Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Venres, 20 de setembro de 2013 Páx. 37083

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 5 de setembro de 2013 pola que se modifica a autorización do centro privado Castelao, do concello da Coruña.

A titular do centro privado Castelao, do concello da Coruña, solicita a supresión de 1 ciclo formativo de grao superior (CS) de Integración social; e autorización para impartir o CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.

Logo da tramitación do expediente de acordo co establecido no Decreto 133/1995, do 10 de maio, de autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e coa Orde do 20 de setembro de 1995 que o desenvolve, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro.

1. Suprimir un ciclo formativo de grao superior de Integración social e autorizar a implantación do CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, no centro privado que se sinala:

Denominación xenérica: centro privado.

Denominación específica: Castelao.

Código do centro: 15032005.

Domicilio: r/ Sinforiano López, 43.

Localidade: A Coruña.

Concello: A Coruña.

Provincia: A Coruña.

Titulares: Mª Carmen e Mª Concepción Amor Alonso.

2. Composición resultante:

Quenda de mañá:

• 1 CS Administración e finanzas (2 unidades para 20 alumnos/as cada unha).

• 1 CS Xestión comercial e marketing (1 unidade para 20 alumnos/as).

Quenda de tarde-noite:

• 1 CS Integración social (1 unidade para 20 alumnos/as).

• 1 CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma (2 unidades para 30 alumnos/as cada unha).

Segundo. Para a posta en funcionamento das ensinanzas que se autorizan, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Coruña, logo do informe do Servizo Territorial de Inspección Educativa, aprobará expresamente a relación de persoal que impartirá docencia no devandito centro, así como o equipamento axeitado.

Terceiro. Esta orde dará lugar á correspondente inscrición no Rexistro de Centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. O centro queda obrigado ao cumprimento da normativa vixente e a solicitar a oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que se sinalan nesta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses desde a mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria