Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.431

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 26 de abril de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidade pública e aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita. (Expediente 142/1998).

Vista a solicitude para a autorización administrativa, recoñecemento de utilidade pública, coa relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se consideran de necesaria expropiación, así coma aprobación do proxecto de execución que se cita:

Solicitante: Unión Eléctrica Fenosa, S.A.

Domicilio social: Avda. de Arteixo, 171. 15007 A Coruña.

Denominación: L.M.T., C.T., R.B.T. en Macenda (Abegondo).

Características técnicas: liña eléctrica aérea a 15/20 kV cunha lonxitude de 0,591 km, con orixe na L.M.T. Vilar-Crendes (expediente 50618) e final no C.T. proxectado Macenda, cunha potencia de 50 kVA 15.000/380-220 V tipo intemperie e unha rede de baixa tensión de 0,043 km de lonxitude con orixe no C.T.proxectado Macenda, con conductor tipo R.Z. no tempo municipal de Abegondo.

A petición someteuse a información pública, coa relación de propietarios, bens e dereitos afectados, publicáronse no DOG do 30-6-1998 e no BOP do 9-6-1998, no xornal La Voz de Galicia do día 12-6-1998 e nos taboleiros de anuncios da Casa do Concello de Abegondo ó mesmo tempo, notificouse individualmente a cada un dos interesados que figuran na dita relación.

Por esta delegación provincial comprobouse que a liña ó seu paso polos predios relacionados na información pública, non incorre en ningunha das prohibicións recollidas no artigo 57.a da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico (BOE do 28-11-1997) e no artigo 25 do Decreto 2619/1966, do 20 de outubro (BOE do 24-10-1966).

Así mesmo, e á vista da documentación que consta no expediente, despréndese que as alegacións efectuadas polos interesados respecto dos predios en canto a modificación do trazado da liña eléctrica non poden ser tidas en conta por non darse as condicións previstas no artigo 57.b da devandita lei e no artigo 26 de mencionado decreto.

Vista a Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, os decretos 2617/1966, e 2619/1966, do 20 de outubro sobre autorización e expropiación forzosa das instalacións eléctricas, e cumpridos os trámites regulamentarios establecidos, esta delegación provincial resolveu,

Autorizar, e aprobar o proxecto das citadas instalacións e declarar, en concreto, a utilidade pública destas que leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Industria e Comercio, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución. Tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que crea pertinente o seu dereito.

A Coruña, 26 de abril de 1999.

Jesús Espada Martínez

Delegado provincial da Coruña