Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Mércores, 04 de xuño de 1997 Páx. 5.351

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA E COMUNICACIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 1997, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se incoa expediente para a declaración de ben de interese cultural coa categoría de conxunto histórico a favor do núcleo antigo da vila de Castro Caldelas, provincia de Ourense.

Vista a solicitude realizada polo Concello de Castro Caldelas, na que se pide a declaración de ben de interese cultural coa categoría de conxunto histórico a favor do núcleo antigo da vila de Castro Caldelas, provincia de Ourense.

Vistos os informes dos servicios técnicos desta dirección xeral, así como dos órganos consultivos da Consellería de Cultura e Comunicación Social en materia de bens culturais, sendo uns e outros favorables á incoación do expediente de declaración de ben de interese cultural.

Ó abeiro do disposto no capítulo I, título I, da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, esta dirección xeral,

RESOLVE:

Primeiro.-Incoar expediente para a declaración de ben de interese cultural coa categoría de conxunto histórico a favor do núcleo antigo da vila de Castro Caldelas, provincia de Ourense.

Segundo.-Delimita-la zona afectada pola mentada incoación de xeito que se específica literal e gráficamente nos anexos I e II da presente resolución.

Terceiro.-Continua-la tramitación do expediente segundo as disposicións vixentes.

Cuarto.-Darlle traslado da resolución ó alcalde do concello de Castro Caldelas, provincia de Ourense, e notificarlle que, segundo o disposto no artigo 10.3 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, a incoación dun expediente para a declaración dun ben de interese cultural determinará, respecto do ben afectado, a aplicación inmediata e provisional de réxime de protección previsto na presente lei para os bens xa declarados. No caso de bens inmobles, ademais, será aplicable o estipulado no artigo 35.lº da presente lei.

Quinto.-Notificárlle-la presente resolución ós interesados, ó Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural do Estado, e ó Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia.

Sexto.-A presente resolución será publicada no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del

Estado, abríndose un período de información pública de l mes, contado a partir do día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 1997.

Ángel Sicart Giménez

Director xeral de Patrimonio Cultural

ANEXO I

Comeza a delimitación na ponte situada no quilómetro l da estrada Castro Caldelas-Monforte de Lemos, sobre o regato da Cubierca (punto A), segue pola estrada un 50 m cara a Castro Caldelas ata atopar un cruzamento á esquerda (punto B) do que parte unha pista chamada Camiño de Sabín que descende ó río Edo (punto C); avanza polo río uns 60 m ata o vértice da parcela 914 do polígono catastral 104 (punto D).

Desde aquí, deixa o río e vai coincidindo cos lindeiros das parcelas catastrais 914, 915, 923 e 924 do polígono 104 ata atopa-la estrada que conduce de Alais a Paradela (punto E), avanza pola estrada á dereita uns 100 m ata o vértice nordés da parcela catastral 37 do polígono 81 (punto F); deixa a estrada e continúa polos lindeiros das parcelas 37, 38, 35, 42, 29, 48, 49, 50, 54, 52, 22, 21, 20, 19, 17 e 16 do polígono 81 ata chegar ó río Edo de novo (punto G).

Continúa polo río Edo e os lindeiros das parcelas 216, 217, 218, 219, 222 e 308 (punto H) do polígono 83; deixa o río para continuar polos lindeiros das parcelas 308, 309, 198 y 199 do mesmo polígono, para rematar desde o vértice sur desta última parcela ata a Avda. Padre Feijóo (punto I).

Desde o nº 5 da Avda. Padre Feijóo percórrense 50 m en dirección surdeste ata a confluencia coa rúa chamada Camiño de Trascastro (punto K). Desde este punto atravesa a rúa das Laguiñas á altura dos números 19 e 21 e desde aquí, entre as parcelas 2 e 4 da rúa de San Sebastián, a travesa ó camiño da Zanxa á altura da parcela nº 3; cruza de novo á rúa Franco Pizarro incluíndo na delimitación a parcela nº 2 do camiño da Zanxa e a nº 5 da rúa Franco Pizarro. Desde aquí atravesa a rúa do Toural á altura dos números 9 e 11 desta rúa e avanza uns 15 m en dirección norte (punto L). Desde aquí, e coincidindo co límite do núcleo histórico establecido no documento de revisión das normas subsidiarias municipais, chega á estrada de Ourense á altura da praza da Fonte Grande (punto M). Atravesa a estrada e continúa pola parcela municipal ata a rúa Devesa do Conde, de nova apertura (punto N) e desde aquí, coincidindo co límite do ámbito do Plan Parcial Residencial Predio do Conde de Oleiros, aprobado

na sesión municipal do 29 de xuño de 1990, chega ata o punto A pechando así a delimitación.

3514