Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Martes, 18 de decembro de 2012 Páx. 46993

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de decembro de 2012 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 2 de agosto de 2012 de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2011/12.

Pola Orde do 2 de agosto de 2012 (DOG do 20 de agosto), convocáronse axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario e mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia correspondentes ao curso académico 2011/12, e aprobáronse as bases desta convocatoria.

De acordo co establecido no artigo 10 desta convocatoria, as solicitudes foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria, a cal acordou a exposición das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas, podendo as persoas interesadas formular, durante un prazo de 10 días, as reclamacións ou emendar as carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Rematado este prazo, e de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, e atendendo ao acordo elevado pola citada comisión avaliadora a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,

RESOLVO:

Artigo 1

Concederlles axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que se especifica.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos do anexo II achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo II) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

O incumprimento total ou parcial por parte das persoas beneficiarias de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 2 de agosto de 2012 (DOG do 20 de agosto), e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro polas persoas beneficiarias ou solicitantes, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2012

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Apelidos e nome

Centro

Duración da estadía

Contía adxudicada

Ameneiros Cribeiro, Virginia

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Cabanelas Peón, Pablo

CMUS Superior de Vigo

Un semestre

360,00 €

Campos Espiño, Margarita

CMUS Superior de Vigo

Un semestre

360,00 €

Carrera Carrera, Adriana

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Carrera Carrera, Noelia

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Casas Gendra, Ramiro José

EASD Mestre Mateo

Un trimestre

180,00 €

Chapela Díaz, Saúl

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Cordo Viñas, Rosalía

EASD Pablo Picasso

Un semestre

360,00 €

Diago Busto, Paloma

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Dos Santos Sa, Mariana Cecilia

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

García Fernández, Lorena

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

García Rodríguez, David

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

González Casasnovas, David

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

González-Reynoso Sarabia, Jorge Alberto

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Guijarro Torres, Pablo

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Llano Díaz, Alexandre

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Martínez Rodríguez, Óscar

EASD Mestre Mateo

Un trimestre

180,00 €

Navidad Castro, Javier

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

No Lorman, Jorge

EASD Pablo Picasso

Un semestre

360,00 €

Perol Hermidas, Roberto

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Pulgarín Becerra, Daniel Carlos

EASD Pablo Picasso

Un semestre

360,00 €

Represas Alonso, Blanca

CMUS Superior de Vigo

Un semestre

360,00 €

Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Rodríguez Vázquez, José Antonio

CMUS Superior de Vigo

Curso completo

540,00 €

Rubio Fernández, Yolanda

EASD Pablo Picasso

Un semestre

360,00 €

Santos Varela, Paula Candelaria

CMUS Superior da Coruña

Curso completo

540,00 €

Total

12.060,00 €