Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2012 Páx. 4891

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 16 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2011/001024-1 e once máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE n.º 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan as resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para examinar o expediente e interpoñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados a seguir atópanse á disposición dos interesados na citada Xefatura Territorial da Coruña, Ramón y Cajal s/n, 5.º andar.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001024-1.

Denunciado: José Manuel Alonso Silva.

DNI: 53480656K.

Enderezo: Vilariño 65, Cespón, Boiro.

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 151 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001047-1.

Denunciado: José Manuel Alonso Silva.

DNI: 53480656K.

Enderezo: Vilariño 65, Cespón, Boiro.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.13.

Sanción: 302 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001050-1.

Denunciado: Javier Rodríguez Rial.

DNI: 45860479C.

Enderezo: Neira de Mosquera 1-3.º, Santiago de Compostela.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.13.

Sanción: 302 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001249-1.

Denunciado: Óscar García Castro.

DNI: 32709813H.

Enderezo: Dez de Marzo 4-baixo, Ferrol.

Precepto infrinxido: 137.A.1, 137.B.2.

Sanción: 535,40 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001329-1.

Denunciado: Fernando Martínez Rañales.

DNI: 32680003Q.

Enderezo: rúa Peteiro 59-baixo, Mugardos.

Precepto infrinxido: 137.A.1, 137.B.2.

Sanción: 452 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001337-1.

Denunciado: Fernando Martínez Rañales.

DNI: 32680003Q.

Enderezo: rúa Peteiro 59-baixo, Mugardos.

Precepto infrinxido: 137.A.1, 137.B.2.

Sanción: 905 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001366-1.

Denunciado: Daniel Jiménez Borja.

DNI: 47438785C.

Enderezo: Portiño 1-2.º esq., A Coruña.

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001367-1.

Denunciado: Juan José Domínguez García.

DNI: 32449409C.

Enderezo: avda. de Vilaboa n.º 197-baixo, Vilaboa, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5, 137.B.13.

Sanción: 1.116,80 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001372-1.

Denunciado: José Pedro Matos da Silva.

DNI: 11410759E.

Enderezo: Alimar 2000, Poboado Chabolista, A Coruña.

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001375-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744Y.

Enderezo: rúa da Pasaxe n.º 1-5º esq., Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.A.1, 137.B.2, 137.B.5, 137.B.13.

Sanción: 1.128 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001686-1.

Denunciada: Rosa Romero Borja.

DNI: 47385340G.

Enderezo: Alimar 2000, A Ponte Pasaxe, A Coruña.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 800 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/001687-1.

Denunciado: José Luis López Calvete.

DNI: 32779744Y.

Enderezo: rúa da Pasaxe n.º 1-5.º esq, Fonteculler, Culleredo.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.5.

Sanción: 800 euros.

De conformidade co previsto na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG n.º 235, do 5 de decembro), os importes das devanditas sancións deberán ser aboados nos prazos que establece o artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán recoller na antedita Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar o documento de ingreso correspondente.

Se cumpren os requisitos previstos no artigo 151 da Lei 11/2008, do 3 de decembro, poderán solicitar, no prazo dun mes contado a partir da firmeza desta resolución, a suspensión condicional da execución da sanción imposta, mediante escrito motivado no que manifeste o compromiso de aterse ás condicións que para o seu outorgamento se establezan, co fin de garantir, durante o prazo de suspensión, un comportamento de respecto á normativa reguladora da actividade pesqueira.

A Coruña, 16 de xaneiro de 2012.

Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña