Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Xoves, 23 de xaneiro de 2014 Páx. 2731

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

CORRECCIÓN de erros. Orde do 20 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a mellora da competitividade das explotacións leiteiras galegas, a través da redución dos custos de produción, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2014.

Advertidos erros na Orde do 20 de decembro de 2013, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 3, do 7 de xaneiro de 2014, cómpre facer as seguintes correccións:

Primeira. A letra j) do número 1 do artigo 3 queda redactada como segue: «j) Non ter sido sancionado polo incumprimento da normativa relativa ao saneamento gandeiro ou da normativa vixente en materia de calidade do leite cru nos tres anos anteriores á data de solicitude de axuda».

Segunda. No artigo 4, onde di: «As persoas xurídicas deberán cumprir os requisitos establecidos nas letras a), b), c), d), e), f), g), j), k) e l) do número 1, artigo 3, ...», debe dicir: «As persoas xurídicas deberán cumprir os requisitos establecidos nas letras a), b), c), d), e), f), g) e j) do número 1, artigo 3, ...».

Terceira. Na letra l) do número 1 do artigo 5, onde di: «...así como os dous exercicios anteriores no prazo dun mes desde que finalice a data de presentación destas declaracións.», debe dicir: «...así como os dous exercicios posteriores no prazo dun mes desde que finalice a data de presentación destas declaracións.».

Cuarta. Na letra m) do número 1 do artigo 5, onde di: «As comunidades de bens deberán acreditar...», debe dicir: «As comunidades de bens e as sociedades civís deberán acreditar...».

Quinta. No número 4 do artigo 12, onde di: «…, os investimentos elixibles estarán modulados de acordo co establecido na norma complementaria de desenvolvemento do procedemento de xestión destas axudas publicada na páxina web da Consellería do Medio Rural e do Mar no enderezo: http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/explotacions», debe dicir: «..., os investimentos elixibles estarán modulados de acordo co establecido no anexo IV».

Sexta. No anexo IV, na liña da táboa, onde di:

Implantación de pradeiras con e sen retirada de tocos

ha pradeira sen retirada de tocos

1.500

debe dicir:

Implantación de pradeiras con e sen retirada de tocos

ha pradeira con retirada de tocos

1.500

Sétima. A táboa do anexo V debe quedar como segue:

Actividade

Unidade

M. neta

35 %

Unidades mínimas 35

120 %

Máximas 120

20 %

Mínimo 20

Patacas

ha

743,00

9.857,75

13,27

33.798,00

45,49

5.633,00

7,58

Hortalizas aire libre

ha

14.860,30

9.857,75

0,66

33.798,00

2,27

5.633,00

0,38

Outros cereais

ha

297,20

9.857,75

33,17

33.798,00

113,72

5.633,00

18,95

Trigo

ha

750,00

9.857,75

13,14

33.798,00

45,06

5.633,00

7,51

Outros cultivos

ha

15.000,00

9.857,75

0,66

33.798,00

2,25

5.633,00

0,38

Vacas leite

1 kg produc.

0,06

9.857,75

164.295,83

33.798,00

563.300,00

5.633,00

93.883,33

Recría xovencas leite

Cab.

99,10

9.857,75

99

33.798,00

341

5.633,00

57

Vacas carne

Cab.

325,61

9.857,75

30

33.798,00

104

5.633,00

17

Xovencas carne

Cab.

250,00

9.857,75

39

33.798,00

135

5.633,00

23

Xatos ceba

Praza

(1,25 cab.)

148,60

9.857,75

66

33.798,00

227

5.633,00

38

Ovellas

Nai

66,00

9.857,75

149

33.798,00

512

5.633,00

85

Cabras

Nai

81,00

9.857,75

122

33.798,00

417

5.633,00

70

Porcas reprodutoras

Porca nai

134,20

9.857,75

73

33.798,00

252

5.633,00

42

Porcos ceba

Praza

15,64

9.857,75

630

33.798,00

2.161

5.633,00

360

Porcos ceba cadea

Praza

11,90

9.857,75

828

33.798,00

2.840

5.633,00

473

Aves carne

Praza

1,05

9.857,75

9.388

33.798,00

32.189

5.633,00

5.365

Polo curral

Praza

1,15

9.857,75

8.572

33.798,00

29.390

5.633,00

4.898

Pavos

Praza

3,70

9.857,75

2.664

33.798,00

9.135

5.633,00

1.522