Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.449

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 1999 pola que se anuncia concurso para a contratación do servicio de limpieza da biblioteca de Monte Alto.

1. Entidade adxudicadora: Concello da Coruña.

a) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de Subministracións e Compras. b) Número expediente: L99/3.

2. Obxecto do contrato.

Descrición do obxecto: limpeza. b) Lugar de execución: biblioteca de Monte Alto. c) Prazo de execución: un ano, prorrogable tacitamente en sucesivas anualidades nun máximo de seis.

3. Tramitación: ordinaria. Procedemento: aberto. Forma de adxudicación: concurso.

4. Orzamento base de licitación: 2.400.000 ptas. (IVE incluído).

5. Garantía provisional: non se esixe.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: véxase punto 1. b) Domicilio: Pza. de Mª Pita, 1-2º. c) Localidad: 15001 A Coruña. d) Teléfono: 981 18 42 19. e) Fax: 981 18 42 71. f) Data límite de obtención de documentos e información: ata o día de finalización do prazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista: véxase prego de claúsulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas.

a) Prazo: vinteseis días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, rematando ás 13 horas. No caso de resultar sábado ó día de finalización do prazo, quedará este automaticamente prorrogado ó día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Xeral de Entrada.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta (concurso): anual.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de ofertas económicas e documentación técnica.

a) Lugar: véxase punto 6. b) Data: quinto día hábil seguinte ó do transcurso do prazo de presentación de proposicións. c) Hora: 12 horas.

10. Outras informacións: nos anversos dos sobres consignarase con claridade o seu contenido (Oferta económica, Documentación administrativa e Documentación técnica) e o seguinte lema: Proposición que presenta ... (nome ou denominación social do licitador), para optar ó concurso para a contratación do servicio de limpeza da biblioteca de Monte Alto.

11. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.

A Coruña, 13 de maio de 1999.

O alcalde

P.D.

Rubricado