Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Venres, 14 de abril de 2000 Páx. 6.265

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

ORDE do 20 de marzo de 2000 pola que se autoriza o carácter retribuído da subministración de unidades de sangue de cordón umbilical e da modificación e o establecemento de probas analíticas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia.

De acordo coas funcións asignadas ó Centro de Transfusión de Galicia polo Decreto 305/1997, do 23 de outubro, polo que se regula a hemodoazón-hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia, os estatutos da Fundación Centro de Transfusión de Galicia conteñen no seu artigo 7, punto 1º as finalidades desta. Entre estas pódense cita-las seguintes:

«f) Realización das determinacións analíticas que estean dentro das competencias do centro e que sexan solicitadas polos hospitais.

(...).

l) Centro de referencia da tipaxe HLA.

Así mesmo, no punto 2º do citado artigo constan como outros fins da fundación os seguintes:

a) Transporte dos tecidos desde os centros de obtención ó banco e desde o banco ós centros de implantación.

b) Procesamento e preservación de tecidos.

(...).

i) Os tecidos humanos que serán obxecto das actividades da fundación serán os citados no parágrafo 2º do artigo 1 do Decreto 217/1997, do 24 de xullo, polo que se regulan as actividades relativas á utilización de tecidos humanos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Conforme o anterior, e logo de estudio pormenorizado dos custos do servicio, o padroado da fun

dación aprobou, na súa reunión do 28 de decembro de 1999, a tarifa por subministración de unidades de sangue de cordón umbilical.

Tamén se acordou na dita reunión do padroado o establecemento de tarifas por realización de novas probas analíticas e a modificación dalgunhas das contidas na Orde do 11 de marzo de 1997 pola que se autorizaba o carácter retribuído da irradiación de compoñentes sanguíneos e da realización de probas analíticas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia (DOG nº 66, do 8 de abril).

Dentro das funcións de tutela e garantía, de acordo co artigo 21.2º do Decreto 248/1992, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do protectorado das fundacións de interese galego, correspóndelle ó protectorado concederlles autorización ás fundacións para a realización de actividades ou prestación de servicios retribuídos ós seus beneficiarios, sempre que tales actividades ou servicios sexan de interese xeral para a Comunidade Autónoma e as cantidades que a fundación perciba por elas non excedan do custo real do servicio ou actividade prestados.

Por todo o anterior, a Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, vistas as memorias xustificativas presentadas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia, en exercicio das atribucións previstas no artigo 21 do Decreto 248/1992, do 18 de xuño,

ACORDA:

Primeiro.-Autorizarlle á Fundación Centro de Transfusión de Galicia o carácter retribuído da subministración de unidades de sangue de cordón umbilical e da realización de novas probas analíticas e modifica-la Orde do 11 de marzo de 1997 pola que se autorizaba o carácter retribuído da irradiación de compoñentes sanguíneos e da realización de probas analíticas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia (DOG nº 66, do 8 de abril), segundo o anexo desta orde.

Segundo.-Dispoñe-la publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2000.

José Mª Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

ANEXO

Tarifas do Centro de Transfusión de Galicia.

A) Unidade de sangue de cordón umbilical: 2.509.000 ptas., (15.079,39 euros).

(O importe por este concepto terá o carácter de tarifa máxima).

B) Probas analíticas.

Tipaxe HLA-A baixa resolución PCR-SSOP reverso: 15.000 ptas., (90,15 euros)

Tipaxe HLA-B baixa resolución PCR-SSOP reverso: 15.000 ptas., (90,15 euros).

Estudio de aloinmunización contra antíxenos HLA de clase I: 20.000 ptas., (120,20 euros).

Tipaxe HLA clase I (A e B) LCT: 30.000 ptas., (180,30 euros).

Tipaxe HLA-A baixa resolución PCR-SSP: 15.000 ptas., (90,15 euros).

Tipaxe HLA-B baixa resolución PCR-SSP: 15.000 ptas., (90,15 euros).

Tipaxe HLA-DR baixa resolución PCR-SSP: 14.000 ptas., (84,14 euros).

Ciclo ADN: 7.875 ptas., (47,33 euros).

C) Derrogación das probas analíticas contidas na Orde do 11 de marzo de 1997 pola que se autoriza o carácter retribuído da irradiación de compoñentes sanguíneos e da realización de probas analíticas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia (DOG nº 66, do 8 de abril) seguintes:

Ciclo ADN tipaxe HLA clase I (A e B): 7.875 ptas.

LCT: 25.000 ptas.

Tipaxe HLA LOCUS PCR (DQ e DR): 30.000 ptas.

Tipaxe HLA-A baixa resolución PCR-SSP: 16.000 ptas.

Tipaxe HLA-B baixa resolución PCR-SSP: 33.000 ptas.

Tipaxe HLA DR baixa resolución PCR-SSP: 17.000 ptas.