Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 20 de xaneiro de 2012 Páx. 3287

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

No marco establecido no artigo 40 da Constitución española; na Lei 56/2003, do 16 de decembro, de emprego; nos artigos 29 e 30 do Estatuto de autonomía de Galicia; e nos obxectivos de crecemento e emprego da Unión Europea, conforme a Estratexia europea de emprego, e co obxectivo de que a Comunidade Autónoma de Galicia acade uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social e de cohesión no territorio, é preciso adoptar políticas que promovan un modelo de desenvolvemento económico que favoreza a capacidade creativa e emprendedora da sociedade galega, en especial dos mozos e mozas, como fonte de riqueza e como elemento esencial para o crecemento, a competitividade e a modernización do tecido produtivo galego.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 29, atribúelle á comunidade autónoma, en concordancia co artigo 149.1.7 da Constitución española, competencia para a execución da lexislación do Estado en materia laboral, asumindo as facultades, funcións e servizos correspondentes a este ámbito.

No título V da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo (BOE do 12 de xullo), dedicado ao fomento e promoción do traballo autónomo, establécese que os poderes públicos adoptarán políticas de fomento do traballo autónomo dirixidas ao establecemento e desenvolvemento de iniciativas económicas e profesionais por conta propia. Na aplicación destas políticas de fomento tenderase ao logro da efectividade da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, e prestarase especial atención aos colectivos de persoas desfavorecidas, entre as cales as persoas con discapacidade ocupan un lugar preferente.

A Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galicia, establece no seu artigo 31 que, no marco da consideración como colectivo prioritario, as políticas activas de emprego valorarán as circunstancias das mulleres con especiais dificultades de inserción laboral. Así mesmo, o artigo 38 desta lei, establece que o departamento da Administración competente en materia de traballo poderá incluír nas actuacións programadas, en relación coa política de emprego destinada a promover a inserción laboral efectiva das mulleres, accións positivas e actuacións de discriminación positiva dirixidas á equiparación de ambos os sexos no emprego por conta propia, e que nas medidas dirixidas ao fomento de empresariado feminino se terán en conta de xeito preferente as mulleres emprendedoras con especiais dificultades de inserción laboral ou en situacións marcadas pola desvantaxe social.

De conformidade co Decreto 168/1984, do 15 de novembro, de asunción de funcións e servizos transferidos, correspóndelle á comunidade autónoma a xestión de calquera tipo de axuda, subvencións e préstamos que realizaba a Unidade Administradora do Fondo Nacional de Protección ao Traballo, e de acordo co disposto no Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, no Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, modificado polo Decreto 194/2011, do 20 de outubro, e no Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, modificado polo Decreto 9/2011, do 20 de xaneiro, correspóndelle a esta o exercicio das anteriores competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Consonte o anterior, correspóndelle a esta consellería a regulación específica, a convocatoria, a xestión e o control das axudas e subvencións do programa de promoción do emprego autónomo regulado na Orde TAS/1622/2007, do 5 de xuño, pola que se regula o programa de promoción do emprego autónomo, segundo a disposición adicional primeira da citada orde.

Neste contexto de actuación, nesta orde regúlase o programa de promoción do emprego autónomo e procédese á súa convocatoria para o ano 2012. O programa establecido na normativa estatal mellórase na Comunidade Autónoma de Galicia coa introdución da axuda excepcional para o financiamento dos primeiros gastos da actividade ás persoas desempregadas de colectivos con maiores dificultades de inserción laboral, e coa subvención pola primeira contratación indefinida.

As bases do programa regulado nesta orde establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia competitiva, dado que, de acordo coa finalidade e obxecto do programa, non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a concesión das axudas realizarase pola comprobación da concorrencia no solicitante dos requisitos establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario, conforme o previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional.

O programa de promoción do emprego autónomo está cofinanciado polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80%, a través do Programa operativo do FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007. Este cofinanciamento do Fondo Social Europeo farase constar nas resolucións de concesión.

Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis, nos termos establecidos no Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do tratado CE ás axudas de minimis. Esta circunstancia farase constar expresamente na resolución das solicitudes de subvención.

A convocatoria desta orde tramítase anticipadamente, conforme o disposto no artigo 25 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e o disposto na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, e ao existir crédito suficiente previsto no proxecto de lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2012, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 18 de outubro de 2011. O financiamento das axudas previstas nesta orde realizarase con cargo ás aplicacións orzamentarias sinaladas na disposición adicional cuarta.

Consecuentemente con todo o anterior, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, logo do informe da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Fondos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Intervención Delegada, e no exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Capítulo I
Finalidade, ámbito, principios de xestión e definicións

Artigo 1. Obxecto e finalidade.

1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras do Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2012.

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira persoa traballadora desempregada.

Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 1 de outubro de 2011 ata o 30 de setembro de 2012, ambos inclusive.

2. As solicitudes, tramitación e concesión das axudas do Programa de promoción do emprego autónomo axustaranse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro; na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2012; no que resulte de aplicación a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no seu Regulamento de desenvolvemento aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo; na Orde TAS/1622/2007, do 5 de xuño, pola que se regula o Programa de promoción do emprego autónomo, e nesta orde.

3. A xestión deste programa realizarase de acordo cos seguintes principios:

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Consellería de Traballo e Benestar.

c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 2. Persoas beneficiarias.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas deste programa as persoas físicas que, cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos:

a) Persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego, que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia, sempre que:

– Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.

– Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

– Non percibisen subvencións ao abeiro do Programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.

– Non desenvolvesen como traballadores ou traballadoras autónomos/as a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como traballadores ou traballadoras autónomos/as en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE).

b) Poderán acceder á condición de persoas beneficiarias da subvención pola primeira contratación indefinida os traballadores ou traballadoras autónomos/as ou profesionais xa constituídos, que realicen esta contratación durante o seu primeiro ano de actividade e para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Os traballadores e traballadoras autónomos/as ou por conta propia poderán ser beneficiarios/as das axudas deste programa, agás a subvención pola primeira contratación indefinida, cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal.

Quedan excluídos deste programa os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.

3. Para os efectos deste programa, entenderase como data de inicio de actividade laboral a da solicitude de alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

4. Non poderán obter a condición de beneficiarios do programa regulado nesta orde as persoas en que concorran as circunstancias sinaladas no número 2 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.

b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, acharse declaradas en concurso, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso.

c) Dar lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito coa Administración.

d) Estar incursa a persoa física nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a normativa vixente.

e) Non estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.

g) Non estar ao día de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos regulamentariamente establecidos.

h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.

5. Non poderán obter a condición de persoa beneficiaria cando estean excluídas do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido no artigo 46.2 do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

6. A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estar incursas nas prohibicións, contidas nos números 4 e 5 anteriores, para obter a condición de beneficiaria realizarase mediante declaración responsable.

7. No suposto de subvencións solicitadas por persoas traballadoras con discapacidade, ademais de cumprir os requisitos anteriores, deberán ter recoñecido pola Administración competente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

Artigo 3. Definicións.

1. Para os efectos desta orde entenderase por:

I. Persoa desempregada, aquela que figure inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego e que, pola súa vez, careza de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e, se é o caso, segundo certificado da mutualidade do colexio profesional, na data da súa solicitude de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.

A comprobación da inscrición no Servizo Público de Emprego como demandante de emprego, na data da solicitude de alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que a inscrición fose realizada noutro servizo público de emprego distinto da Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, o órgano xestor comprobará que a persoa solicitante, na data da súa solicitude de alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, careza de ocupación segundo o informe da vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

II. Persoa con discapacidade, aquela que teña recoñecido pola Administración competente un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. Non obstante, de acordo co disposto no artigo 1.2 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, en todo caso consideraranse afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33% as persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou grande invalidez e as persoas pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión por xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. Nestes supostos, a acreditación do grao de discapacidade realizarase conforme o previsto no Real decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE número 300, do 16 de decembro).

A comprobación da condición de persoa con discapacidade realizaraa directamente o órgano xestor das axudas, agás que fose recoñecida por outra Administración distinta da propia da Comunidade Autónoma de Galicia.

III. Persoas desempregadas de longa duración, aquelas que na data da súa solicitude de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional estivesen sen traballo e teñan acreditado un período de inscrición ininterrompido como desempregadas na oficina de emprego de 180 días se fosen menores de 25 anos ou de 45 ou máis anos de idade, e de 360 días se fosen maiores de 25 e menores de 45.

IV. Persoas emigrantes retornadas e aquelas emigrantes que cumpran coa condición de que non transcorresen máis de dous anos entre a data do retorno e a data da súa solicitude de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

V. Traballadores e traballadoras desempregados ou desempregadas procedentes de empresas en crise, aqueles traballadores e traballadoras cuxa relación laboral se extinga por algunha das causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, ben a través do procedemento de regulación de emprego establecido nos artigos 51 e 57.bis do Estatuto dos traballadores, ou ben cando a extinción do contrato de traballo sexa polas causas obxectivas recollidas no artigo 52.c) do Estatuto dos traballadores.

VI. Persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego, as que extinguisen por esgotamento a prestación por desemprego de nivel contributivo. No caso de que non tivese dereito á percepción da prestación por desemprego de nivel contributivo, que esgotase o subsidio de desemprego e, en ambos os dous caso, non desempeñasen ningún traballo, nin por conta allea nin propia, desde a data do esgotamento.

VII. Inmobilizado material ou intanxible, aquel definido como tal no Real decreto 1514/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade, e no Real decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas, e incluídos nos subgrupos 20, 21 e 23 do cadro de contas dos citados plans, excluídos os anticipos.

Para os efectos de acreditar o requisito do investimento mínimo, en inmobilizado material ou intanxible e/ou o destino do préstamo, non se terán en conta os investimentos realizados no domicilio particular da persoa solicitante ou dalgunha das persoas comuneiras ou socias da comunidade de bens ou sociedade civil, agás aqueles debidamente acreditados que sexan imprescincibles para o desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional, así como os investimentos correspondentes a compravendas entre as persoas comuneiras ou socias.

Así mesmo, no suposto de elementos de transporte soamente se computarán os vehículos comerciais ou industriais que se empreguen no desenvolvemento da actividade empresarial ou profesional, así como os vehículos automóbiles de turismo que sexan empregados nos desprazamentos profesionais polos representantes ou axentes comerciais, polos/as traballadores/as autónomos/as que se dediquen á venda ambulante ou á venda a domicilio, os empregados na prestación de servizos de transporte de viaxeiros, de ensino de condutores, e os empregados en servizos de vixilancia, ao 100% do seu prezo de adquisición, excluído o imposto sobre o valor engadido.

En ningún caso para a acreditación do inmobilizado material ou intanxible se terán en conta os contratos de arrendamento financeiro nin outras figuras xurídicas afíns que non concedan á persoa solicitante o pleno dominio ou titularidade inicial do investimento.

VIII. Concello rural, aquel que teña unha poboación de menos de 20.000 habitantes. Para computar o número de habitantes dos concellos galegos, tomarase como referencia as cifras de poboación referidas ao 1 de xaneiro de 2011, resultantes da revisión do padrón municipal, publicadas polo Instituto Nacional de Estatística e declaradas oficiais mediante o Real decreto 1782/2011, do 16 de decembro (BOE número 303, do 17 de decembro).

IX. Comunidade de bens ou sociedade civil de nova creación, aquelas que inicien a actividade empresarial desde a data do 1 de outubro de 2011, segundo a data en que se cause alta no imposto de actividades económicas ou, de ser o caso, desde a data de alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda.

2. Para os efectos deste programa, terán a consideración de colectivos en risco ou situación de exclusión social os seguintes:

a) Persoas perceptoras da renda de integración social de Galicia ou aquelas que non poidan acceder a ela, ben por falta do período exixido de residencia ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou membros da súa unidade familiar en desemprego.

b) Persoas que participen ou participasen en procesos de rehabilitación ou reinserción social de drogodependentes debidamente acreditados ou autorizados.

c) Internos e internas de centros penitenciarios cuxa situación penitenciaria lles permita acceder a un emprego, así como liberados/as condicionais ou exreclusos/as que non tivesen antes un primeiro emprego fixo remunerado tras un período de privación de liberdade.

d) Mulleres procedentes de casas de acollida que presenten problemas adicionais de inserción ou reinserción laboral.

e) As persoas que teñan acreditada pola Administración competente a condición de vítima de violencia doméstica por parte dalgún membro da unidade familiar de convivencia.

f) Persoas que abandonasen o exercicio da prostitución e se incorporen ao mercado laboral.

g) Persoas transexuais ou en proceso de reasignación sexual que se incorporen ao mercado laboral.

h) Menores internos incluídos/as no ámbito de aplicación da Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores, cuxa situación lles permita acceder a un emprego, así como os que estean en situación de liberdade vixiada e os exreclusos e exreclusas.

i) Mozos e mozas que estean ou estivesen ata a súa maioría de idade baixo a tutela ou garda da Administración autonómica.

j) Traballadores e traballadoras inmigrantes que pasen a ser residentes da comunidade cuxas características condicionen a súa integración social.

k) Persoas emigrantes retornadas con graves necesidades persoais ou familiares.

l) Persoas que formen parte de colectivos ou minorías cuxas características poidan condicionar as súas posibilidades de integración social.

Capítulo II
Tipos de axuda

Artigo 4. Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia.

1. Poderáselles conceder ás persoas desempregadas, co obxecto de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio.

No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 3.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.

2. As contías desta subvención serán as seguintes:

A) 5.000 euros para desempregados en xeral.

B) 6.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.

C) 7.000 euros para mulleres desempregadas.

D) 7.500 euros para persoas emigrantes retornadas, traballadores ou traballadoras procedentes de empresas en crise, persoas desempregadas de longa duración e persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.

E) 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

F) 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditada na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo entenderase que se solicita polo colectivo A deste punto.

3. O prazo de presentación de solicitudes de subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia será dun mes desde a data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Artigo 5. Subvención financeira.

1. A subvención financeira ten por finalidade facilitar a creación do seu propio posto de traballo mediante a redución de xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, tendo en conta que, como mínimo, o 75% do préstamo se deberá destinar a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible. Este investimento deberase realizar no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio. En todo caso, a persoa beneficiaria debe acreditar un investimento en inmobilizado material ou intanxible por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

Non se admitirá, para os efectos da súa xustificación, a adquisición de bens usados con cargo ao préstamo obxecto da axuda, agás no suposto de traspaso de negocios. No suposto das empresas que realicen por conta allea operacións de transporte por estrada, non se poderá conceder esta subvención para a adquisición de vehículos de transporte de mercadorías por estrada.

Os préstamos, para seren subvencionables, deberán ser concedidos polas entidades financeiras que teñan subscrito convenio coa Consellería de Traballo e Benestar, e deberán formalizarse entre os tres meses anteriores ao inicio da actividade e o 30 de setembro de 2012 ou, de ser o caso, no prazo específico establecido na resolución de concesión.

No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 3.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.

Esta subvención, pagadoira dunha soa vez, será equivalente á redución de ata catro puntos do tipo de xuro fixado pola entidade financeira que conceda o préstamo, calculada sobre os oito primeiros anos de vixencia destes. A contía calcularase como se a subvención se xerase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia. O tipo de xuro poderá ser fixo ou variable, tomándose como referencia para o cálculo da subvención o tipo de xuro vixente na data da resolución da subvención, ou o vixente na data da sinatura do contrato do préstamo se esta é anterior.

A persoa beneficiaria, no prazo de trinta (30) días desde a data en que teña coñecemento do pagamento efectivo da subvención, ten que presentar certificación expedida pola entidade financeira, acreditativa da amortización do principal do préstamo na contía subvencionada.

No caso de microcréditos concedidos polo Instituto de Crédito Oficial ou por outras entidades de crédito a persoas desempregadas incluídas nas letras D, E e F do punto 2 deste artigo, a subvención poderá ser o custo total dos gastos financeiros, cos límites máximos sinalados no número seguinte.

2. A subvención financeira terá como límite máximo as contías seguintes:

A) 5.000 euros para desempregados en xeral.

B) 6.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.

C) 7.000 euros para mulleres desempregadas.

D) 7.500 euros para persoas emigrantes retornadas, traballadores ou traballadoras procedentes de empresas en crise, persoas desempregadas de longa duración e persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.

E) 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

F) 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditado na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo, entenderase solicitada polo colectivo A deste punto.

3. A solicitude da subvención financeira deberase presentar no mes seguinte á data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Artigo 6. Subvención para asistencia técnica.

1. O obxecto desta subvención é o financiamento parcial da contratación durante a posta en marcha da empresa dos servizos externos necesarios para mellorar o desenvolvemento da actividade empresarial, así como para a realización de estudos de viabilidade, organización, comercialización, diagnose ou outros de natureza análoga.

Deberase acreditar na solicitude a necesidade desta asistencia. Non se considerarán necesarios os servizos externos que consistan no asesoramento e tramitación das axudas nin os servizos periódicos e recorrentes na xestión empresarial.

2. Os servizos de asistencia técnica deberán ser prestados:

– Polas asociacións de traballadores e traballadoras autónomas con carácter intersectorial e con suficiente implantación no ámbito territorial de Galicia.

– Por outras persoas xurídicas ou persoas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.

3. A contía desta subvención será do 75% do custo dos servizos prestados, ata un máximo de 1.000 euros.

4. Esta subvención concederase por unha única vez, aínda que serán subvencionables todos os servizos de asistencia técnica que recibise e contrate a persoa beneficiaria e se iniciasen e desenvolvesen integramente nos tres meses anteriores, pero non antes do 1 de outubro de 2011, e nos seis meses seguintes ao inicio da actividade e sempre que sexan efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do pagamento destas, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2012.

5. A subvención para asistencia técnica deberase presentar no mes seguinte á data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Artigo 7. Subvención para formación.

1. O obxecto desta subvención é o financiamento parcial de cursos relacionados coa dirección e xestión empresarial e coas novas tecnoloxías da información e comunicación, co fin de cubrir as necesidades de formación do traballador ou traballadora autónoma durante a posta en marcha da empresa.

2. Esta formación deberá ser prestada:

– Polas asociacións de traballadores e traballadoras aútonomas con carácter intersectorial e con suficiente implantación no ámbito territorial de Galicia.

– Por outras persoas xurídicas ou persoas físicas especializadas que reúnan garantías de solvencia profesional.

3. A contía desta subvención será do 75% do custo dos cursos recibidos, ata un máximo de 3.000 euros.

4. A subvención para formación concederase por unha única vez, ben que serán subvencionables todas as accións de formación que recibise a persoa beneficiaria e se desenvolvesen integramente nos tres meses anteriores, pero non antes do 1 de outubro de 2011, e nos seis meses seguintes ao inicio da actividade e sempre que sexan efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión, ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2012.

5. A subvención para formación deberase presentar no mes seguinte á data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Artigo 8. Axuda excepcional.

1. Poderáselles conceder unha axuda para o financiamento dos primeiros gastos da actividade ás persoas desempregadas dos colectivos relacionados nos seguintes puntos deste artigo, sempre que cumpran os requisitos para ser beneficiarias deste programa, de acordo co previsto no artigo 2 desta orde.

A través desta axuda, serán subvencionables os gastos pola compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, gastos de constitución, publicidade, arrendamento de local, de maquinaria e de equipamentos informáticos e seguros do local, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, se for o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, realizados nos tres meses anteriores, pero non antes do 1 de outubro de 2011, e nos seis meses seguintes ao inicio da actividade e sempre que sexan efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2012.

Non serán subvencionables os gastos referidos aos domicilios particulares da persoa solicitante ou dalgunha das persoas comuneiras ou socias da comunidade de bens ou sociedades civís, e os gastos correspondentes a compravendas entre as persoas comuneiras ou socias.

2. A contía máxima desta subvención será de 2.000 euros para os seguintes colectivos:

A) Mozos desempregados de 30 ou menos anos.

B) Mulleres desempregadas.

C) Persoas desempregadas de 45 ou máis anos de idade.

D) Persoas traballadoras demandantes do primeiro emprego.

E) Persoas desempregadas que rematen o seu itinerario personalizado de inserción nunha ocupación directamente relacionada no seu contido coa actividade empresarial.

3. Os traballadores ou traballadoras autónomos/as e profesionais incluídos/as no punto anterior, cuxa actividade empresarial ou profesional teña o seu domicilio fiscal nun concello rural, terán un incremento na contía máxima desta subvención de ata 1.000 euros.

4. A contía máxima desta subvención será de 3.600 euros para os seguintes colectivos:

A) Persoas desempregadas de longa duración e/ou persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.

B) Persoas desempregadas pertencentes a algún colectivo en risco ou situación de exclusión social.

C) Persoas con discapacidade.

5. No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditado na documentación do expediente.

6. O prazo de presentación de solicitudes da axuda excepcional será dun mes desde a data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Artigo 9. Subvención pola primeira contratación indefinida.

1. Poderáselles conceder aos traballadores e traballadoras autónomos unha subvención pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido, coa finalidade de apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais ou profesionais, fomentar a súa capacidade de creación de emprego e favorecer a inserción laboral de persoas desempregadas, sempre que realicen esta contratación indefinida durante o primeiro ano de actividade, desde a data de inicio que conste na declaración de alta no censo de obrigados tributarios, para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Poderá ser obxecto desta subvención a contratación indefinida inicial que se realice cunha persoa traballadora desempregada e inscrita como demandante de emprego no Servizo Público de Emprego no momento da súa contratación, ou a transformación dun contrato temporal en indefinido. A contratación ou transformación deberá ter data de inicio comprendida entre o 1 de outubro de 2011 e o 30 de setembro de 2012, ambas as datas incluídas.

Sempre que se reúnan os requisitos e demais condicións exixidos nesta orde e poidan ter a consideración de persoas asalariadas, esta subvención tamén poderá ser de aplicación cando se contrate como traballador/a por conta allea un familiar.

A contratación indefinida poderá ser a tempo completo ou a tempo parcial, incluída a modalidade de fixo descontinuo. Cando se trate de contratación a tempo parcial, a contía da subvención será proporcional ao tempo efectivo de traballo, en función da xornada establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, da xornada ordinaria legal.

O contrato indefinido ou a transformación do contrato temporal en indefinido para que poida ser obxecto de subvención deberá formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

Exclúense desta subvención:

a) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, ou noutras disposicións legais e disposicións complementarias.

b) Traballadores e traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter indefinido nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a subvención.

3. A contía desta subvención será a seguinte:

A) 4.000 euros pola contratación indefinida dunha persoa desempregada en xeral.

B) 5.000 euros pola contratación indefinida dun mozo desempregado de 30 ou menos anos.

C) 5.000 euros pola contratación indefinida dunha muller desempregada.

D) 5.600 euros pola contratación indefinida dunha moza desempregada de 30 ou menos anos.

E) 6.000 euros pola contratación dunha persoa desempregada que esgotase a prestación por desemprego, unha persoa desempregada de longa duración, unha persoa desempregada emigrante retornada, unha persoa desempregada con discapacidade ou pertencente a colectivos en risco ou situación de exclusión social.

F) 2.000 euros pola transformación dun contrato temporal en indefinido. Esta contía será de 2.500 euros se o traballador é un mozo de 30 ou menos anos de idade e de 3.000 euros se é unha muller.

En ningún caso a contía desta subvención poderá superar a contía equivalente ao 60% dos custos salariais totais de dúas anualidades da persoa traballadora contratada.

4. Entenderase que a persoa solicitante desiste da súa solicitude cando o traballador ou a traballadora por que se solicita subvención cause baixa na empresa solicitante con data anterior á da resolución de concesión da axuda. A persoa solicitante está obrigada a comunicar esta situación ao órgano ante o que solicitou a axuda nos dez días seguintes ao da data da baixa.

5. O prazo de presentación de solicitudes da subvención pola primeira contratación indefinida será dun mes desde a data de alta en que se inicie a relación laboral, ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido no artigo 11.2 desta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.

Capítulo III
Competencia e procedemento

Artigo 10. Competencia.

A competencia para coñecer e resolver as solicitudes de axudas e subvencións previstas nesta orde, por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar, corresponderalles ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, no respectivo ámbito provincial onde a persoa solicitante desenvolva a súa actividade empresarial ou profesional, segundo consta na alta do imposto de actividades económicas ou alta no censo de obrigados tributarios do Ministerio de Economía e Facenda. Cando a actividade se desenvolva en máis dunha provincia desta comunidade autónoma, será competencia da persoa titular da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia en que a persoa solicitante se dea de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.

No suposto da subvención pola contratación indefinida da primeira persoa traballadora a competencia para coñecer e resolver as solicitudes, por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar, corresponderalles ás persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, da provincia en que estea radicado o centro de traballo en que preste servizos a persoa traballadora pola que se solicita a subvención.

Artigo 11. Solicitudes e prazo.

1. As solicitudes de axudas e subvencións dirixiranse ao órgano competente para resolver, e presentaranse nos rexistros das respectivas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Tamén poderán presentarse electronicamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo: https://sede.xunta.es

2. O prazo xeral para a presentación de solicitudes de axudas do Programa para a promoción do emprego autónomo finalizará o 30 de setembro de 2012, aínda que non transcorresen os prazos específicos previstos para cada tipo de axuda.

Nos prazos específicos para a presentación das solicitudes de axudas, establecidos nos artigos 4.3, 5.3, 6.5, 7.5, 8.6 desta orde, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da solicitude de alta na Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional. No prazo específico para a presentación das solicitudes de axudas establecido no artigo 9.5 desta orde, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da alta na Seguridade Social ou da transformación do contrato temporal en indefinido. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

3. As actuacións subvencionables ao abeiro do Programa para a promoción do emprego autónomo regulado nesta orde, realizadas entre o 1 de outubro do ano 2011 e a data da súa publicación, poderán acollerse ás axudas desta, aínda que transcorrese o prazo establecido desde a solicitude de alta na Seguridade Social ou mutualidade do colexio profesional. O prazo para a presentación destas solicitudes remata o 30 de marzo de 2012.

4. As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar http://traballo.xunta.es

Para cubrir as solicitudes de subvención poderá empregarse a aplicación informática de axuda facilitada pola Consellería de Traballo e Benestar na súa páxina web, na epígrafe de axudas e subvencións.

5. Para a presentación de solicitudes as persoas interesadas poderán contar co asesoramento dos axentes de emprego e desenvolvemento local da rede coordinada pola Consellería de Traballo e Benestar.

Artigo 12. Autorizacións.

1. A presentación da solicitude de subvención pola persoa interesada comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deba emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, segundo o establecido no artigo 20 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non obstante, a persoa solicitante poderá denegar expresamente o consentimento. Daquela deberá entregar coa solicitude a certificación de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma.

2. Mediante a presentación da solicitude de subvención a persoa interesada dá expresamente o seu consentimento á Consellería de Traballo e Benestar para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, nos rexistros públicos de axudas, subvencións e convenios e de sancións administrativas, regulados no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006 (DOG número 153, do 9 de agosto). Os dereitos de acceso, rectificación, consulta, cancelación e oposición de datos de carácter persoal exerceranse ante o CIXTEC como responsable dos ficheiros con domicilio na rúa Domingo Fontán 9, 15702 Santiago de Compostela, de conformidade coas prescricións da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

3. Coa presentación da solicitude de subvención a persoa solicitante autoriza expresamente a Consellería de Traballo e Benestar para que, de acordo co establecido nos puntos 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputan, a persoa beneficiaria, a contía concedida e a finalidade da subvención, e na páxina web oficial da Consellería de Traballo e Benestar.

4. Coa presentación da solicitude de subvención, mediante o anexo V desta orde, a persoa interesada autoriza expresamente a Consellería de Traballo e Benestar, de conformidade co establecido no artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e na Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos seus datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade. En caso de non prestar a autorización, deberá presentar a fotocopia do documento acreditativo da identidade da persoa solicitante.

5. En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos na súa solicitude se incorporarán ao ficheiro de axudas de promoción do emprego para o seu tratamento coa finalidade da xestión, avaliación, seguimento e estatística deste programa. A presentación da solicitude supón a cesión de datos persoais á Consellería de Traballo e Benestar por parte da persoa solicitante, polo que esta é responsable de informar a persoa traballadora sobre a existencia e finalidade da cesión así como da obtención do seu consentimento. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei pódense exercer dirixindo un escrito á Dirección Xeral de Promoción do Emprego, como responsable do ficheiro, no enderezo: edificio administrativo San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela, A Coruña, ou no seguinte enderezo electrónico: lopd.traballo@xunta.es

Artigo 13. Documentación.

As solicitudes deberanse presentar nos modelos normalizados que figuran como anexos numéricos a esta orde, e deberán ir acompañadas do orixinal, copia compulsada ou copia cotexada da seguinte documentación:

1. Documentación común:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante en caso de non prestar a autorización, no modelo anexo V desta orde, á Consellería de Traballo e Benestar para a consulta dos seus datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.

No caso dunha comunidade de bens ou sociedade civil, escritura de constitución e CIF da entidade.

b) Anexo III asinado no cal se indicará a subvención ou subvencións que se solicitan e o colectivo polo cal se opta.

c) Documentación acreditativa da pertenza ao colectivo polo cal se opta.

d) De ser o caso, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio da actividade e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

e) Alta no imposto de actividades económicas ou, se é o caso, alta no censo de obrigados tributarios no Ministerio de Economía e Facenda (modelo 036).

f) Documentos de solicitude e resolución de recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, en colexio profesional e mutualidade que corresponda.

g) Memoria económica do proxecto empresarial, asinada pola persoa solicitante, que inclúa o orzamento de investimento e o plan de financiamento que acredite a viabilidade do proxecto, segundo o modelo do anexo IV, ou aqueloutra que, respectando o seu contido mínimo, queira presentar a persoa solicitante.

Esta memoria deberá incluír unha listaxe asinada, unha para cada axuda solicitada, coa relación dos investimentos, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas en firme ou pro forma, orzamentos e demais documentos xustificativos do investimento realizado ou que se vai realizar e da axuda solicitada, segundo o modelo incluído na memoria económica do proxecto empresarial (anexo IV desta orde).

A memoria e a listaxe da relación xustificativa dos investimentos non será necesario presentalas se soamente se solicita a subvención pola primeira contratación indefinida.

h) Declaración comprensiva do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para o mesmo proxecto ou actividade, polas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, así como das axudas concedidas en réxime de minimis, ou, de ser o caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo VI).

i) Ficha de solicitude de transferencia bancaria e certificación da entidade financeira acreditativa de que o solicitante é titular da conta (segundo o modelo do anexo VII).

j) Documentación acreditativa de se encontraren ao día das súas obrigas tributarias –estatais e autonómicas– e coa Seguridade Social e de que non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da comunidade autónoma, unicamente no suposto de que o solicitante denegase expresamente a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

k) Declaración responsable, entre outros aspectos, de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e autorizacións, asinada pola persoa solicitante (segundo o modelo do anexo V).

2. Documentación específica:

a) Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia:

– Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do investimento en inmobilizado material ou intanxible que se vaia realizar.

– No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industriais, tarxeta da ITV.

b) Subvención financeira:

– O compromiso da entidade financeira sobre a concesión do préstamo, en que figuren as súas características e se faga constar que a operación se acolle ao convenio subscrito para tal fin (segundo o modelo do anexo VIII) ou, de ser o caso, o contrato de préstamo xa formalizado.

– Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos activos que se vaian ter en conta para acreditar o requisito do investimento en inmobilizado material ou intanxible que se vaia realizar e o destino do préstamo.

– No suposto de adquisición de vehículos comerciais ou industriais, tarxeta da ITV.

c) Subvención para asistencia técnica:

– Memoria descritiva da medida de asistencia solicitada na cal consten, entre outros, a xustificación da súa necesidade para o desenvolvemento da actividade empresarial e o orzamento desagregado por conceptos, dos servizos desenvolvidos ou por desenvolver.

– Documento acreditativo da contratación do servizo no cal conste o seu importe ou, se e o caso, facturas pro forma ou orzamento expedido pola persoa ou entidade que vai prestar o servizo de apoio.

– Documentación acreditativa da solvencia profesional e especialización da persoa física ou xurídica que prestou ou vai prestar o servizo de apoio.

– Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario do pagamento dos servizos prestados na data da solicitude.

d) Subvención para formación:

– Memoria descritiva do curso na cal consten, entre outros, o contido do curso, o seu calendario de realización, o seu custo e a xustificación da necesidade de formación da persoa solicitante.

– Documentación acreditativa da solvencia profesional e especialización da entidade física ou xurídica que imparta o curso de formación.

– De ser o caso, documento acreditativo da matriculación no curso e o xustificante bancario do seu pagamento.

e) Axuda excepcional:

– Facturas e, no caso de estaren efectivamente pagadas, o seu correspondente xustificante bancario de pagamento ou, no seu defecto, facturas pro forma ou orzamentos expedidos polos provedores e acredores dos gastos que se vaian ter en conta para o cálculo da contía da subvención.

f) Subvención pola primeira contratación indefinida:

– Documentación que acredite que se trata da creación do primeiro posto de traballo de carácter fixo (vida laboral da empresa desde o inicio da actividade ata a data da contratación indefinida da persoa traballadora pola cal solicita a subvención, incluíndo todas as contas de cotización).

– Declaración da empresa en que se fagan constar os custos salariais totais de dúas anualidades da persoa contratada, no modelo anexo III desta orde.

Artigo 14. Procedemento de concesión, instrución e tramitación.

1. O procedemento de concesión das subvencións recollidas nesta orde axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e finalidade da subvención non resulta necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

2. O órgano instrutor dos expedientes será, de acordo coa competencia para coñecer e resolver as solicitudes, o Servizo de Promoción do Emprego das xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, que realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

3. Se a solicitude non estivese debidamente cuberta ou non se achegase a documentación exixida, as unidades administrativas encargadas da tramitación do expediente, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, requirirán a persoa ou entidade interesada para que, nun prazo máximo e improrrogable de dez (10) días, emende a falta ou presente os documentos preceptivos coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo de resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da antedita lei.

Artigo 15. Resolución e recursos.

1. Logo da fiscalización polas respectivas intervencións das propostas emitidas polos correspondentes servizos, as resolucións serán ditadas polo órgano competente, por delegación da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar, e deberán serlles notificadas ás persoas ou entidades interesadas. As resolucións, concesorias ou denegatorias, deberán ser sempre motivadas.

2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de seis meses que se computará desde a data de finalización do prazo xeral de presentación de solicitudes. Transcorrido o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude de acordo co establecido no artigo 1 e no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Notificada a resolución polo órgano competente, as persoas ou entidades interesadas propostas como beneficiarias disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal, sen que se produza manifestación expresa, se entenderá tacitamente aceptada.

4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderase formular, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de acordo coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5. No suposto de que a axuda estea cofinanciada polo Fondo Social Europeo, na resolución de concesión informarase a persoa ou entidade beneficiaria de que a aceptación da axuda comunitaria do Fondo Social Europeo implicará a súa aparición na lista pública cos nomes das persoas ou entidades beneficiarias, das operacións e a cantidade de fondos públicos asignada a cada operación que a autoridade de xestión do programa operativo publicará conforme o previsto no artigo 7.2.d) do Regulamento (CE) n.º 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro de 2006 (DOUE L 45, do 15 de febreiro de 2007).

Artigo 16. Xustificación e pagamento.

1. A determinación dos gastos subvencionables realizarase conforme o establecido no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen nos prazos establecidos nesta orde.

3. Considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación. En todo caso, respectaranse as condicións da Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo FSE, durante o período de programación de 2007-2013, modificada pola Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo.

As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1496/2003, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento que regula as obrigas de facturación.

4. A xustificación do pagamento dos gastos obxecto das subvencións desta orde deberase acreditar a través de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto bancario de pagamento. Nestes documentos deberán quedar claramente identificados o receptor e o emisor do pagamento. Non se admitirán os pagamentos en efectivo. Así mesmo, non se admitirán como xustificantes os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria.

5. De non achegarse con anterioridade, o pagamento das axudas quedará condicionado á presentación do orixinal, copia compulsada ou cotexada, no prazo, nos termos e na forma que se estableza na resolución de concesión, da documentación común e específica que se exixa de forma expresa nela, entre a cal deberá figurar a relacionada nos puntos seguintes:

A) Documentación xeral:

a) Documentación xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención, segundo o tipo de axuda.

b) Declaración complementaria do establecido no artigo 13 alínea h) desta orde, do conxunto das axudas solicitadas, tanto das aprobadas ou concedidas como das pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, así como das axudas concedidas en réxime de minimis; ou, de ser o caso, de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións (segundo o modelo do anexo VI).

B) Documentación específica:

a) Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia:

– Listaxe asinada coa relación dos investimentos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas e demais documentos xustificativos do investimento realizado e da axuda concedida, segundo o modelo incluído na memoria económica do proxecto empresarial (anexo IV desta orde).

– Facturas xustificativas da realización do investimento en inmobilizado material ou intanxible e documento bancario acreditativo do seu pagamento.

b) Subvención financeira:

– Copia do contrato do préstamo.

– Listaxe asinada coa relación dos investimentos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas e demais documentos xustificativos do investimento realizado e da axuda concedida, segundo o modelo incluído na memoria económica do proxecto empresarial (anexo IV desta orde).

– Facturas xustificativas da realización do investimento en inmobilizado material ou intanxible e documento bancario acreditativo do seu pagamento.

c) Subvención para asistencia técnica:

– Listaxe asinada coa relación dos gastos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas xustificativas da asistencia recibida e da axuda concedida, segundo o modelo incluído na memoria económica do proxecto empresarial (anexo IV desta orde).

– Facturas da entidade, persoa física ou xurídica, xustificativas do custo do servizo recibido e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento.

– Informe escrito dos servizos recibidos e, no caso de consistir na realización dun estudo de viabilidade, organización, comercialización, diagnose ou análogo, presentarase copia del.

d) Subvención para formación:

– Listaxe asinada coa relación dos gastos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas xustificativas da formación recibida e da axuda concedida, segundo o modelo incluído na memoria económica do proxecto empresarial (anexo IV desta orde).

– Factura da entidade impartidora do curso xustificativa do seu custo e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, xunto con certificación da entidade en que conste o contido e a duración do curso e a asistencia do solicitante a el.

e) Axuda excepcional:

– Listaxe asinada coa relación dos gastos e pagamentos realizados, indicando o importe de cada un, a suma total, a referencia e a descrición das facturas e demais documentos xustificativos dos gastos realizados e da axuda concedida (anexo IV desta orde).

– Facturas xustificativas da realización dos gastos obxecto da subvención e documentos bancarios acreditativos do seu efectivo pagamento.

f) Subvención pola primeira contratación indefinida:

– Documento TC2 correspondente á mensualidade da contratación.

– Última nómina aboada á persoa traballadora pola cal se concedeu a subvención.

– Declaración do cumprimento por parte da persoa beneficiaria da obriga de informar o traballador ou traballadora acerca da subvención do seu contrato (segundo modelo anexo IX).

6. Malia o sinalado nos puntos anteriores, a documentación exixida para a fase de pagamento común ou específica poderase presentar xunto coa solicitude, á opción da persoa interesada. Neste suposto poderase tramitar conxuntamente a concesión e o pagamento da axuda.

7. Cando concorran varias axudas ou subvencións, só será necesario presentar unha vez a documentación coincidente, tanto na fase de solicitude como na de xustificación.

8. As persoas beneficiarias deberán presentar a documentación xustificativa para o pagamento sinalada neste artigo no prazo establecido na resolución de concesión, que non poderá ser superior a quinte (15) días hábiles, ou, de ser o caso, ata o 31 de outubro de 2012. Excepcionalmente este prazo poderá ser prorrogado noutros 15 días habiles, de forma extraordinaria e por causas debidamente xustificadas.

9. Non se poderá realizar o pagamento da subvención mentres a persoa beneficiaria non estea ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, teña pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

Capítulo IV
Obrigas e incompatibilidades

Artigo 17. Obrigas das persoas beneficiarias.

1. Son obrigas das persoas beneficiarias das subvencións:

a) Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos, salvo cesamento por causas alleas á súa vontade, o cal deberá acreditar fidedignamente. No suposto de darse de baixa con anterioridade, deberá comunicar esta circunstancia ao órgano concedente nos dous meses posteriores a dita baixa. O incumprimento desta obriga de comunicación pola persoa beneficiaria comportará o reintegro da totalidade das axudas percibidas ao abeiro desta orde.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.

c) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Consellería de Traballo e Benestar, así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación e control financeiro, que poidan realizar os órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

d) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas polas persoas beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberase efectuar tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

e) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

f) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e control.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

En especial, e dado que as subvencións concedidas ao abeiro desta orde están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, as persoas beneficiarias garantirán a dispoñibilidade dos documentos xustificativos dos gastos e dos investimentos realizados e tidos en conta para a determinación da contía da subvención, e da xustificación da realización da actuación subvencionada, durante un período de tres anos a partir do peche do Programa operativo, ou ben durante un período de tres anos a partir do ano en que tivese lugar o peche parcial deste, de acordo co disposto no artigo 90 do Regulamento (CE) n.º 1083/2006. Os gastos subvencionados deberán poder identificarse na súa documentación contable de forma separada.

h) Adoptar as medidas adecuadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Traballo e Benestar, así como, se for o caso, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nos termos establecidos no Regulamento (CE) n.º 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro, polo que se fixan as normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e o Regulamento (CE) n.º 1080/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (DOUE L 45, do 15 de febreiro de 2007). Neste sentido, a aceptación da axuda comunitaria implicará a súa aparición na lista pública conforme o previsto no artigo 15.5 desta orde. Así mesmo, a persoa beneficiaria da subvención pola primeira contratación indefinida deberá presentar, para o pagamento da subvención concedida, a xustificación do cumprimento da obriga de informar o traballador ou traballadora acerca da subvención do seu contrato, no modelo anexo IX da orde.

i) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

j) As persoas físicas beneficiarias de calquera axuda deste programa deberán manter durante un período mínimo de dous anos a forma xurídica elixida pola que se lles concederon as subvencións.

k) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As persoas beneficiarias da subvención pola contratación indefinida da primeira persoa traballadora deberán manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora contratada por un período mínimo de dous anos.

No suposto da extinción da relación laboral da persoa traballadora por quen se concedese a subvención, a cobertura do posto por unha nova persoa traballadora, que deberá reunir os mesmos requisitos que a substituída, terá que se realizar nos dous meses seguintes ao da baixa, feito que deberá ser comunicado pola persoa beneficiaria ao órgano concedente da subvención dentro dos vinte días seguintes ao da substitución. Esta nova contratación en ningún caso dará lugar a unha nova subvención. Esta obriga manterase durante dous anos desde a data de realización do contrato indefinido obxecto de subvención.

Artigo 18. Incompatibilidades e concorrencia.

1. En ningún caso o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a persoa beneficiaria.

2. As subvencións establecidas neste programa son incompatibles coas establecidas nos programas de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais, iniciativas de emprego, iniciativas de emprego de base tecnolóxica e integración laboral das persoas con discapacidade.

3. Non se poderán imputar os mesmos gastos aos distintos tipos de axuda previstos neste programa, agás nos supostos de subvencións para o establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, en que só se terán en conta para a comprobación do requisito exixido no artigo 4.

4. A subvención pola primeira contratación indefinida será incompatible coas establecidas nos diferentes programas de fomento da contratación por conta allea convocados pola Consellería de Traballo e Benestar ou con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento de emprego. A dita axuda é compatible, se é o caso, coas bonificacións nas cotizacións á Seguridade Social. O importe da subvención pola contratación indefinida non poderá, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 60% do custo salarial de dúas anualidades correspondente ao contrato que se subvenciona.

Artigo 19. Modificación da resolución de concesión.

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión e, eventualmente, á súa revogación.

Artigo 20. Revogación e reintegro.

1. Procederá a revogación das subvencións e axudas, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de mora correspondente desde o momento do pagamento da subvención ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Procederá a revogación das subvencións e axudas concedidas no suposto de non estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de pagamento da subvención.

3. Procederá o reintegro parcial das axudas concedidas ao abeiro dos artigos 4 e 5 desta orde cando ao non cumprir a obriga establecida no artigo 17 de manter a actividade durante tres anos, se aproxime de xeito significativo a ela, entendendo como tal ter mantido a actividade durante polo menos dous anos e que a persoa beneficiaria acredite unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos. A contía que se reintegrará será proporcional ao tempo que reste para o cumprimento dos tres anos.

4. No suposto da subvención financeira entenderase que se produce un incumprimento total cando o préstamo se cancele ou amortice parcialmente antes de transcorreren dous anos contados desde a data da formalización do prestamo, e parcial cando, transcorridos os dous anos, a persoa beneficiaria solicite autorización ao organo concedente para a súa cancelación ou amortización parcial e os xuros xerados sexan inferiores á subvención concedida; deberase neste caso reintegrar a parte da subvención financeira non xerada.

5. No caso das persoas beneficiarias da subvención pola primeira contratación indefinida procederá o reintegro parcial pola diferenza cando a persoa traballadora substituta sexa dun colectivo diferente á substituída e lle correspondese unha subvención inicial inferior.

6. A obriga de reintegro establecida nos parágrafos anteriores enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 21. Seguimento e control.

1. As xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar e a Dirección Xeral de Promoción do Emprego poderán comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados. Para estes efectos, as persoas beneficiarias deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

2. Os/as solicitantes das axudas e subvencións previstas nesta orde, no suposto de teren a condición de beneficiarios/as e para os efectos das actuacións de control das obrigas asumidas, autorizan a Consellería de Traballo e Benestar para que a Tesouraría Xeral da Seguridade Social poida facilitar a información sobre a situación de alta no sistema da Seguridade Social.

Artigo 22. Réxime das axudas.

1. Estas axudas están sometidas ao réxime de minimis, nos termos establecidos no Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE ás axudas de minimis (DOUE L 379, do 28 de decembro). Esta circunstancia farase constar expresamente nas resolucións de concesión. Polo tanto, a axuda total de minimis concedida a unha empresa non será superior a 200.000 euros durante calquera período de tres exercicios fiscais, ou a 100.000 euros no suposto dunha axuda concedida a unha empresa que opere no sector do transporte pola estrada.

2. Por tratarse de axudas sometidas ao réxime de axudas de minimis, non se poderá conceder a empresas dos seguintes sectores:

a) Pesca e acuicultura, segundo se prevé no Regulamento (CE) n.º 04/2000, do Consello.

b) Produción primaria dos produtos agrícolas que figuran na lista do anexo I do Tratado.

c) Actividades relacionadas coa exportación a países terceiros ou Estados membros cando a axuda estea vinculada directamente ás cantidades exportadas, á creación e ao funcionamento dunha rede de distribución ou a outros gastos de explotación vinculados á actividade de exportación.

d) Carbón, segundo se define no Regulamento (CE) n.º 1407/2002.

Artigo 23. Devolución voluntaria da subvención.

De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta de Novagalicia Banco 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria da subvención.

En todo caso, a persoa beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, na cal conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

Disposición adicional primeira.

Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado ou da comunidade autónoma, a Consellería de Traballo e Benestar levará a cabo funcións de control, así como de avaliación e seguimento dos programas.

Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean ao dispor da Consellería de Traballo e Benestar para comprobar o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

Disposición adicional segunda.

A Consellería de Traballo e Benestar poderá requirir en todo momento a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nesta orde, agás aquela que de acordo co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, xa se atopen en poder da Administración actuante.

Disposición adicional terceira.

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar nas persoas titulares das xefaturas territoriais, no ámbito das súas respectivas provincias, para resolver a concesión ou denegación das subvencións previstas nesta orde, e autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, e resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente percibidas polos seus beneficiarios, respecto das resolucións concesorias, de que traen causa, ditadas por delegación da persoa titular da consellería. Así mesmo, apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Traballo e Benestar na persoa titular da Dirección Xeral de Promoción do Emprego para a tramitación e resolución dos expedientes de desconcentración dos créditos necesarios para o financiamento desta orde.

Disposición adicional cuarta.

A concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2012 nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario. De ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, publicarase mediante resolución do director xeral de Promoción do Emprego o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas.

No exercicio económico 2012, as axudas recollidas nesta orde financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias 12.04.322C.470.1, código de proxecto 2012 00574, cun crédito de 21.462.209,00 euros, e 12.04. 322C.472.2, código de proxecto 2012 00594, cun crédito de 2.259.491,00 euros. Estas contías están recollidas no proxecto de Lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2012, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 18 de outubro de 2011.

Os créditos consignados nesta orde poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais ou polas disposicións aplicables ás axudas cofinanciadas polo Fondo Social Europeo.

Poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento do crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo, ou no suposto previsto no artigo 25.3 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

De conformidade co disposto no artigo 25.2 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, a concesión das subvencións reguladas nesta orde queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

Disposición adicional quinta.

O Programa de promoción do emprego autónomo é cofinanciable polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80%, no eixe 1 e temas prioritarios 62, 63 e 68 do Programa operativo do FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007, no marco de programación 2007-2013. Este cofinanciamento do Fondo Social Europeo farase constar nas resolucións de concesión.

Disposición derradeira primeira.

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Promoción do Emprego para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2011.

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file