Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 10 de xaneiro de 2012 Páx. 1473

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2012.

O obxecto desta orde pola que se convoca a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregado/as é concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, no relativo ás axudas para os cursos de formación profesional para o emprego, que teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e traballadoras.

Todas estas accións de formación profesional para o emprego conforman un dos elementos máis salientables das políticas activas de emprego, como medida de mellora da empregabilidade dos desempregados dentro da Estratexia Europea de Emprego acordada polo Consello Europeo extraordinario de Luxemburgo, e da estatal, de acordo co Plan Nacional de Acción para o Emprego.

O Regulamento (CE) n.º 1081/2006, do 5 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, modificado polo Regulamento (CE) n.º 396/2009, do 6 de maio de 2009, sinala que o Fondo apoiará, entre outras, as accións nos Estados membros encamiñadas a facilitar o acceso ao emprego e a inserción no mercado de traballo, as políticas de fomento e mellora da formación profesional e da formación en xeral.

O Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, recolle a formación de oferta, entendida como aquela que ten por obxecto facilitar ás persoas traballadoras, ocupadas e desempregadas, unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de competitividade das empresas, á vez que satisfaga as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, capacitándoas para o desempeño cualificado das diferentes profesións e para o acceso ao emprego.

A Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, polo que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, en materia de formación de oferta, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Entre as distintas modalidades de formación de oferta que regula a antedita orde están as accións formativas dirixidas prioritariamente aos traballadores desempregados, cuxa execución se realizará mediante a convocatoria do órgano competente de cada comunidade autónoma conforme as bases que na orde se establecen.

O Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, inclúe aspectos relativos á impartición e avaliación das ofertas de formación profesional para o emprego correspondentes aos novos certificados de profesionalidade.

A Comunidade Autónoma de Galicia asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional mediante o Decreto 69/1993, do 10 de marzo.

O Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, atribúe á Dirección Xeral de Formación e Colocación o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, relativas á formación profesional para o emprego.

O II Plan Galego de Formación Profesional defínese basicamente como un plan que concibe integralmente a política de cualificacións e da formación profesional. Este carácter integral implica, en canto aos fins, seguir avanzando cara á constitución dun sistema de formación profesional integrado en Galicia e supón tamén considerar como beneficiario deste plan o conxunto da poboación activa. Para acadar estes obxectivos, o plan artéllase a través de catro liñas estratéxicas de actuación que inciden na integración dos sistemas de cualificacións e formación profesional, no óptimo aproveitamento dos recursos e da xestión, na calidade e innovación e na promoción da aprendizaxe permanente ao longo da vida.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.º.2 que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia obxectividade, igualdade e non discriminación, aos que se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta lei recóllense artigos que teñen carácter básico, polo que son de aplicación á normativa desta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde de convocatoria. Tamén será de aplicación o R.D. 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regulan a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional, en canto a vía de proxectos con compromiso de contratación inmediata.

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1. da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, quedando a concesión das subvencións sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución.

Así, o financiamento das axudas previstas nesta orde de convocatoria farase con cargo aos créditos dos programas 12.05.323A.440.0 (300.000 €), 12.05.323A.460.1 (10.765.299 €) 12.05.323A.471.0 (20.854.595 €), 12.05.323A.481.0 (23.211.710 €), con código de proxecto 201200617 que figuran no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012, incluídos no programa operativo plurirrexional Adaptabilidade e Emprego 2007ES05UP0001. Destas cantidades o 80% será achegado polo Fondo Social Europeo e o 20% pola Administración do Estado.

Consecuentemente con todo o anterior, consultados o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa presidencia, modificada parcialmente pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados, correspondentes ao exercicio de 2012, xestionadas pola Consellería de Traballo e Benestar, a través das súas xefaturas territoriais e da Dirección Xeral de Formación e Colocación.

2. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde realizarase mediante réxime de concorrencia competitiva, agás nos seguintes casos:

– As vías de convenios de colaboración vencellados a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional e que se consideren de interese social, a que se refire o número 2 do artigo 15, que se tramitarán segundo o previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Os proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata a que se refire o número 3 do artigo 15 desta orde, que se tramitarán en réxime de concesión directa, de conformidade coa normativa estatal.

Artigo 2. Entidades beneficiarias.

1. Poderán participar na presente convocatoria:

a) Na vía de programación 1.a do artigo 15: todos aqueles centros e entidades de formación inscritos ou acreditados no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar, naquelas especialidades que teñan inscritas ou acreditadas na data de publicación desta orde.

b) Na vía de programación 1.b do artigo 15: os centros e entidades de formación inscritos ou acreditados no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar. Só poderán solicitar especialidades da mesma familia en que teñan especialidades inscritas ou acreditadas.

c) Na vía de programación 2 do artigo 15: administracións locais e outras institucións públicas ou entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus fins a formación ou inserción profesional dos colectivos de traballadores aos cales se dirixen estes programas.

d) Na vía de programación 3 do artigo 15: as empresas, as súas asociacións ou outras entidades que presenten un proxecto formativo específico para elas con compromiso de contratación inmediata.

2. Non poderán ser beneficiarias das subvencións aquelas entidades que non cumpran os requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

TÍTULO II
Procedemento de tramitación das subvencións para a realización
das accións de formación profesional para o emprego

CAPÍTULO I
Do procedemento de tramitación das subvencións

Artigo 3. Solicitudes, documentación e prazo.

1. As entidades que desexen participar nesta convocatoria preferentemente empregarán a aplicación de solicitudes dispoñible no enderezo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes. Mediante esta aplicación poderán cubrir a información relativa á solicitude das axudas (anexos I, II, III, V e VI) e presentalas telematicamente no rexistro electrónico da Xunta de Galicia.

Así mesmo, tamén poderán presentarse electronicamente a través da sede electrónica da xunta de Galicia, no enderezo: https://sede.xunta.es.

Non obstante, o resto da documentación referida no punto 2, así como a copia do anexo I, presentarase nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar que correspondan ao domicilio do solicitante ou na Dirección Xeral de Formación e Colocación, segundo o caso, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando para iso os modelos normalizados que se publican como anexos a esta orde.

Nas vías de programación recollidas nos números 1.a, 2 e 3 do artigo 15, cada entidade presentará un único anexo I por vía de programación, en que se incluirán todas as accións formativas solicitadas en cada unha das vías de programación, indicándoas expresamente.

Na vía de programación recollida no punto 1.b do artigo 15, haberá que presentar un anexo I por cada unha das provincias en que se formule solicitude.

As solicitudes tamén se poderán presentar en papel, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para a vía de programación prevista no artigo 15.1.b, as entidades só poderán solicitar ata un máximo de tres accións formativas por localidade.

2. Todas as solicitudes deberán vir acompañadas pola seguinte documentación:

a) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude.

b) Copia compulsada do CIF ou NIF da entidade.

c) Unha ficha por cada un dos cursos solicitados no modelo normalizado (anexo II), agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

d) Declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma acción formativa nas distintas administracións públicas competentes ou noutros entes públicos.

e) Declaración responsable de non atoparse incurso nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 13, punto 2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 10, punto 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, que impiden obter a condición de beneficiario.

f) Acreditación documental de estar ao día nas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, excepto as entidades que se recollan na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

g) Declaración responsable do compromiso do desenvolvemento das accións formativas en galego, de ser o caso.

h) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a novos certificados de profesionalidade, entendendo por novo certificado de profesionalidade para os efectos desta orde, aqueles publicados a partir do ano 2008, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Programa formativo elaborado pola propia entidade, tomando como base para a súa elaboración o contido do correspondente certificado de profesionalidade e segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Convenio ou acordo coa empresa ou empresas nas que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluído no certificado de profesionalidade.

i) Cando as especialidades formativas que se soliciten sexan como proxectos experimentais ou innovadores e, polo tanto, non estean incluídas no Ficheiro de especialidades formativas, ou se concedan ao abeiro do artigo 15.2 e estean vencelladas a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Informe motivado das necesidades de formación nesa especialidade en relación co mercado de traballo.

– Programa formativo elaborado pola propia entidade segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Valoración estimada do custo da formación de acordo co sistema de cálculo establecido pola Dirección Xeral de Formación e Colocación.

– Planos e unha descrición dos inmobles e instalacións: aulas e talleres onde se vai realizar a acción formativa, concretando as respectivas superficies en metros cadrados, así como a relación de equipamentos e material que se vai empregar.

j) Xustificación documental de ter inserido laboralmente alumnos formados da convocatoria anterior ou de ter cumprido na execución das accións formativas concedidas na convocatoria anterior co compromiso de inserción laboral ou de prácticas profesionais non laborais nas empresas, de ser o caso, para os efectos do establecido no artigo 4.4.h. e i.

3. Nas vías de programación 1b e 2 reguladas no artigo 15, as entidades solicitantes deberán ser inscritas/acreditas de forma provisional, tal e como establece o artigo 3.4 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, polo que se crea o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e se regula o procedemento para a inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades que impartan formación para o emprego no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, deberán achegar a seguinte documentación:

– Xustificante de propiedade, arrendamento ou título lexítimo que habilite para a posesión dos inmobles e instalacións correspondentes, equipamento didáctico, talleres ou campo de práctica. No caso de que a parte práctica do curso se vaia desenvolver en empresas, achegarase compromiso da empresa co centro colaborador para que se realicen naquela as prácticas.

– Licenza municipal de apertura ou, de ser o caso, o disposto no artigo 28 desta orde.

– Memoria de inmobles e instalacións identificando no plano cada espazo físico e a súa superficie e as aulas e talleres/campos de prácticas que se van utilizar.

4. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no DOG para as vías de programación 1a e 1b establecidas no artigo 15.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de xuño para a vía de programación establecida no artigo 15.3.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 30 de abril para a vía de programación establecida no artigo 15.2.

A obtención da subvención quedará condicionada á existencia de crédito dispoñible, de acordo co establecido no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase o solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará que desiste da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

6. De acordo co establecido no artigo 14 letra ñ) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos extremos previstos no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

7. Así mesmo, e tal como se recolle no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os órganos administrativos concedentes procederán a publicar no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, indicando a convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

8. Igualmente, publicaranse na páxina web oficial nos termos previstos no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, polo que a presentación dá solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e dá súa publicación na citada páxina web.

9. Os beneficiarios das axudas concedidas incluiranse no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios e máis no de Sancións, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006.

Artigo 4. Procedemento.

1. Os órganos instructores do procedemento serán:

a) Para a vía de programación regulada no artigo 15.1.a):

– A Dirección Xeral de Formación e Colocación, para as confederacións empresariais e sindicais de ámbito provincial ou autonómico e as entidades con centros inscritos ou acreditados en máis dunha provincia,

– As correspondentes xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, para as entidades con centros inscritos ou acreditados nunha soa provincia.

b) Para a vía de programación prevista no artigo 15.1b e 15.3: as correspondentes xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.

c) Para as vías de programación recollidas no artigo 15. 2: a Dirección Xeral de Formación e Colocación.

2. O procedemento que se seguirá na tramitación e instrución dos expedientes será o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas concrecións que se establecen nos parágrafos seguintes:

a) Para a vía de programación recollida no artigo 15. 1a:

– No ámbito provincial, os expedientes remitiránselle á comisión de valoración para o seu informe que, xunto co informe da Dirección Xeral de Formación e Colocación e coa proposta de resolución realizada polo Servizo de Formación e Colocación, será elevada ante o xefe/a territorial para a súa resolución.

– Nos expedientes de resolución centralizada, remitiráselle a comisión de valoración para o seu informe que, xunto coa proposta de resolución realizada pola Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, será elevada ao director/a xeral de Formación e Colocación para a súa resolución.

b) Para a vía de programación recollida no artigo 15.1b:

Os expedientes remitiránselle á comisión de valoración para o seu informe que, xunto co informe da Dirección Xeral de Formación e Colocación e coa proposta de resolución realizada polo Servizo de Formación e Colocación, será elevada ante o xefe/a territorial para a súa resolución.

3. Para os efectos do previsto neste artigo, as comisións de valoración estarán compostas polos seguintes membros:

a) Nas xefaturas territoriais, polo xefe/a do Servizo de Formación e Colocación, que a presidirá, e por dous vogais, dos cales un actuará como secretario, designados de entre o persoal da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar polo xefe/a territorial.

b) Nos servizos centrais, polo subdirector/a xeral de Formación para o Emprego, que a presidirá, e por dous vogais, dos cales un actuará como secretario, designados de entre o persoal da Dirección Xeral de Formación e Colocación, polo director/a xeral de Formación e Colocación.

c) Se, por calquera causa, no momento en que as comisións de valoración teñan que examinar as solicitudes, algún dos seus compoñentes non puidese asistir, será substituído pola persoa que para o efecto designe o respectivo xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar ou o director/a xeral de Formación e Colocación, segundo proceda.

4. Para avaliar as solicitudes das vías de programación 1a e 1b, a comisión de valoración terá en conta os seguintes criterios:

a) Se a especialidade solicitada está incluída no anexo IV e se programa na súa totalidade: 20 puntos.

b) Se a especialidade solicitada non está incluída no anexo IV, pero conduce á obtención dun novo certificado de profesionalidade, sempre que se programe na súa totalidade: 10 puntos

c) Se as solicitudes presentan un proxecto formativo cunha metodoloxía innovadora ou que introduza de forma significativa as novas tecnoloxías para a imparticion da acción formativa: ata 15 puntos.

d) Polo compromiso de inserción laboral dos/as alumnos/as: 20 puntos:

Valorarase o compromiso de inserción por cada acción formativa solicitada para a presente convocatoria con 20 puntos, sempre que o compromiso de inserción se refira a dous alumnos/as por un período mínimo de seis meses a xornada completa ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa. A inserción deberá realizarse nunha ocupación relacionada coa familia profesional a que pertenza a especialidade impartida.

Non se considerarán inserción as baixas por colocación que tiveran lugar ao longo do curso, salvo que o alumno/a rematase toda a formación teórica.

O compromiso de inserción deberá presentarse segundo o modelo que figura no anexo VI.

e) Certificación do sistema de xestión de calidade ISO 9001 ou plan de mellora EFQM, se se achega: 5 puntos.

f) Experiencia e xestión do centro valorarase da seguinte forma, cun máximo de 25 puntos:

Para os centros que impartiron formación nalgunha das convocatorias da programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas:

– Informe técnico de seguimento: ata 15 puntos.

– Xestión administrativa e contable: ata 10 puntos.

g) O emprego da lingua galega na realización das accións formativas puntuarase con 5 puntos.

h) Aquelas entidades que non cumprisen o seu compromiso de prácticas na convocatoria anterior puntuaranse negativamente ata -5 puntos.

i) Aquelas entidades que non cumprisen o seu compromiso de inserción na convocatoria anterior puntuaranse negativamente ata -15 puntos.

O cumprimento do compromiso de inserción laboral de alumnos formados valorarase só respecto daqueles alumnos que non tivesen previamente ningún tipo de relación laboral nin co centro de formación nin coa empresa onde se realizará a inserción.

Entenderase por inserción laboral a contratación laboral dos alumnos/as formados da convocatoria de 2011.

As comisións de valoración determinarán o número de cursos que se realizarán en cada comarca, en función da poboación desempregada, e o número de cursos que se realizarán por especialidade formativa atendendo ás necesidades do mercado de traballo e á diversificación da oferta formativa.

Para poder acceder á programación será necesario unha puntuación mínima de 35 puntos.

5. Para a vía de programación recollida no artigo 15.2, o procedemento será o abreviado regulado no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e, para a vía de programación recollida no artigo 15.3, o regulado no artigo 26 da devandita lei.

Formularase a proposta de concesión ao director/a xeral tras comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para conceder a subvención, sen que interveña a comisión de valoración.

Artigo 5. Resolución.

1. A resolución dos expedientes de axudas da vía de programación 1a, logo do informe da comisión de valoración, do cumprimento do trámite de audiencia cando proceda, e fiscalizada a proposta pola respectiva intervención, corresponderalle:

a) Ao/a director/a xeral de Formación e Colocación, por delegación do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar, cando se trate das confederacións empresariais e sindicais de ámbito provincial ou autonómico e as entidades con centros inscritos ou acreditados en máis dunha provincia , e

b) Aos/as respectivos xefes/as das xefaturas territoriais, por delegación do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar, para as entidades con centros inscritos ou acreditados nunha soa provincia.

2. A resolución dos expedientes de axudas da vía de programación 1b, logo do informe da comisión de valoración, do cumprimento do trámite de audiencia cando proceda, e fiscalizada a proposta pola respectiva intervención, corresponderalles aos/as respectivos/as xefes/as territoriais por delegación do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar.

3. A resolución dos expedientes de axudas das vías de programación 2 e 3, unha vez fiscalizadas pola intervención delegada, correspóndelle ao director/a xeral de Formación e Colocación.

4. As resolucións dos expedientes comunicaranse ao Consello Galego de Formación Profesional ou aos comités provinciais de emprego e seguimento da contratación laboral, segundo o caso.

5. As resolucións deberán ser notificadas aos interesados e deberán ditarse no prazo de seis meses contados desde a presentación da solicitude no rexistro do órgano instrutor. Transcorrido o citado prazo sen que recaese resolución expresa, esta entenderase desestimada.

6. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios dispoñerán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

7. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida e incorporará, de ser o caso, as condicións, o compromiso de inserción ou de prácticas non laborais dos/as alumnos/as asumido, as obrigas e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

Así mesmo, a resolución de concesión de subvencións fixará expresamente a contía destinada ao pagamento das axudas ao alumnado previstas no artigo 22 desta orde. No suposto de que esta contía inicialmente prevista resulte insuficiente para o pagamento das axudas ao alumnado, ditaranse resolucións complementarias pola contía necesaria para satisfacer o importe total das axudas que correspondan aos alumnos en función das súas circunstancias persoais.

8. As resolucións dictadas poñen fin á vía administrativa, e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, de acordo co disposto no artigo 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999 ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 6. Obrigas das entidades beneficiarias.

Ademais das obrigas establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, as entidades beneficiarias das axudas deberán enviar a documentación que se indica a continuación e nos prazos sinalados, tendo en conta que os datos da xestión do curso deberán introducirse en liña a través da aplicación informática SIFO que a Dirección Xeral de Formación e Colocación poñerá á disposición dos centros. Para que este proceso en liña poida realizarse, os centros colaboradores deberán dispoñer de saída á internet a través dunha liña RDSI, ADSL ou outra de calidade equivalente ou superior.

Deste modo, as entidades beneficiarias deberán:

1. Requirir de cada alumno, no momento da súa incorporación, a seguinte documentación, que deberá arquivarse separadamente por cada curso:

– Copia simple do DNI.

– Ficha individual.

– Documentación acreditativa de ter dereito á percepción das axudas reguladas no artigo 22 e, de ser o caso, o número de conta bancaria.

– Para os cursos de novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso.

– De ser o caso, a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

– Copia do diploma do módulo transversal ou obrigatorio, de ser o caso.

2. Como mínimo cinco días antes do inicio do curso:

– Introducir na aplicación informática na ficha de SIFO de inicio os seguintes datos:

- Planificación temporal.

- Programa completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

- Enderezo completo.

- Profesorado.

– Documentalmente: remitirase á Dirección Xeral de Formación e Colocación e/ou á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación:

- A planificación temporal dos módulos do curso, indicando a previsión das visitas didácticas ao longo do curso.

- A relación dos docentes que van impartir o curso. Farase constar a súa formación metodolóxica e relación dos módulos que impartirá cada un deles.

- A documentación acreditativa da formación e experiencia do profesorado cando esta non estea en poder da Consellería de Traballo e Benestar.

- A identificación do persoal de dirección, seguimento e control da actividade docente.

3. Remitir á Dirección Xeral de Formación e Colocación e/ou á correspondente xefatura territorial, segundo proceda:

a) No momento da solicitude de candidatos/as á oficina de emprego:

Introducir na aplicación informática SIFO as datas de inicio e de finalización do curso.

b) O día de inicio de cada curso:

Documentalmente:

– Certificación xustificativa do comezo do curso e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no punto anterior.

c) Nos 10 días lectivos seguintes ao inicio do curso:

Documentalmente:

– As datas de inicio e remate do curso, así como o horario de imparticion.

– O enderezo completo do lugar de impartición.

– Copia simple do DNI dos/as alumnos/as.

– Documentación acreditativa das axudas ás cales teñen dereito os/as alumnos/as.

– Certificación asinada polo responsable do centro, en que se relacionen os/as alumnos/as, especificando os que teñen dereito a algunha axuda ou bolsa.

– A solicitude de anticipo, de ser o caso.

d) Mensualmente:

– A folla de control de asistencia, asinada polos docentes.

– As nóminas dos/as alumnos/as perceptores de axudas. Poderá optarse por enviar documentalmente a orde de transferencia de fondos ás súas contas bancarias.

Estes dous documentos deberán ser os xerados pola aplicación SIFO unha vez cuberta a información necesaria, e deberán arquivarse os orixinais asinados, separadamente, por cada curso.

e) No prazo de 15 días desde o remate de cada curso:

– Completar a información relativa á finalización do curso na aplicación SIFO.

– Proceder á xustificación dos custos de cada curso, mediante a seguinte documentación, que deberá presentarse selada e asinada:

- Solicitude de liquidación final.

- Certificación do gasto.

- Relación de nóminas e facturas.

Estes tres documentos deberán xerarse na epígrafe de Solicitude de pagamentos do SIFO.

– Orixinal ou fotocopia compulsada das facturas, nóminas e xustificantes de pagamento de todos os gastos imputables ao curso.

– Amortizacións, de ser o caso.

– Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Exceptúanse do cumprimento deste prazo de 15 días as entidades que teñan un mínimo de 15 cursos programados, que poderán presentar a xustificación dos gastos de todos os cursos de maneira conxunta.

A data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 30 de novembro de 2012, agás os que rematen con posterioridade por autorización do órgano competente, nos cales a data límite de xustificación será o día seguinte ao da finalización do curso.

Revisada a xustificación efectuada polas entidades beneficiarias e sempre que esta se axuste ao disposto nesta orde, o Servizo de Xestión Administrativa de Formación para o Emprego da Dirección Xeral de Formación e Colocación, nos servizos centrais, ou o Servizo de Formación e Colocación, nas respectivos xefaturas territoriais, emitirán certificacións para poder facer efectiva a correspondente liquidación da axuda concedida.

4. Acreditar, con independencia da contía da subvención, tanto antes de ditarse a resolución de concesión como de proceder ao cobramento das subvencións, que están ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Exceptúanse desta obriga as entidades que se recollan na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012.

A presentación da solicitude de concesión de axudas ou subvencións pola entidade interesada comportará autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. Comunicar á Dirección Xeral de Formación e Colocación a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

6. Expoñer no taboleiro de anuncios do centro o programa completo do curso temporizado por módulos, os dereitos e deberes dos/as alumnos/as e dos centros colaboradores, así como a relación dos docentes e o horario do curso. No anuncio farase referencia expresa aos organismos cofinanciadores do curso, e seguiranse os criterios de publicidade establecidos nos puntos 15 e 16 deste artigo.

7. Colaborar na xestión das axudas ao alumnado previstas no artigo 22, conforme o disposto no artigo 28 da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, aboándoas mensualmente, así como aboar mensualmente aos profesores a súa remuneración.

Non exime destas obrigas o feito de que a entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

8. Someterse ás actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Traballo e Benestar, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade, someterse as actuacións de avaliación, seguimento e control, internas e externas, segundo o Plan Anual de Avaliación, previsto no artigo 18.2 do R.D. 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

9. Contratar un seguro de accidentes para os/as alumnos/as, que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso, como os do traxecto ao lugar de impartición das clases e das prácticas. A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen, sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado.

10. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar da súa realización para os bens e as persoas, cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso.

11. Comunicar ás xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar ou á Dirección Xeral de Formación e Colocación, segundo proceda, calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados, no prazo de cinco días desde que se produza.

12. Solicitar ás xefaturas territoriais ou á Dirección Xeral de Formación e Colocación, segundo proceda, con cinco días de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento dos cursos.

13. Aceptar as modificacións que, de ser o caso, introduza o órgano encargado da resolución dos expedientes en relación cos termos de impartición sinalados na solicitude.

14. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Formación e Colocación, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas, polo Consello de Contas ou polo órgano competente da Unión Europea, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

15. Incluír en toda a documentación relativa ao curso o logotipo da Unión Europea (Fondo Social Europeo «O FSE inviste no teu futuro») e da Xunta de Galicia (Consellería de Traballo e Benestar).

16. Informar os/as alumnos/as do cofinanzamento dos cursos por parte da Administración do Estado e da Unión Europea (Fondo Social Europeo), así como dos obxectivos destes fondos.

17. Remitir un informe individualizado de cada alumno cualificando os progresos acadados en cada un dos módulos profesionais da acción formativa.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade, remitir acta da avaliación dos alumnos por módulos e, de ser o caso, por unidades formativas, así como a documentación que se requira para os procesos de seguimento e control da calidade das accións formativas, segundo o establecido nos artigo 14 e 18 do RD 34/2008 que regula os certificados de profesionalidade.

18. Solicitar á Dirección Xeral de Formación e Colocación, ou á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar correspondente, autorización previa para a realización de viaxes didácticas. Esta solicitude deberá ser presentada con dez días hábiles de antelación á súa realización.

19. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, as entidades, no momento da selección, deberán pedir aos/as alumnos/as documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. Esta documentación deberán remitila, xunto coa acta de selección, á oficina de emprego para a súa validación.

CAPÍTULO II
Das subvencións á formación profesional para o emprego

Artigo 7. Determinación das subvencións para a acción formativa.

1. As accións formativas impartidas ao abeiro desta orde serán obxecto de subvención para compensar os custos derivados da súa execución.

2. Os módulos económicos aplicables para os efectos de determinación e xustificación das subvencións destinadas ao financiamento das accións formativas desta convocatoria son os que figuran na web da Consellería de Traballo e Benestar, en cada unha das especialidades do ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal, e non poderán superar os máximos determinados polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais mediante a Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o R.D. 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta.

3. O importe das accións formativas concretarase no producto de horas do curso polo número de alumnos/as e polo importe do módulo que lle correspondan á especialidade.

4. Cando a media de alumnos/as subvencionados no primeiro cuarto do curso sexa inferior a 15, o importe máximo da acción formativa reducirase na porcentaxe resultante de multiplicar por tres a diferenza entre 15 e a media de alumnos/as subvencionados do primeiro cuarto. Para estes efectos non terá a consideración de baixa cando esta se produza por colocación ou cando un alumno, coa preceptiva autorización, cause baixa nun curso para incorporarse a outro.

5. No caso de cursos que teñan un mínimo dun alumno con certificación de minusvalidez e a entidade impartidora o solicite expresamente, poderase incrementar o importe que se pode imputar nos seguintes conceptos:

a) Para persoal de apoio, ata un máximo de 9 € por hora lectiva.

b) Para a adaptación curricular ou do material didáctico necesario: pola contía do gasto realmente efectuado.

Para o aboamento deste importe ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados por estes conceptos.

6. As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 8. Remate das accións.

O remate dos cursos terá como data límite o 30 de novembro de 2012. Excepcionalmente, por causas xustificadas, e sempre logo de autorización do órgano competente, os cursos poderán rematar ata o 15 de decembro de 2012.

Artigo 9. Custos subvencionables.

I. Custos directos da actividade formativa:

1. Docencia: as retribucións dos formadores internos e externos. Poderase incluír salarios, seguros sociais, axudas de custo e gastos de locomoción e, en xeral, todos os custos imputables no exercicio das actividaddes de preparación, impartición, titoría e avaliación aos participantes das accións formativas.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por horas dedicadas a actividade á que se imputen.

Establécese un custo mínimo en concepto de docencia. O antedito estipúlase como mínimo no 35% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. En ningún caso este custo poderá ser superior ao prezo de mercado.

A xustificación dos pagamentos das retribucións aos docentes dos cursos deberá facerse, en todo caso, mediante apuntamento bancario.

Teranse en conta as seguintes indicacións:

1.A. Docente contratado por conta allea: consideraranse elixibles, por unha banda, os soldos e honorarios do profesorado e, por outra, os gastos de Seguridade Social, aceptándose en ambos os casos unica e exclusivamente o custo das horas lectivas correspondentes á acción formativa referida. Deberá achegarse:

a) Contrato laboral do docente.

b) Nóminas dos docentes como xustificante de gasto ou o certificado de haberes individual asinado polo representante legal e cos datos dos docentes.

c) Documentos da Seguridade Social (TC1 e TC2) incluíndo o selo de imputación. O custo da Seguridade Social tamén poderá ser reflectido no selo das nóminas ou certificados de haberes, sempre e cando nese selo se detalle convenientemente qué porcentaxe se refire á Seguridade Social e qué porcentaxe se refire á retribución ao docente. Esto non exime da achega dos documentos da Seguridade Social.

1.B. Docente contratado por contrato mercantil: considerarase elixible unicamente o custo derivado dos seus honorarios, e non poderán imputarse custos por Seguridade Social. Deberá achegarse:

a) Contrato realizado co traballador.

b) Facturas emitidas relativas á acción formativa como xustificante de gasto, nas cales se inclúa a denominación da acción formativa, o número de horas impartidas, o custo por hora e o importe correspondente.

1.C. Contratación con empresas docentes. Deberá achegarse:

a) Contrato realizado coa empresa docente, onde se detalle a acción formativa, período ou número de horas que se impartirán, persoal docente interveniente, custo da acción e forma de pagamento.

b) Facturas emitidas pola empresa docente como xustificante de gasto.

1.D. Docente que conste como socio da entidade: cando o beneficiario da subvención exa persoa xurídica e o seu socio impute custos como docente, será necesario achegar:

a) Factura onde se reflicta a denominación da acción formativa, número de horas impartidas, custo por horas e importe a percibir.

b) Alta de socio no IAE.

c) Boletín de cotización ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos (TC1/15) do período de execución formativa, non supoñendo este un custo elixible.

d) En caso de cotizar no Réxime Xeral da Seguridade Social, deberá presentar as nóminas compulsadas do período formativo e os documentos da Seguridade Social (TC1 e TC2) do antedito período.

1.E. Preparación e titorías: aceptaranse os custos de preparación, seguimento, control da actividade docente, avaliación da impartición e titorías imputadas polos docentes da actividade formativa e/ou persoal que realice estas funcións. Os criterios de xustificación deste punto seguirán as mesmas directrices establecidas para o persoal nos puntos anteriores, reflectindo de maneira separada nos xustificantes de gasto os custos derivados dos diferentes conceptos imputables. En ningún caso estes custos poderán superar o 20% dos gastos xustificados nos puntos anteriores. Así mesmo, o persoal imputado neste punto non poderá ser imputado no punto de persoal de apoio dos custos asociados.

2. Gastos de medios didácticos e/ou adquisición de materiais didácticos, así como os gastos en bens consumibles utilizados na realización das accións formativas, incluíndo o material de protección e seguridade.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo número de participantes no caso de uso individual dos equipamentos ou plataformas; noutro caso, imputaranse por horas de utilización.

Consideraranse textos e materiais dun só uso polo/a alumno/a e os materiais de traballo funxibles utilizados durante as actividades de formación.

3. Os gastos de amortización de equipos didácticos e plataformas tecnolóxicas, aulas, talleres e demais superficies calculados con criterios de amortización aceptados nas normas de contabilidade. Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo número de participantes no caso de uso individual dos equipamentos ou plataformas; noutro caso, imputaranse por horas de utilización.

As amortizacións rexeranse polos seguintes criterios:

1.º Amortización do mobiliario e material inventariable: poderá amortizarse durante os 5 anos sucesivos á súa adquisición. Para o cálculo do importe que se vaia amortizar dividirase o custo do ben entre 60 meses e o resultado multiplicarase polo número de meses que dure a acción formativa.

2.º Amortización de material informático e instrumentos de precisión e laboratorio: poderá realizarse durante os 3 anos sucesivos á súa adquisición. Para o cálculo do importe que se vaia amortizar dividirase o custo do ben entre 36 meses e o resultado multiplicarase polo número de meses que dure a acción.

3.º Para que se poidan aboar os gastos previstos no presente artigo, será imprescindible a posesión da correspondente factura orixinal de compra dos bens que se pretendan amortizar.

4.º Amortización de instalacións: enténdese por instalación o lugar onde se imparte o curso máis a porcentaxe dos elementos comúns.

Período de amortización: 20 anos. Non deben transcorrer máis de 20 anos desde a construción ou adquisición do elemento que se vaia amortizar:

Deberanse xuntar a amortización:

– Copia do título de propiedade ou escritura de compra ou certificación da obra.

– Certificado do responsable da entidade de que a obra non se realizou con subvención ningunha de ningunha Administración. No caso de que unha parte fose subvencionada, só se poderá solicitar a amortización da parte non subvencionada.

– Só serán amortizables:

• Os metros cadrados onde se imparta o curso.

• A porcentaxe de elementos comúns.

– Contía que se vai amortizar: a porcentaxe correspondente do importe da factura de construción do edificio ou instalación.

– Fórmula:

Porcentaxe utilizada do importe da compra ou do importe da obra / 240 meses = custo mensual.

(custo mensual) x (número de meses de acción) = importe amortización.

Non se amortizarán en ningún caso instalacións construídas ou adquiridas con anterioridade a 20 anos, contados desde a resolución de concesión do curso de que se trate.

5.º Os materiais didácticos de traballo susceptibles de usos continuados por diferentes grupos de alumnos/as poderán ser amortizados (a tres anos) sempre que non sexan entregados aos/as alumnos/as primeiros usuarios.

4. Os gastos de aluguer e arrendamento financeiro, excluídos os seus xuros, dos equipamentos didácticos e plataformas tecnolóxicas, así como das aulas, talleres e demais superficies utilizadas no desenvolvemento da formación.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo período de duración da acción.

Os alugueres rexeranse polos seguintes criterios:

– O importe dos gastos de alugueres de instalacións non poderá superar o 15% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. Para a xustificación deste concepto as entidades impartidoras deberán achegar fotocopias compulsadas das facturas ou dos recibos correspondentes. O cálculo do importe do aluguer dos locais realizarase segundo o número de meses de duración do curso e proporcionalmente á aula ou aulas utilizadas.

– Cando os gastos de alugueres se refiran a maquinaria necesaria para a impartición dos cursos, o seu importe non poderá superar o 15% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. Non obstante, o órgano encargado da resolución dos cursos poderá autorizar excepcionalmente que se poida superar esa porcentaxe, logo da petición da entidade impartidora. Na solicitude deberá figurar unha memoria explicativa facendo constar os motivos alegados para solicitar esta excepcionalidade, acompañada de tres orzamentos de tres empresas diferentes.

– Terase en conta que a imputación de alugueres entre os conceptos de instalacións e maquinaria non poderá superar o 20% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

5. Gastos de seguro de accidentes dos participantes e, de ser o caso, importe da póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización de actividades relacionadas co curso, incluídas as práticas. O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

– No caso de morte: 36.000 €.

– No caso de invalidez permanente: 42.000 €.

– Asistencia médico farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

Estes gastos deberán presentarse desagregados por acción formativa e a súa imputación farase polo número de participantes.

6. Os gastos de publicidade para a organización e difusión das accións formativas.

II. Custos asociados:

1. Custos de persoal de apoio: os custos de persoal de apoio tanto interno como externo e todos os necesarios para a xestión e execución da actividade formativa. O gasto xustificarase seguindo os criterios definidos para as retribucións de formadores externos e internos.

2. Gastos financeiros: os gastos financeiros directamente relacionados coa actividade subvencionada e que resulten indispensables para a axeitada preparación ou execución da mesma. Non serán subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.

Neste punto poderanse incluír os seguintes gastos:

a) Gastos de apertura dunha conta bancaria e o seu mantemento.

b) Gastos de asesoramento legal, notaría, asesoramento técnico ou financeiro que estean ligados á preparación e execución da actividade formativa. Para a xustificación dos anteditos gastos deberase achegar o contrato coa empresa asesora ou notario e as facturas ou documentos contables de valor probatorio correspondentes.

c) Aval bancario, para cuxa xustificación se deberán achegar os documentos de ntitución do antedito aval ou contrato e cotas deste.

3. Outros custos: luz, auga, calefacción, mensaxaría, correo, limpeza, vixilancia e outros custos, non especificados anteriormente, asociados á execución da actividade formativa.

No caso de que non se dispuxese dunha factura independente por tratarse de gastos compartidos con outras actividades, asignaranse a pro rata de acordo cun método equitativo, debidamente xustificado, de maneira que poidan ser verificados, tanto a porcentaxe de imputación como o método de cálculo, cando así se requira. Xustificarase o gasto mediante facturas ou documentos contables de valor probatorio.

De conformidade co artigo 29, número 9, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, estes custos deberá imputalos o beneficiario á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

A suma dos custos asociados non poderá superar o 20% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

III. Outros custos subvencionables:

Os custos de avaliación e control da calidade da formación, ata o 5% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

IV. En todo caso, os custos subvencionables deberán responder a custos reais, efectivamente realizados, pagados e xustificados mediante facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente. As facturas deberán conter unha descrición completa e detallada da operación realizada.

Os pagamentos poderanse realizar polos seguintes medios:

– Transferencia bancaria.

– Cheque nominativo co seu xustificante de movemento de fondos

– Pagamentos en efectivo: condicións para a correcta acreditación do pagamento: debe presentar un recibo asinado e selado polo provedor en que estea suficientemente identificada a empresa que recibe o importe e no cal consten o número e a data de emisión do xustificante de pagamento, así como o nome e o NIF da persoa que o asina. No suposto de que o pagamento se acredite mediante recibín consignado no mesmo documento xustificativo do gasto, este deberá conter a sinatura lexible indicando a persoa que o asina, o seu NIF e o selo do provedor. A xustificación do pagamento mediante recibín do provedor só poderá aceptarse para gastos de escasa contía por importes inferiores a mil euros, segundo o establecido no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Os pagamentos a docentes deberanse facer obrigatoriamente por transferencia ou cheque.

V. Rastrexabilidade dos pagamentos: para aceptar os gastos como xustificados é necesario que se identifique claramente a correspondencia entre a factura/nómina e o xustificante de pagamento. A coincidencia de provedor e importe non é garantía suficiente de rastrexabilidade, sendo necesario que apareza especificado o número de factura no concepto do xustificante bancario. Se o xustificante inclúe o pagamento de varias facturas e non se especificaron todas no concepto de xustificante bancario, o antedito xustificante deberá ir acompañado do total das facturas que estean afectadas por el. Así mesmo, en ningún caso se darán por válidos os xustificantes de pagamento corrixidos con notas á man, rectificando calquera equivocación.

Artigo 10. Subcontratación.

A execución das accións formativas reguladas na presente orde será realizada directamente pola entidade beneficiaria. A contratación do persoal docente para a impartición da formación subvencionada por parte do beneficiario non se considerará subcontratación.

Artigo 11. Pagamento.

1. Con carácter xeral, o aboamento da subvención farase efectivo da seguinte forma:

a) Ata o 25 por 100 do total do orzamento de gastos do curso, en concepto de anticipo, no momento en que a xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, ou a Dirección Xeral de Formación e Colocación, segundo proceda, reciban comunicación da entidade impartidora en que se notifique o inicio do dito curso. As entidades lucrativas deberán constituír garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, segundo establece o artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

b) O importe restante, unha vez rematadas todas as accións formativas e xustificados os gastos realmente efectuados en cada unha mediante certificación da persoa responsable da entidade por conceptos orzamentarios e remitida a documentación referida no artigo 6º.3.d. A xustificación realizarase curso a curso dentro dos quince días seguintes á súa finalización.

2. Poderán acordarse pagamentos parciais á conta da liquidación definitiva a medida que o beneficiario xustifique os gastos ou pagamentos realizados. Estes pagamentos parciais nunca serán superiores ao 80% da subvención concedida.

3. Para o caso de que se subvencionen varios cursos a unha mesma entidade, poderanse aboar anticipos de ata o 25% da subvención concedida, unha vez que a entidade acredite o inicio do primeiro dos cursos, sempre que se constitúa garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca.

Artigo 12. Incumprimento de obrigas e reintegro.

1. O incumprimento dos requisitos establecidos na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se estableceran na correspondente resolución de concesión ou, se é o caso, convenio ou acordo de colaboración, dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. A gradación dos posibles incumprimentos a que se fai referencia no punto anterior determinarase de acordo cos seguintes criterios:

a) No suposto de incumprimento total:

O incumprimento total dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga da súa xustificación dará lugar ao reintegro do 100% da subvención concedida. Igualmente considerarase que concorre o incumprimento total se a realización da actividade subvencionada non acada o 35% dos seus obxectivos, medidos co indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos/as formados.

b) No suposto de incumprimento parcial:

O incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga da súa xustificación dará lugar ao reintegro parcial da subvención concedida. Cando a execución do indicador mencionado no parágrafo anterior estea comprendida entre o 35% e o 100% da subvención concedida, minorarase na porcentaxe que se deixara de cumprir, sempre que os gastos fosen debidamente xustificados.

Artigo 13. Infraccións e sancións.

A obriga de reintegro establecida no artigo 10 entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorresen as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán aparelladas as sancións que en cada caso corresponda de acordo co previsto na antedita lei.

Artigo 14. Devolución voluntaria das subvencións.

1. De acordo co establecido no artigo 64 do regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta 2091 0300 47 3110063172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

2. O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte do beneficiario.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, en que conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

TÍTULO III
Normas relativas ás vías de programación

CAPÍTULO I
Das vías de programación

Artigo 15. Vías de programación.

1. As accións formativas pódense solicitar polas seguintes vías de programación:

1a. Os centros colaboradores inscritos ou acreditados polo procedemento previsto no Decreto 106/2011, do 19 de maio, polo que se crea o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar, poderán solicitar calquera das especialidades do catálogo de familias da formación profesional para o emprego.

1b. As especialidades formativas recollidas no anexo IV, onde non exista centro inscrito ou acreditado, poderán ser solicitadas polas entidades recollidas no artigo 2.b. Para isto, deberán solicitar a inscrición ou acreditación provisional segundo o previsto no artigo 3.4 do Decreto 106/2011, do 19 de maio.

2. A través de convenios de colaboración vencellados a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional e que se consideren de interese social. Neste suposto as entidades deberán solicitar a inscrición ou acreditación provisional segundo o artigo 3.4 do Decreto 106/2011, do 19 de maio.

3. Proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata.

CAPÍTULO II
Das accións formativas

Artigo 16. Accións formativas.

1. O obxectivo prioritario das accións formativas reguladas na presente orde é a inserción e reinserción laboral das traballadoras e traballadores desempregados naqueles empregos que require o sistema produtivo.

2. As accións formativas estarán constituídas polas especialidades formativas e polo/os módulo/os transversais.

Artigo 17. Persoas destinatarias da formación.

1. As accións formativas irán dirixidas prioritariamente aos traballadores/as desempregados/as. Para tal efecto, a consideración de desempregado virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso. Se durante o desenvolvemento dun curso algún alumno/a é contratado, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que haxa total compatibilidade entre o horario formativo e o laboral.

2. Terán preferencia para a participación nos cursos as persoas desempregadas de longa duración, as mulleres, especialmente aquelas que sufran violencia de xénero, persoas desempregadas con baixa cualificación, persoas discapacitadas, emigrantes retornados, persoas en risco de exclusión social e persoas desempregadas que estean nun itinerario personalizado. Para estes efectos enténdese por persoas en risco de exclusión as persoas desempregadas nas cales concorran algún dos factores ou situacións enumeradas no artigo 2 do Decreto 156/2007, do 19 de xullo, sempre que tal situación a certifiquen os servizos sociais públicos correspondentes.

3. Poderá participar, así mesmo, ata un 25% de persoas traballadoras ocupadas en cada unha das accións.

4. Os traballadores ocupados que queiran participar nas accións formativas deberán solicitalo ante as entidades e centros de formación que impartan as anteditas accións.

Artigo 18. Selección dos alumnos e das alumnas.

1. Os/as alumnos/as que asistan aos cursos de formación profesional para o emprego, tanto de programación ordinaria como con compromiso de contratación inmediata, deberán ser seleccionados a través do seguinte procedemento:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, os centros colaboradores beneficiarios solicitaranlle directamente á oficina de emprego que corresponda, mediante o impreso normalizado establecido para o efecto, unha lista de desempregados que se adecúen ao perfil requirido para a realización de cada curso, en función dos requisitos de acceso do/a alumno/a ao curso especificados no certificado de profesionalidade ou ben no programa do curso aprobado polo Consello Xeral da Formación Profesional ou, nos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, no programa aprobado pola xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, de ser o caso.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre os demandantes de emprego inscritos no Servizo Público de Emprego, seleccionará dúas persoas por praza vacante en cada curso e convocará, mediante carta certificada ou telegrama con xustificante de recepción, aos demandantes preseleccionados para que asistan á proba de selección que deberá realizar o centro colaborador. Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego. O centro colaborador non debe predeterminar o colectivo a que vai dirixido o curso: limitarase a identificar os requisitos de acceso do alumnado.

c) Remitida a lista á entidade solicitante, esta procederá á selección dos/as alumnos/as preseleccionados mediante a realización das probas que estime pertinentes, de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que deberán poñerse en coñecemento dos/as candidatos/as antes da súa realización. Tamén poderán participar nas ditas probas aqueles traballadores e traballadoras ocupados que solicitasen a súa participación na acción formativa ante a entidade. Da selección levantarase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para o efecto. Exceptúanse da realización desta proba aqueles candidatos que os servizos de orientación determinen como asinantes dun itinerario personalizado de inserción que inclúa a especialidade formativa obxecto da proba, candidatos que serán seleccionados directamente, agás en dous supostos:

– No caso dos compromisos de contratación, en que estes candidatos tamén deberán realizar a proba.

– No suposto de que entre os/as candidatos/as figuren máis de quince que os servizos de orientación determinen como asinantes dun itinerario personalizado de inserción que inclúa a especialidade formativa obxecto do curso, haberá que seleccionar os participantes do curso de entre eles, logo da realización da correspondente proba entre todos os candidatos/as.

Na realización das probas poderá estar presente un representante da Consellería de Traballo e Benestar.

A acta de selección, cuberta en todas as epígrafes do modelo normalizado, remitirase á oficina de emprego, xunto coa documentación que acredite o cumprimento dos criterios de acceso para os supostos de especialidades correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, non sendo posible iniciar o curso ata que a antedita oficina dea o visto e prace á selección realizada.

d) Os/as demandantes propostos pola oficina de emprego só poderán ser rexeitados para a realización do curso cando concorran causas que así o determinen e sexan fidedignamente xustificadas pola entidade e neste sentido aprecie a oficina de emprego propoñente. Se se detecta ao inicio dun curso sen que a selección dos/as alumnos/as fose autorizada pola oficina de emprego, este será cancelado.

e) No caso de que transcorran 15 días desde a petición de candidatos/as por parte do centro colaborador e a oficina de emprego non remitise demandantes, ou os enviados fosen insuficientes e non se cubrisen as prazas con persoas ocupadas, sempre co límite do 25% de participación de persoas traballadoras ocupadas, deberase realizar a correspondente convocatoria pública mediante anuncio nun dos xornais de maior tiraxe da provincia. Estes anuncios deberán cumprir cos seguintes requisitos:

i. Todas as convocatorias públicas para a selección de alumnos que se fagan mediante anuncio en prensa deberán publicarse en domingo. Excepcionalmente, estes anuncios poderán publicarse en día distinto a domingo, logo de autorización da Dirección Xeral de Formación e Colocación ou da correspondente xefatura territorial, segundo proceda.

ii. Os anuncios cubriranse en modelo normalizado, en que necesariamente deberá facerse constar o financiamento da acción por parte da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar e do Fondo Social Europeo, e deberán figurar neles os logotipos de ambos os organismos. Especificarase claramente, como mínimo: a institución ou centro ofertante, as vacantes existentes, o curso de que se trata, o perfil requirido dos/as alumnos/as, o enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data.

iii. O custo dos anuncios que non se adapten aos requisitos establecidos nesta orde, ou a calquera outro que puidese establecer a Dirección Xeral de Formación e Colocación non será aboado con cargo ás axudas previstas.

iv. Todos os anuncios deberán ser visados e autorizados pola oficina de emprego correspondente. Calquera excepción a esta norma deberá ser autorizada polo órgano competente en cada caso.

f) Da selección daráselle conta á oficina de emprego encargada da preselección dos/as alumnos/as.

g) Cada nova alta ou baixa de alumnos que se produza no curso deberá ser comunicada á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de tres días hábiles desde que se produza.

h) Aqueles alumnos que realizasen un curso e teñan dereito a diploma non poderán volver realizar outro curso da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dados de baixa.

2. O número máximo de alumnos participantes en cada curso será de 15, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 alumnos presentes o primeiro día.

No suposto de que o curso se inicie con 10 ou máis alumnos e menos de 15, deberá completarse ese número dentro do primeiro cuarto deste; no caso contrario, deduciranse do cómputo da subvención os/as alumnos/as que falten para completalo, de conformidade co disposto no artigo 7.4. Consideraranse como número mínimo o número máis alto de alumnos asistentes acadado nos tres primeiros días do curso.

3. Se non se incorporan os/as alumnos/as seleccionados ou se producen baixas dentro do primeiro cuarto do curso, poderán substituírse por novos/as alumnos/as, sempre que a xuízo dos responsables da entidade de formación as persoas que se incorporen poidan seguir as clases con aproveitamento, unha vez superadas as probas de nivel correspondente, e non dificulten a aprendizaxe do grupo inicial. Unha vez transcorrido o primeiro cuarto, só poderán incorporarse ao curso aqueles alumnos/as que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación. A persoa responsable da súa impartición deberá comprobar, mediante as probas e/ou a xustificación documental pertinente, o nivel do/a alumno/a.

4. Nos cursos en que, malia se intentar completar o número de alumnos, diminúa o número de participantes ata unha cantidade inferior ao 50 por 100 do número programado, agás que as baixas se produzan por colocación dos/as alumnos/as, poderán ser cancelados polo órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar. No caso de cancelación, a entidade terá dereito a unha indemnización, calculada de acordo co principio de proporcionalidade,que será proposta pola comisión de valoración prevista no artigo 4 desta orde e aprobada polo/a director/a xeral de Formación e Colocación ou, de ser o caso, polo respectivo xefe/a territorial por delegación do/a conselleiro/a.

5. Excepcionalmente, a entidade poderá solicitar a Dirección Xeral de Formación e Colocación a autorización para a selección directa dos/as alumnos/as, con base nas peculiaridades dos colectivos a que se dirixe a acción formativa.

Artigo 19. Calidade, avaliación, seguimento e control dos cursos.

1. As entidades deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación que executen. Deberán destinar a esa finalidade ata un 5% do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

2. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, a Dirección Xeral de Formación e Colocación e as xefaturas territoriais aplicarán un sistema de seguimento e control propio.

3. As entidades impartidoras deberán remitir á Dirección Xeral de Formación e Colocación ou ás xefaturas territoriais correspondente, segundo proceda, xunto co resto da documentación exixida nesta orde, a folla de control de asistencia debidamente asinada polos técnicos de seguimento que visiten o curso. No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder dos técnicos coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade remitirán a acta de avaliación cos resultados obtidos polos alumnos, indicando se adquiriron ou non as capacidades en cada módulo formativo, no prazo máximo de tres meses, segundo o establecido no artigo 14 do R.D. 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

Artigo 20. Especialidades formativas.

1. Os cursos serán de carácter presencial e a súa duración e horario non se poderá modificar respecto do solicitado no anexo II, salvo autorización expresa do director/a xeral de Formación e Colocación, ou xefe/a territorial, de ser o caso.

2. As especialidades formativas poderán programarse ben completas, ben por módulos formativos no caso de especialidades incluídas polo Servizo Público de Emprego Estatal na programación modular. Nas especialidades formativas que dean lugar á obtención de novos certificados de profesionalidade, cando se programen todos os módulos dun certificado deberase incluír obrigatoriamente o módulo de prácticas non laborais en empresas, e non se poderá impartir o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se non vai asociada a algún doutro módulo formativo do curso.

3. Con carácter xeral, todas as especialidades formativas que se impartan dentro da programación de formación para o emprego deberán estar incluídas no Ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e comprenderán as especificacións técnico docentes e o contido formativo axeitado, de acordo co nivel e o grao de dificultade establecido.

4. Con carácter excepcional, a Dirección Xeral de Formación e Colocación poderá autorizar a impartición , como proxectos experimentais ou innovadores, de especialidades formativas que non estean incluídas no Ficheiro sinalado no punto anterior, así como dos módulos formativos asociados ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

5. O programa que se impartirá en cada curso será o previamente incluído no Ficheiro de especialidades formativas do Instituto de Emprego-Servizo Público de Emprego Estatal, salvo nos proxectos formativos con compromiso de contratación, nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade e nas accións formativas experimentais e innovadoras, cando sexan expresamente autorizados.

Artigo 21. Módulos transversais.

1. En todos os cursos subvencionados ao abeiro da presente orde, será obrigatoria a impartición do módulo transversal “Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero” (FCOO03), de dez horas de duración.

Ademais, para dar cumprimento ao establecido no artigo 33 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade de mulleres de Galicia, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de tres horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX01) e de oito horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX05).

2. Así mesmo, será obrigatorio o Curso básico de prevención de riscos laborais nas especialidades formativas das familias profesionais ART, ELE, ENA, EOC, FME, IMA e MAM que figuran na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar http://traballo.xunta.es/descargas/afd2010-prevencion.pdf, xunto co contido do módulo e o procedemento que deben seguir os centros para homologarse e poder impartir esta formación, sendo optativo para as restantes familias.

3. Excepcionalmente, ademais dos módulos transversais sinalados no parágrafo primeiro, as entidades, excepto as sinaladas no parágrafo anterior que teñan que impartir obrigatoriamente o curso básico de prevención de riscos, poderán solicitar a impartición dun módulo de formación complementaria de entre os que se sinalan a continuación, sempre que a súa impartición estea xustificada polo contido da especialidade formativa solicitada. A súa impartición será autorizada ou denegada na resolución de concesión da subvención:

Código

Denominación

Horas

FCOXXX02

Creación de empresas

20

FCOI01

Alfabetización informática: internet

10

FCOI02

Alfabetización informática: informática e internet

25

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

FCOA03

Ambiente en agricultura

25

FCOXXX03

Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral

20

FCOXXX04

Básico de prevención en riscos laborais

60

4. As entidades, no momento de solicitar os cursos, deberán indicar no anexo II desta orde os módulos transversais que desexan impartir.

5. A valoración económica dos módulos transversais será a mesma dos módulos do curso de formación en que se inclúan.

6. O material para a impartición dos módulos Formación para a igualdade, Creación de empresas, Habilidades comunicativas, Básico de prevención de riscos laborais e Sensibilización ambiental será facilitado pola Dirección Xeral de Formación e Colocación.

7. Nos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata só será obrigatoria a impartición dos módulos previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo.

8. Os/as alumnos/as que, segundo conste na aplicación infórmatica SIFO, teñan xa cursado algún módulo transversal da Dirección Xeral de Formación e Colocación, non poderán volver a realizalo.

No suposto de que non figure recollida na aplicación informática SIFO a súa realización, poderán non realizalo, sempre e cando o xustifiquen documentalmente.

9. Os/as alumnos/as que acrediten documentalmente estar en posesión do diploma de técnico intermedio ou superior de riscos laborais estarán exentos da realización do módulo transversal de prevención de riscos laborais.

10. Os/as alumnos/as que acrediten documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de igualdade de duración igual ou superior a 8 horas estarán exentos da realización do módulo transversal de Formación para a Igualdade.

CAPÍTULO III
Das axudas dos/as alumnos/as

Artigo 22. Axudas para o alumnado desempregado.

1. Para ter dereito a calquera das bolsas e axudas reguladas neste artigo será requisito imprescindible que o curso teña unha duración igual ou superior a catro horas diarias e vinte semanais.

2. Terán dereito ás axudas os/as alumnos/as que teñan a condición de desempregados, inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na data de inicio do curso.

No suposto de que a situación de desemprego teña lugar con posterioridade ao inicio do curso, terán dereito a percibir as axudas a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

No suposto de que o/a alumno/a desempregado/a adquira a condición de ocupado/a durante a realización do curso, deixará de percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

3. O prazo para a solicitude de bolsas será de dez días naturais desde a incorporación do/a alumno/a á acción formativa ou desde que teña lugar a nova situación que dea dereito a ela. A non formalización en tempo e forma desta solicitude dará lugar á perda do dereito á axuda.

4. As axudas reguladas no presente artigo son todas compatibles entre si, agás a de transporte público coa de transporte privado e a de transporte privado con aloxamento e manutención.

5. Os/as alumnos/as terán dereito a percibir as seguintes bolsas e axudas:

5.1. Poderán percibir unha bolsa consistente no 75% do importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) diario por día de asistencia, os/as alumnos/as con discapacidade e aqueles demandantes que participen nunha acción formativa vinculada á realización de actividades de mellora da empregabilidade incluídas no seu itinerario de inserción, sempre que non se negasen a participar en actividades previstas no seu IPI, segundo certificación da oficina de emprego

Só poderá cobrarse unha axuda por este concepto, con independencia de que o/a alumno/a pertenza aos dous colectivos.

No suposto de que o recoñecemento da discapacidade teña lugar con posterioridade ao inicio da acción formativa, terán dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar este recoñecemento, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo de dez días naturais desde que ese recoñecemento tivo lugar.

Para ter dereito a esta bolsa, os/as alumnos/as deberán acreditar documentalmente que carecen de rendas de calquera clase iguais ou superiores ao 75% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen sexa inferior ao 75% do IPREM.

Entenderase por unidade familiar: en caso de matrimonio, o pai, a nai e os fillos menores de 18 anos, con excepción dos que con consentimento dos seus pais vivan independentes deles, ou os maiores incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada. En defecto de matrimonio ou en supostos de separación legal, o pai ou nai e a totalidade dos fillos que convivan con un ou outro e reúnan os requisitos sinalados no parágrafo anterior. Deberá achegarse certificado de convivencia ou, no seu defecto, de empadronamento e copia do libro de familia. Para os estranxeiros que non teñan libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente o parentesco.

As rendas calcularanse tendo en conta o seguinte:

Para os traballadores por conta allea:

– Tomaranse os ingresos brutos do mes anterior ao inicio do curso ou do mes anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso.

– As pagas extraordinarias ratearanse mensualmente.

– As horas extraordinarias correspondentes a ese mes computaranse na súa totalidade.

– As axudas de custo non se terán en conta (agás naqueles casos en que o seu volume e periodicidade mostren que se trate dunha forma habitual de pagamento dunha parte do salario).

Para os autónomos:

– Tomaranse os ingresos netos do trimestre anterior ao inicio do curso ou do trimestre anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso.

– Ratearase o importe mensualmente, para obter as rendas mensuais.

Para estes efectos, computarase como renda o importe dos salarios sociais, as rendas mínimas de inserción ou as axudas análogas de asistencia social concedidas pola comunidade autónoma, así como o importe das prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal. Tamén terán a consideración de renda os ingresos correspondentes a rendementos patrimoniais, pensións e calquera outro tipo de ingresos percibidos.

A variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción das axudas.

5.2. Axudas de transporte, manuntención e aloxamento:

a) Axuda de transporte: 7€ por alumno/día de asistencia para aqueles alumnos/as que utilicen a rede de transportes públicos para asistir á formación.

b) No caso de que a distancia entre o domicilio do alumno/a, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición dos cursos sexa como mínimo de 50 quilómetros, e sempre que a especialidade formativa se imparta nun centro propio da Consellería de Traballo e Benestar, os/as alumnos/as/as, cando non exista medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro ou este transporte non teña un horario regular que permita compatibilizalo co da acción formativa, poderán ter dereito á axuda en concepto de transporte en vehículo propio, logo de autorización do/a directora/a xeral de Formación e Colocación ou do/a correspondente xefe/a territorial. En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberá ser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior. A axuda de transporte en vehículo propio terá unha contía máxima por día de asistencia de 0,10 euros por quilómetro.

Esta axuda será incompatible coa de aloxamento e manutención e coa de transporte regulada no parágrafo anterior.

c) Axuda de aloxamento e manutención cando a distancia entre o seu domicilio, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición sexa, como mínimo, de 50 quilómetros. En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberá ser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior.

Ademais da duración do curso e da distancia, para percibir a axuda de aloxamento e manutención deberán cumprirse os seguintes requisitos:

– Que a asistencia ao curso implique que o/a alumno/a deba aloxarse no lugar de impartición. O gasto real de aloxamento xustificarase por medio do contrato de arrendamento ou factura de hospedaxe.

– Que a especialidade formativa se imparta nos centros pertencentes á Consellería de Traballo e Benestar.

A axuda de aloxamento e manuntención aboarase por mes natural, e a súa contía será o importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado para o ano 2012, rateándose a parte correspondente aos meses de inicio e finalización cando non sexan completos.

5.3. Axudas á conciliación: as axudas previstas neste parágrafo teñen por obxecto permitir ás persoas desempregadas conciliar a súa asistencia á formación co coidado de fillos menores de 6 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao, sempre que ao inicio da acción formativa ou no momento en que teña lugar o feito causante que dea dereito á axuda cumpran os requisitos seguintes:

– Non ter rexeitado ofertas de traballo axeitadas nin terse negado a participar en actividades de promoción, formación ou reconversión profesional nos tres meses anteriores ao inicio da acción formativa.

– Acreditar documentalmente que se carece de rendas de calquera clase superiores ao 75% do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o 75% do IPREM.

No relativo á determinación da unidade familiar e das rendas, terase en conta o disposto no punto 5.1 do presente artigo.

No suposto de que o suxeito causante da axuda sexa un familiar ata segundo grao, este entenderase incluído na unidade familiar para o cómputo de rendas.

No suposto de que o fillo naza ou se acredite a dependencia con posterioridade ao inicio da acción formativa, terán dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo de dez días naturais desde que ese feito tivo lugar.

No suposto de desaparición do feito causante, perderán o dereito á percepción da axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que esta teña lugar.

A dependencia acreditarase a través de certificado da dependencia emitido polo órgano competente da Xunta de Galicia ou por resolución xudicial.

A contía da axuda á conciliación será do 75% do importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) diario por día de asistencia.

5.4. Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero.

Durante o tempo de participación nunha acción formativa, as mulleres vítimas de violencia de xénero terán dereito a percibir unha bolsa de 10 euros por día de asistencia.

Esta axuda deberá ser solicitada directamente pola alumna na oficina de emprego que lle corresponda. No caso das mulleres vítimas de violencia de xénero que teñan solicitado confidencialidade dos seus datos, a axuda deberá solicitarse a través do seu titor.

A axuda para as mulleres vítimas de violencia de xénero será compatible co resto das axudas ao alumnado previstas nesta orde.

Para aquelas axudas en que se establezan límites de rendas da unidade familiar para a súa percepción, quedan excluídos do cómputo das rendas os ingresos do agresor.

Artigo 23. Dereitos e deberes dos alumnos e das alumnas.

1. A formación será gratuíta para todos os/as alumnos/as das accións formativas derivadas desta orde.

2. Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Traballo e Benestar, os/as alumnos/as que resulten seleccionados para un curso non poderán asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderán causar baixa nun curso para acceder a outro, salvo autorización expresa do director/a xeral de Formación e Colocación ou do respectivo/a xefe/a territorial, por causas excepcionais debidamente xustificadas.

3. Terán a obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos e de facilitar a documentación que lles sexa solicitada pola entidade impartidora, segundo o artigo 6, dentro dos 10 primeiros días lectivos.

4. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. No seu caso, tamén deberán presentar a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

5. Será causa de exclusión incorrer en máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas nun mes ou non seguir o curso con aproveitamento segundo criterio do seu responsable.

A xustificación das faltas deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da non asistencia. Os/as alumnos/as disporán dun prazo de 5 días hábiles para presentar no centro colaborador os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de cinco ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo.

Mediante resolución do/a director/a xeral de Formación e Colocación ou do xefe/a territorial correspondente, segundo proceda, os/as alumnos/as, logo de audiencia, poderán ser excluídos das accións formativas, por petición das entidades de formación, cando non sigan con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificulten o seu normal desenvolvemento. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso de alzada.

6. Os/as alumnos/as deberán acudir á súa oficina de emprego, unha vez rematado o curso, para cancelar a suspensión da demanda.

7. Os/as alumnos/as deberán comunicar calquera cambio que afecte as circunstancias que deron lugar ao recoñecemento das distintas axudas reguladas no artigo 22.

Artigo 24. Diplomas.

1. Cursos non modulados.

Os/as alumnos/as que rematen os cursos con aproveitamento, sempre que asistisen como mínimo ao 75% da especialidade formativa, recibirán un diploma oficial, no modelo que se elaborará na Dirección Xeral de Formación e Colocación.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os/as alumnos/as que causen baixa no curso por colocación, cando o docente coide que teñen os coñecementos equivalentes ao nivel do curso e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas.

2. Cursos modulados.

Os/as alumnos/as que rematen con aproveitamento un ou varios módulos formativos dun curso, independentemente de que se programase a especialidade completa ou modularmente, e sempre que asistan como mínimo ao 75% das súas horas lectivas, recibirán un diploma oficial acreditativo desta circunstancia, que será elaborado pola Dirección Xeral de Formación e Colocación.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os/as alumnos/as que causen baixa no curso por colocación, cando o docente coide que teñen os coñecementos e capacidades correspondentes ao nivel de cada módulo formativo e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas deste. No caso dos novos certificados de profesionalidade tamén terá que ter superado coa cualificación de apto a avaliación continuada do módulo formativo realizada polo docente.

3. Nos dous casos anteriores, os/as alumnos/as que non teñan dereito a diploma poderán recibir, se o solicitan, unha certificación polas horas e/ou módulos a que asistisen.

4 Dentro do programa do curso, que debe figurar na parte posterior do diploma, figurarán separadamente do resto do programa, os módulos de formación complementaria impartidos pola entidade en cada curso, así como a súa duración e horas, no caso de que o/a alumno/a teña a obriga de facer estes módulos.

CAPÍTULO IV
Das prácticas non laborais

Artigo 25. Prácticas en empresas.

No cursos de formación profesional para o emprego poderán desenvolverse dous tipos de prácticas en empresas: as que están incluídas no programa formativo do curso e aquelas que teñen lugar a maiores das súas horas lectivas.

A. Prácticas incluídas no programa formativo do curso.

1. Esta modalidade poderá desenvolverse, de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración, en empresas ou en entidades públicas. Poderanse realizar en calquera especialidade e a súa externalización terá carácter voluntario para os centros impartidores e obrigatorio para os/as alumnos/as, no caso de que o centro opte pola súa realización. Os gastos que deriven da súa realización deberán imputarse ao orzamento do curso en que están incluídas.

O procedemento que se seguirá para a súa xestión é o seguinte:

Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, o centro impartidor presentará a correspondente comunicación á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar e/ou á Dirección Xeral de Formación e Colocación, debendo xuntar a seguinte documentación:

– Convenio asinado entre o centro impartidor e á/s empresa/s ou organismo público onde se realizarán ou, no seu defecto, documento acreditativo do responsable da empresa ou organismo público en que se faga constar a súa autorización para realizalas.

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes dos/as alumnos/as que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte da entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas.

– Licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas, no caso de centros públicos.

– Xustificación de que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

2. As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da especialidade da cal se van realizar as prácticas.

3. Os centros deberán imputar os gastos por este concepto como custos directos.

4. Os/as alumnos/as terán dereito exclusivamente á percepción das axudas ou bolsas que, de ser o caso, lles correspondan.

5. A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo, e non poderán rematar con posterioridade á finalización do curso.

6. A impartición do módulo de prácticas profesionais non laborais correspondentes aos novos certificados de profesionalidade axustarase aos requisitos antes mencionados e ao estipulado no real decreto regulador de cada certificado de profesionalidade.

B. Prácticas a maiores das horas lectivas do curso.

Poderán realizarse en calquera especialidade e terán carácter voluntario tanto para os centros impartidores como para os/as alumnos/as.

Terán que ter unha duración mínima do 5% e máxima do 20% das horas totais da especialidade formativa, cun máximo de 180 horas.

No caso de realización, os centros interesados deberán facer constar esta circunstancia na solicitude de programación de cursos,segundo o anexo V.

Deberán ter unha duración mínima de catro horas diarias, salvo que se compatibilicen, segundo o disposto no número 3 do presente punto, coa impartición do curso. Neste suposto a duración máxima será de tres horas diarias.

O procedemento que se seguirá para a súa xestión é o seguinte:

1. O centro impartidor deberá presentar, con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, unha comunicación ao órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar, debendo xuntar a seguinte documentación:

– Convenio asinado entre o centro impartidor e á/s empresa/s ou organismo público onde se realizarán ou, no seu defecto, documento acreditativo do responsable da empresa ou organismo público en que se faga constar a súa autorización para realizalas.

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes dos/as alumnos/as que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte da entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas.

– Licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas, no caso de centros públicos.

– Xustificación de que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

2. Durante o período das prácticas os/as alumnos/as terán dereito á percepción das mesmas axudas que percibiran durante a formación teórica, sempre que manteñan as condicións que deron dereito a estas. Só se terá dereito á percepción das axudas por este concepto cando se realicen un mínimo de catro horas diarias de prácticas.

3. As prácticas terán lugar unha vez finalizado o curso. Deberán iniciarse antes do transcurso dun mes desde a finalización do curso, e deberán estar rematadas en todo caso antes do 30 de novembro de 2012. Non obstante, permitirase a compatibilidade destas prácticas coa impartición do curso cando se dean as dúas circunstancias seguintes: que a data de remate do curso teña lugar a partir do 1 de outubro e que estea realizada polo menos a metade das horas lectivas do curso.

C. Disposicións comúns ás dúas modalidades de prácticas.

1. Antes do comezo das prácticas a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de traballo unha relación dos/as alumnos/as que van realizar as prácticas, e o nome/s da/s empresa/as en que realizarán as prácticas, localidades, datas e horario de realización.

2. As empresas en que se realicen as prácticas comunicarán aos representantes legais dos traballadores na empresa unha relación dos/as alumnos/as que van realizar as prácticas, as datas e o horario de realización.

3. As prácticas que realicen os/as alumnos/as de formación profesional para o emprego non suporán en ningún caso a existencia de relación laboral entre os/as alumnos/as e as empresas ou organismos da Administración.

4. Unha vez comunicadas as prácticas, as entidades deberán comunicar ao órgano competente calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento.

CAPÍTULO V
Dos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata

Artigo 26. Proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata.

1. As subvencións para xestionar as accións formativas recollidas no presente capítulo outorgaranse en réxime de concesión directa, de acordo co previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbito do emprego e da formación profesional ocupacional.

2. A entidade beneficiaria poderá subcontratar parcial ou totalmente, por unha soa vez e nos termos recollidos na Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, a realización da actividade formativa, logo de autorización da Dirección Xeral de Formación e Colocación. A contratación de persoal docente para a impartición da formación subvencionada por parte do beneficiario non se considerará subcontratación.

3. A impartición dos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata previstos no artigo 15.3 regularase polo establecido nesta orde, tendo en conta as peculiaridades recollidas nos artigos seguintes.

Artigo 27. Requisitos.

1. As entidades solicitantes deberán ser empresas, as súas asociacións ou outras entidades que se comprometan a contratar polo menos o 60 por cento dos/as alumnos/as desempregados/as que inicien o curso, por un período mínimo inicial de seis meses a xornada completa, ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa. Neste último caso non se admitirán contratos inferiores ás catro horas diarias.

No compromiso de contratación deberá figurar a categoría profesional e a localidade onde se vai contratar os/as alumnos/as.

No momento da selección deberá informase os/as alumnos/as destes aspectos.

2. Só poderán acudir a este procedemento aquelas empresas que non reducisen o número total de traballadores, nin o número total de traballadores con contrato indefinido nos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso, agás que se trate de empresas que tiveran un expediente de regulación de emprego nese período ou, no caso de empresas que non teñan a súa sede social en Galicia, que non reducisen o número total de traballadores nin o número total de traballadores con contrato indefinido nos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso nos seus centros de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia; ou que supoña a recuperación do nivel de emprego dos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso e a contratación indefinida do 20% dos/as alumnos/as que inicien o curso; ou que o compromiso de contratación sexa superior ao 90%.

Así mesmo, deberán xustificar que non reduciron o número de traballadores con contrato indefinido nin o número total de traballadores da empresa durante a realización do curso.

3. A maiores da acreditación dos requisitos formais exixidos para o compromiso de contratación inmediata nesta orde e no resto da normativa aplicable, o órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar poderá facer as indagacións e comprobacións necesarias e solicitar da entidade solicitante ou dos organismos públicos competentes a documentación que considere axeitada para garantir a viabilidade do proxecto formativo, sinaladamente o grao de cumprimento de contratación e mantemento do emprego en proxectos formativos impartidos anteriormente, de ser o caso; balances da empresa; documentación de Seguridade Social, etc. Esta documentación e informes, xunto co resto da documentación exixida, servirán para valorar a concesión do proxecto formativo á entidade solicitante.

Artigo 28. Lugar de impartición.

No caso de que a entidade careza de instalacións axeitadas para a impartición do proxecto formativo, poderá autorizarse a súa impartición nas instalacións dun centro inscrito ou acreditado no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar, ou en calquera outro centro, que deberá inscribirse ou acreditarse previamente con carácter provisional, de acordo cos requisitos e tramitación regulados no Decreto 106/2011, do 19 de maio. Os centros impartidores deberán estar en posesión da licenza municipal de apertura da actividade de que se trate. No seu defecto, este documento poderá ser substituído por unha declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición

Se os cursos teñen lugar en espazos cedidos por outras entidades, a licenza de apertura poderá ser substituída por algún dos documentos seguintes:

a) Centros de titularidade municipal: certificación do secretario municipal en que se acredite que os lugares de impartición dos cursos son aptos para esta finalidade.

b) Entidades públicas (centros de formación, centros sanitarios, etc.): calquera outro documento que acredite a súa idoneidade para impartir formación.

En calquera dos casos, esta circunstancia deberá acreditarse tanto nos locais onde se imparta a parte teórica como a práctica.

Artigo 29. Obrigas.

A acreditación de estar ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia deberán facela por todas as empresas que participen no proxecto. Así mesmo, as empresas vinculadas a unha mesma dirección deberán achegar a documentación relativa ás súas diferentes razóns sociais.

Artigo 30. Pagamento.

Para o aboamento de anticipos de ata o 25% da subvención concedida, as entidades impartidoras deberán achegar, en todo caso, xunto co resto da documentación exixida no artigo 11, garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca.

Artigo 31. Contratos de traballo.

1. A contratación realizarase dentro do exercicio orzamentario de 2012.

2. Non se aboará a liquidación final mentres a empresa non remita as copias dos contratos de traballo rexistrados que supoñan unha relación indefinida ou temporal de seis meses como mínimo, e acredite que se mantén a ratio desde a data da solicitude entre traballadores con contrato indefinido e sen contrato indefinido.

3. Se algún traballador contratado a través do proxecto formativo causa baixa antes dos seis primeiros meses de contrato, a entidade terá a obriga de comunicar esta circunstancia á Dirección Xeral de Formación e Colocación no prazo de sete días desde que se produza. No comunicado deberá incluírse toda a documentación acreditativa relativa á baixa producida e a Dirección Xeral de Formación e Colocación resolverá, en virtude das circunstancias, se procede o reintegro da subvención.

Artigo 32. Remate dos proxectos formativos.

A data límite para a finalización e xustificación dos cursos será o 30 de novembro de 2012. Excepcionalmente, por causas xustificadas, e sempre logo de autorización do órgano competente, os proxectos formativos poderán rematar con posterioridade a esa data, en todo caso dentro do ano 2012.

Artigo 33. Solicitudes.

1. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de xuño de 2012.

2. A documentación que se deberá presentar é a seguinte:

Anexos I, II e III que figuran nesta orde de convocatoria debidamente cubertos.

a) Documentación acreditativa da representatividade suficiente para asinar a solicitude.

b) Código de identificación fiscal (CIF) ou número de identificación fiscal (NIF).

c) Estatutos ou normas debidamente legalizadas polas que se rexe a entidade.

d) Xustificante da propiedade, arrendamento ou título lexítimo que habilite para a utilización de inmobles e instalacións correspondentes, equipamento didáctico, talleres ou campos de práctica.

e) Licenza municipal de apertura da actividade que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se vai desenvolver tanto a parte teórica como a práctica.

f) Compromiso de contratación asinado polo/s representante/s da/s empresa/s vinculada/s inicialmente no proxecto presentado.

g) Declaración responsable de non estar incurso en supostos de prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións.

h) Acreditación documental de estar ao día nas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

i) Para todas as especialidades, relación detallada de dotacións e equipamentos, medios materiais que se van utilizar no seu desenvolvemento e unha descrición das aulas e talleres indicando metros cadrados, condicións de luminosidade, de seguridade, etc., xuntando planos.

j) Cando as especialidades formativas solicitadas non estean incluídas no Ficheiro de especialidades formativas, as entidades solicitantes deberán achegar un programa formativo elaborado pola propia entidade co seguinte esquema:

– Denominación do curso.

– Duración total do curso e de cada un dos seus módulos.

– Descrición dos módulos.

– Medios, materiais e maquinaria de que dispoñen.

– Requisitos dos docentes.

– Valoración económica.

– Importe da subvención económica solicitada en función do número de alumnos para os que se solicita o proxecto formativo.

– Os programas deberán ser remitidos inescusablemente en soporte informático, e virán redactados en lingua galega e castelá, para o seu posterior envío ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a súa aprobación previa ao inicio da acción formativa.

k) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a novos certificados de profesionalidade, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Programa formativo elaborado pola propia entidade, tomando como base para a súa elaboración o contido do correspondente certificado de profesionalidade e segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais incluída no certificado de profesionalidade, se é o caso.

l) Declaración de conxunto de todas as solicitudes de axudas efectuadas ou concedidas para a mesma acción formativa das distintas administracións públicas competentes ou doutros entes públicos.

3. A xustificación do cumprimento do compromiso de contratación inmediata realizarase no momento en que se proceda á xustificación final dos custos do curso mediante a presentación dos correspondentes contratos laborais visados polo Servizo Público de Emprego.

4. O cumprimento do requisito de non redución do número total de traballadores da empresa, nin do número total de traballadores con contrato indefinido, acreditarase do seguinte xeito:

a) No momento da solicitude da acción formativa presentarase o anexo III debidamente cuberto, en que figurará o número de traballadores da empresa, tanto con contrato indefinido como totais, dos 13 meses inmediatamente anteriores á data da solicitude do curso.

b) Cando se presente a solicitude de liquidación final do curso, achegaranse os documentos TC2 dos trece meses anteriores ao inicio do curso e o do mes en que consten os/as alumnos/as da acción formativa contratados en virtude do compromiso adquirido.

c) No caso de empresas que non tivesen traballadores nos trece meses anteriores, por ser de nova creación ou por crearse durante ese período, presentarán os TC-2 dos meses dos que teñan eses documentos ou, no seu defecto, xustificante da data de creación da empresa.

Artigo 34. Número de alumnos e alumnas.

O número de alumnos/as participantes nos cursos poderá variar entre un mínimo de 10 e un máximo de 20.

Artigo 35. Gastos de amortización.

As empresas ou grupos de empresas que impartan proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata non poderán recoller como custo aboable gastos de amortización.

Artigo 36. Resolución.

A resolución, que lle corresponderá ditar, en todo caso, á directora xeral de Formación e Colocación, deberá producirse no prazo de tres meses desde que a solicitude do interesado teña entrada no rexistro correspondente. Transcorrido o citado prazo sen que se ditase resolución expresa, esta entenderase desestimatoria.

Artigo 37. Comezo anticipado.

Poderán financiarse con cargo ás axudas e subvencións reguladas nesta orde os proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, aínda que as accións formativas se inicien, por razóns excepcionais debidamente acreditadas e xustificadas pola entidade solicitante, antes de que se dite a correspondente resolución de concesión, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a solicitude fose presentada con anterioridade ao inicio das accións.

b) Que as accións formativas se inicien e rematen dentro do ano 2012.

c) Que se cumpran todos os requisitos formais e de procedemento, aínda que sexa a posteriori, previstos nesta orde.

d) Que a entidade solicite autorización de inicio á Dirección Xeral de Formación e Colocación, expoñendo as razóns excepcionais polas que pretenden comezar anticipadamente. No caso de autorización, a empresa deberá comunicar o inicio do proxecto formativo á xefatura territorial correspondente con cinco días de antelación ao seu comezo

Disposición adicional primeira.

A realización das accións de formación previstas nesta orde e a conseguinte concesión de subvencións estará condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos programas 12.05.323A.440.0 (300.000 €), 12.05.323A.460.1 (10.765.299 €) 12.05.323A.471.0 (20.854.595 €), 12.05.323A.481.0 (23.211.710 €), con código de proxecto 201200617 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2012.

Disposición adicional segunda.

Non se autorizarán cambios de titularidade de centros no tempo que transcorra entre o inicio dun curso e o seu remate.

Disposición adicional terceira.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Disposición adicional cuarta.

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, de incrementos das cantidades asignadas á comunidade autónoma pola Administración do Estado, ou doutros remanentes dos módulos. Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións/acreditacións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial.

Disposición adicional quinta.

Apróbase a delegación de atribucións do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar no director/a xeral de Formación e Colocación para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro, ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde, e nos xefes/as territoriais provinciais da Consellería de Traballo e Benestar, no ámbito das súas respectivas competencias, para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro, ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

Disposición adicional sexta.

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, así como a súa normativa de desenvolvemento e, de ser o caso, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o resto da normativa que lle sexa de aplicación.

Disposición derradeira primeira.

Autorízase o director/a xeral de Formación e Colocación para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e a execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO IV
A Coruña

Especialidade

Centro
inscrito/acreditado

Comarca: A Barcala

Concellos: Baña (A) e Negreira

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TCPF10

Patronista escalador

Non

TCPF30

Maquinista de confección industrial

Non

Comarca: A Coruña

Concellos: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Coruña (A), Culleredo, Oleiros e Sada

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Si

ARGD10

Técnico auxiliar en deseño gráfico

Si

ARGD40

Técnico auxiliar en deseño de interiores

Si

ARGD50

Técnico auxiliar en deseño de moda

Non

ARGI0209

Impresión dixital

Non

ARTS60

Decorador de escenarios

Non

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

Non

COMV20

Axente comercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

Non

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

Non

ENAS0108

Montaxe e mantemento de redes de gas

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanalería de fábricas e cubertas

Non

EOCL50

Escaiolista

Si

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Si

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEF0108

Fusión e colada

Non

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

Non

FMEL10

Caldeireiro industrial

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Non

FMEL60

Soldador de estruturas metálicas pesadas

Non

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Si

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

Non

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

Non

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

Non

IMAN20

Electromecánico de mantemento

Non

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial

Non

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

Non

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

Non

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

Non

IMSI40

Técnico de son

Non

IMST0109

Produción fotográfica

Non

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiA Coruñaovisuais

Non

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

Non

IMSV0308

Cámara de cine, vídeo e televisión

Non

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

Si

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

Non

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAG0309

Control e protección do medio natural

Non

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TCPF10

Patronista escalador

Si

TMVE50

Técnico en diagnose de vehículos

Si

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

Non

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Non

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0509

Pintura de vehículos

Non

Comarca: Arzúa

Concellos: Arzúa, Boimorto, Pino (O) e Touro

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Barbanza

Concellos: Boiro, Pobra do Caramiñal (A), Rianxo e Ribeira

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

COMV20

Axente comercial

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

Non

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

Non

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC40

Condutor de autobus

Non

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

Comarca: Bergantiños

Concellos: Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha (A), Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Non

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Betanzos

Concellos: Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmaior e Vilasantar

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Non

ADGG0108

Asistencia á dirección

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Non

EOCA10

Pintor

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Eume

Concellos: Cabanas, Capela (A), Monfero, Pontedeume e Pontes de García Rodríguez (As)

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

ADGG0108

Asistencia á dirección

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Non

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Si

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Ferrolterra

Concellos: Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, Somozas (As) e Valdoviño

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

ARGD10

Técnico auxiliar en deseño gráfico

Si

ARGD30

Técnico auxiliar en deseño industrial

Si

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

COMV20

Axente comercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

ELES0109

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de tele

Non

ELET10

Electrónico de mantemento

Si

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Non

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Non

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Si

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Si

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

Non

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Non

Comarca: Fisterra

Concellos: Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en excavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

Non

SEAG0309

Control e protección do medio natural

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Muros

Concellos: Carnota e Muros

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

Non

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Noia

Concellos: Lousame, Noia, Outes e Porto do Son

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Non

MAMD0109

Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble

Non

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

Non

MAMR0208

Acabado de carpintaría e moble

Non

MAMR0408

Instalación de mobles

Non

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

Non

MAPU0209

Actividades de engorda de especies acuícolas

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC40

Condutor de autobús

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

Comarca: O Sar

Concellos: Dodro, Padrón e Rois

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCE10

Encofrador

Si

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Ordes

Concellos: Cerceda, Frades, MeSia, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TCPF0109

Arranxos e adaptacións de roupas e pezas en téxtil e pel

Non

Comarca: Ortegal

Concellos: Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IEXD0308

Operacións aux. en plantas de elaboración pedra natural e tratamento e beneficio mineral e roc

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Santiago

Concellos: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

COMV20

Axente comercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

Si

ENAE0408

Xestión da montaxe e mantemento de parques eólicos

Non

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Non

FMEL10

Caldeireiro industrial

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Non

FMEL60

Soldador de estruturas metálicas pesadas

Si

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

Si

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Si

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0308

Operacións básicas de catering

Non

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Si

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Non

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

Non

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

Si

IFCT0509

Administración de servizos da internet

Non

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

Non

IMAI0108

Operacións de fontanería e calefacción-climatización doméstica

Si

IMAR0308

Desenvolvemento de proxectos de redes e sistemas de distribución de fluídos

Non

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

Non

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

Non

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

Non

IMPP0308

Hidrotermal

Non

IMPQ0109

Perrucaría técnico-artística

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

QUIE0109

Organización e control dos procesos de química transformadora

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Si

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC40

Condutor de autobús

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

Comarca: Terra de Melide

Concellos: Melide, Santiso, Sobrado e Toques

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC40

Condutor de autobús

Non

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Terra de Soneira

Concellos: Camariñas, Vimianzo e Zas

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Non

INAI0108

Carnicería de elaboración de produtos cárnicos

Non

MAMS40

Ebanista

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC40

Condutor de autobus

Non

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Xallas

Concellos: Mazaricos e Santa Comba

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

MAMS40

Ebanista

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Lugo

Especialidade

Centro inscrito/acreditado

Comarca: A Fonsagrada

Concellos: Baleira, Fonsagrada (A) e Negueira de Muñiz

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: A Mariña Central

Concellos: Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo e Valadouro (O)

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Non

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Non

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

ADGG0308

Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

Non

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

Non

ADGN0108

Financiamento de empresas

Non

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

ARGE30

Grafista / maquetista

Si

COMV0108

Actividades de venda

Si

COMV20

Axente commercial

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Si

FMEL30

Carpinteiro metálico e de PVC

Si

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

Non

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

Non

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Si

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: A Mariña Occidental

Concellos: Cervo, Ourol, Vicedo (O), Viveiro e Xove

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Non

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

Non

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: A Mariña Oriental

Concellos: Barreiros, Pontenova (A), Ribadeo e Trabada

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0309

Control e protección do medio natural

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Non

Comarca: A Ulloa

Concellos: Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

FMEL30

Carpinteiro metálico e de PVC

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Si

Comarca: Chantada

Concellos: Carballedo, Chantada e Taboada

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Lugo

Concellos: Castroverde, Corgo (O), Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade

ADGC10

Enquisador

Non

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Si

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAU0208

Xestión da produción agrícola

Non

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Si

ARGE30

Grafista / maquetista

Si

COMV20

Axente comercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

EOCA70

Pavimentador/azulexador

Si

EOCE10

Encofrador

Si

EOCE20

Ferrallista

Si

EOCL50

Escaiolista

Si

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

FMEL30

Carpinteiro metálico e de PVC

Si

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Si

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

Si

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

Si

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Si

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

Si

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

Non

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

Non

INAE0209

Elaboración de leites de consumo e produtos lácteos

Non

INAI0108

Carnicería de elaboración de produtos cárnicos

Non

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

Si

MAMR0208

Acabado de carpintaría e moble

Si

MAMS40

Ebanista

Si

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

Non

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Non

Comarca: Meira

Concellos: Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Os Ancares

Concellos: Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais (As) e Pedrafita do Cebreiro

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC40

Condutor de autobus

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Quiroga

Concellos: Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Sarria

Concellos: Incio (O), Láncara, Paradela, Páramo (O), Samos, Sarria e Triacastela

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Si

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Non

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Si

Comarca: A Terra Chá

Concellos: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Pastoriza (A), Vilalba e Xermade

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Non

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

IEXM0309

Tratamento e beneficio de minerais, rochas e outros materiais

Non

IEXM0509

Operacións en instalacións de transporte subterráneas en industrias extractivas

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Si

Comarca: Terra de Lemos

Concellos: Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra do Brollón (A), Saviñao (O) e Sober

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Non

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

Non

COML0209

Organización do transporte e a distribución

Non

COML0309

Organización e xestión de almacéns

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

COMV20

Axente comercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

EOCA10

Pintor

Si

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

Non

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

Non

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Si

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Non

MAMS40

Ebanista

Si

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Ourense

Especialidades

Centro
inscrito/acreditado

Comarca: A Limia

Concellos: Baltar, Blancos (Os), Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de Limia

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: Allariz-Maceda

Concellos: Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC40

Condutor de autobus

Non

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Non

Comarca: Baixa Limia

Concellos: Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0309

Control e protección do medio natural

Non

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: O Carballiño

Concellos: Beariz, Boborás, Carballiño (O), Irixo (O), Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

MAMA0209

Serrado de madeira

Non

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC40

Condutor de autobus

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

Comarca: O Ribeiro

Concellos: Arnoia (A), Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e Ribadavia

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

COMV30

Vendedor técnico

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMPP0308

Hidrotermal

Non

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Ourense

Concellos: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa (A), San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Si

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0109

Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAU0208

Xestión da produción agrícola

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

EOCB0109

Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

Si

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Si

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

Non

FMEL10

Caldeireiro industrial

Si

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Si

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

Si

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Si

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Si

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

Si

HOTR0608

Servizos de restaurant

Si

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Si

IMAN20

Electromecánico de mantemento

Si

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial

Non

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

Non

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

Non

IMPP0308

Hidrotermal

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Si

INAF0109

Pastelaría e confeitaría

Non

QUIT0109

Operacións de transformación de polímeros termoestables e os seus compostos

Non

QUIT0209

Operacións de transformación de polímeros termoplásticos

Non

QUIT0309

Operacións de transformación de caucho

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Si

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Si

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Si

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC40

Condutor de autobús

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Si

TMVE50

Técnico en diagnose de vehículos

Non

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

Non

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Non

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

Non

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

Non

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0509

Pintura de vehículos

Non

Comarca: Terra de Caldelas

Concellos: Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e Teixeira (A)

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Terra de Celanova

Concellos: Bola (A), Cartelle, Celanova, Gomesende, Merca (A), Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en excavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Terra de Trives

Concellos: Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives (A) e San Xoán de Río

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Valdeorras

Concellos: Barco de Valdeorras (O), Bolo (O), Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rúa (A), Rubiá, Veiga (A) e Vilamartín de Valdeorras

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Non

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

IEXD0409

Colocación de pedra natural

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

SANC20

Auxiliar de enfermaría en hospitalización

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Verín

Concellos: Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Si

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

Si

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

Non

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

Non

Comarca: Viana

Concellos: Gudiña (A), Mezquita (A), Viana do Bolo e Vilariño de Conso

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Pontevedra

Especialidade

Centro
inscrito/acreditado

Comarca: A Paradanta

Concellos: Arbo, Cañiza (A), Covelo e Crecente

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

TMVC30

Condutor de camión pesado

Non

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Non

Comarca: Caldas

Concellos: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

EOCA10

Pintor

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

MAMR0308

Mecanizado de madeira e derivados

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: O Baixo Miño

Concellos: Guarda (A), Oia, Rosal (O), Tomiño e Tui

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAU0108

Agricultura ecolóxica

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

EOCH0108

Operacións de formigón

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

IEXM0109

Operacións auxiliares en escavacións subterráneas e a ceo aberto

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: O Condado

Concellos: Mondariz, Mondariz,Balneario, Neves (As), Ponteareas e Salvaterra de Miño

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Non

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AGAF0108

Froitocultura

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMPP0308

Hidrotermal

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

Non

INAH0109

Elaboración de viños e licores

Non

INAI0108

Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos

Non

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVC30

Condutor de camión pesado

Si

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

Si

Comarca: O Deza

Concellos: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: O Morrazo

Concellos: Bueu, Cangas, Marín e Moaña

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Non

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

COMV0108

Actividades de venda

Si

COMV20

Axente commercial

Si

EOCE10

Encofrador

Si

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEL60

Soldador de estruturas metálicas pesadas

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMAI0108

Operacións de fontanería e calefacción-climatización doméstica

Si

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

Non

INAJ0109

Peixaría e elaboración de produtos da pesca e acuicultura

Non

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

Non

MAPU0108

Engorda de peces, crustáceos e cefalópodos

Non

MAPU0109

Engorda de moluscos bivalvos

Non

MAPU0209

Actividades de engorda de especies acuícolas

Non

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: O Salnés

Concellos: Cambados, Grove (O), Illa de Arousa (A), Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV0108

Actividades de venda

Non

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

EOCL50

Escaiolista

Si

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

Non

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Non

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

Non

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Non

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

Non

HOTR0608

Servizos de restaurante

Non

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

Si

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

Si

IMPP0308

Hidrotermal

Si

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

Si

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAF0108

Panadaría e bolaría

Non

MAPU0209

Actividades de engorda de especies acuícolas

Non

MAPU0309

Actividades de cultivo de plancto e cría de especies acuícolas

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAS10

Vixiante de seguridade privada

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Non

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Non

Comarca: Pontevedra

Concellos: Barro, Campo Lameiro, Cotobade, Lama (A), Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa

ADGC10

Enquisador

Si

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

Non

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

Non

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

Non

COMV20

Axente commercial

Si

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

Si

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

Si

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

Si

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

Non

EOCL50

Escaiolista

Non

FMEC0108

Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

Non

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

Non

FMEL10

Caldeireiro industrial

Si

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

HOTR0209

Sumillería

Non

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Si

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Si

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

Si

IMAR0208

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción

Non

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

Si

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

Si

IMPP0308

Hidrotermal

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

INAD0108

Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

Non

INAI0108

Carnizaría de elaboración de produtos cárnicos

Non

INAI0208

Sacrificio, preparación e despezamento de animais

Non

INAQ0108

Operacións auxiliares de mantemento e transporte interno na industria alimentaria

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

TMVG0309

Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos automóbiles

Non

TMVG0409

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares

Non

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0209

Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0309

Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

Non

TMVL0509

Pintura de vehículos

Non

Comarca: Tabeirós-Terra de Montes

Concellos: Cerdedo, Estrada (A) e Forcarei

ADGD0308

Actividades de xestión administrative

Non

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

COMV20

Axente commercial

Si

COMV30

Vendedor técnico

Si

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Non

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Non

HOTR0608

Servizos de restaurant

Non

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

Non

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

Non

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Non

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

Comarca: Vigo

Concellos: Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño (O), Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior e Vigo

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

Si

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

Si

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

Si

ADGG0108

Asistencia á dirección

Si

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

Si

ADGN0108

Financiamento de empresas

Si

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

Non

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

Non

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

Non

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

Non

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

Non

ARTO10

Xoieiro

Si

ARTS60

Decorador de escenarios

Si

COML0309

Organización e xestión de almacéns

Si

COMP0108

Implantación e animación de espazos comerciais

Non

COMV30

Vendedor técnico

Si

ELES0109

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de television

Non

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

Non

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

Si

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

Si

EOCA10

Pintor

Si

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

Non

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

Non

FMEE0108

Operacións auxiliares de fabricación mecánica

Non

FMEE0208

Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial

Non

FMEF0108

Fusión e colada

Non

FMEH0109

Mecanizado por arranque de labra

Non

FMEH0209

Mecanizado por corte e conformado

Non

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

Si

FMEL60

Soldador de estruturas metálicas pesadas

Si

FMEM0409

Deseño en moldes e modelos para fundición ou forxa

Non

FMEM60

Preparador-programador de máquinas ferramentas con CNC

Non

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

Si

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

Si

HOTR0408

Cociña

Si

HOTR0608

Servizos de restaurante

Si

IFCI10

Programador de aplicacións informáticas

Si

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Non

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

Non

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

Si

IFCT0509

Administración de servizos da internet

Non

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

Non

IMAI0108

Operacións de fontanería e calefacción-climatización doméstica

Non

IMAN20

Electromecánico de mantemento

Si

IMAQ0108

Mantemento e montaxe mecánica de equipo industrial

Non

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

Non

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

Non

IMPP0208

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

Non

IMPP0308

Hidrotermal

Non

IMPQ0208

Perrucaría

Non

IMSI40

Técnico de son

Si

IMST0109

Produción fotográfica

Non

IMSV0109

Montaxe e posprodución de audiovisuais

Si

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos

Si

IMSV0308

Cámara de cine, vídeo e televisión

Non

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

Si

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

Non

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

Non

SEAL10

Axudante técnico prevención de incendios no medio rural

Non

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

Si

SSCB0109

Dinamización comunitaria

Si

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

Si

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Si

SSCS40

Comunicación en lingua de signos española

Si

TCPF30

Maquinista de confección industrial

Si

TMVC40

Condutor de autobus

Si

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

Si

missing image file
missing image file