Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 25 Luns, 04 de febreiro de 2002 Páx. 1.287

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2002, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproban e se fan públicas as relacións de admitidos e excluídos dos procesos selectivos para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 9, 11, 16, 35 e 36 do grupo IV do persoal laboral da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base I.4.1 e I.4.2 da Orde do 30 de xullo de 2001, da Consellería da Presidencia e Administración Pública pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso a categorías correspondentes ó grupo IV do persoal laboral

fixo da Xunta de Galicia (DOG nº 160, do 20 de agosto), esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro.-Aproba-la lista de admitidos e excluídos do proceso selectivo para o ingreso nas categorías 3, 4, 5, 9, 11, 16, 35 e 36 correspondentes ó grupo IV do persoal laboral da Xunta de Galicia.

Segundo.-A relación de aspirantes admitidos estará exposta nos taboleiros de anuncios da Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública, nos das súas delegacións provinciais, no da Delegación Territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en Vigo e nas oficinas comarcais da Xunta de Galicia.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lles recoñeza ós interesados a posesión dos requisitos esixidos que, para cada categoría, se recollen na base I.2 da devandita orde de convocatoria, e todo iso en relación coa base V desta.

Para solicitar información o teléfono de contacto é o 902 12 00 12, en horario de 9 a 19 horas, de luns a venres e de 9 a 14 horas os sábados.

Terceiro.-Publica-la relación de excluídos nas distintas categorías, con referencia á/s causa/s de exclusión, figurando tal relación como anexo I á presente resolución.

De conformidade co disposto na base I.4.2 os aspirantes excluídos, disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación da presente resolución, para emendaren, se é o caso, o/s defecto/s que motivaron a súa exclusión.

Os aspirantes que non figuren nin admitidos nin excluídos disporán do mesmo prazo para realizaren a correspondente reclamación.

Cuarto.-Os aspirantes excluídos pola quenda de promoción interna que non emenden a/s causa/s de exclusión incluiranse, se reúnen os requisitos, na quenda de acceso libre, agás que manifesten o contrario no prazo a que se refire o punto terceiro da presente resolución.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2002.

Joaquín López-Rúa Soler

Director xeral da Función Pública

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 003 (AUXILIAR DE CLÍNICA E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

BERMUDEZ VARELA, REMEDIOS76867289RNONEXENTO18

CARNERO ALONSO, PATRICIA36059554QNONEXENTO18

FARIÑAS IGLESIAS, MARIA JESUS33852307XNONEXENTO17

FERNANDEZ FRAGA, Mª VICTORIA32410868GNONEXENTO17

FERNANDEZ RIVAS, Mª ASUNCION33842082CNONEXENTO17

GONZALEZ IGLESIAS, MARIA ELENA76714625BNONEXENTO17

MARTINEZ DOURADO, ISABEL32440806LNON17

NINE SERVIA, Mª DOLORES76491198YNONEXENTO17

NONVELLE DOMINGUEZ, JOSEFA34977898GNONEXENTO17

PUERTAS RODRIGUEZ, Mª TERESA32654304PNONEXENTO18

REAL BERNARDEZ, ANA Mª33846427HNONEXENTO17

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

RIELO GARCIA, JOSEFA33855102ENONEXENTO17

RODRIGUEZ BUSTELO, Mª JESUS76862838NNONEXENTO18

SANTOS NEIRA, MARIA LUISA33770929YNONEXENTO17

SEIJAS FERNANDEZ, Mª OLGA33307980RNONEXENTO17

SOBRINON GONZALEZ, CARMEN76891090CNONEXENTO18

SOUTO MARTINEZ, Mª LUISA32414592WNON21

TEIJEIRO FERNANDEZ, MARIA JOSE33315216SNONEXENTO17

TORREIRO VAZQUEZ, Mª TERESA14700649SNONEXENTO17

VAZQUEZ CASTRO, Mª FELICITAS33861297FNONEXENTO17

VAZQUEZ SAAVEDRA, MARIA AURORA33321234FNONEXENTO17

VILABOA GANDOY, Mº CARMEN33314295ZNONEXENTO17

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 003 (AUXILIAR DE CLÍNICA E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

AGIS ALVAREZ, ANA LUISA35296746ANONEXENTO12

ALEN SANDOVAL, SUSANA34971184YNON14

ALFONSO COUSO, Mª LUISA35297674BNONEXENTO12

ALONSO MARTINEZ, NIEVES36052548WNONEXENTO21

ALONSO PUMAR, MARIA JESUS32692232DNON53

ALVAREZ ALONSO, BEATRIZ44468633LNONEXENTO20

ALVAREZ SANCHEZ, Mª JOSE77592908QNON53

ALVAREZ VAZQUEZ, Mª JOSE34954060VNONEXENTO14

AMARANTE VILLANUEVA, Mª LUISA76799668TNONEXENTO53

AMORIN RODRIGUEZ, Mª CARMEN34943319VNON12

ARAUJO ALONSO, MARIA DEL CARMEN44462753GNONEXENTO21

ARGIBAY NIETO, IRENE44083367ANONEXENTO13

BALEA COUSELO, Mª JOSE35321393VNONEXENTO53

BLANCO GARCIA, ARACELI52620283DNON13

BLANCO LOPEZ, ELVIRA34963603SNONEXENTO20

BLASCO ZAS, ANA Mª32775708HNONEXENTO21

BOVEDA FOJO, JUAN LUIS44808794XNONEXENTO12

BUA COTO, Mª CARMEN76823126KNONEXENTO13

CALO MUÑIZ, Mª DOLORES76506581WNON21

CALVO CASTRO, NELIDA35284260YNON12

CALZADO PEREZ, Mª CIELO35551020NNONEXENTO12

CAMBEIRO LAGO, CARMEN32438817PNON13

CARRETON GUADA, ANA13058080ZNONEXENTO12

CASAIS QUINTANS, SANDRA79323220SNON53

CASAS CHEDA, Mª DOLORES32642830BNONEXENTO12

CASTRO MONTERO, JUAN44495448QNON14

COMESAÑA HERMIDA, Mª ISABEL36043574KNON14

CONDE COEGO, MIRIAM44460274DNON53

CORREDOIRA LOPEZ, MARIA33541614RNON12

CORREDOIRA LOPEZ, MARTA33350681ZNON14

COTO DONON, PABLO76829798TNON21, 53

COUCEIRO MANSO, Mª PILAR MILAGROSA32409102DNONEXENTO21

DIEGUEZ TRIGO, Mª JOSE34259250ZNONEXENTO13

DOMINGUEZ ARIAS, Mª PILAR33302792BNON20

DOMINGUEZ ESPIÑEIRA, SILVIA32688995SNON53

ENJO MALLOU, Mª DEL CARMEN33293775XNON14

FERNANDEZ ARIAS, BEATRIZ33313817LNON14

FERNANDEZ GONZALEZ, LUZ36027340WNON21

FERNANDEZ PENA, Mª ISABEL32672596SNON14

FERNANDEZ ROMERO, MARIA LUISA76809718ENON53

FERNANDEZ VEIGA, PATRICIA32667418NNONEXENTO53

FIGUEIRAS BAHAMONDE, ADELA76872769FNON12, 13

FREIJEIRO PEREZ, SONIA44079298MNON21

FREIRE CALVO, CARMEN32778850DNONEXENTO21

GARCIA GONZALEZ, SONIA76577094CNON53

GARCIA LOOPEZ, Mª ISABEL33854636QNONEXENTO12

GIL COUTO, MIRIAM36160935JNON20

GOMEZ FERNANDEZ, ANA44469360XNONEXENTO53

GONZALEZ DIAZ, ANTONIO32608028PNON14

GONZALEZ RODRIGUEZ, BEATRIZ44477766KNONEXENTO12

GONZALEZ TRAVADELO, LUCIA33819834JNONEXENTO21

GRELA TABOAS, SONIA36116827LNON12

GUERRA BASTIDA, BEATRIZ32666827LNONEXENTO14

IGLESIAS CABEZA, RUTH34888559CNONEXENTO14

IGLESIAS PAZ, Mª BELEN33317509PNONEXENTO53

IGLESIAS VICENTE, RAQUEL52495116PNON21

JORGE SILVA, OLAIA36125611VNONEXENTO53

LESTIDO PARRA, PILAR78786384ENONEXENTO14

LOPEZ ABELEDO, SONIA32668691CNON21

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

LOPEZ GUTIERREZ, LOURDES CONCEPCION44464268RNON14, 20

LOPEZ MARTINEZ, FERNANDO77593376RNON12

LOPEZ RIOS, Mª CELESTE78733516PNONEXENTO14

LUCERO DIAZ, Mª ANGELA33855995HNONEXENTO20

MARIÑO PIÑEIRO, ELENA41441558CNON21

MAROÑAS VEIGA, MARIA33251722RSIEXENTO16, 20

MARTIN GONZALEZ, Mª EUGENIA44076738KNON53

MARTINEZ GARCIA, MIRIAN ANA33340973NNONEXENTO13

MARTINEZ MEIJUEIRO, GRACIELA35323507SNON21

MARTINEZ SUAREZ, ANGELES32440424MNONEXENTO21

MASEDA GONZALEZ, BEATRIZ34268246VNON21

MILLAN MARTINEZ, NURIA MARIA78735063ZNON13

MONTES DEL RIO, MILAGROS10047861NNON12, 53

MOREIRA CASTRO, NATIVIDAD44079949NNON13

MORENON DIAZ, CARMEN32439173LNONEXENTO11, 21

MORENON PEREZ, YOLANDA36105765CNON14

MOURELLE MOREIRA, Mª ELISA76352496VNONEXENTO20

MOUZO BERMUDEZ, MARIA JUNQUERA79314714LNON12

MOVILLA CONCHADO, ROSA Mª32757377HNONEXENTO21

NONGUEIRA LOPEZ, Mª NIEVES33285154ZNONEXENTO13

NONGUEIRAS BARREIROS, MONICA44475684DNON13

PEREZ CASAL, Mº DOLORES33267440XNONEXENTO14

PIDRE FERRADAS, JOSEFA35293482MNON12

PIÑEIRO NAVARRO, MANUELA76410126DNON14

POL LIS, MANUEL52496187KNON12, 21

POSE COSTA, BEATRIZ32814700WNONEXENTO14

QUINTA VILLANUEVA, DOLORES52483486QNON20

QUINTAS FRANCO, BELEN33312184LNONEXENTO53

QUIROGA IGLESIAS, LIDIA34986183DNONEXENTO20

RAMOS BLANCO, JUANA MARIA32651456NNONEXENTO12

RAMOS FUERTES, Mª ISABEL10203598QNON53

REBOLO GARCIA, BEGOÑA33344677JNONEXENTO12

REBOREDO NONGUEIRA, DOLORES76864699XNONEXENTO14

REY TIAGO, FRANCISCO XABIER33269751KNONEXENTO12

RIOS ANTELO, VIRGINIA44834887KNON53

RIVEIRO CASTRO, SALOME33296504WNON53

RIVERA RAMONDE, ROSA MARIA32675281DNONEXENTO14

RODRIGUEZ GONZALEZ, SONIA78792653NNON14

RODRIGUEZ LOPEZ, ANA MARIA11051942MNONEXENTO53

RODRIGUEZ MENENDEZ, ANA Mª71631597YNON53

RODRIGUEZ NONVAS, SONIA76865083ANON53

RODRIGUEZ PARAMO, MANUEL34245800LNONEXENTO14

RODRIGUEZ SEIJAS, CLARA32763734GNONEXENTO53

RODRIGUEZ SILVA, AMELIA T.35546355QNON53

RODRIGUEZ VAZQUEZ, MONICA Mª32818811LNONEXENTO21

ROLLON RODRIGUEZ, SARAY36135000ENON53

ROSENDE OTERO, Mª DEL PILAR33197093CNON13

RUA SUAREZ, Mª TERESA44081047YNON12

SALGADO MOLARES, Mª TERESA36169162YNON10, 20, 53

SANCHEZ CANDAL, NIEVES32749219WNON21

SANCHEZ IGLESIAS, Mª DEL PILAR32419593NNON12

SANCHO GARCIA, ALEJANDRA32789808LNONEXENTO12

SANTIAGO FORMOSO, RAMONA33189748NNON12

SOUTO PERALTA, EDUARDO G.45860995FNON14

SOUTO VIDAL, TERESA32828066MNONEXENTO13

SUAREZ CASAL, DOLORES33204526RNONEXENTO21

TABOAS MALVIDO, DAVID36117919FNONEXENTO53

TORRES ARGIBAY, SARA77400014TNON20

TREBOLLE GONZALEZ, JESUS ALBERTO33330731MNON14

VALADO VIEITEZ, MARIA TERESA34924832ENONEXENTO20

VAZQUEZ ALVAREZ, PABLO33301954RNONEXENTO10

VAZQUEZ RODRIGUEZ, SONIA34999936PNONEXENTO53

VEGA PRIETO, Mª MAR46840214RNON53

VIDAL LORENZO, Mª CARMEN76362822QNONEXENTO21

VIEITO BRENLLA, MARIA DOLORES33290895MNONEXENTO53

VILA RODRIGUEZ, PILAR34252699HNONEXENTO16

VILAR LOPEZ, ALEJANDRO33307104ENON14

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 004 (AUXILIAR DE FOGAR, COIDADOR AUXILIAR E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

CORRAL SAAVEDRA, ESTHER33801055WNONEXENTO21

SANTOS NEIRA, MARIA LUISA33770929YNONEXENTO17

SOUTO MARTINEZ, Mª LUISA32414592WNON21

VAZQUEZ CASTRO, Mª FELICITAS33861297FNONEXENTO17

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 004 (AUXILIAR DE FOGAR, COIDADOR AUXILIAR E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ALONSO MENDEZ, CARMEN MARIA35555534HNON20

ALONSO MESEJO, Mª CARMEN76341059BNONEXENTO21

ANDRADE GARCIA, MARTA6368528HNONEXENTO13

ARIAS PEREZ, ALBERTO35548441DNON13

BARCA DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER32752454VNONEXENTO53

BESTEIRO BELLON, MARINA33802905NNONEXENTO15, 21

BLANCO CALVO, Mª DEL CARMEN76503747CNONEXENTO13

BLANCO SANDE, Mª PILAR78796192DNON53

BLANCO SOÑORA, OLAYA44834226GNONEXENTO13

CARBALLO IGLESIAS, ANGELES35561827DNONEXENTO53

CASTRO FERNANDEZ, Mª ANGELES32656841SNONEXENTO21

CASTRO LOPEZ, PATRICIA36137203VNON53

CERNADAS SOBREDO, ROSA MAR33284542TNON13

CUESTA GARCIA, ARANZAZU10877109HNON21

DIAZ DEL VALLE, Mª NIEVES76341063SNONEXENTO21

DIAZ VALCARCEL, PILAR34254382ENON12

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, ELISA CONCEPCION36003731ZNON53

GARABATOS LOIS, Mª DEL PILAR34973968FNON13

GARCIA ANDION, BEATRIZ32795128ANONEXENTO21

GARCIA OBARRIO, MARIA JOSE76578362TNON21

GONZALEZ MANEIRO, JOSEFA33282967NNONEXENTO53

GONZALEZ PARADA, ESTEFANIA32667654HNONEXENTO21

GONZALEZ SALGADO, Mª BEGOÑA34926862MNONEXENTO53

JANEIRO NUÑEZ, ELISA34897621CNONEXENTO21

LOPEZ AIRA, ANA BELEN33341876HNON20

LOPEZ ARIAS, ANGEL76571169YSI53

LOPEZ CABALEIRO, ROSA77005157FNON13

LOPEZ CARRIL, ROSA MARIA44811376QNONEXENTO21

LOPEZ ESPIÑO, EULALIA33829477LNONEXENTO14

LOPEZ PEREZ, PURIFICACION32625051BNONEXENTO21

LOPEZ RUBIO, PURIFICACION76621499NNON20

MARTINEZ FILGUEIRA, JESUSA33194089YNONEXENTO21

MARTINEZ SUAREZ, ANGELES32440424MNONEXENTO21

ONEGA FOLGUEIRA, MARIA XOSE33326360GNONEXENTO20

PEREIRA ARMENTEROS, Mª DOLORES32626558TNON21

PEREZ CACHEIRO, SUSANA32746057ZNONEXENTO21

PEREZ MORENON, CARLOS33330435PNONEXENTO13

PEREZ VILLAR, ANTONIA76399322SNONEXENTO21

PEREZ-LABACA DIZ, TRINIDAD35560404NNON12

RAMOS SEGUIN, Mª DEL CARMEN34919631LNON21

RAÑO ARCOS, MAURA76966031GNON21

REBOLLIDO VICENTE, FELICIDAD45861341PNON53

REYES RODRIGUEZ, Mª DE LA LUZ32635342KSIEXENTO53

RIVAS LLANON, CRISTINA13901405KNON10, 12

ROMERO GARCIA, Mª GLORIA32636234QNON15

ROMERO OTERO, MARIA TERESA76777295YSI12

SALGADO MEJUTO, ANA34888329CNON21

SANCHEZ PEREIRA, Mª XOSE33204803WNONEXENTO20

SARDIÑA BARREIRO, MANUEL32767134TNONEXENTO21

SOMOZA OUTEIRO, Mª MONTSERRAT76965768VNONEXENTO53

TRONCOSO BLANCO, JACOBO36146450HNON12

VAZQUEZ CIBREIRO, CONCEPCION76810541VNON21

VILASECO RAMOS, MARIA DEL CARMEN44805931ENONEXENTO21

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 005 (OFICIAL DE 2ª COCIÑA E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

AZPEITIA FERNANDEZ, PILAR32649211KNON17

BARROS BARCO, Mª DEL CARMEN44456081WNON17

BUCETA BARROS, Mª DOLORES35411598QNONEXENTO14

CARBALLEIRA FILGUEIRAS, MARIA32607067JNONEXENTO14

CASAS MARTINEZ, CARMEN34919782DNONEXENTO14, 17

CORREDOIRA RODRIGUEZ, LUCIA76515834DNONEXENTO17

CHENTE ABRAIRA, ROSARIO33838694JNONEXENTO17

FERNANDEZ TOJAL, Mª INES33820011YNON17

FERREIRO SANMIGUEL, MARIA ANGELA02490987HNONEXENTO17

GARCIA CASTRO, GUILLERMO32812927TNONEXENTO14

GARCIA PARGA, Mª ANGELICA33836967BNON17

GOMEZ SEARA, Mª TERESA76696987ZNONEXENTO17

IGLESIAS BOUZA, MONTSERRAT52440167YNONEXENTO14, 17

LEIRACHA GONZALEZ, Mª ANGELES32641224SNONEXENTO14, 17

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

LINARES NEIRA, ELVIRA33306093TNONEXENTO14

LOPEZ ARIAS, JAVIER76619998YNON14, 53

MURADO LINARES, Mª HILDA76566832QNONEXENTO17

OROSA CABANA, CARMEN INES33819083KNONEXENTO17

PENA LORENZO, Mª DOLORES32409695GNONEXENTO14

PRADOS FERNANDEZ, MARIA SOCORRO76567324WNONEXENTO17

SIJO GOMEZ, BERTA76611417GNONEXENTO14

VIDAL RODRIGUEZ, DOLORES36047644CNONEXENTO14

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 005 (OFICIAL 2ª COCIÑA E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ABAL TOBIO, OSCAR44079439PNON53

AGULLA CARBALLAL, MARIA52497180WNON14

AVE AGULLA, ROSA Mª35295973NNON53

BAGUEIRO VALLADARES, J. DANIEL35299805ANONEXENTO20

BALLESTEROS RIVAS, Mª CARMEN31163687KNON14

BARROSO FERNANDEZ, ROSA34958991ANONEXENTO14

BELLO LOPEZ, Mª JOSEFA32834273WNON14

BLANCO ALVAREZ, MERCEDES34924196FNON14

BUCETA MOLDES, MARIA DEL CARMEN35290601ENONEXENTO14

BUELA TANONIRA, ANGELICA33212172BNONEXENTO14

CAAMAÑO SAMBADE, MARIA76343794DNON12

CABALEIRO PORTELA, ALBERTO36116270ZNON14

CABANAS SOMOZA, Mª DINA33839814YNONEXENTO14

CAMPO VERGARA, MARIA33852005FNON14

CANCELA CANCELA, CARMEN76306035QNONEXENTO14

CARBALLO COUSIÑO, CLEMENTINA76891520JNONEXENTO14

CASAL CASTRO, JOSEFINA76451623ZNONEXENTO14

CASAMICHANA PERAL, ISABEL72016290RNONEXENTO14

CASTELLANON REGUERA, JOSE ANTONIO35315195YNON14

CES RIOBOO, ROSA MARIA32640337WNONEXENTO14

COLLAZO QUINTEIRO, BEATRIZ76820233ANONEXENTO21

CORDIDO MUÑIZ, MARIA MAR34892691NNONEXENTO14

CORREDOIRA RIFON, MONICA33538453ZNON54

DIAZ BLANCO, ANTONIA33851835KNONEXENTO14

DIAZ FERNANDEZ, LUCIA32685979NNONEXENTO14

DIAZ MARTINEZ, Mº PILAR76554143TNON14

DIAZ VARELA, JAIME32658642ENON14

DOMINGUEZ ESTEVEZ, ROSA MARIA34964231ENONEXENTO14

DOMINGUEZ GARCIA, AMALIA50156204NNON14

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA PILAR34945779QNON14

DSOTELINON BLANCO, INONCENCIO36010044WNON14

DURAN RODRIGUEZ, ENRIQUE28377739VNON14, 21

EDREIRA SANCHEZ, DANIEL32816469TNONEXENTO21

FERNANDEZ ESPIN, ALICIA76567464GNON14, 21

FERNANDEZ GONZALEZ, JESUS34724097PNON14

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA EUGENIA36073576PNONEXENTO14

FERNANDEZ MIRANDA, MARIA35992318DNON14

FERNANDEZ PRADA, Mª ROSARIO36009631ANONEXENTO14

FERNANDEZ VAZQUEZ, Mª JOSEFA35245061ENONEXENTO14

FERREIRO ANSEDE, ADELINA33311032VNONEXENTO21

FRAGUAS OGANDO, MARGARITA44085546CNON12

FREIRE CARBAJAL, Mª VICTORIA32747178PNON14

GALEGO DEL CANTO, ASUNCION13940306YNON14, 53

GARCIA ENRIQUEZ, Mª JOSE76988853XNON14

GARCIA IGLESIAS, JUAN ANTONIO34993056MNON14

GARCIA SANCHEZ, Mª CARMEN32417229VNONEXENTO14

GOMEZ IGLESIAS, Mª CARMEN32416710GNON14

GOMEZ RAMOS, JOSE34903176DNONEXENTO14

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS34911125TSI14

GONZALEZ RIVEIRO, JOSEFINA36055390SNONEXENTO14

GONZALEZ RODRIGUEZ, MARTA46895745XNON14

GORGOSO NONVO, DIVINA33843399ANONEXENTO12

GRANDIO TRASANCOS, Mª LUISA33305851BNON14

GUNDIN DIAZ, ANA32671714FNON12

IGLESIAS ABADIN, ROSA14939436QNON14

IGLESIAS TEMPRANON, ANA Mª32436963VNONEXENTO14

JORGE DEL RIO, CELIA SAN35296781SNON14

LAMAS FARIÑAS, Mª DEL CARMEN33326714JNON14

LANDEIRA FRAGA, CARMEN76339109QNONEXENTO14

LISTE LOPEZ, JOSEFA32795599ZNONEXENTO14, 21

LOPEZ ARIAS, Mª MONTSERRAT34265621ZNON53

LOPEZ COLMENERO, MARIA INMACULADA34971181ANON14

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

LOPEZ DE LA FUENTE, ANA Mª34252572YNONEXENTO14

LOPEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO34597611ENONEXENTO14

LOPEZ ROSENDO, Mª LUZ76616619PNONEXENTO14

LOPEZ VALIN, Mª CARMEN76613976XNON12

LOURIDO AMOEDO, SERAFIN35972172BNONEXENTO14

LUBIAN ESPINONSA, Mª A. LETICIA36114792PNON14

MACIA VAZQUEZ, Mª LUISA34255416KNONEXENTO12

MACIAS DOMINGUEZ, MANUELA76695698JNON20

MAGARIÑOS MAGARIÑOS, ANGELINES35457859RNON14

MANEIRO RIVAS, TELMO53110418ZNON13

MARTINEZ BLANCO, Mª JESUS76563567VNON14

MARTINEZ GOMEZ, CARMEN33269185FNONEXENTO14

MEIZOSO PIÑEIRO, CARLOS ALBERTO32667567TNONEXENTO14

MURADAS DOMINGUEZ, ELVIRA34581103MNON14

NAVEIRA GANDARAS, MARIA JESUS22700152ANON14

OJEDA ANTON, ANA MARIA36072723YNONEXENTO14

OTERO CAROLLO, ROSA MARIA33262855WNONEXENTO14

OTERO PORTAS, RITA53118653SNONEXENTO14

PAMPIN LOPEZ, Mª DOLORES35232883BNONEXENTO14

PEDREIRA SIXTO, MARIA BEGOÑA21443467SNONEXENTO14, 21

PENA BARRIENTOS, EVA53160951QNON14

PENA LEMOS, Mª CARMEN33275723JNON21

PEREZ ALONSO, ELIA34582534XNONEXENTO14

PEREZ COUGIL, XOSE34589538ENON14

PEREZ FERNANDEZ, Mª ANGELES33828709XNONEXENTO14

PEREZ ZAERA, GONZALO32690765ZNONEXENTO14

PINTELOS GARCIA, ALEJANDRO76892278NNON14

PRADA GARCIA, PILAR34974045SNONEXENTO14

PRADA RODRIGUEZ, ANA Mª76702770RNONEXENTO14

QUINTELA MANTEIGA, JOSEFA32384035NNON14

RAY CARABELOS, ALBERTO44082247XNON14

REY CALVO, ENRIQUE44085947FNON14

REY VAZQUEZ, Mª FATIMA10055452JNONEXENTO21

RIOBO BAO, MARGARITA36138432GNON14

RIVEIRA RIVEIRA, Mª TERESA33860171PNON14

RIVEIRO GONZALEZ, JOSE MARIA78794957QNON13

RODRIGUEZ ALONSO, ANGEL CLAUDIO76935542JNON14

RODRIGUEZ ALVAREZ, RAMONA10047703SNON14

RODRIGUEZ BASALO, Mª CARMEN32812188CNON14

RODRIGUEZ BEIRO, RAMONA33242695JNON13, 14

RODRIGUEZ CARRERA, LUCIANA36007109BNON14

RODRIGUEZ CELEIRO, ELSA33826737QNONEXENTO14

RODRIGUEZ LORENZO, MERCEDES32394220PNON14

RODRIGUEZ PIMENTEL, CARLOS33254669GNON14

RODRIGUEZ QUINTAS, Mª REMEDIOS34937512YNON14, 21

RON LOMBARDERO, ELENA33836467VNON12

ROSENDE COUTO, JAIME33246245KNONEXENTO14

ROZAS ROIBAS, Mª LUCIA33775355QNON14, 21

SANCHEZ GARCIA, Mª CARMEN37757142CNONEXENTO21

SANTALLA VAZQUEZ, ALBERTO76571638SNONEXENTO14

SANTOS GARCIA, MONTSERRAT44461298KNON13

SOTO ALONSO, Mº AVELINA34983493XNONEXENTO14

SUAREZ RODRIGUEZ, MONICA32820668JNON14

TOME DOMINGUEZ, ROCIO76992044GNONEXENTO14

VALVERDE POSADA, MONICA76999733BNONEXENTO14

VARELA CALVIÑO, Mº DOLORES76347314XNON14

VARELA DIAZ, Mª DE LA PAZ76362864NNONEXENTO14

VAZQUEZ GOMEZ, Mª CONCEPCION33285946RNON13, 53

VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARIA SILVIA36889931RNONEXENTO14

VEIGA POL, ROSA MARIA32611658GNON14

VELASCO RUIZ, CONCHA01488084FNONEXENTO14

VIDAL BLANCO, JOSE ROBERTO36106355NNON14

VILLAR IGLESIAS, ANA MARIA36047947RNONEXENTO21

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 009 (OFICIAL 2ª DE FAENAS AGRÍCOLAS E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

RODRIGUEZ CASTRO, JUAN FRANCISCO32763962WNONEXENTO12

EXCLUÍDOS-ACCESO LIBRE

GRUPO IV-CATEGORÍA 009 (OFICIAL 2ª FAENAS AGRÍCOLAS E OUTROS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ARAUJO MARTINEZ, Mª DEL PILAR76997370VNON53

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

BAEZ BARGE, TOMAS34992414FNON14

BALBOA CEREIJO, BENJAMIN34254209XNONEXENTO14

BARCIA DIAZ, JOSE MIGUEL32779709VNON14

BARRAL OTERO, JOSE33278966JNON14

CALLE AMARO, BRAULIO MIGUEL DE LA35393697DNON14

CARRERO OCAMPO, ALEXANDRE53176135CNON53

CIVES LEIS, RAMON76368999YNONEXENTO14

COIMBRA CIVIDANES, MARCO ANTONIO35559185NNON14

CORTES REBOLLIDO, CLARA52452582RNONEXENTO14

COSTA GARCIA, EMILIO JOSE76729266RNON14

COTON REY, SANTIAGO ANDRES44810891ZNON14

CUDEIRO VAZQUEZ, JUAN ALBERTO34974238RNON14

DIZ DIOS, ENRIQUE36110166MNON14

FARIÑA ALONSO, BRUNO34269143VNON14

FERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL34965781PNON14

FERNANDEZ VAZQUEZ, MANUEL33309682RNONEXENTO14

FORIA ROZAS, MANUEL33326983YNON14

GARCIA ARES, FRANCISCO JAVIER76776808WNONEXENTO14

GARCIA CARRACELAS, MOISES35288529CNONEXENTO14

GARCIA VILLARINON, Mª DEL PILAR77597032TNON14, 53

GOMEZ SANTIN, JOSE LUIS33841645CNON14

GONZALEZ ARES, MARIA CLARA33856583PNONEXENTO14

LOPEZ AIRA, JOSE LUIS76621899KNON21

MARTINEZ MONTERO, JUAN CARLOS32642096JNON14

NUÑEZ CALO, ENRIQUE44819863QNONEXENTO14, 53

PEREIRA FRESCO, ALFREDO76867066PNON14

REIMUNDEZ GONZALEZ, ROBERTO35320094YNONEXENTO14

RIOS SEQUEIROS, JOSE52499441DNONEXENTO14

RODA VILARES, ANTONIO33848832PNON14

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MARIA LOURDES76701965RNONEXENTO 14

RODRIGUEZ PRIETO, MARIA SALOME32657822FNON14

SALVATIERRA FERNANDEZ, ALEJANDRO44819432ENONEXENTO13

SUAREZ GARABATO, JOSE LUIS79321852GNON14, 20

SUEIRO VAZQUEZ, JOSE MANUEL78796325GNON14

URONES DEL RIO, FERNANDO44080202NSIEXENTO14

VAL CASTRO, AMADEO76810495VNONEXENTO14,53

VAZQUEZ CABANAS, LAURA MARIA33343235CNON14

VAZQUEZ ESPERANTE, ALFONSO32826650SNON14

VAZQUEZ LOPEZ, MIGUEL34262873ANON14

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 011 (AUXILIAR DE LABORATORIO)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

CIBEIRA FERNANDEZ, Mª PILAR36067883LNONEXENTO14

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 011 (AUXILIAR DE LABORATORIO)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ALFAYA ORGE, BEATRIZ36083784GNONEXENTO14

ALVAREZ SILVA, ALEJANDRA76991734QNON14

AMOEDO PORTELA, ALMUDENA76995866PNON14

ANTONIO DURAN, JOSE MANUEL76891922RNON14

ARES FERREIRO, JESUS ANGEL33336768QNONEXENTO14

ARES SENRA, DELIA33329412CNONEXENTO14

AZPILICUETA AMORIN, MONICA35316485PNONEXENTO14

BESTEIRO BOUDON, MANUEL33842576PNONEXENTO10, 14

BLANCO COIRA, ANA Mª34893727JNONEXENTO53

CARPINTEIRO LEMA, ANA ISABEL33285622ENONEXENTO13

CARRO MAHIA, MARIA ANGELES34892817TNONEXENTO14

CARTELLE LOUREIRO, Mª JOSE32666044HNONEXENTO14

CASTAÑO FERNANDEZ, Mª DE LOS ANGELES78788631SNON14

CASTRO CALVIÑO, Mª JESUS35256199MNON53

CID MOUTEIRA, PATRICIA36132072SNON14

CORTES RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN35555047ZNONEXENTO14

CORZO FREIRE, MANUEL FRANCISCO32632767ENON14

DIAZ BARCIA, CARME33994075YNONEXENTO14

DIAZ GARCIA, MARIA33332726ENONEXENTO14

DIAZ GAY, SOLEDAD33310960ZNON14

DIAZ GONZALEZ, MARIA DULCE34256388GNONEXENTO14

ESCUDERO ALEGRE, DAVID09320111MNON14

ESPIÑEIRA PIÑEIRO, Mª DEL PILAR32672925ENONEXENTO21

ESTEVEZ LAGO, PABLO36128043BNON14

FERNANDEZ GOMEZ, PALOMA32809518HNONEXENTO14

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL ANGEL33214243NNON14

FERNANDEZ OTERO, Mª DEL CARMEN46909520PNONEXENTO21

FLORINES RODRIGUEZ, ELIA34266184WNON14

FOLGAR GALAN, CARMEN ELVIRA33286528PNONEXENTO14

FRAGA VILLASENIN, SERGIO44834621PNON14

FUENTES DE LA SIERRA, CARMEN44813872MNON14

GARCIA BROÑO, Mª CRISTINA76358849ENONEXENTO14

GARCIA CARNERO, Mª DOLORES36058769JNONEXENTO14

GARCIA DIOS, MARIA PILAR33259902QNON14

GARCIA GARCIA, CRISTINA76942187BNON14, 53

GARCIA VALCARCE, JAIME33330338ANONEXENTO12

GAY FERNANDEZ, NONEL33339395KNON14

GOMEZ CABRERA, DANIEL J.32674450YNON14

GOMEZ LAMEIRO, Mª ISABEL78791177PNON14

GONZALEZ CAMPOS, GUADALUPE52471974GNONEXENTO14

GONZALEZ GOMEZ, Mª AURORA36047667CSI14, 53

GONZALEZ RODRIGUEZ, PABLO32414361RNONEXENTO14

IGLESIAS CASAS, DANIEL44807401CNONEXENTO14

LEIRA VELLON, CRISTOBAL32661491LNONEXENTO14

LEMA RAMOS, LOURDES32842400XNON14

LOPEZ VILARO, CELIA34259447GNONEXENTO14, 21

LOUZAO TATO, MONICA36127647YNONEXENTO14

MALLO FUENTES, AMALIA33244346PNON14

MALLO IGNACIO, PAULA MARIA32792719DNONEXENTO21

MARCHENA MARTINEZ, JUANA Mª52495392PNON53

MAREQUE ALONSO, SONIA MARIA44813965YNON14

MARTINEZ CABALEIRO, MARCELINA36109243WNON13, 14

MARTINEZ DOMINGUEZ, Mª ELENA79329116TNON12, 21

MARTINEZ HERMIDA, SILVIA MARIA32668171YNONEXENTO14

MARTINEZ PARDO, JOSE36127814NNON14

MIRANDA PEREZ, SUSI76819080TNON12

MORAN RODRIGUEZ, ANGELES33305291ANON14

MOURA PEREIRO, ROSA53161204QNON14

MOURIZ LORENZO, BEATRIZ76579181ZNON20

NUÑEZ DIAZ, JORGE JUAN32670882ANON14

PASANTES BARBEIRA, Mª CRISTINA79326164SNONEXENTO14

PEREIRA RASCADO, ROCIO44084084FNON14

PEREIRO MUIÑO, MANUEL44824376KNON14

PEREZ CALVELO, MANUEL78789183SNON14

PEREZ CORREA, Mª TERESA35303654BNON14

PEREZ IGLESIAS, Mª ISABEL53110777MNONEXENTO13

PEREZ-BECERRA FERREIRO, RAQUEL44813816HNON14

PERNAS CORTES, Mª VICTORIA76865666BNON14

PIDRE FERRADAS, JOSEFA35293482MNON12

PUÑAL GARCIA, ALFONSO44820876VNON14

REAL CAMPO, MARIA DOLORES36085674PNONEXENTO14

RIO CASTRO, MARTA DEL44817240SNONEXENTO14

RIVADULLA RIAL, PURIFICACION52937047VNONEXENTO14

ROA TOBA, SAGRARIO79327309XNON21

RODRIGUEZ LOPEZ, VICENTE E.36089210WNONEXENTO14

RODRIGUEZ PORTELA, RICARDO32815786FNON14

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARLOS33278821YNON14

RODRIGUEZ SILVA, BEATRIZ76997224DNONEXENTO14

RUAS CARRILLO, ELENA LUCIA34970419TNONEXENTO14

SAN JOSE VEGA, MARIA JOSEFA36094582SNON14

SANCHEZ DA CRUZ, MONICA36079690GNON14

SANCHEZ GUILLEN, ROSA ANA44083372PNONEXENTO14

SANCHEZ NEIRA, Mª INES44813632HNONEXENTO14

SUAREZ RODRIGUEZ, JULIO36148511DNON14

TARACIDO RUIZ, ROBERTO44813955LNON14

VALENZUELA GARCIA, VICENTA M. I.50148996ANONEXENTO14

VAZQUEZ SUAREZ, MARIA SONIA34990337TNON21

VAZQUEZ VEIGA, DANIEL32694756ANON14

VIVIRIDO QUEVEDO, BEATRIZ76623382DNON14

EXCLUÍDOS-PROMOCIÓN INTERNA

GRUPO IV-CATEGORÍA 016 (CONDUCTOR/A)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

COUTO VARELA, XOAN MANUEL35309659JNON12, 17

FERNANDEZ GARCIA, FINAMOR34960484RNONEXENTO12, 18

GARCIA GOMEZ, JOSE CARLOS76992454TNONEXENTO12

MIGUELEZ MOURE, LEONCIO35766483BNONEXENTO12

PANETE FERNANDEZ, ALBERTO36049740TNON12

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

REY GORIS, MANUEL J.35281643BNON12

RODRIGUEZ MARIÑO, LAURA35549522DNON12

VAZQUEZ VAZQUEZ, ANTONIO32405458ENON12

VEIGA COUSO, JOSE LUIS35291279XNON18

VIDAL COUTO, LUCIANON M.35298512KNONEXENTO12

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 016 (CONDUCTOR/A)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ABELEDO SANCHEZ, FRANCISCO33321712WNON2

ALONSO CASAS, SEVERINO44076949WNON12

ALVAREZ ALVAREZ, ARTURO ALVARO35552331NNONEXENTO21

ALVAREZ ARANGO, JOSE MANUEL76576372BNON12

ALVAREZ CELA, CARLOS33344806GNON12

ALVAREZ DAPONTE, JOSE ALVARO10842170QNON12

ALVAREZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL34889559PSI12

ALVAREZ SANCHEZ, FERNANDO34626600PNONEXENTO12, 20

ALVES SUAREZ, JOAQUIN34868448BNON12

ALLO ALVAREZ, JUAN CRLOS52482269HNON12

AMADO COUTO, JOSE MARIA32658859DNON12

AMOEDO MARTIÑAN, ANTONIO36042851BNON12, 53

ANDRADE FONTENLA, XOSE ANXO35318807FNON12

ANGUEIRA VAZQUEZ, RICARDO78792524KNON12, 53

ARBONES ANDRES, FRANCISCO JOSE36056574ANON12

ARCOS VIDAL, JUAN34988419ZNONEXENTO21

ARGEREY LOPEZ, JOSE ANGEL76574388MNON12

ARGIZ GIL, VALERIO76795323WNON12

ARIAS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL33334977LNON12

ARIZA SOTO, LAURA34990646XNON12, 14

ARNEJO GUARDADO, JOSE MANUEL32786289LNON12

ARNOSO CALVO, ANDRES VICENTE32672087NNONEXENTO12

ARROYO RAMOS, CRISTINO07846517KNON12

AVION SANCHEZ, FCO. JAVIER35448469HNONEXENTO12

BALEBONA PIÑEIRO, VENTURA33261299XNONEXENTO12

BARRAL SIERRA, SANTIAGO ANTONIO33272607WNON12

BARRO SEOANE, JOSE33335321HNON12

BARROSO GONZALEZ, JOSE MANUEL34968022HNON12

BASALO VAZQUEZ, FRANCISCO32827640QNONEXENTO12

BASANTA DIAZ, JOSE LUIS76576175KNON12

BLACO MARTINEZ, RAFAEL ALEJANDRO33280578SNON12

BLANCO VILARIÑO, JUAN CARLOS11818816JNON12

BORRAJO CASTRO, RICARDO JOSE34988656KNON12

BOTANA RICO, ANTONIO76337649MSI12

BOUZA LOPEZ, JOSE MARIA33319204RNON12

BOUZON LOPEZ, CARLOS34895271QNON12

BREA BARRAL, MIGUEL ANGEL33291181SNONEXENTO12, 14

BREA COSTOYA, JOSE MANUEL76811516ANON12

BUA MACEIRAS, JOSE MARIA32784441BNON12

BUYO GARCIA, JUAN ANGEL32668674ANONEXENTO12

CABADA FERNANDEZ, FRANCISCO76816986ENON12

CABADO ESPIÑO, ANGEL32826836VNONEXENTO21

CABADO LOURES, ANTONIO33327719YNON12

CAGICAO SUAREZ, ALBERTO32291227DNONEXENTO12

CALVELO LOPO, JAVIER ANGEL33293680FNON12

CALVELO VAZQUEZ, MANUEL FRANCISCO33288482FNON12

CALVO VIEITO, ROBERTO78790989GNON12

CALLE AMARO, BRAULIO MIGUEL DE LA35393697DNON12

CANDEIRA IGLESIAS, JORGE44078581RNON12

CANEIRO PATO, VICTOR MANUEL32651951RNON12

CAO RODRIGUEZ, ANTONIO34952161GNON12

CARBALLO TARRIO, Mª ELENA33319736GNON14

CARBIA CASTRO, PABLO33293087NNON12

CASAL CODESIDO, VICTOR JAVIER33289475BNON12

CASTAÑO FERNANDEZ, FRANCISCO33230265ANON12, 53

CASTIÑEIRAS LOPEZ, ANTONIO35431748HNON12

CASTRO GONZALEZ, CESAREO33275859BNONEXENTO12

CASTRO RUA, JOSE LUIS34939883PNON12

CERDEIRIÑA ESTEVEZ, ADOLFO34718182GNON12

CES CEREIJO, JOSE33241574LNON12

CID MENO, EDUARDO34928915BNON12, 14

COBAS PAZOS, MARCIAL76864509GNON12

CORIES VARELA, MARTIN35461364XNON12

CORREDOIRA REAL, ANGEL MIGUEL33851585RNONEXENTO12

COUSILLAS RAMOS, JESUS ANGEL32412317GNONEXENTO12

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

COUSO RIO, CARLOS33258660QNON12

COYA PORTAL, CESAREO35314834JNON12

CRUZ COURTON, MANUEL ANGEL DE LA36108641KNON12

DIAZ VEIGA, JOSE LUIS32670350TNONEXENTO12

DIEGUEZ FERREIRO, MANUEL33323016HNON12

DIEGUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS37328109YNONEXENTO12

DOBAÑO ALONSO, BARTOLOME76747530ANON12

DOCAMPO SUESCUN, JOSE ANTONIO36095552LSI12

EDROSA RODRIGUEZ, ARMANDO76569135LNON12

EIVE PEREIRA, DAVID32826402CNONEXENTO14

ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, ALFONSO78789628TNON12

ESTEVEZ GONZALEZ, JOSE RAMON34976507QNON12, 14

FACAL TURNES, XOSE AMANCIO32794858DNONEXENTO14

FARALDO COUCEIRO, BERNARDO32781727BNONEXENTO12

FARIÑA TRIGO, JOSE RAMON32791285RNON12

FELIPEZ BERMUDEZ, JOSE MANUEL32750767DNON12

FELIX ESTEVEZ, ANTONIO35311367LNONEXENTO12, 53

FERNANDES DE BRITO, JOAOX1272155NONEXENTO14

FERNANDEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO76827423VNON12

FERNANDEZ BARREIRO, ROBERTO36064081NNON12

FERNANDEZ CABANAS, ARMANDO33330808JNON12

FERNANDEZ CORTIZO, JOSE MARIA35232405QNONEXENTO12

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL ANGEL33214243NNON12

FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL32624678YNON12

FERNANDEZ SANCHEZ, ALBERTO76933058JNON12

FERRADAS LOIS, JOSE52480618TNON12

FIUZA GARCIA, JUAN MANUEL76818618KNON12

FONDEVILA GAREA, JESUS MANUEL32804906YNON12

FOUCE BLANCO, JOSE MANUEL33831068TNONEXENTO12

FRANQUEIRA GONZALEZ, JAVIER34975302FNON12

FREIRE NOCHE, JUAN MARTIN32656133CNONEXENTO12

FUENTE JANSA, ALBERTO DE LA39683497XNONEXENTO12

GABRIEL RODRIGUEZ, FERMIN76724893KNON12, 21

GALAN FUENTES, MAURO A.33216725XNON12

GARCIA ARMESTO, ALBERTO33346159TNONEXENTO12

GARCIA CARRERA, DAVID34977623MNON12

GARCIA DE LA FUENTE, MANUEL34945732SNON12

GARCIA EGIDO, MARIA JOSE36090127ENON12

GARCIA HERMIDA, ANGEL36073703CNON12

GARCIA IGLESIAS, JOSE RAMON32776245ANON12

GARCIA LIJO, ALBERTO44816350ENON12, 21

GARCIA NIMO, JESUS33242971JNON12

GARCIA VAZQUEZ, LUIS SECUNDINO36060976NNON12, 53

GARRIDO REQUEJO, FERNANDO44459805TNONEXENTO12

GESTOSO TROITIÑO, MANUEL M.52470166JNON12

GODOY CONSTENLA, MIGUEL ANGEL44446617ZNON12

GOIMIL SEÑARIS, JOSE RAMON32813048YNON12

GOMEZ LOPEZ, OSCAR33342104QNON12

GOMEZ RODRIGUEZ, JAVIER79310911BNON21

GONZALEZ BERNARDEZ, RAFAEL ENRIQUE36126990QNON12

GONZALEZ DIGON, EDUARDO76550341QNON12, 14

GONZALEZ FIUZA, ANTONIO34987045CNONEXENTO12

GONZALEZ FOLGUEIRA, MIGUEL ANGEL33340039KNON12

GONZALEZ LOIS, JOSE35305940CNON12

GONZALEZ LOPEZ, IGNACIO33331928YNONEXENTO12

GONZALEZ MADRIÑAN, JOSE36024582GNON12

GONZALEZ MENDEZ, PABLO33326726WNONEXENTO12

GONZALEZ RODRIGUEZ, JESUS34253286FNON20

GONZALEZ SEIJO, JOSE ANTONIO36054769SNON12

GONZALEZ SENRA, JOSE34920877TNON12

GONZALEZ VAZQUEZ, EMILIO33304483TNONEXENTO12

GONZALEZ VAZQUEZ, JUAN JOSE35316431TNON12

GONZALEZ VAZQUEZ, PEDRO76618841ENON12

GRAÑA CASAS, ANTONIO32801643DNON12

GUERRA FERNANDEZ, ANTONIO33270084DNON12

IGLESIAS NIETO, ANTONIO44807517KNON12

IGLESIAS PENA, VICTOR MANUEL32843807ZNONEXENTO12

ILLAN BARREIRO, ALFREDO33319625PNON12

ILLODO RUSO, JESUS33258323RNON12

LATA PATIÑO, JOSE ROBERTO76365022PNONEXENTO12

LEDO LOPEZ, ANDRES76410479VNONEXENTO12

LEDO PEREZ, MAXIMINO36075240QNON12

LIÑARES FERNANDEZ, MANUEL33383239GNON12

LOIS RECUNA, JUAN JESUS35459129YNON12

LOPEZ AIRA, JOSE LUIS76621899KNON20

LOPEZ BECERRA, RODRIGO46910867KNONEXENTO12

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

LOPEZ BOLAÑO, ANTONIO34888254ZNONEXENTO12

LOPEZ COLLAZO, XOSE LOIS52482541ZNON12

LOPEZ DIAZ, JUAN CARLOS76406731HSIEXENTO12

LOPEZ IGLESIAS, JULIO38064583CNON21

LOPEZ LOPEZ, JAVIER33329283YNON12

LOPEZ MOSCOSO, MARCOS32843015GNON12

LOPEZ VARELA, ANTONIO76622317WNON10, 12

LOPEZ VIDAL, MONICA34263823XNON12

LORENZO DELGADO, ANGEL76726099PNONEXENTO12

LORENZO VARELA, FRANCISCO JOSE76366591JNONEXENTO12

LOUREIRO LOUREIRO, GERARDO44089185WNON12

MAIRA SUAREZ, ALEJANDRO33323371MNON13

MALLO AÑON, JOSE MANUEL52432148ZNONEXENTO21

MALLO BLANCO, VICTOR MANUEL33298367WNON12

MARCOTE VILAN, BENJAMIN36007306RNONEXENTO12

MARTINEZ LEBON, JOSE34263185QNONEXENTO12

MARTINEZ PERISCAL, JOSE ANTONIO46903277KNON12

MATO CARAMES, JOSE ANTONIO78791333ASI12

MATO COUTO, JUAN CARLOS51684427TNONEXENTO12

MATO LENCE, JOSE LUIS33320553QNON12

MATO VARELA, PABLO MARTIN34894780PNON12

MATOS IGLESIAS, EMILIO JAVIER32434479VNONEXENTO12

MECIAS FERNANDEZ, JOSE76357351LNONEXENTO12

MEIJOMIL DECABO, MANUEL34942643PNON12

MERA TOJO, JOSE MANUEL33254863ZNON12

MONTAOS VIEITES, JOSE MANUEL33234626VNON12

MONTES FUENTES, JOSE IGNACIO33307967BNON12

MONTOTO MARIÑO, ABEL76812376NNON12

MONTOTO VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL35319101WNON12

MORANDEIRA BLANCO, RICARDO33318362XNON12

MOREIRA COBELAS, JESUS34986603SNON12, 14

MOREIRA IGLESIAS, ARTURO LUIS44813584QNONEXENTO12

MOSCOSO CAMPO, HILARIO F.33825242QNON12

MOSQUERA BERNARDEZ, SANTIAGO35470234WNON12

MOSQUERA DURO, JORGE44810402PNONEXENTO12, 14

MUIÑO CERCIDO, JUAN MANUE76406767PNON12

NEGREIRA SOUTO, MARIA SOLEDAD32801815CNONEXENTO12

NICOLAS ROJO, JOSE MANUEL12711109KNON20

NOVIO CASTRO, JOSE EMILIO44829687LNON12

NOVO LINARES, E. RAUL33334929VNON12

NOYA VIÑA, MANUEL33266478ZSIEXENTO12

NUÑEZ DIAZ, CARLOS32448999RNON12

NUÑEZ GIL, JOSE ANTONIO36074658DNON12

NUÑEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL32773540NNONEXENTO12

NUÑEZ NUÑEZ, MANUEL33821650NNONEXENTO12

OROSA GOMEZ, JOSE MANUEL32789308WNON12

OTERO DOMINGUEZ, RAFAEL76934266WNONEXENTO12

OTERO MARTINEZ, JOSE ANGEL33823565HSI12

OTERO MONTENEGRO, EFREN33341219MNON12

PADRON CID, ALBERTO44452218ANON12

PALLARES CORRAL, JOSE MANUEL36095138LNONEXENTO12

PAMPIN BERGONDO, JOSE RAMON32794222VNON12

PARDO SUAREZ, MANUEL34971852FNON12

PAZOS BURGO, OSCAR33344605XNON12, 14

PAZOS VAZQUEZ, JESUS32805444SNONEXENTO21

PEDREIRA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL76418237RNON12, 14, 20

PENA BARREIRO, ANDRES M.33250927BNON12

PEREZ DOIDAN, GERARDO32794467DNONEXENTO20

PEREZ IGLESIAS, JUAN CARLOS33307357ESI12

PEREZ MOURIN, JESUS76567011BNON12

PEREZ VELO, JOSE52432512XNON12

PIERNA MALDONADO, JOSE ANTONIO07840985DNON12

PIMENTEL GARCIA, J. MANUEL78780965PNON20

PIÑEIRO ALFAYA, M. CRISTOBAL52493840CNONEXENTO12

PIÑEIRO ALVAREZ, JOSE JAVIER33302820QNONEXENTO12

PONTE MARTINEZ, ROBERTO CARLOS32671206MNONEXENTO12

PORTELA FERNANDEZ, MANUEL36082766KNON12

POSE VILARIÑO, PERFECTO32780404ENON12

PULIDO LOPEZ, JOSE MANUEL33334777ANON12

RAMOS ABELLA, JOSE RAMON10043318TNON12, 14

RAMUDO ANDION, LUIS33348302GNON12

REY MARTINEZ, ANTONIO32759392DSIEXENTO12

RICO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER32677087KNON12

RICOY FERREIRO, MANUEL76930892DNON12

RIFON ANDION, MANUEL33316163LNON12

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

RIOS CURBEIRA, RUBEN32670014DNON12, 53

RIVAS VIDAL, JOSE33241354YNON12

ROCA ZAPATA, JOSE ANTONIO33321411TNON21

RODRIGUEZ BREA, MANUEL33287635BNON12

RODRIGUEZ GONZALEZ, RODOLFO32432781KNON21

RODRIGUEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL33344164YNON12

RODRIGUEZ MONTOIRO, JESUS33299624VNON12

RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL ANDRES32646032QNON12

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL34960868VNON12

RODRIGUEZ TRONCOSO, JOSE ROBERTO36107007CNONEXENTO12

ROEL VILAS, ANTONIO34898915ANON12

ROMAY CASTRO, Mª DA PAZ33248443BNON12

ROMERO MARTIÑO, JUSTO76404281YNON12

SAAVEDRA DIEGUEZ, LUIS76808684TNON12

SALGADO ROMAN, JULIO36104186MNON12

SANCHEZ CASTEDO, MANUEL33857434PNON12

SANCHEZ GARCIA, MANUEL44809035KNONEXENTO12

SANCHEZ LOPEZ, MIGUEL A.32826671JNON12

SANCHEZ RAMOS, ELISEO36132813CNON12

SANCHEZ TOME, EMILIANO35294334YNON12

SANZ SASTRE, JOSE03445612MNON12

SECO BOUZA, ANDRES32438198XNON12

SEIJO DASILVA, MIGUEL53161111SNONEXENTO12

SEOANE INSUA, JESUS33314428DNONEXENTO12

SILVA FERRADAS, JOSE ANGEL35319613PNON12

SOBRADO EIRAS, LADISLAO52483602VNONEXENTO12

SOMOZA LOPEZ, AMADOR34261180NNONEXENTO12

SOTO RODRIGUEZ, JOSE34244432PNON12

SOUTO MAQUEDA, ANTONIO32765281XSI12, 14

SUAREZ CAO, CARLOS35299141YNON12

SUAREZ MIGUEZ, MARCOS332992881PNONEXENTO12

SUAREZ SALGADO, PEDRO CESAR44815800RNONEXENTO12, 20

TATO CARBAJALES, JOSE MANUEL44808521JNONEXENTO12

TORRON IGLESIAS, LUIS33315711GNONEXENTO12

TOUFIKI ABDELLAH, ABDELHAK44834870GNONEXENTO20

TRILLO QUINTANS, JOSE32778539CNONEXENTO21

TRONCOSO MARTELO, DOMINGO A.79327212MNONEXENTO12

VAL CASTRO, AMADEO76810495VNONEXENTO12

VARELA MIRAMONTES, DANIEL JOSE76364776SNON12

VAZQUEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS36088158PNON12

VAZQUEZ ASTRAY, RAFAEL35285977KNON12

VAZQUEZ GOMEZ, AURELIO33248934LNON12

VAZQUEZ GORRITA, ISABEL36059301QNON14

VEIGA RAPOSO, IVAN33349061GNON12

VEIRA GRELA, JOSE LUIS32769118YNON12

VEIRAS BREA, JULIO CESAR44817618WNON14

VELEIRO FERNANDEZ, ELADIO MANUEL76712908LNONEXENTO12

VIBEL GONZALEZ, RAFAEL36115367PNON12

VICENTE RAMILO, JOSE LUIS34888104WNON12

VIDAL GARCIA, JUAN MANUEL32680293FNONEXENTO12

VIDAL SUAREZ, JUAN JOSE79313135GNON13

VIDUEIROS SANCHEZ, JAVIER44834560QNON12

VIEITES BUJAN, JESUS33268875LNON12

VILA LEMOS, JOSE35560428JNON12

VILAR DIAZ, JOSE MANUEL33341086XNONEXENTO12

VILAS CAMPOS, MANUEL ANGEL32643016JNON12

PROMOCIÓN INTERNA-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 035 (AUXILIAR DE ARQUIVOS E BIBLIOTECAS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

BURQUE GERPE, MARIA33252159RNONEXENTO17

CANEDO CATOIRA, ANA MARIA76325332QNON21

ENCINAS LUIS, Mª DEL CARMEN76351183SNON21

FERNANDEZ RIVAS, Mª ASUNCION33842082CNONEXENTO17

GARCIA CASTRO, GUILLERMO32812927TNONEXENTO53

GARCIA RIVAS, NONELIA33851710BNONEXENTO21

LOPEZ RODRIGUEZ, Mª TERESA35275530QNONEXENTO21

MENDEZ PEREZ, ANGELA32365896CNON21

NINE SERVIA, Mª DOLORES76491198YNONEXENTO17

PEREZ GARCIA, ANABEL32642291RNONEXENTO17

RODRIGUEZ ALVAREZ, CONCEPCION32445660CNONEXENTO17

RODRIGUEZ IÑIGUEZ, ALICIA33316188KNONEXENTO17

TORAL FAILDE, ISABEL34908543VNONEXENTO17

VAZQUEZ SAAVEDRA, MARIA AURORA33321234FNON17

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 035 (AUXILIAR DE ARQUIVOS BIBLIOTECAS E MUSEOS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ACEDO VEIRAS, A. JAVIER32803905VSIEXENTO20

ALVAREZ SANCHEZ, FERNANDO34626600PNONEXENTO20

ALVARIÑO GONZALEZ, FATIMA32816261ENONEXENTO21

ANGUEIRA VAZQUEZ, JUANA MARIA78786426HNON53

ANGUEIRA VAZQUEZ, MARIA LUISA78786427LNON53

ARAN MOLINA, YOLANDA44819534NON21

ARDO LOPEZ, MARGARITA MONTSERRAT32613457DNON53

BARBADO CORREA, LUIS MIGUEL13772094QNON20

BERNARDEZ GONZALEZ, INMACULADA76893880GNON10

BOUZAS ESTEVEZ, JUAN JOSE35303767DNONEXENTO21

CABADO CASTRO, NURIA76988769HNON53

CAINZOS ALVAREZ, IVAN33340424SNONEXENTO20, 53

CAMBA CASTRO, ISABEL52471412VNON53

CARRILLO BELLO, Mª BEATRIZ32843833VNON53

CASAL PENA, Mª DEL MAR33319442DNON54

CASTRO FRAGA, ANTONIO DE33279832MNON53

CASTRO SIXTO, Mª DOLORES32630727YNON53, 54

CEIDE MARTINEZ, RUBEN34263333ANONEXENTO20

CORNES SUAREZ, JOSE MANUEL33257698CNON53

COSTAS PIÑEIRO, MARIA EVA52455015LNON21

CRESPO MONTERO, CARLOS76989868JNON21

CHOUCIÑO GARRIDO, SUSANA32796818ZNONEXENTO12

DACASA CARBALLEDA, LUCINDA35305464GNON21, 53

DIAZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL32415817PNON21

DIAZ LOPEZ, CARLOS32834228ANON21

DIAZ SANCHEZ, MARIA ELENA34895459CNON20, 53

DURAN QUEIZAN, LUZ MARIA76576058LNONEXENTO21

EIROA POSE, ANGEL79322058ANONEXENTO21

ESPARIS FERNANDEZ, ALBERTO44815716DSI53

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO76826724PNONEXENTO14

FERNANDEZ GONZALEZ, MARI DEL PILAR45432268TNON53

FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JOSE34950315KNONEXENTO21

FERNANDEZ PACIOS, JOSE IGNACIO33306967TNON14, 20

FERNANDEZ PLACER, Mª PURIFICACION34954923YNON21

FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLEGARIO44450211CSI16

FERNANDEZ VILLAR, Mª DOLORES33280163ZNONEXENTO21

FERREIRO COUSO, Mª VICTORIA33822272JNONEXENTO53

FERREÑO GARCIA, PEREGRINA34954016LNONEXENTO12

FERREÑO SANCHEZ, MARIANO32839160JNON10, 53

FILGUEIRAS LOZANO, LUCIA76417708RNONEXENTO10

FRAIZ ARIAS, AVELINO77594221HNON53

GAGO VILASO, JOSE JAVIER52453354ZNONEXENTO53

GARCIA ARMESTO, ALBERTO33346159TNONEXENTO13

GARCIA CHAO, ALMUDENA32810474PNON21, 53

GARCIA CHAO, RAQUEL32810475DNON21, 53

GARCIA LIJO, ALBERTO44816350ENON21

GARCIA VARELA, BELEN34988792LNON53

GARMENDIA DIAZ, JOSE LUIS32653770ANONEXENTO53

GARRIDO ALONSO, ALEJANDRO36119470VNONEXENTO12, 53

GONZALEZ ANTONIO, ESTEFANIA34992904ZNONEXENTO12

GONZALEZ LOSADA, MARTA34259676ANON53

GONZALEZ MARTINEZ, ROBERTO34991485KNONEXENTO21

GONZALEZ PIÑEIRO, JOSE JULIO34988191QNON20

IGLESIAS RAVIÑA, RICARDO33288420ZSI14

LAMAS PRADO, MARIA CARMEN33859541ENONEXENTO21

LISTE LAZARA, ALBA MARIA52482891LNON53

LOPEZ ARIAS, ANGEL76571169YSI53

LOPEZ DIAZ, MARIA DEL CARMEN34263356ANON53

LOPEZ FERNANDEZ, J. MANUEL34922520XNON12, 13

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES34920391CNON12, 13

LOPEZ NUÑEZ, ANA MARIA34264137WNONEXENTO13

LOPEZ PEREZ, MARIA34268747NNON21

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA ESTER34264092ANONEXENTO12, 13

MARIÑO DIESTE, JUANA MARIA52452579KNON19

MARRONDO MONTERO, SAGRARIO33302429QNONEXENTO20

MARTINEZ DOMINGUEZ, MARIA JESUS35568743WNONEXENTO13, 20

MARTINEZ DURAN, MARIA VANESA52935559RNONEXENTO53

MARTINEZ SIENES, CARLOS36062418MNON12, 13

MARTINEZ SIENES, JOSE36062419YNON12, 13

MAYORGA RODRIGUEZ, ANTONIO ERNESTO32784015ENONEXENTO21

MEIJE FERNANDEZ, CONCEPCION34971303XNON53

MENDEZ GARCIA, SORAYA76814617ENON12

MIGUEZ BOQUETE, ANA MARIA32804660JNONEXENTO21

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

NOVOA DOMINGUEZ, EVA Mª36152053DNON10

PEREIRA LOPEZ, LUCIA76825907LNON54

PEREZ FERNANDEZ, Mª VICTORIA33834647ZNON21

PLA CACABELOS, CONCEPCION76865339YNON53

POSE LEMA, ALEJANDRA MARIA79322242ANONEXENTO21

PRIETO DIAZ, IRENE33840771CSI53

PRIETO REAL, PATRICIA77595299SNONEXENTO21

RAINDO DAVILA, MANUEL36086607KNON10

RAÑO ARCOS, MAURA76966031GNON21

REGUEIRA ANDRADE, RUBEN32812701GNONEXENTO21

REY GARCIA, MANUEL33301347SNONEXENTO53

REY MUÑIZ, OSCAR35461347QNON10

RIVAS TEIJEIRO, DOLORES32791793ANON53

RODRIGUEZ FERREIRO, MANUEL32432964CNON20

RODRIGUEZ GONZALEZ, GEMMA36126420KNON21

RODRIGUEZ NUÑEZ, Mª CARMEN36115522WNONEXENTO10

RODRIGUEZ OLVEIRA, ANA52930829DNON12

RODRIGUEZ OTERO, Mª CARMEN33280052HNONEXENTO21

RUBIO SANCHEZ, MARIA JESUS33316854CNON53

RUIZ DE OCENDA BARRIO, FRANCISCO JOSE36034702GNON12

SANCHEZ PEREIRA, Mª XOSE33204803WNONEXENTO20

SANTIAGO DIZ, CARMEN35467088FNONEXENTO53

SEVILLA FERNANDEZ, CRISTINA71636159ZNON21

SIEIRO PEREZ, ROSA ANA35319017XNON53

SOÑORA REY, PATRICIA76932044BNON21

SOUTO BAYARRI, ROBERTO ALFONSO35312937WNON21

SUAREZ RODRIGUEZ, MARIA ESTHER76369861VNONEXENTO21

SUEIRO ALVAREZ, JOSEFA76727529NNON21

TEIXEIRA AMORIN, URSULA36111680RSIEXENTO16

TOMBO VAZQUEZ, MARIA JESUS32766254VNONEXENTO21

VARELA VAZQUEZ, CRISTINA33298655ZNON12

VELASCO JUAREZ, GASPAR FELIX11729407MNON21

VILAS DOMINGUEZ, OSCAR34982681ANON53

VILLA VIDAL, Mª CONCEPCION35297754ENON53

VILLAR FERNANDEZ, GERARDO76990315TNON12

ACCESO LIBRE-EXCLUÍDOS

GRUPO IV-CATEGORÍA 036 (AUXILIAR DE MUSEOS)

APELIDOS E NOME

DNI

QUENDA DE

DISCAPACITADOS

GALEGO

EXCLUSIÓN

ALVAREZ SANCHEZ, FERNANDO34626600PNONEXENTO20

CRESPO LOPEZ, MARIA SILVIA32675435WNONEXENTO21

GONZALEZ CUIÑAS, JOSE34933581PNON20

LOPEZ OLIVEIRA, Mª DEL CARMEN33320278VNON20

QUIAN REGALDIE, JOSE RAMIRO32430018HNON53

SEOANE PETEIRA, OLGA33837433VNONEXENTO21

SOÑORA REY, PATRICIA76932044BNON21

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL

10. Solicitude fóra de prazo.

11. Non posúe a nacionalidade esixida na convocatoria.

12. Non declara que posúe a titulación esixida na convocatoria.

13. Solicitude sen asinar.

14. Non reúne o requisito da titulación esixida na convocatoria.

15. Documentación sen cotexar.

16. Falta certificado de minusvalidez.

17. Non ten o tempo esixido na convocatoria.

18. Non é persoal laboral fixo.

19. O modelo da instancia é incorrecto.

20. Non aboou as taxas.

21. O importe das taxas é inferior ó esixido na convocatoria.

53. Non presenta o DNI.

54. Non posúe a idade esixida na convocatoria.