Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Xoves, 28 de novembro de 2013 Páx. 46206

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 6 de novembro de 2013 pola que se notifica o acordo de incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística COR/103/2013, devolta polo servizo de Correos por resultar o seu destinario ausente na repartición.

A directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística acordou, o día 7 de outubro de 2013, incoar expediente de reposición da legalidade urbanística a Miguel Mandia Dorna, en relación coas actuacións realizadas en solo rústico sen a preceptiva autorización urbanística autonómica, consistentes nunha edificación con uso almacén, sita no lugar Praia de Fornos, A Pedra, no termo municipal de Cariño, provincia da Coruña.

Ao non poderse realizar a notificación persoal daquel acordo, mediante esta cédula, e ao amparo do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado o devandito acordo.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC, o acto non se publica na súa integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto íntegro do acordo que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no Edificio Witland, Salgueiriños, en Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de 10 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula. Transcurrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

O interesado disporá dun prazo de 15 días hábiles para alegar e presentar os documentos e informacións que estime pertinentes e, se é o caso, propor proba concretando os medios de que pretendan valerse.

Para que conste, e lle sirva de notificación ao citado interesado en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2013

María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística