Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Xoves, 12 de xullo de 2001 Páx. 9.469

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

CEDULA do 7 de xuño de 2001, da Área Provincial de Pontevedra, de notificación de resolución de arquivo dictada en relación cos expedientes e interesados que se relacionan no anexo e foron devoltos polo servicio de correos.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), intentada a notificación persoal nos domicilios dos interesados sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas que se relacionan no anexo a resolución do delegado provincial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda pola que se acorda o arquivo das actuacións sen máis trámite.

Contra a citada resolución, que non pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro da Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, no prazo dun mes, que se contará a partir do día seguinte ó da publicación desta cédula, conforme establecen os artigos 107, 114 e 115 da Lei 30/1992.

De conformidade co disposto no artigo 58.2º da citada lei, transcríbese o texto íntegro da dita resolución.

«Por resolución do delegado provincial, recoñecéuselle o dereito á subvención a fondo perdido en materia de adquisición de vivenda, ó abeiro do expediente de referencia, advertíndoselle na súa notificación a necesidade de achegar para o percibo do fondo perdido os documentos obrigados e inescusables; tendo transcorrido máis de 5 anos desde a dita notificación, e por intervención da prescrición conforme o artigo 27.1º b) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o delegado provincial, no uso das súas facultades e atribucións, legalmente conferidas en aplicación do previsto na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e

do procedemento administrativo común do 26 de novembro,

ACORDA:

O arquivo das actuacións sen mais trámite.

Contra a presente resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, no prazo dun mes a partir do día seguinte ó da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 114 da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común».

Pontevedra, 7 de xuño de 2001.

Andrés Iglesias López

Xefe Área Provincial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: 36-T-0653/92.

Interesado: Francisco Prazo Rentero.

Último enderezo coñecido: r/ Llorente, nº 34, 1º A (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 20-4-2001 ás 12.30 h e o 23-4-2001 ás 12.30 h.

Expediente: 36-T-0776/93.

Interesado: José Carlos Suárez Pérez.

Último enderezo coñecido: r/ Viso, nº 72, 1º B (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 26-4-2001.

Expediente: 36-T-0552/95.

Interesado: Antonio Barreno Pedrero.

Último enderezo coñecido: r/ Cataluña, nº 34, 3º B (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001.

Expediente: 36-T-0594/95.

Interesado: José Luis Marcos Fernández.

Último enderezo coñecido: estr. PO-325, O Pinzal, nº 112, ático D (Nigrán).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 11.30 h.

Expediente: 36-T-0622/95.

Interesado: David Vázquez Rodríguez.

Último enderezo coñecido: r/ Cela Lg. da Friaxe (Mos).

Intentos de notificación persoal: o 30-4-2001.

Expediente: 36-T-0624/95.

Interesada: Mª Francisca Ramiro García.

Último enderezo coñecido: r/ Areal, nº 136, 7º F (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001.

Expediente: 36-T-0749/95.

Interesada: Anunciación Barreiro Diego.

Último enderezo coñecido: Fgta. Batalla del Callao, nº 16, 2º D (Moaña).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 11.10 h e o 26-4-2001 ás 14.05 h.

Expediente: 36-T-1131/95.

Interesado: Ramón Rodríguez Peón.

Último enderezo coñecido: r/ A Barca, s/n, 6º D (Pontevedra).

Intentos de notificación persoal: o 24-4-2001 ás 11.30 h.

Expediente: 36-T-1185/95.

Interesada: María Vallo Rodríguez.

Último enderezo coñecido: r/ Manolo Martínez, nº 13, 5º C (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 25-4-2001 ás 10.20 h e o 26-4-2001 ás 10.20 h.

Expediente: 36-T-1192/95.

Interesado: José Manuel Diz Alonso.

Último enderezo coñecido: r/ da Aguia, B-A, 6º L (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 13.50 h.

Expediente: 36-T-1221/95.

Interesada: Martina Rodríguez Fernández.

Último enderezo coñecido: avda. de Vigo, nº 84, 4º A (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 20-4-2001.

Expediente: 36-T-1226/95.

Interesado: Ana Mª Pérez-Quevedo Montenegro.

Último enderezo coñecido: r/ Torrecedeira, nº 29, ptal. A, 7º A (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 11.10 h e o 24-4-2001 ás 13 h.

Expediente: 36-T-1229/95.

Interesado: Miguel López Fontenla.

Último enderezo coñecido: r/ Bélxica, nº 12, 3º E (Pontevedra).

Intentos de notificación persoal: o 20-4-2001 ás 12.18 h.

Expediente: 36-T-1240/95.

Interesada: Dolores Pérez Conde.

Último enderezo coñecido: Travesía de Vigo, nº 271, 2º (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 20-4-2001.

Expediente: 36-T-0019/96.

Interesado: Manuel Cerqueira Fernández.

Último enderezo coñecido: r/ Alta, nº 22, 2º esquerda (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 13 h.

Expediente: 36-T-0026/96.

Interesada: Elvira Pregal Vilas.

Último enderezo coñecido: r/ Luis Aguilar, 2º C (Ponteareas).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 12 h e o 25-4-2001 ás 12.10 h.

Expediente: 36-T-0029/96.

Interesado: Modesto Fernández Castro.

Último enderezo coñecido: r/ A Romana, nº 4, 2º G (Nigrán).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 11 h e o 23-4-2001 ás 12 h.

Expediente: 36-T-0037/96.

Interesada: Mª Teresa Carrera Andrés.

Último enderezo coñecido: r/ Barcelona, 1º I (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 13 h.

Expediente: 36-T-0122/96.

Interesado: Mauricio Durán Pérez.

Último enderezo coñecido: r/ García Barbón, nº 5, 4º P (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001 ás 12 h.

Expediente: 36-A-0526/96.

Interesado: Venerando Gallego Dalama.

Último enderezo coñecido: avda. Florida, Torre 1, 9º D (Vigo).

Intentos de notificación persoal: o 23-4-2001.