Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Xoves, 26 de decembro de 2013 Páx. 50051

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de decembro de 2013 pola que se fai pública a resolución do concurso público das axudas para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario para o curso 2013/14, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego.

Mediante a Orde do 24 de setembro de 2013, DOG do 4 de outubro, aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario para o curso 2013/14, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego.

De acordo co establecido no artigo 8 das bases da convocatoria, desde o día 14 ao 25 de novembro de 2013 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación e, durante ese mesmo prazo, os interesados puideron formular reclamacións ou emendar os erros e a falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a axuda para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario, destinados a titulados universitarios en situación laboral de desemprego para o curso 2013/14, ao alumnado que se relaciona na listaxe de solicitudes concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a axuda para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de máster universitario, destinados a titulados universitarios en situación laboral de desemprego para o curso 2013/14, ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que, en cada caso, se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/da beneficiario/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e das demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial polo/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Listaxe de axudas concedidas

Núm. expte.

Solicitante

Másteres universitarios do SUG

relacionados no anexo II da orde de convocatoria

Contía adxudicada

2013/000088-0

Alonso Míguez, Alfonso

UVIGO-Xestión do desenvolvemento sustentable

1.910,45

2013/000067-0

Álvarez Álvarez, Laura

UVIGO-Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministración

1.910,45

2013/000077-0

Álvarez Garea, Alberto

UVIGO-Enxeñaría da edificación e construcións industriais

1.910,45

2013/000050-0

Álvarez Iglesias, Miguel

UVIGO-Innovación industrial e optimización de procesos

1.910,45

2013/000026-0

Álvarez Saavedra, Elena

UVIGO-Ciencia e tecnoloxía de conservación de produtos da pesca

947,34

2013/000004-0

Anca Pena, Juan Ángel

UVIGO-Necesidades específicas de apoio educativo

1.325,45

2013/000095-0

Ares Licer, Elisabete

UVIGO-Tradución para a comunicación internacional

1.325,45

2013/000074-0

Aurrecoechea Arguinchona, Alexánder

UDC-Dirección e administración de empresas (MBA)

1.323,70

2013/000054-0

Bernárdez Costas, Susana

UVIGO-Lingua e comunicación nos negocios

1.325,45

2013/000118-0

Bernárdez Miranda, María Luisa

UVIGO-Comercio internacional

1.325,49

2013/000070-0

Bouzó García, Paula

UVIGO-Enerxía e sustentabilidade

1.910,45

2013/000014-0

Brea Portela, Mª Cristina

UVIGO-Acuicultura

1.908,70

2013/000109-0

Cachafeiro Blanco, Fátima

UVIGO-Dirección de arte en publicidade

1.325,45

2013/000048-0

Cagiao Telle, Lorena

UDC-Prevención de riscos laborais e riscos comúns

1.583,03

2013/000035-0

Carrera Presa, Ivana

UVIGO-Enerxía e sustentabilidade

1.576,38

2013/000059-0

Casanova Crespo, Diego

UVIGO-Dirección e administración de empresas (MBA)

304,38

2013/000065-0

Castro Seoane, Iván

UVIGO-Xestión empresarial do deporte

1.325,45

2013/000124-0

Domínguez Domínguez, EvaMaría

USC-Desenvolvemento económico e innovación

1.468,36

2013/000097-0

Enríquez Castro, Jezabell

UVIGO-Enerxía e sustentabilidade

1.910,45

2013/000083-0

Escamilla Rey, Lara

UVIGO-Comercio internacional

1.325,49

2013/000079-0

Estévez Valiñas, Carlos

USC-Dirección de proxectos

1.923,70

2013/000033-0

Fernandes Silva, Rui

UVIGO-Enxeñaría da edificación e construcións industriais

1.910,45

2013/000032-0

Fernández Carballo, Patricia

UVIGO-Contaminación industrial: avaliación, prevención e control

1.910,45

2013/000042-0

Fernández Llamazares, Maruxa

UVIGO-Dirección de arte en publicidade

1.325,45

2013/000117-0

Fernández Pernas, Mª del Mar

UVIGO-Enxeñaría da automoción

1.910,45

2013/000003-0

Figueiras Lestón, Severino

USC-Turismo urbano e xestión de empresas turísticas

1.324,82

2013/000120-0

Fontán Bernárdez, Esteban

UVIGO-Procesos de deseño e fabricación mecánica

1.910,45

2013/000085-0

García Fabello, Daniel

UVIGO-Economía, mercados financeiros e empresa

1.325,45

2013/000072-0

García Pérez, Marta

UVIGO-Innovación industrial e optimización de procesos

1.911,57

2013/000031-0

García Rodríguez, Almudena

UDC-Prevención de riscos laborais e riscos comúns

1.584,15

2013/000084-0

García Santiago, Xela

USC-Matemática industrial

2.017,78

2013/000062-0

García Vieiros, Ana

USC-Comunicación e industrias creativas

1.338,70

2013/000063-0

González Rodríguez, Hermindo José

UVIGO-Procesos de deseño e fabricación mecánica

1.910,45

2013/000132-0

González Sines, Irma María

UVIGO-Economía, mercados financeiros e empresa

1.325,45

2013/000039-0

Graña Iglesias, Lucía A.

UDC-Planificación e xestión de destinos e novos produtos turísticos

1.323,70

2013/000089-0

Herrera Caballero, Laura

UVIGO-Dirección de pequenas e medianas empresas (pemes)

1.325,45

2013/000087-0

Iglesias Ramudo, Roberto

UVIGO-Creación, dirección e innovación na empresa

909,37

2013/000038-0

Lemos Santomé, David

UVIGO-Enxeñaría da automoción

1.910,45

2013/000051-0

Lojo Santiago, Mª Estefanía

UVIGO-Innovación industrial e optimización de procesos

1.910,45

2013/000142-0

López Hervés, María

UVIGO-Dirección integrada de proxectos

1.911,57

2013/000006-0

Losada Barreiro, Mª Carmen

UVIGO-Mecatrónica

1.910,45

2013/000092-0

Losada González, Silvia

UVIGO-Dirección e administración de empresas (MBA)

304,38

2013/000017-0

Mansilla Cuñarro, María Pilar

UVIGO-Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministración

1.910,45

2013/000106-0

Martín Conde, Ana Belén

UVIGO-Políticas comunitarias e cooperación territorial

1.325,47

2013/000021-0

Meijón Bruquetas, María

UVIGO-Acuicultura

947,34

2013/000040-0

Otero Desojo, Nuria

UVIGO-Dirección e planificación do turismo interior e de saúde

1.325,45

2013/000076-0

Paisal Fernández, Ricardo

UVIGO-Procesos de deseño e fabricación mecánica

1.910,45

2013/000141-0

Palas Otero, Santiago

UVIGO-Bioloxía mariña

1.910,45

2013/000009-0

Pérez Vázquez, Jacobo

UVIGO-Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministración

1.910,45

2013/000123-0

Permuy Montecelos, Mercedes

UDC-Contabilidade superior e auditoría de contas

1.318,91

2013/000119-0

Porto Sobrino, Lucía

UVIGO-Dereito de empresa

1.325,45

2013/000044-0

Prada Fernández, Pablo

UVIGO-Xestión empresarial do deporte

1.325,45

2013/000028-0

Ramos Rodríguez, Vanesa

UVIGO-Dirección e planificación do turismo interior e da saúde

1.325,45

2013/000037-0

Rivero González, Sonia

UVIGO-Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministración

1.910,45

2013/000016-0

Rodríguez Conde, Zaida

UVIGO-Creación, dirección e innovación na empresa

720,79

2013/000053-0

Rodríguez Durán, José Manuel

UVIGO-Economía, mercados financeiros e empresa

1.325,45

2013/000043-0

Rodríguez Ortega, Juan Antonio

UVIGO-Comercio internacional

1.325,49

2013/000139-0

Rodríguez Rivela, Joaquín

UVIGO-Enerxía e sustentabilidade

1.910,45

2013/000020-0

Rodríguez Solán Suárez, Héctor

UVIGO-Enxeñaría da edificación e construcións industriais

1.283,25

2013/000068-0

Ruibal Novegil, Fátima

UVIGO-Ciencia e tecnoloxía de conservación de produtos da pesca

947,34

2013/000126-0

Sánchez Costa, María Victoria

USC-Desenvolvemento económico e innovación

1.468,36

2013/000034-0

Santalices Díaz, Miguel

UVIGO-Dirección de pequenas e medianas empresas (pemes)

1.325,45

2013/000052-0

Serantes López, Beatriz

UVIGO-Dereito de empresa

1.325,45

2013/000078-0

Taboada Portal, Isabel

UVIGO-Comercio internacional

1.325,49

2013/000015-0

Taibo Garrido, Manuel Ángel

UVIGO-Dirección e xestión da loxística e a cadea de subministración

1.910,45

2013/000082-0

Touriño Sánchez, Ana

UDC-Técnicas estatísticas

390,20

2013/000091-0

Vaamonde Pérez, Andrea

UVIGO-Procesos de deseño e fabricación mecánica

1.910,45

2013/000046-0

Varela Esteban, Rafael

UVIGO-Prevención de riscos laborais

1.910,45

2013/000100-0

Vedia Baliñas, Martín

UVIGO-Comercio internacional

1.325,49

2013/000105-0

Verdes Cabarcos, Yanira

UDC-Asesoramento xurídico empresarial

1.324,82

2013/000073-0

Vergara Alfonso, Carmen Julia

UVIGO-Creación, dirección e innovación na empresa

309,08

2013/000057-0

Vila Dacal, Tamara

UVIGO-Dirección de arte en publicidade

1.325,45

2013/000029-0

Vilas Breijo, María

UVIGO-Enxeñaría da automoción

1.910,45

Listaxe de axudas denegadas

Núm. expte.

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2013/000128-0

Alonso Posada, Estela

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000129-0

Alonso Suárez, Lorena

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000022-0

Álvarez Fonterosa, Daniel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000056-0

Álvarez Saavedra, Juana María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000114-0

Andrade Álvarez, Paula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000086-0

Aparicio Rodríguez, Raúl

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000135-0

Arenas Vidal, Tamara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000036-0

Benavides da Cuña, Andrés

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000027-0

Berdiales Nortes, Nuria

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000055-0

Briceño Cárdenas, Izavo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000101-0

Caamaño García, Lidia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000001-0

Conde Bande, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000098-0

Correa Vidal, Ana Mª

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000103-0

Domínguez Rodríguez, Jonatan

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000080-0

Estévez Estévez, Álvaro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000112-0

Fernández Fernández, María

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000093-0

Fernández Ledo, Yolanda

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000019-0

Fernández Mirou, Pablo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000108-0

Ferreira Pavón, Rubén

UVIGO

Por falta de documentación

2013/000111-0

Fontao Rodríguez, Juan Andrés

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000008-0

Fraga Sotelo, Tamara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000066-0

Freijeiro Ocampo, Eva

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000094-0

Fuentes Sanz, Míriam

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000115-0

García Fernández, Alberto

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000137-0

García Fernández, Cristina

UVIGO

Por falta de documentación

2013/000024-0

García García, Jorge

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000041-0

García Pestaña, David

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000013-0

Gil Cambronero, Yolanda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000058-0

Isusi Rivero, Josu de

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000096-0

López Álvarez, Javier

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000047-0

López Formigo, Adriana

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000125-0

López Jiménez, Fernando

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000144-0

López Lagares, Santiago

Por falta de documentación

2013/000005-0

López Picos, Yolanda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000122-0

Martelo López, Santiago

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000136-0

Martínez Mencía, Iris

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000018-0

Martínez Rodríguez, Ángel Javier

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000138-0

Meijido Beiro, Diego

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000010-0

Méndez Araújo, Juan

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000007-0

Miranda Varela, Pedro

UVIGO

Renuncia do administrado

2013/000011-0

Munín Cruz, Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000121-0

Muñoyerro González, Clara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000045-0

Nimo del Oro, Ramón

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000102-0

Núnez Uzcátegui, María Fernanda

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000134-0

Ogando Parada, Beatriz

UVIGO

Por falta de documentación

2013/000090-0

Pereiro Fernández, Virginia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000023-0

Pérez Ferreiro, Sara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000130-0

Pérez Hermida, Cristel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000071-0

Quintas Martínez, David

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000049-0

Raíndo Varela, David

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000110-0

Randulfe López, Pablo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000030-0

Regueiro Fidalgo, Carla

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000060-0

Rial Mejuto, Rocío

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000140-0

Rivas Gozalo, Alicia

UVIGO

Por falta de documentación

2013/000127-0

Rodríguez Diéguez, Carla

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000143-0

Rodríguez Fernández, Jesús

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000075-0

Rodríguez Ferreira, Diego Mauricio

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000064-0

Romero Bravo, José Manuel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000099-0

Seijido González, María Jesús

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000116-0

Seoane Der-Sarkissan, Alejandro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000002-0

Sieira Pérez, Juan Andrés

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000107-0

Suárez Abeijón, Lucía

USC

Por falta de documentación

2013/000113-0

Teixeira Fernández, Silvia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000069-0

Varela Vázquez, Irene

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000061-0

Vázquez Rivera, Albanta

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000012-0

Vidal Garnelo, Ana Isabel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000133-0

Vieito Araújo, Patricia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000025-0

Vigo Muriel, Patricia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000081-0

Vilasboas Carballido, Juan Manuel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000131-0

Villarino Barriada, Irene

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000104-0

Villaverde Ferreño, Paula

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria