Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Martes, 21 de maio de 2013 Páx. 17361

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 29 de abril de 2013 pola que se autoriza a inclusión da Escola de Música Mestre Veneroni no Rexistro de escolas de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia.

O presidente da Asociación Cultural Banda de Música de Ribadavia solicita a inscrición da Escola de Música Mestre Veneroni no Rexistro de escolas de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade coa Orde do 11 de marzo de 1993 que regula as condicións de creación e funcionamento destas escolas.

Logo de realizar os trámites que establece a normativa vixente, a Xefatura Territorial de Ourense remite o expediente cos correspondentes informes.

Cumpridos todos os trámites regulamentarios e tendo en conta o anteriormente exposto, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Autorizar a inclusión no Rexistro de escolas de música e danza da Comunidade Autónoma de Galicia da escola de música que se sinala:

Provincia: Ourense.

Concello: Ribadavia.

Localidade: Ribadavia.

Domicilio: Casa da Cultura, rúa Redondela, s/n.

Código do centro: 32020847.

Titular: Asociación Cultural Banda de Música de Ribadavia.

Denominación: Escola de Música Mestre Veneroni.

Segundo. Esta escola queda sometida ao réxime de escolas de música e danza, segundo o establecido na Orde do 11 de marzo de 1993, e aos servizos de inspección correspondentes.

Terceiro. O centro deberá solicitar a oportuna revisión da inscrición cando teña que modificarse calquera dos datos sinalados nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria