Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Luns, 21 de xaneiro de 2013 Páx. 1650

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013.

O punto 1 do artigo 3 da Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo establece que a consellería con competencias en materia de educación convocará de xeito ordinario e con carácter anual probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior por medio de resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, ás que poderán concorrer as persoas que non cumpran os requisitos académicos que permitan o acceso directo aos ciclos formativos.

A disposición derradeira primeira da devandita orde autoriza a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar as instrucións que cumpran para o desenvolvemento e a aplicación do previsto nela.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Anunciar a convocatoria ordinaria para o ano 2013 de realización das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional inicial, consonte as seguintes disposicións:

Capítulo I
Ciclos formativos de grao medio

Primeiro. Datas e lugares de inscrición nas probas de acceso

1. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio presentarase por duplicado na secretaría de calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional, no prazo comprendido entre os días 25 de febreiro e 8 de marzo de 2013, ambos os dous incluídos, segundo o modelo do anexo I recollido na Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo. O centro que tramite a devandita solicitude deberalle entregar á persoa solicitante unha copia selada desta.

2. Estes centros tramitarán a información referente ao alumnado participante nas probas de acceso a ciclos formativos a través da aplicación informática facilitada pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

3. A documentación das persoas solicitantes será arquivada nos centros onde sexa presentada.

Segundo. Publicación de listaxes provisorias e definitivas de persoas admitidas e excluídas, de exención, de probas adaptadas, de cualificacións e de lugares de realización da proba

Quen desexar información puntual no relativo ás publicacións en todo o proceso do desenvolvemento das probas de acceso poderá dirixirse ao lugar onde realizou a súa inscrición, ao centro onde realice as probas ou ben á páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, onde se publicarán as listaxes correspondentes. Estas listaxes terán efectos de comunicación ás persoas que presenten reclamación.

Terceiro. Relacións provisorias e definitivas de persoas admitidas e excluídas para as probas

1. A relación provisoria de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 12 de marzo. Esta listaxe dará información sobre a documentación presentada. No caso das exclusións farase indicación expresa do motivo que as ocasione.

2. Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisoria os días 13, 14 e 15 de marzo, no mesmo centro onde se realizou a inscrición. Así mesmo, durante o período de reclamación poderase achegar a documentación pendente de entrega.

3. A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 26 de marzo.

Cuarto. Comisións de realización das probas de acceso

De acordo co establecido nos artigos 3.5, 7.1 e 7.2 da Orde do 2 de decembro de 2008, con anterioridade ao 15 de abril cada xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comunicará por escrito á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o seguinte:

– O nome do inspector ou inspectora responsable provincial das probas de acceso.

– A relación de centros públicos onde se vaian constituír as comisións de realización das probas, así como os centros adscritos. O día 7 de maio farase pública esta listaxe en cada centro onde se realice a inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

– A relación das persoas integrantes das comisións de realización das probas, con detalle das funcións ou as tarefas que desempeñarán en cada caso.

Quinto. Tramitación e resolución das solicitudes de exención e de proba adaptada

1. As secretarías dos centros, ademais de recolleren as solicitudes de exención e/ou de proba adaptada, formalizarán os datos e achegarán a documentación preceptiva a través da aplicación informática facilitada pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, desde o día 25 de febreiro ata o 15 de marzo, ambos os dous incluídos.

2. A resolución provisoria de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 23 de abril. No caso de resolución denegatoria figurará na listaxe a causa da denegación.

3. Contra estas resolucións provisorias as persoas interesadas poderán presentar reclamación os días 24, 25 e 26 de abril, ante o presidente ou a presidenta do tribunal avaliador das probas, no centro onde se realizou a inscrición. As secretarías dos centros cargarán na aplicación as referidas reclamacións desde o día 24 ao 26 de abril, ambos os dous incluídos.

4. A resolución definitiva de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 8 de maio.

5. A documentación achegada polas persoas inscritas que solicitaron exención o/ou proba adaptada será arquivada no propio centro educativo.

Sexto. Realización das probas de acceso

1. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 23 de maio de 2013 no horario que se indica a seguir:

– Ás 9.00 horas: presentación.

– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.

– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

2. As persoas inscritas deberán presentar para a realización da proba o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Sétimo. Publicación das cualificacións

1. Os resultados das cualificacións provisorias das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio publicaranse o día 5 de xuño.

2. Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 6 ata o día 10 de xuño, ambos os dous incluídos, ante o presidente ou a presidenta do tribunal avaliador, no centro onde se realizou a inscrición. Neste mesmo período, os centros cargarán na aplicación informática as reclamacións que se realizasen coa finalidade de proceder á súa revisión.

3. As cualificacións definitivas publicaranse o día 18 de xuño.

Oitavo. Emisión de certificacións

1. Todas as persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar as certificacións de realización da proba nos centros onde as realizaron, a partir do día seguinte ao da publicación das cualificacións definitivas.

2. No caso de superación total da proba, a certificación que o acredite dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

3. Ás persoas que non superen a proba na súa totalidade, esta certificación permitiralles manter as cualificacións obtidas nas partes superadas en futuras convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio, durante un máximo de dous anos, na Comunidade Autónoma de Galicia.

4. A certificación deberá recoller, pola súa vez, as posibles exencións outorgadas, que manterán a súa validez para futuras convocatorias, sempre que se manteñan as mesmas circunstancias.

Noveno. Recursos

Contra a listaxe definitiva de persoas admitidas, a resolución definitiva de exencións, a resolución definitiva de probas adaptadas e as cualificacións definitivas da proba de acceso poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da correspondente listaxe definitiva, ante o director ou a directora xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificados pola Lei 4/1999.

Capítulo II
Ciclos formativos de grao superior

Décimo. Datas e lugares de inscrición nas probas de acceso

1. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior presentarase por duplicado na secretaría de calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ensinanzas de ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro), no prazo comprendido entre os días 28 de xaneiro e 8 de febreiro de 2013, ambos os dous incluídos, segundo o modelo do anexo II recollido na Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo. O centro que tramite a devandita solicitude deberalle entregar á persoa solicitante unha copia selada desta.

2. Estes centros tramitarán a información referente ao alumnado participante nas probas de acceso a ciclos formativos a través da aplicación informática facilitada pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

3. A documentación das persoas solicitantes será arquivada nos centros onde sexa presentada.

Décimo primeiro. Publicación de listaxes provisorias e definitivas de persoas admitidas e excluídas, de exención, de probas adaptadas, de cualificacións e de lugares de realización da proba

Quen desexar información puntual no relativo ás publicacións en todo o proceso do desenvolvemento das probas de acceso poderá dirixirse ao lugar onde realizara a súa inscrición, ao centro onde realizou as probas ou ben á páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, onde se publicarán as listaxes correspondentes. Estas listaxes terán efectos de comunicación ás persoas que presenten reclamación.

Décimo segundo. Relacións provisorias e definitivas de persoas admitidas e excluídas para as probas

1. A relación provisoria de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 15 de febreiro. Esta listaxe dará información sobre a documentación presentada. No caso das exclusións farase indicación expresa do motivo que as ocasione.

2. Poderanse presentar reclamacións contra a listaxe provisoria entre os días 18 e 20 de febreiro, ambos os dous incluídos, no mesmo centro onde se realizou a inscrición. Así mesmo, durante o período de reclamación poderase achegar a documentación pendente de entrega.

3. A relación definitiva de persoas admitidas e excluídas para a realización da proba farase pública o día 1 de marzo.

Décimo terceiro. Comisións de realización das probas de acceso

De acordo co establecido nos artigos 3.5, 7.1 e 7.3 da Orde do 2 de decembro 2008, con anterioridade ao 19 de marzo cada xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comunicará por escrito á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa o seguinte:

– O nome do inspector ou inspectora responsable provincial das probas de acceso.

– A relación de centros públicos onde se vaian constituír as comisións de realización das probas, así como os centros adscritos. O día 5 de abril farase pública esta listaxe en cada centro onde se realice a inscrición e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

– A relación das persoas integrantes das comisións de realización das probas, con detalle das funcións ou as tarefas que desempeñarán en cada caso.

Décimo cuarto. Tramitación e resolución das solicitudes de exención e de proba adaptada

1. As secretarías dos centros, ademais de recoller as solicitudes de exención e/ou de proba adaptada, formalizarán os datos e achegarán a documentación preceptiva a través da aplicación informática facilitada pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, desde o día 28 de xaneiro ata o 20 de febreiro, ambos os dous incluídos.

2. A resolución provisoria de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 11 de marzo. No caso de resolución denegatoria, figurará na listaxe a causa da denegación.

3. Contra estas resolucións provisorias a persoa interesada poderá presentar reclamación os días 12, 13 e 14 de marzo, ante o presidente ou a presidenta do tribunal avaliador das probas, no centro onde se realizou a inscrición. As secretarías dos centros cargarán na aplicación as devanditas reclamacións os días 12, 13 e 14 de marzo.

4. A resolución definitiva de exencións e de probas adaptadas farase pública o día 2 de abril.

5. A documentación achegada polas persoas inscritas que solicitaron exención e/ou proba adaptada será arquivada no propio centro educativo.

Décimo quinto. Realización das probas de acceso

1. As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 25 de abril de 2013 no horario que se indica a seguir:

– Ás 9.00 horas: presentación.

Parte común da proba.

– Das 10.15 ás 13.30 horas: matemáticas, lingua galega e lingua castelá.

Parte específica da proba

– Das 16.00 ás 18.30 horas: materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder, segundo o anexo desta resolución.

2. As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a folla da solicitude de inscrición.

Décimo sexto. Publicación das cualificacións

1. Os resultados das cualificacións provisorias das probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior publicaranse o día 10 de maio.

2. Poderanse presentar reclamacións contra a cualificación provisoria desde o día 13 ao 15 de maio, ambos os dous incluídos, ante o presidente ou a presidenta do tribunal avaliador, no centro onde se realizou a inscrición. Neste mesmo período, os centros cargarán na aplicación informática as reclamacións que se realizasen coa finalidade de proceder á súa revisión.

3. A cualificación definitiva publicarase o día 28 de maio.

Décimo sétimo. Emisión de certificacións

1. As persoas participantes nas probas de acceso poderán solicitar as certificacións de realización da proba nos centros onde as realizaron, a partir do día seguinte ao da publicación das cualificacións definitivas.

2. No caso de superación total da proba, e en función da opción elixida, a certificación incluirá a relación de familias profesionais en que se posibilitará o acceso a ciclos formativos de grao superior, nas condicións de admisión que se establezan.

3. Para as persoas que non superen a proba na súa totalidade, esta certificación permitiralles manter as cualificacións obtidas nas partes superadas en futuras convocatorias de probas de acceso a ciclos formativos de grao superior, durante un máximo de dous anos, na Comunidade Autónoma de Galicia.

4. As certificacións recollerán, pola súa vez, as posibles exencións outorgadas, que manterán a súa validez para futuras convocatorias, sempre que se manteñan as mesmas circunstancias.

Décimo oitavo. Recursos

Contra a listaxe definitiva de persoas admitidas, a resolución definitiva de exencións, a resolución definitiva de probas adaptadas e as cualificacións definitivas da proba de acceso poderase interpor recurso de alzada no prazo dun mes ante o director ou a directora xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificados pola Lei 4/1999.

Disposición adicional primeira. Información e orientación sobre o proceso de realización das probas de acceso

Todos os institutos de educación secundaria que impartan ciclos formativos de formación profesional e centros integrados de formación profesional deberán ofrecer ás persoas interesadas información e orientación sobre estas ensinanzas, así como sobre o procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas de acceso.

Disposición adicional segunda. Corrección do documento oficial de identidade

De se detectaren erros no número do documento de identificación (DNI, NIE, pasaporte ou documento de identidade dun Estado da Unión Europea), poderase solicitar a súa corrección en calquera momento a través dunha reclamación. A esta solicitude deberáselle xuntar unha fotocopia do documento de identificación, e deberá estar asinada polo director ou a directora do centro, que enviarán por vía de urxencia a reclamación orixinal presentada na secretaría do centro á Subdirección Xeral de Formación Profesional. Non cumprirá que o centro realice trámite adicional ningún na aplicación informática.

Disposición adicional terceira. Corrección das probas

Para os efectos do disposto no artigo 6.3 da Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo, a corrección das probas desta convocatoria realizarase de xeito centralizado.

Disposición adicional cuarta. Certificación da proba de acceso de grao medio e de grao superior para as persoas que, logo da finalización da convocatoria ordinaria, estean en condicións de obter a exención que permite a superación completa da proba

1. Certificación de superación da proba de acceso a grao medio.

As persoas que nas convocatorias de 2011, 2012 e 2013 superasen a parte sociolingüística, a parte matemática ou a parte científico-técnica na Comunidade Autónoma de Galicia, e estean en condicións, logo de rematado o proceso, de acreditar nas partes non superadas algunha das causas de exención previstas a continuación, poderán solicitar certificación de superación da proba en calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional, desde o día 19 de xuño ao día 27 de setembro de 2013. A emisión de certificados realizarase nos centros designados como lugares de realización das probas ou nos centros designados para emitir certificados.

Posibles exencións:

– Parte sociolingüística: superación dos ámbitos social e de comunicación dun programa de cualificación profesional inicial ou do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas.

– Parte matemática e parte científico-técnica: superación do ámbito científico-tecnolóxico dun programa de cualificación profesional inicial ou do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas.

– Parte científico-técnica:

• Quen superase os módulos profesionais, agás a formación en centros de traballo, na terceira avaliación parcial do primeiro curso do réxime ordinario ou do segundo curso do réxime integrado, en calquera das modalidades dun programa de cualificación profesional inicial.

• Certificación de profesionalidade de calquera nivel consonte o Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade.

• Acreditación como mínimo dun ano de experiencia laboral en xornada completa, con independencia do campo profesional en que se traballase.

2. Certificación de superación da proba de acceso a grao superior.

As persoas que, nas convocatorias de 2011, 2012 e 2013 superasen a parte común ou a específica na Comunidade Autónoma de Galicia e estean en condicións, logo de finalizado o proceso, de acreditar na outra parte algunha das causas de exención previstas a continuación, poderán solicitar certificación de superación da proba en calquera instituto de educación secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional, desde o día 29 de maio ata o día 27 de setembro de 2013. A emisión de certificados realizarase nos centros designados como lugares de realización das probas ou nos centros designados para emitir certificados.

Posibles exencións:

– Parte común:

• Superación da proba de acceso a outros ciclos formativos de grao superior de réxime xeral non incluídos na opción pola que se presenta, conforme o anexo desta resolución.

• Superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de Ensinanzas Deportivas ou de Artes Plásticas e Deseño.

– Parte específica:

• Superación dun ciclo formativo de grao medio que pertenza a algunha das familias profesionais incluídas na opción pola que se presenta, consonte o anexo desta resolución.

• Superación dun certificado de profesionalidade de nivel dous ou superior dalgunha das familias profesionais incluídas na opción pola que se presenta, conforme o anexo desta resolución.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xaneiro de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Anexo

Organización en opcións da parte específica da proba de acceso
a ciclos formativos de grao superior en función da familia profesional
a que se desexe acceder

Opcións segundo familias profesionais derivadas da LOXSE

Opcións segundo familias profesionais
derivadas da LOE

Materias de referencia
do bacharelato

Opción A

Administración.

Comercio e Márketing.

Hostalaría e Turismo.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Comunicación, Imaxe e Son (só o ciclo de Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos).

Administración e Xestión.

Comercio e Márketing.

Hostalaría e Turismo.

Servizos Socioculturais e á Comunidade.

Imaxe e Son (só o ciclo de Produción de Audiovisuais e Espectáculos).

Materias da opción A:

Economía da empresa.

Lingua estranxeira (francés ou inglés).

Filosofía e cidadanía.

Opción B

Actividades Marítimo-Pesqueiras
(agás o ciclo de Produción Acuícola).

Artes Gráficas.

Edificación e Obra Civil.

Electricidade e Electrónica.

Comunicación, Imaxe e Son (agás o ciclo de Produción de Audiovisuais, Radio e Espectáculos).

Fabricación Mecánica.

Madeira e Moble.

Informática.

Mantemento e Servizos á Produción. Mantemento de Vehículos Autopropulsados.

Téxtil, Confección e Pel (agás os ciclos de Curtidos e Procesos de Ennobrecemento Téxtil).

Vidro e Cerámica.

Artes Gráficas.

Edificación e Obra Civil.

Electricidade e Electrónica.

Imaxe e Son (agás o ciclo de Produción de Audiovisuais e Espectáculos).

Enerxía e Auga.

Fabricación Mecánica.

Informática e Comunicacións.

Instalación e Mantemento.

Madeira, Moble e Cortiza.

Marítimo-Pesqueira (agás o ciclo de Produción Acuícola).

Transporte e Mantemento de Vehículos.

Téxtil, Confección e pel (agás os ciclos de Curtidos e Procesos de Ennobrecemento Téxtil).

Industrias Extractivas.

Vidro e Cerámica.

Materias da opción B:

Debuxo técnico.

Tecnoloxía industrial.

Física.

Opción C

Actividades Agrarias.

Actividades Físicas e Deportivas.

Imaxe Persoal.

Industrias Alimentarias.

Actividades Marítimo-Pesqueiras (só o ciclo de Produción Acuícola).

Química.

Téxtil, Confección e Pel (só os ciclos de Curtidos e Procesos de Ennobrecemento Téxtil).

Sanidade.

Agraria.

Actividades Físicas e Deportivas.

Imaxe Persoal.

Industrias Alimentarias.

Marítimo-Pesqueira (só o ciclo de Produción Acuícola).

Química.

Seguridade e Medio Ambiente.

Téxtil, Confección e Pel (só os ciclos de Curtidos e de Procesos de Ennobrecemento Téxtil).

Sanidade.

Materias da opción C:

Ciencias da terra e ambientais.

Química.

Bioloxía.