Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 04 de febreiro de 2002 Páx. 1.285

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 31 de xaneiro de 2002 pola que se convocan unhas xornadas sobre a reforma da Seguridade Social.

Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o 2002 e de acordo coas funcións atribuídas pola Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da escola, e pola Lei 10/1989, do 10 de xullo, de modificación da anterior, convócanse unhas xornadas sobre a reforma da Seguridade Social, convocatoria que se desenvolverá conforme as seguintes bases:

1. Obxectivos.

Achegamento ás liñas de orientación das recentes reformas das prestacións da Seguridade Social.

Análise das novas posibilidades de anticipación da idade de xubilación, flexibilización desta e mellora da pensión.

Estudio do perfeccionamento da acción protectora no eido das prestacións de morte e supervivencia.

Desenvolvemento lexislativo e regulamentario dos subsidios de incapacidade temporal, maternidade e risco durante o embarazo e das prestacións de desemprego.

Descrición da normativa sobre Seguridade Social complementaria e plans e fondos de pensións.

2. Contido.

Trataranse estes temas:

-Orientacións do acordo para a mellora e o desenvolvemento do sistema de protección social de abril de 2001.

-As modificacións na protección por incapacidade temporal, maternidade e risco durante o embarazo.

-A mellora das prestacións de morte e supervivencia.

-As reformas en materia de desemprego.

-A modificación da Lei de plans e fondos de pensións.

-O novo réxime da xubilación e os seus efectos na incapacidade permanente.

3. Destinatarios.

Persoal ó servicio da Xunta de Galicia e da Administración local galega e interesados en xeral.

4. Desenvolvemento.

-Horario: mañá e tarde.

-Lugar e datas: as xornadas convocadas desenvolveranse no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ferrol, (praza Camilo José Cela, s/n, da citada cidade) os días 21 e 22 de febreiro de 2002.

5. Inscrición.

-Prazo: remata o martes, día 19 de febreiro de 2002.

-Tramitación de solicitudes: as solicitudes irán dirixidas ó director da Escola Galega de Administración Pública, polígono das Fontiñas, rúa de Madrid, 2-4, 15707, Santiago de Compostela, segundo o modelo que figura como anexo a esta convocatoria, e presentaranse no rexistro xeral da EGAP ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Admitiranse tamén inscricións por telefax: 981 54 63 30.

-Número de prazas: limitado á capacidade do local.

-Inscrición fóra de prazo: só se admitirán, de quedaren prazas baleiras, coa condición de que se cumpran os requisitos xerais antes indicados.

Os peticionarios poderán obter confirmación da súa posible admisión, chamando por teléfono, o día 20 de febreiro, de 8.30 a 14.30 horas, ós seguintes números: 981 54 62 39/44 ou 981 54 60 40.

6. Modificacións.

A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolve-las incidencias que puidesen xurdir no desenvolvemento das xornadas, así como a de cancelalas, se o escaso número de solicitudes non xustificase a súa realización.

7. Certificación de asistencia.

Entregaráselles, ó remate destas xornadas, a aquelas persoas inscritas que concorresen asiduamente a elas, cando a súa asistencia sexa igual ou superior ó 85% das horas lectivas programadas, e expresarase, neste documento, a natureza da actividade e as datas da súa realización.

Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2002.

Domingo Bello Janeiro

Director da Escola Galega de Administración Pública

SERVICIO GALEGO DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DO HOME

E DA MULLER