Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2013 Páx. 1662

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 31 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2013.

O obxecto desta orde, pola que se convoca a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas, é concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, no relativo ás axudas para os cursos de formación profesional para o emprego, que teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e traballadoras.

Todas estas accións de formación profesional para o emprego conforman un dos elementos máis salientables das políticas activas de emprego, como medida de mellora da empregabilidade dos desempregados dentro da Estratexia Europea de Emprego acordada polo Consello Europeo extraordinario de Luxemburgo, e da estatal, de acordo co Plan Nacional de Acción para o Emprego.

O Regulamento (CE) nº 1081/2006, do 5 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, modificado polo Regulamento (CE) nº 396/2009, do 6 de maio de 2009, establece as funcións do Fondo Social Europeo, sinalando que o Fondo apoiará, entre outras, as accións nos Estados membros encamiñadas a facilitar o acceso ao emprego e a inserción no mercado de traballo, as políticas de fomento e mellora da formación profesional e da formación en xeral.

O Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello define os obxectivos a cuxa consecución deben contribuír os fondos comunitarios, entre os cales figuran as prioridades comunitarias a prol dun desenvolvemento sustentable, potenciando o crecemento, a competitividade e o emprego.

O Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión establece as normas sobre o uso do Fondo Social Europeo, información e publicidade, sistemas de xestión e control e publicidade.

A Orde TIN 2965/2008, do 14 de outubro, modificada pola Orde TIN 788/2009, determina os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2007-2013.

O Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, pola que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, prevé a formación de oferta, entendida como aquela que ten por obxecto facilitar ás persoas traballadoras, ocupadas e desempregadas, unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de competitividade das empresas, á vez que satisfaga as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, capacitándoas para o desempeño cualificado das diferentes profesións e para o acceso ao emprego.

A Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, en materia de formación de oferta, modificada parcialmente pola Orde ESS/1727/2012, do 2 de agosto, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

Entre as distintas modalidades de formación de oferta que regula a antedita orde inclúense as accións formativas dirixidas prioritariamente aos traballadores desempregados, cuxa execución se realizará mediante a convocatoria do órgano competente de cada comunidade autónoma conforme as bases que na orde se establecen.

O Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, inclúe aspectos relativos á impartición e avaliación das ofertas de formación profesional para o emprego correspondentes aos novos certificados de profesionalidade.

A Comunidade Autónoma de Galicia asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional, mediante o Decreto 69/1993, do 10 de marzo.

O artigo 2 da Orde do 12 de decembro de 2012 pola que se establece a adscrición provisional e atribución de competencias nos órganos da Consellería de Traballo e Benestar, atribúe á Dirección Xeral de Emprego e Formación, mentres non se aprobe o decreto polo que se estableza a nova estrutura orgánica, as competencias que o Decreto 109/2012, do 22 de marzo, polo que se establecía a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar, atribuía á Dirección Xeral de Formación e Colocación relativas, entre outras materias, á formación profesional para o emprego.

O II Plan Galego de Formación Profesional defínese basicamente como un plan que concibe integralmente a política de cualificacións e da formación profesional. Este carácter integral implica, en canto aos fins, seguir avanzando cara á constitución dun sistema de formación profesional integrado en Galicia e supón tamén considerar como beneficiario deste plan o conxunto da poboación activa. Para acadar estes obxectivos, o plan artéllase a través de catro liñas estratéxicas de actuación, que inciden na integración dos sistemas de cualificacións e formación profesional, no óptimo aproveitamento dos recursos e da xestión, na calidade e innovación e na promoción da aprendizaxe permanente ao longo da vida.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.2 que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, aos que se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado. Nesta lei recóllense artigos que teñen carácter básico, polo que son de aplicación á normativa desta comunidade autónoma e, consecuentemente, a esta orde de convocatoria. Tamén será de aplicación o Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbitos do emprego e da formación profesional ocupacional, en canto á vía de proxectos con compromiso de contratación inmediata.

A presente orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, quedando a concesión das subvencións sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución.

Así, o financiamento das axudas previstas nesta orde de convocatoria farase con cargo aos créditos dos programas 11.03.323A.440.0 (100.000 euros), 11.03.323A.460.1 (8.000.000 euros) 11.03.323A.471.0 (14.759.450 euros), 11.03.323A.481.0 (13.500.000 euros), que normalmente van figurar nos estados de gastos dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia. Este importe será obxecto de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.

As axudas previstas na presente orde estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo de acordo coas disposicións xerais establecidas no Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, e pola Administración xeral do Estado, e están incluídas no programa operativo plurirrexional Adaptabilidade e Emprego 2007ES05UP0001, imputables ao período de programación dos fondos estruturais 2007-2013.

Consecuentemente con todo o anterior, consultados o Consello Galego de Formación Profesional e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto a convocatoria pública como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, correspondentes ao exercicio de 2013, xestionadas pola Consellería de Traballo e Benestar a través das súas xefaturas territoriais e da Dirección Xeral de Emprego e Formación.

2. A convocatoria das subvencións previstas nesta orde realizarase mediante réxime de concorrencia competitiva, agás nos seguintes casos:

– As vías de convenios de colaboración vinculados a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional e que se consideren de interese social, a que se refire o número 2 do artigo 2, que se tramitarán segundo o previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Os proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata a que se refire o número 3 do artigo 2 desta orde, que se tramitarán en réxime de concesión directa, de acordo co previsto no Real decreto 357/2006, do 24 de marzo, polo que se regula a concesión directa de determinadas subvencións nos ámbito do emprego e da formación profesional ocupacional

Artigo 2. Vías de programación

As accións formativas pódense solicitar polas seguintes vías de programación:

1. Vía ordinaria de programación: poderán participar os centros e entidades colaboradoras inscritos ou acreditados no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar, que poderán solicitar calquera das especialidades do catálogo de familias da formación profesional para o emprego en que estean inscritas ou acreditadas na data de publicación da orde (procedemento TR301K).

2. Vía de programación de convenios de colaboración vinculados a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional e que se consideren de interese social. Neste suposto as entidades deberán solicitar a inscrición ou acreditación provisional segundo o artigo 3.4 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, cando proceda (procedemento TR301O).

3. Vía de programación de proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata (procedemento TR301P).

TÍTULO I
Das subvencións para a realización das accións de formación profesional
para o emprego

CAPÍTULO I
Da tramitación das subvencións

Sección 1ª Vía de programación ordinaria (procedemento TR301K)

Artigo 3. Entidades beneficiarias

Todos aqueles centros e entidades de formación inscritos ou acreditados no Rexistro de centros e entidades de formación para o emprego da Consellería de Traballo e Benestar, naquelas especialidades que teñan inscritas ou acreditadas na data de publicación desta orde.

Artigo 4. Solicitudes, documentación e prazo

1. Para a presentación das solicitudes e anexos será obrigatorio cubrir os formularios electrónicos normalizados dispoñibles na aplicación SIFO accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes

2. As solicitudes e os seus anexos poderán presentarse ben por medios electrónicos na aplicación informática SIFO, ben imprimíndoos da aplicación informática SIFO e presentándoos presencialmente nos rexistros auxiliares da Consellería de Traballo e Benestar, así como a través das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. A documentación complementaria prevista no punto seguinte deberá presentarse presencialmente nos rexistros determinados no punto anterior, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa.

4. Deberá presentarase presencialmente nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar que correspondan ao domicilio do solicitante ou na Dirección Xeral de Emprego e Formación, segundo o caso, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa, a documentación que se relaciona a continuación:

a) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude.

b) Copia compulsada do NIF da entidade.

c) Unha ficha por cada un dos cursos solicitados no modelo normalizado (anexo II), agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

d) Compromiso de realización de prácticas non laborais a maiores das integrantes do programa formativo (anexo V), se é o caso, agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

e) Compromiso de inserción de alumnos (anexo VI), se é o caso, agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

f) Declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma acción formativa nas distintas administracións públicas competentes ou noutros entes públicos.

g) Declaración responsable de non atoparse incurso nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 13, punto 2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10, punto 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que impiden obter a condición de beneficiario.

h) Acreditación documental de estar ao día nas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, no caso daquelas entidades que denegasen expresamente o consentimento ao órgano xestor para a súa solicitude.

i) Declaración responsable do compromiso do desenvolvemento das accións formativas en galego, de ser o caso (anexo VII).

j) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a novos certificados de profesionalidade, entendendo por novo certificado de profesionalidade, para os efectos desta orde, aqueles publicados a partir do ano 2008, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Programa formativo elaborado pola propia entidade, tomando como base para a súa elaboración o contido do correspondente certificado de profesionalidade e segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluídas no certificado de profesionalidade.

k) Xustificación documental de ter cumprido na execución das accións formativas concedidas na convocatoria anterior co compromiso de inserción laboral, para os efectos do establecido no artigo 5.4.h).

5. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.

6. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase o solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se considerará que desiste da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

Artigo 5. Procedemento

1. Os órganos instrutores do procedemento serán:

a) As correspondentes xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, para as entidades solicitantes con centros inscritos ou acreditados nunha soa provincia.

b) A Dirección Xeral de Emprego e Formación, para as confederacións empresariais e organizacións sindicais de ámbito provincial ou autonómico e as entidades solicitantes con centros inscritos ou acreditados en máis dunha provincia.

2. O procedemento que se seguirá na tramitación e instrución dos expedientes será o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas concrecións que se establecen nos parágrafos seguintes:

a) No ámbito provincial, os expedientes remitiránselle á comisión de valoración para o seu informe, que, xunto co informe da Dirección Xeral de Emprego e Formación e coa proposta de resolución realizada polo Servizo de Formación e Colocación, será elevado ante o xefe/a territorial para a súa resolución.

b) Nos expedientes de resolución centralizada, remitiráselle a comisión de valoración para o seu informe que, xunto coa proposta de resolución realizada pola Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, será elevado ao director/a xeral de Emprego e Formación para a súa resolución.

3. Para os efectos do previsto neste artigo, as comisións de valoración estarán compostas polos seguintes membros:

a) Nas xefaturas territoriais, polo xefe/a do Servizo de Formación e Colocación, que a presidirá, e por dous vogais, dos que un actuará como secretario, designados de entre o persoal da xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar polo xefe/a territorial.

b) Nos servizos centrais, polo subdirector/a xeral de Formación para o Emprego, que a presidirá, e por dous vogais, dos que un actuará como secretario, designados de entre o persoal da Dirección Xeral de Emprego e Formación, polo director/a xeral de Emprego e Formación.

c) Se, por calquera causa, no momento en que as comisións de valoración teñan que examinar as solicitudes, algún dos seus compoñentes non puidese asistir, será substituído pola persoa que para o efecto designe o respectivo xefe/a territorial da Consellería de Traballo e Benestar ou o director/a xeral de Emprego e Formación, segundo proceda.

4. Para avaliar as solicitudes da vía de programación ordinaria, a comisión de valoración terá en conta os seguintes criterios:

a) Se a especialidade solicitada está incluída no anexo IV e se programa na súa totalidade: 20 puntos.

b) Se a especialidade solicitada non está incluída no anexo IV, pero é conducente á obtención dun novo certificado de profesionalidade, sempre que se programe na súa totalidade: 10 puntos.

c) Se as solicitudes presentan un proxecto formativo cunha metodoloxía innovadora ou que introduza de forma significativa as novas tecnoloxías para a imparticion da acción formativa: ata 15 puntos.

d) Polo compromiso de inserción laboral dos/as alumnos/as: 20 puntos:

Valorarase o compromiso de inserción por cada acción formativa solicitada para a presente convocatoria con 20 puntos, sempre que o compromiso de inserción se refira a dous alumnos/as por un período mínimo de seis meses a xornada completa ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa. A inserción deberá realizarse nunha ocupación relacionada coa familia profesional a que pertenza a especialidade impartida.

Non se considerarán inserción as baixas por colocación que tivesen lugar ao longo do curso, salvo que o alumno/a rematase toda a formación teórica.

O compromiso de inserción deberá presentarse segundo o modelo que figura no anexo VI.

e) Certificación do sistema de xestión de calidade ISO 9001 ou plan de mellora EFQM, se se achega: 5 puntos.

f) Experiencia e xestión do centro, que se valorará da seguinte forma, cun máximo de 25 puntos:

Para os centros e entidades que impartiron formación nalgunha das convocatorias da programación de accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas:

– Informe técnico de seguimento: ata 15 puntos.

– Xestión administrativa e contable: ata 10 puntos.

g) O emprego da lingua galega na realización das accións formativas puntuarase con 5 puntos.

h) Aquelas entidades que non cumprisen o seu compromiso de inserción na convocatoria anterior serán puntuadas negativamente ata -20 puntos.

O cumprimento do compromiso de inserción laboral de alumnos formados valorarase só respecto daqueles alumnos que non tivesen previamente ningún tipo de relación laboral nin co centro de formación nin coa empresa onde se realizará a inserción.

Entenderase por inserción laboral a contratación laboral dos alumnos/as formados da convocatoria de 2012.

5. As comisións de valoración determinarán o número de cursos que se realizará en cada comarca, en función da poboación desempregada, e o número de cursos que se realizará por especialidade formativa atendendo ás necesidades do mercado de traballo e á diversificación da oferta formativa.

6. Para poder acceder á programación será necesaria unha puntuación mínima de 35 puntos.

Artigo 6. Resolución

A resolución dos expedientes de axudas da vía de programación ordinaria, logo do informe da comisión de valoración, do cumprimento do trámite de audiencia cando proceda, e fiscalizada a proposta pola respectiva intervención, corresponderalle:

a) Ao/a director/a xeral de Emprego e Formación, por delegación do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar, cando se trate das confederacións empresariais e organizacións sindicais de ámbito provincial ou autonómico e as entidades solicitantes con centros inscritos ou acreditados en máis dunha provincia, e

b) Aos/as respectivos xefes/as das xefaturas territoriais, por delegación do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar, para as entidades solicitantes con centros inscritos ou acreditados nunha soa provincia.

Sección 2ª Vía de programación dos convenios de colaboración
(Procedemento TR301O)

Artigo 7. Entidades beneficiarias

Administracións locais e outras institucións públicas ou entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus fins a formación ou inserción profesional dos colectivos de traballadores a que se dirixen estes programas.

Artigo 8. Solicitudes, documentación e prazo

1. Para a presentación das solicitudes e anexos será obrigatorio cubrir os formularios electrónicos normalizados dispoñibles na aplicación SIFO accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes

2. As solicitudes e os seus anexos poderán presentarse ben por medios electrónicos na aplicación informática SIFO ben imprimíndoos da aplicación informática SIFO e presentándoos presencialmente nos rexistros auxiliares da Consellería de Traballo e Benestar, así como a través das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. A documentación complementaria prevista no punto seguinte deberá presentarse presencialmente nos rexistros determinados no punto anterior, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa.

4. Deberá presentarase presencialmente na Dirección Xeral de Emprego e Formación, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa, a documentación que se relaciona a continuación:

a) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude.

b) Copia compulsada do NIF da entidade.

c) Estatutos ou normas debidamente legalizadas polas que se rexe a entidade.

d) Unha ficha por cada un dos cursos solicitados no modelo normalizado (anexo II), agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

e) Compromiso de realización de prácticas non laborais a maiores das integrantes do programa formativo (anexo V), se é o caso, agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

f) Compromiso de inserción de alumnos (anexo VI), se é o caso, agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

g) Declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma acción formativa nas distintas administracións públicas competentes ou noutros entes públicos.

h) Declaración responsable de non atoparse incurso nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 13, punto 2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10, punto 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que impiden obter a condición de beneficiario.

i) Memoria xustificativa da vinculación das especialidades formativas solicitadas a programas específicos para a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional e que se consideren de interese social.

j) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a novos certificados de profesionalidade, entendendo por novo certificado de profesionalidade, para os efectos desta orde, aqueles publicados a partir do ano 2008, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Programa formativo elaborado pola propia entidade, tomando como base para a súa elaboración o contido do correspondente certificado de profesionalidade e segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluída no certificado de profesionalidade.

k) Cando as especialidades formativas que se soliciten sexan como proxectos experimentais ou innovadores e, polo tanto, non estean incluídas no ficheiro de especialidades formativas, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

– Informe motivado das necesidades de formación nesa especialidade en relación co mercado de traballo.

– Programa formativo elaborado pola propia entidade segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

– Valoración estimada do custo da formación de acordo co sistema de cálculo establecido pola Dirección Xeral de Emprego e Formación.

– Planos e unha descrición dos inmobles e instalacións: aulas e talleres onde se vai realizar a acción formativa, concretando as respectivas superficies en metros cadrados, así como a relación de equipos e material que se vai empregar.

5. Os centros e entidades solicitantes que non estean inscritos/acreditados nas especialidades do ficheiro de especialidades do Servizo Público de Emprego Estatal que soliciten deberán ser inscritas/acreditadas de forma provisional, tal e como establece o artigo 3.4 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, polo que se crea o Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar e se regula o procedemento para a inscrición e, se é o caso, acreditación dos centros e entidades que impartan formación para o emprego no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, deberán achegar a seguinte documentación:

– Xustificante de propiedade, arrendamento ou título lexítimo que habilite para a posesión dos inmobles e instalacións correspondentes, equipamento didáctico, talleres ou campo de práctica. No caso de que a parte práctica do curso se vaia desenvolver en empresas, achegarase compromiso da empresa co centro colaborador para que se realicen naquela as prácticas.

– Licenza municipal de apertura.

– Memoria de inmobles e instalacións, identificando no plano cada espazo físico e a súa superficie e as aulas e talleres/campos de prácticas que se van utilizar.

6. O prazo de presentación de solicitudes será ata o 31 de maio.

7. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase o solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

Artigo 9. Procedemento

1. O órganos instrutor do procedemento será a Dirección Xeral de Emprego e Formación.

2. O procedemento será o abreviado regulado no artigo 22 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. A Subdirección Xeral de Formación para o Emprego formulará a proposta de resolución ao director/a xeral tras comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para conceder a subvención, sen que interveña a comisión de valoración.

Artigo 10 Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas da vía de programación de convenios, unha vez fiscalizadas pola intervención delegada, correspóndelle ao director/a xeral de Emprego e Formación.

2. A obtención da subvención quedará condicionada á existencia de crédito dispoñible, de acordo co establecido no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Sección 3ª Vía de programación dos compromisos de contratación inmediata
(procedemento TR301P)

Artigo 11. Entidades beneficiarias

1. As empresas, as súas asociacións ou outras entidades que presenten un proxecto formativo específico para elas con compromiso de contratación inmediata.

2. As entidades solicitantes deberán ser empresas, as súas asociacións ou outras entidades que se comprometan a contratar polo menos o 60 por cento dos/as alumnos/as desempregados/as que inicien o curso, por un período mínimo inicial de seis meses a xornada completa, ou tempo equivalente no caso de que a contratación non sexa a xornada completa. Neste último caso non se admitirán contratos inferiores ás catro horas diarias.

No compromiso de contratación deberá figurar a categoría profesional e a localidade onde se vai contratar os/as alumnos/as.

No momento da selección deberá informarse os/as alumnos/as destes aspectos.

3. Só poderán acudir a este procedemento aquelas empresas que non reducisen o número total de traballadores, nin o número total de traballadores con contrato indefinido nos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso, agás que se trate de empresas que tivesen un expediente de regulación de emprego nese período ou, no caso de empresas que non teñan a súa sede social en Galicia, que non reducisen o número total de traballadores nin o número total de traballadores con contrato indefinido nos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso nos seus centros de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia; ou que supoña a recuperación do nivel de emprego dos 12 meses inmediatamente anteriores á data de presentación da solicitude do curso e a contratación indefinida do 20 % dos/as alumnos/as que inicien o curso; ou que o compromiso de contratación sexa superior ao 90 %.

Así mesmo, deberán xustificar que non reduciron o número de traballadores/as con contrato indefinido nin o número total de persoas traballadoras da empresa durante a realización do curso.

Para contabilizar o número total de persoas traballadoras e de persoas traballadoras con contrato indefinido, non se terán en conta as persoas traballadoras que causasen baixa na empresa por causa de xubilación, incapacidade ou falecemento. Estas circunstancias deberán ser xustificadas documentalmente.

4. A maiores da acreditación dos requisitos formais exixidos para o compromiso de contratación inmediata nesta orde e no resto da normativa aplicable, o órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar poderá facer as indagacións e comprobacións necesarias e solicitar da entidade solicitante ou dos organismos públicos competentes a documentación que considere axeitada para garantir a viabilidade do proxecto formativo, sinaladamente o grao de cumprimento de contratación e mantemento do emprego en proxectos formativos impartidos anteriormente, de ser o caso, balances da empresa, documentación de Seguridade Social etc. Esta documentación e informes, xunto co resto da documentación exixida, servirán para valorar a concesión do proxecto formativo á entidade solicitante.

Artigo 12. Solicitude, documentación e prazo

1. Para a presentación das solicitudes e anexos será obrigatorio cubrir os formularios electrónicos normalizados dispoñibles na aplicación SIFO accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.es ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes

2. As solicitudes e os seus anexos poderán presentarse ben por medios electrónicos na aplicación informática SIFO ben imprimíndoos da aplicación informática SIFO e presentándoos presencialmente nos rexistros auxiliares da Consellería de Traballo e Benestar, así como a través das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. A documentación complementaria prevista no punto seguinte deberá presentarse presencialmente nos rexistros determinados no punto anterior, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa.

4. Deberá xuntarse presencialmente na correspondente xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, indicando o número de rexistro de entrada da solicitude no suposto de ter feito a presentación electrónica previa, a documentación que se relaciona a continuación:

a) Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude.

b) Copia compulsada do NIF da entidade.

c) Estatutos ou normas debidamente legalizadas polas que se rexe a entidade.

d) Unha ficha por cada un dos cursos solicitados no modelo normalizado (anexo II), agás as solicitudes que se presentasen por rexistros electrónicos.

e) Anexo III, en que figurará o número de traballadores da empresa, tanto con contrato indefinido como totais, dos 13 meses anteriores á data da solicitude do curso, agás as solicitudes que se presenten por rexistro electrónico.

f) Compromiso de contratación asinado polo/s representante/s da/s empresa/s vinculada/s inicialmente no proxecto presentado.

g) Declaración de conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas para a mesma acción formativa nas distintas administracións públicas competentes ou noutros entes públicos.

h) Declaración responsable de non atoparse incurso nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 13, punto 2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10, punto 2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que impiden obter a condición de beneficiario.

i) Acreditación documental de estar ao día nas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, no caso daquelas entidades que denegasen expresamente o consentimento ao órgano xestor para a súa solicitude.

A acreditación de estar ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia deberán facela todas as empresas que participen no proxecto. Así mesmo, as empresas vinculadas a unha mesma dirección deberán achegar a documentación relativa ás súas diferentes razóns sociais.

j) Cando as especialidades formativas que se solicitan correspondan a novos certificados de profesionalidade, entendendo por novo certificado de profesionalidade, para os efectos desta orde, aqueles publicados a partir do ano 2008, as entidades deberán, ademais, achegar a seguinte documentación:

• Programa formativo elaborado pola propia entidade, tomando como base para a súa elaboración o contido do correspondente certificado de profesionalidade e segundo a estrutura dun curso normalizado de formación profesional para o emprego.

• Convenio ou acordo coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas incluído no certificado de profesionalidade.

k) Para todas as especialidades, relación detallada de dotacións e equipamentos, medios materiais que se van utilizar no seu desenvolvemento e unha descrición das aulas e talleres indicando metros cadrados, condicións de luminosidade, de seguridade etc., xuntando planos.

l) Cando as especialidades formativas solicitadas non estean incluídas no ficheiro de especialidades formativas, as entidades solicitantes deberán achegar a seguinte documentación:

• Un programa formativo elaborado pola propia entidade seguindo a maqueta que figura no seguinte enlace: http://traballo.xunta.es/afd. Os programas deberán ser remitidos inescusablemente en soporte informático, e estarán redactados en lingua galega e castelá, para o seu posterior envío ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a súa aprobación previa ao inicio da acción formativa.

• Informe motivado da necesidade de impartición da especialidade formativa solicitada. Deberá ser remitido inescusablemente en soporte informático, e estará redactado en lingua galega e castelá, para o seu posterior envío ao Servizo Público de Emprego Estatal, para a súa aprobación previa ao inicio da acción formativa.

• Importe da subvención económica solicitada en función do número de alumnos para os cales se solicita o proxecto formativo.

5. O prazo de presentación de solicitudes será ata o 1 de xullo de 2013.

6. No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados na convocatoria ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase o solicitante para que, nun prazo de 10 días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, se considerará que desiste da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

Artigo 13. Procedemento

1. O órgano instrutor do procedemento será a correspondente xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar.

2. O procedemento será o regulado no artigo 26 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. A persoa titular da xefatura territorial formulará a proposta de resolución ao director/a xeral tras comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para conceder a subvención, sen que interveña a comisión de valoración.

Artigo 14. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas da vía de programación de compromisos de contratación, unha vez fiscalizadas pola intervención delegada, correspóndelle ao director/a xeral de Emprego e Formación.

2. A obtención da subvención quedará condicionada á existencia de crédito dispoñible, de acordo co establecido no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 15. Comezo anticipado

Poderán financiarse con cargo ás axudas e subvencións reguladas nesta orde os proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, aínda que as accións formativas se inicien, por razóns excepcionais debidamente acreditadas e xustificadas pola entidade solicitante, antes de que se dite a correspondente resolución de concesión, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a solicitude fose presentada con anterioridade ao inicio das accións.

b) Que as accións formativas se inicien e rematen dentro do ano 2013.

c) Que se cumpran todos os requisitos formais e de procedemento, aínda que sexa a posteriori, previstos nesta orde.

d) Que a entidade solicite autorización de inicio á Dirección Xeral de Emprego e Formación, expoñendo as razóns excepcionais polas que pretenden comezar anticipadamente. No caso de autorización, a empresa deberá comunicar o inicio do proxecto formativo á xefatura territorial correspondente con cinco días de antelación ao seu comezo.

Artigo 16. Lugar de impartición

No caso de que a entidade careza de instalacións axeitadas para a impartición do proxecto formativo, poderá autorizarse a súa impartición nas instalacións dun centro inscrito ou acreditado no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar, ou en calquera outro centro, que deberá inscribirse ou acreditarse previamente con carácter provisional, de acordo cos requisitos e tramitación regulados no Decreto 106/2011, do 19 de maio. Os centros e entidades impartidoras deberán estar en posesión da licenza municipal de apertura da actividade de que se trate. No seu defecto, este documento poderá ser substituído por unha declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición.

Se os cursos teñen lugar en espazos cedidos por outras entidades, a licenza de apertura poderá ser substituída por algún dos documentos seguintes:

a) Centros de titularidade municipal: certificación do secretario municipal en que se acredite que os lugares de impartición dos cursos son aptos para esta finalidade.

b) Entidades públicas (centros de formación, centros sanitarios etc.): calquera outro documento que acredite a súa idoneidade para impartir formación.

En calquera dos casos, esta circunstancia deberá acreditarse tanto nos locais onde se imparta a parte teórica como a práctica.

Artigo 17. Subcontratación

A entidade beneficiaria poderá subcontratar parcial ou totalmente, por unha soa vez e nos termos recollidos na Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, a realización da actividade formativa, logo de autorización da Dirección Xeral de Emprego e Formación. A contratación de persoal docente para a impartición da formación subvencionada por parte do beneficiario non se considerará subcontratación.

Artigo 18. Pagamento

1. Para o aboamento de anticipos de ata o 25 % da subvención concedida, as entidades impartidoras deberán achegar, en todo caso, xunto co resto da documentación exixida no artigo 11, garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca.

2. A xustificación do cumprimento do compromiso de contratación inmediata realizarase no momento en que se proceda á xustificación final dos custos do curso mediante a presentación dos correspondentes contratos laborais visados polo Servizo Público de Emprego.

3. O cumprimento do requisito de non reducción do número total de traballadores da empresa, nin do número total de traballadores con contrato indefinido, acreditarase do seguinte xeito:

a) Cando se presente a solicitude de liquidación final do curso, achegaranse os documentos TC2 dos trece meses anteriores ao inicio do curso e o do mes en que consten os/as alumnos/as da acción formativa contratados en virtude do compromiso adquirido.

b) No caso de empresas que non tivesen traballadores nos trece meses anteriores, por ser de nova creación ou por crearse durante ese período, presentarán os TC-2 dos meses dos que teñan eses documentos ou, no seu defecto, xustificante da data de creación da empresa.

Artigo 19. Contratos de traballo

1. A contratación realizarase dentro do exercicio orzamentario de 2013.

2. Non se aboará a liquidación final mentres a empresa non remita as copias dos contratos de traballo rexistrados que supoñan unha relación indefinida ou temporal de seis meses como mínimo, e acredite que se mantén a ratio desde a data da solicitude entre traballadores con contrato indefinido e sen contrato indefinido.

3. Se algún traballador/a contratado a través do proxecto formativo causa baixa antes dos seis primeiros meses de contrato, a entidade terá a obriga de comunicar esta circunstancia á Dirección Xeral de Emprego e Formación no prazo de sete días desde que se produza. No comunicado deberá incluírse toda a documentación acreditativa relativa á baixa producida e a Dirección Xeral de Emprego e Formación resolverá, en virtude das circunstancias, se procede o reintegro da subvención.

Artigo 20. Remate dos proxectos formativos

A data límite para a finalización e xustificación dos cursos será o 30 de novembro de 2013. Excepcionalmente, por causas xustificadas, e sempre logo de autorización do órgano competente, os proxectos formativos poderán rematar con posterioridade a esa data, como máximo o 15 de decembro de 2013.

Artigo 21. Número de alumnos e alumnas

O número de alumnos/as participantes nos cursos poderá variar entre un mínimo de 10 e un máximo de 20.

Artigo 22. Gastos de amortización

As empresas ou grupos de empresas que impartan proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata non poderán recoller como custo aboable gastos de amortización.

Sección 4ª Disposicións comúns ás tres vías de programación

Artigo 23. Resolución

1. As resolucións dos expedientes comunicaranse ao Consello Galego de Formación Profesional ou aos consellos provinciais de emprego, segundo o caso.

2. As resolucións deberán ser notificadas aos interesados e deberán ditarse nos prazos que se relacionan a continuación, contados desde a presentación da solicitude no rexistro do órgano instrutor:

a) Vía de programación ordinaria: 5 meses.

b) Vía de programación de convenios de colaboración: 5 meses.

c) Vía de programación de proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata: 3 meses.

Transcorridos os citados prazos sen que recaia resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada.

3. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada.

4. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida e incorporará, de ser o caso, as condicións, o compromiso de inserción ou de prácticas non laborais dos/as alumnos/as asumido, as obrigacións e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

Así mesmo, a resolución de concesión de subvencións fixará expresamente a contía destinada ao pagamento das axudas ao alumnado previstas no artigo 40 desta orde. No suposto de que esta contía inicialmente prevista resulte insuficiente para o pagamento das axudas ao alumnado, ditaranse resolucións complementarias pola contía necesaria para satisfacer o importe total das axudas que correspondan aos alumnos en función das súas circunstancias persoais.

5. As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa, e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, de acordo co disposto no artigo 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 24. Publicidade das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 14 letra ñ) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

2. Así mesmo, e tal como se recolle no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os órganos administrativos concedentes procederán a publicar no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, indicando a convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

3. Igualmente, publicaranse na páxina web oficial nos termos previstos no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

4. Os beneficiarios das axudas concedidas incluiranse no Rexistro de Axudas, Subvencións e Convenios e mais no de Sancións, creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2006.

5. A aceptación da subvención supón a inclusión da entidade beneficiaria na lista de beneficiarios publicada, de conformidade co artigo 7 do Regulamento (CE) 1828/2006.

CAPÍTULO II
Das obrigas das entidades beneficiarias

Artigo 25. Obrigas das entidades beneficiarias

Ademais das obrigas establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, as entidades beneficiarias das axudas deberán enviar a documentación que se indica a continuación e nos prazos sinalados, tendo en conta que os datos da xestión do curso deberán introducirse en liña a través da aplicación informática SIFO que a Dirección Xeral de Emprego e Formación porá á disposición dos centros. Para que este proceso en liña poida realizarse, os centros e entidades deberán dispor de conexión á internet a través dunha liña RDSI, ADSL ou outra de calidade equivalente ou superior.

Deste modo, as entidades beneficiarias deberán:

1. Requirir de cada alumno, no momento da súa incorporación, a seguinte documentación, que deberá arquivarse separadamente por cada curso:

– Copia simple do DNI.

– Ficha individual.

– Documentación acreditativa de ter dereito á percepción das axudas reguladas no artigo 40 e, de ser o caso, o número de conta bancaria.

– Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso, para os cursos de novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

– Documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais, se é o caso.

– Copia do diploma do módulo transversal ou obrigatorio, de ser o caso.

2. Como mínimo cinco días antes do inicio do curso:

– Introducir na aplicación informática na ficha de SIFO de inicio os seguintes datos:

- Planificación temporal.

- Programa completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

- Enderezo completo.

- Profesorado.

– Documentalmente: remitirase á Dirección Xeral de Emprego e Formación e/ou á xefatura territorial correspondente a seguinte documentación:

- A planificación temporal dos módulos do curso, indicando a previsión das visitas didácticas ao longo do curso.

- A relación dos docentes que van impartir o curso. Farase constar a súa formación metodolóxica e relación dos módulos que impartirá cada un deles.

- A documentación acreditativa da formación e experiencia do profesorado cando esta non estea en poder da Consellería de Traballo e Benestar.

- A identificación do persoal de dirección, seguimento e control da actividade docente.

- A documentación en que se reflicta a metodoloxía utilizada para o cálculo e imputación dos gastos e a porcentaxe que se imputa, cando se trate dunha imputación parcial de gastos directos ou dunha imputación de gastos comúns a varias actividades.

3. Remitir á Dirección Xeral de Emprego e Formación e/ou á correspondente xefatura territorial, segundo proceda:

a) No momento da solicitude de candidatos/as á oficina de emprego

Introducir na aplicación informática SIFO as datas de inicio e de finalización do curso.

b) O día de inicio de cada curso

Documentalmente:

– Certificación xustificativa do comezo do curso e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no punto anterior.

c) Nos 10 días lectivos seguintes ao inicio do curso:

Documentalmente:

– As datas de inicio e remate do curso, así como o horario de imparticion.

– O enderezo completo do lugar de impartición.

– Copia simple do DNI dos/as alumnos/as.

– Documentación acreditativa das axudas a que teñen dereito os/as alumnos/as.

– Certificación asinada polo responsable do centro en que se relacionen os/as alumnos/as, especificando os que teñen dereito a algunha axuda ou bolsa.

– A solicitude de anticipo, de ser o caso.

d) Mensualmente:

– A folla de control de asistencia, asinada polos docentes.

– As nóminas dos/as alumnos/as perceptores de axudas. Poderá optarse por enviar documentalmente a orde de transferencia de fondos ás súas contas bancarias.

Estes dous documentos deberán ser os xerados pola aplicación SIFO unha vez cuberta a información necesaria, e deberán arquivarse os orixinais asinados, separadamente, por cada curso.

e) No prazo de 15 días desde o remate de cada curso:

– Completar a información relativa á finalización do curso na aplicación SIFO.

– Proceder á xustificación dos custos de cada curso, mediante a seguinte documentación, que deberá presentarse selada e asinada:

- Solicitude de liquidación final.

- Certificación do gasto.

- Relación de nóminas e facturas.

Estes tres documentos deberán xerarse na epígrafe de Solicitude de pagamentos do SIFO.

– Orixinal ou fotocopia compulsada das facturas, nóminas e xustificantes de pagamento de todos os gastos imputables ao curso.

– Amortizacións, de ser o caso.

– Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para a mesma acción formativa ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

– Extractos do libro maior en que se reflictan todas as operacións contables realizadas para a execución da acción formativa.

Exceptúanse do cumprimento deste prazo de 15 días as entidades que teñan un mínimo de 15 cursos programados, que poderán presentar a xustificación dos gastos de todos os cursos de maneira conxunta.

A data límite para a presentación da xustificación final dos cursos será o 30 de novembro de 2013, agás os que rematen con posterioridade por autorización do órgano competente, nos cales a data límite de xustificación será o día seguinte ao da finalización do curso.

Revisada a xustificación efectuada polas entidades beneficiarias e sempre que esta se axuste ao disposto nesta orde, o Servizo de Xestión Administrativa de Formación para o Emprego da Dirección Xeral de Emprego e Formación, nos servizos centrais, ou o Servizo de Formación e Colocación, nas respectivas xefaturas territoriais, emitirán certificacións para poder facer efectiva a correspondente liquidación da axuda concedida.

4. Acreditar, con independencia da contía da subvención, tanto antes de ditarse a resolución de concesión como de proceder ao cobramento das subvencións, que están ao día nas súas obrigas tributarias e sociais e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Exceptúanse desta obriga as entidades que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A presentación da solicitude de concesión de axudas ou subvencións pola entidade interesada comportará autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de acordo co establecido no artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo presentar entón as certificacións nos termos previstos regulamentariamente.

5. Comunicar á Dirección Xeral de Emprego e Formación a obtención de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

6. Expoñer no taboleiro de anuncios do centro o programa completo do curso temporizado por módulos, os dereitos e deberes dos/as alumnos/as e dos centros e entidades de formación, así como a relación dos docentes e o horario do curso. No anuncio farase referencia expresa aos organismos cofinanciadores do curso, e seguiranse os criterios de publicidade establecidos nos puntos 16 e 17 deste artigo.

7. Colaborar na xestión das axudas ao alumnado previstas no artigo 40, conforme o disposto no artigo 28 da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, aboándoas mensualmente, así como aboar mensualmente aos profesores a súa remuneración.

Non exime destas obrigas o feito de que o centro ou entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

8. Someterse ás actuacións de supervisión e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Traballo e Benestar, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade, someterse ás actuacións de avaliación, seguimento e control, internas e externas, segundo o Plan Anual de Avaliación, recollido no artigo 18.2 do Real decreto 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

9. Contratar un seguro de accidentes para os/as alumnos/as, que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso, como os do traxecto ao lugar de impartición das clases e das prácticas. A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen, sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado.

10. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar da súa realización para os bens e as persoas, cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso.

11. Comunicar ás xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar ou á Dirección Xeral de Emprego e Formación, segundo proceda, calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados, no prazo de cinco días desde que se produza.

12. Solicitar ás xefaturas territoriais ou á Dirección Xeral de Emprego e Formación, segundo proceda, con cinco días de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento dos cursos.

13. Aceptar as modificacións que, de ser o caso, introduza o órgano encargado da resolución dos expedientes en relación cos termos de impartición sinalados na solicitude.

14. Facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas, polo Consello de Contas ou polo órgano competente da Unión Europea, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

15. Conservar os documentos xustificativos da aplicación da subvención recibida durante un período de tres anos a partir do peche do programa operativo ou a partir do ano en que tivese lugar o peche parcial, de ser o caso, de conformidade co establecido no artigo 90 do Regulamento (CE) 1083/2006 e no artigo 15 do Regulamento (CE) 1828/2006.

16. Incluír en toda a documentación relativa ao curso o logotipo da Unión Europea (Fondo Social Europeo «O FSE inviste no teu futuro») e da Xunta de Galicia (Consellería de Traballo e Benestar).

17. Informar os/as alumnos/as do cofinanciamento dos cursos por parte da Administración do Estado e da Unión Europea (Fondo Social Europeo), así como dos obxectivos destes fondos.

18. Dispoñer de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación para o emprego.

19. Remitir un informe individualizado de cada alumno/a cualificando os progresos acadados en cada un dos módulos profesionais da acción formativa.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade, remitir acta da avaliación dos alumnos por módulos e, de ser o caso, por unidades formativas, así como a documentación que se requira para os procesos de seguimento e control da calidade das accións formativas, segundo o establecido nos artigo 14 e 18 do Real decreto 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

20. Solicitar á Dirección Xeral de Emprego e Formación, ou á xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar correspondente, autorización previa para a realización de viaxes didácticas. Esta solicitude deberá ser presentada con dez días hábiles de antelación á súa realización.

21. Pedir ao alumnado a documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso no momento da selección, nas accións formativas de especialidades vinculadas a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3. Esta documentación deberán remitila, xunto coa acta de selección, á oficina de emprego para a súa validación.

22. Dispor de follas de reclamación á disposición de todos os seus usuarios, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

CAPÍTULO III
Das subvencións á formación profesional para o emprego

Artigo 26. Determinación das subvencións para a acción formativa

1. As accións formativas impartidas ao abeiro desta orde serán obxecto de subvención para compensar os custos derivados da súa execución.

2. Os módulos económicos aplicables para os efectos de determinación e xustificación das subvencións destinadas ao financiamento das accións formativas desta convocatoria son os que figuran na web da Consellería de Traballo e Benestar, en cada unha das especialidades do ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal, e non poderán superar os máximos determinados pola Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta.

3. O importe das accións formativas concretarase no produto de horas do curso polo número de alumnos/as e polo importe do módulo que lle correspondan á especialidade, salvo no módulo de prácticas non laborais en empresas das accións formativas de especialidades conducentes á obtención de novos certificados de profesionalidade, que se financiará con 1,5 euros por alumno/a e hora de prácticas, que se destinarán ao financiamento dos custos da actividade do titor das prácticas.

4. Cando a media de alumnos/as subvencionados no primeiro cuarto do curso sexa inferior a 15, o importe máximo da acción formativa reducirase na porcentaxe resultante de multiplicar por tres a diferenza entre 15 e a media de alumnos/as subvencionados do primeiro cuarto. Para estes efectos non terá a consideración de baixa cando esta se produza por colocación ou cando un alumno, coa preceptiva autorización, cause baixa nun curso para incorporarse a outro.

5. No caso de cursos que teñan un mínimo dun alumno/a con certificación de discapacidade e a entidade impartidora o solicite expresamente, poderase incrementar o importe que se pode imputar nos seguintes conceptos:

a) Para persoal de apoio, ata un máximo de 9 euros por hora lectiva.

b) Para a adaptación curricular ou do material didáctico necesario, pola contía do gasto realmente efectuado.

Para o aboamento deste importe ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados por estes conceptos.

6. As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

O importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que supere o custo da actividade subvencionada.

Artigo 27. Remate das accións

O remate dos cursos terá como data límite o 30 de novembro de 2013. Excepcionalmente, por causas xustificadas, e sempre logo de autorización do órgano competente, os cursos poderán rematar ata o 15 de decembro de 2013.

Artigo 28. Custos subvencionables

I. Custos directos da actividade formativa:

1. Docencia: as retribucións dos formadores internos e externos, entre as que se poden incluír salarios, seguros sociais, axudas de custo e gastos de locomoción e, en xeral, todos os custos imputables no exercicio das actividades de preparación, impartición, titoría e avaliación aos participantes das accións formativas.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por horas dedicadas á actividade a que se imputen.

Establécese un custo mínimo en concepto de docencia. O antedito estipúlase como mínimo no 35 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. En ningún caso este custo poderá ser superior ao prezo de mercado.

A xustificación dos pagamentos das retribucións aos docentes dos cursos deberá facerse, en todo caso, mediante apuntamento bancario.

Teranse en conta as seguintes indicacións:

1.A. Docente contratado por conta allea: consideraranse elixibles, por unha banda, os soldos e honorarios do profesorado e, por outra, os gastos de Seguridade Social, aceptándose en ambos os casos unica e exclusivamente o custo das horas lectivas correspondentes á acción formativa referida. Deberá achegarse:

a) Contrato laboral do docente.

b) Nóminas dos docentes como xustificante de gasto ou o certificado de haberes individual asinado polo representante legal e cos datos dos docentes.

c) Documentos da Seguridade Social (TC1 e TC2) incluíndo o selo de imputación. O custo da Seguridade Social tamén poderá ser reflectido no selo das nóminas ou certificados de haberes, sempre e cando no dito selo se detalle convenientemente qué porcentaxe se refire á Seguridade Social e qué porcentaxe se refire á retribución ao docente. Isto non exime da achega dos documentos da Seguridade Social.

1.B. Docente contratado por contrato mercantil: considerarase elixible unicamente o custo derivado dos seus honorarios, e non poderán imputarse custos por Seguridade Social. Deberá achegarse:

a) Contrato realizado co traballador.

b) Facturas emitidas relativas á acción formativa como xustificante de gasto, nas cales se inclúa a denominación da acción formativa, o número de horas impartidas, o custo por hora e o importe correspondente.

1.C. Contratación con empresas docentes. Deberá achegarse:

a) Tres ofertas, como mínimo, de diferentes provedores con carácter previo á contratación do servizo. A elección entre as ofertas presentadas, que deberá achegarse na xustificación, realizarase conforme criterios de eficiencia e economía. Deberase xustificar expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposición económica máis vantaxosa.

En ningún caso o custo desta contratación poderá ser superior ao valor do mercado.

b) Contrato realizado coa empresa docente, onde se detalle a acción formativa, período ou número de horas que se impartirán, persoal docente interveniente, custo da acción e forma de pagamento.

c) Facturas emitidas pola empresa docente como xustificante de gasto.

1.D. Docente que conste como socio da entidade: cando o beneficiario da subvención sexa persoa xurídica e o seu socio impute custos como docente, será necesario achegar:

a) Factura onde se reflicta a denominación da acción formativa, número de horas impartidas, custo por horas e importe que se percibirá.

b) Alta de socio no IAE.

c) Boletín de cotización ao réxime especial de traballadores autónomos (TC1/15) do período de execución formativa, non supoñendo este un custo elixible.

d) En caso de cotizar no réxime xeral da Seguridade Social, deberá presentar as nóminas compulsadas do período formativo e os documentos da Seguridade Social (TC1 e TC2) do antedito período.

1.E. Preparación e titorías: aceptaranse os custos de preparación, seguimento, control da actividade docente, avaliación da impartición e titorías imputadas polos docentes da actividade formativa e/ou persoal que realice estas funcións. Os criterios de xustificación deste punto seguirán as mesmas directrices establecidas para o persoal nos puntos anteriores, reflectindo de maneira separada nos xustificantes de gasto os custos derivados dos diferentes conceptos imputables. En ningún caso estes custos poderán superar o 20 % dos gastos xustificados nos puntos anteriores. Así mesmo, o persoal imputado nesta epígrafe non poderá ser imputado na epígrafe de persoal de apoio dos custos asociados.

2. Gastos de medios didácticos e/ou adquisición de materiais didácticos, así como os gastos en bens consumibles utilizados na realización das accións formativas, incluíndo o material de protección e seguridade.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo número de participantes no caso de uso individual dos equipamentos ou plataformas.

Consideraranse textos e materiais dun só uso polo/a alumno/a e os materiais de traballo funxibles utilizados durante as actividades de formación.

3. Os gastos de amortización de equipamentos didácticos e plataformas tecnolóxicas, aulas, talleres e demais superficies calculados con criterios de amortización aceptados nas normas de contabilidade. Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo número de participantes no caso de uso individual dos equipamentos ou plataformas.

As amortizacións rexeranse polos seguintes criterios:

1º. Amortización do mobiliario e material inventariable: poderá amortizarse durante os 5 anos sucesivos á súa adquisición. Para o cálculo do importe que se deba amortizar, dividirase o custo do ben entre 60 meses e o resultado multiplicarase polo número de meses que dure a acción formativa.

2º. Amortización de material informático e instrumentos de precisión e laboratorio: poderá realizarse durante os 3 anos sucesivos á súa adquisición. Para o cálculo do importe que se deba amortizar, dividirase o custo do ben entre 36 meses e o resultado multiplicarase polo número de meses que dure a acción.

3º. Para que se poidan aboar os gastos previstos no presente artigo, será imprescindible a posesión da correspondente factura orixinal de compra dos bens que se pretendan amortizar.

4º. Amortización de instalacións: enténdese por instalación o lugar onde se imparte o curso máis a porcentaxe dos elementos comúns.

Período de amortización: 20 anos. Non deben transcorrer máis de 20 anos desde a construción ou adquisición do elemento que se pretenda amortizar:

Deberanse xuntar á amortización:

– Copia do título de propiedade ou escritura de compra ou certificación da obra.

– Certificado do responsable do centro ou entidade de que a obra non se realizou con ningunha subvención de calquera Administración. No caso de que unha parte fose subvencionada, só se poderá solicitar a amortización da parte non subvencionada.

– Só serán amortizables:

- Os metros cadrados onde se imparta o curso.

- A porcentaxe de elementos comúns.

– Contía que se vai amortizar: a porcentaxe correspondente do importe da factura de construción do edificio ou instalación.

– Fórmula:

Porcentaxe utilizada do importe da compra ou do importe da obra/240 meses = custo mensual.

(custo mensual) × (número de meses de acción) = importe amortización

Non se amortizarán en ningún caso instalacións construídas ou adquiridas con anterioridade a 20 anos, contados desde a resolución de concesión do curso de que se trate.

5º. Os materiais didácticos de traballo susceptibles de usos continuados por diferentes grupos de alumnos/as poderán ser amortizados (a tres anos) sempre que non sexan entregados aos/as alumnos/as primeiros usuarios.

4. Os gastos de alugamento e arrendamento financeiro, excluídos os seus xuros, dos equipamentos didácticos e plataformas tecnolóxicas, así como das aulas, talleres e demais superficies utilizadas no desenvolvemento da formación.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e imputaranse polo período de duración da acción.

Os alugamentos rexeranse polos seguintes criterios:

– O importe dos gastos de alugamento de instalacións non poderá superar o 15 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. Para a xustificación deste concepto as entidades impartidoras deberán achegar fotocopias compulsadas das facturas ou dos recibos correspondentes. O cálculo do importe do alugamento dos locais realizarase segundo o número de meses de duración do curso e proporcionalmente á aula ou aulas utilizadas.

– Cando os gastos de alugamento se refiran a maquinaria necesaria para a impartición dos cursos, o seu importe non poderán superar o 15 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as. Non obstante, o órgano encargado da resolución dos cursos poderá autorizar excepcionalmente que se poida superar esa porcentaxe, tras a petición previa do centro ou entidade impartidora. Na solicitude deberá figurar unha memoria explicativa en que se faga constar os motivos alegados para solicitar esta excepcionalidade, acompañada de tres orzamentos de tres empresas diferentes.

– Terase en conta que a imputación de alugamentos entre os conceptos de instalacións e maquinaria non poderá superar o 20 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

5. Gastos de seguro de accidentes dos participantes e, de ser o caso, importe da póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización de actividades relacionadas co curso, incluídas as práticas. O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

– No caso de morte: 36.000 euros.

– No caso de invalidez permanente: 42.000 euros.

– Asistencia médico-farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

Estes gastos deberán presentarse desagregados por acción formativa e a súa imputación farase polo número de participantes.

6. Os gastos de publicidade para a organización e difusión das accións formativas.

Estes gastos deberán presentarse desagregados por acción formativa.

II. Custos asociados:

1. Custos de persoal de apoio: os custos de persoal de apoio tanto interno como externo e todos os necesarios para a xestión e execución da actividade formativa. O gasto xustificarase seguindo os criterios definidos para as retribucións de formadores externos e internos.

2. Gastos financeiros: os gastos financeiros directamente relacionados coa actividade subvencionada e que resulten indispensables para a súa axeitada preparación ou execución. Non serán subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.

Nesta epígrafe poderanse incluír os seguintes gastos:

a) Gastos de apertura dunha conta bancaria e o seu mantemento.

b) Gastos de asesoramento legal, notaría, asesoramento técnico ou financeiro que estean ligados á preparación e execución da actividade formativa. Para a xustificación dos anteditos gastos deberase achegar o contrato coa empresa asesora ou notario e as facturas ou documentos contables de valor probatorio correspondentes.

c) Aval bancario, para cuxa xustificación se deberán achegar os documentos de constitución do antedito aval ou contrato e as cotas deste.

3. Outros custos: luz, auga, calefacción, mensaxaría, correo, limpeza e vixilancia asociados á execución da actividade formativa.

No caso de que non se dispuxer dunha factura independente por tratarse de gastos compartidos con outras actividades, asignaranse a pro rrata de acordo cun método equitativo, debidamente xustificado, de maneira que poida ser verificado, tanto a porcentaxe de imputación como o método de cálculo, cando así se requira. Xustificarase o gasto mediante facturas ou documentos contables de valor probatorio.

De conformidade co artigo 29, número 9, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, o beneficiario deberá imputar estes custos á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda, de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

A suma dos custos asociados non poderá superar o 15 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

Nos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata en que houber subcontratación, a suma dos custos asociados non poderá superar o 10 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as, agás no suposto en que se imparta unha acción formativa do anexo IV, en que o límite será do 15 %.

III. Outros custos subvencionables:

Os custos de avaliación e control da calidade da formación, ata o 5 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

IV. En todo caso, os custos subvencionables deberán responder a custos reais, efectivamente realizados, pagados e xustificados mediante facturas ou documentos contables de valor probatorio equivalente. As facturas deberán conter unha descrición completa e detallada da operación realizada.

Os pagamentos poderanse realizar polos seguintes medios:

– Transferencia bancaria.

– Cheque nominativo co seu xustificante de movemento de fondos.

– Pagamentos en efectivo: condicións para a correcta acreditación do pagamento: debe presentar un recibo asinado e selado polo provedor en que estea suficientemente identificada a empresa que recibe o importe e no cal consten o número e a data de emisión do xustificante de pagamento, así como o nome e o NIF da persoa que o asina. No suposto de que o pagamento se acredite mediante recibín consignado no mesmo documento xustificativo do gasto, este deberá conter a sinatura lexible indicando a persoa que o asina, o seu NIF e o selo do provedor. A xustificación do pagamento mediante recibín do provedor só poderá aceptarse para gastos de escasa contía por importes inferiores a mil euros, segundo o establecido no artigo 42.3 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Os pagamentos a docentes deberanse facer obrigatoriamente por transferencia ou cheque.

V. Rastrexabilidade dos pagamentos: para aceptar os gastos como xustificados é necesario que se identifique claramente a correspondencia entre a factura/nómina e o xustificante de pagamento. A coincidencia de provedor e importe non é garantía suficiente de rastrexabilidade, sendo necesario que apareza especificado o número de factura no concepto do xustificante bancario. Se o xustificante inclúe o pagamento de varias facturas e non se especificaron todas no concepto de xustificante bancario, o antedito xustificante deberá ir acompañado do total das facturas que estean afectadas por este. Así mesmo, en ningún caso se darán por válidos os xustificantes de pagamento corrixidos con notas á man, rectificando calquera equivocación.

Artigo 29. Subcontratación

A execución das accións formativas reguladas na presente orde correspondentes ás vías de programación ordinaria e de convenios de colaboración será realizada directamente pola entidade beneficiaria. A contratación do persoal docente para a impartición da formación subvencionada por parte do beneficiario non se considerará subcontratación.

Artigo 30. Pagamento

Con carácter xeral, o aboamento da subvención farase efectivo da seguinte forma:

1. Ata o 25 por 100 do total do orzamento de gastos do curso, en concepto de anticipo, no momento en que a xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, ou a Dirección Xeral de Emprego e Formación, segundo proceda, reciban comunicación do centro ou entidade impartidora en que se notifique o inicio do dito curso. As entidades lucrativas deberán constituír garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca, segundo establece o artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Para o caso de que se subvencionen varios cursos a unha mesma entidade, poderanse aboar anticipos de ata o 25 % da subvención concedida, unha vez que o centro ou entidade acredite o inicio do primeiro dos cursos, sempre que se constitúa garantía a favor da Consellería de Traballo e Benestar (Xunta de Galicia), mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca.

3. Poderán acordarse pagamentos parciais á conta da liquidación definitiva a medida que o beneficiario xustifique os gastos ou pagamentos realizados. Estes pagamentos parciais só se poderán solicitar antes do 30 de setembro de 2013. Para a percepción dos pagamentos parciais as entidades beneficiarias da subvención estarán exentas da constitución de garantías.

4. A suma de todos os pagamentos parciais ou a suma dos pagamentos parciais e do anticipo, no caso de que se concedera, nunca serán superiores ao 80 % da porcentaxe subvencionada.

5. Unha vez rematadas todas as accións formativas e xustificados os gastos realmente efectuados en cada unha mediante certificación da persoa responsable do centro ou entidade por conceptos orzamentarios e remitida a documentación referida no artigo 25.3.e), aboarase o importe restante. A xustificación realizarase curso a curso dentro dos quince días seguintes ao da súa finalización.

Artigo 31. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento dos requisitos establecidos na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se establecesen na correspondente resolución de concesión ou, se é o caso, convenio ou acordo de colaboración, dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. A gradación dos posibles incumprimentos a que se fai referencia no número anterior determinarase de acordo cos seguintes criterios:

a) No suposto de incumprimento total:

O incumprimento total dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga de xustificación desta dará lugar ao reintegro do 100 % da subvención concedida. Igualmente considerarase que concorre o incumprimento total se a realización da actividade subvencionada non acada o 35 % dos seus obxectivos, medidos co indicador de número de horas de formación multiplicado por número de alumnos/as formados.

b) No suposto de incumprimento parcial:

O incumprimento parcial dos fins para os cales se concedeu a subvención ou da obriga de xustificación desta dará lugar ao reintegro parcial da subvención concedida. Cando a execución do indicador mencionado no parágrafo anterior estea comprendida entre o 35 % e o 100 % da subvención concedida, minorarase na porcentaxe que se deixase de cumprir, sempre que os gastos fosen debidamente xustificados.

Artigo 32. Infraccións e sancións

A obriga de reintegro establecida no artigo 31 entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, de concorreren as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e comportarán as sancións que en cada caso correspondan de acordo co previsto na antedita lei.

Artigo 33. Devolución voluntaria das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta 2080 0300 47 3110063172 en concepto de devolución voluntaria da subvención.

2. O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte do beneficiario.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizada, en que conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

TÍTULO III
Normas relativas ás vías de programación

CAPÍTULO I
Das accións formativas

Artigo 34. Accións formativas

1. O obxectivo prioritario das accións formativas reguladas na presente orde é a inserción e reinserción laboral das persoas traballadoras desempregadas naqueles empregos que require o sistema produtivo.

2. As accións formativas estarán constituídas polas especialidades formativas e polo/s módulo/s transversais.

Artigo 35. Persoas destinatarias da formación

1. As accións formativas irán dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso. Se durante o desenvolvemento dun curso algún alumno/a é contratado, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que haxa total compatibilidade entre o horario formativo e o laboral.

2. Terán preferencia para a participación nos cursos as persoas desempregadas de longa duración, as mulleres, especialmente aquelas que sufran violencia de xénero, persoas desempregadas con baixa cualificación, persoas discapacitadas, emigrantes retornados, persoas en risco de exclusión social e persoas desempregadas que estean nun itinerario personalizado. Para estes efectos enténdese por persoas en risco de exclusión as persoas desempregadas nas cales concorra algún dos factores ou situacións enumeradas no artigo 2 do Decreto 156/2007, do 19 de xullo, sempre que tal situación a certifiquen os servizos sociais públicos correspondentes.

3. Poderán participar, así mesmo, ata un 25 % de persoas traballadoras ocupadas en cada unha das accións.

4. Os traballadores ocupados que queiran participar nas accións formativas deberán solicitalo ante as entidades e centros de formación que impartan as anteditas accións.

Artigo 36. Selección do alumnado

1. Os/as alumnos/as que asistan aos cursos de formación profesional para o emprego, tanto de programación ordinaria como con compromiso de contratación inmediata, deberán ser seleccionados a través do seguinte procedemento:

a) Con 15 días hábiles de antelación á realización da proba de selección, as entidades beneficiarias solicitaranlle directamente á oficina de emprego que corresponda, mediante o impreso normalizado establecido para o efecto, unha lista de persoas desempregadas que se adecuen ao perfil requirido para a realización de cada curso, en función dos requisitos de acceso do/a alumno/a ao curso especificados no certificado de profesionalidade ou ben no programa do curso aprobado polo Consello Xeral da Formación Profesional ou, nos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata, no programa aprobado pola xefatura territorial da Consellería de Traballo e Benestar, de ser o caso.

b) A oficina de emprego, mediante sondaxe entre as persoas demandantes de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego, seleccionará dúas persoas por praza vacante en cada curso e convocará, mediante carta certificada ou telegrama con xustificante de recepción, as persoas demandantes preseleccionadas para que asistan á proba de selección que deberá realizar o centro ou entidade de formación. Esta proba de selección deberá ser visada previamente pola oficina de emprego. O centro ou entidade de formación non debe predeterminar o colectivo a que vai dirixido o curso; limitarase a identificar os requisitos de acceso do alumnado.

c) Remitida a lista ao centro ou entidade solicitante, esta procederá á selección dos/as alumnos/as preseleccionados mediante a realización das probas que estime pertinentes, de conformidade cos criterios predeterminados na solicitude, que deberán poñerse en coñecemento dos/as candidatos/as antes da súa realización. Tamén poderán participar nas ditas probas aquelas persoas traballadoras ocupadas que solicitasen a súa participación na acción formativa ante a entidade. Da selección levantarase a correspondente acta no modelo normalizado establecido para o efecto. Exceptúanse da realización desta proba aquelas persoas candidatas que os servizos de orientación determinen como asinantes dun itinerario personalizado de inserción que inclúa a especialidade formativa obxecto da proba, persoas candidatas que serán seleccionados directamente, agás en dous supostos:

– No caso dos compromisos de contratación, en que estas persoas candidatas tamén deberán realizar a proba.

– No suposto de que entre as persoas candidatas figuren máis de quince que os servizos de orientación determinen como asinantes dun itinerario personalizado de inserción que inclúa a especialidade formativa obxecto do curso, haberá que seleccionar os participantes do curso de entre elas, logo da realización da correspondente proba entre todas as persoas candidatas.

Na realización das probas poderá estar presente un representante da Consellería de Traballo e Benestar.

A acta de selección, cuberta en todas as epígrafes do modelo normalizado, remitirase á oficina de emprego, xunto coa documentación que acredite o cumprimento dos criterios de acceso para os supostos de especialidades correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3; non será posible iniciar o curso ata que a antedita oficina dea o visto e prace á selección realizada.

d) As persoas demandantes propostas pola oficina de emprego só poderán ser rexeitadas para a realización do curso cando concorran causas que así o determinen e sexan fidedignamente xustificadas polo centro ou entidade e neste sentido aprecie a oficina de emprego propoñente. Se se detecta o inicio dun curso sen que a selección do alumnado fose autorizada pola oficina de emprego, este será cancelado.

e) No caso de que transcorran 15 días desde a petición de candidatos/as por parte do centro ou entidade de formación e a oficina de emprego non remitise demandantes, ou os enviados fosen insuficientes e non se cubrisen as prazas con persoas ocupadas, sempre co límite do 25 % de participación de persoas traballadoras ocupadas, deberase realizar a correspondente convocatoria pública mediante anuncio nun dos xornais de maior tiraxe da provincia. Estes anuncios deberán cumprir cos seguintes requisitos:

i. Todas as convocatorias públicas para a selección de alumnos que se fagan mediante anuncio en prensa deberán publicarse en domingo. Excepcionalmente, estes anuncios poderán publicarse en día distinto a domingo, logo de autorización da Dirección Xeral de Emprego e Formación ou da correspondente xefatura territorial, segundo proceda.

ii. Os anuncios cubriranse en modelo normalizado, en que necesariamente deberá facerse constar o financiamento da acción por parte da Dirección Xeral de Emprego e Formación da Consellería de Traballo e Benestar e do Fondo Social Europeo, e deberán figurar neles os logotipos de ambos os organismos. Especificarase claramente, como mínimo, a institución ou centro ofertante, as vacantes existentes, o curso de que se trata, o perfil requirido do alumnado, o enderezo e teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data.

iii. O custo dos anuncios que non se adapten aos requisitos establecidos nesta orde, ou a calquera outro que puidese establecer a Dirección Xeral de Emprego e Formación, non será aboado con cargo ás axudas previstas.

iv. Todos os anuncios deberán ser visados e autorizados pola oficina de emprego correspondente. Calquera excepción a esta norma deberá ser autorizada polo órgano competente en cada caso.

f) Da selección daráselle conta á oficina de emprego encargada da preselección dos/as alumnos/as.

g) Cada nova alta ou baixa de alumnos que se produza no curso deberá ser comunicada á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que se produza.

h) Aqueles alumnos que realizasen un curso e teñan dereito a diploma non poderán volver realizar outro curso da mesma especialidade. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dados de baixa.

2. O número máximo de alumnos/as participantes en cada curso será de 15, e non poderá iniciarse a acción formativa se non se reúne un mínimo de 10 alumnos presentes o primeiro día.

No suposto de que o curso se inicie con 10 ou máis alumnos e menos de 15, deberá completarse tal número dentro do primeiro cuarto deste; no caso contrario, deduciranse do cómputo da subvención os/as alumnos/as que falten para completalo, de conformidade co disposto no artigo 26.4. Considerarase como número mínimo o número máis alto de alumnos/as asistentes acadado nos tres primeiros días do curso.

3. Se non se incorporan os/as alumnos/as seleccionados ou se producen baixas dentro do primeiro cuarto do curso, poderán substituírse por novos/as alumnos/as, sempre que a xuízo dos responsables do centro ou entidade de formación as persoas que se incorporen poidan seguir as clases con aproveitamento, unha vez superadas as probas de nivel correspondente, e non dificulten a aprendizaxe do grupo inicial.

Se se trata de accións formativas vinculadas a certificados de profesionalidade, unicamente se poderá incorporar alumnado durante os primeiros 5 días lectivos dende o inicio da acción formativa, sempre que non se superase o primeiro cuarto. Superados os primeiros cinco días, só poderán incorporarse ao curso aqueles alumnos/as que teñan pendentes un ou varios módulos formativos para finalizar a súa formación. A súa incorporación só podera realizarse dentro dos cinco primeiros días do módulo/s formativo/s que teña pendente/s, sempre que non se superase o primeiro cuarto deste módulo. A persoa responsable da súa impartición deberá comprobar, mediante as probas e/ou a xustificación documental pertinente, o nivel do/a alumno/a.

4. Os cursos en que, malia se intentar completar o número de alumnos/as, diminúa o número de participantes ata unha cantidade inferior ao 50 por 100 do número programado, agás que as baixas se produzan por colocación dos/as alumnos/as, poderán ser cancelados polo órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar. No caso de cancelación, a entidade terá dereito a unha indemnización, calculada de acordo co principio de proporcionalidade, que será proposta pola comisión de valoración prevista no artigo 5 desta orde e aprobada pola/o director/a xeral de Emprego e Formación ou, de ser o caso, polo respectivo xefe/a territorial por delegación do/a conselleiro/a.

5. Excepcionalmente, o centro ou entidade poderá solicitar á Dirección Xeral de Emprego e Formación a autorización para a selección directa dos/as alumnos/as, con base nas peculiaridades dos colectivos a que se dirixe a acción formativa.

Artigo 37. Calidade, avaliación, seguimento e control dos cursos

1. Os centros e entidades deberán realizar unha avaliación e control de calidade da formación que executen. Deberán destinar a esa finalidade ata un 5 % do custo subvencionado para a impartición da acción formativa, excluídas as axudas aos alumnos/as.

2. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, a Dirección Xeral de Emprego e Formación e as xefaturas territoriais aplicarán un sistema de seguimento e control propio.

3. Os centros e entidades impartidoras deberán remitir á Dirección Xeral de Emprego e Formación ou ás xefaturas territoriais correspondentes, segundo proceda, xunto co resto da documentación exixida nesta orde, a folla de control de asistencia debidamente asinada polos técnicos de seguimento que visiten o curso. No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder dos técnicos coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

Para os cursos de novos certificados de profesionalidade, remitirán a acta de avaliación cos resultados obtidos polos alumnos/as, indicando se adquiriron ou non as capacidades en cada módulo formativo, no prazo máximo de 3 meses, segundo o establecido no artigo 14 do Real decreto 34/2008, que regula os certificados de profesionalidade.

Artigo 38. Especialidades formativas

1. Os cursos serán de carácter presencial e a súa duración e horario non se poderá modificar respecto do solicitado no anexo II, salvo autorización expresa do director/a xeral de Emprego e Formación, ou xefe/a territorial, de ser o caso.

2. As especialidades formativas poderán programarse ben completas, ben por módulos formativos no caso de especialidades incluídas polo Servizo Público de Emprego Estatal na programación modular. Nas especialidades formativas que dean lugar á obtención de novos certificados de profesionalidade, cando se programen todos os módulos dun certificado deberase incluír obrigatoriamente o módulo de prácticas non laborais en empresas, e non se poderá impartir o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas se non vai asociado a algún outro módulo formativo do curso.

3. Con carácter xeral, todas as especialidades formativas que se impartan dentro da programación de formación para o emprego deberán estar incluídas no ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal e comprenderán as especificacións técnico-docentes e o contido formativo axeitado, de acordo co nivel e o grao de dificultade establecido.

4. Con carácter excepcional, a Dirección Xeral de Emprego e Formación poderá autorizar a impartición, como proxectos experimentais ou innovadores, de especialidades formativas que non estean incluídas no ficheiro sinalado no punto anterior, así como dos módulos formativos asociados ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

5. O programa que se impartirá en cada curso será o previamente incluído no ficheiro de especialidades formativas do Servizo Público de Emprego Estatal, salvo nos proxectos formativos con compromiso de contratación, nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade e nas accións formativas experimentais e innovadoras, cando sexan expresamente autorizados.

Artigo 39. Módulos transversais

1. En todos os cursos subvencionados ao abeiro da presente orde será obrigatoria a impartición do módulo transversal «Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero» (FCOO03), de dez horas de duración.

Ademais, para dar cumprimento ao establecido no artigo 33 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade de mulleres de Galicia, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de tres horas nos cursos de duración menor ou igual a cincuenta horas (FCOXXX01) e de oito horas nos cursos de duración superior a cincuenta horas (FCOXXX05).

2. Así mesmo, será obrigatorio o Curso básico de prevención de riscos laborais nas especialidades formativas das familias profesionais ART, ELE, ENA, EOC, FME, IEX, IMA e MAM que figuran na páxina web da Consellería de Traballo e Benestar http://traballo.xunta.es/descargas/afd2010-prevencion.pdf, xunto co contido do módulo e o procedemento que deben seguir os centros e entidades para homologarse e poder impartir esta formación, que será optativo para as restantes familias.

3. Excepcionalmente, ademais dos módulos transversais sinalados no parágrafo primeiro, os centros e entidades, excepto os sinalados no parágrafo anterior que teñan que impartir obrigatoriamente o curso básico de prevención de riscos, poderán solicitar a impartición dun módulo de formación complementaria de entre os que se sinalan a continuación, sempre que a súa impartición estea xustificada polo contido da especialidade formativa solicitada. A súa impartición será autorizada ou denegada na resolución de concesión da subvención:

Código

Denominación

Horas

FCOXXX02

Creación de empresas

20

FCOI01

Alfabetización informática: internet

10

FCOI02

Alfabetización informática: informática e internet

25

FCOM01

Manipulador de alimentos

10

FCOA03

Medio ambiente en agricultura

25

FCOXXX03

Habilidades comunicativas en galego para o mundo laboral

20

FCOXXX04

Básico de prevención en riscos laborais

60

4. Os centros e entidades, no momento de solicitar os cursos, deberán indicar no anexo II desta orde os módulos transversais que desexan impartir.

5. A valoración económica dos módulos transversais será a mesma dos módulos do curso de formación en que se inclúan.

6. Nos proxectos formativos con compromiso de contratación inmediata só será obrigatoria a impartición dos módulos previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo.

7. Os/as alumnos/as que, segundo conste na aplicación infórmatica SIFO, teñan xa cursado algún módulo transversal da Dirección Xeral de Emprego e Formación, non poderán volver realizalo.

No suposto de que non figure recollida na aplicación informática SIFO a súa realización, poderán non realizalo, sempre e cando o xustifiquen documentalmente.

8. Os/as alumnos/as que acrediten documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de prevención de riscos laborais de 60 horas, do diploma de técnico intermedio ou superior de riscos laborais, estarán exentos da realización do módulo transversal de prevención de riscos laborais.

9. Os/as alumnos/as que acrediten documentalmente estar en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de igualdade de duración igual ou superior a 8 horas estarán exentos da realización do módulo transversal de formación para a igualdade.

CAPÍTULO II
Das axudas dos/as alumnos/as

Artigo 40. Axudas para o alumnado desempregado

1. Para ter dereito a calquera das bolsas e axudas reguladas neste artigo será requisito imprescindible que o curso teña unha duración igual ou superior a catro horas diarias e vinte semanais.

2. Terán dereito ás axudas os/as alumnos/as que teñan a condición de desempregados, inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na data de inicio do curso.

No suposto de que a situación de desemprego teña lugar con posterioridade ao inicio do curso, terán dereito a percibir as axudas a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

No suposto de que o/a alumno/a desempregado/a adquira a condición de ocupado/a durante a realización do curso, deixará de percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar esta situación.

3. O prazo para a solicitude de bolsas será de dez días naturais desde a incorporación do/a alumno/a á acción formativa ou desde que teña lugar a nova situación que dea dereito a ela. A non formalización en tempo e forma desta solicitude dará lugar á perda do dereito á axuda.

4. As axudas reguladas no presente artigo son todas compatibles entre si, agás a de transporte público coa de transporte privado e a de transporte privado con aloxamento e manutención.

5. Os/as alumnos/as terán dereito a percibir as seguintes bolsas e axudas:

5.1. Poderán percibir unha bolsa consistente no 75 % do importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) diario por día de asistencia os/as alumnos/as con discapacidade e aqueles demandantes que participen nunha acción formativa vinculada á realización de actividades de mellora da empregabilidade incluídas no seu itinerario de inserción, sempre que non se negasen a participar en actividades incluídas no seu IPI, segundo certificación da oficina de emprego.

Só poderá cobrarse unha axuda por este concepto, con independencia de que o/a alumno/a pertenza aos dous colectivos.

No suposto de que o recoñecemento da discapacidade teña lugar con posterioridade ao inicio da acción formativa, terán dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar este recoñecemento, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo de dez días naturais desde que ese recoñecemento tivo lugar.

Para ter dereito a esta bolsa, os/as alumnos/as deberán acreditar documentalmente que carecen de rendas de calquera clase iguais ou superiores ao 75 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen sexa inferior ao 75 % do IPREM.

Entenderase por unidade familiar: en caso de matrimonio, o pai, a nai e os fillos menores de 18 anos, con excepción dos que con consentimento dos seus pais vivan independentes deles, ou os maiores incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada. En defecto de matrimonio ou en supostos de separación legal, o pai ou nai e a totalidade dos fillos que convivan con un ou outro e reúnan os requisitos sinalados no parágrafo anterior. Deberá achegarse certificado de convivencia ou, no seu defecto, de empadroamento e copia do libro de familia. Para os estranxeiros que non teñan libro de familia, calquera documentación que acredite de forma suficiente o parentesco.

As rendas calcularanse tendo en conta o seguinte:

Para as persoas traballadoras por conta allea:

– Tomaranse os ingresos brutos do mes anterior ao inicio do curso ou do mes anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso.

– As pagas extraordinarias rateranse mensualmente.

– As horas extraordinarias correspondentes a ese mes computaranse na súa totalidade.

– As axudas de custo non se terán en conta (agás naqueles casos en que o seu volume e periodicidade mostren que se trate dunha forma habitual de pagamento dunha parte do salario).

Para as persoas autónomas:

– Tomaranse os ingresos netos do trimestre anterior ao inicio do curso ou do trimestre anterior a aquel en que se produza o feito causante que dea dereito á axuda, segundo o caso.

– Ratearase o importe mensualmente, para obter as rendas mensuais.

Para estes efectos, computarase como renda o importe dos salarios sociais, as rendas mínimas de inserción ou as axudas análogas de asistencia social concedidas pola comunidade autónoma, así como o importe das prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal. Tamén terán a consideración de renda os ingresos correspondentes a rendementos patrimoniais, pensións e calquera outro tipo de ingresos percibidos.

A variación de rendas non se considerará circunstancia sobrevida para os efectos de xerar dereito á percepción das axudas.

5.2. Axudas de transporte, manuntención e aloxamento:

a) Axuda de transporte: 7 euros por alumno/día de asistencia para aqueles alumnos/as que utilicen a rede de transportes públicos para asistir á formación.

b) No caso de que a distancia entre o domicilio do alumno/a, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición dos cursos sexa como mínimo de 50 quilómetros, e sempre que a especialidade formativa se imparta nun centro propio da Consellería de Traballo e Benestar, os/as alumnos/as, cando non exista medio de transporte público entre o seu domicilio e o do centro ou este transporte non teña un horario regular que permita compatibilizalo co da acción formativa, poderán ter dereito á axuda en concepto de transporte en vehículo propio, logo de autorización do/a directora/a xeral de Emprego e Formación ou do/a correspondente xefe/a territorial. En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberá ser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior. A axuda de transporte en vehículo propio terá unha contía máxima por día de asistencia de 0,10 euros por quilómetro.

Esta axuda será incompatible coa de aloxamento e manutención e coa de transporte regulada no parágrafo anterior.

c) Axuda de aloxamento e manutención cando a distancia entre o seu domicilio, considerado este o que figure como domicilio de intermediación na súa demanda de emprego, e o lugar de impartición sexa, como mínimo, de 50 quilómetros. En casos excepcionais, debido a problemas das comunicacións, circunstancia que deberá ser previamente valorada e autorizada polo órgano competente en cada caso, poderá concederse esta axuda aínda que a distancia sexa inferior.

Ademais da duración do curso e da distancia, para percibir a axuda de aloxamento e manutención deberán cumprirse os seguintes requisitos:

– Que a asistencia ao curso implique que o/a alumno/a deba aloxarse no lugar de impartición. O gasto real de aloxamento xustificarase por medio do contrato de arrendamento ou factura de hospedaxe.

– Que a especialidade formativa se imparta nos centros pertencentes á Consellería de Traballo e Benestar.

A axuda de aloxamento e manuntención aboarase por mes natural, e a súa contía será o importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) fixado para o ano 2013, rateándose a parte correspondente aos meses de inicio e finalización cando non sexan completos.

5.3. Axudas á conciliación: as axudas previstas neste parágrafo teñen por obxecto permitir ás persoas desempregadas conciliar a súa asistencia á formación co coidado de fillos/as menores de 6 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao, sempre que ao inicio da acción formativa ou no momento en que teña lugar o feito causante que dea dereito á axuda cumpran os requisitos seguintes:

– Non ter rexeitado ofertas de traballo axeitadas nin terse negado a participar en actividades de promoción, formación ou reconversión profesional nos tres meses anteriores ao inicio da acción formativa.

– Acreditar documentalmente que se carece de rendas de calquera clase superiores ao 75 % do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM). Entenderase cumprido este requisito sempre que a suma das rendas de todos os integrantes da unidade familiar, incluído o solicitante, dividida polo número de membros que a compoñen, non supere o 75 % do IPREM.

No relativo á determinación da unidade familiar e das rendas, terase en conta o disposto no punto 5.1 do presente artigo.

No suposto de que o suxeito causante da axuda sexa un familiar ata segundo grao, este entenderase incluído na unidade familiar para o cómputo de rendas.

No suposto de que o/a fillo/a naza ou se acredite a dependencia con posterioridade ao inicio da acción formativa, terán dereito a percibir a axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que teña lugar o feito causante, tendo que realizar a solicitude da axuda no prazo de dez días naturais desde que ese feito tivo lugar.

No suposto de desaparición do feito causante, perderán o dereito á percepción da axuda a partir do primeiro día do mes seguinte a aquel en que esta teña lugar.

A dependencia acreditarase a través de certificado da dependencia emitido polo órgano competente da Xunta de Galicia ou por resolución xudicial.

A contía da axuda á conciliación será do 75 % do importe do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) diario por día de asistencia.

5.4. Axudas para mulleres vítimas de violencia de xénero.

Durante o tempo de participación nunha acción formativa, as mulleres vítimas de violencia de xénero terán dereito a percibir unha bolsa de 10 euros por día de asistencia.

Esta axuda deberá ser solicitada directamente pola alumna na oficina de emprego que lle corresponda. No caso das mulleres vítimas de violencia de xénero que solicitasen confidencialidade dos seus datos, a axuda deberá solicitarse a través do seu titor.

A axuda para as mulleres vítimas de violencia de xénero será compatible co resto das axudas ao alumnado previstas nesta orde.

Para aquelas axudas en que se establezan límites de rendas da unidade familiar para a súa percepción, quedan excluídos do cómputo das rendas os ingresos do agresor.

Artigo 41. Dereitos e deberes dos alumnos e das alumnas

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado das accións formativas derivadas desta orde.

2. Dentro da programación de formación profesional para o emprego da Consellería de Traballo e Benestar, o alumnado que resulte seleccionado para un curso non poderá asistir en ningún caso a outro simultaneamente. Tampouco poderá causar baixa nun curso para acceder a outro, salvo autorización expresa do director/a xeral de Emprego e Formación ou do respectivo/a xefe/a territorial, por causas excepcionais debidamente xustificadas.

3. Terán a obriga de asistir e de seguir con aproveitamento os cursos e de facilitar a documentación que lles sexa solicitada polo centro ou entidade impartidora, segundo o artigo 25, dentro dos 10 primeiros días lectivos.

4. Nos cursos de especialidades formativas correspondentes a novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, terán a obriga de presentar copia da documentación acreditativa dos requisitos de acceso para poder participar no curso. De ser o caso, tamén deben presentar a documentación acreditativa para a exención do módulo de prácticas profesionais non laborais.

5. Será causa de exclusión incorrer en máis de dúas faltas de asistencia non xustificadas nun mes ou non seguir o curso con aproveitamento segundo criterio do seu responsable.

A xustificación das faltas deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo da non asistencia. Os/as alumnos/as disporán dun prazo de 5 días hábiles para presentar no centro colaborador os xustificantes das súas faltas de asistencia. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar. As faltas de asistencia por actividade laboral, cun máximo de cinco ao mes, xustificaranse cunha copia do contrato de traballo.

Igualmente será causa de exclusión incorrer en cinco incumprimentos horarios nun mes, sen xustificación. Enténdese por incumprimento horario tanto o atraso na hora de entrada como o adianto na saída ou as ausencias durante parte das horas lectivas.

Mediante resolución do/a director/a xeral de Emprego e Formación ou do xefe/a territorial correspondente, segundo proceda, os/as alumnos/as, logo de audiencia, poderán ser excluídos das accións formativas, por petición das entidades de formación, cando non sigan con suficiente aproveitamento a acción formativa ou dificulten o seu normal desenvolvemento. Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer recurso de alzada.

6. Os/as alumnos/as deberán acudir á súa oficina de emprego, unha vez rematado o curso, para cancelar a suspensión da demanda.

7. Os/as alumnos/as deberán comunicar calquera cambio que afecte as circunstancias que deron lugar ao recoñecemento das distintas axudas reguladas no artigo 40.

8. Nas accións formativas de especialidades vencelladas a novos certificados de profesionalidade, os/as alumnos/as que teñan xa cursado con aproveitamento algún módulo formativo dos que integran a especialidade que estean cursando non poderán volver realizalo, sempre que esa formación sexa acreditable para os efectos da obtención dos certificados de profesionalidade.

Artigo 42. Diplomas

1. Cursos non modulados.

Os/as alumnos/as que rematen os cursos con aproveitamento, sempre que asistisen como mínimo ao 75 % da especialidade formativa, recibirán un diploma oficial, no modelo que se elaborará na Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os/as alumnos/as que causen baixa no curso por colocación, cando o docente coide que teñen os coñecementos equivalentes ao nivel do curso e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das horas lectivas.

2. Cursos modulados.

Os/as alumnos/as que rematen con aproveitamento un ou varios módulos formativos dun curso, independentemente de que se programase a especialidade completa ou modularmente, e sempre que asistan como mínimo ao 75 % das súas horas lectivas, recibirán un diploma oficial acreditativo desta circunstancia, que será elaborado pola Dirección Xeral de Emprego e Formación.

Así mesmo, terán dereito ao diploma os/as alumnos/as que causen baixa no curso por colocación, cando o docente coide que teñen os coñecementos e capacidades correspondentes ao nivel de cada módulo formativo e asistisen, como mínimo, ao 75 por 100 das súas horas lectivas. No caso dos novos certificados de profesionalidade tamén terán que ter superado coa cualificación de apto a avaliación continuada do módulo formativo realizada polo docente.

3. Nos dous casos anteriores, os/as alumnos/as que non teñan dereito a diploma poderán recibir, se o solicitan, unha certificación polas horas e/ou módulos a que asistisen.

4. Dentro do programa do curso, que debe figurar na parte posterior do diploma, figurarán separadamente do resto do programa os módulos de formación complementaria impartidos pola entidade en cada curso, así como a súa duración e horas, no caso de que o/a alumno/a teña a obriga de facer estes módulos.

CAPÍTULO III
Das prácticas non laborais

Artigo 43. Prácticas en empresas

No cursos de formación profesional para o emprego poderán desenvolverse dous tipos de prácticas en empresas: as que están incluídas no programa formativo do curso e aquelas que teñen lugar a maiores das súas horas lectivas.

A. Prácticas incluídas no programa formativo do curso.

1. Esta modalidade poderá desenvolverse, de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración, en empresas ou en entidades públicas. Poderanse realizar en calquera especialidade e a súa externalización terá carácter voluntario para os centros e entidades impartidoras e obrigatorio para os/as alumnos/as, no caso de que o centro opte pola súa realización. No suposto do módulo de prácticas profesionais non laborais correspondentes aos novos certificados de profesionalidade, será obrigatoria a impartición en empresas. Os gastos que deriven da súa realización deberán imputarse ao orzamento do curso en que están incluídas.

O procedemento que se seguirá para a súa xestión é o seguinte:

Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, o centro impartidor presentará a correspondente comunicación á xefatura territorial correspondente da Consellería de Traballo e Benestar e/ou á Dirección Xeral de Emprego e Formación, debendo xuntar a seguinte documentación:

– Convenio asinado entre o centro impartidor e a/s empresa/s ou organismo público onde se realizarán ou, no seu defecto, documento acreditativo do responsable da empresa ou organismo público en que se faga constar a súa autorización para realizalas.

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes dos/as alumnos/as que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte do centro ou entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas.

– Licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas, no caso de centros públicos.

– Xustificación de que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

2. As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da especialidade da cal se van realizar as prácticas.

3. Os centros e entidades deberán imputar os gastos por este concepto como custos directos.

4. Os/as alumnos/as terán dereito exclusivamente á percepción das axudas ou bolsas que, de ser o caso, lles correspondan.

5. A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo, e non poderán rematar con posterioridade á finalización do curso.

6. A impartición do módulo de prácticas profesionais non laborais correspondentes aos novos certificados de profesionalidade axustarase aos requisitos antes mencionados e ao estipulado no real decreto regulador de cada certificado de profesionalidade.

B. Prácticas a maiores das horas lectivas do curso.

Poderán realizarse en calquera especialidade e terán carácter voluntario tanto para os centros e entidades impartidoras como para os/as alumnos/as.

Terán que ter unha duración mínima do 5 % e máxima do 20 % das horas totais da especialidade formativa, cun máximo de 180 horas.

No caso de realización, os centros e entidades interesadas deberán facer constar esta circunstancia na solicitude de programación de cursos,segundo o anexo V.

Deberán ter unha duración mínima de catro horas diarias, salvo que se compatibilicen, segundo o disposto no punto 3 da presente epígrafe, coa impartición do curso. Neste suposto a duración máxima será de tres horas diarias.

O procedemento que se seguirá para a súa xestión é o seguinte:

1. O centro ou entidade impartidora deberá presentar, con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, unha comunicación ao órgano competente da Consellería de Traballo e Benestar, e xuntar a seguinte documentación:

– Convenio asinado entre o centro ou entidade impartidora e a/s empresa/s ou organismo público onde se realizarán ou, no seu defecto, documento acreditativo do responsable da empresa ou organismo público en que se faga constar a súa autorización para realizalas.

– Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

– Datas, lugar de realización, horario e duración.

– Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes dos/as alumnos/as que cubra os riscos do curso. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

– Documento que acredite a contratación por parte do centro ou entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas.

– Licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, no seu defecto, declaración responsable do seu representante legal en que se faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas, no caso de centros públicos.

– Xustificación de que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

2. Durante o período das prácticas os/as alumnos/as terán dereito á percepción das mesmas axudas que percibisen durante a formación teórica, sempre que manteñan as condicións que deron dereito a elas. Só se terá dereito á percepción das axudas por este concepto cando se realicen un mínimo de catro horas diarias de prácticas.

3. As prácticas terán lugar unha vez finalizado o curso. Deberán iniciarse antes do transcurso dun mes desde a finalización do curso, e deberán estar rematadas en todo caso antes do 30 de novembro de 2013. Non obstante, permitirase a compatibilidade destas prácticas coa impartición do curso cando se dean as dúas circunstancias seguintes: que a data de remate do curso teña lugar a partir do 1 de outubro e que estea realizada polo menos a metade das horas lectivas do curso.

C. Disposicións comúns ás dúas modalidades de prácticas.

1. Antes do comezo das prácticas a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de traballo unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, e o nome/s da/s empresa/as en que realizarán as prácticas, localidades, datas e horario de realización.

2. As empresas en que se realicen as prácticas comunicarán aos representantes legais dos traballadores na empresa unha relación dos/as alumnos/as que van realizar as prácticas, as datas e o horario de realización.

3. As prácticas que realicen os/as alumnos/as de formación profesional para o emprego non suporán en ningún caso a existencia de relación laboral entre os/as alumnos/as e as empresas ou organismos da Administración.

4. Unha vez comunicadas as prácticas, os centros e entidades deberán comunicar ao órgano competente calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento.

5. Nas accións formativas de especialidades vinculadas á obtención de novos certificados de profesionalidade, o/a alumno/a só poderá realizar o modulo de prácticas cando superase a formación teórica da acción formativa con avaliación positiva e asistise, como mínimo, ao 75 % das horas lectivas de cada módulo.

Disposición adicional primeira

A realización das accións de formación previstas nesta orde e a conseguinte concesión de subvencións estará condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos programas 11.03.323A.440.0 (100.000 euros), 11.03.323A.460.1 (8.000.000 euros) 11.03.323A.471.0 (14.759.450 euros), 11.03.323A.481.0 (13.500.000 euros), dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2013.

Disposición adicional segunda

Non se autorizarán cambios de titularidade de centros e entidades no tempo que transcorra entre a presentación de solicitude da subvención e a finalización dos cursos subvencionados.

Disposición adicional terceira

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Disposición adicional cuarta

Poderán ditarse resolucións complementarias cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, de incrementos das cantidades asignadas á Comunidade Autónoma pola Administración do Estado, ou doutros remanentes dos módulos. Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións/acreditacións distintas das tidas en conta para a resolución inicial.

Disposición adicional quinta

Apróbase a delegación de atribucións do/a conselleiro/a de Traballo e Benestar no director/a xeral de Emprego e Formación para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento das subvencións reguladas nesta orde, así como para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro, ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde, e nos xefes/as territoriais provinciais da Consellería de Traballo e Benestar, no ámbito das súas respectivas competencias, para resolver a concesión, denegación, modificación, reintegro ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

Disposición adicional sexta

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, así como a súa normativa de desenvolvemento e, de ser o caso, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o resto da normativa que lle sexa de aplicación.

Disposición derradeira primeira

Autorízase o/a director/a xeral de Emprego e Formación para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2012

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar

anexo iv

Comarca: A Barcala

Concellos: Baña (A) e Negreira

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGN0108

Financiamento de empresas

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

Comarca: A Coruña

Concellos: Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Coruña (A), Culleredo, Oleiros e Sada

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCL50

Escaiolista

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e tig

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura mig/mag

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0209

Sumillería

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0209

Sistemas microinformáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

INAF0108

Panadaría e bolaría

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0208

Transporte sanitario

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

Comarca: Arzúa

Concellos: Arzúa, Boimorto, Pino (O) e Touro

Especialidade

COMV0108

Actividades de venda

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Barbanza

Concellos: Boiro, Pobra do Caramiñal (A), Rianxo e Ribeira

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGN0108

Financiamento de empresas

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCE0109

Información xuvenil

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Bergantiños

Concellos: Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, Laracha (A), Laxe, Malpica de Bergantiños e Ponteceso

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

HOTR0408

Cociña

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Betanzos

Concellos: Aranga, Betanzos, Cesuras, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Oza dos Ríos, Paderne, Vilarmaior e Vilasantar

Especialidade

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

IMPQ0308

Tratamentos capilares estéticos

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Eume

Concellos: Cabanas, Capela (A), Monfero, Pontedeume e Pontes de García Rodríguez (As)

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

FMEL10

Caldeireiro industrial

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Ferrolterra

Concellos: Ares, Cedeira, Fene, Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño, Somozas (As) e Valdoviño

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGN0108

Financiamento de empresas

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

FMEC0108

Fábricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Fisterra

Concellos: Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Muros

Concellos: Carnota e Muros

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Noia

Concellos: Lousame, Noia, Outes e Porto do Son

Especialidade

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: O Sar

Concellos: Dodro, Padrón e Rois

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Ordes

Concellos: Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e Trazo

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Ortegal

Concellos: Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Santiago

Concellos: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

ENAT0108

Montaxe e mantemento de redes de auga

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCH0108

Operacións de formigón

FMEL6106

Soldador con máquinas semiautomáticas mag/mig

FMEL6206

Soldador por arco eléctrico (básico)

FMEL6706

Soldador de unións achafranadas para homologacións g con electrodos e tig.

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

IMPQ0208

Perrucaría

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Terra de Melide

Concellos: Melide, Santiso, Sobrado e Toques

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Terra de Soneira

Concellos: Camariñas, Vimianzo e Zas

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

MAMS40

Ebanista

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Xallas

Concellos: Mazaricos e Santa Comba

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Fonsagrada

Concellos: Baleira, Fonsagrada (A) e Negueira de Muñiz

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Mariña Central

Concellos: Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo e Valadouro (O)

Especialidade

ADGG0108

Asistencia á dirección

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

ARGI0209

Impresión dixital

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

Comarca: A Mariña Occidental

Concellos: Cervo, Ourol, Vicedo (O), Viveiro e Xove

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Mariña Oriental

Concellos: Barreiros, Pontenova (A), Ribadeo e Trabada

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Ulloa

Concellos: Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei

Especialidade

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Chantada

Concellos: Carballedo, Chantada e Taboada

Especialidade

AGAR0208

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

Comarca: Lugo

Concellos: Castroverde, Corgo (O), Friol, Guntín, Lugo, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

AGAX0108

Actividades auxiliares en gandaría

ARGN0109

Produción editorial

ARGN0110

Deseño de produtos editoriais multimedia

ARGP0110

Tratamento e maquetación de elementos gráficos en preimpresión

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCM10

Operador de maquinaria de escavación

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

IEXD0409

Colocacion de pedra natural

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0509

Administracion de servizos da internet

IMAR0209

Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPP0108

Coidados estéticos de mans e pés

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

IMPQ0208

Perrucaría

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

MAMR0208

Acabamento de carpintaría e moble

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SEAG0209

Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCG0111

Xetión de chamadas de teleasistencia

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

TMVG0209

Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

Comarca: Meira

Concellos: Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Os Ancares

Concellos: Baralla, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Nogais (As) e Pedrafita do Cebreiro

Especialidade

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Quiroga

Concellos: Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Sarria

Concellos: Incio (O), Láncara, Paradela, Páramo (O), Samos, Sarria e Triacastela

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

AGAR0209

Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais

AGAR0309

Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

COMV0108

Actividades de venda

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

Comarca: A Terra Chá

Concellos: Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Muras, Pastoriza (A), Vilalba e Xermade

Especialidade

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

Comarca: Terra de Lemos

Concellos: Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra do Brollón (A), Saviñao (O) e Sober

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Limia

Concellos: Baltar, Blancos (Os), Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Xinzo de Limia

Especialidade

COMV0108

Actividades de venda

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

Comarca: Allariz-Maceda

Concellos: Allariz, Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadanedo

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Baixa Limia

Concellos: Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

Especialidade

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: O Carballiño

Concellos: Beariz, Boborás, Carballiño (O), Irixo (O), Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea

Especialidade

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

COMV0108

Actividades de venda

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: O Ribeiro

Concellos: Arnoia (A), Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e Ribadavia

Especialidade

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

AGAX0208

Actividades auxiliares en agricultura

COML0309

Organización e xestión de almacéns

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

HOTA0108

Operacións básicas de pisos en aloxamentos

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Ourense

Concellos: Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar (O), Peroxa (A), San Cibrao das Viñas, Taboadela, Toén e Vilamarín

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0210

Creación e xestión de microempresas

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

ARGI0209

Impresión dixital

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAS0108

Montaxe e mantemento de redes de gas

EOCB0208

Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

EOCH0108

Operacións de formigón

EOCO0109

Control de proxectos e obras de construción

EOCO0208

Representación de proxectos de obra civil

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e tig

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura mig/mag

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0408

Cociña

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0509

Administracion de servizos da internet

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

INAF0108

Panadaría e bolaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SEAG0108

Xestión de residuos urbanos e industriais

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

SEAL20

Axudante técnico en protección civil

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCG0111

Xestión de chamadas de teleasistencia

SSCG0209

Mediación comunitaria

SSCI0109

Emprego doméstico

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

TMVG0109

Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

TMVI0108

Condución de autobuses

TMVI0208

Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

TMVL0109

Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

TMVL0509

Pintura de vehículos

Comarca: Terra de Caldelas

Concellos: Castro Caldelas, Montederramo, Parada de Sil e Teixeira (A)

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Terra de Celanova

Concellos: Bola (A), Cartelle, Celanova, Gomesende, Merca (A), Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás e Verea

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Terra de Trives

Concellos: Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives (A) e San Xoán de Río

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Valdeorras

Concellos: Barco de Valdeorras (O), Bolo (O), Carballeda de Valdeorras, Larouco, Petín, Rúa (A), Rubiá, Veiga (A) e Vilamartín de Valdeorras

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGN0108

Financiamento de empresas

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

COMV0108

Actividades de venda

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

MAMR0408

Instalación de mobles

SANC20

Auxiliar de enfermaría en hospitalización

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Verín

Concellos: Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGN0108

Financiamento de empresas

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Viana

Concellos: Gudiña (A), Mezquita (A), Viana do Bolo e Vilariño de Conso

Especialidade

AGAO0108

Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

AGAR0108

Aproveitamentos forestais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: A Paradanta

Concellos: Arbo, Cañiza (A), Covelo e Crecente

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Caldas

Concellos: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga

Especialidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

Comarca: O Baixo Miño

Concellos: Guarda (A), Oia, Rosal (O), Tomiño e Tui

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCT0510

Xestión de sistemas informáticos

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

MAPN0610

Documentación pesqueira

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: O Condado

Concellos: Mondariz, Mondariz-Balneario, Neves (As), Ponteareas e Salvaterra de Miño

Especialidade

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGN0108

Financiamento de empresas

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Deza

Concellos: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGN0108

Financiamento de empresas

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMT0411

Xestión comercial de vendas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

HOTR0308

Operacións básicas de cátering

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de acceso e presen. videov.

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0208

Transporte sanitario

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

SSCE0109

Información xuvenil

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

Comarca: O Morrazo

Concellos: Bueu, Cangas, Marín e Moaña

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGN0108

Financiamento de empresas

COMV0108

Actividades de venda

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: O Salnés

Concellos: Cambados, Grove (O), Illa de Arousa (A), Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGN0108

Financiamento de empresas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPE0110

Masaxes estéticas e técnicas sensoriais asociadas

IMPP0308

Hidrotermal

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

IMPQ0308

Tratamentos capilares estéticos

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Pontevedra

Concellos: Barro, Campo Lameiro, Cotobade, Lama (A), Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra e Vilaboa

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0408

Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

ARGG0110

Desenvolvemento de produtos gráficos

ARGN0109

Produción editorial

ARGN0110

Deseño de produtos editoriais multimedia

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0108

Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELES0108

Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos en edificios

ENAE0108

Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTR0109

Operacións básicas de pastelaría

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0408

Cociña

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de acceso e presen., videov.

IFCT0509

Administracion de servizos da internet

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMAI0108

Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

IMAR0108

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas

IMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción

IMPE0108

Servizos auxiliares de estética

IMPQ0108

Servizos auxiliares de perrucaría

IMPQ0208

Perrucaría

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

MAPN0610

Documentación pesqueira

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SANT0108

Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes

SANT0208

Transporte sanitario

SEAG0109

Interpretación e educación ambiental

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCE0109

Información xuvenil

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

Comarca: Tabeirós-Terra de Montes

Concellos: Cerdedo, Estrada (A) e Forcarei

Especialidade

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

AFDP0109

Socorrismo en instalacións acuáticas

AFDP0209

Socorrismo en espazos acuáticos naturais

MAMR0108

Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Comarca: Vigo

Concellos: Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, Pazos de Borbén, Porriño (O), Redondela, Salceda de Caselas, Soutomaior e Vigo

Especialidade

ADGD0108

Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

ADGD0208

Xestión integrada de recursos humanos

ADGD0308

Actividades de xestión administrativa

ADGG0108

Asistencia á dirección

ADGG0208

Actividades administrativas na relación co cliente

ADGG0508

Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

ADGN0108

Financiamento de empresas

AGAO0208

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

COML0109

Tráfico de mercadorías por estrada

COML0210

Xestión e control do aprovisionamento

COML0309

Organización e xestión de almacéns

COMM0110

Márketing e compravenda internacional

COMT0110

Atención ao cliente, consumidor ou usuario

COMT0210

Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

COMT0411

Xestión comercial de vendas

COMV0108

Actividades de venda

ELEE0109

Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

ELEE0310

Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no contorno de edificios

ELEM0110

Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

ELES0110

Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos en edificios

ELES0208

Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

ELES0209

Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

ENAE0208

Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

ENAE0308

Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

EOCB0108

Fábricas de albanelaría

FMEC0108

Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

FMEC0110

Soldadura con electrodo revestido e tig

FMEC0208

Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

FMEC0210

Soldadura oxigás e soldadura mig/mag

FMEL40

Montador de estruturas metálicas

FMEM0109

Xestión da produción en fabricación mecánica

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

HOTR0308

Operacións básicas de cátering

HOTR0408

Cociña

HOTR0508

Servizos de bar e cafetaría

HOTR0608

Servizos de restaurante

IFCD0110

Confección e publicación de páxinas web

IFCD0210

Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

IFCT0108

Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

IFCT0109

Seguridade informática

IFCT0309

Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

IFCT0409

Implantación e xestión de elementos informáticos en sistemas domóticos/inmóticos, de control de acceso e presen., videov.

IFCT0609

Programación de sistemas informáticos

IMAR0109

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización e ventilación-extracción

IMPE0109

Bronceado, maquillaxe e depilación avanzada

IMPQ0208

Perrucaría

IMSV0109

Montaxe e postprodución de audiovisuais

IMSV0209

Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

INAF0108

Panadaría e bolaría

MAMS0108

Instalación de elementos de carpintaría

SANC01

Atención especializada para enfermos de alzhéimer

SANC3007

Auxiliar de enfermaría en xeriatría

SEAS10

Vixilante de seguridade privada

SSCB0109

Dinamización comunitaria

SSCB0110

Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

SSCB0211

Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

SSCE0109

Información xuvenil

SSCE0110

Docencia da formación profesional para o emprego

SSCG0109

Insercion laboral de persoas con discapacidade

SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

SSCS0108

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

SSCS0208

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

TMVC43

Transporte de viaxeiros por estrada (cap)

TMVC44

Transporte de mercadorías por estrada (cap)

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file