Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Venres, 28 de xuño de 2013 Páx. 25262

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 21 de xuño de 2013 pola que se suprime a oficina de rexistro da extinta Dirección Provincial do Servizo Galego de Saúde en Ourense e se modifica a denominación das oficinas de rexistro dependentes das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde de Lugo e Vigo.

O Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia, dispón no seu artigo 8.2 que a creación, modificación ou supresión das oficinas de rexistro auxiliares farase mediante orde da consellería competente en materia de administracións públicas por proposta da consellería ou entidade correspondente logo de informe da Oficina de Rexistro Xeral.

O Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, na súa disposición transitoria primeira dispón que as actuais direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde extinguiranse no momento en que os seus órganos, unidades administrativas e postos de traballo queden adscritos na súa totalidade á xerencia ou xerencias de xestión integrada que correspondan, se dispoña o efectivo funcionamento da estrutura e se produza o nomeamento da Xerencia de Xestión Integrada.

Con data do 20 de xullo de 2012 publícase no Diario Oficial de Galicia a Orde do 5 de xullo de 2012 pola que se adscriben as unidades e postos de traballo á Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se extingue a Dirección do Servizo Galego de Saúde de Ourense.

Os servizos de rexistro e atención á cidadanía quedan garantidos pola proximidade do rexistro da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade en Ourense, situado na avenida Zamora, nº 13.

Por outra banda, procédese á modificación da denominación das oficinas de rexistro dependentes das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde de Lugo e Vigo.

Polo exposto e en uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo primeiro. Suprimir a oficina de rexistro da antiga Dirección Provincial do Servizo Galego de Saúde de Ourense, situada na rúa Xoán XXIII, 27-29 (Ourense).

Artigo segundo. Modificar o nome da oficina de rexistro de Lugo, no cal figura como denominación Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e Sergas de Lugo, e deberá denominarse Rexistro da Xefatura Territorial de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde de Lugo.

Artigo terceiro. Modificar o nome da oficina de rexistro de Vigo, no cal figura como denominación Rexistro da Dirección Provincial do Servizo Galego de Saúde (Sergas) de Vigo, e deberá denominarse Rexistro do Servizo Galego de Saúde de Vigo.

Disposición derradeira primeira. O establecido nesta orde non suporá incremento de gasto.

Disposición derradeira segunda. Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2013

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza