Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Mércores, 12 de xuño de 2013 Páx. 22112

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 87/2013, do 16 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é de competencia plena da Comunidade Autónoma galega o regulamento e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme a alínea primeira do seu artigo 81, o desenvolvan.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificacións e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das modalidades formativas.

A dita lei establece que a Administración xeral do Estado, de conformidade co que se dispón no artigo 149.1.30ª e 7ª da Constitución española, e logo da consulta ao Consello Xeral de Formación Profesional, determinará os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade que constituirán as ofertas de formación profesional referidas ao Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cuxos contidos poderán ampliar as administracións educativas no ámbito das súas competencias.

Establece así mesmo que os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade terán carácter oficial e validez en todo o territorio do Estado e serán expedidos polas administracións competentes, a educativa e a laboral respectivamente.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu capítulo III do título preliminar que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas pola citada lei.

No seu capítulo V do título I establece os principios xerais da formación profesional inicial e dispón que o Goberno, logo da consulta ás comunidades autónomas, establecerá as titulacións correspondentes aos estudos de formación profesional, así como os aspectos básicos do currículo de cada unha delas.

A Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, e a Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentable, introducen modificacións na Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, e na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, no marco legal das ensinanzas de formación profesional, que pretenden, entre outros aspectos, adecuar a oferta formativa ás demandas dos sectores produtivos.

O Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, tomando como base o Catálogo nacional de cualificacións profesionais, as directrices fixadas pola Unión Europea e outros aspectos de interese social.

No seu artigo 8, dedicado á definición do currículo polas administracións educativas en desenvolvemento do artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece que as administracións educativas, no ámbito das súas competencias, establecerán os currículos correspondentes que amplíen e contextualicen os contidos dos títulos á realidade socioeconómica do territorio da súa competencia, respectando o seu perfil profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina nos seus capítulos III e IV, dedicados ao currículo e á organización das ensinanzas, a estrutura que deben seguir os currículos e os módulos profesionais dos ciclos formativos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Publicado o Real decreto 1681/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos e se fixan as súas ensinanzas mínimas, e de acordo co seu artigo 10.2, correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación establecer o currículo correspondente no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consonte o anterior, este decreto desenvolve o currículo do ciclo formativo de formación profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos. Este currículo adapta a nova titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación do sector produtivo canto á especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.

Para estes efectos, e de acordo co establecido no citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo, determínase a identificación do título, o seu perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do título no sector ou nos sectores, as ensinanzas do ciclo formativo, a correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención, así como os parámetros do contexto formativo para cada módulo profesional no que se refire a espazos, equipamentos, titulacións e especialidades do profesorado e as súas equivalencias para efectos de docencia.

Así mesmo, determínanse os accesos a outros estudos, as modalidades e as materias de bacharelato que facilitan a conexión co ciclo formativo, as validacións, exencións e equivalencias e a información sobre os requisitos necesarios segundo a lexislación vixente para o exercicio profesional, cando proceda.

O currículo que se establece neste decreto desenvólvese tendo en conta o perfil profesional do título a través dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada módulo profesional, expresados a través dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as súas funcións con éxito no mundo laboral.

Asociada a cada resultado de aprendizaxe establécese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de xeito integrado, que deben proporcionar o soporte de información e destreza preciso para lograr as competencias profesionais, persoais e sociais propias do perfil do título.

Neste sentido, a inclusión do módulo de formación en centros de traballo posibilita que o alumnado complete a formación adquirida no centro educativo mediante a realización dun conxunto de actividades de produción e/ou de servizos que non terán carácter laboral, en situacións reais de traballo no contorno produtivo do centro, de acordo coas exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

O módulo de proxecto que se inclúe no ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos permitirá integrar de forma global os aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais, con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

A formación relativa á prevención de riscos laborais dentro do módulo de formación e orientación laboral aumenta a empregabilidade do alumnado que supere estas ensinanzas e facilita a súa incorporación ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

De acordo co artigo 10 do citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establécese a división de determinados módulos profesionais en unidades formativas de menor duración, coa finalidade de facilitar a formación ao longo da vida, respectando, en todo caso, a necesaria coherencia da formación asociada a cada unha delas.

De conformidade co exposto, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, conforme os ditames do Consello Galego de Formación Profesional e do Consello Escolar de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de maio de dous mil trece,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Este decreto establece o currículo que será de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia para as ensinanzas de formación profesional relativas ao título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos, establecido polo Real decreto 1681/2011, do 18 de novembro.

CAPÍTULO II
Identificación do título, perfil profesional, contorno profesional e prospectiva
do título no sector ou nos sectores

Artigo 2. Identificación

O título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos identifícase polos seguintes elementos:

– Denominación: produción de audiovisuais e espectáculos.

– Nivel: formación profesional de grao superior.

– Duración: 2.000 horas.

– Familia profesional: imaxe e son.

– Referente europeo: CINE – 5b (Clasificación internacional normalizada da educación).

– Nivel do Marco español de cualificacións para a educación superior: nivel 1; técnico superior.

Artigo 3. Perfil profesional do título

O perfil profesional do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais, persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no título.

Artigo 4. Competencia xeral

A competencia xeral do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos consiste en planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, espectáculos e eventos, asegurando o cumprimento dos plans ou obxectivos da produción, no tempo e nas condicións de custo e calidade establecidas.

Artigo 5. Competencias profesionais, persoais e sociais

As competencias profesionais, persoais e sociais do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos son as que se relacionan:

a) Deducir as características formais e expresivas dos proxectos de audiovisuais, espectáculos e eventos, a partir da análise da súa documentación técnica, cumprindo os obxectivos previstos para a súa realización.

b) Desagregar os recursos humanos, técnicos e materiais necesarios para a produción de proxectos audiovisuais, de espectáculos e de eventos, determinando as súas características específicas para a súa posterior consecución.

c) Planificar a produción dos proxectos, establecendo as fases, optimizando tempos, recursos, custos e calidades, coa autonomía e a eficacia requiridas.

d) Calcular os custos de produción de proxectos de audiovisuais, espectáculos e eventos para realizar orzamentos, avaliando as formas e as fontes de financiamento idóneas segundo as características do proxecto e contribuíndo á análise da súa viabilidade.

e) Xestionar a selección e a contratación dos recursos humanos, técnicos e artísticos, asegurando a súa idoneidade e a súa dispoñibilidade, nos tempos previstos no plan de traballo audiovisual ou no plan de comercialización e explotación do espectáculo ou evento.

f) Xestionar e organizar a dispoñibilidade e o aprovisionamento de recursos técnicos, materiais, espaciais e loxísticos, asegurando a subministración, a súa idoneidade e o seu funcionamento, e elaborando o programa de contratacións, compras, construción e alugamentos.

g) Controlar a aplicación do plan de traballo na resolución de proxectos de audiovisuais, espectáculos e eventos, respondendo con prontitude e eficacia ás continxencias xurdidas en todas as fases da súa realización.

h) Xestionar o orzamento asignado a cada unha das fases de realización dos proxectos, detectando e achegando solucións para a corrección das desviacións que poidan xurdir.

i) Desenvolver plans de promoción de obras audiovisuais, espectáculos e eventos, supervisando a aplicación, realizando o seguimento dos seus resultados e corrixindo e dando alternativas en caso de non cumprirse os obxectivos propostos.

j) Cumprir os requisitos de entrega do produto audiovisual á clientela final nas condicións idóneas e adaptado aos medios de destino (cine, vídeo, multimedia, radio etc.), cumprindo as normas estandarizadas na profesión ou establecidas mediante contrato.

k) Controlar o cumprimento do plan de comercialización da obra espectacular ou o evento, en local estable, en recinto exterior coutado ou en xira, con criterios de optimización de recursos e mantendo a fidelidade ao criterio artístico ou comunicativo predeterminado no proxecto.

l) Colaborar no plan de explotación da obra audiovisual, espectáculo ou evento, achegando elementos á negociación con distribuidoras audiovisuais, salas de exhibición, emisoras e redes ou plataformas de distribución de espectáculos que permitan a amortización do proxecto e aseguren a súa rendibilidade.

m) Xestionar as actividades asociadas ao pechamento dos aspectos técnicos, loxísticos, administrativos, económicos e fiscais dos proxectos, organizando a documentación xerada durante o proceso de produción e realizando un balance final como base de optimización de proxectos futuros.

n) Aplicar o marco legal que regula os medios de comunicación, espectáculos e eventos, cumprindo e facendo cumprir a lexislación.

ñ) Aplicar as ferramentas das tecnoloxías da información e a comunicación propias do sector no desempeño das tarefas, manténdose continuamente actualizado.

o) Adaptarse ás novas situacións laborais, mantendo actualizados os coñecementos científicos, técnicos e tecnolóxicos relativos ao seu ámbito profesional, xestionando a súa formación e os recursos existentes na aprendizaxe ao longo da vida e utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.

p) Resolver situacións, problemas ou continxencias con iniciativa e autonomía no ámbito da súa competencia, con creatividade, innovación e espírito de mellora no traballo persoal e no dos membros do equipo.

q) Organizar e coordinar equipos de traballo con responsabilidade, supervisando o seu desenvolvemento, mantendo relacións fluídas, asumindo o liderado e achegando solucións aos conflitos de grupo que se presenten.

r) Comunicarse con iguais, superiores, clientela e persoas baixo a súa responsabilidade, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitindo a información ou coñecementos adecuados e respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñan no ámbito do seu traballo.

s) Xerar ámbitos seguros no desenvolvemento do seu traballo e no do seu equipo, supervisando e aplicando os procedementos de prevención de riscos laborais e ambientais, de acordo co establecido pola normativa e os obxectivos da empresa.

t) Supervisar e aplicar procedementos de xestión de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas nos procesos de produción ou prestación de servizos.

u) Realizar a xestión básica para a creación e o funcionamento dunha pequena empresa e ter iniciativa na súa actividade profesional, con sentido da responsabilidade social.

v) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na lexislación, participando activamente na vida económica, social e cultural.

Artigo 6. Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas no título

Cualificacións profesionais completas incluídas no título:

a) Asistencia á produción cinematográfica e de obras audiovisuais, IMS221_3 (Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC0703_3: organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

– UC0704_3: xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

– UC0705_3: supervisar os procesos de traballo da produción cinematográfica e de obras audiovisuais.

b) Asistencia á produción en televisión, IMS074_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC0207_3: organizar a produción de proxectos de televisión.

– UC0208_3: xestionar os recursos de produción de televisión.

– UC0209_3: controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

c) Asistencia á produción de espectáculos en vivo e eventos, IMS437_3 (Real decreto 1957/2009, do 18 de decembro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:

– UC1405_3: organizar e xestionar a preprodución de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

– UC1406_3: xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos.

– UC1407_3: avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

Artigo 7. Contorno profesional

1. As persoas que obteñan o título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos deben exercer a súa actividade no sector da produción de calquera tipo de programa audiovisual (cine, vídeo, multimedia, televisión, radio e novos medios), así como na produción de espectáculos (artes escénicas, producións musicais e eventos).

2. As ocupacións e postos de traballo máis salientables son os seguintes:

– Axudante de produción de cine.

– Axudante de produción de vídeo.

– Axudante de produción de televisión.

– Axudante de produción de animación.

– Axudante de produción de multimedia.

– Axudante de produción de radio.

– Xefe/a de produción de espectáculos en vivo e eventos.

– Axudante de produción de espectáculos en vivo e eventos.

– Xerente de compañía.

Artigo 8. Prospectiva do título no sector ou nos sectores

1. O perfil profesional do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos, dentro do sector terciario, evoluciona cara a profesionais polivalentes con capacitación para exercer a súa actividade profesional no sector audiovisual e no do espectáculo, que realizan todas as actividades relacionadas con planificación, organización, supervisión e xestión dos recursos humanos e materiais que interveñen na posta en marcha dos proxectos. Caracterízase polo interese en aproveitar convenientemente os recursos, cumprindo os obxectivos de calidade, prazo e custos previstos. Cómpre diferenciar, por unha banda, as actividades de produción relacionadas co sector audiovisual, que conta con subsectores tales como o cine, o vídeo, a televisión, a radio, o multimedia, os videoxogos e os novos medios, e, por outro lado, o sector do espectáculo con subsectores tales como as artes escénicas, as producións musicais e os eventos.

2. O tecido empresarial de ambos os sectores caracterízase por contar cunha elevada porcentaxe de empresas con menos de dez persoas empregadas (arredor do 90 por cento). Respecto da súa condición xurídica, aproximadamente a metade das empresas son persoas físicas, seguidas maioritariamente por sociedades limitadas e só unha mínima proporción, entre o dez e o quince por cento, son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de contratación temporal e unha elevada porcentaxe de traballo autónomo. As perspectivas de evolución do sector apuntan cara a un mantemento desta situación.

3. A evolución tecnolóxica no sector audiovisual consolidouse pola difusión da tecnoloxía dixital, que impulsou o desenvolvemento de novos procesos en cada un dos subsectores que absorberon o impacto e se adaptaron aos cambios. Na televisión, que afecta significativamente outros subsectores do audiovisual, a entrada da televisión dixital terrestre está a cambiar o mercado tradicional, especialmente o da televisión en aberto. O fortalecemento crecente da internet pódese ver, por parte do sector televisivo, como unha oportunidade de creación de contidos adaptados a este sistema de difusión que xa utilizan as cadeas para emitiren os contidos das súas canles por IPTV. A confluencia con internet, a xeneralización nos fogares de pantallas de grandes dimensións con posibilidade de visión en alta definición e en 3D, a espectacularidade do son, a posibilidade de ver os programas que interesan no momento en que se desexe, entre outras tendencias, auguran novos xeitos de uso dos contidos televisivos, que seguirán evolucionando e que van concretarse no futuro. O cine continúa a súa evolución cara á procura de novos sistemas de produción baseados no uso do vídeo de alta definición e experimenta novas estratexias de financiamento e novos mercados de distribución e comercialización, apostando pola creación de novos contidos e procedementos para atraer de novo as persoas ás salas de proxección, como está a suceder coa xeneralización da proxección en salas dixitais e a proxección en 3D. A radio continúa experimentando un crecemento sostido, adaptando os seus contidos á modalidade de fórmulas, e emite a maior parte destes paralelamente pola internet. No ámbito da produción multimedia é de salientar o desenvolvemento do mercado dos videoxogos, que é o subsector coa taxa de crecemento máis alta, con enorme potencial para a xeración de emprego, aínda que o noso país non conta cun papel destacable na súa produción. É relevante tamén o papel da tecnoloxía móbil 3G, en desenvolvemento, que afectará os provedores de contidos para teléfonos ou dispositivos móbiles.

4. No ámbito do espectáculo está a producirse un crecente e sostido pulo das súas actividades. O sector das artes escénicas experimenta a aplicación de novas tecnoloxías na súa produción, cuxa concorrencia multidisciplinar está a modificar tanto a oferta como o atractivo para o público. No ámbito das producións musicais asístese a un constante crecemento como consecuencia da tendencia á realización de concertos en vivo, fronte á minguante venda tradicional de soportes, consecuencia da pirataría sobrevida especialmente polas descargas na internet. Neste sentido, prevese a aparición e a consolidación dun novo modelo de negocio que conxugue a explotación das producións musicais por internet coa crecente realización de concertos en vivo, ampliando e transformado o modelo tradicional de explotación da industria discográfica. Mentres a internet facilita o coñecemento e a difusión das novas creacións musicais, os concertos en vivo permitirán a obtención de ingresos pola música no curto prazo. Os eventos, por outra banda, convertéronse nun dos subsectores con maior proxección e que experimentará un maior crecemento nos próximos anos, ao se converter nunha das ferramentas de mercadotecnia máis rendibles para as empresas. Neste sentido, España erixiuse nun dos principais destinos de convencións internacionais.

5. Logo de consolidada a distribución de programas audiovisuais, música e videoxogos por medio da tecnoloxía dixital, o problema xa non é a distribución, senón os contidos. O contido converteuse no verdadeiro protagonista do presente e do futuro desta industria. As empresas teñen que vender os seus contidos a un prezo razoable que compense aos autores e ás autoras e que satisfaga a poboación consumidora. É esta, en última instancia, a que decide que, como e cando quere consumir, e tamén canto quere pagar. A supervivencia do sector de creación e produción de contidos vai estar estreitamente ligada ás solucións que se adopten nos ámbitos da explotación comercial e aos modelos de negocio adoptados.

6. As estruturas organizativas no ámbito da realización de audiovisuais e espectáculos tenden a configurarse sobre a base de decisións descentralizadas e equipos participativos de xestión, potenciando a autonomía e a capacidade de decisión.

7. As características do mercado de traballo, a mobilidade laboral e os movementos entre sectores e subsectores da industria audiovisual e do espectáculo obrigan a formar profesionais polivalentes capaces de adaptarse ás novas situacións socioeconómicas, laborais e organizativas de ambos os sectores.

CAPÍTULO III
Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos de contexto

Artigo 9. Obxectivos xerais

Os obxectivos xerais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos son os seguintes:

a) Valorar os códigos expresivos e comunicativos que conflúen na produción de programas audiovisuais, espectáculos e eventos, analizando a súa estrutura funcional e as súas relacións, para deducir as características formais e expresivas dos proxectos.

b) Relacionar as características dos recursos humanos, técnicos e materiais que interveñen na produción de proxectos de audiovisuais, espectáculos e eventos, coas necesidades específicas dos proxectos, para proceder á súa desagregación.

c) Avaliar a distribución en fases dun proxecto audiovisual, espectáculo ou evento, valorando estratexias que optimicen tempos, recursos, custos e calidades, para planificar a súa produción.

d) Valorar os custos de produción derivados da posta en marcha de proxectos de audiovisuais, espectáculos e eventos, diferenciando as características das formas e das fontes de financiamento, para elaborar orzamentos.

e) Distinguir as características dos contratos dos recursos humanos, técnicos e artísticos necesarios na produción de audiovisuais, espectáculos e eventos, valorando as súas funcións e responsabilidades na realización do proxecto, para xestionar a súa selección e contratación.

f) Distinguir as características dos contratos de recursos técnicos, materiais, espaciais e loxísticos, valorando as características do seu aprovisionamento e a forma de obtención, para planificar a súa dispoñibilidade en cada fase do proxecto audiovisual, espectáculo ou evento.

g) Valorar as variables que afectan a xestión diaria dun proxecto audiovisual, espectáculo ou evento, recoñecendo as estratexias para a resolución dos problemas e das continxencias máis habituais ao controlar a aplicación do plan de traballo do proxecto.

h) Avaliar as variables que afectan as decisións de control económico dun proxecto audiovisual, espectáculo ou evento, relacionando as tipoloxías máis comúns de desviacións coas correccións que cumpra adoptar para garantir a xestión do orzamento do proxecto.

i) Valorar as ferramentas e as estratexias de mercadotecnia aplicable aos proxectos de audiovisuais, espectáculos ou eventos, identificando os elementos e as relacións que concorren no seu seguimento e no seu control, para desenvolver plans de promoción.

j) Diferenciar os requisitos estandarizados de disposición final de produtos audiovisuais segundo os medios de destino do produto e as condicións dos contratos, para cumprir os requisitos de entrega do produto audiovisual á clientela final.

k) Valorar as condicións de explotación e comercialización de proxectos de espectáculos e eventos, recoñecendo as variables producidas polo tipo de escenario ou lugar de representación e a necesidade de mantemento da fidelidade ao criterio artístico ou comunicativo da obra, para controlar o cumprimento do plan de comercialización da obra espectacular ou do evento.

l) Avaliar as características das empresas destinadas á distribución audiovisual, salas de exhibición, emisoras e redes ou plataformas de distribución de espectáculos, analizando as súas estruturas de funcionamento, as súas normas de actuación e as súas relacións con responsables de produción, para colaborar na realización do plan de explotación da obra audiovisual, espectáculo ou evento.

m) Organizar os procesos completos de xeración, compilación e control da documentación de produción de proxectos de audiovisuais, espectáculos ou eventos, empregando técnicas de contraste entre as previsións e as consecucións, para a xestión do pechamento dos aspectos técnicos, loxísticos, administrativos e fiscais dos proxectos.

n) Interpretar a lexislación en materia reguladora dos medios de comunicación, espectáculos e eventos, analizando as súas repercusións na xestión da produción de proxectos, para garantir a aplicación do marco legal ao proxecto audiovisual, espectáculo ou evento.

ñ) Diferenciar os usos de programas, dispositivos e protocolos relacionados co uso das tecnoloxías da información e da comunicación propios do sector audiovisual e dos espectáculos, analizando as súas características e as súas posibilidades, para a súa aplicación na xestión dos proxectos.

o) Analizar e utilizar os recursos e as oportunidades de aprendizaxe relacionados coa evolución científica, tecnolóxica e organizativa do sector e as tecnoloxías da información e da comunicación, para manter o espírito de actualización e adaptarse a novas situacións laborais e persoais.

p) Desenvolver a creatividade e o espírito de innovación para responder aos retos que se presenten nos procesos e na organización do traballo e da vida persoal.

q) Tomar decisións fundamentadas, analizando as variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito e aceptando os riscos e a posibilidade de equivocación, para afrontar e resolver situacións, problemas ou continxencias.

r) Desenvolver técnicas de liderado, motivación, supervisión e comunicación en contextos de traballo en grupo, para facilitar a organización e a coordinación de equipos de traballo.

s) Aplicar estratexias e técnicas de comunicación, adaptándose aos contidos que se vaian transmitir, á finalidade e ás características da poboación receptora, para asegurar a eficacia nos procesos de comunicación.

t) Avaliar situacións de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, propondo e aplicando medidas de prevención persoais e colectivas, de acordo coa normativa aplicable nos procesos de traballo, para garantir ámbitos seguros.

u) Identificar e propor as accións profesionais necesarias para dar resposta á accesibilidade e ao deseño universais.

v) Identificar e aplicar parámetros de calidade nos traballos e nas actividades que se realizan no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da avaliación e da calidade e ser quen de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.

w) Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha pequena empresa ou emprender un traballo.

x) Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na cidadanía democrática.

y) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes.

Artigo 10. Módulos profesionais

Os módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos, que se desenvolven no anexo I, son os que se relacionan:

– MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

– MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

– MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

– MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

– MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

– MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

– MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

– MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

– MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos.

– MP0923. Formación e orientación laboral.

– MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora.

– MP0925. Formación en centros de traballo.

Artigo 11. Espazos e equipamentos

1. Os espazos e os equipamentos mínimos necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos son os establecidos no anexo II.

2. Os espazos formativos establecidos respectarán a normativa sobre prevención de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e saúde no posto de traballo e cantas outras normas sexan de aplicación.

3. Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou etapas educativas.

4. Non cómpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos.

5. A cantidade e as características dos equipamentos que se inclúen en cada espazo deberá estar en función do número de alumnos e alumnas e deben ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

6. O equipamento disporá da instalación necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprirá as normas de seguridade e prevención de riscos, e cantas outras sexan de aplicación, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que exixan as máquinas en funcionamento.

Artigo 12. Profesorado

1. A docencia dos módulos profesionais que constitúen as ensinanzas do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos correspóndelle ao profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de profesorado técnico de formación profesional, segundo proceda, das especialidades establecidas no anexo III A).

2. As titulacións requiridas para acceder aos corpos docentes citados son, con carácter xeral, as establecidas no artigo 13 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimo sétima da dita lei. As titulacións equivalentes ás anteriores para efectos de docencia, para as especialidades do profesorado, son as recollidas no anexo III B).

3. As titulacións requiridas para a impartición dos módulos profesionais que formen o título, para o profesorado dos centros de titularidade privada ou de titularidade pública doutras administracións distintas das educativas, concrétanse no anexo III C).

A consellería con competencias en materia de educación establecerá un procedemento de habilitación para exercer a docencia, no cal se exixirá o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

– Que as ensinanzas conducentes ás titulacións citadas engloben os obxectivos dos módulos profesionais.

– Se os ditos obxectivos non estivesen incluídos, ademais da titulación, deberá acreditarse mediante certificación unha experiencia laboral de, polo menos, tres anos no sector vinculado á familia profesional, realizando actividades produtivas en empresas relacionadas implicitamente cos resultados de aprendizaxe.

CAPÍTULO IV
Accesos e vinculación a outros estudos e correspondencia de módulos profesionais coas unidades de competencia

Artigo 13. Preferencias para o acceso ao ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos en relación coas modalidades e as materias de bacharelato cursadas

Terá preferencia para acceder ao ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos o alumnado que cursase a modalidade de bacharelato de ciencias e tecnoloxía.

Artigo 14. Acceso e vinculación a outros estudos

1. O título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicións de admisión que se establezan.

2. O título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos permite o acceso directo ás ensinanzas conducentes aos títulos universitarios de grao nas condicións de admisión que se establezan.

3. Para os efectos de facilitar o réxime de validacións entre o título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos e as ensinanzas universitarias de grao, asígnanse 120 créditos ECTS distribuídos entre os módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos.

Artigo 15. Validacións e exencións

1. As validacións de módulos profesionais dos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, cos módulos profesionais do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos, establécense no anexo IV.

2. As persoas que tivesen superado o módulo profesional de formación e orientación laboral, ou o módulo profesional de empresa e iniciativa emprendedora, en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, terán validados os ditos módulos en calquera outro ciclo formativo establecido ao abeiro da mesma lei.

3. As persoas que obtivesen a acreditación de todas as unidades de competencia incluídas no título, mediante o procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, poderán validar o módulo de formación e orientación laboral sempre que: .

– Acrediten, polo menos, un ano de experiencia laboral.

– Estean en posesión da acreditación da formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

4. De acordo co establecido no artigo 39 do Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, poderá determinarse a exención total ou parcial do módulo profesional de formación en centros de traballo pola súa correspondencia coa experiencia laboral, sempre que se acredite unha experiencia relacionada co ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos nos termos previstos no dito artigo.

Artigo 16. Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención

1. A correspondencia das unidades de competencia cos módulos profesionais que forman as ensinanzas do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos para a súa validación ou exención queda determinada no anexo V A).

2. A correspondencia dos módulos profesionais que forman as ensinanzas do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos coas unidades de competencia para a súa acreditación queda determinada no anexo V B).

CAPÍTULO V
Organización da impartición

Artigo 17. Distribución horaria

Os módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos organizaranse polo réxime ordinario segundo se establece no anexo VI.

Artigo 18. Unidades formativas

1. Consonte o artigo 10 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional no sistema educativo de Galicia, e coa finalidade de promover a formación ao longo da vida e servir de referente para a súa impartición, establécese no anexo VII a división de determinados módulos profesionais en unidades formativas de menor duración.

2. A consellería con competencias en materia de educación ha determinar os efectos académicos da división dos módulos profesionais en unidades formativas.

Artigo 19. Módulo de proxecto

1. O módulo de proxecto incluído no currículo do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos ten por finalidade a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordasen no resto dos módulos profesionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial. Organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva. A atribución docente será a cargo do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo.

2. Desenvolverase logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de formación en centros de traballo, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

Disposición adicional primeira. Oferta nas modalidades semipresencial e a distancia do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos

A impartición das ensinanzas dos módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos nas modalidades semipresencial ou a distancia, que se ofrecerán unicamente polo réxime para as persoas adultas, debe requirir a autorización previa da consellería con competencias en materia de educación, conforme o procedemento que se estableza, e garantirá que o alumnado poida conseguir os resultados da aprendizaxe destes, de acordo co disposto neste decreto.

Disposición adicional segunda. Titulacións equivalentes e vinculación coas capacitacións profesionais

1. Os títulos que se relacionan a continuación terán os mesmos efectos profesionais e académicos que o título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos, establecido no Real decreto 1681/2011, do 18 de novembro, cuxo currículo para Galicia se desenvolve neste decreto:

– Título de técnico especialista en produción de programas, rama de imaxe e son, da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa.

– Título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos, establecido polo Real decreto 2034/1995, do 22 de decembro, cuxo currículo para Galicia foi establecido polo Decreto 205/2005, do 9 de xuño.

2. A formación establecida neste decreto no módulo profesional de formación e orientación laboral capacita para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención.

Disposición adicional terceira. Regulación do exercicio da profesión

1. Os elementos recollidos neste decreto non constitúen ningunha regulación do exercicio de profesión regulada.

2. Así mesmo, as equivalencias de titulacións académicas establecidas no punto 1 da disposición adicional segunda entenderanse sen prexuízo do cumprimento das disposicións que habilitan para o exercicio das profesións reguladas.

Disposición adicional cuarta. Accesibilidade universal nas ensinanzas do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos

1. A consellería con competencias en materia de educación garantirá que o alumnado poida acceder e cursar o ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos nas condicións establecidas na disposición derradeira décima da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

2. As programacións didácticas que desenvolvan o currículo establecido neste decreto deberán ter en conta o principio de deseño universal. Para tal efecto, han recoller as medidas necesarias co fin de que o alumnado poida conseguir a competencia xeral do título, expresada a través das competencias profesionais, persoais e sociais, así como os resultados de aprendizaxe de cada un dos módulos profesionais.

3. En calquera caso, estas medidas non poderán afectar de forma significativa á consecución dos resultados de aprendizaxe previstos para cada un dos módulos profesionais.

Disposición adicional quinta. Autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas reguladas neste decreto

A autorización a centros privados para a impartición das ensinanzas do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos exixirá que desde o inicio do curso escolar se cumpran os requisitos de profesorado, espazos e equipamentos regulados neste decreto.

Disposición adicional sexta. Desenvolvemento do currículo

1. O currículo establecido neste decreto require un posterior desenvolvemento a través das programacións didácticas elaboradas polo equipo docente do ciclo formativo, consonte o establecido no artigo 34 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia. Estas programacións concretarán e adaptarán o currículo ao contorno socioeconómico do centro, tomando como referencia o perfil profesional do ciclo formativo a través dos seus obxectivos xerais e dos resultados de aprendizaxe establecidos para cada módulo profesional.

2. Os centros educativos desenvolverán este currículo de acordo co establecido no artigo 9 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Disposición transitoria única. Centros privados con autorización para impartir o ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos, ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro

A autorización concedida aos centros educativos de titularidade privada para impartir as ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 205/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos, entenderase referida ás ensinanzas reguladas neste decreto.

Disposición derrogatoria única. Derrogación de normas

Queda derrogado o Decreto 205/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos, e todas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto neste decreto, sen prexuízo do establecido na disposición derradeira primeira.

Disposición derradeira primeira. Implantación das ensinanzas recollidas neste decreto

1. No curso 2012/13 implantarase o primeiro curso polo réxime ordinario e deixará de impartirse o primeiro curso das ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 205/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

2. No curso 2013/14 implantarase o segundo curso polo réxime ordinario e deixará de impartirse o segundo curso das ensinanzas a que se fai referencia no Decreto 205/2005, do 9 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

3. No curso 2012/13 implantaranse as ensinanzas reguladas neste decreto polo réxime para as persoas adultas.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento normativo

1. Autorízase a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación para ditar as disposicións que sexan necesarias para a execución e o desenvolvemento do establecido neste decreto.

2. Autorízase a persoa titular da consellería con competencias en materia de educación a modificar o anexo II B), relativo a equipamentos, cando por razóns de obsolescencia ou actualización tecnolóxica así se xustifique.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezaseis de maio de dous mil trece

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

1. Anexo I. Módulos profesionais.

1.1. Módulo profesional: medios técnicos audiovisuais e escénicos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 12.

• Código: MP0910.

• Duración: 187 horas.

1.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Determina as condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia que cumpra empregar en proxectos audiovisuais e de espectáculos, analizando as súas características funcionais e operativas.

– CA1.1. Avaliáronse as calidades de fontes naturais, incandescentes, fluorescentes e de descarga que resultan pertinentes en diversos proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos, relacionadas coa tecnoloxía de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de feixe luminoso, tensión, potencia e eficacia luminosa.

– CA1.2. Comparáronse e definíronse os efectos da iluminación con aparellos de luz directa, luz refractada, luz reflectida e luz modular, tanto fixos como robotizados, sobre localizacións, escenas, decorados, presentadores e presentadoras, persoas invitadas, público e intérpretes, en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos.

– CA1.3. Definíronse as opcións de acometida eléctrica ou grupo electróxeno canto á potencia, fases eléctricas, seccións de cable, conectadores, cadros eléctricos e distribución de liñas, en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

– CA1.4. Determinouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de luces e reguladores (dimmers) a proxectos televisivos, escénicos e de espectáculos, en función do material de iluminación involucrado e das intencións expresivas e dramáticas.

– CA1.5. Determinouse a utilización de filtros de efectos de cor, difusores, neutros e convertedores de temperatura de cor, sobre distintos tipos de aparellos de iluminación utilizados en proxectos audiovisuais, escénicos e de espectáculos.

– CA1.6. Definíronse os elementos escenográficos e a maquinaria escénica adecuada a diversos proxectos cinematográficos, televisivos, escénicos e de espectáculos.

• RA2. Determina as calidades técnicas do equipamento de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión que se vaia empregar en diversos proxectos audiovisuais, con xustificación das súas características funcionais e operativas.

– CA2.1. Relacionáronse os parámetros técnicos dos obxectivos cos seus efectos sobre os elementos morfolóxicos do encadramento.

– CA2.2. Xustificáronse as alternativas de rexistro en película fotoquímica, fita magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos ríxidos que resulten idóneas para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual.

– CA2.3. Determináronse as calidades das cámaras que sexan adecuadas a diversos proxectos en cine e vídeo canto ao formato, á relación de aspecto, definición, exploración e imaxes por segundo.

– CA2.4. Avaliáronse as capacidades das cámaras canto á sensibilidade lumínica, ganancia, adaptabilidade a temperaturas de cor, tempos de obturación, nivel de negros, axustes en matriz dixital e axustes de visor, en relación con diversos proxectos audiovisuais e as súas condicións de iluminación.

– CA2.5. Relacionáronse as opcións de código de tempos que ofrecen as diversas cámaras cos métodos de rexistro de códigos de tempo en gravacións con unha ou varias cámaras, e con posteriores procesos de posprodución e laboratorio.

– CA2.6. Avaliáronse as opcións de catalogación e xestión dixital de clips en cámara.

– CA2.7. Definíronse os requisitos de captación de son en cámara ou en equipamentos específicos de audio e determináronse as necesidades de axuste, control e monitorización de micrófonos propios e entradas exteriores na cámara.

– CA2.8. Avaliáronse os soportes de cámara en relación cos requisitos de rodaxe ou gravación e relacionáronse cos fundamentos narrativos e estéticos dos movementos de cámara.

• RA3. Determina as calidades técnicas do equipamento de son idóneo en programas de radio, gravacións musicais, espectáculos, representacións escénicas e proxectos audiovisuais e xustifica as súas características funcionais e operativas.

– CA3.1. Definíronse as prestacións técnicas dos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos, segundo as características acústicas dos espazos, o equipamento de captación ou amplificación de son e as intencións comunicativas ou dramáticas.

– CA3.2. Xustificáronse as necesidades de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectadores, en función dos requisitos de micrófonos, equipamentos reprodutores, equipamentos informáticos, mesas de mesturas, amplificadores, distribuidores, etapas de potencia, altofalantes e equipamentos de gravación e rexistro de audio que se vaian empregar en proxectos audiovisuais e de espectáculos.

– CA3.3. Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de mesas de audio e equipamentos de rexistro de son directo en rodaxes cinematográficas e gravacións audiovisuais.

– CA3.4. Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en gravacións ou directos televisivos.

– CA3.5. Determináronse as necesidades de mesas de audio e equipamentos de amplificación en representacións escénicas e espectáculos en vivo, segundo as condicións acústicas de estudios, salas e espazos diversos.

– CA3.6. Definíronse as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en estudio de música, dobraxe e efectos sonoros.

– CA3.7. Xustificouse a idoneidade de diversas configuracións de estudio de gravación e de estudio de radio para proxectos de gravación musical e programas de radio.

• RA4. Determina a configuración de medios técnicos do control de realización, adecuándoa a diversas estratexias multicámara en programas de televisión, e xustifica as súas características funcionais e operativas.

– CA4.1. Xustificouse o diagrama de equipamentos e conexións do control de realización e do estudio de televisión, de unidades móbiles e do control de continuidade.

– CA4.2. Avaliáronse as características de diversos mesturadores de vídeo e as súas capacidades canto ás operacións de selección de liñas de entrada, sincronización, buses primarios e auxiliares, transicións, incrustacións, DSK e efectos dixitais.

– CA4.3. Definíronse as necesidades de liñas de entrada á mesa de audio e os envíos desta cara a diferentes destinos en control e estudio, en diversos programas televisivos.

– CA4.4. Deseñouse o esquema de intercomunicación entre os postos de realización, cámaras, rexedoría, mesa de audio, reprodución e gravación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo e conexións exteriores.

– CA4.5. Xustificouse a elección de soportes e formatos de rexistro de vídeo e audio e de tecnoloxías do tipo audio segue vídeo e vídeo e audio embebido.

– CA4.6. Avaliáronse as especificacións das cámaras e das súas unidades de control e xustificáronse as operacións de axuste de imaxe en diversos programas gravados e emisións en directo.

– CA4.7. Determináronse as capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual e a súa vinculación coas cámaras e o mesturador de imaxe.

• RA5. Determina o equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais segundo os requisitos de edición, grafismo, animación, efectos, sonorización, cambio de formato e procesos finais e xustifica as súas características funcionais e operativas.

– CA5.1. Relacionáronse as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas diversas metodoloxías de montaxe e edición en proxectos de cine, vídeo e televisión.

– CA5.2. Xustificouse a idoneidade da edición lineal ou non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.

– CA5.3. Deseñouse o diagrama de bloques dun equipamento de edición non lineal e o sistema de edición, os seus periféricos, a súa conexión a redes e servidores, as súas conexións con magnetoscopios ou outros reprodutores, gravadores e matrices, asegurando a operatividade dos procesos de captura ou dixitalización, edición e envorcadura ao soporte de destino.

– CA5.4. Xustificáronse as decisións de proxecto de edición canto aos soportes de gravación, formatos, exploración, frecuencias de mostraxe, cuantificacións, estándares de compresión, taxas de bits, códecs de audio e vídeo, fotogramas clave e estándares de exhibición que cumpra empregar no proceso de edición e nos soportes de distribución de diversos proxectos audiovisuais.

– CA5.5. Establecéronse as opcións técnicas dos materiais que se vaian entregar ao final do proceso de posprodución, incluíndo listas de decisións de edición e gravacións off-line e on-line con destino a outras empresas, laboratorios e canles de distribución en diversos proxectos audiovisuais.

– CA5.6. Relacionáronse as capacidades de editores non lineais coas exixencias de proxectos de posprodución, canto ás opcións de proxecto, admisión de formatos diversos, pistas de audio e vídeo, transicións, efectos, capacidades de trimaxe e sincronización, tempos de procesamento, capacidades de rotulación e integración con aplicacións de grafismo, composición vertical e 3D.

– CA5.7. Establecéronse as características do equipamento e as aplicacións de posprodución de audio necesarias en procesos de sonorización de proxectos audiovisuais.

– CA5.8. Determináronse as opcións técnicas e operativas de sistemas virtuais de edición de noticias, adecuadas ás diversas funcións en informativos de televisión.

• RA6. Define a idoneidade do equipamento técnico en proxectos multimedia, para o cal avalía as súas especificacións e xustifica as súas aptitudes en relación cos requisitos do medio e as necesidades dos proxectos.

– CA6.1. Definíronse as especificacións do equipamento informático para diversos proxectos multimedia canto aos procesadores, á memoria, ao disco ríxido, ás unidades ópticas de gravación e reprodución, á tarxeta gráfica, pantalla e periféricos.

– CA6.2. Determináronse as necesidades da configuración en rede de equipamentos informáticos, as relacións servidor-clientes, os métodos de almacenamento e de copias de seguridade, así como os protocolos de permisos para diferentes membros do proxecto multimedia, segundo as súas funcións.

– CA6.3. Xustificáronse as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, ilustración vectorial, animación 2D, modelaxe e animación 3D, deseño interactivo, deseño web, edición de vídeo e autoría en relación con diversos proxectos interactivos, de deseño web audiovisual, de videoxogos e de autoría en DVD/blu-ray e outros soportes.

– CA6.4. Xustificouse a utilización de determinados formatos e opcións de arquivamento de imaxe, audio e vídeo para os medios adquiridos a través de cámaras fotográficas, escáneres, micrófonos, liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados a diversos proxectos multimedia.

– CA6.5. Determináronse as necesidades de persoas usuarias con diferentes graos de accesibilidade e as exixencias técnicas dos diversos medios de explotación, e adaptáronse a elas as opcións de saída das aplicacións multimedia.

• RA7. Define as opcións técnicas e as calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia que se vaian emitir ou distribuír por calquera sistema ou soporte, analizando as súas características técnicas e xustificando as opcións.

– CA7.1. Definíronse as prestacións técnicas e as opcións de configuración de programas de televisión que se vaian difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast e telefonía móbil, canto aos parámetros que as definen.

– CA7.2. Xustificáronse as opcións técnicas de programas de radio que se vaian difundir mediante emisión analóxica, estándar de radio dixital DAB, TDT, streaming, podcast e telefonía móbil, canto ao cumprimento dos parámetros técnicos definitorios de cada sistema.

– CA7.3. Xustificáronse as necesidades de canle de retorno e as súas opcións técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, liña telefónica, SMS, internet ou cable.

– CA7.4. Determináronse as opcións de configuración de produtos audiovisuais que hai que difundir mediante soportes dixitais, canto ao tipo de soporte, capacidades, formatos de vídeo, codificación e descodificación de audio e vídeo, taxa de bits, rexións e compatibilidade, así como os requisitos de autoría e navegación.

– CA7.5. Xustificáronse as opcións de configuración de produtos musicais que se vaian difundir mediante soportes dixitais, canto ao tipo de soporte, modulación, frecuencia de mostraxe, cuantificación, relación sinal-ruido, rango dinámico, gráficos e menús interactivos.

– CA7.6. Establecéronse as características técnicas de proxectos interactivos e videoxogos que se vaian difundir a través da internet, TDT, telefonía móbil e soportes dixitais para diversas plataformas.

1.1.2. Contidos básicos.

BC1. Determinación das condicións técnicas dos equipamentos de iluminación e escenotecnia necesarios en espectáculos e medios audiovisuais.

• Fotometría, colorimetría, temperatura de cor de fontes de luz, naturais e artificiais. Magnitudes. Instrumentos de medición.

• Calidade expresiva da luz.

• Electricidade aplicada para instalacións de iluminación en espectáculos e medios audiovisuais.

• Fontes de iluminación de audiovisuais e lámpadas de incandescencia, descarga, fluorescencia e LED.

• Equipamentos de iluminación para espectáculos e medios audiovisuais: proxectores de feixe aberto, proxectores con lente, reflectores de luz suave, aparellos modulares e robotizados.

• Escenotecnia e arquitectura teatral.

• Maquinaria escénica.

BC2. Determinación das calidades técnicas de equipamentos de captación de imaxe en cine, vídeo e televisión.

• Obxectivos de cine e vídeo: tipos, parámetros e accesorios.

• Características dos obxectivos empregados en producións audiovisuais.

• Soportes de rexistro idóneos a diversas tecnoloxías de captación de imaxe.

• Características técnicas dos sistemas de rexistro de vídeo dixital.

• Cámaras cinematográficas. Especificacións de videocámaras. Soportes de cámaras de cine.

• Accesorios para cámara en man: steadycam, bodycam e similares.

• Travelling, dollies, plumas, guindastres e cabezas quentes.

• Sistemas de cámaras robotizadas.

BC3. Determinación das calidades técnicas do equipamento de son idóneo en espectáculos, radio e medios audiovisuais.

• Prestacións técnicas xerais dos micrófonos para captación de son en proxectos de espectáculos, radio e audiovisuais.

• Prestacións técnicas e operativas de mesas de audio analóxicas e dixitais para radio, espectáculos e audiovisuais.

• Prestacións da amplificación de audio en espazos escénicos, espectáculos, radio, estudios de gravación e estudios de televisión.

• Configuracións de liñas e amplificación para espazos escénicos e estudios de radio e televisión.

• Equipamentos de rexistro dixital de audio para son directo cinematográfico e audiovisual, gravacións musicais e programas de radio e televisión.

• Prestacións técnicas de gravadores de audio en tarxeta de memoria, disco ríxido ou DVD RAM.

• Configuración de estudios de gravación e estudios de radio.

BC4. Determinación da configuración de medios técnicos do control de realización, a unidade móbil e o control de continuidade de televisión.

• Calidades técnicas e operativas xerais de mesturadores de vídeo, xeradores de sincronismos, matrices ou patch-panel, preselectores de vídeo, cámaras e unidades de control de cámaras, reprodutores e gravadores de vídeo, tituladoras, sistemas de autocúe e sistemas de escenografía virtual.

• Equipamento de vídeo e audio do control de continuidade de televisión e vinculación entre os equipamentos e o sistema informático de continuidade.

• Tipos de cámaras de televisión en estudio e retransmisións.

• Unidades de control de cámaras e controis operativos.

BC5. Determinación do equipamento de posprodución en proxectos audiovisuais.

• Prestacións técnicas e operativas de magnetoscopios dixitais.

• Prestacións técnicas e operativas de editores lineais de vídeo.

• Equipamento e configuración de salas de posprodución non lineal.

• Calidades técnicas e operativas de aplicacións de edición non lineal.

• Configuracións de proxecto de edición non lineal.

• Configuracións de saída do proxecto de edición non lineal.

• Factores determinantes na idoneidade da edición lineal ou da edición non lineal en proxectos de posprodución audiovisual e cinematográfica.

• Prestacións técnicas e operativas dos sistemas virtuais de redacción e edición de noticias.

BC6. Definición da idoneidade do equipo técnico en proxectos multimedia.

• Prestacións técnicas do equipamento informático de producións multimedia.

• Prestacións dos sistemas de almacenamento.

• Prestacións de escáneres, impresoras e táboas gráficas.

• Prestacións das aplicacións informáticas para multimedia.

• Formatos de arquivo de imaxe, audio e vídeo idóneos para proxectos multimedia.

• Características dos medios de destino que condicionan as opcións técnicas do proxecto: tamaños de pantalla, condicionantes de audio e vídeo e requisitos de uso e accesibilidade.

BC7. Definición das opcións técnicas e calidades multimedia, multicanle e interactivas de programas audiovisuais e multimedia.

• Estándares de televisión en definición estándar e formatos de emisión en TDT, IPTV, satélite, cable e mobilidade.

• Características dos sinais de vídeo analóxicos e dixitais.

• Televisión interactiva: medios, estándares, descodificadores interactivos e canles de retorno.

• Modulación, bandas de frecuencia e estándares de radio analóxica e dixital.

• Tipos de streaming e podcast na internet para audio e medios audiovisuais.

• Tecnoloxías e receptores de radio interactiva en telefonía móbil.

• Soportes dixitais para distribución de produtos audiovisuais e musicais.

• Formatos de vídeo sobre DVD e blu-ray.

• Formatos de audio sobre CD e DVD-audio.

• Características da difusión de interactivos a través da internet, TDT, telefonía móbil e soportes dixitais.

1.1.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional dá resposta á necesidade do coñecemento procedemental transversal imprescindible para a definición do equipamento técnico en cada proceso produtivo do título.

É aconsellable desenvolvelo en forma de proxectos de definición de ríders ou proxectos técnicos de equipamento adecuados a proxectos audiovisuais e de espectáculos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais b), f), j) e ñ) do ciclo formativo e as competencias b), f), j) e ñ).

As actividades de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo están relacionadas:

– Coa selección de obxectivos e sistemas ópticos de cámaras de cine e vídeo, en función das características de proxectos de gravación concretos.

– Coa selección de configuracións de iluminación e son, para a resolución dunha variada tipoloxía de procesos de espectáculos, radio e medios audiovisuais.

– Coa selección de sistemas de posprodución e de equipamento informático en programas multimedia.

– Coa elaboración de esbozos de instalacións técnicas de estudios de televisión, unidades móbiles e controis de continuidade de televisión.

– Coa elaboración de esbozos de instalacións de edición e posprodución en distintas configuracións.

1.2. Módulo profesional: planificación de proxectos audiovisuais.

• Equivalencia en créditos ECTS: 15.

• Código: MP0915.

• Duración: 266 horas.

1.2.1. Unidade formativa 1: valoración do proxecto audiovisual.

• Código: MP0915_13.

• Duración: 56 horas.

1.2.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Valora as posibilidades de realización dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.

– CA1.1. Establecéronse, a partir da análise e da interpretación da documentación dun proxecto audiovisual, as características das funcións organizativas e empresariais e das fases e dos procesos de produción que conflúen na súa realización.

– CA1.2. Definíronse, en función da súa tipoloxía, o seu alcance, as súas dimensións e o seu xénero, as responsabilidades e as funcións profesionais que interveñen na produción dunha obra audiovisual.

– CA1.3. Definíronse, a partir da análise das propiedades e dos requisitos dun proxecto audiovisual, as características funcionais e operativas das tecnoloxías e dos equipamentos técnicos que se vaian empregar na súa realización.

– CA1.4. Especificáronse, tras a análise da documentación, as características de xénero dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

– CA1.5. Especificáronse, tras a análise da documentación, os aspectos formais, estéticos e de deseño universal nas tecnoloxías da información e da comunicación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

– CA1.6. Especificouse, tras a análise da documentación, a posible situación na grella de programación dun proxecto audiovisual que se vaia desenvolver.

– CA1.7. Estimáronse as necesidades xerais de financiamento para a produción dun proxecto audiovisual, segundo a súa tipoloxía (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o seu alcance ou as súas dimensións e o seu xénero.

1.2.1.2. Contidos básicos.

BC1. Valoración das posibilidades de realización de proxectos audiovisuais.

• Funcións e estrutura organizativa da industria audiovisual: cine, vídeo, televisión, multimedia, radio e novos medios.

• Tipoloxía de procesos de produción audiovisual: fases e características segundo o medio e a tecnoloxía.

• Industria cinematográfica, videográfica e televisiva segundo a evolución histórica das actividades de produción audiovisual.

• Xéneros e produtos audiovisuais. Condicionantes do deseño universal nas tecnoloxías da información e da comunicación.

• Organigramas e funcións profesionais na produción de produtos audiovisuais.

• Procesos de produción de audiovisuais.

• Programación das emisoras de radio e televisión.

• Financiamento de obras de cine, vídeo e multimedia.

• Procesos de determinación da viabilidade dun proxecto audiovisual.

1.2.2. Unidade formativa 2: recursos do proxecto audiovisual.

• Código: MP0915_23.

• Duración: 105 horas.

1.2.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Elabora desagregacións dos recursos que interveñen na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación entre as súas características funcionais e operativas e o tipo de produto.

– CA1.1. Subdividiuse o documento base en unidades lóxicas de produción segundo a tipoloxía do proxecto audiovisual que se vaia desenvolver (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios).

– CA1.2. Definíronse as necesidades de recursos humanos, artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases.

– CA1.3. Definíronse as necesidades de equipamentos, maquinaria, materiais e recursos técnicos indispensables para a realización dun proxecto audiovisual en todas as súas fases.

– CA1.4. Definíronse as necesidades de localizacións, decorados e estudios, coa súa correspondente ambientación, precisos para a realización dun proxecto audiovisual.

– CA1.5. Definíronse as necesidades de documentación visual, gráfica e sonora imprescindibles para a realización dun proxecto audiovisual.

– CA1.6. Agrupáronse todas as necesidades para a realización dun proxecto audiovisual en listas coherentes por unidades lóxicas de produción (escenas, secuencias, bloques, localizacións, conxunto de decorados ou outros ítems de clasificación).

– CA1.7. Estimouse a disposición de recursos propios e a posible opción polos recursos alleos para a posta en marcha dun proxecto audiovisual.

– CA1.8. Aplicáronse criterios de optimización económica, funcional e organizativa na identificación dos recursos necesarios para a realización dun proxecto audiovisual.

• RA2. Determina as características dos recursos empregados na produción dun proxecto audiovisual, tendo en conta a súa relación cos modos de produción posibles, as fontes de financiamento do sector e as posibilidades orzamentarias.

– CA2.1. Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos humanos.

– CA2.2. Caracterizáronse, con base na súa compatibilidade cos requisitos e as posibilidades económicas establecidas na produción dun proxecto audiovisual, as necesidades específicas de recursos materiais e loxísticos definitivos.

– CA2.3. Decidiuse o procedemento idóneo de compra, a construción ou o alugamento de recursos técnicos e materiais para a realización dun proxecto audiovisual, a partir de valorar a necesidade do seu uso e as vantaxes e os inconvenientes que achega cada modalidade.

– CA2.4. Formalizáronse os documentos de solicitude de ofertas a provedores, tras a realización de consultas por procedementos estandarizados a catálogos de empresas de servizos para a produción audiovisual (axencias de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou construción etc.).

– CA2.5. Deducíronse, a partir da determinación de recursos, as necesidades concretas de solicitude de permisos e negociación de dereitos para a realización dun proxecto audiovisual.

– CA2.6. Estimáronse as repercusións que achega a decisión sobre o modo de produción idóneo (propio, asociado, coprodución etc.) para a realización dun proxecto audiovisual e xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes de cada opción.

– CA2.7. Proxectouse o plan de fontes económicas e as formas de financiamento posibles para a realización dun proxecto audiovisual.

– CA2.8. Formalizáronse os documentos e simuláronse os trámites administrativos necesarios para a solicitude de subvencións e axudas públicas e privadas para a produción dun proxecto audiovisual.

1.2.2.2. Contidos básicos.

BC1. Elaboración de desagregacións dos recursos para a produción de proxectos audiovisuais.

• Tipoloxía e características dos recursos humanos, materiais e loxísticos en cada fase de produción do proxecto.

• Tipoloxía e características das localizacións, os decorados, os estudios e os escenarios: criterios de selección.

• Tipoloxía e características dos elementos empregados na posta en escena: criterios de selección.

• Técnicas de desagregación de recursos a partir da análise do guión ou da documentación definitiva do proxecto.

• Criterios de determinación de necesidades xerais e por secuencias de produción, bloques ou unidades coherentes do proxecto audiovisual.

• Criterios de valoración da disposición de recursos propios e da opción polos recursos alleos.

BC2. Determinación das características dos recursos para a produción de proxectos audiovisuais.

• Procedementos de determinación das características dos recursos humanos, materiais e loxísticos a partir das listas de desagregación: criterios de elección.

• Empresas do sector de produción, emisión, distribución, exhibición e industria da dobraxe.

• Procedementos de solicitude de ofertas a provedores de recursos humanos, materiais e loxísticos.

• Procedementos de valoración da necesidade de permisos e xestión de dereitos para a produción de proxectos audiovisuais.

• Modalidades de produción (propia, asociada e coprodución): vantaxes e inconvenientes.

• Fontes e formas de financiamento de proxectos audiovisuais: criterios de selección.

– Transferencia de rendas públicas: créditos e subvencións.

– Transferencia de rendas privadas: patrocinio, esponsorización e créditos.

1.2.3. Unidade formativa 3: planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual.

• Código: MP0915_33.

• Duración: 105 horas.

1.2.3.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Planifica o proceso de produción dun proxecto audiovisual e xustifica o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.

– CA1.1. Determináronse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o xénero, o alcance ou as dimensións dun proxecto audiovisual e as fases definitivas do traballo.

– CA1.2. Determinouse, segundo o medio (cine, vídeo, televisión, multimedia, televisión, radio e novos medios), o sistema de organización da súa produción.

– CA1.3. Asignáronse os recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase de produción dun proxecto audiovisual, a partir da análise das listas de desagregación.

– CA1.4. Estimouse o tempo necesario para o rexistro de cada secuencia de produción, bloque ou calquera outra unidade coherente en que se subdividise o proxecto audiovisual.

– CA1.5. Decidiuse a orde de rexistro das secuencias de produción, os bloques ou outras unidades coherentes do proxecto audiovisual, con criterios de optimización de recursos e tempo.

– CA1.6. Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias durante as fases da produción do proxecto audiovisual.

– CA1.7. Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais e á calidade requirida.

– CA1.8. Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de realización do proxecto audiovisual (preprodución, rexistro e posprodución).

– CA1.9. Elaborouse a documentación de planificación e de seguimento do proceso de produción dun proxecto audiovisual.

• RA2. Elabora o orzamento dun proxecto audiovisual, tendo en conta a relación do custo entre as partidas e os conceptos que o integran, os estándares de produción e os prezos de mercado.

– CA2.1. Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis adecuado para a xestión económica dun proxecto audiovisual, segundo o seu alcance, as súas dimensións e o seu financiamento (produción propia, interna, asociada ou produción e coprodución).

– CA2.2. Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias, a partir da análise do plan de produción do proxecto audiovisual.

– CA2.3. Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores de servizos para a produción audiovisual (axencias de persoal artístico e técnico, convenios colectivos, axencias de viaxes e de transporte, empresas de alugamento, compra ou construción etc.) máis adecuadas ás características e ás posibilidades económicas establecidas para a produción dun proxecto audiovisual.

– CA2.4. Estableceuse unha previsión de gastos que posibilite a disposición de liquidez para afrontar gastos correntes na administración e na xestión dun proxecto audiovisual nos momentos requiridos.

– CA2.5. Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e calidade dun proxecto audiovisual, así como da súa adecuación ás expectativas artísticas e de explotación da produtora.

– CA2.6. Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e á posterior xestión do orzamento dunha produción audiovisual.

1.2.3.2. Contidos básicos.

BC1. Planificación do proceso de produción de proxectos audiovisuais.

• Elección do modelo de plan de traballo segundo o medio e o tipo de produto: tipoloxía de modelos.

• Procedementos para a determinación das fases de traballo na planificación do proxecto audiovisual.

• Técnicas de valoración do tempo e da orde de rexistro ou realización por secuencias de produción, bloques ou unidades coherentes.

• Técnicas de asignación e optimización de recursos na construción do plan de traballo.

• Aplicación das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais na elaboración do plan de traballo.

• Técnicas de deseño e construción do plan de traballo segundo o medio e o tipo de produto.

BC2. Elaboración de orzamentos de proxectos audiovisuais.

• Tipoloxía de modelos orzamentarios segundo o medio e o tipo de programa: criterios de elección.

• Técnicas de análise orzamentaria do plan de traballo: criterios de optimización.

• Partidas orzamentarias: tipos segundo o produto e os criterios de determinación.

• Prezos de mercado e valoración e selección de ofertas (catálogos e bases de datos): criterios para a valoración e a selección.

• Relacións económicas con provedores de recursos materiais e loxísticos.

• Elaboración do plan de financiamento do proxecto.

• Inicio de confección da documentación do orzamento. Memoria económica do proxecto.

1.2.4. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que as actividades de ensino e aprendizaxe se dediquen á adquisición das competencias desas funcións, en coordinación cos módulos de xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia e de xestión de proxectos de televisión e radio deste ciclo, así como con outros módulos doutros ciclos da familia profesional que desenvolven as funcións de planificación da realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos e de televisión, fundamentalmente.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á planificación de proxectos de cine, vídeo, televisión, multimedia, animación, radio e novos medios.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), n), ñ), o), t) e v) do ciclo formativo e as competencias a), b), c), d), n), ñ), o), s) e t).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de planificación de proxectos de cine, vídeo, televisión, multimedia e novos medios de diferentes tipos, tales como anuncios publicitarios, videoclips, revistas, informativos e dramáticos.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– A realización dun proxecto audiovisual.

– A elaboración da desagregación de recursos da produción dun proxecto audiovisual.

– A elaboración do orzamento dun proxecto audiovisual.

– A elaboración do plan de rodaxe ou gravación dun proxecto audiovisual, segundo o medio.

1.3. Módulo profesional: xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• Equivalencia en créditos ECTS: 10.

• Código: MP0916.

• Duración: 157 horas.

1.3.1. Unidade formativa 1: selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual.

• Código: MP0916_12.

• Duración: 100 horas.

1.3.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Establece os procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, relacionando as capacidades e as responsabilidades profesionais coa consecución dos obxectivos do proxecto.

– CA1.1. Estableceuse o plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos necesarios para a produción dun proxecto audiovisual, a partir do estudo da documentación e do plan de produción e da valoración do perfil profesional e da modalidade de contratación segundo o tipo de proxecto.

– CA1.2. Planificáronse os procesos de realización das probas para a selección do persoal artístico segundo os perfís solicitados, logo da consulta con catálogos de actores e actrices, axencias e representantes, definindo a tipoloxía das probas, a orde de intervención e a resposta ás persoas participantes.

– CA1.3. Estableceuse un sistema para comprobar a capacidade, a idoneidade e a dispoñibilidade dos recursos humanos técnicos e artísticos respecto aos requisitos da produción e o plan de traballo.

– CA1.4. Definíronse as responsabilidades profesionais do persoal técnico e artístico que cumpra introducir nas cláusulas dos contratos que se vaian realizar, axustándoas aos convenios colectivos, á cotización de artistas (cachés), ás categorías profesionais e ás condicións dos seguros, se os houber.

– CA1.5. Programouse a distribución dos recursos humanos e as súas condicións de intervención en cada fase da produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia.

• RA2. Deseña o sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, diferenciando as relacións que se establecen cos tipos de empresas provedoras de servizos.

– CA2.1. Estableceuse un procedemento documentado para a recepción, o control e o seguimento do equipamento técnico, tendo en conta o cumprimento dos requisitos, a comprobación do seu funcionamento e a súa chegada no momento estipulado.

– CA2.2. Estableceuse un sistema para a recepción, o control e o seguimento dos soportes e dos materiais funxibles necesarios en cada fase do proceso de produción, comprobando o cumprimento das normas técnicas estandarizadas.

– CA2.3. Definíronse as relacións con distintos tipos de empresas externas de servizos, segundo a necesidade da súa intervención en cada fase do proxecto, redactando as cláusulas contractuais e as condicións dos seus servizos.

– CA2.4. Documentáronse as características dos efectos especiais que cumpra realizar na rodaxe ou gravación do proxecto, recollendo as condicións de seguridade que levan consigo.

– CA2.5. Adaptouse o plan de traballo ás condicións de dispoñibilidade e operatividade dos recursos definitivos, remarcando e dando solucións organizativas aos cambios producidos.

– CA2.6. Redactáronse os contratos dos recursos materiais, técnicos e loxísticos, optimizando o orzamento e valorando as condicións de pagamento máis favorables.

– CA2.7. Fixouse un plan loxístico que garanta que os desprazamentos, os aloxamentos e a manutención do persoal artístico e técnico se realicen nas condicións e nos prazos establecidos.

– CA2.8. Estableceuse un sistema para o aprovisionamento dos equipamentos e dos materiais nos lugares de rodaxe ou gravación, que teña en conta as condicións de almacenamento e de seguridade.

• RA3. Establece o sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados, e resolve a obtención de permisos e o control de tempos e calidades de execución ou adaptación, seguindo os criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto de cine, vídeo ou multimedia.

– CA3.1. Comprobouse a adecuación técnica dos estudios de gravación ao proxecto de cine, vídeo ou multimedia, e a súa dispoñibilidade nos prazos estipulados.

– CA3.2. Verificáronse e documentáronse, a partir do estudo da ficha ou do informe de localización e do seu contraste no lugar, as condicións de adaptación do espazo ás necesidades do proxecto e a súa dispoñibilidade.

– CA3.3. Realizáronse os procesos documentais para a obtención de permisos para a utilización de localizacións, diferenciando entre públicas e privadas.

– CA3.4. Determináronse as necesidades escenográficas e marcouse o procedemento e os prazos para a construción e a instalación de decorados e elementos de ambientación, axustándose ao estándar de calidade establecido.

– CA3.5. Redactáronse as cláusulas dos contratos para o uso de estudios e localizacións, tendo en conta os tempos precisos para a súa adaptación escenográfica e técnica e o seu axuste ao orzamento da produción.

– CA3.6. Concretouse a modalidade dos efectos especiais que cumpra realizar no estudio ou na localización durante a rodaxe ou a gravación, planificando a súa realización e relacionando a súa operación coas características técnicas e espaciais.

• RA4. Establece o sistema de xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e o obxectivo de finalización do proxecto, nos prazos, nas calidades e cos orzamentos establecidos.

– CA4.1. Redactáronse as cláusulas dos seguros aplicables á produción de proxectos de cine, vídeo ou multimedia (de responsabilidade civil, de negativo, de perda do material, de bo fin etc.) co obxectivo de salvagardar a solvencia económica do proxecto.

– CA4.2. Concretáronse os procedementos administrativos e contables aplicables á administración e á xestión dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, para garantir a dispoñibilidade e o control dos recursos económicos.

– CA4.3. Deseñouse un plan de seguimento do gasto en cada fase do proceso, identificando as partidas de gastos que lle corresponden.

– CA4.4. Estableceuse o calendario de pagamentos para a xestión económica do proxecto, coutando as cantidades económicas necesarias en cada momento.

– CA4.5. Xestionáronse os documentos necesarios para a obtención de axudas públicas para a produción do proxecto de cine, vídeo ou espectáculo.

– CA4.6. Estableceuse un sistema para garantir o seguimento da documentación administrativa da produción, que garanta o seu arquivamento e a súa localización.

– CA4.7. Xestionouse a documentación relativa á obtención de permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas.

– CA4.8. Realizouse un balance económico para a comparación das realizacións con respecto ás previsións e propuxéronse accións correctoras ante desviacións.

1.3.1.2. Contidos básicos.

BC1. Establecemento dos procedementos de selección e xestión dos recursos humanos dun proxecto de cine, vídeo ou de multimedia.

• Elaboración do plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos.

• Probas de selección de persoal artístico (casting): tipoloxía. Metodoloxía e recursos necesarios para a súa organización.

• Criterios de valoración e selección do persoal.

• Responsabilidades profesionais do persoal técnico e artístico.

– Redacción de cláusulas de contratación segundo os profesionais e tipos de proxectos.

– Cotizacións de artistas (cachés).

– Categorías profesionais.

BC2. Deseño do sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos na produción de obras cinematográficas, videográficas e multimedia.

• Documentación para a xestión do equipamento técnico.

• Documentación para a xestión dos soportes e dos materiais funxibles.

• Relacións con empresas de servizos e apoio á produción de cine, vídeo e multimedia.

• Xestión e aplicación de efectos especiais na rodaxe ou na gravación.

• Técnicas de adaptación do plan de traballo aos recursos dispoñibles.

• Xestións de adquisición dos recursos materiais, loxísticos e de servizos.

• Técnicas de xestión do plan loxístico.

• Técnicas de xestión de aprovisionamento de equipamentos e materiais aos lugares de rodaxe ou gravación.

BC3. Xestión de estudios e localizacións na produción de obras cinematográficas, videográficas e de multimedia.

• Procedementos de comprobación da adecuación técnica e da dispoñibilidade dos estudios.

• Procedementos de xestión das localizacións.

– Control da dispoñibilidade e adaptación da localización ás necesidades do proxecto.

– Procesos documentais para a obtención de permisos e acreditacións para o uso de localizacións.

• Procedementos de xestión dos equipamentos de efectos especiais: criterios de selección.

BC4. Establecemento do sistema de xestión de estudios e localizacións, e dos seus decorados.

• Seguros aplicables á produción audiovisual.

• Procedementos administrativos e contables para a xestión de proxectos de cine, vídeo ou multimedia.

• Xestión e seguimento da documentación para a obtención de axudas públicas para a produción.

• Procedementos administrativos para a xestión dos dereitos de autoría.

• Xestión de permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas.

• Balance económico da produción.

1.3.2. Unidade formativa 2: control e verificación dos procesos de traballo do proxecto audiovisual.

• Código: MP0916_22.

• Duración: 57 horas.

1.3.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Deseña o procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine ou vídeo e da produción dun multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen no proceso.

– CA1.1. Realizouse o plan de citacións e convocatorias ao persoal artístico e técnico, con garantía da súa difusión coa antelación precisa, e realizáronse as comprobacións necesarias.

– CA1.2. Estableceuse a aplicación e o seguimento do plan de ensaios para a consecución dos resultados previstos pola dirección ou a realización, axustando o proceso técnico e efectuando as probas de vestiario, maquillaxe, caracterización e peiteado.

– CA1.3. Deseñouse o procedemento de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou videoxogo, de xeito que se garanta o seguimento e o control de todas as fases intermedias ata a disposición dos materiais para a súa montaxe, posprodución e sonorización.

– CA1.4. Planificouse o plan de seguridade da produción, logo da solicitude de servizos ás forzas de orde pública ou a través da contratación dos servizos de empresas especializadas.

– CA1.5. Deseñouse un procedemento para asegurar o cumprimento das cláusulas recollidas nos contratos co persoal técnico e artístico e con empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos.

– CA1.6. Estableceuse un sistema de control do cumprimento do plan de produción do programa, responsabilizándose da garda e do control dos materiais audiovisuais xerados durante o proceso.

– CA1.7. Preparouse o parte de traballo diario e elaborouse a orde de traballo para o día seguinte, tendo en conta a responsabilidade compartida co equipo de dirección ou realización, e suxeríronse solucións alternativas para a resolución de continxencias.

– CA1.8. Aplicáronse estratexias de negociación e técnicas de resolución de conflitos, de continxencias e dos problemas interpersoais aparecidos durante o proceso de produción do programa.

• RA2. Deseña o procedemento de xestión dos procesos de montaxe e posprodución dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia, tendo en conta a relación entre as actividades e as variables que interveñen.

– CA2.1. Estableceuse o procedemento de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto, especificando as características e a tipoloxía de equipamentos e salas de montaxe, os efectos que se vaian aplicar, os procesos de construción da banda sonora e os axustes finais do produto.

– CA2.2. Definiuse o sistema de entrega e recepción dos fluxos de materiais audiovisuais, así como a súa distribución no tempo, entre os departamentos implicados na montaxe, na posprodución e na sonorización do proxecto (montaxe de imaxe e de audio, gravación de sons e de músicas, mesturas, laboratorio, posprodución dixital etc.).

– CA2.3. Estableceuse un sistema para o control dos requisitos de calidade do produto final, tendo en conta a valoración interna e a entrega de produtos intermedios e finais para a súa validación por actores externos, os prazos de tempo e a extensión de recursos necesarios para realizar os cambios no produto final.

– CA2.4. Supervisouse o cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos, así como a realización e a validación dos procesos de autoría.

– CA2.5. Especificáronse as características técnicas do produto final segundo as normas estandarizadas de entrega de produtos audiovisuais e multimedia, tales como especificidade da masterización, a súa canle de explotación ou difusión e o cumprimento das normas PPD (preparado para difusión ou emisión).

– CA2.6. Deseñouse e supervisouse o proceso de obtención dun tráiler ou calquera outro elemento audiovisual adecuado á promoción do produto de cine, vídeo ou multimedia.

1.3.2.2. Contidos básicos.

BC1. Establecemento do sistema de xestión dos recursos dispoñibles.

• Procedementos de xestión do plan de traballo.

• Técnicas de aplicación e seguimento do plan de ensaios.

• Procedementos de control dos procesos de produción dun proxecto multimedia, de animación 2D ou 3D, interactivo ou videoxogo.

• Xestión do plan de seguridade da produción.

• Procedementos de supervisión das cláusulas dos contratos co persoal técnico e artístico e con empresas provedoras de materiais, equipamentos e servizos.

• Técnicas de seguimento diario da produción.

• Estratexias de negociación e resolución de situacións conflitivas.

BC2. Deseño do procedemento de xestión e supervisión da rodaxe ou da gravación dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia.

• Procedementos de xestión e supervisión da aplicación do plan de montaxe, posprodución e sonorización do proxecto.

• Procedementos de xestión da entrega, recepción e circulación dos fluxos de materiais audiovisuais.

• Procedementos de control da calidade técnica, narrativa e expresiva.

• Xestión da información e cumprimento dos protocolos de navegación de produtos multimedia e interactivos.

• Control da realización e validación dos procesos de autoría.

• Normas estandarizadas de presentación técnica de produtos audiovisuais e multimedia.

• Técnicas de presentación do produto á clientela.

1.3.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que as actividades de ensino e aprendizaxe se dediquen á adquisición das competencias desas funcións en coordinación cos módulos de planificación de proxectos audiovisuais deste ciclo e de procesos de realización en cine e vídeo do ciclo de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos, da mesma familia profesional.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á xestión dos recursos e ao control da produción, promoción, difusión e comercialización, con respecto ao proceso de producións audiovisuais e, en concreto, do subproceso de produción de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais d), e), f), g), h), j), l), m), n), ñ), o), p, q) e r) do ciclo formativo e as competencias e), f), g), h), j), m), n), ñ), o), p), q), r) e t).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de xestión da produción de proxectos de cine, vídeo, multimedia e novos medios de diferentes tipos, tales como anuncios publicitarios, videoclips, documentais e dramáticos.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– A xestión, selección e contratación dos recursos humanos, técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de produción dun proxecto de cine, vídeo ou multimedia.

– A xestión de permisos e control de tempos e calidades de execución ou adaptación dunha obra audiovisual.

– A xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun proxecto.

– A supervisión da produción da rodaxe ou gravación, da montaxe e da posprodución dun proxecto de cine ou vídeo e dun proxecto de multimedia.

– A elaboración dun balance económico da produción.

1.4. Módulo profesional: xestión de proxectos de televisión e radio.

• Equivalencia en créditos ECTS: 7.

• Código: MP0917.

• Duración: 140 horas.

1.4.1. Unidade formativa 1: xestión de proxectos de televisión.

• Código: MP0917_12.

• Duración: 110 horas.

1.4.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Deseña o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa televisivo informativo en directo ou gravado, optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

– CA1.1. Estableceuse un procedemento para a determinación, entre as áreas que concorren nun informativo (local, nacional, cultura, deportes etc.), das previsións informativas do día e propón as noticias que cumpra cubrir e o tipo de cobertura segundo o lugar e a importancia na escaleta do informativo.

– CA1.2. Definíronse, en coherencia coas áreas periodísticas, as responsabilidades dos equipos de reporteiros e reporteiras.

– CA1.3. Estableceuse o sistema de procura e contratación de persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do proceso, consonte as características específicas do programa informativo (persoal operador de ENG, de unidades móbiles, de estudio, de grafismo, de posprodución etc.).

– CA1.4. Especificáronse as condicións de intervención das persoas invitadas, expertas e especialistas que participan no programa.

– CA1.5. Deseñouse o procedemento de recepción, control e revisión das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e conexións, instalacións, decorados reais e virtuais, localizacións, loxística e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de cobertura prevista para cada noticia.

– CA1.6. Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas, con valoración da correspondente contraprestación económica.

– CA1.7. Estableceuse o sistema de elaboración e arquivamento da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa informativo.

– CA1.8. Especificáronse os procesos de arquivamento dos programas informativos por imperativo legal.

– CA1.9. Especificáronse os procesos de arquivamento dos elementos dos programas informativos para uso documental.

• RA2. Deseña o procedemento de xestión da produción dun proxecto de retransmisión televisiva, optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

– CA2.1. Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise do protocolo ou programa do acto que se vaia retransmitir, segundo a súa tipoloxía (deportivo, de interese informativo, evento especial etc.), o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

– CA2.2. Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional, en cada fase do proceso de retransmisión televisiva, consonte as características do programa (persoal montador, operador de cámara, de unidades móbiles, de realización e de comunicacións etc.) e a organización do seu traballo, realizando as convocatorias e as citacións oportunas.

– CA2.3. Definíronse os procedementos necesarios para a disposición técnica e administrativa das conexións precisas na retransmisión e para a utilización de redes de transmisión externas.

– CA2.4. Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións dos equipamentos, os materiais, os sistemas de comunicacións e conexións, as instalacións, as localizacións, a loxística nacional e internacional e os servizos necesarios en cada fase do proceso, segundo as súas características tipolóxicas, o seu alcance, a complexidade e o país en que se produza o acto que se vaia retransmitir.

– CA2.5. Planificouse o sistema de control das normas de prevención de riscos laborais e de seguridade da produción, coa colaboración das forzas públicas ou mediante a contratación de servizos de seguridade privados.

– CA2.6. Estableceuse o sistema de elaboración e arquivamento da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa que se vaia retransmitir.

– CA2.7. Especificáronse os procesos de arquivamento do programa finalizado.

• RA3. Deseña o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa de entretemento en estudio (musical, variedades, concurso, revista etc.), optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

– CA3.1. Estableceuse o sistema de obtención dos datos pertinentes para a produción, a partir da análise das características do programa de entretemento que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (musical, variedades, concurso, revista, etc.), o seu alcance e a súa transcendencia na programación xeral da emisora.

– CA3.2. Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do proceso, consonte as características específicas do programa de entretemento (equipo de realización, de produción, de documentación, de cámaras etc.).

– CA3.3. Especificáronse as condicións de intervención de presentadores e presentadoras, artistas e persoas invitadas e expertas que participen no programa.

– CA3.4. Especificouse o sistema de selección do persoal artístico e/ou de apoio, establecéronse e organizáronse as probas necesarias e fixáronse, en cantidade e tipo, as características do público asistente á gravación.

– CA3.5. Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e conexións, instalacións e loxística de persoas invitadas e público, así como os servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa de entretemento.

– CA3.6. Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa (citacións e convocatorias do persoal, montaxe e desmontaxe do decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros, procesos de posprodución, acabamento e arquivamento do máster, valoración da calidade do produto final etc.).

– CA3.7. Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas, valorando a correspondente contraprestación económica.

– CA3.8. Estableceuse o sistema de elaboración e arquivamento da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa de entretemento.

• RA4. Deseña o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa dramático de televisión, optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

– CA4.1. Estableceuse, a partir da análise de características, un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa dramático que se vaia producir, segundo a súa tipoloxía (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilmes etc.), o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

– CA4.2. Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do proceso, consonte as características específicas do programa dramático (equipo de realización e de produción, persoal operador de cámaras, decoración, maquillaxe e peiteado, escenografía real e virtual etc.).

– CA4.3. Especificouse o sistema de selección do persoal artístico, organizáronse as probas necesarias e planificáronse as xestións para a súa contratación e adaptación ao programa (entrega de guións, medidas para vestiario, redacción de cláusulas contractuais etc.).

– CA4.4. Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, materiais, sistemas de comunicacións e conexións, instalacións e loxística de persoal técnico e artístico e servizos necesarios en cada fase do proceso, consonte o tipo de programa dramático.

– CA4.5. Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa dramático (citacións e convocatoria do persoal, montaxe e desmontaxe do decorado, instalacións técnicas, decorados virtuais, realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan de traballo, procesos de posprodución, acabamento e arquivamento do máster, valoración da calidade do produto final etc.).

– CA4.6. Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas, valorando a correspondente contraprestación económica.

– CA4.7. Estableceuse o sistema de elaboración e arquivamento da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa dramático.

1.4.1.2. Contidos básicos.

BC1. Deseño do procedemento de xestión da produción de programas informativos de televisión.

• Equipos humanos na produción de informativos: tipoloxía de profesionais (presentadores e presentadoras, locutores e locutoras, persoas invitadas, expertas e especialistas, participantes en faladoiros etc.).

• Equipamento técnico, materiais, instalacións e servizos en programas informativos:

– Estándares de equipamento técnico en programas informativos.

– Tipoloxía de instalacións fixas e móbiles e dotacións en programas informativos.

• Loxística en informativos:

– Localizacións en informativos, acreditacións e permisos.

– Xestión de desprazamentos a outros países (visados, seguridade e transporte de equipamentos).

• Procesos previos á emisión de informativos: realización tipo dun informativo; conexións e enlaces.

• Dereitos de autoría.

• Xestión económica e documentación de produción e anexa en programas informativos.

BC2. Deseño do procedemento de xestión da produción de retransmisións televisivas.

• Equipos humanos na produción de retransmisións de televisión: profesionais segundo a tipoloxía da retransmisión (deportiva, social, musical etc.).

• Equipamento técnico, materiais, instalacións e servizos en retransmisións:

– Estándares de equipamento técnico en retransmisións.

– Tipoloxía de instalacións fixas e móbiles e dotacións en retransmisións.

• Loxística en retransmisións.

• Procesos previos á retransmisión.

– Realizacións tipo de diversos tipos de eventos (deportivos, sociais, musicais etc.).

– Conexións e enlaces.

• Dereitos de autoría.

• Xestión económica e documentación de produción e anexa en retransmisións.

BC3. Deseño de procedemento de xestión da produción de programas de entretemento en estudio.

• Equipos humanos na produción de programas de entretemento: profesionais segundo a tipoloxía do programa (musical, variedades, concurso, revista etc.).

• Equipamento técnico, materiais, instalacións e servizos en programas de entretemento:

– Estándares de equipamento técnico en programas de entretemento.

– Tipoloxía de instalacións fixas e móbiles e dotacións en programas de entretemento.

• Procesos previos á emisión de programas de entretemento:

– Realización tipo de diversos tipos de programas de entretemento (musical, variedades, concurso, revista etc.).

– Conexións e enlaces.

• Dereitos de autoría.

• Xestión económica e documentación de produción e anexa en programas de entretemento.

BC4. Deseño do procedemento de xestión da produción de programas dramáticos de televisión.

• Equipos humanos na produción de programas dramáticos de televisión:

– Profesionais segundo tipoloxía do programa (teleteatro, serie dramática, comedia de situación, telefilme etc.).

– Procesos de selección de actores e actrices: audicións, axencias e representantes.

• Equipamento técnico, materiais, instalacións e servizos en programas dramáticos.

– Estándares de equipo técnico en programas dramáticos.

– Tipoloxía de instalacións fixas e móbiles e dotacións en programas dramáticos.

• Procesos previos á emisión de programas dramáticos: realización tipo de diversos tipos de programas dramáticos (teleteatro, telecomedia, serie dramática, comedia de situación etc.).

• Dereitos de autoría.

• Xestión económica e documentación de produción e anexa en programas dramáticos.

1.4.2. Unidade formativa 2: xestión de proxectos de radio.

• Código: MP0917_22.

• Duración: 30 horas.

1.4.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Deseña o procedemento de xestión da produción dun proxecto de programa radiofónico, optimizando o uso dos recursos humanos e materiais que interveñen en cada fase da produción.

– CA1.1. Estableceuse un sistema para a obtención dos datos pertinentes para a produción do programa de radio e a realización da escaleta e a documentación técnica segundo a súa tipoloxía, o alcance e a transcendencia na programación xeral da emisora.

– CA1.2. Estableceuse o sistema de procura e contratación do persoal técnico necesario de cada categoría profesional en cada fase do proceso de realización do programa de radio, consonte as características do programa (persoal técnico de son, microfonistas, persoal operador de unidades móbiles, de comunicacións etc.), realizando as convocatorias e as citacións oportunas.

– CA1.3. Establecéronse as condicións de intervención de condutores e condutoras, presentadores e presentadoras, locutores e locutoras, correspondentes, artistas e persoas invitadas, expertas e especialistas presentes no estudio ou a través de diversas canles de comunicación, que participan no programa de radio.

– CA1.4. Deseñouse o procedemento de recepción e control das condicións de equipamentos, sistemas de comunicacións e conexións, instalacións, loxística nacional e internacional e servizos necesarios en cada fase do proceso, segundo as características do programa, a súa dimensión e complexidade e o lugar onde se realiza.

– CA1.5. Deseñouse un procedemento de control dos procesos que concorren na produción do programa de radio (citacións e convocatoria do persoal, montaxe e desmontaxe de equipamentos técnicos en retransmisións, instalacións técnicas, realización de ensaios e rexistros, aplicación do plan de traballo, procesos de montaxe, acabamento e arquivamento do máster, valoración da calidade do produto final etc.).

– CA1.6. Especificouse o procedemento de xestión dos permisos para a utilización de contidos, eminentemente musicais, suxeitos a dereitos de autoría ou propiedade de terceiras persoas, valorando a correspondente contraprestación económica.

– CA1.7. Estableceuse o sistema de elaboración e arquivamento da documentación administrativa xerada no proceso de produción do programa de radio que se vaia realizar.

1.4.2.2. Contidos básicos.

BC1. Deseño do procedemento de xestión da produción de programas de radio.

• Equipos humanos na produción de programas de radio: profesionais segundo a tipoloxía do programa (informativos, deportivos, retransmisións, revistas, dramáticos etc.).

• Equipamento técnico, materiais, instalacións e servizos en programas de radio:

– Estándares de equipamento técnico en programas de radio.

– Tipoloxía de instalacións fixas e móbiles e dotacións en programas de radio.

• Loxística na realización de programas radiofónicos:

– Localizacións e escenarios en programas de radio.

– Acreditacións e permisos.

• Procesos previos á emisión de programas de radio:

– Realización tipo de diversos programas de radio (informativos, deportivos, retransmisións, revistas, dramáticos etc.).

– Conexións e enlaces.

• Dereitos de autoría.

• Xestión económica e documentación de produción e anexa en programas radiofónicos.

1.4.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que as actividades de ensino e aprendizaxe se dediquen á adquisición das competencias desas funcións en coordinación co módulo de planificación de proxectos audiovisuais deste ciclo e co módulo de procesos de realización en televisión, do ciclo de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos, da mesma familia profesional.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á xestión dos recursos e ao control da produción, promoción, difusión e comercialización, dentro do proceso de producións audiovisuais e, en concreto, dos subprocesos de produción de televisión e de produción de radio.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais e), f), g), h), m), n), o), p), q), r), s), u) e v) do ciclo formativo e as competencias e), f), g), h), m), n), o), p), q), r) e t).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de xestión da produción de proxectos de televisión e radio de diferentes tipos (revistas, informativos e dramáticos).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– A xestión, selección e contratación dos recursos humanos, técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de produción de proxectos de televisión e radio.

– A xestión da produción de proxectos de programas televisivos informativos, en directo ou gravados, retransmisións televisivas, programas de entretemento, dramáticos, musicais, revistas etc.

– A xestión da produción de proxectos de programas radiofónicos en directo ou gravados.

– A supervisión da produción dun programa de televisión e dun programa de radio.

1.5. Módulo profesional: planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 11.

• Código: MP0918.

• Duración: 213 horas.

1.5.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Avalía a viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación entre os seus obxectivos artísticos e económicos e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.

– CA1.1. Especificáronse as características de tipoloxía e estrutura organizativa e funcional das empresas do sector da produción de espectáculos e eventos, diferenciándoas pola súa titularidade, a entidade xurídica, as condicións de estabilidade empresarial, as dimensións do cadro de persoal e a dispoñibilidade de espazos, entre outros aspectos.

– CA1.2. Determinouse a viabilidade dramática ou comunicativa dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir do estudo da súa documentación e do seu contido, da súa estrutura narrativa, do formato, do xénero, do estilo e da proposta dramatúrxica ou comunicativa.

– CA1.3. Valoráronse as particularidades socioeconómicas da produción escénica en Galicia (demanda de produtos escénicos, renda galega en relación á media española e porcentaxe desta destinada ao lecer, avellentamento da poboación e hábitat disperso), á hora de estimar un incremento nos custos de distribución dos espectáculos escénicos en Galicia en relación aos custos de produción.

– CA1.4. Definíronse as responsabilidades e as funcións profesionais que interveñen na produción dunha obra de artes escénicas, musical ou evento, realizando diagramas funcionais do proceso de produción con vistas á súa valoración e posterior realización.

– CA1.5. Valorouse a idoneidade do recinto específico proposto para a representación do espectáculo ou evento, a partir do estudo da documentación dispoñible de tipo técnico e loxístico e de visitas técnicas aos espazos de representación.

– CA1.6. Estimáronse os requisitos administrativos necesarios en materia de dereitos de autoría, permisos, seguros, protección ambiental e uso dos recintos de representación do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, a partir da análise da súa documentación.

– CA1.7. Determinouse a viabilidade económica do proxecto mediante o estudo da previsión de gastos e ingresos, as fontes ou os medios de financiamento públicos e privados, os patrocinios e as subvencións posibles e o orzamento asignado pola empresa que demanda o evento ou espectáculo.

• RA2. Determina os recursos técnicos, os medios loxísticos e os espazos e instalacións necesarios para a posta en marcha dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, diferenciando as súas características funcionais e operativas e relacionándoas co tipo de produto.

– CA2.1. Definíronse os recursos técnicos, luminotécnicos, sonoros e audiovisuais precisos para a realización dun espectáculo de artes escénicas, musical ou evento, valorando as súas prestacións, a funcionalidade, as aplicacións e a súa adaptación ao proxecto técnico e artístico.

– CA2.2. Determináronse os procedementos para a obtención ou a contratación dos medios técnicos e artísticos e as necesidades de transporte, aloxamento, manutención, servizo de restauración, almacenaxe, servizos de seguridade e atención ao público.

– CA2.3. Especificáronse as condicións que deben cumprir os espazos de representación e as súas instalacións para a posta en marcha do espectáculo ou evento, tanto en recintos destinados a exhibicións regulares como nos non preparados (espazos de configuración público-escena variable, polideportivos, carpas, espazos ao aire libre etc.).

– CA2.4. Determináronse as prestacións e a funcionalidade dos elementos materiais escénicos necesarios para a posta en marcha do proxecto (decorados, vestiario e aderezos).

– CA2.5. Formalizouse a documentación técnica precisa para o control dos recursos técnicos, os medios loxísticos, os espazos, as instalacións e os elementos materiais escénicos do proxecto.

– CA2.6. Decidíronse as modalidades de aprovisionamento de recursos materiais para o espectáculo en vivo ou evento, con empresas subministradoras e de servizos, diferenciando entre compra, alugamento, leasing ou renting.

• RA3. Determina os recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a posta en marcha do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación das súas características profesionais co cumprimento dos requisitos técnicos, económicos e artísticos establecidos.

– CA3.1. Realizouse a desagregación de persoal técnico e artístico necesario para a posta en marcha do proxecto, reflectíndoo en organigramas adaptados á natureza dos espectáculos ou eventos (teatro, danza, ópera, circo, concerto ao aire libre, mitin, presentación dun produto etc.).

– CA3.2. Determináronse as funcións, as tarefas, a cualificación e a xerarquía de cada posto de traballo dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na posta en marcha dun espectáculo ou evento, así como as relacións entre os colectivos implicados.

– CA3.3. Estableceuse un procedemento para a realización de probas de selección, audición, visión etc., para actores e actrices, cantantes, músicos e músicas, bailaríns e bailarinas, presentadores e presentadoras e diferentes intérpretes e intervenientes, en función da súa adecuación á intencionalidade do espectáculo ou evento.

– CA3.4. Definíronse as modalidades de contratación do persoal técnico e artístico que intervén no proceso de produción dun espectáculo ou evento, considerando as estratexias de negociación e a adecuación dos contratos á regulamentación laboral do sector.

– CA3.5. Estableceuse un sistema para a elaboración da documentación relativa aos procesos administrativos e fiscais necesarios para a contratación de persoal técnico e artístico, así como a relativa ao cumprimento da lexislación de propiedade intelectual e cesión de dereitos de autoría.

• RA4. Deseña o plan de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, adecuando as técnicas de planificación ao tipo de espectáculo ou evento e xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.

– CA4.1. Contabilizouse o tempo necesario para a realización dos procesos que concorren na realización dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento (preparación, ensaios, montaxe, representación, desmontaxe, pechamento e balance).

– CA4.2. Elaboráronse os plans de traballo parciais das actividades implicadas na realización do espectáculo ou evento, considerando as necesidades de dirección artística, dirección técnica, rexedoría e protocolo e revisando a súa concordancia co orzamento e cos prazos previstos no proxecto.

– CA4.3. Realizouse o plan de produción do proxecto, que integra os plans de traballo parciais das actividades que se vaian desenvolver e os recursos necesarios, empregando aplicacións informáticas especializadas na xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

– CA4.4. Prevíronse solucións ou actividades alternativas en caso de continxencias xurdidas durante as fases da produción do proxecto, tanto nas de preparación como na representación en local estable ou en xira.

– CA4.5. Contrastouse o plan de produción co orzamento dispoñible, o cumprimento dos prazos e a consecución dos requisitos de calidade establecidos no proxecto.

– CA4.6. Deseñouse un plan de emerxencia e evacuación que recolla as medidas de seguridade e a prevención de riscos laborais segundo as características do recinto, os medios técnicos que se vaian utilizar e a normativa específica de seguridade en locais de pública concorrencia.

– CA4.7. Elaborouse a documentación de planificación e a necesaria para o seguimento do proceso de produción do proxecto de espectáculo ou evento.

• RA5. Elabora o orzamento dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación do custo das partidas e dos conceptos que o integran cos estándares habituais do sector e os prezos de mercado.

– CA5.1. Seleccionouse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis acaído para a xestión económica dun proxecto de espectáculo ou evento, segundo a súa tipoloxía, a dimensión e a especificidade do seu financiamento.

– CA5.2. Determináronse os capítulos e as partidas orzamentarias estandarizadas segundo a tipoloxía e a dimensión do espectáculo ou evento.

– CA5.3. Seleccionáronse as ofertas procedentes da consulta de catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos de recursos para as actividades propias das artes escénicas, producións musicais e eventos.

– CA5.4. Valoráronse economicamente, a prezo de mercado e segundo o estándar de produción elixido, as partidas orzamentarias que integran o orzamento do proxecto de espectáculos ou evento.

– CA5.5. Realizouse a proxección de ingresos (por disposición de recursos propios ou alleos, por recadación na venda de entradas ou outros sistemas) e de gastos (na produción e na representación en local estable ou en xira), para calcular a disposición de liquidez necesaria para afrontar os gastos de administración e xestión do proxecto.

– CA5.6. Proxectáronse os recursos económicos con criterios de optimización e cumprimento dos obxectivos predefinidos de prazo, custo e calidade dun proxecto de espectáculo ou evento.

– CA5.7. Confeccionouse a parte da memoria económica que consigne toda a información relativa á elaboración e á posterior xestión do orzamento do proxecto de espectáculo ou evento.

1.5.2. Contidos básicos.

BC1. Avaliación da viabilidade do proxecto de artes escénicas, musical ou evento.

• Tipoloxía e estrutura organizativa das empresas de produción de espectáculos e eventos:

– Segundo os modelos xurídicos predominantes.

– Atendendo á súa titularidade e ao seu financiamento: produción escénica pública e privada.

– Espectáculos en vivo: artes escénicas e as súas modalidades, teatro, teatro lírico e danza, concertos etc.

– Eventos: congresos, mitins, presentación de produtos etc.

• Fases no proceso de produción de espectáculos e eventos.

• Técnicas de estudo da viabilidade dramática e comunicativa do proxecto.

• Procedementos de valoración da idoneidade dos recintos específicos para os espectáculos.

• Aplicación do marco legal dos espectáculos ou eventos a un proxecto.

• Técnicas de análise da viabilidade económica de proxectos de espectáculos e eventos.

BC2. Determinación dos recursos técnicos e loxísticos e de instalacións para un proxecto de artes escénicas, un musical ou un evento.

• Características dos recursos técnicos necesarios para a produción de espectáculos e eventos (iluminación, son, sistemas de proxección, estrutura e mecánica escénica).

• Procesos de contratación de medios técnicos e artísticos.

• Contratación de espazos para a representación do espectáculo ou evento:

– Espazos destinados á exhibición regular.

– Espazos non preparados para a exhibición regular: espazos de configuración público-escena variable, polideportivos, carpas, espazos ao aire libre etc.

– Cláusulas habituais na contratación dos espazos de ensaio e de representación.

• Contratación de elementos materiais escénicos.

• Procesos de elaboración de documentación técnica:

– Listaxes de necesidades técnicas e loxísticas.

– Follas de requisitos técnicos ou ríders.

– Escaletas técnicas e operativas.

• Modalidades de aprovisionamento de recursos.

BC3. Determinación dos recursos humanos técnicos e artísticos para artes escénicas, musicais ou eventos.

• Funcións e tarefas dos equipos humanos técnicos e artísticos en espectáculos ou eventos: cualificación e xerarquía dos postos de traballo.

• Organigramas de persoal técnico e artístico segundo a tipoloxía de espectáculos ou eventos.

• Procesos de selección do persoal técnico.

• Procesos de selección do persoal artístico:

– Empresas de xestión e contratación.

– Asociacións de actores e actrices.

– A selección e a súa organización.

• Procesos de contratación do persoal técnico e artístico para o espectáculo e os eventos.

• Documentación administrativa, fiscal e referente á propiedade intelectual na planificación de espectáculos e eventos.

BC4. Deseño do plan de produción dun proxecto de artes escénicas, un musical ou un evento.

• Determinación dos procesos e os tempos das fases de produción dun espectáculo ou evento:

– Listaxe de tarefas de cada fase de produción.

– Determinación dos recursos humanos, materiais e temporais necesarios no desenvolvemento de cada tarefa.

– Temporalización da produción na fase de ensaios, na fase de montaxe e desmontaxe, e na representación e xira.

• Técnicas de construción de plans de traballo parciais.

• Técnicas de construción do plan de produción. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos: aplicación de diagramas de Gantt e Pert. Cálculo de custos e tempos: puntos críticos, prelacións e tempos de folgura.

• Recursos e alternativas para a resolución de continxencias na fase de planificación dun espectáculo en vivo ou evento.

• Procedementos de deseño do plan de emerxencia e evacuación de espazos escénicos.

BC5. Elaboración do orzamento dun proxecto de artes escénicas, un musical ou un evento.

• Modelos de orzamento segundo a tipoloxía do espectáculo ou evento (capítulos, partidas e conceptos) propios da produción escénica.

• Catálogos de provedores, empresas de servizos e bases de datos da industria do espectáculo e eventos: criterios de selección de ofertas.

• Procedementos de estimación dos custos e dos ingresos na produción de espectáculos e eventos.

• Procesos de optimización de recursos aplicados á mellora do orzamento.

• Memoria económica na planificación do espectáculo ou evento.

1.5.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que as actividades de ensino e aprendizaxe se dediquen á adquisición das competencias desas funcións en coordinación cos módulos de xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia e xestión de proxectos de televisión e radio deste ciclo e, nomeadamente, co módulo de xestión de proxectos de espectáculos e eventos, así como con outros módulos doutros ciclos da familia profesional que desenvolvan as funcións de planificación da realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos e de televisión, fundamentalmente.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á planificación de proxectos de espectáculos en vivo, dentro do proceso de produción de espectáculos en vivo e, en concreto, dos subprocesos de produción de proxectos de espectáculos de artes escénicas, musicais e eventos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), n), ñ), o) e r) do ciclo formativo e as competencias a), b), c), d), e), f), n), ñ), o) e q).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de planificación de proxectos de espectáculos e eventos de diferentes tipos (teatro, danza, ópera, concertos ao aire libre, mitins etc.).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– A realización dun proxecto de produción dun espectáculo en vivo e evento.

– A elaboración de desagregación de recursos da produción dun proxecto de espectáculo en vivo ou evento.

– A planificación da produción segundo o tipo de espectáculo ou evento.

– A elaboración do orzamento de produción segundo a tipoloxía do espectáculo ou evento, a estimación de custos e ingresos e a memoria económica.

– As características particulares do contorno produtivo galego referido á produción de espectáculos en vivo e eventos.

1.6. Módulo profesional: xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 7.

• Código: MP0919.

• Duración: 105 horas.

1.6.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Establece os procedementos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos necesarios para a montaxe dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coas características dos materiais, a tipoloxía e o alcance do proxecto.

– CA1.1. Realizouse a adaptación dos plans parciais procedentes do plan de produción do proxecto de espectáculo ou evento ás posibilidades obxectivas da produción, actualizando e coutando os diagramas de actividades, establecendo a súa difusión e verificando o seu cumprimento.

– CA1.2. Deseñouse un sistema de control do seguimento dos traballos técnicos que teñan que realizar outras persoas nos ámbitos de escenografía, vestiario, aderezos e caracterización.

– CA1.3. Púxose en marcha un sistema de certificación de entregas dos materiais escénicos que asegure o cumprimento da súa recepción e facilite o seguimento económico do proxecto.

– CA1.4. Establecéronse os procedementos de supervisión para o cumprimento do plan de montaxe dos elementos materiais instalados, equipamentos técnicos de son, equipamentos de iluminación, estruturas, sistemas de comunicación, medios audiovisuais ou maquinaria escénica, entre outros, asegurando o seu axuste ao proxecto artístico e de produción.

– CA1.5. Elaborouse o inventario do material empregado na montaxe do espectáculo ou evento, establecendo un sistema de control e consignando a distinción entre o propio e o alugado.

– CA1.6. Especificáronse as características dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas para o espectáculo ou evento, referindo os procesos de embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

– CA1.7. Realizáronse as previsións para o control dos materiais en xira e para a súa saída ao estranxeiro (trámite de permisos e de documentos de admisión temporal de mercadorías para o paso dos equipamentos por alfándegas).

– CA1.8. Establecéronse os protocolos que cumpra seguir na finalización dunha representación ou xira dun espectáculo ou evento, para a supervisión do funcionamento, a detección de avarías, o mantemento e a reparación e a devolución do material técnico e artístico aos almacéns propios ou ás empresas de alugamento.

• RA2. Deseña o sistema de xestión do persoal técnico e artístico e das persoas invitadas para o desenvolvemento do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, tendo en conta a relación dos sistemas de control coa tipoloxía e o alcance do proxecto.

– CA2.1. Xustificouse a aplicación a todas as persoas intervenientes no espectáculo ou evento das técnicas máis adecuadas de xestión, comunicación, negociación e liderado en todos os procesos de traballo, para fomentar o traballo en equipo, asegurar a circulación do fluxo de información, elevar a motivación e resolver os conflitos interpersoais ou interdepartamentais.

– CA2.2. Elaborouse un sistema para o seguimento do plan de actividades que permita o control horario do persoal, o control dos ensaios técnicos parciais ou totais e as representacións do espectáculo ou evento.

– CA2.3. Estableceuse un procedemento para controlar o cumprimento das condicións contractuais do persoal técnico, artístico e das persoas intervenientes.

– CA2.4. Planificouse para o persoal o servizo de restauración ou de restaurantes, os aloxamentos e as súas reservas, os medios de transporte e a xestión de dietas durante os ensaios, a representación e a xira, procurando o equilibrio entre a calidade do servizo e o orzamento dispoñible, e con xustificación das decisións adoptadas.

– CA2.5. Realizáronse as previsións para o control do persoal en xira e para a súa saída ao estranxeiro, tramitando permisos e visados e formalizando a documentación pertinente.

– CA2.6. Elaborouse un plan loxístico de transporte e manutención para o regreso aos lugares de orixe do persoal artístico e técnico que participa no proxecto de espectáculo ou evento.

• RA3. Determina os procedementos administrativos e financeiros necesarios para a xestión do espectáculo ou evento, tendo en conta a relación entre as condicións de xestión e a garantía de finalización do proxecto nos prazos, coas calidades e co orzamento establecidos.

– CA3.1. Definiuse un sistema de xestión de trámites de pagamento para o aplicar na contratación, na compra ou no alugamento de equipamentos e servizos na montaxe, na representación e na xira dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA3.2. Estableceuse un sistema de control do metálico de caixa e dos ingresos derivados da venda de entradas ou por caché, co seu reflexo no plan económico do proxecto.

– CA3.3. Xustificouse a elección da aplicación informática, para o seguimento e o control económico do proxecto, que facilite a xestión de ingresos e gastos e a detección das desviacións orzamentarias.

– CA3.4. Planificouse un sistema de recollida e cómputo das horas efectuadas polo persoal con actualización automática do gasto e reflexo na previsión económica do proxecto.

– CA3.5. Realizáronse os apuntamentos económicos a partir da valoración das certificacións de validez e idoneidade dos produtos e servizos contratados a empresas e provedores.

– CA3.6. Estableceuse un plan de seguros sobre persoas, equipamentos e materiais que cubra a produción do espectáculo ou evento ante continxencias que puideran pór en risco a súa viabilidade económica.

– CA3.7. Elaboráronse os indicadores de valoración da rendibilidade económica do proxecto.

• RA4. Organiza os ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, aténdose ás especificacións do plan de traballo e considerando as incidencias e as variacións que poidan xurdir na súa aplicación.

– CA4.1. Estableceuse un plan de ensaios técnicos parciais para reunir información dos departamentos técnicos implicados e resolver os problemas detectados.

– CA4.2. Deseñouse un sistema para o control da asistencia de actores e actrices, intérpretes musicais, animación, outros intérpretes e técnicos, entre outros, aos ensaios e á representación, considerando as directrices de rexedoría e a comunicación de incidencias, para efectos organizativos e económicos.

– CA4.3. Definiuse un plan de ensaios parciais e xerais para todos os intervenientes, a partir da interpretación do plan de traballo, coordinando, para a súa realización, os servizos de manutención e restauración.

– CA4.4. Preveuse un plan para a realización de ensaios de operacións que permitan comprobar o control de accesos, aparcadoiros, seguridade e o cumprimento do seu labor por parte do persoal de atención ao público.

– CA4.5. Deseñouse un plan organizativo dos servizos destinados á atención de persoas invitadas tales como a recepción, gardarroupa, zonas VIP, restauración etc. e a distribución de invitacións e acreditacións para as autoridades, promotores, artistas, representantes de entidades patrocinadoras e VIP.

– CA4.6. Preveuse un sistema de elaboración de informes das incidencias e problemas detectados durante os ensaios, que inclúan a proposta de solucións creativas e a súa comunicación aos departamentos afectados.

– CA4.7. Supervisouse o cumprimento de todas as actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención de riscos laborais no espazo de representación (plan de emerxencias, disposición de servizos médicos, seguridade pública e privada, estado dos equipamentos para persoal e artistas, intervenientes etc.).

– CA4.8. Prevíronse as actividades destinadas a promover o proxecto, tales como a elaboración do expediente de prensa, o corte de estrea, a inserción de espazos publicitarios en distintos medios, as convocatorias de prensa e accións de relacións públicas, a produción de elementos gráficos, a colocación de elementos publicitarios no recinto de representación etc.

• RA5. Establece os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e publicitarios da produción do proxecto de artes escénicas, musical ou evento, valorando as interrelacións que se poidan producir ao longo do proceso de produción e o contraste das previsións cos resultados.

– CA5.1. Planificáronse os procesos de pechamento administrativo dun proxecto, consignando as ordes de pagamento a provedores, persoal técnico e artístico e intervenientes contratados, así como o resultado das subvencións recibidas, a xustificación económica dos ingresos das representacións, as cotizacións á Seguridade Social etc.

– CA5.2. Especificáronse as xestións necesarias para o pechamento financeiro dun proxecto de espectáculo ou evento, tales como o pagamento das débedas pendentes a provedores, a facturación dos cobramentos pendentes, a realización do balance entre ingresos e gastos e a conclusión reflectida na memoria económica.

– CA5.3. Calculouse o IVE, o IRPF, a liquidación da Seguridade Social do persoal e a declaración de beneficios empresariais, para proceder ao pechamento fiscal e tributario do proxecto de espectáculo ou evento.

– CA5.4. Deseñouse a realización dun balance comparativo entre as previsións e os resultados, que recolla o grao de consecución dos obxectivos artísticos, comunicativos, económicos, organizativos e promocionais do proxecto, e cuxas conclusións se expoñan nunha memoria descritiva.

– CA5.5. Estableceuse un sistema para valorar os resultados parciais e totais obtidos na venda de entradas e o funcionamento do sistema informático empregado durante o período de explotación do espectáculo.

– CA5.6. Elaborouse un procedemento de arquivamento de toda a información documental xerada e recibida ao longo do proceso de preparación, montaxe, ensaios, estrea e xira, relacionada cos aspectos técnicos, de distribución e de promoción do proxecto de espectáculo ou evento.

1.6.2. Contidos básicos.

BC1. Establecemento dos procesos de selección e xestión dos medios técnicos e artísticos para a montaxe dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento.

• Técnicas de xestión do plan de produción do proxecto de espectáculos ou eventos.

• Procedementos de control de encargas a terceiras persoas en escenografía, vestiario, aderezos e caracterización.

• Empresas galegas de servizos de produción escénica.

• Procedementos de supervisión do plan de montaxe.

• Procedementos de verificación e control de elementos para a montaxe do espectáculo ou evento.

• Características e condicións dos procesos de montaxe e desmontaxe das infraestruturas: embalaxe, transporte, carga, descarga e almacenamento.

• Procedementos de control dos materiais en xira e en saídas a outros países: trámites para a obtención de permisos e o caderno ATA.

• Aplicación dos protocolos de control do equipo técnico e artístico na finalización dun proxecto de espectáculo ou evento.

BC2. Deseño do sistema de xestión do persoal técnico e artístico e de persoas invitadas na produción dun proxecto de espectáculo ou evento.

• Técnicas de xerencia, liderado, comunicación, motivación e negociación aplicadas aos equipos de traballo de espectáculos e eventos.

• Técnicas de seguimento dos plans de actividades en espectáculos e eventos.

• Técnicas de avaliación do desempeño e control do cumprimento das condicións contractuais propias do sector.

• Control do persoal en xira e saída ao estranxeiro: permisos, visados e documentación adicional.

BC3. Determinación dos procedementos administrativos e financeiros necesarios na xestión do espectáculo ou evento.

• Contabilidade aplicada ao espectáculo ou evento.

• Valoración e certificación de produtos e servizos contratados a terceiras persoas.

• Aplicacións informáticas de xestión do sector do espectáculo.

• Cómputo de horas do persoal técnico e artístico. Actualización automática do gasto.

• Criterios de valoración da rendibilidade económica do proxecto:

– Control de tesouraría e fluxo de caixa.

– Análise dos resultados previstos: superávit ou déficit.

• Contratación de seguros para o espectáculo ou evento: tipos e características dos seguros.

BC4. Organización dos ensaios, da representación e das actividades de promoción do espectáculo ou evento.

• Organización e xestión de ensaios en espectáculos.

• Organización e xestión de ensaios en congresos, conferencias, eventos empresariais, outros eventos etc.

• Documentación:

– Citacións de persoal artístico.

– Ordes de traballo para o persoal técnico.

– Acreditacións e convocatorias a persoas invitadas, autoridades ou persoal externo que participe no evento.

• Realización da ficha técnica do espectáculo ou evento.

• Desenvolvemento e execución do plan e do calendario de promoción.

• Aplicación de procedementos de promoción dos proxectos de espectáculos en vivo e eventos: publicidade, relacións públicas e cobertura mediática; nota, expediente e rolda de prensa. Crítica escénica.

• Representación do espectáculo ou evento:

– Asignación de tarefas específicas para o día do espectáculo ou evento.

– Atención a persoas invitadas, autoridades, representantes de entidades patrocinadoras etc.

– Xestión e atención ao público.

– Control do espazo de representación, a sala ou o lugar do evento e das súas inmediacións.

– Medidas de seguridade e o seu control o día do evento ou da representación.

• Plan de mercadotecnia e distribución: promotores, programadores, feiras, festivais e circuítos de distribución.

BC5. Procedementos de pechamento de todos os aspectos que interveñan na produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento.

• Procesos de pechamento administrativo de proxectos de espectáculos ou eventos.

• Procesos de pechamento financeiro de proxectos de espectáculos ou eventos.

• Procesos de pechamento fiscal e tributario do proxecto de espectáculo ou evento:

– Liquidación de impostos (IVE e IRPF) e documentación fiscal.

– Liquidación de cotas da Seguridade Social e cumprimento de formalidades relativas á finalización da relación laboral.

• Elaboración dun balance comparativo das previsións con respecto aos resultados obtidos.

• Arquivamento da documentación do proxecto xerada na preparación, na montaxe, nos ensaios, na estrea e na xira dunha obra.

1.6.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que as actividades de ensino e aprendizaxe se dediquen á adquisición das competencias desas funcións en coordinación co módulo de planificación de proxectos de espectáculos e eventos deste ciclo, así como co módulo de procesos de rexedoría de espectáculos e eventos do ciclo de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos, da mesma familia profesional.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes á xestión dos recursos e ao control da produción, promoción, difusión e comercialización, dentro do proceso de producións de espectáculos en vivo e, en concreto, do subproceso de produción de proxectos de artes escénicas, musicais e eventos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais c), e), f), g), h), i), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r), s), u) e v) do ciclo formativo e as competencias c), e), f), g), h), i), k), l), m), n), ñ), o), p), q), r) e t).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de xestión da produción de proxectos de espectáculos en vivo e eventos, de diferentes tipos, tales como teatro, danza, ópera, concertos ao aire libre, mitins, presentacións de produtos etc.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– A xestión, selección e contratación dos recursos humanos, técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de produción dun proxecto de artes escénicas, musical ou evento.

– A xestión de procedementos administrativos e control de tempos e calidades de execución dun espectáculo ou evento.

– A xestión dos recursos económicos dispoñibles para a realización dun espectáculo ou evento.

– A organización dos ensaios, a representación e as actividades de promoción do proxecto escénico.

– A elaboración dun balance dos aspectos administrativos, económicos, fiscais, organizativos e promocionais do proxecto.

1.7. Módulo profesional: recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 11.

• Código: MP0920.

• Duración: 187 horas.

1.7.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Valora os recursos expresivos utilizados en imaxe fixa e producións audiovisuais, tendo en conta a relación entre as súas características funcionais e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.

– CA1.1. Identificouse adecuadamente a tipoloxía de xénero e as súas características específicas, así como a intencionalidade comunicativa e os códigos expresivos empregados na realización de distintos produtos audiovisuais, a partir da súa visión e da súa análise.

– CA1.2. Valoráronse as características expresivas da imaxe fixa e móbil e as súas calidades plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, en composicións fotográficas e produtos audiovisuais.

– CA1.3. Valoráronse as consecuencias comunicativas que a utilización formal e expresiva do encadramento adoptado, o ángulo de cámara e os seus movementos introducen na resolución de diversas situacións audiovisuais.

– CA1.4. Relacionouse o valor expresivo e comunicativo dos conceptos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de campo e os movementos interno e externo dos planos, coa interpretación do relato audiovisual.

– CA1.5. Xustificáronse as repercusións expresivas e funcionais que a adopción .

dunhas formas ou doutras de composición achega respecto á comprensión e á interpretación, por parte da persoa espectadora, de distintas escenas encadradas.

– CA1.6. Valorouse a intencionalidade e as consecuencias comunicativas resultantes da aplicación de técnicas de manipulación a mensaxes de imaxe fixa e audiovisual.

• RA2. Resolve situacións audiovisuais, aplicando técnicas estandarizadas de linguaxe audiovisual e valorando os elementos que garantan o mantemento da continuidade narrativa e formal nunha produción audiovisual.

– CA2.1. Valoráronse as consecuencias da aplicación correcta ou incorrecta das técnicas de mantemento da continuidade (narrativa, perceptiva, formal, de movemento, de acción, de dirección etc.) a distintos relatos audiovisuais.

– CA2.2. Relacionouse a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e dos signos de puntuación, así como a súa corrección técnica, coa transmisión adecuada da mensaxe nunha produción audiovisual.

– CA2.3. Aplicáronse as técnicas de realización de continuidade á resolución de situacións con desprazamento dun suxeito e con tomas de un, dous ou máis personaxes.

– CA2.4. Diferenciáronse as achegas máis significativas producidas na evolución histórica das teorías da montaxe audiovisual.

– CA2.5. Analizouse a montaxe dun produto audiovisual, xustificando o tratamento do tempo e do espazo e a súa adecuación ao tema ou ao contido do produto.

– CA2.6. Achegáronse solucións creativas mediante a aplicación dos recursos expresivos da linguaxe á resolución de diversas situacións audiovisuais.

• RA3. Deseña a banda sonora dun produto audiovisual ou programa de radio, aplicando os recursos expresivos da linguaxe sonora e relacionando as súas posibilidades de articulación e combinación.

– CA3.1. Especificouse o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros empregados na construción da banda sonora dunha produción audiovisual ou radiofónica.

– CA3.2. Diferenciáronse as achegas tecnolóxicas e expresivas que a compoñente sonora supuxo no proceso de transformación do cine mudo ao cine sonoro.

– CA3.3. Desagregouse a banda sonora dunha produción audiovisual para clasificar os recursos específicos de linguaxe sonora empregados na súa construción.

– CA3.4. Diferenciáronse as características estruturais, expresivas e funcionais dos xéneros radiofónicos, a partir da análise das grellas de programación de distintas emisoras de radio.

– CA3.5. Deseñouse a banda sonora dun produto audiovisual e dun programa de radio, dando resposta aos seus requisitos comunicativos.

• RA4. Avalía as características da posta en escena dunha obra audiovisual, analizando as relacións establecidas entre os elementos que a compoñen, segundo a intencionalidade do proxecto e a súa época histórica.

– CA4.1. Relacionáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dunha obra audiovisual.

– CA4.2. Avaliouse a idoneidade do compoñente escenográfico dunha obra audiovisual a partir do estudo da súa ambientación e dos elementos que conforman a súa decoración e os seus aderezos.

– CA4.3. Valorouse a consecución dos obxectivos expresivos e comunicativos que nunha obra audiovisual achega a elección do seu cromatismo e da súa iluminación.

– CA4.4. Determinouse a idoneidade do vestiario, a maquillaxe, a caracterización e outros elementos estilísticos que afectan a posta en escena dunha obra audiovisual.

– CA4.5. Distinguíronse as funcións dos códigos xestuais e da linguaxe corporal empregados como recursos expresivos e comunicativos na interpretación dunha obra en cine e en televisión.

– CA4.6. Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada historicamente polo cine e a televisión coas formas e cos modos actuais de utilización da posta en escena.

• RA5. Determina a viabilidade dun guión audiovisual a partir do recoñecemento da súa estrutura narrativa e a súa idea temática, tendo en conta a relación entre o proceso construtivo e as posibilidades expresivas dos códigos empregados.

– CA5.1. Especificáronse as características diferenciais dos tipos e dos formatos de guións audiovisuais de utilización na industria audiovisual.

– CA5.2. Valoráronse os procesos, as características, as vantaxes e as dificultades que presenta a adaptación dunha obra literaria preexistente a un guión audiovisual.

– CA5.3. Caracterizouse a estrutura narrativa e a idea temática dun guión audiovisual de ficción, a partir da súa análise.

– CA5.4. Construíuse o guión literario dunha secuencia dramática seguindo as fases estandarizadas (determinación da idea, documentación, argumento (story line) e tratamento).

– CA5.5. Realizouse o proceso de transformación dunha secuencia dramática, extraída parcialmente dun guión literario, á estrutura propia de guión técnico e o guión gráfico (storyboard).

– CA5.6. Avaliouse a viabilidade de realización dun guión a partir da análise da súa estrutura e da determinación da súa necesidade de recursos nun contexto de produción predeterminado.

• RA6. Resolve situacións escénicas, aplicando técnicas estandarizadas da linguaxe do espectáculo e dos eventos, tendo en conta a relación entre as súas características funcionais e a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.

– CA6.1. Especificouse a tipoloxía do produto, a intencionalidade comunicativa, o tema, o argumento e a estrutura dramática, narrativa ou comunicativa do espectáculo ou evento, a partir da análise do seu guión, do seu libreto ou da súa partitura.

– CA6.2. Valoráronse as características expresivas dos elementos constitutivos das linguaxes escénicas e as súas calidades plásticas, funcionais, semánticas e técnicas, a partir da análise dun espectáculo ou evento.

– CA6.3. Definíronse as características tipolóxicas e descritivas dos personaxes e dos intervenientes necesarios para a posta en marcha dun proxecto de espectáculos ou evento.

– CA6.4. Valoráronse as posibilidades de emprego de técnicas interpretativas ata elixir a idónea para a consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto.

– CA6.5. Especificáronse as características do vestiario, a maquillaxe e a caracterización para a posta en escena do proxecto de espectáculo ou evento, a partir da análise do guión, do libreto ou da partitura.

– CA6.6. Desenvolveuse o proceso completo de adaptación dunha secuencia dramática dun libreto a guión técnico.

– CA6.7. Desenvolveuse o proceso completo de creación dunha escaleta para a presentación dun produto nun evento ou espectáculo multimedia.

• RA7. Avalía as características da posta en escena dun espectáculo ou evento, tendo en conta a relación da intencionalidade narrativa e expresiva da representación cos obxectivos do proxecto e a época histórica da súa creación.

– CA7.1. Diferenciáronse as características distintivas das escolas e dos movementos artísticos e profesionais máis significativos relacionados coas artes escénicas, con perspectiva histórica e contemporánea.

– CA7.2. Relacionouse a evolución técnica e expresiva experimentada historicamente polas artes escénicas e os espectáculos ou eventos, coas formas e os modos actuais de concreción da posta en escena.

– CA7.3. Especificáronse as funcións técnicas, expresivas e comunicativas que cumpren os elementos que compoñen a posta en escena dun espectáculo ou evento.

– CA7.4. Determináronse as características da posta en escena dun espectáculo, considerando o seu contexto histórico, a partir da lectura e da análise da documentación do proxecto.

– CA7.5. Determinouse a idoneidade dos esquemas e dos elementos de iluminación destinados á consecución da intencionalidade expresiva e comunicativa dun espectáculo ou evento.

– CA7.6. Especificáronse as características dos elementos musicais, sonoros, audiovisuais ou de calquera outro tipo que interveñen na posta en escena dun espectáculo ou evento.

– CA7.7. Caracterizáronse as técnicas e os materiais destinados a vestir o escenario dun proxecto de espectáculo ou evento.

1.7.2. Contidos básicos.

BC1. Valoración dos recursos expresivos utilizados en producións audiovisuais.

• Análise dos xéneros audiovisuais:

– Xéneros cinematográficos e televisivos.

– Xéneros multimedia e videoxogos.

– Novos medios: internet, teléfonos móbiles e outras pantallas.

• Técnicas de creación de mensaxes a partir do estudo das características básicas da imaxe.

• Técnicas de fragmentación do espazo escénico:

– Plano, toma, escena e secuencia.

– Tipoloxía e características do plano.

– Técnicas de planificación da escena.

• O movemento na análise e na construción de mensaxes audiovisuais: movementos de cámara e angulación de cámara.

• Procedementos de construción de xeografías suxeridas: campo e fóra de campo.

• Técnicas de composición aplicadas á realización de produtos audiovisuais.

• Procedementos de manipulación audiovisual.

• Metodoloxía de análise de produtos audiovisuais.

BC2. Resolución de situacións audiovisuais.

• Técnicas de mantemento da continuidade nos relatos audiovisuais: tipos de continuidade; signos de puntuación e transición.

• Procedementos de articulación do espazo-tempo no relato: elipses.

• Técnicas básicas de realización audiovisual: eixe de acción, plano máster, plano e contraplano e campo e contracampo.

• Técnicas de realización de continuidade no desprazamento dun personaxe: concepto e evolución histórica; tempo e espazo na montaxe.

• Técnicas de realización de continuidade nas tomas de un e de dous suxeitos estáticos, e de dous, tres ou máis personaxes.

• Aplicación de técnicas de montaxe.

BC3. Deseño de bandas sonoras.

• Análise dos fundamentos expresivos do son:

– Paso do cine mudo ao sonoro.

– Valores expresivos e funcionais dos códigos sonoros.

• Aplicación das dimensións espazo-temporais do son á construción de bandas sonoras: ritmo, fidelidade e sincronismo; son diexético e non diexético.

• Técnicas de construción da banda sonora.

• Técnicas de realización de programas de radio:

– Xéneros radiofónicos.

– Signos de puntuación na radio: sintonía, cortina, indicativo e golpe musical.

– Guión de radio e escaleta.

BC4. Avaliación das características da posta en escena de obras audiovisuais.

• Funcións técnicas, expresivas e comunicativas da posta en escena.

• Técnicas escenográficas: iluminación, ambientación, decoración, aderezo, maquillaxe, caracterización e peiteado.

• Funcións dos códigos xestuais na interpretación: interpretación actoral.

• Similitudes e diferenzas da posta en escena segundo o medio: cine, televisión, multimedia, videoxogos e novos medios.

• Evolución histórica dos movementos cinematográficos e da televisión na súa relación coa posta en escena.

BC5. Determinación de guións audiovisuais.

• Tipos e formatos de guións audiovisuais: ficción, reportaxe e documental, produción multimedia e videoxogo.

• Técnicas narrativas aplicadas á construción de relatos audiovisuais de ficción:

– Conflito e intriga básica.

– Estrutura tripartita.

– Trama e subtrama.

– Características e tipoloxías dos personaxes.

– Diálogo audiovisual.

• Proceso de construción do guión literario: idea, documentación, trama, sinopse argumental e tratamento.

• Proceso de transformación do guión literario a guión técnico: planificación.

• Técnicas de construción do guión gráfico (storyboard).

• Procesos de adaptación de obras preexistentes a guións audiovisuais.

BC6. Resolución de situacións escénicas.

• Tipoloxía dos espectáculos e eventos.

• Características dos guións, escaletas, libretos e partituras de uso en espectáculos e eventos.

• Funcións dos códigos xestuais interpretativos nos espectáculos.

• Funcións do vestiario, a maquillaxe, a caracterización, o peiteado e outros elementos estilísticos.

• Adaptación dos textos.

• Metodoloxía de análise da estrutura dramática e da estrutura narrativa do texto en proxectos de espectáculos e eventos.

BC7. Avaliación das características da posta en escena dun espectáculo ou evento.

• Evolución histórica das escolas e os movementos artísticos e profesionais nos espectáculos e eventos.

• Evolución histórica dos espazos escénicos para a representación de espectáculos e eventos na súa relación coa posta en escena:

– Evolución do espazo escénico.

– Teatro á italiana.

– Espazos escénicos alternativos.

– Elementos escénicos.

• Valor expresivo dos elementos escenográficos en espectáculos e eventos: decorado e aderezos.

• Funcións da música, os sons, os audiovisuais e outros elementos na linguaxe escénica.

• Vestido de escena:

– Cámara negra. Patas. Bambolinas. Pano de boca e de foro.

– Outros elementos: alfombra e tapiz de danza, cicloramas e cuncha acústica.

1.7.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional dá resposta á necesidade do coñecemento procedemental transversal a varias unidades de competencia, imprescindible para a aplicación das funcións da linguaxe audiovisual e escénica nas producións de cine, vídeo, televisión, multimedia, artes escénicas, producións musicais e eventos en xeral.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais a), o) e v) do ciclo formativo e as competencias a), o) e t).

As actividades no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo están relacionadas:

– Cos recursos expresivos da linguaxe audiovisual e a súa posta en escena.

– Cos recursos expresivos para a construción de bandas sonoras e montaxes radiofónicas.

– Coa construción de guións audiovisuais, radio e espectáculos.

– Cos recursos expresivos da linguaxe escénica e a súa posta en escena.

1.8. Módulo profesional: administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 11.

• Código: MP0921.

• Duración: 175 horas.

1.8.1. Unidade formativa 1: normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou espectáculo.

• Código: MP0921_12.

• Duración: 100 horas.

1.8.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Avalía a normativa legal de aplicación na administración do proxecto audiovisual ou espectáculo, valorando as xestións que cumpra realizar segundo o tipo de produto e a súa fase de produción.

– CA1.1. Determináronse as características específicas da regulación xurídica e a normativa legal de aplicación ao produto audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver.

– CA1.2. Detalláronse os trámites propios da xestión da propiedade intelectual da obra audiovisual ou espectáculo que se vaia desenvolver, segundo a fase de produción do proxecto, a natureza da obra (orixinal ou adaptada) e as expectativas comerciais.

– CA1.3. Definíronse os trámites para a administración dos dereitos de autoría dunha obra audiovisual ou espectáculo, tendo en conta a variante de Copyleft e Creative Commons.

– CA1.4. Especificáronse os trámites propios da xestión do depósito legal, de acordo cos aspectos clave da normativa que afectan a administración e o desenvolvemento dun produto audiovisual ou dun espectáculo.

– CA1.5. Especificáronse os trámites propios da xestión de merchandising ou subprodutos derivados dunha obra audiovisual ou dun espectáculo, de acordo cos aspectos clave da normativa da Lei de marcas.

– CA1.6. Determináronse os requisitos, os procedementos e os documentos necesarios para acceder a convocatorias públicas de axuda para a produción dunha obra audiovisual ou dun espectáculo.

– CA1.7. Realizouse unha previsión para calcular as cantidades económicas para o financiamento e a amortización que se poidan obter mediante subvencións públicas, de acordo coas características dun proxecto audiovisual ou dun espectáculo e coas súas posibilidades de explotación.

– CA1.8. Determináronse as xestións que cumpra realizar para garantir o cumprimento da normativa legal referida ao dereito ao honor, á intimidade e á propia imaxe, nunha obra audiovisual ou nun espectáculo.

• RA2. Valora as características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción de proxectos audiovisuais e de espectáculos, tendo en conta a relación entre a tipoloxía de contratos e as condicións laborais do sector.

– CA2.1. Determinouse a tipoloxía, a modalidade de contratación e as condicións específicas dos contratos aplicables na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

– CA2.2. Consideráronse as cláusulas xerais e as características dos convenios colectivos reguladores da actividade profesional no sector audiovisual e do espectáculo, para os aplicar na resolución do proxecto.

– CA2.3. Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas dos contratos laborais, segundo as condicións propias do posto de traballo e da linguaxe e do estilo aplicables nos documentos oficiais.

– CA2.4. Propuxéronse alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados económicos e á garantía do pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA2.5. Especificouse o procedemento de validación, formalización e tramitación do documento contractual ante organismos oficiais, de acordo cos procesos estandarizados de xestión.

• RA3. Valora as características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico, tendo en conta a relación entre a oferta comercial do sector e as necesidades da produción, especificando as técnicas de negociación utilizadas no pechamento de acordos.

– CA3.1. Seleccionouse o tipo e as condicións dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting aplicables na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, a partir da valoración da necesidade específica de cada recurso.

– CA3.2. Seleccionouse a modalidade de contratación adecuada ao produto audiovisual ou de espectáculo, segundo o tipo de aprovisionamento, as características do proxecto e as limitacións orzamentarias.

– CA3.3. Valoráronse as opcións para a redacción das cláusulas do contrato de alugamento, compravenda, leasing ou renting, segundo as condicións propias do aprovisionamento e seguindo a linguaxe e o estilo aplicables nos documentos oficiais.

– CA3.4. Especificáronse as condicións da subcontratación de provedores necesarios para a resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA3.5. Valoráronse as posibilidades de opcións alternativas ás condicións contractuais formuladas, con vistas á optimización de resultados económicos e á consecución do pacto máis satisfactorio para ambas as partes, na resolución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA3.6. Especificáronse as características das técnicas de negociación máis efectivas que cumpra empregar na resolución dos contratos dun proxecto, considerando os estilos e os tipos de acordos máis comúns na empresa audiovisual e de espectáculos.

• RA4. Administra economicamente, contablemente e fiscalmente o proxecto audiovisual e de espectáculo, especificando a documentación requirida e as variables propias do sector.

– CA4.1. Especificáronse as características dos custos de explotación atribuíbles a unha empresa tipo de produción audiovisual ou de espectáculos a partir da análise das súas actividades e da súa conta de resultados.

– CA4.2. Especificáronse as características das operacións de caixa e con entidades bancarias necesarias para a administración dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, a partir do coñecemento e do contraste dos seus datos económicos.

– CA4.3. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes da adopción de sistemas de seguimento e control do gasto, de acordo coas características do proxecto audiovisual ou de espectáculos, segundo as previsións de facturación e as obrigas e os compromisos económicos.

– CA4.4. Calculouse o balance económico e a conta de resultados dun proxecto audiovisual ou de espectáculos segundo a estrutura estándar e os condicionantes marcados pola normativa.

– CA4.5. Planificouse o calendario fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos e as obrigacións asociadas.

– CA4.6. Formalizouse a documentación de xestión fiscal dunha empresa de produción audiovisual ou de espectáculos, de acordo coas pautas marcadas pola normativa e os impresos oficiais.

1.8.1.2. Contidos básicos.

BC1. Avaliación da normativa legal na administración do proxecto audiovisual e de espectáculo.

• Regulación xurídica da industria audiovisual e do espectáculo: normativa reguladora da radio e a televisión, da actividade cinematográfica, do espectáculo, da publicidade, do dereito ao honor, á intimidade e á propia imaxe e do patrocinio e o mecenado.

• Regulación xurídica do produto audiovisual ou espectacular:

– Lei de propiedade intelectual.

– Lei de marcas.

– Lei do depósito legal.

– Programas comunitarios, estatais e autonómicos de axudas públicas á produción, á distribución e á exhibición audiovisual e de espectáculos.

BC2. Valoración das características dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos.

• Normativa legal das relacións laborais no sector audiovisual e de espectáculos.

• Réximes da Seguridade Social do sector audiovisual e de espectáculos.

• Procedementos de formalización do contrato laboral: cláusulas, requisitos, duración, trámites, subvencións e documentación oficial.

• Nóminas e seguros sociais.

BC3. Valoración das características dos contratos para o aprovisionamento de bens, servizos e equipamento loxístico.

• Normativa mercantil na regulación dos contratos de alugamento, compravenda, leasing e renting.

• Contratos de alugamento e de compravenda de produtos e servizos.

• Contratos de leasing e de renting.

• Administración de subcontratación con provedores.

• Técnicas de negociación aplicadas á formalización de contratos.

BC4. Administración económica, contable e fiscal do proxecto audiovisual e de espectáculo.

• Xestión económica, financeira e fiscal: definición dos conceptos, alcance e limitacións.

• Clasificación dos custos de explotación da empresa audiovisual e de espectáculos.

• Instrumentos de planificación económico-financeira.

• Operacións de caixa e con entidades bancarias.

• Ferramentas de información económico-financeira.

• Obrigas fiscais.

• Programas informáticos de xestión económica.

1.8.2. Unidade formativa 2: explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo.

• Código: MP0921_22.

• Duración: 75 horas.

1.8.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Planifica a explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo, describindo as características das canles e das redes de distribución e a estruturación do mercado.

– CA1.1. Determináronse as canles de explotación dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo as características propias do produto e as expectativas comerciais.

– CA1.2. Redactáronse as cláusulas dos contratos de distribución e de exhibición dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo as características propias do produto e consonte a estruturación do sector.

– CA1.3. Aplicáronselle á resolución dun proxecto audiovisual as axudas posibles para o fomento e a promoción da difusión do cine galego, español e comunitario, valorando a súa repercusión na exhibición cinematográfica e televisiva.

– CA1.4. Aplicáronselle á resolución dun proxecto de espectáculo as axudas posibles para o fomento e a promoción da cultura do espectáculo, valorando a súa repercusión nas representacións e nos ingresos por venda de entradas.

– CA1.5. Seleccionáronse os mercados, os festivais, as mostras e os certames audiovisuais e de espectáculo idóneos para a presentación dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coa natureza do produto e cos obxectivos comerciais e de explotación establecidos.

– CA1.6. Planificouse a explotación comercial dunha obra audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas canles de distribución e exhibición existentes e coas condicións económicas máis vantaxosas para facer rendible a produción.

– CA1.7. Calculouse a amortización dunha obra audiovisual ou un espectáculo, segundo as posibilidades de explotación comercial, a través das redes de distribución e de exhibición acordes ao tipo de produto.

• RA2. Elabora o plan de promoción do proxecto audiovisual ou do espectáculo, especificando as técnicas e as estratexias aplicables segundo o tipo de produto.

– CA2.1. Definíronse os elementos do mercadotecnia susceptibles de aplicarse á promoción dun produto audiovisual ou espectáculo, segundo a súa tipoloxía e as súas características.

– CA2.2. Elaborouse o plan de mercadotecnia para a súa explotación, de acordo coas características propias do produto audiovisual ou do espectáculo e as do seu público ou mercado.

– CA2.3. Determináronse as estratexias de promoción que cumpra seguir na explotación do produto audiovisual ou espectáculo, segundo os obxectivos, o alcance e a repercusión posible da campaña.

– CA2.4. Elaborouse a campaña publicitaria do produto audiovisual ou espectáculo en diferentes medios e soportes, seguindo os obxectivos promocionais establecidos.

– CA2.5. Realizouse o plan de medios para a posta en marcha da campaña publicitaria, en función do público ou do mercado de destino e do orzamento promocional.

– CA2.6. Caracterizouse a estratexia de relacións públicas que se vaia desenvolver durante a campaña publicitaria, segundo a natureza e o alcance do proxecto audiovisual ou do espectáculo.

– CA2.7. Calculouse o gasto promocional a partir da valoración do plan de mercadotecnia, a campaña de publicidade e o plan de medios establecido.

1.8.2.2. Contidos básicos.

BC1. Planificación da explotación comercial do produto audiovisual ou de espectáculo.

• Industria da distribución e exhibición audiovisual e do espectáculo.

• Ciclo comercial da produción audiovisual e de espectáculos.

• Estruturación do sector da distribución audiovisual e de espectáculos.

• Contratos de distribución e de exhibición no sector audiovisual e de espectáculos.

• Feiras, certames e festivais audiovisuais e de espectáculos.

• Exhibición da obra audiovisual a través das redes de información e de comunicación: contorno actual da rede dixital, sistema internacional de codificación de obras, soportes e transmisións e remuneración.

• Axudas para o fomento e a promoción da difusión do cine español e comunitario: cota de pantalla e exhibición de programas españois e comunitarios en televisión.

BC2. Elaboración de plans promocionais para proxectos audiovisuais e de espectáculos.

• Características propias do produto audiovisual ou de espectáculos.

• Mercado audiovisual e de espectáculos: segmentación e tipos de mercados.

• Políticas de mercadotecnia ou mercadotecnia mix.

• Plan de mercadotecnia para produtos audiovisuais e de espectáculos: partes, elementos e obxectivos.

• Campañas publicitarias: fases e aplicación.

• Plan de medios: criterios de selección.

• Novos medios.

• Sistemas de seguimento e control da promoción e da mercadotecnia.

• Técnicas de relacións públicas.

1.8.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo dá resposta a unha serie de funcións que conforman o perfil profesional do título.

Debido á importancia de que se alcancen os resultados de aprendizaxe establecidos anteriormente, para a súa impartición é conveniente que se dediquen as actividades de ensino e aprendizaxe á adquisición das competencias desas funcións en coordinación co módulo de planificación de proxectos de espectáculos e eventos deste ciclo.

Este módulo desenvolve as funcións correspondentes ao control da produción, promoción, difusión e comercialización, respecto ao proceso de producións de espectáculos en vivo e, en concreto, dos subprocesos de produción de proxectos de artes escénicas, musicais e eventos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais d), e), f), h), i), k), l), m), n) e ñ) do ciclo formativo e as competencias d), e), f), h), i), k), l), m), n) e ñ).

Así mesmo, para conseguir que o alumnado adquira a polivalencia necesaria neste módulo, é conveniente que se traballe coas técnicas de xestión da produción de proxectos de espectáculos en vivo e eventos de diferentes tipos, tales como teatro, danza, ópera, concertos ao aire libre, mitins, presentacións de produtos etc., que están vinculadas nomeadamente ás actividades de ensino e aprendizaxe:

– Da xestión dos contratos dos equipos humanos técnicos e artísticos que interveñen na produción.

– Da administración económica, contable e fiscal dun proxecto audiovisual e de espectáculo.

– Da planificación da explotación comercial e promoción do produto audiovisual ou de espectáculo.

1.9. Módulo profesional: proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos.

• Equivalencia en créditos ECTS: 5.

• Código: MP0922.

• Duración: 26 horas.

1.9.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos tipo que as poidan satisfacer.

– CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrecen.

– CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura organizativa e as funcións de cada departamento.

– CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.

– CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector.

– CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás demandas previstas.

– CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxecto.

– CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de riscos e as súas condicións de aplicación.

– CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación das novas tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.

– CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxecto.

• RA2. Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no título, onde inclúe e desenvolve as fases que o compoñen.

– CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto.

– CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.

– CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto e o seu contido.

– CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu alcance.

– CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar o proxecto.

– CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente.

– CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en marcha do proxecto.

– CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu deseño.

– CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do proxecto.

• RA3. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o cal determina o plan de intervención e a documentación asociada.

– CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das necesidades de posta en práctica.

– CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada actividade.

– CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para levar a cabo as actividades.

– CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das actividades.

– CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o plan de prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos necesarios.

– CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos e os tempos de execución.

– CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da posta en práctica.

– CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en práctica ou execución.

• RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución do proxecto e xustifica a selección das variables e dos instrumentos empregados.

– CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou intervencións.

– CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.

– CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se poidan presentar durante a realización das actividades, así como a súa solución e o seu rexistro.

– CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro.

– CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación das actividades e do proxecto.

– CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das persoas usuarias ou da clientela e elaboráronse os documentos específicos.

– CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicións do proxecto, cando este exista.

• RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado e xustifica o procedemento seguido.

– CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.

– CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades das empresas do sector.

– CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada no proceso de deseño.

– CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do proxecto.

– CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución do proxecto.

– CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na execución do proxecto.

– CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas necesidades do sector produtivo.

– CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.

– CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposición.

– CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos resultados.

1.9.2. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional complementa a formación establecida para o resto dos módulos profesionais que integran o título nas funcións de análise do contexto, deseño do proxecto e organización da execución.

A función de análise do contexto abrangue as subfuncións de compilación de información, identificación de necesidades e estudo de viabilidade.

A función de deseño do proxecto ten como obxectivo establecer as liñas xerais para dar resposta ás necesidades presentadas, concretando os aspectos salientables para a súa realización. Abrangue as subfuncións de definición do proxecto, planificación da intervención e elaboración da documentación.

A función de organización da execución abrangue as subfuncións de programación de actividades, xestión de recursos e supervisión da intervención.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións desenvólvense no sector da produción de audiovisuais (cine, vídeo, multimedia, televisión, radio e novos medios) e de espectáculos (artes escénicas, producións musicais e eventos).

Fomentarase e valorarase a creatividade, o espírito crítico e a capacidade de innovación nos procesos realizados, así como a adaptación da formación recibida en supostos laborais e en novas situacións.

O equipo docente exercerá a titoría das seguintes fases de realización do traballo, que se realizarán fundamentalmente de xeito non presencial: estudo das necesidades do sector produtivo, deseño, planificación e seguimento da execución do proxecto.

A exposición do informe, que realizará todo o alumnado, é parte esencial do proceso de avaliación e defenderase ante o equipo docente.

Polas súas propias características, a formación do módulo relaciónase con todos os obxectivos xerais do ciclo e con todas as competencias profesionais, persoais e sociais, bardante no relativo á posta en práctica de diversos aspectos da intervención deseñada.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo están relacionadas:

– Coa execución de traballos en equipo.

– Coa responsabilidade e autoavaliación do traballo realizado.

– Coa autonomía e iniciativa persoal.

– Co uso das TIC.

1.10. Módulo profesional: formación e orientación laboral.

• Equivalencia en créditos ECTS: 5.

• Código: MP0923.

• Duración: 107 horas.

1.10.1. Unidade formativa 1: prevención de riscos laborais.

• Código: MP0923_12.

• Duración: 45 horas.

1.10.1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral.

– CA1.1. Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.

– CA1.2. Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.

– CA1.3. Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.

– CA1.4. Comprendéronse as actuacións adecuadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente.

– CA1.5. Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e da lactación e de menores.

– CA1.6. Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.

• RA2. Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA2.1. Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA2.2. Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.

– CA2.3. Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA2.4. Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA2.5. Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade.

• RA3. Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.

– CA3.1. Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa.

– CA3.2. Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

– CA3.3. Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos.

– CA3.4. Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais.

– CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia.

– CA3.6. Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén.

– CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.

• RA4. Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA4.1. Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso de materializarse.

– CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.

– CA4.3. Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) adecuados ás situacións de risco atopadas.

– CA4.4. Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

– CA4.5. Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.

– CA4.6. Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de urxencias.

1.10.1.2. Contidos básicos.

BC1. Dereitos e obrigas en seguridade e saúde laboral.

• Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

• Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

• Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

• Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

• Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

BC2. Avaliación de riscos profesionais.

• Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

• Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

• Riscos específicos no sector da produción de audiovisuais e espectáculos en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

• Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

BC3. Planificación da prevención de riscos na empresa.

• Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.

• Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

• Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

• Planificación da prevención na empresa.

• Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

• Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

• Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.

BC4. Aplicación de medidas de prevención e protección na empresa.

• Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

• Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

• Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

• Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

1.10.2. Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da Seguridade Social e procura de emprego.

• Código: MP0923_22.

• Duración: 62 horas.

1.10.2.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

– CA1.1. Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual.

– CA1.2. Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.

– CA1.3. Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

– CA1.4. Empregáronse adecuadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas.

– CA1.5. Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.

– CA1.6. Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.

– CA1.7. Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos e coa participación responsable e activa dos seus membros.

• RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que derivan das relacións laborais e recoñéceos en diferentes situacións de traballo.

– CA2.1. Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.

– CA2.2. Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.

– CA2.3. Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

– CA2.4. Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos.

– CA2.5. Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.

– CA2.6. Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA2.7. Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

– CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.

– CA2.9. Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.

– CA2.10. Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.

– CA2.11. Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución.

– CA2.12. Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo.

• RA3. Determina a acción protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas e identifica as clases de prestacións.

– CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do Estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

– CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social.

– CA3.3. Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

– CA3.4. Determináronse as principais prestacións contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos.

– CA3.5. Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de nivel contributivo básico.

• RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida.

– CA4.1. Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.

– CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo.

– CA4.3. Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros Estados da Unión Europea.

– CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo.

– CA4.5. Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA4.6. Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e permitir unha inserción laboral adecuada.

– CA4.7. Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA4.8. Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

– CA4.9. Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

1.10.2.2. Contidos básicos.

BC1. Xestión do conflito e equipos de traballo.

• Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

• Valoración das vantaxes e dos inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

• Equipos no sector da produción de audiovisuais e espectáculos segundo as funcións que desempeñen.

• Dinámicas de grupo.

• Equipos de traballo eficaces e eficientes.

• Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

• Conflito: características, tipos, causas e etapas.

• Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

BC2. Contrato de traballo.

• Dereito do traballo.

• Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

• Análise da relación laboral individual.

• Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

• Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

• Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.

• Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución etc.

• Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.

• Sindicatos e asociacións empresariais.

• Representación das persoas traballadoras na empresa.

• Conflitos colectivos.

• Novos contornos de organización do traballo.

BC3. Seguridade Social, emprego e desemprego.

• A Seguridade Social como piar do Estado social.

• Estrutura do sistema da Seguridade Social.

• Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

• Protección por desemprego.

• Prestacións contributivas da Seguridade Social.

BC4. Procura activa de emprego.

• Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

• Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

• Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

• Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

• Definición e análise do sector profesional do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.

• Proceso de toma de decisións.

• Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

• Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

1.10.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para que o alumnado se poida inserir laboralmente e desenvolver a súa carreira profesional no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

A formación do módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais n), ñ), o), s), t) e x) do ciclo formativo e as competencias n), ñ), o), r), s) e v).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– O manexo das fontes de información para a elaboración de itinerarios formativo-profesionalizadores, en especial no referente ao sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– A posta en práctica de técnicas activas de procura de emprego:

– A realización de probas de orientación e dinámicas sobre as propias aspiracións, competencias e capacidades.

– O manexo de fontes de información, incluídos os recursos da internet para a procura de emprego.

– A preparación e realización de cartas de presentación e currículos (potenciarase o emprego doutros idiomas oficiais na Unión Europea no manexo de información e elaboración do currículo Europass).

– A familiarización coas probas de selección de persoal, en particular a entrevista de traballo.

– A identificación de ofertas de emprego público ás cales se pode acceder en función da titulación e resposta á súa convocatoria.

– A formación de equipos na aula para a realización de actividades mediante o emprego de técnicas de traballo en equipo.

– O estudo das condicións de traballo do sector da produción de audiovisuais e espectáculos a través do manexo da normativa laboral, dos contratos máis comunmente utilizados e do convenio colectivo de aplicación no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– A superación de calquera forma de discriminación no acceso ao emprego e no desenvolvemento profesional.

– A análise da normativa de prevención de riscos laborais que lle permita a avaliación dos riscos derivados das actividades desenvolvidas no sector produtivo, así como a colaboración na definición dun plan de prevención para a empresa e das medidas necesarias para a súa posta en práctica.

O correcto desenvolvemento deste módulo exixe a disposición de medios informáticos con conexión á internet e que polo menos dúas sesións de traballo semanais sexan consecutivas.

1.11. Módulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora.

• Equivalencia en créditos ECTS: 4.

• Código: MP0924.

• Duración: 53 horas.

1.11.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a creatividade.

– CA1.1. Identificouse o concepto de innovación e a súa relación co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos.

– CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a súa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social.

– CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formación, a responsabilidade e a colaboración como requisitos indispensables para ter éxito na actividade emprendedora.

– CA1.4. Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora.

– CA1.6. Valoráronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación, pola creatividade e pola súa factibilidade.

– CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do ámbito de produción de audiovisuais e espectáculos, que debe servir de punto de partida para a elaboración do proxecto empresarial.

– CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación dunha pequena empresa.

• RA2. Decide a oportunidade de creación dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a análise da relación entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organización dos recursos humanos e dos valores culturais e éticos.

– CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego.

– CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuación das empresas.

– CA2.3. Identificáronse os principais compoñentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

– CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacións coa clientela, con provedores, coas administracións públicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno específico.

– CA2.5. Determináronse os elementos do contorno xeral e específico dunha pequena ou mediana empresa de produción de audiovisuais e espectáculos en función da súa posible localización.

– CA2.6. Analizouse o fenómeno da responsabilidade social das empresas e a súa importancia como un elemento da estratexia empresarial.

– CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada coa produción de audiovisuais e espectáculos e describíronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, así como os beneficios sociais que producen.

– CA2.8. Identificáronse, en empresas de produción de audiovisuais e espectáculos, prácticas que incorporen valores éticos e sociais.

– CA2.9. Definíronse os obxectivos empresariais incorporando valores éticos e sociais.

– CA2.10. Analizáronse os conceptos de cultura empresarial e de comunicación e imaxe corporativas, así como a súa relación cos obxectivos empresariais.

– CA2.11. Describíronse as actividades e os procesos básicos que se realizan nunha empresa de produción de audiovisuais e espectáculos e delimitáronse as relacións de coordinación e dependencia dentro do sistema empresarial.

– CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que inclúa a idea de negocio, a localización, a organización do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de mercadotecnia.

• RA3. Selecciona a forma xurídica tendo en conta as implicacións legais asociadas e o proceso para a súa constitución e posta en marcha.

– CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, así como os requisitos que cómpren para desenvolver a actividade empresarial.

– CA3.2. Analizáronse as formas xurídicas da empresa e determináronse as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relación coa súa idea de negocio.

– CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.

– CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.

– CA3.6. Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

– CA3.7. Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

– CA3.8. Analizáronse as axudas e subvencións para a creación e posta en marcha de empresas de produción de audiovisuais e espectáculos, tendo en conta a súa localización.

– CA3.9. Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.

• RA4. Realiza actividades de xestión administrativa e financeira básica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais e formaliza a documentación.

– CA4.1. Analizáronse os conceptos básicos de contabilidade, así como as técnicas de rexistro da información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

– CA4.2. Describíronse as técnicas básicas de análise da información contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e á solvencia, á liquidez e á rendibilidade da empresa.

– CA4.3. Definíronse as obrigas fiscais (declaración censual, IAE, liquidacións trimestrais, resumes anuais etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionada coa produción de audiovisuais e espectáculos, e diferenciáronse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacións trimestrais e liquidacións anuais).

– CA4.4. Formalizouse con corrección, mediante procesos informáticos, a documentación básica de carácter comercial e contable (notas de pedido, albarás, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de produción de audiovisuais e espectáculos, e describíronse os circuítos que recorre esa documentación na empresa.

– CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

1.11.2. Contidos básicos.

BC1. Iniciativa emprendedora.

• Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de produción de audiovisuais e espectáculos (materiais, tecnoloxía, organización da produción etc.).

• A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.

• Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.

• A actuación das persoas emprendedoras no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

• O risco como factor inherente á actividade emprendedora.

• Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.

• Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.

• Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito da produción de audiovisuais e espectáculos.

BC2. A empresa e o seu contorno.

• A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.

• Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de produción de audiovisuais e espectáculos: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.

• Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de produción de audiovisuais e espectáculos: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e competencia.

• Localización da empresa.

• A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.

• Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.

• Cultura empresarial e comunicación e imaxe corporativas.

• Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.

• Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de mercadotecnia.

BC3. Creación e posta en marcha dunha empresa.

• Formas xurídicas das empresas.

• Responsabilidade legal do empresariado.

• A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.

• Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.

• Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.

• Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de produción de audiovisuais e espectáculos.

• Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos e xestión de axudas e subvencións.

BC4. Función administrativa.

• Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

• Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.

• Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e razóns financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.

• Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.

• Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.

• Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de produción de audiovisuais e espectáculos: documentos administrativos e documentos de pagamento.

• Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

1.11.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver a propia iniciativa no ámbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara á asunción de responsabilidades e funcións no emprego por conta allea.

A formación do módulo permite alcanzar os obxectivos xerais ñ), o), p), r), u), v) e w) do ciclo formativo e as competencias n), ñ), o), q), t) e u).

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo deben versar sobre:

– O manexo das fontes de información sobre o sector das empresas de produción de audiovisuais e espectáculos, incluíndo a análise dos procesos de innovación sectorial en marcha.

– A realización de casos e dinámicas de grupo que permitan comprender e valorar as actitudes das persoas emprendedoras e axustar a súa necesidade ao sector da produción de audiovisuais e espectáculos.

– A utilización de programas de xestión administrativa e financeira para pequenas e medianas empresas do sector.

– A realización dun proxecto empresarial relacionado coa actividade de produción de audiovisuais e espectáculos composto por un plan de empresa e un plan financeiro e que inclúa todas as facetas de posta en marcha dun negocio.

O plan de empresa incluirá os seguintes aspectos: maduración da idea de negocio, localización, organización da produción e dos recursos, xustificación da súa responsabilidade social, plan de mercadotecnia, elección da forma xurídica, trámites administrativos e axudas e subvencións.

O plan financeiro debe incluír o plan de tesouraría, a conta de resultados provisional e o balance previsional, así como a análise da súa viabilidade económica e financeira.

É aconsellable que o proxecto empresarial se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos resultados de aprendizaxe.

O correcto desenvolvemento deste módulo exixe a disposición de medios informáticos con conexión á internet e que polo menos dúas sesións de traballo sexan consecutivas.

1.12. Módulo profesional: formación en centros de traballo.

• Equivalencia en créditos ECTS: 22.

• Código: MP0925.

• Duración: 384 horas.

1.12.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación.

• RA1. Identifica a estrutura e a organización da empresa en relación co tipo de servizo que presta.

– CA1.1. Identificouse a estrutura organizativa da empresa e as funcións de cada área.

– CA1.2. Comparouse a estrutura da empresa coas organizacións empresariais tipo existentes no sector.

– CA1.3. Relacionáronse as características do servizo e o tipo de clientes co desenvolvemento da actividade empresarial.

– CA1.4. Identificáronse os procedementos de traballo no desenvolvemento da prestación de servizo.

– CA1.5. Valoráronse as competencias necesarias dos recursos humanos para o desenvolvemento óptimo da actividade.

– CA1.6. Valorouse a idoneidade das canles de difusión máis frecuentes nesta actividade.

• RA2. Aplica hábitos éticos e laborais no desenvolvemento da súa actividade profesional de acordo coas características do posto de traballo e cos procedementos establecidos na empresa.

– CA2.1. Recoñecéronse e xustificáronse:

– Dispoñibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo.

– Actitudes persoais (puntualidade, empatía etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade etc.) necesarias para o posto de traballo.

– Requisitos actitudinais ante a prevención de riscos na actividade profesional.

– Requisitos actitudinais referidos á calidade na actividade profesional.

– Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarquía establecida na empresa.

– Actitudes relacionadas coa documentación das actividades realizadas no ámbito laboral.

– Necesidades formativas para a inserción e a reinserción laboral no ámbito científico e técnico do bo facer profesional.

– CA2.2. Identificáronse as normas de prevención de riscos laborais e os aspectos fundamentais da Lei de prevención de riscos laborais de aplicación na actividade profesional.

– CA2.3. Aplicáronse os equipamentos de protección individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa.

– CA2.4. Mantívose unha actitude de respecto polo ambiente nas actividades desenvolvidas.

– CA2.5. Mantivéronse organizados, limpos e libres de obstáculos o posto de traballo e a área correspondente ao desenvolvemento da actividade.

– CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado interpretando e cumprindo as instrucións recibidas.

– CA2.7. Estableceuse unha comunicación eficaz coa persoa responsable en cada situación e cos membros do equipo.

– CA2.8. Coordinouse co resto do equipo comunicando as incidencias salientables que se presenten.

– CA2.9. Valorouse a importancia da súa actividade e a necesidade de adaptación aos cambios de tarefas.

– CA2.10. Responsabilizouse da aplicación das normas e os procedementos no desenvolvemento do seu traballo.

• RA3. Participa na organización da preprodución dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, tendo en conta a relación entre as súas características específicas e os procesos necesarios para levar a cabo a súa produción.

– CA3.1. Definíronse as características das funcións organizativas e empresariais, así como as fases e os procesos de produción que concorren na realización dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA3.2. Realizouse a desagregación dos recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para a posta en marcha dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA3.3. Definíronse as características específicas dos recursos humanos artísticos e técnicos precisos para a realización dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, de acordo coas posibilidades orzamentarias.

– CA3.4. Definíronse as características específicas dos equipamentos, a maquinaria, os materiais e os recursos técnicos precisos para a realización dun proxecto.

– CA3.5. Definíronse as características específicas de localizacións, decorados e estudios e a súa correspondente ambientación, precisos para a realización dun proxecto audiovisual.

– CA3.6. Especificáronse as condicións que deben cumprir os espazos de representación e as súas instalacións para a posta en marcha do espectáculo ou do evento.

• RA4. Participa na planificación do proceso de produción dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, xustificando o proceso metodolóxico aplicado no seu deseño e as decisións tomadas.

– CA4.1. Determináronse as fases definitivas de traballo e o sistema de organización da produción dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA4.2. Valorouse a desagregación dos recursos humanos, materiais e loxísticos necesarios para cada fase da produción dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA4.3. Identificáronse os elementos ou as situacións susceptibles de producir continxencias no desenvolvemento da produción dun proxecto.

– CA4.4. Elaborouse a documentación de planificación e seguimento do proceso de produción.

– CA4.5. Verificouse o axuste ao orzamento dispoñible, aos prazos de presentación de produtos intermedios e finais e á calidade requirida.

– CA4.6. Realizouse o plan de produción dun proxecto de audiovisuais, artes escénicas, musical ou evento.

– CA4.7. Considerouse o cumprimento das normas de prevención de riscos profesionais e ambientais ao longo de todo o proceso de realización do proxecto audiovisual.

– CA4.8. Deseñouse un plan de emerxencia e evacuación que recolla as medidas de seguridade e a prevención de riscos laborais segundo as características do recinto, os medios técnicos que cumpra utilizar e a normativa específica de seguridade en locais de pública concorrencia para espectáculos e eventos.

• RA5. Colabora na elaboración do orzamento dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, tendo en conta a relación do custo das partidas e os conceptos que o integran cos estándares habituais do sector e cos prezos de mercado.

– CA5.1. Elixiuse o modelo orzamentario, a aplicación informática e o procedemento de cálculo máis adecuado para a xestión económica dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA5.2. Agrupáronse as necesidades de recursos humanos, materiais, loxísticos e de calquera outra condición en partidas orzamentarias.

– CA5.3. Solicitáronse ofertas a provedores de servizos para a produción audiovisual e seleccionáronse as máis adecuadas ás características e ás posibilidades económicas establecidas para a produción do proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA5.4. Realizouse o orzamento dun proxecto audiovisual ou de espectáculo segundo os estándares económicos da produción.

– CA5.5. Elaborouse a memoria económica que consigna toda a información relativa á xestión do orzamento dunha produción audiovisual ou de espectáculo.

• RA6. Participa nos procedementos de xestión e posta en marcha dun proxecto audiovisual ou de espectáculo, identificando os problemas asociados á xestión de recursos humanos, técnicos e loxísticos.

– CA6.1. Realizouse o plan de selección e contratación dos recursos humanos técnicos e artísticos necesarios para a produción dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA6.2. Programouse a distribución dos recursos humanos e as súas condicións de intervención nas fases da produción dun proxecto audiovisual ou de espectáculo.

– CA6.3. Aplicouse un sistema de recepción, control e seguimento dos recursos técnicos, materiais e loxísticos que interveñen no proceso de produción dun proxecto.

– CA6.4. Realizáronse as actividades propias da xestión de estudios, localizacións, decorados e permisos, de acordo cos criterios estéticos e económicos establecidos no proxecto.

– CA6.5. Supervisáronse as operacións de rodaxe ou gravación dun proxecto audiovisual.

– CA6.6. Planificouse o proceso de montaxe e posprodución dun proxecto audiovisual.

– CA6.7. Organizáronse e xestionáronse os ensaios, a representación e a xira dun proxecto de espectáculo ou evento.

– CA6.8. Realizáronse os procedementos de pechamento dos aspectos administrativos, económicos, fiscais e organizativos da produción dun proxecto de espectáculo ou evento.

• RA7. Participa na elaboración do plan de promoción do proxecto audiovisual e de espectáculo, identificando as características das canles e das redes de distribución e a estruturación do mercado.

– CA7.1. Elixíronse as canles de explotación dun produto audiovisual ou de espectáculo, segundo as características propias do produto e as expectativas comerciais.

– CA7.2. Xestionáronse as solicitudes para optar ás posibles axudas existentes para o fomento e a promoción da difusión do cine español e comunitario e da industria do espectáculo.

– CA7.3. Seleccionáronse os mercados, os festivais, as mostras e os certames audiovisuais e de espectáculo idóneos para a presentación dunha obra audiovisual ou de espectáculo.

– CA7.4. Planificouse a explotación comercial dunha obra audiovisual ou dun espectáculo, de acordo coas canles de distribución e exhibición existentes.

– CA7.5. Xestionouse a campaña publicitaria do produto audiovisual ou de espectáculo en diferentes medios e soportes adoptados, seguindo os obxectivos promocionais establecidos.

– CA7.6. Calculouse o gasto promocional a partir da valoración do plan de mercadotecnia, a campaña de publicidade e o plan de medios establecido.

1.12.2. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contribúe a completar as competencias do título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos e os obxectivos xerais do ciclo, tanto os que se alcanzasen no centro educativo como os de difícil consecución nel.

2. Anexo II.

A) Espazos mínimos.

Espazo formativo

Superficie en m2

(30 alumnos/as)

Superficie en m2

(20 alumnos/as)

Grao de utilización

Aula polivalente

60

40

60 %

Estudos de producións audiovisuais

180

180

6 %

Aula escenario

170

150

10 %

Aula técnica de imaxe e son

90

60

24 %

• A consellería con competencias en materia de educación poderá autorizar unidades para menos de trinta postos escolares, polo que será posible reducir os espazos formativos proporcionalmente ao número de alumnos e alumnas, tomando como referencia para a determinación das superficies necesarias as cifras indicadas nas columnas segunda e terceira da táboa.

• O grao de utilización expresa en tanto por cento a ocupación en horas do espazo prevista para a impartición das ensinanzas no centro educativo, por un grupo de alumnado, respecto da duración total destas.

• Na marxe permitida polo grao de utilización, os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por outros grupos de alumnos ou alumnas que cursen o mesmo ou outros ciclos formativos, ou outras etapas educativas.

• En todo caso, as actividades de aprendizaxe asociadas aos espazos formativos (coa ocupación expresada polo grao de utilización) poderán realizarse en superficies utilizadas tamén para outras actividades formativas afíns.

B) Equipamentos mínimos.

Equipamento

– Equipamentos audiovisuais.

– Equipamentos informáticos en rede e con conexión á internet. Software de propósito xeral.

– Software específico para a produción audiovisual e para a xestión e o control de vídeo e audio.

– Moblaxe adecuada para cada espazo.

– Videocámaras Full HD con trípode, rótula e funda.

– Material maquinista.

– Grella de iluminación.

– Fluorescentes 5400 k e 3200 k.

– Proxectores tipo Fresnel, cuarzo, par e multipar. Computador e canón de seguimento e recorte.

– Sistema de regulación da iluminación mediante dimmers e mesa de luces.

– Accesorios de control do feixe luminoso.

– Mesa de control de iluminación programable con saída dmx.

– Micrófono de gravata e micrófono sen fíos.

– Sistema de monitorización de audio sen fíos.

– Mesa de monitorización analóxica para audio.

– Mesturador de vídeo dixital.

– Monitorización para control e edición de imaxe.

– Sistema de almacenamento de elevada capacidade.

– Equipamento de iluminación portátil.

– Equipamento de captación de son.

– Computadores para edición dixital de audio.

– Cimbro.

– Mesa de mesturas de audio.

– Ecualizador.

– Maquinaria escénica e tear.

– Cámara negra.

– Pano de boca.

– Sistema de reprodución e control de son.

– Sistema de intercomunicación.

3. Anexo III.

A) Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos.

Módulo profesional

Especialidade do profesorado

Corpo

• MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

Técnicas e procedementos de imaxe e son.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos.

Procesos e medios de comunicación.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Técnicas e procedementos de imaxe e son.

Profesorado técnico de formación profesional.

• MP0923. Formación e orientación laboral.

Formación e orientación laboral.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

• MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora.

Formación e orientación laboral.

Catedráticos/as de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

B) Titulacións equivalentes para efectos de docencia.

Corpos

Especialidades

Titulacións

• Profesorado de ensino secundario.

Formación e orientación laboral.

– Diplomado/a en ciencias empresariais.

– Diplomado/a en relacións laborais.

– Diplomado/a en traballo social.

– Diplomado/a en educación social.

– Diplomado/a en xestión e administración pública.

C) Titulacións requiridas para a impartición dos módulos profesionais que conforman o título para os centros de titularidade privada e doutras administracións distintas da educativa e orientacións para a Administración educativa.

Módulos profesionais

Titulacións

• MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

• MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

• MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

• MP0923. Formación e orientación laboral.

• MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes para os efectos de docencia.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

• MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos.

• Licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes.

• Diplomado/a, enxeñeiro/a técnico/a ou arquitecto/a técnico/a ou o título de grao correspondente, ou outros títulos equivalentes.

4. Anexo IV.

Validacións entre módulos profesionais de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990 (LOXSE) e os establecidos no título de técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006.

Módulos profesionais incluídos nos ciclos formativos establecidos na LOXSE

Módulos profesionais do ciclo formativo (LOE):

produción de audiovisuais e espectáculos

• Medios técnicos audiovisuais.

• MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

• Produción de cine e vídeo.

• Produción de televisión.

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

• Produción de cine e vídeo.

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• Produción de televisión.

• Produción de radio.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

• Produción de espectáculos.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

• Linguaxes audiovisuais e escénicas.

• MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

• Xestión e promoción de producións audiovisuais, radiofónicas e espectáculos

• MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

• Formación en centros de traballo do título de técnico superior en produción de audiovisuais, radio e espectáculos.

• MP0925. Formación en centros de traballo.

5. Anexo V.

A) Correspondencia das unidades de competencia acreditadas consonte o establecido no artigo 8 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, cos módulos profesionais para a súa validación.

Unidades de competencia acreditadas

Módulos profesionais validables

• UC0207_3: organizar a produción de proxectos de televisión.

• UC0703_3: organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

• UC0209_3: controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

• UC0704_3: xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• UC0208_3: xestionar os recursos de produción de televisión.

• UC0209_3: controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

• UC1405_3: organizar e xestionar a preprodución de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

• UC1406_3: xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos.

• UC1407_3: avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

Nota: as persoas matriculadas no ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos que teñan acreditadas todas as unidades de competencia incluídas no título, de acordo co procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, terán validados os módulos profesionais MP0920: recursos expresivos audiovisuais e escénicos e MP0921: administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

B) Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación.

Módulos profesionais superados

Unidades de competencia acreditables

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

• UC0207_3: organizar a produción de proxectos de televisión.

• UC0703_3: organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• UC0209_3: controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

• UC0704_3: xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

• UC0208_3: xestionar os recursos de produción de televisión.

• UC0209_3: controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

• UC1405_3: organizar e xestionar a preprodución de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

• UC1406_3: xestionar a produción e a representación de espectáculos en vivo e eventos.

• UC1407_3: avaliar os resultados de proxectos de espectáculos en vivo e eventos.

6. Anexo VI.

Organización dos módulos profesionais do ciclo formativo de grao superior de produción de audiovisuais e espectáculos para o réxime ordinario.

Curso

Módulo

Duración

Especialidade do profesorado

• MP0910. Medios técnicos audiovisuais e escénicos.

187

Procesos e medios de comunicación.

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

266

Procesos e medios de comunicación.

• MP0918. Planificación de proxectos de espectáculos e eventos.

213

Procesos e medios de comunicación.

• MP0920. Recursos expresivos audiovisuais e escénicos.

187

Procesos e medios de comunicación.

• MP0923. Formación e orientación laboral.

107

Formación e orientación laboral.

Total 1º

(FCE)

960

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

157

Procesos e medios de comunicación.

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

140

Técnicas e procedementos de imaxe e son.

• MP0919. Xestión de proxectos de espectáculos e eventos.

105

Procesos e medios de comunicación.

• MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos.

175

Procesos e medios de comunicación.

• MP0924. Empresa e iniciativa emprendedora.

53

Formación e orientación laboral.

Total 2º

(FCE)

630

• MP0922. Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos.

26

Procesos e medios de comunicación.

Técnicas e procedementos de imaxe e son.

• MP0925. Formación en centros de traballo.

384

7. Anexo VII.

Organización dos módulos profesionais en unidades formativas de menor duración.

Módulo profesional

Unidades formativas

Duración

• MP0915. Planificación de proxectos audiovisuais.

• MP0915_13. Valoración do proxecto audiovisual.

56

• MP0915_23. Recursos do proxecto audiovisual.

105

• MP0915_33. Planificación e orzamento da produción do proxecto audiovisual.

105

• MP0916. Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia.

• MP0916_12. Selección e xestión dos recursos dun proxecto audiovisual.

100

• MP0916_22. Control e verificación dos procesos de traballo do proxecto audiovisual.

57

• MP0917. Xestión de proxectos de televisión e radio.

• MP0917_12. Xestión de proxectos de televisión.

110

• MP0917_22. Xestión de proxectos de radio.

30

• MP0921. Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

• MP0921_12. Normativa legal e administración económica do proxecto audiovisual ou espectáculo.

100

• MP0921_22. Explotación comercial do proxecto audiovisual ou espectáculo.

75

• MP0923. Formación e orientación laboral.

• MP0923_12. Prevención de riscos laborais.

45

• MP0923_22. Equipos de traballo, dereito do traballo e da Seguridade Social e procura de emprego.

62