Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Luns, 6 de maio de 2013 Páx. 14266

I. Disposicións xerais

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 19 de abril de 2013 pola que se modifica a Orde do 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e a atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Exposición de motivos

O 14 de xullo de 2012 publícase no BOE o Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade que recolle, entre outras, as medidas adoptadas no acordo do 10 de xullo de 2012, do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, agora Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, para a mellora do sistema para a autonomía e atención á dependencia, publicado mediante a Resolución do 13 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.

Así, no artigo 22, nas disposicións adicional sétima, oitava, novena, décima, nas disposicións transitoria novena, décima, décimo primeira, décimo segunda, décimo terceira e na disposición derradeira primeira do Real decreto lei 20/2012, modifícanse certas disposicións da Lei 39/2006, do 14 de decembro, e posterior normativa de desenvolvemento desta.

En consecuencia, tendo en conta a modificación sinalada da Lei 39/2006, do 14 de decembro, cómpre modificar as disposicións normativas ditadas no seu desenvolvemento. Debido a iso a orde do 2 de xaneiro de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula na C.A o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, vese afectado nalgunha das súas disposicións. En concreto, no relativo á supresión dos niveis nos que se dividía cada grao de dependencia, establecéndose un réxime transitorio para as persoas solicitantes con grao e nivel recoñecido; á libranza de asistencia persoal que se estende a todos os graos de dependencia; á intensidade dos servizos e, en consecuencia, ao réxime de compatibilidades establecido; aos requisitos da libranza de coidados no contorno familiar; á efectividade do dereito ás prestacións do sistema en relación ás libranzas de coidados no contorno familiar; ás fórmulas de cálculo das libranzas; así como ao establecemento de criterios comúns na asignación de prestacións nos casos de falecemento da persoa dependente segundo a Resolución do 13 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.

En virtude do exposto, no exercicio das atribucións conferidas segundo o artigo 38 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público Autonómico de Galicia, así como pola disposición derradeira segunda do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro (DOG nº 34, do 19 de febreiro) polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, e polo artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1

Modificación da Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

A Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, queda modificada como segue:

Un. O artigo 7, Catálogo de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia para o grao III, nivel 2 e 1, e para o grao II, nivel 2 e 1, e o artigo 9, Catálogo de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia para o grao I, nivel 2 e 1, quedan refundidos nun único artigo 7 que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 7. Catálogo de Servizos do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia

1. De conformidade co establecido no artigo 3 do Decreto15/2010, do 4 de febreiro, no Real decreto 175/2011, do 11 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 727/2007, do 8 de xuño, sobre criterios para determinar as intensidades de protección dos servizos e a contía das prestacións económicas da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, e o Real decreto 615/2007, do 11 de maio, polo que se regula a Seguridade Social das persoas coidadores das persoas en situación de dependencia, o Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia está configurado na Comunidade Autónoma de Galicia polo seguinte catálogo de servizos:

a) Servizos de prevención das situacións de dependencia.

b) Servizos de promoción da autonomía persoal.

1. Servizo de habilitación e terapia ocupacional.

2. Servizo de atención temperá.

3. Servizo de estimulación cognitiva.

4. Servizo de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional.

5. Servizo de habilitación psicosocial para persoas con enfermidade mental ou discapacidade intelectual.

6. Servizo de apoios persoais e coidados en equipamentos especiais.

c) Servizo de Teleasistencia.

d) Servizo de Axuda no Fogar.

e) Servizo de atención diúrna e de atención de noite para persoas en situación de dependencia:

1. Servizo de atención diúrna para persoas maiores.

2. Servizo de atención diúrna para persoas menores de 65 anos.

3. Servizo de atención diúrna especializada.

4. Servizo de atención de noite.

f) Servizo de Atención Residencial para persoas en situación de dependencia, excepto para o grao I de dependencia moderada:

1. Servizo residencial de persoas en situación de dependencia.

2. Estadías temporais en residencia.

3. Servizo de atención residencial a persoas en situación de dependencia, en razón dos distintos tipos de discapacidade.

g) Outros servizos de atención a persoas en situación de dependencia, en razón dos distintos tipos de discapacidade.

2. Os centros e servizos citados estarán suxeitos ao previsto na normativa vixente da Comunidade Autónoma de Galicia que regule a calidade, condicións e réxime de prestación dos servizos.

3. A prevención será prioritaria para as persoas en situación de dependencia en grao I, co obxecto de previr o agravamento do seu grao de dependencia, polo que debe formar parte de todas as actuacións que se realicen no ámbito do sistema para a autonomía e atención á dependencia.

4. Os plans de prevención das situacións de dependencia, elaborados pola comunidade autónoma, concretarán no seu correspondente ámbito territorial os criterios, recomendacións e condicións mínimas que estableza o Consello Territorial de Servicios Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia».

Dous. O artigo 8, libranzas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia para o grao III, nivel 2 e 1, e para o grao II, nivel 2 e 1, e o artigo 10, libranzas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia para o grao I, nivel 2 e 1, quedan refundidos nun único artigo 8 que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 8. Libranzas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia

De conformidade co establecido no artigo 4 do Decreto15/2010, do 4 de febreiro, no Real decreto 175/2011, do 11 de febreiro, e no Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, as libranzas do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia na Comunidade Autónoma de Galicia son as seguintes:

a) A libranza vinculada ao servizo, que ten por finalidade facilitar, por medio dunha achega económica, a adquisición dun servizo dos enumerados no artigo 7.1 desta orde, cando non sexa posible ser prestado mediante a oferta pública da rede de servizos sociais de atención á dependencia definida no artigo 2.2 desta orde.

b) A libranza para coidados no medio familiar, cuxa finalidade é que, con carácter excepcional, a persoa en situación de dependencia reciba no seu contorno familiar os coidados non profesionais que precise e así se determine no correspondente Programa Individual de Atención. A contía económica ten por finalidade contribuír á cobertura dos gastos, tales como a adquisición de produtos necesarios para o coidado, produtos e servizos de apoio necesarios para a atención persoal, mellora da accesibilidade etc., derivados da atención prestada no seu domicilio á persoa en situación de dependencia.

c) A libranza de asistencia persoal, que ten por obxecto a promoción da autonomía das persoas en situación de dependencia en calquera dos seus graos. O seu obxectivo é contribuír á contratación dun/dunha asistente persoal, durante un número de horas, que facilite á persoa beneficiaria o acceso á educación e ao traballo, así como unha vida máis autónoma no exercicio das actividades básicas da vida diaria».

Tres. O punto 1, 2 e 3 do artigo 22, Intensidade dos servizos de promoción da autonomía persoal, queda redactado do seguinte modo:

«1. A intensidade dos servizos de promoción da autonomía persoal axustarase ao seguinte intervalo de protección, sen prexuízo do previsto nos parágrafos seguintes para a atención temperá e os de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III

46-70 h/mes

Grao II

21-45 h/mes

Grao I

Mínimo 12 h/mes

2. Para a atención temperá, establécese a seguinte intensidade máxima:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III

16 h/mes

Grao II

10 h/mes

Grao I

Mínimo 6 h/mes

3. Para os servizos de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional, establecerase a seguinte intensidade máxima:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao I

15 h/mes

Catro. Modifícase o punto 3, a) e b) do artigo 24, Intensidade do servizo de axuda no fogar, engadíndose un punto 4, quedando redactado do seguinte modo:

«A intensidade do servizo de axuda no fogar determinarase no Programa Individual de Atención e establecerase en número de horas mensuais de servizos asistenciais, mediante intervalos en función do grao de dependencia e da súa condición de axuda no fogar intensiva ou non intensiva segundo o seguinte:

a) Entenderase por axuda no fogar intensiva, en función do grao de dependencia e número de horas ao mes de atención, a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III

46-70 horas/mes

Grao II

21-45 horas/mes

Grao I

Máximo 20 horas/mes

b) Entenderase por servizo de axuda no fogar non intensivo, en función do grao de dependencia e número de horas ao mes de atención, cando así o determine o Programa Individual de Atención compatibilizando este servizo con outros servizos e/ou libranzas tal e como se recolle no capítulo III desta orde, a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III

Ata 35 horas/mes

Grao II

Ata 23 horas/mes

Grao I

Ata 10 horas/mes

4. No programa individual de atención deberase diferenciar dentro das horas de axuda no fogar, as relativas ás necesidades domésticas e do fogar e as horas de atención persoal para as actividades da vida diaria. Os servizos relacionados coa atención das necesidades domésticas e do fogar tales como limpeza, lavado, cociña ou outros, deberán de prestarse conxuntamente cos servizos de atención persoal para as actividades da vida diaria».

Cinco. O punto 2.a), do artigo 25, Intensidade dos servizos de atención diúrna e de noite, queda redactado do seguinte modo:

2. «A intensidade dos servizos de atención diúrna poderá ser en xornada intensiva ou en horario non intensivo:

a) Entenderase por servizo de atención diúrna en xornada intensiva a asistencia ao centro nun horario como máximo de 8 horas diarias de luns a venres, en función da intensidade máxima segundo o grao de dependencia e cando así o determine o Programa Individual de Atención tendo en conta as necesidades da persoa en situación de dependencia. A intensidade do servizo de atención diúrna intensiva, segundo o grao recoñecido, será a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III

160 ou máis horas/mes

Grao II

160 ou máis horas/mes

Grao I

Mínimo 60 horas/mes

Seis. O artigo 27, Suspensión temporal dos servizos de prevención das situacións de dependencia e de promoción da autonomía persoal, de teleasistencia, do servizo de axuda no fogar e do servizo de atención diúrna e de noite, queda redactado do seguinte modo:

«Os servizos de prevención das situacións de dependencia e de promoción da autonomía persoal, de teleasistencia, de axuda no fogar e de atención diúrna e de noite suspenderanse temporalmente durante o internamento da persoa beneficiaria nunha institución sanitaria, durante a súa estadía temporal nun centro de atención residencial ou no suposto de ausencia temporal do domicilio, nos que se poderá suspender por un período máximo de dous meses. No suposto de ausencia temporal do domicilio a persoa en situación de dependencia deberá de acreditar as causas que motivan a súa ausencia. Para estes efectos, tales circunstancias deberán ser obxecto de comunicación nos termos establecidos no artigo 5 desta orde».

Sete. O punto b), 3 do artigo 33, Requisitos específicos, queda redactado do seguinte modo:

3. «Orixinal ou copia compulsada das facturas emitidas pola entidade prestadora do servizo, así como do pagamento efectivo destas. Para estes efectos, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola persoa beneficiaria ou quen a represente».

Oito. O artigo 35, Libranza para coidados no contorno familiar, queda redactado do seguinte modo:

«Con carácter excepcional poderá recoñecerse a libranza para coidados no contorno familiar que consistirá nunha contía económica de carácter periódico, cuxa finalidade é proporcionarlle á persoa beneficiaria recursos económicos para contribuír á cobertura dos gastos derivados da atención prestada pola persoa coidadora non profesional co obxecto de posibilitar a permanencia da persoa beneficiaria no seu domicilio habitual, sempre e cando o Programa Individual de Atención determine esta modalidade de intervención como a máis adecuada entre as do catálogo de prestacións, tendo en conta o grao de dependencia recoñecido e as necesidades de atención da persoa en situación de dependencia. A contía económica terá por finalidade contribuír á cobertura dos gastos, tales como a adquisición de produtos necesarios para o coidado, produtos e servizos de apoio necesarios para a atención persoal, mellora da accesibilidade etc., derivados da atención prestada no seu domicilio á persoa en situación de dependencia».

Nove. Modifícanse o punto 1, letra c) e d), e o punto 2, letra b), c) e e) do artigo 37, Requisitos específicos para o acceso á libranza para coidados no contorno familiar, engadindo unha letra e) no punto 1 e unha letra i) no punto 2, queda redactado do seguinte modo:

«1. Para adquirir a condición de persoa beneficiaria é necesario, ademais do establecido no artigo 2 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, e no artigo 11 desta orde, reunir os seguintes requisitos:

c) Que os coidados que se deriven da súa situación de dependencia se estean a prestar no seu domicilio habitual e con carácter previo dun ano á data de presentación da solicitude, debendo residir a persoa en situación de dependencia no dito domicilio como mínimo 9 meses ao ano.

d) Que se dean as condicións axeitadas de convivencia e habitabilidade da vivenda para a prestación dos coidados necesarios. Valoraranse as condicións axeitadas de habitabilidade da vivenda, entre as que se terá en conta a accesibilidade suficiente que permita o exercicio das funcións de coidado persoal.

A convivencia no mesmo domicilio constitúe un requisito necesario de condición axeitada. No informe que sexa elaborado polos servizos sociais comunitarios, de saúde ou especializados, de ser o caso, debe quedar constancia de que se dan as condicións de habitabilidade, convivencia e relación de parentesco.

e) Que se acredite, no expediente de referencia, a imposibilidade do recoñecemento dun servizo debido á inexistencia de recursos públicos ou privados acreditados.

2. Respecto da persoa coidadora non profesional encargada da atención da persoa en situación de dependencia, deberán acreditarse os seguintes requisitos:

b) Ser cónxuxe ou familiar por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o terceiro grao de parentesco. A atención e coidados que preste a persoa coidadora non profesional á persoa beneficiaria desenvólvense no marco da relación familiar e, en ningún caso no dunha relación contractual, xa sexa laboral ou doutra índole. Enténdense como situacións asimiladas á relación familiar, a parella de feito, titor/a e persoa designada, administrativa ou xudicialmente, con funcións de acollemento. Ademais, deberá quedar acreditada a relación de convivencia e os coidados con carácter previo dun ano, cando menos, á data de presentación da solicitude.

c) Excepcionalmente, e cando a persoa en situación de dependencia teña o seu domicilio nun contorno caracterizado pola insuficiencia de recursos públicos ou privados acreditados, a despoboación, a ausencia de rede de apoio familiar, as circunstancias xeográficas ou doutra natureza que impidan ou dificulten outras modalidades de atención, poderá ter a condición de persoa coidadora non profesional a persoa que, aínda non tendo grao de parentesco, resida no mesmo municipio ou noutro veciño. Para estes efectos é preciso que a persoa coidadora residise no municipio ou noutro veciño durante o período previo dun ano, contado desde a data de presentación da solicitude de recoñecemento da situación de dependencia.

No suposto de persoas en situación de dependencia con grao I, o contorno ao que se refire o parágrafo anterior deberá ter, ademais, a consideración dun contorno rural.

Considéranse circunstancias doutra natureza que impidan ou dificulten outras modalidades de atención, entre outras, a pertenza da persoa en situación de dependencia a comunidades relixiosas cando a atención a través doutras prestacións do SAAD poidan perturbar o desenvolvemento da vida ordinaria na comunidade. Nestes supostos é requisito imprescindible a convivencia da persoa coidadora non profesional no mesmo domicilio que o da persoa en situación de dependencia.

e) Suprímese.

i) Asumir formalmente os compromisos necesarios, segundo o anexo VI-II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, para garantir a calidade na atención e coidados da persoa en situación de dependencia».

Dez. Engádese unha letra e) e f), no artigo 38 , Documentación específica para o acceso á libranza de coidados no contorno familiar, que queda redactado do seguinte modo:

Para o acceso á libranza de coidados no contorno familiar deberase achegar a seguinte documentación específica:

e) Documento anexo VI-II, do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, de compromisos da persoa coidadora non profesional.

f) Na xustificación semestral, tal e como se dispón no artigo 48 e segundo o modelo anexo VI-II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, deberanse acreditar os gastos a que se vincula a contía económica da libranza de coidados no contorno familiar, tales como a adquisición de produtos necesarios para o coidado, produtos e servizos de apoio necesarios para a atención persoal, mellora da accesibilidade etc., derivados da atención prestada no seu domicilio á persoa en situación de dependencia, e que deberán supoñer, alomenos, un importe equivalente ao 75 % da contía da prestación recoñecida no período de referencia».

Once. Modifícase o punto 1 do artigo 41, Libranza de asistencia persoal, que queda redactado do seguinte modo:

1. «A Libranza de asistencia persoal está destinada a contribuír á cobertura dos gastos derivados da contratación dun/unha asistente/a persoal que facilite o aceso á educación e/ou ao traballo, así como promover unha maior autonomía no exercicio das actividades da vida diaria ás persoas en situación de dependencia en calquera dos seus graos».

Doce. Modifícase o punto 1, a) do artigo 42 , Requisitos específicos, que queda redactado do seguinte modo:

1. «Para adquirir a condición de persoa beneficiaria, ademais dos requisitos xerais establecidos no Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, e na presente orde, deberán cumprirse os seguintes requisitos:

a) Que a persoa beneficiaria teña recoñecida unha situación de dependencia en calquera dos seus graos».

Trece. Os artigos 45, Nivel de protección adicional ás persoas en situación de gran dependencia, e o artigo 46, Nivel de protección adicional ás persoas en situación de dependencia severa, quedan refundidos nun único artigo 45 que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 45. Nivel de protección adicional ás persoas en situación de gran dependencia e dependencia severa

1. A contía da libranza de asistencia persoal terá un nivel de protección adicional cuxo importe será igual á diferenza entre a contía que lle correspondería á persoa beneficiaria, segundo os importes e regras de cuantificación establecidas polo SAAD, e a contía máxima establecida no anexo V a esta orde como teito deste nivel adicional, que será actualizada anualmente segundo o disposto no artigo 56.1 desta orde, en función da intensidade horaria e segundo a súa capacidade económica, de acordo co establecido no artigo 56.4 da presente orde.

2. Excepcionalmente poderase incrementar nun 15 % a contía total recoñecida en función da intensidade horaria, cando así se recoñeza no programa individual de atención e neste se acredite a prestación de alomenos un 10 % da intensidade horaria en períodos de especial dedicación como os vacacionais e fins de semana, festivos, períodos nocturnos das 22.00 ás 7.00 horas ou estadías temporais fóra da Comunidade Autónoma non superiores a dous meses».

Catorce. Modifícase os puntos 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 47, Intensidade das libranzas do Catálogo do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, que quedan redactados do seguinte modo:

2. Entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición do servizo de axuda no fogar un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao de dependencia recoñecido, e por intensidade parcial un número de horas inferior á sinalada.

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III

70 horas/mes

Grao II

45 horas/mes

Grao I

20 horas/mes

4. Entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición do servizo de atención diúrna un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao de dependencia, e por intensidade parcial un número de horas inferior á sinalada.

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III

160 horas/mes

Grao II

160 horas/mes

Grao I

60 horas/mes

De non especificarse a intensidade dos coidados en horas/mes, o órgano xestor estimará esta nun cálculo proporcional en relación ao número de días de coidados que se xustifiquen tendo en conta unha dedicación máxima dos coidados de 20,5 días/mes e de 8 h/día.

5. Con carácter xeral entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición dos servizos de promoción da autonomía persoal un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao de dependencia, e por intensidade parcial un número de horas mensuais inferior á sinalada.

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III

70 horas/mes

Grao II

45 horas/mes

Grao I

12 horas/mes

6. Na libranza vinculada á adquisición do servizo de atención temperá entenderase por intensidade completa un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao de dependencia, e por intensidade parcial un número de horas mensuais inferior á sinalada.

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III

16 horas/mes

Grao II

10 horas/mes

Grao I

6 horas/mes

7. Na libranza vinculada á adquisición do servizo de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional nos supostos de dependencia moderada entenderase por intensidade completa un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte, e por intensidade parcial un número de horas mensuais inferior á sinalada.

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao I

15 horas/mes

Quince. Modifícase o artigo 49, Extinción das Libranzas, no seu punto 1.1, que queda redactado do seguinte modo:

1.1. «Perda dalgún dos requisitos exixidos para o recoñecemento da situación de dependencia. En particular, pola perda da condición de residente en España ou traslado da súa residencia fóra da Comunidade Autónoma por un tempo superior a 2 meses, ou pola melloría da situación de dependencia que determine que a persoa beneficiaria xa non se atope en tal situación».

Dezaseis. Modifícase o artigo 56, Determinación da contía das libranzas, que quedan redactados do seguinte modo:

«Artigo 56. Determinación da contía das libranzas

1. A contía máxima das libranzas será a establecida anualmente polo Goberno mediante real decreto, logo de acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, segundo os graos con dereito ás prestacións e actualizadas en función do índice de referencia que se estableza. Así mesmo, os complementos como nivel adicional que estableza a Comunidade Autónoma, de ser o caso, actualizaranse na mesma porcentaxe que a aprobada polo Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia para o resto das libranzas.

2. O importe da libranza que se lle a recoñecerá a cada persoa beneficiaria determinarase aplicando ás fórmulas dispostas nos seguintes puntos, en función da capacidade económica da persoa beneficiaria e a contía de referencia para cada libranza segundo o grao recoñecido. A contía da libranza recoñecida será do 100 % da cantidade máxima establecida cando a capacidade económica da persoa beneficiaria sexa igual ou inferior ao IPREM.

3. A contía mensual da libranza de coidados no contorno familiar establécese de conformidade coa seguinte fórmula matemática:

CPE = (1,33 × Cmax) – (0,44 × CEB × Cmax)/IPREM

Onde:

CPE: contía da prestación económica.

Cmax: contía máxima da prestación económica segundo o grao recoñecido.

CEB: capacidade económica da persoa beneficiaria.

A contía mensual da libranza vinculada á adquisición dun servizo e da libranza de asistencia persoal establécese de conformidade coa seguinte fórmula matemática:

CPE = Cmax × (1,55 – (0,55 × CEB/IPREM))

Onde:

CPE: contía da prestación económica.

Cmax: contía máxima da prestación económica segundo o grao recoñecido.

CEB: capacidade económica da persoa beneficiaria.

5. Para os efectos de determinar a contía do complemento adicional da C.A para a libranza de asistencia persoal, no suposto de persoas en situación de gran dependencia e dependencia severa, esta percibirase integramente ou reducirase de acordo coa seguinte táboa:

Capacidade económica de acordo coa contía do IPREM

Complemento adicional de asistencia persoal

Ata 2,5 veces o IPREM

100 %

Máis de 2,5 a 3 veces o IPREM

90 %

Máis de 3 a 3,5 veces o IPREM

85 %

Máis de 3,5 a 4 veces o IPREM

80 %

Máis de 4 a 4,5 veces o IPREM

75 %

Máis de 4,5 a 5 veces o IPREM

60 %

Máis de 5 veces o IPREM

50 %

6. Logo de aplicar as fórmulas de cálculo dispostas nos puntos anteriores, en todo caso, o importe da libranza que se determine para cada persoa beneficiaria non poderá ser inferior ás seguintes contías en función do grao recoñecido e da contía máxima da libranza de referencia:

a) No suposto da libranza de coidados no contorno familiar o límite mínimo será do 25 % da contía máxima da libranza. No caso de que a capacidade económica da persoa beneficiaria sexa superior a 4 veces o IPREM, o límite mínimo será do 15 % da contía máxima da libranza.

b) No suposto da libranza vinculada á adquisición dun servizo de atención residencial o límite mínimo será do 25 % da contía máxima da libranza. No caso de que a capacidade económica da persoa beneficiaria sexa superior a 4 veces o IPREM, o límite mínimo será do 15 % da contía máxima da libranza.

c) No suposto da libranza vinculada á adquisición dun servizos da carteira xeral, distinto ao servizo residencial, o límite mínimo será do 35 % da contía máxima da libranza. No caso de que a capacidade económica da persoa beneficiaria sexa superior a 4 veces o IPREM, o límite mínimo será do 25 % da contía máxima da libranza.

d) No suposto da libranza vinculada á adquisición dun servizo da carteira específica, distinto ao servizo residencial, o límite mínimo será do 50 % da contía máxima da libranza. No caso de que a capacidade económica da persoa beneficiaria sexa superior a 4 veces o IPREM, o límite mínimo será do 40 % da contía máxima da libranza».

Dezasete. Suprímese o punto 2 do artigo 57, Deducións por prestacións de análoga natureza e finalidade.

Dezaoito. Modifícase o punto 1 do artigo 58, Réxime de compatibilidades entre servizos e libranzas, que queda redactado do seguinte modo:

1. «Para os efectos do disposto nesta orde, establécense nos artigos seguintes o réxime de compatibilidades entre as prestacións do sistema para a promoción da autonomía persoal e atención á dependencia no ámbito da Comunidade Autónoma, co obxecto de proporcionar os apoios, coidados e atencións necesarias para facilitar a permanencia no domicilio á persoa en situación de dependencia».

Dezanove. Modifícase o punto 2 do artigo 61, Servizo de axuda no fogar, que queda redactado do seguinte modo:

2. «O réxime de compatibilidades que se establece é o seguinte:

a) Será compatible co servizo de atención diúrna ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III

Ata 35 h/mes

80 h/mes

Grao II

Ata 23 h/mes

50 h/mes

Grao I

Ata 10 h/mes

30 h/mes

b) Será compatible co servizo de atención de noite ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizo de atención de noite

Grao III

Ata 35 h/mes

21 noites/mes

Grao II

Ata 23 h/mes

12 noites/mes

Grao I

Ata 10 h/mes

6 noites/mes

c) Será compatible cos servizos de promoción da autonomía persoal que se establezan no programa individual de atención, ou coa libranza vinculada á adquisición destes servizos, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizos de promoción da autonomía persoal

Grao III

Ata 35 h/mes

68 h/mes

Grao II

Ata 23 h/mes

40 h/mes

Grao I

Ata 10 h/mes

20 h/mes

Vinte. Modifícase o punto 2 do artigo 62, Servizo de atención diúrna, que queda redactado do seguinte modo:

2. «Será compatible co servizo de axuda no fogar ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:»

Grao de dependencia

Servizo de atención diúrna non intensivo

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao II

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao I

Ata 80 h/mes

10 h/mes

Vinte e un. Modifícase o punto 2 do artigo 63, Servizo de atención de noite, que queda redactado do seguinte modo:

2. «Será compatible cos servizos de promoción da autonomía persoal ou libranza vinculada á adquisición destes servizos, co seguinte límite de intensidade:»

Grao de dependencia

Servizo de atención de noite non intensivo

Servizos de promoción da autonomía persoal

Grao III

Ata 21 noites/mes

56 h/mes

Grao II

Ata 12 noites/mes

31 h/mes

Grao I

Ata 6 noites/mes

20 h/mes

Vinte e dous. Modifícase o punto 4 e 5 do artigo 64, libranza de coidados no contorno familiar, que queda redactado do seguinte modo:

4. «O réxime de compatibilidade da libranza de coidados no contorno familiar nunha intensidade parcial será o seguinte:

a) Poderase compatibilizar co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 20 h/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

b) Poderase compatibilizar co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 44 h/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 29 h/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 16 h/mes

c) Poderase compatibilizar co servizo de promoción da autonomía persoal segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de promoción da autonomía persoal

Grao III

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 21 h/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

5. O réxime de compatibilidades nos períodos de respiro da persoa coidadora será o seguinte:

a) Poderanse compatibilizar cos períodos de respiro da persoa coidadora distribuídos en 45 días ao ano de forma continua ou en períodos, como mínimo quincenais ou de fins de semana ata completar os 45 días ao ano, para as estadías temporais en centros de atención residencial.

b) Poderase compatibilizar co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de atención diúrna non intensivo coma respiro (45 días/ano)

Grao III

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao II

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao I

Intensidade completa

Ata 135 h/ano

c) Poderase compatibilizar co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de axuda no fogar non intensivo coma respiro (45 días/ano)

Grao III

Intensidade completa

Ata 69/105 h/ano

Grao II

Intensidade completa

Ata 31/68 h/ano

Grao I

Intensidade completa

Ata 30 h/ano

d) Poderase compatibilizar co servizo de centro de noite non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de atención de noite non intensivo coma respiro (45 noites/ano)

Grao III

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao II

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao I

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Vinte e tres. Modifícase o punto 2, 3 e 4 do artigo 66, Libranza de asistente persoal, que queda redactado do seguinte modo:

2. «Poderá ser compatible co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

3. Poderá ser compatible co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

4. Poderá ser compatible co servizo de atención de noite non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de atención de noite non intensivo

Grao III

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao II

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao I

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Vinte e catro. Engádese un novo artigo 68 bis, que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 68 bis. Recoñecemento dos efectos retroactivos nas libranzas de coidados no contorno familiar

1. Desde o 16 de xullo de 2012 as libranzas de coidados no contorno familiar deixarán de producir efectos retroactivos para aquelas persoas solicitantes que na dita data aínda non comezasen a percibir esta prestación, os cales conservarán, en todo caso, o dereito a percibir as contías que, en concepto de efectos retroactivos, fosen xeradas ata ese momento.

2. A partir do 16 de xullo de 2012 as libranzas de coidados no contorno familiar, en relación coas persoas solicitantes mencionadas no número anterior, quedarán suxeitas a un prazo suspensivo máximo de dous anos contados desde o transcurso do prazo de seis meses desde a presentación da solicitude sen terse ditado e notificado resolución expresa de recoñecemento da prestación, prazo que se interromperá no momento en que a persoa interesada empece a percibir a dita prestación».

Vinte e cinco. Modifícase o punto 2 do artigo 69, Procedemento de revisión do grao e nivel de dependencia con solicitudes presentadas ou iniciados de oficio con anterioridade ao 1 de xuño de 2010, que queda redactado do seguinte modo:

2. «A efectividade do acceso aos servizos e/ou prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma determinados na resolución de revisión do grao de dependencia quedará demorada ata a aprobación do correspondente programa individual de atención, seguindo o disposto no artigo 67 e 68 bis desta orde en canto á efectividade do dereito ás prestacións do sistema».

Vinte e seis. Modifícase o punto 2 do artigo 70, Procedementos de revisión do grao e nivel de dependencia con solicitudes presentadas ou iniciados de oficio na data do 1 de xuño de 2010 ou en data posterior, que queda redactado do seguinte modo:

2. «A efectividade do acceso aos servizos e/ou prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na comunidade autónoma determinados na resolución de revisión do grao de dependencia quedará demorada ata a aprobación do correspondente Programa individual de atención, seguindo o disposto no artigo 68 e 68 bis desta orde en canto á efectividade do dereito ás prestacións do sistema».

Vinte e sete. Modifícase o punto 2 do artigo 71, Procedemento de revisión do PIA con solicitudes presentadas ou iniciados de oficio con anterioridade ao 1 de xuño de 2010 , que queda redactado do seguinte modo:

2. «A efectividade do acceso aos servizos e/ou prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma producirase segundo o disposto no artigo 67 e 68 bis desta orde».

Vinte e oito. Modifícase o punto 2 do artigo 72, Procedementos de revisión do PIA con solicitudes presentadas ou iniciados de oficio na data do 1 de xuño de 2010 ou en data posterior, que queda redactado do seguinte modo:

2. «A efectividade do acceso aos servizos e/ou prestacións económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na Comunidade Autónoma producirase segundo o disposto no artigo 68 e 68 bis desta orde».

Vinte e nove. Modifícase os puntos 1, 3 e 4 da disposición adicional primeira, Desprazamentos da residencia habitual, temporais e definitivos, a outras comunidades autónomas, que queda redactado do seguinte modo:

1. O desprazamento da residencia habitual dentro do territorio Español terá carácter temporal cando non supere os dous meses. Durante este período manterase a continuidade da libranza concedida.

3. «No prazo máximo de 30 días naturais desde a recepción na xefatura territorial da consellería con competencias en materia de servizos sociais da comunicación de traslado do/a interesado/a, a consellería competente en materia de servizos sociais deberá comunicar a solicitude de traslado ao Imserso como órgano coordinador, a través do sistema de información para a autonomía e atención á dependencia, dos traslados que se produzan, quen o comunicará á comunidade autónoma de destino, a cal deberá proceder á regularización correspondente nun prazo máximo de 60 días.

4. Cando o traslado de residencia a outra comunidade autónoma teña carácter definitivo, a xefatura territorial correspondente da consellería con competencias en materia de servizos sociais manterá, durante un prazo máximo de 60 días desde a data da comunicación do traslado á Comunidade Autónoma de destino, o dereito á percepción da libranza, ou poderá outorgar, con carácter excepcional, unha libranza vinculada ao servizo sempre que se cumpran os requisitos establecidos na presente orde».

Trinta. Modifícase o punto 2 e engádese un punto 3 á disposición transitoria cuarta, Incompatibilidade dos servizos e das prestacións económicas periódicas co programa de atención ás persoas maiores dependentes a través do cheque asistencial, regulado no Decreto 176/2000, do 22 de xuño, e réxime transitorio para as persoas beneficiarias actuais do programa, que queda redactada do seguinte modo:

2. «En todo caso, a integración das actuais persoas beneficiarias no SAAD segundo o procedemento establecido na disposición transitoria sétima do Decreto15/2010, do 4 de febreiro, con carácter prioritario, finalizará o 30 de xuño de 2012. Nesa data producirase a baixa definitiva das persoas beneficiarias do programa do cheque asistencial agás para as persoas beneficiarias recoñecidas cun grao I de dependencia moderada, para os que rematará na data do 1 de xullo de 2015.

Excepcionalmente poderase ser autorizada polo órgano de dirección con competencias en materia de dependencia, a prórroga na continuidade no programa por un período máximo de 6 meses.

3. As persoas beneficiarias do programa do cheque asistencial ás cales se lle prorrogue a súa continuidade neste programa deberán solicitar, por instancia de parte, o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para os efectos de posibilitar a súa integración no SAAD, quedando condicionada a prórroga no programa do cheque asistencial á presentación desta solicitude.

As persoas beneficiarias do programa do cheque asistencial que non alcancen un grao con dereito recoñecido, e que continúen no programa do cheque asistencial, serán valoradas de oficio anualmente para os efectos de revisar a súa situación de dependencia de cara á súa integración no SAAD, quedando condicionada a prórroga no programa do cheque asistencial á realización desta revisión da situación de dependencia».

Disposición adicional primeira. Persoas beneficiarias de libranza de coidados no contorno familiar

No prazo máximo de seis meses desde a entrada en vigor desta orde revisaranse de oficio os PIA de libranza de coidados no contorno familiar recoñecidos ata esta data, para os efectos de adecuar ás contías recoñecidas á aplicación da nova fórmula de cálculo para a determinación da contía das libranzas que se determina no punto catorce polo que se modifica o artigo 56, e con efectos a partir da data en que se emita a correspondente resolución pola que se revise o PIA recoñecido.

Disposición adicional segunda. Modificacións na denominación de determinados referencias

1. As referencias que na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, se realizan ao Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia entenderanse realizadas ao Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia.

2. As referencias que na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 5/2010, do 4 de febreiro, realízanse á clasificación en grao e nivel da situación de dependencia entenderanse realizadas á clasificación no grao de dependencia.

Disposición transitoria primeira. Procedementos iniciados

1. Os procedementos para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia iniciados con anterioridade á entrada en vigor desta orde rexeranse polas disposicións contidas nesta, mantendo a súa validez os trámites xa realizados conforme a normativa anterior.

2. Non obstante, en canto aos PIA aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta orde, observarase o disposto na normativa vixente na data da súa resolución, sendo que as disposicións contidas na presente orde se aplicarán ás propostas PIA e revisións dos PIA que se aproben a partir da súa entrada en vigor.

3. Cando por aplicación das regras contidas nesta orde sexa precisa a realización dun trámite imprescindible para a resolución do expediente non previsto na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 5/2010, do 4 de febreiro, seralle requirido de oficio pola Administración ao/á interesado/a.

Disposición transitoria segunda. Intensidade dos servizos para as persoas en situación de dependencia

Para as persoas que na data de entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, tiveran recoñecido grao e nivel de dependencia, as intensidades de protección dos servizos para cada grao e nivel de dependencia serán as seguintes:

1. A intensidade dos servizos de promoción da autonomía persoal axustarase ao seguinte intervalo de protección, sen prexuízo do previsto nos puntos seguintes para a atención temperá e os de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III, nivel 2

46-70 h/mes

Grao III, nivel 1

46-70 h/mes

Grao II, nivel 2

21-45 h/mes

Grao II, nivel 1

21-45 h/mes

Grao I, nivel 2

20-30 h/mes

Grao I, nivel 1

12-19 h/mes

2. Para a atención temperá, establécese a seguinte intensidade máxima:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III, nivel 2

16 h/mes

Grao III, nivel 1

16 h/mes

Grao II, nivel 2

10 h/mes

Grao II, nivel 1

10 h/mes

Grao I, nivel 2

Mínimo 6 h/mes

Grao I, nivel 1

Mínimo 6 h/mes

3. Para os servizos de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional, establecerase a seguinte intensidade máxima:

Grado I. Dependencia moderada

Horas de atención

Niveles 2 e 1

h/mes

4. A intensidade do servizo de axuda no fogar intensiva, en función do grao e nivel de dependencia e número de horas ao mes de atención, é a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III, nivel 2

46-70 horas/mes

Grao III, nivel 1

46-70 horas/mes

Grao II, nivel 2

21-45 horas/mes

Grao II, nivel 1

21-45 horas/mes

Grao I, nivel 2

Máximo 20 horas/mes

Grao I, nivel 1

Máximo 20 horas/mes

5. Entenderase por servizo de axuda no fogar non intensivo, en función do grao e nivel de dependencia e número de horas ao mes de atención, cando así o determine o programa individual de atención compatibilizando este servizo con outros servizos e/ou libranzas tal e como se recolle no capítulo III desta orde, a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III, nivel 2

Ata 35 horas/mes

Grao III, nivel 1

Ata 35 horas/mes

Grao II, nivel 2

Ata 23 horas/mes

Grao II, nivel 1

Ata 23 horas/mes

Grao I, nivel 2

Ata 10 horas/mes

Grao I, nivel 1

Ata 10 horas/mes

6. A intensidade do servizo de atención diúrna intensiva, segundo o grao e nivel recoñecido, será a seguinte:

Grao de dependencia

Horas de atención

Grao III, nivel 2

160 ou máis horas/mes

Grao III, nivel 1

160 ou máis horas/mes

Grao II, nivel 2

160 ou máis horas/mes

Grao II, nivel 1

160 ou máis horas/mes

Grao I, nivel 2

Mínimo 60 horas/mes

Grao I, nivel 1

Mínimo 60 horas/mes

7. Nos procedementos en que tivese recaído resolución do programa individual de atención con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, o 16 de xullo, as persoas beneficiarias continuarán percibindo a intensidade de protección determinada na correspondente resolución mentres non se proceda á revisión, de ser o caso, do seu programa individual de atención.

Terceira. Intensidade das libranzas para as persoas en situación de dependencia

Para as persoas que na data de entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, tivesen recoñecido grao e nivel de dependencia, as intensidades ás que se vincula a libranza para cada grao e nivel de dependencia serán as seguintes:

1. Entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición do servizo de axuda no fogar un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao e nivel de dependencia recoñecido:

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III, nivel 2

70 horas/mes

Grao III, nivel 1

70 horas/mes

Grao II, nivel 2

45 horas/mes

Grao II, nivel 1

45 horas/mes

Grao I, nivel 2

20 horas/mes

Grao I, nivel 1

20 horas/mes

2. Entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición do servizo de atención diúrna un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao e nivel de dependencia:

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III, nivel 2

160 horas/mes

Grao III, nivel 1

160 horas/mes

Grao II, nivel 2

160 horas/mes

Grao II, nivel 1

160 horas/mes

Grao I, nivel 2

60 horas/mes

Grao I, nivel 1

60 horas/mes

3. Entenderase por intensidade completa da libranza vinculada á adquisición dos servizos de promoción da autonomía persoal un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao e nivel de dependencia:

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III, nivel 2

70 horas/mes

Grao III, nivel 1

70 horas/mes

Grao II, nivel 2

45 horas/mes

Grao II, nivel 1

45 horas/mes

Grao I, nivel 2

30 horas/mes

Grao I, nivel 1

19 horas/mes

4. Na libranza vinculada á adquisición do servizo de atención temperá entenderase por intensidade completa un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte segundo o grao e nivel de dependencia:

Grao de dependencia

Dedicación completa

Grao III, nivel 2

16 horas/mes

Grao III, nivel 1

16 horas/mes

Grao II, nivel 2

10 horas/mes

Grao II, nivel 1

10 horas/mes

Grao I, nivel 2

6 horas/mes

Grao I, nivel 1

6 horas/mes

5. Na libranza vinculada á adquisición do servizo de promoción, mantemento e recuperación da autonomía funcional nos supostos de dependencia moderada entenderase por intensidade completa un número de horas mensuais igual ou superior ao sinalado no recadro seguinte:

Grao I. Dependencia moderada

Dedicación completa

Niveis 2 e 1

15 horas/mes

Cuarta. Réxime de compatibilidades entre servizos e libranzas

Para as persoas que na data de entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, tivesen recoñecido grao e nivel de dependencia, o réxime de intensidades para o establecemento de compatibilidades entre as prestacións do sistema para cada grao e nivel de dependencia serán as seguintes:

1. Servizo de axuda no fogar.

O réxime de compatibilidades que se establece é o seguinte:

c) Será compatible co servizo de atención diúrna ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III, 2

Ata 35 h/mes

80 h/mes

Grao III, 1

Ata 35 h/mes

60 h/mes

Grao II, 2

Ata 23 h/mes

50 h/mes

Grao II, 1

Ata 23 h/mes

40 h/mes

Grao I, 2

Ata 10 h/mes

30 h/mes

Grao I, 1

Ata 10 h/mes

20 h/mes

d) Será compatible co servizo de atención de noite ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizo de atención de noite

Grao III, 2

Ata 35 h/mes

21 noites/mes

Grao III, 1

Ata 35 h/mes

16 noites/mes

Grao II, 2

Ata 23 h/mes

12 noites/mes

Grao II, 1

Ata 23 h/mes

9 noites/mes

Grao I, 2

Ata 10 h/mes

6 noites/mes

Grao I,1

Ata 10 h/mes

4 noites/mes

e) Será compatible cos servizos de promoción da autonomía persoal que se establezan no programa individual de atención, ou coa libranza vinculada á adquisición destes servizos, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Servizos de promoción da autonomía persoal

Grao III, 2

Ata 35 h/mes

68 h/mes

Grao III, 1

Ata 35 h/mes

50 h/mes

Grao II, 2

Ata 23 h/mes

40 h/mes

Grao II, 1

Ata 23 h/mes

30 h/mes

Grao I, 2

Ata 10 h/mes

20 h/mes

Grao I, 1

Ata 10 h/mes

12 h/mes

2. Servizo de atención diúrna.

Será compatible co servizo de axuda no fogar ou libranza vinculada á adquisición deste servizo, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de atención diúrna non intensivo

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III, 2

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao III, 1

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao II, 2

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao II, 1

Ata 100 h/mes

30 h/mes

Grao I, 2

Ata 80 h/mes

10 h/mes

Grao I, 1

Ata 40 h/mes

10 h/mes

3. Servizo de atención de noite.

Será compatible cos servizos de promoción da autonomía persoal ou libranza vinculada á adquisición destes servizos, co seguinte límite de intensidade:

Grao de dependencia

Servizo de atención de noite non intensivo

Servizos de promoción da autonomía persoal

Grao III, 2

Ata 21 noites/mes

56 h/mes

Grao III, 1

Ata 16 noites/mes

46 h/mes

Grao II, 2

Ata 12 noites/mes

31 h/mes

Grao II, 1

Ata 9 noites/mes

21 h/mes

Grao I, 2

Ata 6 noites/mes

20 h/mes

Grao I, 1

Ata 4 noites/mes

12 h /mes

4. O réxime de compatibilidade da libranza de coidados no contorno familiar nunha intensidade parcial será o seguinte:

a) Poderase compatibilizar co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 20 h/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 20 h/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

b) Poderase compatibilizar co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 44 h/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 44 h/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 29 h/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 29 h/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 16 h/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 16 h/mes

c) Poderase compatibilizar co servizo de promoción da autonomía persoal segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar cunha intensidade parcial

Servizo de promoción da autonomía persoal

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 21 h/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 21 h/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 14 h/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 80 h/mes

Ata 8 h/mes

5. O réxime de compatibilidades nos períodos de respiro da persoa coidadora será o seguinte:

a) Poderanse compatibilizar cos períodos de respiro da persoa coidadora distribuídos en 45 días ao ano de forma continua ou en períodos, como mínimo quincenais ou de fins de semana ata completar os 45 días ao ano, para as estadías temporais en centros de atención residencial.

b) Poderase compatibilizar co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de atención diúrna non intensivo como respiro (45 días/ano)

Grao III, 2

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao III, 1

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao II, 2

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao II, 1

Intensidade completa

Ata 360 h/ano

Grao I, 2

Intensidade completa

Ata 225 h/ano

Grao I, 1

Intensidade completa

Ata 135 h/ano

c) Poderase compatibilizar co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de axuda no fogar non intensivo coma respiro (45 días/ano)

Grao III, 2

Intensidade completa

Ata 69/105 h/ano

Grao III,1

Intensidade completa

Ata 69/105 h/ano

Grao II, 2

Intensidade completa

Ata 31/68 h/ano

Grao II, 1

Intensidade completa

Ata 31/68 h/ano

Grao I, 2

Intensidade completa

Ata 30 h/ano

Grao I, 1

Intensidade completa

Ata 30 h/ano

d) Poderase compatibilizar co servizo de centro de noite non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada a coidados no contorno familiar

Servizo de atención de noite non intensivo coma respiro (45 noites/ano)

Grao III, 2

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao III,1

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao II, 2

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao II, 1

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao I, 2

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

Grao I, 1

Intensidade completa

Ata 45 noites/ano

6. Libranza de asistente persoal.

a) Poderá ser compatible co servizo de axuda no fogar non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de axuda no fogar non intensivo

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 30 h/mes

b) Poderá ser compatible co servizo de atención diúrna non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de atención diúrna non intensivo

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 64 h/mes

c) Poderá ser compatible co servizo de atención de noite non intensivo segundo o seguinte:

Grao de dependencia

Libranza vinculada ao servizo de asistencia persoal cunha intensidade parcial

Servizo de atención de noite non intensivo

Grao III, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao III, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao II, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao II, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao I, 2

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Grao I, 1

Intensidade parcial ata 91 h/mes

Ata 14 noites/mes

Quinta. Persoas beneficiarias dunha libranza vinculada ao servizo e de asistencia persoal

As persoas que na data de entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, tivesen recoñecida unha libranza vinculada a un servizo ou de asistencia persoal continuarán percibindo a contía que se tivera determinado na correspondente resolución de PIA con base no disposto na normativa vixente na data da súa resolución, sendo que as disposicións contidas na presente orde, particularmente o disposto no punto trece, catorce, quince, en que se modifican os artigos 47, 56 e 57 da Orde do 2 de xaneiro de 2012, así como na disposición transitoria sexta, serán de aplicación no momento de proceder á revisión do seu PIA, de ser o caso, e con data de efectos a partir da data en que se dite a resolución de revisión do PIA.

Sexta. Solicitudes de recoñecemento da situación de dependencia pendentes á entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo

No suposto daquelas persoas solicitantes do recoñecemento da situación de dependencia con anterioridade ao 16 de xullo de 2012 e que nesta data se atopen pendentes do recoñecemento da concreta prestación, o dereito de acceso ás libranzas de coidados no contorno familiar derivadas do recoñecemento da dita situación estará suxeito a un prazo suspensivo máximo de dous anos contados desde o transcurso do prazo de seis meses desde a presentación da solicitude sen terse ditado e notificado a resolución expresa de recoñecemento da prestación, prazo que se interromperá en momento no que o interesado empece a percibir a dita prestación.

Sétima. Grao e nivel de dependencia das persoas recoñecidas con anterioridade ao 16 de xullo de 2012

As persoas que con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto lei 20/2012, do 14 de xullo, o 16 de xullo tiveran recoñecido un grao e nivel de dependencia non precisarán dun novo recoñecemento da súa situación de dependencia para os efectos da clasificación establecida por graos.

Non obstante, en caso de revisión do grao e nivel de dependencia que tivesen recoñecido, a valoración adaptarase á nova estrutura de graos recollida no artigo 23 da Lei 39/2006, do 14 de decembro.

Oitava. Acreditación dos gastos a que se vincula a contía económica da libranza de coidados no contorno familiar das persoas beneficiarias con PIA recoñecido á data de entrada en vigor desta orde

A aplicación do disposto no punto nove, polo que se modifica o artigo 38 da Orde do 2 de xaneiro de 2012, incluíndo unha nova alínea f), na cal se exixe a acreditación dos gastos a que se vincula a contía económica da libranza de coidados no contorno familiar, só será aplicable para as libranzas de coidados no contorno familiar recoñecidas a partir da data de entrada en vigor desta orde. Para as libranzas de coidados no contorno familiar recoñecidas con anterioridade á data de entrada en vigor desta orde, con independencia de que con posterioridade se proceda á revisión do PIA, será aplicable o réxime de xustificación establecido na normativa vixente na data da resolución do PIA correspondente.

Disposición derrogatoria única

Esta orde derroga o capítulo VII, artigos 88 a 108, da Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, con efectos do 13 de xullo de 2012.

Para as solicitudes presentadas con anterioridade á data do 13 de xullo de 2012, seguirá vixente o réxime xurídico disposto nas disposicións sinaladas no punto anterior.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento da orde

Autorízase o/a titular do órgano de dirección con competencias en materia de dependencia e autonomía persoal para ditar as normas que resulten necesarias para o desenvolvemento e a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Aplicación progresiva da Lei 39/2006, do 14 de decembro

Segundo o disposto no artigo 22, no seu punto dezasete, polo que se modifican os números 1 e 3 da disposición derradeira primeira da Lei 39/2006, do 14 de decembro, a efectividade do dereito ás prestacións de dependencia incluídas na citada lei exercerase progresivamente, de modo gradual, e realizarase de acordo co seguinte calendario a partir do 1 de xaneiro de 2007:

a) O primeiro ano (2007) ás persoas que fosen valoradas no grao III de gran dependencia, niveis 1 e 2.

b) No segundo e terceiro ano (2008/2009) ás persoas que fosen valoradas no grao II de dependencia severa, nivel 2.

c) No terceiro e cuarto ano (2009/2010) ás persoas que fosen valoradas no grao II de dependencia severa, nivel 1.

d) No quinto ano (2011) que finaliza o 31 de decembro de 2011, ás persoas que fosen valoradas no grao I de dependencia moderada, nivel 2, e se lles recoñecese a concreta prestación.

e) A partir do 1 de xullo de 2015 ao resto das persoas que sexan valoradas no grao I, de dependencia moderada, nivel 2.

f) A partir do 1 de xullo de 2015 ás persoas que sexan valoradas no grao I, nivel 1, ou sexan valoradas no grao I de dependencia moderada.

O dereito de acceso ás prestacións derivadas do recoñecemento da situación de dependencia xerarase desde a data da resolución de recoñecemento das prestacións ou, se é o caso, desde o transcurso do prazo de seis meses desde a presentación da solicitude sen terse ditado e notificado resolución expresa de recoñecemento da prestación, salvo cando se trate de prestacións económicas previstas no artigo 18, que quedarán suxeitas a un prazo suspensivo máximo de dous anos contados, segundo proceda, desde as datas indicadas anteriormente, prazo que se interromperá no momento en que a persoa interesada empece a percibir a dita prestación.

Disposición derradeira terceira. Vixencia da norma

Esta orde entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación, con efectos do 16 de xullo de 2012, no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2013

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Traballo e Benestar