Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Martes, 21 de maio de 2013 Páx. 17398

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2013 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a proxectos de enerxías renovables, con financiamento procedente de fondos comunitarios derivados do programa operativo Feder-Galicia 2007-2013, incluídos na convocatoria efectuada mediante Resolución do 9 de abril de 2013 (DOG núm. 76, do 16 de abril).

Antecedentes.

1. Na referida Resolución do 9 de abril de 2013, pola que se estableceron as bases reguladoras e se anunciou a convocatoria de subvencións para este exercicio a proxectos de enerxías renovables (en diante, bases reguladoras), establécese a posibilidade de solicitar axudas nas seguintes tecnoloxías previstas no seu anexo I:

Concepto

Código

procedemento

Enerxía solar térmica

IN421A

Enerxía solar fotovoltaica illada e instalacións mixtas illadas

IN421B

Enerxía solar fotovoltaica non illada e instalacións mixtas non illadas

IN421C

Caldeiras de biomasa

IN421D

2. Tendo en conta o carácter dinámico que se outorga ao procedemento administrativo de concesión, unha vez confirmada a reserva de fondos e a posterior presentación en prazo das solicitudes xa formalizadas, verificouse que tanto a súa documentación como os proxectos técnicos cumpren cos requisitos establecidos nas bases reguladoras.

Consideracións legais.

1. O Departamento de Secretaría e Servizos Xerais do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director deste organismo ditar as diferentes resolucións que deriven del (artigo 12.1º das bases reguladoras).

2. Todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro. Con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6º b) da indicada lei, no caso das resolucións de concesión poderase substituír a notificación individual pola publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, os beneficiarios, as cantidades concedidas e a finalidade das subvencións outorgadas. Coa publicación no DOG poderán remitirse os beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico de anuncios habilitado para estes efectos na referida páxina web.

3. A concesión das subvencións efectuarase respectando a rigorosa orde de reserva de fondos realizada a través da aplicación informática, e logo de presentar a solicitude e a totalidade da documentación administrativa e técnica prevista no artigo 7.5º das bases reguladoras, sen prexuízo da posterior revisión pola comisión técnica de tales documentos, que podería dar lugar, se é o caso, á modificación da axuda na resolución de concesión (artigos 7.1º a) e 10 das bases reguladoras).

4. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

5. Para determinar o importe do investimento subvencionado ou custo elixible e fixar a contía máxima de axuda, atendeuse aos criterios recollidos no anexo I das bases reguladoras («Normas por tecnoloxía aplicada»).

6. Salvo naqueles supostos en que os beneficiarios son particulares ou institucións que non desenvolven actividades económicas que repercutan en terceiros, observouse o disposto no artigo 23 e concordantes do Regulamento (CE) número 800/2008, do 6 de agosto, da Comisión, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 107 e 108 do TFUE (DOUE L 214, do 9.8.2008), concretamente para a seguinte categoría exenta: Axudas ao investimento para a protección do ambiente destinadas á promoción de enerxía procedente de fontes de enerxía renovables.

De acordo con todo o anterior, e dentro do prazo previsto no artigo 13 das bases reguladoras, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A2.733A.781.7/08.A2.733A.781.8/08.A2.733A.771.8 e 08.A2.733A.781.1, nas distintas tipoloxías que aparecen recollidas no anexo desta resolución.

Segundo. Todos os beneficiarios poderán obter a información detallada dos requisitos da subvención concedida, accedendo ao taboleiro electrónico a través da aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (www.inega.es), na epígrafe «Axudas a instalacións enerxías renovables 2013».

Terceiro. De acordo co disposto no artigo 16 das bases reguladoras, se transcorresen dez (10) días hábiles desde a publicación desta resolución no DOG sen que os interesados que figuran no anexo comunicasen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que aceptan, e desde ese momento adquirirán a condición de beneficiarios.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación ou notificación, de acordo co previsto nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, pódese interpor recurso administrativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun (1) mes contado do mesmo xeito, tal e como dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se estime oportuno.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2013

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO
Subvencións concedidas

IN421A – Grupo I: enerxía solar térmica (eixe 4, medida 40).

Beneficiarios: familias e institucións sen ánimo de lucro.

Aplicación orzamentaria: 08.A2.733A.781.7.

Código solicitude

NIF

Datos do solicitante

Investimento

sen IVE (€)

Subvención (€)

IN421A/13R19

H15088081

Comunidade de Propietarios

23.784,30

7.003,80

IN421A/13R52

44820782S

Maximino Tuñas da Silva

5.425,60

1.350,00

IN421A/13R62

52455914K

José Manuel Rama Pérez

5.206,05

1.105,61

IN421A/13R82

35570233C

Roberto Lemos Fernández

5.155,00

732,28

IN421A/13R84

33159891D

Enrique Sánchez Segade

5.144,29

900,00

IN421A/13R88

76968252V

María Jessica Rivas González

5.193,00

891,94

IN421A/13R121

35551800X

Manuel Míguez Gómez

5.664,00

808,25

IN421A/13R126

32426969M

Antonio García Castro

3.264,00

1.265,58

IN421A/13R127

35414258P

Manuel Eiras Iglesias

2.679,00

445,95

IN421A/13R138

76360392R

José María Viaño Fraga

3.580,00

1.800,00

IN421A/13R204

34549281S

José Benito González Nogueira

4.180,00

779,53

IN421C – Grupo III: enerxía solar fotovoltaica non illada e instalacións mixtas non illadas (eixe 4, medida 40).

Beneficiarios: familias e institucións sen ánimo de lucro.

Aplicación orzamentaria: 08.A2.733A.781.8.

Código solicitude

NIF

Datos do solicitante

Investimento

sen IVE (€)

Subvención (€)

IN421C/13R3

71726925E

Francisco Javier Mendes Lorences

9.280,00

2.352,00

IN421C/13R21

32626573S

Manuel Landrove Prada

1.644,63

414,00

IN421C/13R37

32379217R

María Manuela Rodríguez Villamisar

5.295,00

1.764,00

IN421C/13R108

15939896E

José Boo Aguiar

11.516,00

5.616,00

IN421C/13R118

36106721X

Israel Fernández-Alvariño Delgado

1.200,00

288,00

IN421C/13R136

36053647C

José Benito González Muíños

7.853,00

2.352,00

IN421C – Grupo III: enerxía solar fotovoltaica non illada e instalacións mixtas non illadas (eixe 4, medida 40).

Beneficiarios: empresas privadas.

Aplicación orzamentaria: 08.A2.733A.771.8.

Código solicitude

CIF

Datos do solicitante

Investimento

sen IVE (€)

Subvención (€)

IN421C/13R7

B15873193

Remuíño Servicios XXI, S.L.

18.666,34

6.336,00

IN421C/13R23

B27275189

Atilano Anllo, S.L.

39.000,00

15.120,00

IN421C/13R24

B36020972

Invernosa, S.L

18.967,00

5.880,00

IN421C/13R28

B36497220

Granxas Porcinas Agromoscoso, S.L.

24.500,00

6.900,00

IN421D – Grupo IV: caldeiras de biomasa (eixe 4, medida 41).

Beneficiarios: familias e institucións sen ánimo de lucro.

Aplicación orzamentaria: 08.A2.733A.781.1.

Código solicitude

NIF

Datos do solicitante

Investimento

sen IVE (€)

Subvención (€)

IN421D/13R1

53165203J

José Alonso Pou

6.160,00

1.494,00

IN421D/13R15

76391476N

Adela Jarel Montero

5.962,70

1.190,00

IN421D/13R28

33211978R

Manuel Rial Nieto

5.457,26

2.100,00

IN421D/13R35

76365858Q

Dolores Canoura Leira

4.825,00

1.200,00

IN421D/13R37

33223604N

Manuel Rúa Quintela

6.000,00

1.680,00

IN421D/13R58

44818302L

Alberto Martínez Rico

9.665,00

1.200,00

IN421D/13R68

34121250Z

Antonio Vega Casar

3.105,00

750,00

IN421D/13R71

33275680Q

José Luis Caneda Freire

6.457,26

2.100,00

IN421D/13R76

35129647E

Carmen Pintos Castro

4.585,00

1.992,00

IN421D/13R78

35420834Y

María del Carmen Barrio Abal

5.548,00

2.500,00

IN421D/13R80

44455895T

Óscar Barba Seara

4.000,00

1.992,00

IN421D/13R85

34958106S

Marcos Cacharron Mojon

9.600,00

2.490,00

IN421D/13R97

79330686Y

Elisabet Hermida Otero

9.200,29

2.100,00

IN421D/13R100

33252870E

Inés Otero Martínez

11.080,98

1.500,00

IN421D/13R101

44455895T

Óscar Barba Seara

3.700,00

1.053,00

IN421D/13R110

76785266L

Jesús Villamayor Guerra

14.840,00

7.440,00

IN421D/13R120

76699746J

Manuel Folla Gómez

8.706,00

2.000,00

IN421D/13R132

76997153F

Juan Carlos Rivera Couñago

4.805,00

1.494,00

IN421D/13R134

33251429F

Beatriz Nogueira Castro

10.349,91

2.100,00

IN421D/13R152

33212658Z

María Rosina Acuña Castroviejo

6.411,98

2.868,00

IN421D/13R153

33324831Q

Fermín Lamazares Carregal

5.624,00

1.992,00

IN421D/13R155

32608747Z

Enrique Agustín Borrajo Castanedo

6.400,00

2.100,00

IN421D/13R162

44436810M

Alberto Losada Acosta

8.185,15

1.600,00

IN421D/13R164

32676883R

Lorenzo Manuel Paz Ladra

10.805,00

1.860,00

IN421D/13R176

76580182A

Virginia López Conde

3.013,00

1.027,47

IN421D/13R177

44828651H

Rocío Lemos Albor

11.417,00

1.600,00

IN421D/13R179

76866305Y

María Noemi Agrasar Folgar

7.576,92

1.200,00

IN421D/13R191

33240002B

José Manuel López Vidal

3.150,00

1.203,47

IN421D/13R197

33324395V

Carlos Rigueira García

11.515,00

1.596,00

IN421D/13R207

44820782S

Maximino Tuñas da Silva

9.354,00

960,00

IN421D/13R217

44805325Z

Carlos Couso García

3.575,00

1.020,00

IN421D/13R220

34224525L

María Virginia Esperanza Fernández Carballo

3.542,00

1.020,00

IN421D/13R222

78793489C

Silvia Fernández García

5.230,00

1.200,00

IN421D/13R223

33297916B

Mercedes Rico Munin

803.744,00

1.000,00

IN421D/13R238

33788986P

Manuel Osorio González

3.770,00

1.510,00

IN421D/13R241

76618048B

Sara Varela Fernández

2.944,00

973,21

IN421D/13R248

33204622M

José Manuel de la Fuente Sánchez

4.138,54

1.200,00

IN421D/13R268

44821297R

Víctor Manuel Ríos Dafonte

4.016,59

650,00

IN421D/13R272

34267713J

María Concepción González Pereira

3.360,00

1.020,00

IN421D/13R276

35555999T

José María Ramos Álvarez

4.952,00

1.250,00

IN421D/13R277

33345921S

Balbino Castro Gegunde

3.760,00

1.510,00

IN421D/13R291

33324355T

María Begoña García Taboada

3.393,00

1.020,00

IN421D/13R296

33808316H

María del Pilar López López

5.728,00

1.992,00

IN421D/13R297

32650976S

Manuel Beceiro Couce

4.969,00

1.320,00

IN421D/13R298

33178723G

Erminda Suárez Casal

6.019,08

1.200,00

IN421D/13R307

36166396T

Alejandra Beltrán Quiroga

3.790,00

1.250,00

IN421D/13R310

34031977G

Francisco Sánchez Espinosa

3.425,00

1.020,00

IN421D/13R316

33198023F

Juan Botana Granja

10.410,00

1.800,00

IN421D/13R339

35563466S

José Lorenzo Gómez

9.314,00

1.550,00

IN421D/13R341

33296603D

Juan Manuel Ferreiro Iglesias

7.695,00

1.320,00

IN421D/13R347

32825708Q

Antonio García Botana

2.850,00

967,52

IN421D/13R356

76547284H

Fernando Leiro Soengas

3.444,00

1.020,00

IN421D/13R361

35570233C

Roberto Lemos Fernández

3.440,00

908,31

IN421D/13R369

35570609M

Víctor Manuel Martínez Rodríguez

3.440,00

908,31

IN421D/13R375

33653224S

Arcadio Logilde Pena

5.652,00

1.992,00

IN421D/13R391

35551787C

Manuel Rodríguez Vila

4.952,00

1.250,00

IN421D/13R429

44087640K

Alberto Tomé Tomé

5.800,00

1.740,00

IN421D/13R433

76968252V

María Jessica Rivas González

11.470,00

1.860,00

IN421D/13R520

35522966H

Francisco Eiras Troncoso

5.130,00

1.800,00

IN421D/13R545

76368975M

Jaime Suárez Serrano

3.995,00

1.458,00

IN421D/13R552

78794233M

Genma Taboada Sánchez

10.045,00

1.600,00

IN421D/13R567

34728981Q

Antonio Otero Martínez

11.576,00

2.500,00

IN421D/13R588

34896003N

Carlos Suárez Vicente

9.517,32

2.480,00

IN421D/13R817

36114205L

Ana Rodríguez Gómez

6.530,00

1.500,00