Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 3 de decembro de 2012 Páx. 45293

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia.

Elixido e investido polo Parlamento de Galicia dos poderes propios do presidente da Xunta de Galicia, segundo o Estatuto de autonomía, conforme o disposto nos artigos 15 e 18 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, en virtude das atribucións que me confire o artigo 26, número 1º, do mesmo texto legal, e para establecer a nova estrutura orgánica do Goberno de Galicia, con adecuación ás competencias que ten asumidas e son propias da Comunidade Autónoma, e tendo en conta os criterios de eficacia, austeridade e economía que deben inspirar a actuación e a organización administrativa,

DISPOÑO:

Artigo 1.

A Xunta de Galicia estará integrada polos departamentos que a seguir se relacionan:

– Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

– Consellería de Facenda.

– Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

– Consellería de Economía e Industria.

– Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Consellería de Sanidade.

– Consellería de Traballo e Benestar.

– Consellería do Medio Rural e do Mar.

Artigo 2.

A orde de prelación das consellerías é a que se establece no artigo anterior.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposición derradeira primeira.

O Consello da Xunta de Galicia adoptará as medidas necesarias para adecuar a estrutura dos distintos organismos obxecto de regulación deste decreto, dentro da política de austeridade, racionalización e redución do gasto público.

Disposición derradeira segunda.

A Consellería de Facenda realizará as modificacións e habilitacións orzamentarias precisas para o cumprimento do previsto neste decreto, sen que en ningún caso poidan orixinar incremento de gasto.

Disposición derradeira terceira.

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dous de decembro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente