Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2012 Páx. 4895

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 20 de xaneiro de 2012, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2011/000640-5 e dous máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE n.º 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan as resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro.

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para examinaren o expediente e interpoñeren, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados a seguir atópanse á disposición dos interesados na citada Xefatura Territorial de Vigo; r/ Concepción Arenal, 8.

N.º de expediente: PESAN1 2011/000640-5.

Denunciado: Salvador García Barreiro.

DNI: 76816201-L.

Enderezo: Verducido-A Abelleira n.º 16, Pontevedra.

Precepto infrinxido: 137.B.2, 137.B.14.

Sanción: 355 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/000743-5.

Denunciado: José A. Iglesias Agra y Otro, S.C.

DNI: J15711765.

Enderezo: A Loxe-Barro (Sta. Cristina) n.º 40, Noia (A Coruña).

Precepto infrinxido: 137.A.1.

Sanción: 971 euros.

N.º de expediente: PESAN1 2011/000764-5.

Denunciada: Alicia Barral Costado.

DNI: 77904979-T.

Enderezo: avda. da Porteliña n.º 66, Poio (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 151 euros.

De conformidade co previsto na Orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG n.º 235, do 5 de decembro), os importes das devanditas sancións deberán ser aboados nos prazos que establece o artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ou en caso contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario, os interesados deberán recoller na antedita xefatura territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar o documento de ingreso correspondente.

Se cumpren os requisitos previstos no artigo 151 da Lei 11/2008, do 3 de decembro, poderán solicitar, no prazo dun mes contado a partir da firmeza da presente resolución, a suspensión condicional da execución da sanción imposta, mediante escrito motivado en que manifesten o compromiso de aterse ás condicións que para o seu outorgamento se establezan, co fin de garantir, durante o prazo de suspensión, un comportamento de respecto á normativa reguladora da actividade pesqueira.

Vigo, 20 de xaneiro de 2012.

Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo