Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 12 de marzo de 2012 Páx. 8903

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se notifica o acordo de iniciación do expediente sancionador en materia de espectáculos públicos AC-EP 7/2012.

Intentada a notificación ao titular do establecemento que se indica a continuación sen que se puidese practicar, resolvo notificar por este medio, ao abeiro do artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o acordo de iniciación ditado no expediente sancionador que se relaciona no anexo, por infracción da Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, de protección da seguridade cidadá.

De conformidade co establecido no artigo 29.1.d) da LOSC e nos reais decretos 1640/1996, do 5 de xullo, e 360/1996, do 26 de setembro, a competencia para impoñer esta clase de sancións corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia, e conforme a súa estrutura orgánica, á Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (artigo 11 do Decreto 245/2009, do 30 de abril (DOG do 1 de maio) polo que se regulan as delegacións territoriais da Xunta de Galicia).

Noméase instrutora do expediente a Margarita Olmo Bosco, xefa do Servizo de Administración Local e Interior, e secretaria a Consuelo Castro Atienza, xefa da Sección II do dito servizo, que poderán ser recusadas en calquera momento da tramitación do expediente nos casos e na forma prevista no artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. O interesado disporá dun prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta notificación, para exercer o dereito de audiencia e formular alegacións, presentar documentos ou informacións que coide convenientes na súa defensa e, se é o caso, propoñer proba, e poderá recoñecer voluntariamente a súa responsabilidade cos efectos previstos no artigo 8 do Real decreto 1398/1993.

No suposto de non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento, no prazo indicado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993.

En cumprimento do artigo 42.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC) (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro) infórmase de que o prazo máximo para resolver e notificar o procedemento é de seis meses contados desde o acordo, de conformidade co artigo 20.6 do Real decreto 1398/1993; e no suposto do vencemento do prazo sen se ter ditado resolución producirase a caducidade do procedemento co arquivo das actuacións, segundo sinala o artigo 44.2 da LRXPAC.

Infórmase igualmente de que a tramitación do expediente se realiza na Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, sita no edificio administrativo de Monelos, praza Luís Seoane s/n, A Coruña.

A Coruña, 27 de febreiro de 2012.

Ana Lado Eiriz
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

N.º de expediente: AC-EP 7/2012.

Denunciado: Golden Budha, S.L.

DNI/CIF: B70230404.

Enderezo: r/ Nicaragua, n.º 8, baixo, A Coruña.

Establecemento: Budha Tea.

Precepto infrinxido: artigo 23.o) da L.O. 1/1992.

Precepto sancionador: artigo 28 da L.O. 1/1992.

Multa para impoñer se non efectúa alegacións: 500,00 €.