Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 49 Mércores, 12 de marzo de 2014 Páx. 10561

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ORDE do 24 de febreiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes na entidade pública empresarial Augas de Galicia.

De conformidade co establecido no artigo 29.2 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.4 do mesmo decreto lexislativo, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Anunciar a convocatoria para cubrir, polo sistema de libre designación, os postos de traballo que se indican no anexo I desta orde.

Segundo. Poderán concorrer a ela os/as funcionarios/as de carreira que reúnan as condicións que para os postos de traballo se sinalan no anexo I.

Terceiro. As solicitudes para participar nesta convocatoria presentaranse no Rexistro Xeral de Augas de Galicia (praza Camilo Díaz Baliño, Santiago de Compostela), nos seus servizos territoriais ou nas oficinas previstas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de quince (15) días, contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo que se inclúe como anexo II.

Cuarto. Os/as aspirantes deberán unir á petición un curriculum vitae e xustificar mediante certificación ou copia compulsada os méritos que aleguen.

Quinto. No caso de que resulten seleccionados/as para ocupar os postos de traballo que se relacionan no anexo I desta orde funcionarios/as con destino noutras administracións públicas, tramitarase o seu traslado a esta comunidade autónoma conforme o artigo 67 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, e as demais disposicións concordantes.

Sexto. A resolución desta convocatoria farase pública no Diario Oficial de Galicia e poderán declararse desertos os postos de traballo, de considerarse oportuno.

Sétimo. A toma de posesión da praza adxudicada deberase realizar no prazo dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento se non implica cambio de residencia ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles.

O prazo de toma de posesión empezará a contarse a partir do día seguinte ao do cesamento, que se deberá producir dentro dos tres días hábiles seguintes ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, ou desde a data en que se comunique a resolución do traslado á Comunidade Autónoma, para o caso de persoal funcionario doutras administracións públicas.

Se a resolución comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia.

Oitavo. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2014

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

ANEXO I

Código do posto: MA.A01.00.002.15770.051.

Denominación do posto: Servizo de Execución da Planificación e Explotación de Sistemas.

Dependencia: Subdirección Xeral de Programación e Proxectos.

Localidade: Santiago de Compostela.

Grupo: A1.

Nivel: 28.

Corpo ou escala: especial.

Complemento específico: 13.698,72 €.

Adscr. adm. p.: A11 (adscrición indistinta a funcionarios/as da Administración da Xunta de Galicia, Administración do Estado, Administración das comunidades autónomas).

Titulación académica: 2004 (Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos).

Formación específica: 640 (para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego) (R.I.).

Código do posto: MA.A99.20.000.15001.001.

Denominación do posto: xefe do Servizo Territorial de Augas de Galicia.

Dependencia: Demarcación Galicia-Norte (A Coruña).

Localidade: A Coruña.

Grupo: A1.

Nivel: 28.

Corpo ou escala: xeral/especial.

Complemento específico: 12.518,28 €.

Adscr. adm. p.: A11 (adscrición indistinta a funcionarios/as da Administración da Xunta de Galicia, Administración do Estado, Administración das comunidades autónomas).

Titulación académica: 2019 (Enxeñaría Superior), 2062 (lic. Dereito).

Formación específica: 640 (para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego) (R.I.).

Código do posto: MA.A99.20.000.27001.001.

Denominación do posto: xefe do Servizo Territorial de Augas de Galicia.

Dependencia: Demarcación das Bacías Intercomunitarias (Lugo).

Localidade: Lugo.

Grupo: A1.

Nivel: 28.

Corpo ou escala: xeral/especial.

Complemento específico: 12.518,28 €.

Adscr. adm. p.: A11 (adscrición indistinta a funcionarios/as da Administración da Xunta de Galicia, Administración do Estado, Administración das comunidades autónomas).

Titulación académica: 2019 (Enxeñaría Superior), 2062 (lic. Dereito).

Formación específica: 640 (para persoal doutra administración, curso de perfeccionamento de galego) (R.I.).

missing image file
missing image file