altura de apontoamento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Descrición dos traballos:

Traslado de planta do material.

Montaxe e colocación de sopandas e arriostamentos necesarios.

Retirada de sopandas.

Almacenamento e amoreados en planta.

Carga sobre medio de elevación, descarga e amoreado en planta seguinte.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m lineal de sopanda útil.

Rendemento:

0,25 horas homes/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, 64 m.l./día.

Posta en obra de forxado.

Condicións xerais

Considérase que os materiais necesarios están acumulados en obra, non incluíndose nos tempos establecidos a descarga e a acumulación correspondente.

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpeza de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Materiais necesarios vixentes, bovedillas, casetóns, etc., acumuladas en obra. Encofrado totalmente rematado.

Replanteo necesario executado.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos.

-Carga dos materiais no medio de elevación, descarga, distribución e colocación no lugar axeitado; no caso de se realiza-la descarga directamente de camión

a forxado, utilizando o medio de transporte necesario, está incluída esta operación.

-Recollida e limpeza de materiais rotos ou en mal estado.

Estado final da zona de traballo e materiais:

Materiais do forxado en posición correcta.

Materiais rotos ou en mal estado recollidos.

Limpeza e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Para viguetas: por m.l. sobre vigueta colocada.

Para casetóns ou bovedillas: por m de forxado colocado, descontándose os ocos superiores a 1 m.

M colocado en bovedillas cerámicas ata 20 cm de altura.

Estado da zona de traballos ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Bovedillas acumuladas en obra.

Sopandas e viguetas colocadas.

Descrición dos traballos:

Carga, descarga, distribución e colocación das bovedillas.

Recollida e retirada de bovedillas rotas ou en mal estado.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e lista para posteriores traballos.

Materiais rotos ou en mal estado retirados.

Forma de medición:

Por m de forxado colocado, descontándose ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

0,23 horas home/día.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 34 m/día.

Colocación de viguetas presentadas de ata 4 m de lonxitude.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Viguetas acumuladas e clasificadas en obra.

Sopandas colocadas.

Descrición dos traballos:

Carga, descarga, distribución e colocación de viguetas:

Recollida e retirada de material roto ou en mal estado.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e lista para posteriores traballos.

Materiais rotos ou en mal estado retirados.

Forma de medición:

Por m.l. medido sobre vigueta colocada.

Rendemento:

0,105 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 75 m.l./día.

Posta en obra de formigón en estructura.

Condicións xerais:

Non se inclúe nos tempos establecidos a formación de plataformas de traballo, o curado do formigón, protección contra as xeadas, nin para o formigonado con bomba a instalación fixa do tubo.

Estado inicial da zona de traballo e dos materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Límite e/ou altura da zona de formigón replanteados.

Equipo necesario (vibradores, ferramentas, etc.) en planta ou a menos de 25 m do lugar de traballo.

Plataforma de traballo en planta.

Encofrado totalmente rematado.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Manexo dos elementos necesarios sobre forxados e soleiras, co fin de non pisa-las zonas de traballo.

-Regado previo dos encofrados de madeira.

-Recepción do formigón a partir do medio de transporte, vertido, estendido e vibrado deste.

-Transporte do equipo e plataforma dun lugar a outro de traballo, incluíndo pase dunha planta a outra.

-Limpeza do equipo e resto dos materiais.

Estado final da zona de traballo e materiais:

Superficie rematada co usual acabado, salvo indicación en contrario.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado medido sobre plano.

M posta en obra de formigón en masa en soleiras de 5 a 20 cm de espesor medio, recibido e vertido directamente con camión formigoneira de consistencia plástica.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Límite e/ou altura da zona que se vaia formigonar replanteados.

Equipo necesario situado no lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Manexo dos elementos necesarios sobre as soleiras, co fin de non pisa-las zonas de traballo.

Regado previo do formigón a partir do camión formigoneira vertido, estendido ata 4 m desde a posto de vertido e vibrado deste. Colocación da protección necesaria para fraguado do formigón.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Superficie rematada con rasanteo finalizado a regra e tolerancia inferior a 1 cm con regra de 2 m.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigonado medido sobre perfil.

Rendemento:

1,20 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e equipo orientativo de tres peóns, 20 m/día.

-M, posta en obra de formigón en piares ata 3 m de altura e ata 0,16 m de sección, con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Altura de formigonado replanteada.

Plataforma de traballo rematada e en planta.

Equipo necesario en planta a menos de 25 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación en posición da plataforma de traballo.

Regado de encofrado se é de madeira.

Recibido, vertido e vibrado do formigón.

Igualación da superficie do formigón.

Limpeza de formigón sobrante.

Traslado da plataforma de traballo.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Piar formigonado segundo norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado medido sobre o plano.

Rendemento:

1,70 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 4,70 m/día.

-M posta en obra de formigón en muros ata 3 m de altura e de 30 a 50 cm de espesor, con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Límites da zona que se vaia formigonar marcados.

Plataforma de traballo rematada.

Equipo necesario de 25 m do lugar de traballo.

Armadura e encofrados rematados.

Descrición dos traballos:

Colocación en posición da plataforma de traballo.

Regado do encofrado se é de madeira.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Igualación da superficie do formigón.

Limpeza de formigón sobrante.

Limpeza do equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada segundo norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado sobre o plano.

Rendemento:

1,39 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 5,75 m/día.

-M posta en obra de formigón en forxados alixeirados, con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Límites da zona que se vaia formigonar marcados.

Equipo necesario en planta a menos de 25 m do lugar de traballo.

Armadura e encofrados rematados.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras.

Limpeza de superficie en encofrado.

Regado do encofrado.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Regrado e repaso da superficie de formigón.

Limpeza de formigón sobrante.

Limpeza do equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e superficie co usual acabado.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Rendemento:

1,33 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 6 m/día.

Formato dos ladrillos cerámicos.

Para a realización destas táboas tivéronse en conta as dimensións dos seguintes materiais cerámicos:

Denominación: ladrillo oco rasilla.

Medidas en cm: 2,5x12x25; 3x12x25.

Ladrillo oco sinxelo.

Medidas en cm: 4x12x25; 6x12x25; 7x12x25; 4x20x50.

Ladrillo oco dobre.

Medidas en cm: 7x12x25; 9x12x25; 7x20x50; 9x20x50.

Ladrillo oco triple.

Medidas en cm: 11x12x25; 12x12x25; 12x20x50.

Ladrillo macizo e alixeirado

Medidas en cm: 5x12x25; 6x12x25.

Ladrillo perforado.

Medidas en cm: 4x12x25; 5x12x25; 6x12x25; 7x12x25; 9x12x25.

Ladrillo alixeirado con cara vista.

Medidas en cm: 5x12x25; 7x12x25; 9x12x25.

Confección de pastas e argamasa.

Condicións xerais:

Estado inicial da zona de traballo e dos materiais.

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais necesarios xunto da formigoneira e a unha distancia non superior a 3 m, de forma que a area ou argamasa de cal poida ser padexada directamente á formigoneira ou cargador. Auga e cemento, en sacos ou a granel, a unha distancia similar.

Estará xunto da formigoneira, antes de se inicia-lo traballo, o medio de transporte da argamasa correspondente.

Descrición dos traballos.

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Mantemento de acumulación de materiais a pe de obra.

-Limpeza e lavado da maquinaria.

-Recollida de resto de argamasa.

-Limpeza do lugar de traballo.

-Descarga da argamasa sobre o medio de transporte.

Estado final da zona de traballo e materiais.

Maquinaria e lugar de traballo limpo e en disposición de proseguir outro ciclo de traballo.

Forma de medición:

Para a argamasa, por m de argamasa confeccionada.

M, confección de argamasa de cemento, con formigoneira de 250 litros con cargador.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais acumulados a menos de 3 m da formigoneira.

Descrición dos traballos:

Carga dos materiais á formigoneira.

Amasado destes.

Descarga da formigoneira sobre medio de transporte (carreta, dúmper, gobelete, etc).

Limpeza da formigoneira e lugar de traballo ó remataren estes.

Estado de traballos ó remataren estes:

Argamasa amasada e descargada.

Maquinaria e lugar de traballo limpos e en disposición de proseguir outro ciclo de traballo.

Forma de medición:

Por m de argamasa confeccionada.

Rendemento:

2,16 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home 3,70 m/días.

Saneamento.

Condicións xerais:

Estado inicial da zona de traballo e materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Escavacións rematadas e fondo destas compactado e chan. Suponse unha profundidade máxima das escavacións de 1,50 m agás caso en contrario.

Replanteos e niveis realizados.

Na execución das baixantes, o andamio colgante, se é necesario, estará xa montado e a punto para ser utilizado.

Materiais e equipos necesarios, situados a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada de cada táboa, os seguintes conceptos:

-Montaxe e desmontaxe, así coma o traslado dunha zona á outra do andamio sinxelo, para alcanzar unha altura de traballo de ata 4 m.

-Nos andamios colgados, o movemento vertical deste, pero non a súa montaxe e desmontaxe.

-Na execución das baixantes inclúense tamén a colocación de argolas de suxeición de tubos a teitos e paredes, rexuntado de unións e repaso dos buratos efectuados para logra-los diversos empalmes. Non se

consideran os tempos de aburacado das plantas e paredes.

Limpeza, recollida e amoreado de entullo e/ou material sobrante xunto do lugar de traballo.

Estado final da zona de traballo e materiais:

Unidade terminada e rematada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Para encanamentos: por m.l. executado, non descontándose a lonxitude das arquetas.

Para arquetas: por unidade realizada.

Para baixante: por m.l. de lonxitude realmente colocada, vai incluída unha peza especial por planta. Tódalas pezas especiais de máis por planta se considerarán como incremento dos m.l., contando por cada peza especial de máis dun m.l. de encanamento.

M.L. colocación de encanamento de cemento recibido con argamasa de cemento e corchetes de ladrillo.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Gabia aberta e soleira de formigón realizada.

Replanteos e niveis necesarios realizados.

Materiais necesarios a menos de 15 m do lugar.

Descrición dos traballos:

Colocación do encanamento.

Recibido con argamasa de cemento.

Anelado con corchetes de ladrillos.

Fabricación de argamasa.

Limpeza interior do tubo.

Estado dos traballos ó remate destes:

Encanamento rematado e listo para posteriores usos.

Materiais rotos e sobrantes retirados.

Forma de medición:

Por m.l. de tubo colocado, sen descontar lonxitude de arquetas.

Rendemento:

En horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial, un axudante e medio peón, en m.l./día.

Diámetro do encanamento: ata 20 cm.

Rendemento: 0,53.

Producción: 37,73.

Diámetro: 40 cm.

Rendemento 1.

Producción: 30,76.

Diámetro: 40 cm.

Rendemento: 1

Producción: 20.

Diámetro: 50 cm.

Rendemento: 1,10.

Producción: 18,18.

Cerramentos exteriores e divisións interiores.

Condición xerais:

Para tódalas fábricas de ladrillo considéranse xuntas verticais e xuntas horizontais de 10 a 12 milímetros de espesor, agás indicación en contrario.

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Replanteo executado.

Cercos e contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Traslado ó longo de toda a zona de traballo, incluíndo o pase dunha planta a outra, de tódalas ferramentas e/ou útiles necesarios para realiza-lo traballo.

-Montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanza unha altura de traballo de ata 3 m.

-Nos andamios colgados, o movemento vertical destes, pero non a súa montaxe e desmontaxe.

-Colocación de regras e cordas.

-Limpeza de cada zona de traballo, así como a de traballos executados: recollida e amoreado xunto do lugar de traballo.

Estado final da zona de traballo e os materiais:

Unidade rematada e acabada segundo as normas correspondentes.

Cachotes e materiais sobrantes amoreados xunto do lugar de traballo.

Limpa a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Nas paredes con ángulo, a medición farase pola cara de maior desenvolvemento.

No caso de que as paredes, pola súa altura ou outra causa, requiran esforzos a base de piares, a forma de medición será polo desenvolvemento da cara onde estean estes.

Para as fábricas ordinarias, por m de superficie realizada, descontando tódolos ocos superiores a 1 m.

Para as fábricas a cara vista: por m de superficie realizada.

Non se descontarán os ocos inferiores a 1,5 m; de 1,50 a 4 m; descontarase o 50%, e os maiores de 4 m descontarase o 100%, medíndose neste último caso as gornicións polo seu desenvolvemento.

M fábrica de ladrillo oco (4x12x25) de 4 cm de espesor (tabique) sentado con argamasa de xeso.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos e contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos.

Fabricación da argamasa de xeso.

Colocación de regras e cordas.

Execución do tabique.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

0,68 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 24 m/día.

m fábrica de ladrillo oco sinxelo (4x12x25) de 4 cm de espesor (tabique), sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Material situado en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

0,80 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 20 m/día.

M fábrica de ladrillo oco dobre (9x112x25) dun pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpeza e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

1,06 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 15 m/día.

M fábrica de ladrillo oco dobre (9x12x25) dun pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

1,77 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 9 m/día.

M fábrica de ladrillo macizo ou alixeirado ordinario (5x12x25) de medio pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpeza e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

1,33 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 12 m/día.

M fábrica de ladrillo macizo ou alixeirado ordinario dun pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpeza e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

2,28 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 7 m/día.

M fábrica de ladrillo macizo ou alixeirado a cara vista (5x12x25) de medio pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpeza e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada. Non se descontarán os ocos inferiores a 1,50 m; de 1,50 a 4 m descontarase o 50%, e os maiores de 4 m descontarase o 100%, e mediranse neste último caso as gornicións polo seu desenvolvemento.

Rendemento:

2 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 8 m/día.

M fábrica de ladrillo macizo ou alixeirado a cara vista (9x12x25) dun pé de espesor, sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado, miras postas e niveis pasados.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 10 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada. Non se descontarán os ocos inferiores a 1,50 m; de 1,50 a 4 m descontarase o 50%, e os maiores de 4 m descontarase o 100%, e mediranse neste último caso as gornicións polo seu desenvolvemento.

Rendemento:

3,2 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 5 m/día.

Ud. recibido de cercos de madeira para ocos interiores con argamasa de xeso, ata 2 m de superficie.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Material en planta a menos de 15 m do lugar de traballo.

Divisións interiores replanteadas.

Niveis pasados.

Dimensións do cerco, estándar, para follas normalizadas de 0,625 ou 0,725 metros.

Descrición dos traballos:

Confección da argamasa e xeso.

Colocación e recibido do cerco.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo normas correspondentes.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por unidade de cerco correctamente colocado.

Rendemento:

1 hora home/unidade.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 6 Udes/día.

Enfoscados, revocaduras e lucidos.

Condicións xerais.

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Paredes e teitos con tódalas súas caixas, encanamento, etc, colocados e tapados.

Argamasa de cemento confeccionada.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Formación de arestas en esquinas e cantos.

-Colocación de gardavivos.

-Mante-las superficies co grao de humidade necesario, antes de proceder ó enfoscado e revocadura e supurado posterior.

-Para as unidades con argamasa de xeso, a fabricación deste.

-Traslado ó longo da zona de traballo, incluíndo o pase dunha planta a outra, de tódalas ferramentas e/ou utensilios.

-Montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m.

-Limpeza de cada zona de traballo, así como a de traballos executados: (rebarbas, resto de argamasa, etc) recollida e amoreado xunto do lugar de traballo.

Estado final da zona de traballo e os materiais:

Unidad rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Materiais sobrantes xunto do lugar de traballo.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Para os enfoscados, gornecidos e lucidos sen gornicións: por m de superficie executada, non descontándose tódolos ocos.

Para os enfoscados, gornicións e lucidos con gornicións: por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos menores de 2 m; de 2 a 4 m descontaranse o 50%, e os maiores de 4 m descontarase o 100%, medíndose neste último caso as gornicións polo seu desenvolvemento.

m, enfoscado a boa vista de cemento fratasado en paredes, con espesor de 15 a 20 mm

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Argamasa confeccionada.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo: caixas, encanamento, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Enfoscado e fratasado das paredes.

Formación de arestas.

Colocación de gardavivos.

Montaxe, desmontaxe e traslado en planta de burros ou andamios sinxelos, ou ben movemento en vertical de andamios colgados.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes nas paredes.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos que non leven gornición.

Rendemento:

0,84 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 19 m/día.

Enfoscado a boa vista de cemento fratasado en teitos, con espesor de 15 a 20 mm en superficies maiores de 15 m.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Argamasa confeccionada.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Caixas, encanamentos, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Enfoscado e fratasado en teitos.

Formación de arestas.

Montaxe, desmontaxe e traslado en planta de burros ou andamios sinxelos.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en teitos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos.

Rendemento:

1,05 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 15 m/día.

m enfoscado mestrado con argamasa de cemento fratasado en paredes, con espesor de 20 a 25 mm.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Argamasa confeccionada.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Caixas, encanamentos, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Execución de mostras verticais, aproximadamente cada 0,80 m.

Enfoscado e fratasado en paredes.

Colocación de gardavivos.

Montaxe, desmontaxe e traslado de burros ou andamios sinxelos, ou ben movemento vertical de andamios colgados.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en paredes.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos.

Rendemento:

1 hora home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 16 m/día.

Execución da falsos teitos de escaiola totalmente terminados, a falta de pintura soamente en superficies superiores a 20 m. (Cociñas, cuartos de baño, corredores, relanzos escaleiras, etc.). Estes teitos enténdense cun descolgamento máximo de 50 cm en habitacións normais de vivendas, con altura de teitos entre 2,50 a 3 m, incluída realización de andamios por parte do traballador. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de 15 a 20 cm da obra.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo. Punto nivel por lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

-Montaxe e desmontaxe, así como o traslado en planta dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m de forxado.

Trazado perimetral do nivel.

Colocación das regras necesarias para soporte de placas en horizontal.

Peza recibida con esparto, escaiola e arame galvanizado, mesmo adhesivos para xuntas.

Os puntos verticais de agarre ó forxado deberán ser por m como mínimo.

Amasado da pasta, utilización desta en estado plástico.

Punto de luz rematado.

Repaso das xuntas e acabado final.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Deberá acometerse ós paramentos verticais, deixando o canteado perimental correctamente acabado.

Unidade rematada e disposta para pintar.

Forma de medición:

Por m de escaiola colocada, deducindo ocos superiores a 0,52 m.

Rendemento:

0,8 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 10 m/día.

M.L. de execución de cortineiros de escaiola , totalmente rematado e a falta de pintura soamente, cun desenvolvemento máximo de 15x15 cm (en calquera das dependencias dos inmobles). Estes cortineiros enténdense colocados sobre forxado ou falsos teitos de escaiola en unión con paramentos verticais a unha altura non superior a 3 m, incluída a realización de andamios por parte do traballador. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de 15 a 20 m da faena.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Descrición dos traballos:

-Montaxe e desmontaxe, así como o traslado en planta dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m de forxado.

Trazado en paramentos verticais a nivel e colocación das regras necesarias para soporte das pezas en horizontal.

Peza recibida con esparto, escaiola e arame galvanizado e mesmo adhesivos para xuntas.

Os puntos de agarre ós paramentos serán continuos, sen separación entre eles, e os do forxado serán dous por metro lineal como mínimo.

Amasado da pasta e utilización desta en estado plástico.

Repaso das xuntas.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Deberán acometerse ós paramentos verticais, deixando o canteado perimetral e a tabica vertical e o vivo totalmente dereito, perfilado e acabado.

Unidade rematada e disposta para pintar.

Forma de medición:

Por m.l. de cortineiro de escaiola colocado.

Rendemento:

0,75 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 14 m lineais/día.

M.L. de execución de escuadro de escaiola de ata 50 cm, máximo de desenvolvemento, totalmente rematada e a falta de pintura soamente, en superficies inferiores a 10 m.l. en calquera das dependencias do inmoble. O descolgamento destes escuadros pode variar en relación ó desenvolvemento máximo citado destes e serán colocados cunha altura de 2,50 a 3 m. do forxado, incluída realización de andamios por parte do traballador. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de 15 a 20 m da faena.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Descrición dos traballos:

Montaxe e desmontaxe, así como o traslado en planta dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m de forxado.

Trazado perimetral de nivel e apromado.

Colocación das regras necesarias para o soporte das pezas en vertical e horizontal.

Peza recibida con esparto, escaiola e arame galvanizado, mesmo adhesivos para xuntas.

Os puntos de agarre ós paramentos serán continuos, sen separación entre eles.

Amasado da pasta, e utilización desta en estado plástico.

Repaso de xuntas e acabado final.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Deberá acometerse ós paramentos verticais e ó forxado, deixando o canteado perimetral de paramento e forxado correctamente acabado e o vértice totalmente dereito e perfilado.

Unidade rematada e disposta para pintar.

Forma de medición:

Por ml de escuadro de escaiola colocado.

Rendemento:

0,72 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 11 m.l./día.

m. de execución de tabique de escaiola de 6 cm de espesor en medidas de 0,50 x 0,67 m. Estes taboleiros enténdense cun máximo de altura de 3 m, incluída a realización de andamios por parte do traballador. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de ..... m da faena.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes, agás materiais e andamios. E replanteo executado.

Descrición dos traballos:

Colocación e apromado de miras.

Pezas colocadas e pegadas con adhesivo especial rematando o forxado cunha tira de porespán, adhesivo, escaiola e esparto.

Colocación e apromado de cercos e recibido destes con escaiola, adhesivo, esparto e cravos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Tabique terminado e rematado a falta do repaso final.

Forma de medición:

Por m. a cinta corrida e sen descontar ocos, agás os das fachadas.

Rendemento:

0,33 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 24 m/día.

M.L. de execución de moldura perimetral de escaiola, totalmente rematada e a falta de pintura soamente, con desenvolvemento máximo de 7x7 cm en toda clase de superficies (en calquera das dependencias dos inmobles). Estas molduras enténdense colocadas sobre forxados ou falsos teitos de escaiola a unha altura non superior a 3 m, incluída realización de andamios por parte do traballador. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de 15 a 20 m da faena.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Descrición dos traballos:

Montaxe e desmontaxe, así como o traslado en planta dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m de forxado.

Trazado perimetral en falso teito ou forxado.

Lixeiro picado en forxado ou falsos teitos de escaiola, para posteriormente pegar con adhesivos as molduras ás ditas superficies previamente picadas, repasando as xuntas e os canteados con escaiola.

Amasado da pasta, e utilización desta (de escaiola ou adhesivos) en estado plástico.

Repaso das xuntas e bispeis saíntes ou entrantes e acabado final.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Moldura perimetral totalmente canteada, dereita e perfilada.

Unidade rematada e disposta para pintar.

Forma de medición:

Por m.l. de moldura en todo o seu perímetro.

Rendemento:

0,32 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 25 m.l./día.

M.L. de execución de fosa perimetral de escaiola en medidas de 3x3 cm, 4x4 cm e 5x5 cm, totalmente rematadas e a falta de pintura soamente, en superficies superiores a 10 m.l. (corredores, salóns, dormitorios, portais, caixa de escaleiras, etc.). Estas fosas enténdense sobre falsos teitos de escaiola cun descolgamento máximo de 50 cm e unha altura de 2,50 a 3 m. Tanto a madeira para os ditos andamios coma os materiais necesarios situaranse en planta e a unha distancia máxima de 15 m da faena.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Descrición dos traballos:

Montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m de forxado.

Trazado perimetral de nivel.

Colocación das regras necesarias para o soporte das pezas en horizontal.

Pezas recibidas con esparto, escaiola e arame galvanizado, mesmo adhesivos para xuntas.

Os puntos verticais de agarre ó forxado deberán ser dous por m.l., como mínimo.

Amasado da pasta, utilización desta en estado plástico.

Repaso das xuntas e acabado final.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Canteado perimetral completamente acabado e a liña vertical totalmente dereita.

Unidade rematada e disposta para pintar.

Forma de medición:

Por m.l. de fosa en todo o seu perímetro.

Rendemento:

0,33 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 24 m.l./día.

Oficios impermeabilización.

Condicións xerais:

O operario disporá de acometidas de auga e electricidade no lugar de traballo, co fin de que poida conectar a estas.

Disporá, así mesmo, dos medios de elevación e maquinistas correspondentes para a suba de materiais e ferramentas. Nos rendementos establecidos, o material está en planta de traballo e a unha distancia non superior a 15 m.

Na medición descontaranse tódolos ocos superiores a 1 m.

Na superficie ou volume que se vaia considerar entenderase a totalidade da obra.

As horas perdidas por inclemencias do tempo, producidas por chuvias, neves, xeadas ou xistras non se computarán para efectos de aplicación destas táboas. Para a aplicación das táboas de impermeabilización considérase necesaria a cuadrilla formada por oficial máis axudante ou peón especial.

Na medición á que se refiren estas táboas non deberán supera-lo 10% destes as correspondentes a rodapés, xuntas, caldeiretas, chemineas e remates.

O combustible que se utilizará será gas industrial ou propano.

Para a realización destas unidades os operarios deberán usar calzado adecuado.

Para os traballos de asfaltado en quente e emulsión en vertical entregaranse dúas fundas máis por operario e ano.

M colocación de lámina impermeabilizante adherida.

Estado da zona de traballo ó comezo destes.

Superficie limpa e lisa.

Regatas, medias canas, etc., realizadas.

Superficie que se considerará de cada cuberta de 250 a 500 m. Superficies de rodapés, sumidoiros, chemineas, xuntas de dilatación ou remate para impermeabilizar inferiores ó 10% da superficie.

Cuberta cha.

Lonxitude media dos panos, maiores de 5 m.

Descrición dos traballos:

Execución capa de impermeabilización a base de emulsión en frío.

Colocación da lámina, incluíndo a execución de solapa e contornos e adherencia á superficie. Soldada a lume.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Lámina colocada e unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Forma de medición:

Por m de lámina vista.

Rendemento:

0,188 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante ou peón especial, 85 m/día.

M colocación de lámina impermeabilizante armada e autoprotexida con aluminio encofrado. Pegado ó lume.

Estado da zona de traballo ó comezo destes.

Chapa de compresión realizada.

Regatas, medias canas, etc. realizadas.

Superficie que se considerará de cada cuberta superior a 500 m.

Cuberta plaza.

Lonxitude media dos panos, superior de 5 m.

Descrición dos traballos:

Pegado e/ou soldado da tela totalmente adherida.

Repaso e pintado de xuntas.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Lámina de aluminio colocada e unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Forma de medición:

Por m de lámina vista.

Rendemento:

0,188 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante ou peón especial, 85 m/día.

m de illamento ou calorifugado de conductos de aire reguladores cilíndricos en chapa, con manta de fibra de vidro ou similar, con soporte de papel e selado de xuntas con papel engomado e cuberto con malla metálica tipo galiñeiro, con andamiaxe e material a pé de obra e desenvolvemento por metro lineal de 1 m a 2 m de conducto.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Material situado en planta a unha distancia non superior a 30 m do lugar de traballo.

Enténdese que o tubo está perfectamnete colocado e recibido.

Descrición dos traballos:

Montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m.

Colocación manual de illamento ou calorifugado de ata 60 mm de espesor, selado de xuntas con papel

engomado e colocación de malla metálica cosida a cada 1,20 m, mesmo curvas, T, enxertos, reduccións e demais accesorios colocados ata un máximo dun 15% das ditas pezas especiais sobre o total de superficie calorifugada.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada coa calidade usual.

Forma de medición:

Por m medido o desenvolvemento polo exterior do illamento pola lonxitude do conducto a cinta corrida. Non se descontarán ocos inferiores a 0,50 m de superficie.

Rendemento:

0,25 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e equipo orientativo dun oficial e máis un axudante, 64 m/día.

M de sollado de mármore e pedra pulidos de orixe en superficie continua máximo de 3 cm de espesor en pezas desde 0,06 m ata 0,40 m sen rebeletes, talleados ou debuxos especiais.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Cercos ou contracercos e botes sifónicos colocados.

Soporte do pavimento listo.

Replanteo de superficie.

Superficie de 4 a 10 m.

Descrición dos traballos:

Replanteo de superficie, niveis e liñas.

Confección, transporte e estendido da argamasa ata un máximo de 3 cm de espesor.

Colocación do sollado, mesmo cortes para adaptación do perímetro e ocos de instalacións. Taladros realizados con elementos mecánicos.

Repasos e mastiqueados de defectos de colocación.

Preparación da fachada e enleitado.

Limpeza dos traballos efectuados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m, non medido sobre caixas.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, non descontándose ocos exentos inferiores a 0,20 m.

Rendemento:

1,45 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e máis un axudante, 11 m/día.

M.L. de peaña ou penais de mármore ou pedra natural ata 30 cm de largo e máximo de 4 cms de groso, mesmo limpeza de materiais a pe de obra.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Oco disposto para a colocación da peaña.

Descrición dos traballos:

Replanteo de niveis ou liñas.

Confección, transporte e vertido da argamasa para asentamento do penal.

Colocación da peaña con porcións dun máximo de pendente do 10%, rexuntado entre pedras.

Limpeza dos traballos executados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Penal: rematado e macizado, preparado para posteriores remates de albanelería.

Peaña: rematada e preparada para posteriores macizados e remates de albanelería.

Forma de medición:

Por ml medido sobre o lado de maior lonxitude.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e máis un axudante, en m/día.

Rendemento: peaña, 0,94; producción: 17

Rendemento: penal, 0,73; producción: 27

Chanzo con tabica ata 1,20 m de longo.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo de superficies.

Descrición dos traballos:

Replanteo de superficies, niveis e liñas.

Colocación de chanzo e a súa tabica, mesmo cortes para a adaptación destes agás de caixeado de varandas

Repasos e mastiqueados de defectos de colocación.

Preparación da leitada e enleitado.

Limpeza dos traballos executados.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m sempre e cando os grosos de chanzo non varíen en - 2 mm.

Forma de medición:

Por unidades de chanzos realizadas.

Rendemento:

0,80 horas home/ude.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 20 ude/día.

Chanzo con tabica superior a 1,20 m de longo.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo de superficie.

Descrición dos traballos:

Replanteo de chanzo e a súa tabica, mesmo cortes para a adaptación destes agás de caixeado de varandas

Repasos e mastiqueados de defectos de colocación.

Preparación da leitada e enleitado.

Limpeza dos traballos executados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m sempre e cando os grosos de chanzo non varíen en - 2 mm.

Forma de medición:

Por unidades de chanzos realizadas.

Rendemento:

0,88 horas home/ude.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 18 udes/día.

Zanquín colocado a montacabalo.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo de superficie.

Descrición de superficies, niveis e liñas.

Colocación de zanquín, mesmo cortes para a adaptación destes.

Repasos e mastiqueados de defectos de colocación.

Preparación da fachada e enleitado.

Limpeza dos traballos executados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m.

Forma de medición:

Por unidade de zanquín colocado.

Rendemento:

0,2 horas home/ude. 40 udes. oficial.

Producción:

Por xornada de 8 horas e oficial, 40 ude/día.

Zanquín colocado a cartabón.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo de superficie.

Descrición dos traballos:

Replanteo de superficies, niveis e liñas.

Colocación de zanquín, mesmo cortes para a adaptación destes.

Repasos e mastiqueados de defectos de colocación.

Preparación da fachada e enleitado.

Limpeza dos traballos efectuados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e colocada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m.

Forma de medición:

Por unidades de zanquín colocado.

Rendemento:

0,26 horas home/ude.

Producción:

Por xornada de 8 horas e oficial, 30 ude/día.

Recercado de ocos, xambas e linteis en ocos non inferiores a 3 m.l. de desenvolvemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo de superficie.

Sopandas colocadas cando sexan necesarias.

Descrición dos traballos:

Replanteo de superficies, niveis ou liñas.

Colocación de recercado, mesmo cortes para adaptación ó perímetro do oco. Tradeados realizados con elementos mecánicos para aplicación de engrampados.

Preparación da fachada e enleitado.

Limpeza dos traballos executados.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada cunha tolerancia máxima de 3 mm con regra de 2 m, non medido sobre as caixas.

Forma de medición:

Por m.l. de traballo realizado.

Rendemento:

0,8 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 20 m.l./día.

m de carpintería de madeira, dar nós de goma laca, imprimado plastecido, lixado e acabado con dúas mans de cor ó óleo sintético (pintura). Considéranse portas enrasadas macizas e ocos ata 2,70 m de altura.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Cerco ou contracerco imprimado.

Descrición dos traballos:

Suba de materiais polo operario ata un máximo de 10 kg de peso dúas veces por día.

Movemento de escadas para unha altura non superior a 3 m.

Limpeza, dado de goma nos nós, man de imprimación en portas e tapaxuntas e plastecido de bispeis, fisura, golpes e cravos (non tendido do poro nin vetas da madeira), lixado lixeiro de toda a superficie e aplicación de dúas mans de cor ó oleo ou esmalte graxento ó uso. A folla dada a rolo ou brocha, e o cerco de brocha ou peite.

Limpeza de toda a ferraxe se se manchase.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Forma de medición:

M por m. medíndose a folla polas súas dúas caras e o cerco os m.l. polo seu desenvolvemento, que se lle sumará á superficie que mida a folla.

Rendemento:

0,50 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e oficial, 16 m/día.

m plástico liso sobre paramento de xeso ou escaiola en horizontais de aseos, baños, cociñas e terrazas, lixado, aparellado ou imprimado, plastecido e acabado con dúas mans de pintura plástica.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Materiais e útiles sóbeos o mesmo operario dúas veces ó día ata 10 kg de peso cada vez. Se fose necesario máis material, facilitaríase en planta.

Descrición dos traballos:

Movemento de escadas para unha altura non superior a 2,85 m.

Lixado de pegóns de xeso e barbas ou riscaduras do trollo (non está incluído o lixado de ondulacións).

Plastecido xeral de tódalas imperfeccións e replastecido.

Lixado final ós plastecidos con repaso de fondo destes.

Dúas mans de pintura plástica (cor segundo documentación técnica), aplicadas á brocha ou rolo.

Limpeza de todo o que se manchase en tódolos elementos e azulexos e apliques de luz, mecanismos, zócolos, carpintería de madeira ou metálica.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Rendemento:

0,2 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e un home, 40 ud/día.

M Témpera picada sobre paramentos de xeso en horizontais e verticais. Lixado, plastecido, aparellado, e unha man de témpera acabada con rolo de picar (rematados segundo documentación técnica).

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan a correcta execución destes.

Materiais situados en planta a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Movemento de escadas para unha altura non superior a 2,85 m.

Lixado de pegóns de xeso e barbas ou riscaduras do trollo (non está incluído o lixado de ondulacións nin o quitado de escaiola que caia sobre o paramento despois de estar realizado o lucido do xeso; tampouco está incluído o quita-las salpicaduras da argamasa que caian ó realiza-la soleira).

Primeira man de aparello con imprimación de acetato.

Plastecido de golpes e pequenas imperfeccións.

Brochadas de imprimación de acetato ós plastecidos.

Unha man de témpera (cor segundo documentación técnica), acabado con rolo de picar.

Limpeza de todo o que se manchase en tódolos elementos de apliques de luz, mecanismos, zócolos, carpintería de madeira ou metálica, etc. (non hai que limpa-lo chan).

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Forma de medición:

Descontaranse aqueles ocos que non teñan gornición; os ocos cunha superficie de máis de 4 m por unha cara, aínda que teñan gornición, descontarase o oco e aumentarase o que mida a citada gornición.

Rendemento:

0,16 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e dous homes, 100 m/día.

M, limpeza e minio ou antioxidantes sobre cerrallería de varandas, balcóns e peitorís cunha altura mínima de o,70 metros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan a correcta execución destes.

Exenta de argamasa de cemento, escaiola ou xeso.

Material e útiles sóbeos o mesmo operario.

Descrición dos traballos:

Limpeza de graxa e lixado ou cepillado da superficie que se vaia pintar.

Limpeza de óxidos e graxas, lixado ou cepillado e aplicación de capa antioxidante (non se inclúe cerrallería artística ou xardinería).

Aplicación dunha man de antioxidante ou minio.

Estado da zona de traballo ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Forma de medición:

Medir por dúas caras de extremo a extremo.

Onde existan tubos verticais de planta a planta, estes non se medirán, pero o rendemento será reducido un 10%.

Rendemento:

0,22 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e un home, 35 m/día.

M laca tapaporos sobre carpintería de madeira nobre, limpeza de superficie e dúas mans de tapaporos. Considéranse portas enrasadas e ocos ata 2,80 metros de altura.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución dos traballos.

Suba de materiais polo propio operario ata un máximo de 10 kg de peso dúas veces por día.

Descrición dos traballos:

Movemento de escadas para unha altura non superior a 3 m.

Limpeza da superficie e primeira man de tapaporos aplicada á brocha ou peite.

Lixado de toda a superficie e segunda man de tapaporos aplicada a brocha ou peite.

Limpeza de toda a ferraxe se se manchase.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Forma de medición:

Por m medíndose a folla polas súas dúas caras, e o cerco os ml polo seu desenvolvemento, que se lle sumará á superficie que mida a folla.

Rendemento:

0,20 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e un home, 40 m/día.

M empapelado sobre paramentos de xeso en verticais. Lixado, plastecido, aparellado, e colocación de papel pintado normal con cose en rolos de 20x0,50 m (non están incluídos os papeis vinílicos nin outros revestimentos especiais).

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan a correcta execución destes.

Descrición dos traballos:

O papel e engrudo sóbeo o propio operario, preparándose el mesmo o engrudo ó pé do traballo.

Movemento de escadas para unha altura non superior a 2,60 m.

O oficial que non sexa práctico na colocación de papel concederáselle un prazo de trinta días en compañía dun colocador, sendo ese oficial ou práctico o que coloque o papel, máis quince días el só para poderlle aplicar esta táboa de rendementos.

Lixado de pegóns de xeso e barbas ou riscaduras do trollo (non están incluídos o lixado de ondulacións nin o quitado de escaiola que caia sobre o paramento despois de estar realizado o lucido do xeso; tampouco está incluído o quita-las salpicaduras da argamasa que caian ó realiza-la soleira).

Aparellado a brocha ou rolo e plastecido de golpes.

Instalacións de papel sobre o paramento, logo de engrudo e cortado á medida.

Limpeza de todo o que se manchase en tódolos elementos de apliques de luz, mecanismos, zócolos, carpintería de madeira ou metálica, etc., recollendo tódolos retrincos e desperdicios do papel do chan.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada, coa calidade usual.

Forma de medición:

Descontaranse aqueles ocos que non teñan gornición; os ocos cunha superficie de máis de 4 m por cara, aínda que teñan gornición, descontarase o oco e aumentarase o que mida a citada gornición.

Rendemento:

0,18 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e un home, 44 m/día.

M obra de azulexos de azulexos cerámicos con pezas de 0,02 m ata 0,03 m.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Materiais en planta a unha distancia non superior a 10 ml do lugar de traballo.

Estarán colocados os soportes de aparellos e conexións.

Superficies maiores de 13 m e cun máximo de 540 ml de arestas cada 13 m.

Descrición dos traballos:

Desembalaxe de azulexos e inmersión destes en auga.

Regado da superficie.

Confección da argamasa.

Replanteo, montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona á outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 2,70 ml Colocación, mesmo cortado de pezas, recadro de buratos, caixas, billas, etc.

Preparación da fachada e rexuntado.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en paredes (bañeiras incluídas).

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Obra limpa ó remate dos traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada.

Rendemento:

1,18 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e máis un axudante, 13,50 m/día.

m sollados de terrazos a masa rechea con pezas desde 0,06 m ata 0,25 m.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Estado da zona de traballo, limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Superficies superiores a 10 m

Materiais en planta a unha distancia non superior a 15 ml do lugar de traballo.

Cun groso para argamasa máximo de 4 a 5 cm.

Descrición dos traballos:

Replanteo de pavimento e mollado de materiais.

Desembalaxe.

Confección, transporte e estendido de argamasa ata un máximo de 4 a 5 cm de espesor.

Colocación de baldosa, mesmo cortes para bordos, recantos e ocos.

Preparación da fachada e rexuntado.

Limpeza dos traballos executados, traslado do material sobrante dun lugar de traballo a outro.

Estado da zona de traballo ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Obra limpa ó remate dos traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada.

Rendemento:

0,71 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e máis un axudante, 22,50 m/día.

Táboas de rendementos mínimos (AC 10-5-79, BOP 8-79, IL 2.144).

Vista a acta da comisión de estudio e fixación das unidades de rendemento establecida no título 45 do convenio colectivo da construcción obras públicas desta provincia, polo que se aproba a táboa de rendemento deste. Esta Delegación Provincial de Traballo, en uso das facultades que a vixente normativa lle confire, procede á súa aprobación e publicación no BOP, para os efectos oportunos.

ACTA

En Madrid o 18 de maio de 1979, reúnese no domicilio de AECOM, sito en Serrano, nº 40, primeiro dereita, a comisión de estudio e fixación das unidades de rendemento establecida no parágrafo terceiro do artigo 45 do convenio colectivo provincial vixente para o grupo de construccións e obras públicas, con asistencia dos señores que arriba se indican, en nome e representación da central sindical Comisiones Obreras e da Asociación de Empresarios da Construcción de Madrid, e acordan o seguinte:

1. Facer constar na presente acta que a comisión de estudio e fixación de unidades de rendemento chegou a acordo coa fixación dos rendementos das seguintes unidades, que figuran como anexo á presente acta: 38.02, 38.10, 44.21, 44.31, 44.35, 52.12, 52.41, 56.12, 56, 56.14, 56.21, 63.13, 63.30, 64.20, 64.40, 65.42, 65.44, 65.46, 67.01, 67.02, 67.11, 67.20, 77.10 e 91.30.

2. Que, en proba de conformidade, asinen a acta os representantes de Comisiones Obreras e AECOM que figuran arriba, para os efectos sinalados no citado convenio.

M esteamento semicallado en gabias e zapatas mediante taboleiros verticais, correas e zapatas.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Zona que se vaia estear semiescavada ou escavada. Materiais necesarios a menos de 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Cortes necesarios.

Colocación e fixación de taboleiros verticais separados de 0,75 m entre eixes.

Colocación e fixación dunha liña de correas e cordais por ml de profundidade, con separación de cordais de 1,50 m a 2 m contra os taboleiros verticais.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Esteamento rematado e acabado segundo a norma correspondente.

Limpos e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie protexida.

Rendemento: 1 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, 16 m/día.

M apontoamento de traballo ó comezo destes:

Zona que se vaia apontoar semiescavada ou escavada.

Materiais necesarios amoreados a menos de 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Cortes necesarios.

Colocación e fixación dunha liña de taboleiro corrido por ml de profundidade, e cordais con separación de 1,50 m a 2 m Estado dos traballos ó remataren estes.

Apontoamento rematado e acabado segundo a norma correspondente.

Limpo e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie protexida.

Rendemento:

0,35 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, 45 m/día.

Posta en obra de formigón en vigas riostas.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

M apontoamento de traballo ó comezo destes:

Formigón de limpeza e armadura colocados

Altura de formigón replanteado.

Descrición dos traballos:

Limpeza da superficie.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Limpeza do formigón sobrante.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Viga riosta, formigonada e rematada co usual acabado.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Se non está encofrada: por m formigonado, medido sobre perfil.

Se está encofrada: por m formigonado, medido sobre plano.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, en m/día.

Tipo de vertido: directo con camión formigoneira.

Rendemento: 0,33. Producción: 24,00.

Tipo de vertido: con gobelete de 250 l. Rendemento: 0,80. Producción: 10.

M posta en obra de formigón para limpeza (15 cm de espesor medio) vertido con gindastre gobelete de 250 l.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Fondo da escavación nivelado, compactado e limpo.

Descrición dos traballos:

Recibido, vertido e estendido do formigón.

Igualación a boa vista da superficie do formigón.

Limpeza do formigón sobrante e equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Fondo de alicerce limpo e a punto para recibir armadura.

Forma de medición:

Por m de formigón estendido medido sobre perfil.

Rendemento:

0,13 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 80 m/día.

m posta en obra de formigón en gabias de alicerzado sen armaduras.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Gabias escavadas e a punto para formigonar.

Altura de formigonado replanteada.

Descrición dos traballos:

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Igualación e refinado da superficie do formigón.

Limpeza do formigón sobrante e equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Gabia formigonada e rematada co usual acabado.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigón medido sobre perfil.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de traballo de 8 horas e home, en m/día.

Tipo de vertido: directo con camión formigoneira.

Rendemento: 0,23. Producción: 34.

Tipo de vertido: con guindastre e gobelete de 250 l. Rendemento: 0,50. Producción: 16.

M posta en obra de formigón en piar en muros de ata 3 m de altura, con paneis metálicos ou mixtos de 5 a 10 m de superficie con axuda de guindastre.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta ou a unha distancia inferior a 25 m do lugar de traballo.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Armadura colocada.

Panel de encofrado premontado.

Descrición dos traballos:

Colocación encofrado, mesmo apromado.

Marcado límite de formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Traslado dos materiais a outra planta ou lugar de traballo, con axuda de guindastre.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie de encofrado en contacto con formigón.

Rendemento:

0,88 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais 18,00 m/día.

m encofrado e desencofrado a dúas caras en muros de ata 3 m de altura.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta ou a unha distancia inferior a 25 m do lugar de traballo.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Para o encofrado con paneis de 5 a 10 m, premontado destes.

Descrición dos traballos:

Colocación encofrado, mesmo apromado.

Marcado límite de formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Traslado dos materiais a outra planta ou lugar de traballo, con axuda de guindastre.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie de encofrado en contacto con formigón.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por m de superficie de encofrado en contacto co formigón.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, por m/día.

Tipo de encofrado: taboleiros de madeira xa confeccionados ata 1,50 m de superficie. Rendemento: 1,00. Producción: 16,00.

Chapas metálicas de ata 1,00 m de superficie. Rendemento: 1,00. Producción: 16,00.

Paneis metálicos ou mixtos de 5 a 10 m de superficie con axuda de guindastre. Rendemento: 0,88. Producción: 18,00.

M encofrado e desencofrado de vigas de 0,30 m de largo e de 0,30 a 0,50 m de altura, con taboleiros de madeira previamente confeccionados.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Cotas e eixes de referencia marcados.

Materiais necesarios en planta.

Descrición dos traballos:

Colocación de cabaletes e nivelado destes.

Colocación e aliñación do fondo de viga.

Colocación laterais apontoamento exterior e colocación de látegos en taboleiros exteriores.

Colocación de elemento plano ou babeiro para apoio do forxado na parte superior do lateral da viga.

Colocación de separadores.

Marcado límite de formigonado.

Desencofrado.

Recollida e amoreado dos encofrados ata o seu posterior uso, así como o material sobrante.

Traslado dos materiais a outra planta, con axuda de guindastre.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Materiais recollidos e amoreados para o seu posterior uso.

Forma de medición:

Por m de superficie de encofrado en contacto con formigón.

Rendemento:

1,33 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa de dous oficiais, 12 m/día.

M posta en obra de formigón en piares ata 3 m de altura e sección superior a 0,15 m con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Altura de formigonado replanteada.

Plataforma de traballo rematada e en planta.

Equipo necesario en planta a menos de 25 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación en posición da plataforma de traballo.

Regado do encofrado se é de madeira.

Recibido, vertido e vibrado do formigón.

Igualación da superficie do formigón.

Limpeza do formigón sobrante.

Traslado da plataforma de traballo.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Piar formigonado segundo norma correspondente.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado medido sobre plano.

Rendemento:

1, 45 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 5,50 m/día.

M posta en obra de formigón en muros de ata 3 m de altura e de 30 a 50 cm de espesor con bomba.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Límites da zona que se vaia formigonar marcados.

Plataforma de traballo rematada.

Equipo necesario a menos de 25 m do lugar de traballo.

Armadura e encofrados rematados.

Descrición dos traballos:

Colocación en posición da plataforma de traballo.

Regado do encofrado se é de madeira.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Igualación da superficie do formigón.

Limpeza do formigón sobrante.

Limpeza de equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada segundo a norma correspondente.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado medido sobre plano.

Rendemento:

0,44 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 18,00 m/día.

M posta en obra de formigón en masa en soleiras de 15 a 20 cms de espesor medio, vertido con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Límites e/ou altura da zona que se vaia formigonar replanteados.

Equipo necesario situado no lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Manexo dos elementos necesarios sobre as soleiras, co fin de non pisa-las zonas de traballo.

Regado previo do encofrado de madeira.

Vertido, estendido e vibrado do formigón.

Regrado e repasado da superficie que se vaia formigonar.

Limpeza do formigón sobrante.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Superficie rematada con rasanteo rematado a regra e tolerancia inferior a 1 cm con regra de dous metros.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigonado medido sobre perfil.

Rendemento:

0,94 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 8,5 m/día.

Posta en obra de formigón en vigas illadas verticais con guindastre e gobelete de 250 litros.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Límites da zona que se vaia formigonar marcados.

Armadura e encofrados rematados.

Plataforma de traballo rematada.

Descrición dos traballos:

Colocación en posición da plataforma de traballo.

Regado do encofrado se é de madeira.

Recibido, vertido, estendido e vibrado do formigón.

Igualación da superficie do formigón.

Limpeza do formigón.

Limpeza de equipo.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de formigón colocado, medido sobre plano.

Rendemento:

1,4 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e home, 5,50 m/día.

M fábrica de ladrillo oco dobre (9x12x25) de 9 cm de espesor (tabicón) sentado con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación de regras.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

0,88 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, 8 m/día.

M fábrica formada por bloques de formigón alixeirado recibido con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Replanteo executado.

Cercos ou contracercos colocados.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Colocación regras e cordas.

Execución da fábrica.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada, descontándose tódolos ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

Hora home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, en m/día. Espesor do bloque de 20 cms de espesor. Rendemento: 1,33. Producción: 15,15.

Espesor do bloque: 12 cm de espesor. Rendemento: 1,00. Producción: 15,00.

Ude. recibido de cercos para ocos exteriores con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta a menos de 15 m do lugar de traballo.

Niveis pasados.

Descrición dos traballos:

Colocación e recibido do cerco.

Limpeza da zona dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición

Por unidade de cerco correctamente colocado.

Rendemento:

Horas home/unidade.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial e un axudante, en ude/día.

Superficie do oco: ata 2 m. Rendemento: 1,33.

Producción: 12,00.

Superficie do oco: maior de 2 m Rendemento: 1,6. Producción: 10,00.

M.L. conducto simple de ventilación colocado con elementos prefabricados recibidos con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais situados en planta a menos de 15 m do lugar de traballo.

Replanteo executado.

Rozas e buratos executados.

Descrición dos traballos:

Recibido e colocación dos elementos, mesmo soportes (varelas, angulares, etc.) de suxeición ó forxado.

Movemento en planta de andamios ou burros.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m.l. de lonxitude executada.

Rendemento:

0,94 horas home/m.l.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 17 m.l./día.

m gornecido mestrado de xeso negro, con espesor de 20 a 25 mm

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Caixas, encanamentos, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Confección da argamasa de xeso.

Execución de mestre.

Gornición da superficie.

Colocación de gardavivos.

Montaxe, desmontaxe e traslado en planta de burros ou andamios sinxelos.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en paredes e/ou teitos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, em m/día.

Tipo de superficie: en paredes. Rendemento: 0,94. Producción: 17,00.

Tipo de superficie: en teitos. Rendemento: 1,23. Producción: 13,00.

m tendido de xeso negro a boa vista, con espesor de 15 a 20 mm

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Caixas, encanamentos, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Confección da argamasa de xeso.

Tendido da superficie.

Formación de arestas.

Colocación de gardavivos.

Montaxe, desmontaxe e traslado en planta de burros ou andamios sinxelos.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en paredes e/ou teitos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos.

Rendemento:

En horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, en m/día.

Tipo de superficies: en paredes. Rendemento: 0,59. Producción: 27,00.

Tipo de superficies: en teitos. Rendemento: 0,76. Producción: 21,00.

m lucidos de xeso branco en paredes e teitos.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Caixas, encanamentos, etc., colocados e tapados.

Descrición dos traballos:

Confección da argamasa de xeso.

Lucido da superficie.

Montaxe, desmontaxe e traslado en planta de burros ou andamios sinxelos.

Limpeza dos traballos executados, mesmo elementos existentes en paredes e/ou teitos.

Estado dos traballos ó remataren estes.

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie executada, descontándose tódolos ocos que non leven gornición.

Rendemento:

0,37 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 43 m/día.

Cubertas.

Condicións xerais:

Estado inicial da zona de traballo e os materiais:

Limpa de obstáculos que impidan ou dificulten a correcta execución destes.

Replanteo executado.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Nos tempos establecidos nas táboas inclúense, á parte da execución da partida propiamente dita e especificada en cada táboa, os seguintes conceptos:

-Traslado ó longo da zona de traballo de tódalas ferramentas e/ou utensilios necesarios para realiza-lo traballo.

-Montaxe e desmontaxe, así como o traslado dunha zona a outra de traballo, de burros ou andamios sinxelos necesarios para alcanzar unha altura de traballo de ata 3 m.

-Para as unidades recibidas con argamasa de xeso, a confección deste.

-Execución das ligadas necesarias para a correcta trabazón das diversas paredes entre elas.

-Mante-las pezas de cerámica co grao de humidade necesario, antes de proceder á súa colocación.

-Colocación de regras e cordas.

-Limpeza de cada zona de traballo, así como a dos traballos executados. Recollida e amoreado xunto do lugar de traballo.

Estado final da zona de traballo e materiais:

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Cachotes e materiais sobrantes amoreados xunto do lugar de traballo.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

En paredes aplicarase o mesmo criterio ca no capítulo 63. Cerramentos exteriores e divisións interiores.

Para planta ou faldóns de cubertas, por metros cadrados de superficie en planta, non descontándose os ocos inferiores a 1 m.

m cuberta á catalana con dobre taboleiro de resilla, sentado o primeiro con argamasa de xeso e o segundo con argamasa de cemento, sobre tabiquiños de H.D. sentado con argamasa de cemento, separados a 50 cm e dunha altura media de 30 cm

Estado inicial da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais situados en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo realizado.

Descrición dos traballos:

Execución de tabiquiños separados a 50 cm e dunha altura media de 30 cm, mesmo tabiquiños transversais rixidizadores, se son necesarioa e papel cartón ou outro material entre taboleiro e tabiquiños.

Fabricación da argamasa de xeso.

Execución de taboleiros.

Sollado final con baldosín.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Cuberta rematada a falta de bateaugas e acabada segundo a norma correspondnete.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie realizada en planta, descontándose os ocos superiores a 1 m.

Rendemento:

1,45 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 11 m/día.

m dobre taboleiro de rasilla en superficies inclinadas, o primeiro sentado con argamasa de xeso e o segundo con argamasa de cemento.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos.

Materiais en planta e a unha distancia non superior a 15 m do lugar de traballo.

Replanteo realizado.

Soporte dos taboleiros realizados.

Descrición dos traballos:

Fabricación da argamasa de xeso.

Execución de taboleiros.

Limpeza da zona e dos traballos.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m de superficie real construída.

Rendemento:

1,14 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, 14 m/día.

M.L. colocación de bordo recto, mesmo alicerzado rexuntado.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Terreo explanado e limpo de obstáculos.

Replanteo e niveis realizados.

Materiais necesarios a menos de 15 m do lugar de traballo.

Descrición dos traballos:

Confección da argamasa.

Colocación do bordo, mesmo alicerzado.

Nivelación e apromado do bordo.

Rexuntado.

Limpeza do bordo e retirada do entullo e material sobrante.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada segundo a norma correspondente.

Limpa e a punto para posteriores traballos.

Forma de medición:

Por m.l. de lonxitude realmente colocado.

Rendemento:

Horas home/ml

Producción:

Por xornada de 8 horas e cuadrilla orientativa dun oficial máis un axudante, en metros lineais.

Largo do bordo: 10 cm. Rendemento: 0,72. Producción: 22,00.

Largo do bordo: 14 cm. Rendemento: 0,88. Producción: 18,00.

m laca ou verniz sobre carpintería de madeira nobre, tapado de cravos con cera, lixado de toda a superficie e unha man de remate con verniz ou laca; considéranse portas enrasadas e ocos ata 2,80 m de altura.

Estado da zona de traballo ó comezo destes:

Limpa de obstáculos que impidan a correcta execución destes.

Suba de materiais polo propio operario ata un máximo de 10 kg de peso dúas veces ó día.

Descrición dos traballos:

Plastecido de cravos, lixado e unha man de verniz ou laca.

Movemento de escadas ata unha altura non superior a 2,80 m.

Limpeza de toda a ferraxe se se manchase.

Estado dos traballos ó remataren estes:

Unidade rematada e acabada coa calidade usual.

Forma de medición:

Por m, medíndose a folla polas súas dúas caras e o cerco polo seu desenvolvemento, que se lle sumará á superficie que mida a folla.

Rendemento:

0,22 horas home/m.

Producción:

Por xornada de 8 horas e un home, 40 m/día.

7440