Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.054

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CENTRO INFORMÁTICO PARA A XESTIÓN TRIBUTARIA, ECONÓMICO-FINANCEIRA E CONTABLE

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 1999 pola que se anuncia concurso público, polo procedemento aberto, para a contratación da adquisición de diverso material informático con destino ás oficinas liquidadoras do distrito hipotecario e á renovación tecnolóxica do parque de impresoras dependentes do CIXTEC.

En cumprimento da legalidade vixente, anúnciase concurso público, polo procedemento aberto, para a contratación da adquisición de diverso material informático con destino ás oficinas liquidadoras de distrito hipotecario e a renovacion tecnolóxica do parque de impresoras dependentes do CIXTEC.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC), rúa Ramón Piñeiro, nº 27, 15702 Santiago de Compostela, Tf: 981 54 13 37, fax: 981 54 13 03.

b) Número de expediente: 8/99.

2. Obxecto do contrato:

a) Adquisición de diverso material informático con destino ás oficinas liquidadoras de distrito hipotecario e a renovación tecnolóxica do parque de impresoras dependentes do CIXTEC.

b) Prazo de entrega: 15 días a partir do outorgamento do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento máximo de licitación: 10.600.000 ptas. (IVE incluído) distribuído nos seguintes lotes:

Número de loteImporte máximo (ptas.)

Lote 11.700.000

Lote 22.800.000

Lote 33.600.000

Lote 42.500.000

5. Garantías: importes segundo o lote ó que se licite:

-Garantía provisional: 2% do orzamento máximo de licitación:

Número de loteImporte garantía provisional (ptas.)

Lote 134.000

Lote 256.000

Lote 372.000

Lote 450.000

-Garantía definitiva: 4% do orzamento máximo de licitación:

Número de loteImporte garantía definitiva (ptas.)

Lote 1 68.000

Lote 2112.000

Lote 3144.000

Lote 4100.000

6. Obtención da documentación e información:

a) Entidade: Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable.

b) Domicilio: rúa Ramón Piñeiro, nº 27.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15702.

d) Teléfono: 981 54 13 37.

e) Telefax: 981 54 13 03.

f) Data límite de obtención de documentos e información: coincide coa data límite de presentación de ofertas.

7. Presentación das ofertas ou solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o prazo de presentación rematará ás catorce horas do vixésimo sexto día seguinte ó da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.

De coincidir en sábado, o prazo entenderase prorrogado ata as catorce horas do seguinte día hábil.

b) Documentación que hai que presentar: a indicada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: en sobre pechado e lacrado e dentro do prazo sinalado presentaranse

no rexistro xeral do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) ou por correo, anunciando ó órgano de contratación a remisión da oferta mediante telegrama e xustificando a data de imposición do envío na oficina de correos.

8. Apertura das ofertas:

En acto público ás 13 horas do quinto día hábil, que non coincida en sábado, seguinte ó da finalización do prazo de presentación de ofertas, no Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable, (CIXTEC).

9. Gastos de anuncios:

Os gastos dos anuncios serán por conta dos adxudicatarios.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 1999.

Gonzalo Gómez Montaña

Director do Centro Informático para a Xestión

Tributaria, Económico-Financeira e Contable