Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Luns, 25 de febreiro de 2013 Páx. 5413

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2013, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se inicia o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías nas listaxes para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

No Pacto publicado no Diario Oficial de Galicia nº 89, do 9 de maio de 2011, regúlase o procedemento de selección a través de listas, elaboradas consonte o baremo, das persoas aspirantes a nomeamentos estatutarios temporais no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

Este Pacto aplicarase a todos os nomeamentos estatutarios temporais que resulte necesario formalizar nas diversas categorías estatutarias baixo as modalidades establecidas no artigo 9 da Lei 55/2003, do 16 de decembro.

Ao abeiro dos puntos I.4.4 e I.4.5 da citada norma, esta dirección, logo de acordo da Comisión Central de Seguimento do Pacto, en sesión con data do 5 de febreiro de 2013 e en uso das competencias que lle atribúe o artigo 4 da Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (DOG nº 139, do 20 de xullo),

RESOLVE:

Primeiro.

Iniciar o prazo para a inscrición das persoas interesadas nas listas de aspirantes para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, nas seguintes categorías:

1. Técnica/o superior de sistemas e tecnoloxías da información.

2. Técnica/o de xestión de sistemas e tecnoloxías da información.

3. Técnica/o especialista de sistemas e tecnoloxías da información.

4. Cociñeira/o.

5. Pinche.

Segundo.

A selección de aspirantes efectuarase consonte o disposto na Resolución do 26 de abril de 2011 pola que se aproba o Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal (DOG nº 89, do 9 de maio) e conforme as bases e baremo de méritos contidos respectivamente nos anexos I e II desta resolución.

Terceiro.

1. Esta resolución e as súas bases vinculan a Administración e as persoas aspirantes que soliciten participar no procedemento de selección.

2. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2013

Margarita Prado Vaamonde
Directora de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde

ANEXO I
Bases

Primeira. Requisitos de participación

1.1. Normas xerais.

Poderán inscribirse nas listas correspondentes ao primeiro proceso de xeración nas categorías indicadas, as persoas interesadas que, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes que se indica na base quinta, reúnan os seguintes requisitos:

1.1.1. Requisitos comúns.

a) Nacionalidade.

a.1) Ter a nacionalidade española.

a.2) Ser nacional dalgún dos demais estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún Estado no que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es.

a.3) Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe das/os españois e das/os nacionais dalgún dos demais Estados membros da Unión Europea e das/os nacionais dalgún Estado ao/s que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es, sempre que non estean separadas/os de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar as/os súas/seus descendentes e as/os do seu cónxuxe sempre que non estean separadas/os de dereito, sexan menores de 21 anos ou maiores da devandita idade dependentes.

b) Idade: ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa.

c) Capacidade funcional: posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que deriven do/s correspondente/s nomeamento/s que se acreditará conforme o procedemento que para o efecto se estableza.

d) Habilitación: non ter sido separada/o do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores, nin estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, se é o caso, para a correspondente profesión.

No caso das/os nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitada/o, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separada/o, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores.

e) Titulación: posuír a titulación ou titulacións que habilitan para o exercicio da profesión correspondente ou estar en condicións de obtela antes da data prevista na base 5.1. As titulacións de acceso correspondentes a cada categoría recóllense no anexo VI.

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou, de ser o caso, o seu recoñecemento.

f) Aboamento das taxas por dereito de primeira inscrición que, se é o caso, correspondan, segundo o disposto na base oitava.

1.1.2. Promoción profesional.

O persoal fixo, interesado en promocionarse internamente dentro do seu ámbito, deberá reunir, ademais dos requisitos indicados no punto anterior, os seguintes requisitos:

a) Ter a condición de persoal estatutario fixo no Servizo Galego de Saúde noutra categoría/especialidade de nivel académico igual ou inferior á que se opta.

b) Estar en servizo activo e con nomeamento como persoal estatutario fixo durante, polo menos, un ano na categoría de procedencia. Ao persoal integrado no réxime estatutario seralle computado, para os efectos do prazo previsto no parágrafo anterior, o tempo de servizos prestado como funcionario de carreira ou laboral fixo.

c) Posuír a titulación ou titulacións requiridas para o acceso á categoría á que se opta, segundo se recolle no anexo VI.

1.2. Aspirantes excluídos.

Non serán admitidas as solicitudes das persoas que fosen excluídas das listas da mesma categoría á que se opta e que foron confeccionadas en aplicación dos pactos do 1 de abril de 1993 (DOG do 13 de abril), do 27 de abril de 1994 (DOG do 12 de maio), do 21 de decembro de 1995 (DOG do 19 de xaneiro), do 28 de febreiro de 1997 (DOG do 10 de marzo), do 4 de febreiro de 2000 (DOG do 25 de febreiro) e do 24 de maio de 2004 (DOG do 1 de xuño) polas causas de penalización previstas nos citados pactos, agás que dispoñan de autorización expresa para reincorporarse ás listas, nos termos dispostos no punto IV do pacto sobre selección de persoal estatutario temporal actualmente vixente (DOG nº 89, do 9 de maio de 2011).

1.3. Posesión dos requisitos.

Os requisitos de participación deberán reunirse dentro do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante o período de permanencia en lista ata a formalización do oportuno nomeamento.

Segunda. Solicitude de inscrición

2.1. A inscrición resultará obrigatoria para todas as persoas interesadas en figuraren nas listas que se elaboren por cada categoría das previstas no punto primeiro da resolución, figurasen ou non inscritas nas listas da mesma categoría elaboradas ao abeiro do Pacto do 24 de maio de 2004 (DOG nº 104, do 1 de xuño).

2.2. A formalización das solicitudes de inscrición efectuarana as persoas interesadas a través do currículo profesional habilitado electrónicamente (FIDES/expedient-e/Sección de Procesos), ao cal se accederá a través da páxina web (www.sergas.es) na forma que se indica na Orde do 8 de maio de 2012, pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente electrónico dos profesionais do sistema público de saúde de Galicia (DOG nº 92, do 15 de maio).

O modelo normalizado de formulario de inscrición estará dispoñible no dito sistema. Logo de formalizado electrónicamente pola/o interesada/o, deberá imprimirse para a súa presentación en formato papel a través do preceptivo rexistro administrativo.

2.3. No formulario de inscrición farase constar expresamente a/s categoría/s á/ás que se opta e ámbito territorial de dispoñibilidade así como deberán cubrirse as declaracións que constan no modelo normalizado relacionadas cos requisitos de admisibilidade.

No caso de discrepancia entre o formulario de inscrición cuberto pola vía electrónica e a documentación acreditativa dos datos nel incorporados, será válida esta última.

2.4. Non se admitirán as solicitudes que conteñan alguna emenda, marca ou riscadura no formulario de inscrición así como en calquera dos documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos exixidos.

2.5. As solicitudes vincularán as persoas aspirantes nos termos consignados no modelo normalizado. No entanto, e dentro do prazo de presentación de instancias, admitiranse as renuncias á inscrición así como as modificacións que resulte necesario efectuar nalgún dos datos contidos nela.

A solicitude de renuncia/modificación deberá efectuarse mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación a que se dirixa o formulario de inscrición e deberá presentarse no mesmo prazo e lugares que esta.

Terceira. Ámbito de inscrición e compatibilidade

3.1. Os ámbitos territoriais de inscrición nas listas incluidas nesta resolución recóllense no anexo III.

3.2. Cada solicitude de inscrición irá referida a unha única categoría e a un único ámbito territorial.

3.3. A inscrición na lista de pinche é compatible coa inscrición na lista de cociñeiro, de reunirse os requisitos de titulación exixidos, sendo incompatibles ambas coa solicitude de inscrición en calquera outra categoría.

3.4. Nas categorías de técnica/o superior de sistemas e tecnoloxías da información, técnica/o de xestión e tecnoloxías da información e técnica/o especialista de sistemas e tecnoloxías da información resulta compatible a inscrición simultánea nas tres listas ou, de ser o caso, en dúas delas, sempre que as persoas aspirantes reúnan os requisitos de titulación exixidos para o acceso a estas, sendo incompatible a súa inscrición nas listas de calquera outra categoría, agás as determinadas no anexo I, parágrafo c), bloque I do pacto de selección temporal vixente.

Cuarta. Acreditación de requisitos e méritos

4.1. Cada unha das persoas interesadas en participar neste procedemento de selección deberá proceder a rexistrar no seu expediente electrónico persoal (Fides/expedient-e) os seus datos persoais, requisitos e méritos. O acceso ao expedient-e efectuarase a través da páxina web (www.sergas.es) na forma que se indica na Orde do 8 de maio de 2012, pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente electrónico dos profesionais do sistema público de saúde de Galicia (DOG nº 92, do 15 de maio).

4.2. Efectuado o rexistro electrónico dos requisitos e méritos, deberá imprimirse a solicitude de validación, que estará dispoñible na aplicación informática na epígrafe de «informe».

4.3. Xunto coa solicitude de validación, deberá achegarse a documentación acreditativa dos requisitos e méritos rexistrados no formulario de inscrición e expedient-e. Tal acreditación deberá se efectuada pola persoa interesada mediante documento orixinal ou copia compulsada antes de que remate o prazo previsto na base quinta, de non telo efectuado con anterioridade nun momento posterior ao 20 de xullo de 2011, suposto no que non terá que achegarse novamente a documentación presentada, agás a que supoña actualización de méritos xa presentados.

A documentación acreditativa dos requisitos e méritos deberá dirixirse a unha unidade de validación e presentarse nalgún dos lugares previstos na base sexta desta resolución.

4.4. Aquelas persoas que, con anterioridade á data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, rexistrasen no sistema informático os seus requisitos e méritos sen que tivesen presentado a documentación correspondente, deberán solicitar a súa validación e acreditar documentalmente a súa posesión dentro do prazo previsto na base quinta desta resolución para que poidan ser, se é o caso, valorados no primeiro proceso de xeración de listas.

4.5. Non será necesario acreditar documentalmente a seguinte información ao dispoñer dela esta Administración sanitaria:

– A superación do exercicio ou exercicios da fase de oposición da última convocatoria de OPE das categorías convocadas.

– A experiencia profesional como persoal estatutario nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

– Os datos validados no sistema informático expedient-e. Non obstante, a Administración poderá requirir, en calquera momento, a achega de documentación complementaria acreditativa de calquera requisito ou mérito aínda que conste validado.

4.6. A falta de acreditación pola persoa interesada do cumprimento dos requisitos de admisibilidade consignados na solicitude de inscrición, así como a consignación de datos falsos nela, comportará a perda do dereito a figurar inscrita na lista correspondente, sen prexuízo das demais responsabilidades a que houber lugar.

4.7. Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes para a primeira xeración de listas, non será tido en conta, para este primeiro proceso, a presentación de ningún novo documento acreditativo de méritos.

Quinta. Prazo de presentación

5.1. Para a primeira xeración de listas, poderanse formalizar as solicitudes desde o día 26 de febreiro ata o 25 de marzo de 2013. Os méritos computables serán os causados ata o 10 de marzo de 2013 que consten acreditados na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

5.2. Unha vez xeradas as primeiras listas, a inscrición será aberta e permanente. De rexistrar a inscrición no expediente electrónico con posterioridade ao 25 de marzo de 2013, o/a aspirante figurará na seguinte xeración de listas que se efectúe nas respectivas categorías.

Sexta. Lugar de presentación

O formulario de inscrición, logo de formalizado electronicamente, dirixirase a unha unidade de validación das relacionadas no modelo normalizado e deberá ser presentado nas unidades de rexistro dos centros que se relacionan a continuación ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na redacción da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

a) Na Consellería de Sanidade.

b) Nas xefaturas territoriais de Sanidade dos departamentos territoriais da Xunta de Galicia.

c) Nas direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde.

d) Nas estruturas organizativas de xestión integrada, centros ou complexos hospitalarios e xerencia de atención primaria do Servizo Galego de Saúde.

Sétima. Procedemento de elaboración das listas

7.1. As listas de selección de persoal estatutario temporal das categorías convocadas elaboraranse de conformidade co previsto no punto II do vixente Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal.

7.2. A xeración das listas efectuarase a través do sistema informático (FIDES/Expedient-e), ao que se accederá a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde.

7.3. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes publicarase na páxina web do Servizo Galego de Saúde, logo de anuncio no Diario Oficial de Galicia, a relación provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas en cada categoría.

7.4. As persoas excluídas poderán presentar reclamación perante as direccións das estruturas organizativas de xestión integrada, as direccións provinciais do organismo, e as direccións con competencias na xestión de persoal nas entidades adscritas á Consellería de Sanidade no prazo de dez días naturais a partir do día seguinte á súa publicación.

As persoas que, presentando debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas disporán do mesmo prazo para formular a súa reclamación.

7.5. A estimación ou desestimación das emendas solicitadas entenderase implícita na resolución da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, que se anunciará no Diario Oficial de Galicia, pola que se declaren, con carácter definitivo as/os admitidas/os e excluídas/os e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e orde de prelación provisional nas referidas listas.

7.6. Contra os resultados da baremación provisional, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante as direccións das estruturas organizativas de xestión integrada, as direccións provinciais do organismo, e as direccións con competencias na xestión de persoal nas entidades adscritas á Consellería de Sanidade no mesmo prazo que se indica no punto 7.4. As reclamacións que se presenten entenderanse estimadas ou desestimadas na resolución que aprobe a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se publiquen as puntuacións definitivas e orde de prelación final acadada por cada aspirante, que se anunciará no Diario Oficial de Galicia e páxina web do organismo.

Oitava. Aboamento de taxas

8.1. De conformidade co disposto na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 240, do 11 de decembro) como requisito necesario para participar neste proceso, as persoas aspirantes que accedan por primeira vez e aquelas que, figurando nas listas inmediatas anteriores, soliciten o cambio de categoría ou, de ser o caso, a inscrición nunha ou máis dunha categoría adicional das convocadas na presente resolución, deberán aboar, previamente por cada nova categoría e en concepto de dereitos de inscrición nas listaxes, o importe de 16,98 euros e, se é o caso, os gastos de transferencia correspondentes, mediante ingreso ou transferencia bancaria nalgunha das sucursais das entidades financeiras colaboradoras autorizadas para a recadación.

8.2. O impreso de autoliquidación, así como os códigos para a súa formalización, seranlles facilitados ás persoas interesadas nas direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde, nos centros e complexos hospitalarios, nas xerencias de área e nas xerencias de atención primaria e estarán publicados, así mesmo, na páxina web do Servizo Galego de Saúde. A non presentación deste impreso de autoliquidación, no que deberá figurar o carimbo da entidade bancaria, xunto co formulario de solicitude de inscrición, determinará a exclusión da persoa aspirante.

8.3. Así mesmo, poderase facer efectivo o aboamento da taxa por internet nas entidades financeiras actualmente autorizadas. En tal caso, accederase á páxina web da Consellería de Facenda (www.conselleriadefacenda.es) e, dentro desta, á lenda «Oficinas virtuais e tributaria». Premerase entón a lenda «Servizos de acceso libre», e logo, situándose no menú da marxe esquerda, premerase «Taxas, prezos, multas e sancións». Realizado o pagamento da taxa correspondente, imprimirase o xustificante de tela aboado e achegarase coa solicitude.

En ningún dos casos o dito xustificante substituirá o trámite de presentación da solicitude no tempo e na forma establecidos.

8.4. Estarán exentas do aboamento desta taxa as persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, así como as que sexan integrantes de familias numerosas clasificadas na categoría especial; no caso de seren membros de familia numerosa de categoría xeral, terán unha bonificación do 50 %. Así mesmo, gozarán dunha bonificación do 50 % as persoas que figurasen como demandantes de emprego, desde, polo menos, seis meses antes da data de publicación da presente resolución, e non estivesen percibindo prestación ou subsidio por desemprego.

Tales circunstancias deberán ser acreditadas, respectivamente, mediante fotocopia compulsada da cualificación de discapacidade, a través do título oficial de familia numerosa ou con certificación negativa da percepción actual de prestación/subsidio por desemprego e da antigüidade como demandante de emprego expedida polo Servizo Público de Emprego.

Así mesmo, non terán que aboar esta taxa as persoas aspirantes xa inscritas en procesos precedentes na mesma categoría e que tan só soliciten o cambio de área/zona de inscrición, así como as que, a través de Expedient-e, modificasen os seus datos persoais ou actualizasen os seu currículo de méritos.

8.5. As persoas excluídas disporán do prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da data da resolución pola que se publiquen as listas definitivas de persoas aspirantes excluídas, para solicitar a devolución das taxas aboadas en concepto de inscrición.

Novena. Nomeamentos de curta duración

Na categoría de pinche e, co obxecto de dar cobertura ás necesidades de persoal estatutario producidas como consecuencia de ausencias de carácter urxente e non programado, de duración non superior a 4 días, elaboraranse listas específicas para nomeamentos de curta duración nos ámbitos que se determinan no anexo V.

As persoas interesadas na formalización de tales nomeamentos deberán facelo constar na respectiva solicitude de inscrición, indicando o ámbito de prestación de servizos polo que optan dentro da mesma área da lista xeral. Cada persoa aspirante só poderá inscribirse nunha lista de curta duración.

Décima. Nomeamentos a tempo parcial

As persoas interesadas que soliciten a inclusión nas listas deberán facer constar no espazo habilitado para o efecto no formulario de inscrición a súa voluntaria aceptación ou non ás ofertas de nomeamentos a tempo parcial que poidan xurdir na categoría e ámbito respectivo.

En defecto de consignación expresa, entenderase que a persoa aspirante non acepta voluntariamente a formalización do dito tipo de nomeamentos.

Décimo primeira. Indispoñibilidade transitoria de aspirantes

Con aplicación para as listas de ámbito de área ou zona, no suposto de indispoñibilidade de aspirantes nunha determinada categoría e ata a seguinte xeración de listas que se efectúe, segundo o disposto no punto II.4.3 do Pacto de selección temporal, acudirase á utilización de listas das áreas/zonas de xestión máis próximas.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, considéranse áreas/zonas de xestión máis próximas as que se determinan, respecto de cada área/zona concreta, no anexo IV.

As persoas aspirantes poderán facer constar nos formularios de solicitude a súa dispoñibilidade para prestar servizos fóra da área/zona orixinaria de adscrición, conforme a respectiva prelación.

Décimo segunda. Entrada en vigor das listas

As listas que se elaboren en execución desta convocatoria entrarán en vigor na data indicada na publicación das listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas con número de orde e puntuación.

A publicación das listas formalizarase na páxina web do organismo (www.sergas.es).

O chamamento e demais características da xestión das listas serán as previstas no vixente Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

ANEXO II
Baremos

O baremo de méritos que se van aplicar será o previsto no punto II.3 da Resolución do 26 de abril de 2011 pola que se publica o Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade (DOG nº 89, do 9 de maio).

A orde de prelación das persoas aspirantes na respectiva lista, en cada unha das quendas, obterase automaticamente pola suma dos resultados e puntuacións obtidas en cada un dos exercicios da fase de oposición nos que tivese participado na última OPE convocada e resolta polo Servizo Galego de Saúde na respectiva categoría e a puntuación que resulte da aplicación do baremo de méritos aprobado por Resolución do 18 de febreiro de 2009 (DOG do 26 de febreiro).

A puntuación máxima acadable pola participación da persoa aspirante no último proceso selectivo convocado na respectiva categoría será do 60 % da puntuación total do baremo.

A puntuación máxima acadable nos puntos de experiencia profesional, formación acreditada e outras actividades non poderá exceder do 40 % da puntuación total do baremo.

Na categoría de pinche, no punto de experiencia profesional e, sen que se poida superar a puntuación máxima prevista para tal epígrafe no respectivo baremo de selección fixa, valorarase a permanencia e efectiva dispoñibilidade das persoas aspirantes nas listas especiais para nomeamentos de curta duración, cunha puntuación de 1,5 puntos por ano ou a que proporcionalmente corresponda, cun máximo de 4,5 puntos.

Ás persoas aspirantes que, durante a vixencia do pacto sobre selección temporal aprobado por Resolución do 24 de maio de 2004 figurasen inscritas nas listas especiais para nomeamentos de curta duración previstas neste, valoraráselles o tempo de permanencia e dispoñibilidade acreditada nas citadas listas nos termos previstos no parágrafo anterior.

ANEXO III
Áreas e zonas

Ámbitos listas.

A) Para as listas de cociñeira/o e de pinche.

Áreas/zonas:

1. Ferrol (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril; de acordo coa revisión prevista no anexo do Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada de Ferrol).

2. A Coruña (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril; de acordo coa revisión prevista no anexo I do Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde e se crea a Estrutura de Xestión Integrada de A Coruña; agás os dispositivos asistenciais incluídos no ámbito da Xerencia Executiva de Cee).

3. Santiago de Compostela (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril; de acordo coa revisión prevista no anexo II do Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde e se crea a Estrutura de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, agás os dispositivos incluídos no ámbito da Xerencia Executiva da Barbanza).

4. Ourense (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril; de acordo coa revisión prevista no anexo do Decreto 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, agás os dispositivos incluídos nos ámbitos das xerencias executivas de Verín e O Barco de Valdeorras).

5. O Barco de Valdeorras (segundo a ordenación disposta no Decreto 50/1992, do 19 de febreiro, polo que se crea a área de saúde do Barco de Valdeorras; de acordo coa revisión prevista no anexo do Decreto 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, no relativo aos dispositivos incluídos no ámbito da Xerencia Executiva do Barco de Valdeorras).

6. Lugo (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril).

7. Burela (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril).

8. Monforte de Lemos (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril).

9. Pontevedra (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril; de acordo coa revisión prevista no anexo do Decreto 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, agás os dispositivos incluídos no ámbito da Xerencia Executiva do Salnés).

10. Vigo (segundo a ordenación disposta no Decreto 126/1984, do 27 de xullo, do mapa sanitario de Galicia, modificado polo Decreto 55/1989, do 5 de abril).

B) Para as listas de técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información, de técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información e de técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información.

Lista de ámbito único para todos os dispositivos sanitarios comprendidos no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

ANEXO IV
Áreas/zonas limítrofes

1. Para Ferrol. A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Santiago/zona da Barbanza e Burela, nesta orde.

2. Para A Coruña. A Coruña/zona de Cee, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo e O Salnés, nesta orde.

3. Para A Coruña/zona de Cee. A Coruña, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela/zona da Barbanza, O Salnés e Pontevedra, nesta orde.

4. Para Santiago de Compostela. Santiago de Compostela/zona da Barbanza, A Coruña, O Salnés, Pontevedra e Vigo, nesta orde.

5. Para Santiago de Compostela/zona da Barbanza. Santiago de Compostela, O Salnés, Pontevedra, Vigo e A Coruña, nesta orde.

6. Para Burela. Lugo, Monforte de Lemos, Ferrol, A Coruña e Santiago de Compostela, nesta orde.

7. Para Lugo. Monforte de Lemos, Burela, A Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela, nesta orde.

8. Para Monforte de Lemos. Lugo, Burela, Ourense, O Barco de Valdeorras e Ourense/zona de Verín, nesta orde.

9. Para Ourense. Ourense/zona de Verín, O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela e Lugo, nesta orde.

10. Para Ourense/zona de Verín. Ourense, O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela e Vigo, nesta orde.

11. Para O Barco de Valdeorras. Ourense, Ourense/zona de Verín, Monforte de Lemos, Lugo e Santiago de Compostela, nesta orde.

12. Para O Salnés. Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela/zona da Barbanza e A Coruña, nesta orde.

13. Para Pontevedra. O Salnés, Vigo, Santiago de Compostela, Santiago de Compostela/zona da Barbanza e Ourense, nesta orde.

14. Para Vigo. Pontevedra, O Salnés, Santiago de Compostela, Ourense e Santiago de Compostela/zona da Barbanza, nesta orde.

ANEXO V
Listas especiais para nomeamentos de curta duración de pinche

1. A Coruña:

• Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

2. Ferrol:

• Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol.

3. Santiago de Compostela:

• Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

4. Burela:

• Hospital Comarcal da Costa (Burela).

5. Lugo:

• Complexo Hospitalario Lucus Augusti (Lugo).

6. Monforte de Lemos:

• Hospital Comarcal de Monforte.

7. Ourense:

• Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

8. O Barco de Valdeorras:

• Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras.

9. Pontevedra:

• Complexo Hospitalario de Pontevedra.

10. Vigo:

• Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

ANEXO VI
Requisitos de titulación/formación

1. Para a lista de técnica/o superior de sistemas e tecnoloxías da información.

Deberá posuír, alomenos, a titulación de licenciada/o universitaria/o, arquitecta/o, enxeñeira/o, grao ou equivalente.

2. Para a lista de técnica/o de xestión de sistemas e tecnoloxías da información.

Deberá posuír, alomenos, a titulación de diplomada/o universitaria/o, enxeñeira/o técnica/o, arquitecta/o técnica/o, grao ou equivalente.

3. Para a lista de técnica/o especialista de sistemas e tecnoloxías da información.

Deberá posuír, alomenos, unha das titulacións indicadas:

• Título de técnica/o especialista, rama informática (formación profesional 2º grao ou equivalente).

• Título de técnico/a superior, rama informática e comunicación.

4. Para as listas de cociñeira/o.

Deberá posuír, alomenos, unha das titulacións indicadas:

• Título de técnica/o superior na rama de hostalaría e turismo ou equivalente, ciclo formativo de cociña ou restauración.

• Título de bacharelato superior ou equivalente e tres anos de experiencia acreditada na profesión ou certificado de profesionalidade de cociñeira/o, nivel II ou III.

5. Para as listas de pinche.

Deberá posuír, alomenos, unha das titulacións indicadas:

• Certificado de escolaridade.

• Graduada/o en ESO ou equivalente.

• Programa de cualificación profesional inicial.

Para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as establecidas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte con carácter xeral e válidas para todos os efectos, sempre que se indique expresamente a disposición na que se establece a equivalencia e o BOE no que se publica.