Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Mércores, 26 de marzo de 2014 Páx. 12750

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.

A disposición adicional 12, punto 1, da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei, establecen que o sistema de ingreso na función pública docente será o de concurso-oposición convocado polas respectivas administracións educativas.

O título III do citado Real decreto 276/2007 regula o sistema de ingreso, o título IV, os accesos entre os corpos de funcionarios docentes, e o título V, o procedemento de adquisición de novas especialidades.

Aprobada polo Decreto 20/2014, do 13 de febreiro (DOG do 26 de febreiro), a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, esta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria acorda anunciar as seguintes convocatorias e correspondentes bases:

– Convocatoria do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

– Convocatoria do procedemento para a adquisición de novas especialidades no corpo de profesores de ensino secundario.

Índice

Acto de presentación: 8.7.

Acreditación do coñecemento do castelán: 6.1.

Acreditación do coñecemento do galego: 7.1.

Adaptación de tempo e medios: 5.11.

Adquisición doutra especialidade: 19.

Aprazamento da fase de prácticas: 16.4.

Asignación de prazas aos tribunais: 1.4.

Citación dos aspirantes: 8.3.

Comezo do procedemento selectivo: 8.1.

Concurso, fase de: 9.3.

– Acceso á fase de concurso: 11.

Criterios de distribución do persoal aspirante entre os tribunais: 1.3.

Cualificación da fase de oposición: 10.6.

Cualificación da primeira proba: 10.3.

Cualificación da segunda proba: 10.5.

Cualificación do tribunal: 10.8.

Documentación acreditativa: 3.2.

Exclusión dos aspirantes: 8.5.

Exención da realización da fase de prácticas: 16.5.

Identificación dos aspirantes: 8.4.

Lista de aprobados: 14.7.

Lista provisoria de persoal admitido e excluído: 4.1.

Lista definitiva de persoal admitido e excluído: 4.3.

Nomeamento de persoal funcionario de carreira: 18.

Nomeamento de persoal funcionario en prácticas: 16.

Normativa aplicable: 1.2.

Obriga de participación: 3.3.

Oposición no procedemento selectivo de acceso a corpo de grupo superior: 12.

Oposición pola quenda libre e reserva de discapacitados: 10.

– Primeira proba: 10.3.

– Segunda proba: 10.4.

Orde de actuación: 8.2.

Pagamento dos dereitos de exame: 3.8.

Probas nos idiomas modernos: 8.6.

Prácticas, fase de: 17.

Prazas convocadas: 1.1.

Prazas de reserva, forma de cubrir: 13.

Prazo en que se deben reunir os requisitos: 2.5.

Presentación de documentos: 15.

Presentación de méritos ante o tribunal: 9.3.1.

Reclamación contra a lista provisoria de admitidos e excluídos: 4.2.

Reclamación contra a puntuación provisional da fase de concurso: 9.3.2.

Recurso contra a lista definitiva de persoal admitido e excluído: 4.4.

Recurso contra a puntuación definitiva da fase de concurso: 9.3.4.

Reintegro dos dereitos de exame: 4.5.

Requisitos específicos no acceso: 2.4.

Requisitos específicos no ingreso libre: 2.2.

Requisitos específicos na quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacitado: 2.3.

Requisitos xerais: 2.1.

Solicitudes: 3.1.

– Instrucións para cubrir a solicitude: 3.4.

– Lugar de presentación das solicitudes: 3.5.

– Prazo de presentación de solicitudes: 3.7.

Superación do procedemento selectivo: 14.

– Polo procedemento de acceso: 14.1.

– Polo procedemento de ingreso: 14.2.

Temarios: 9.2.

Tribunais: 5.

– Abstención e recusación: 5.7.

– Categoría: 5.8.

– Composición: 5.3.

– Constitución: 5.6.

– Funcións: 5.10.

– Nomeamento: 5.2.

– Tribunais suplentes: 5.4.

Tribunal de valoración da proba de coñecemento do castelán: 6.3.

Tribunal de valoración da proba de coñecemento do galego: 7.3.

Valoración da proba de coñecemento do castelán: 6.4.

Valoración da proba de coñecemento do galego: 7.4.

Título I
Procedementos de ingreso e acceso

Base primeira. Normas xerais

1.1. Prazas convocadas.

Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 117 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, coa desagregación por especialidades e quendas que a continuación se indican:

Acceso:

Código/especialidade

A2-A1

Reserva discapacitados A2-A1

Total

005

Xeografía e Historia

5

1

6

006

Matemáticas

5

1

6

008

Bioloxía e Xeoloxía

5

--

5

011

Inglés

4

--

4

101

Administración de Empresas

3

--

3

Total

22

2

24

Ingreso:

Código/especialidade

Reserva discapacitados

Libre

Total

005

Xeografía e Historia

2

22

24

006

Matemáticas

2

22

24

008

Bioloxía e Xeoloxía

1

19

20

011

Inglés

1

14

15

101

Administración de Empresas

1

9

10

Total

7

86

93

O código do corpo de profesores de ensino secundario é o 590.

1.2. Normativa aplicable.

A estes procedementos selectivos seranlles de aplicación: a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro; a Lei 17/1993, do 23 de decembro, sobre o acceso a determinados sectores da función pública dos nacionais dos demais Estados membros da Unión Europea; o Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición doutras especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e se regula o réxime transitorio a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei; o Decreto 20/2014, do 13 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014; o Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, modificado polas leis 2/2009, do 23 de xuño, 15/2010, do 28 de decembro, 1/2012, do 29 de febreiro, e a Lei 26/2011, do 1 de agosto, de adaptación da normativa á Convención internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade, e demais disposicións de aplicación xeral, así como o disposto nesta convocatoria.

1.3. Criterios de distribución do persoal aspirante entre os tribunais.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos realizará a distribución do persoal aspirante de cada especialidade, cando sexa o caso, en proporción ao número de tribunais.

O persoal aspirante pola quenda de reserva de discapacidade e, se é o caso, polos procedementos de acceso e de adquisición doutra especialidade será asignado ao tribunal número 1 da especialidade correspondente.

1.4. Asignación de prazas aos tribunais.

Nas especialidades en que se nomee máis dun tribunal as prazas serán atribuídas a cada tribunal por resolución do director xeral de Centros e Recursos Humanos en proporción ao número de aspirantes da quenda libre que acudiron ao acto de presentación establecido na base 8.6 da presente orde e, se é o caso, aspirantes da quenda da reserva de discapacitados que superaron a fase de oposición e non entraron na lista de aprobados do concurso-oposición por esta quenda. Do mesmo xeito se distribuirán as prazas que, se é o caso, queden vacantes da quenda de reserva de discapacitados. De existir empate nos restos dos cocientes a adxudicación das prazas iniciarase polo tribunal que resulte do sorteo que realizará a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e, se for necesario, os seguintes.

As prazas que, se é o caso, queden vacantes da reserva de discapacitados da quenda A2-A1 acumularanse ás prazas xerais da quenda A2-A1.

As prazas que, se é o caso, queden vacantes da quenda A2-A1 non se acumularán á quenda libre.

Base segunda. Requisitos que debe reunir o persoal aspirante

Para ser admitido aos procesos selectivos convocados nesta orde, o persoal aspirante deberá reunir os seguintes requisitos:

2.1. Requisitos xerais.

a) Ser español ou ter a nacionalidade doutro país membro da Unión Europea ou de calquera outro dos Estados a que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

Tamén poderán participar o cónxuxe, os descendentes e os descendentes do cónxuxe, tanto dos cidadáns españois como dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea ou de Estados en que, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados polo Estado español, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores cando así o prevexa o correspondente tratado, sexa cal sexa a súa nacionalidade, sempre que os cónxuxes non estean separados de dereito e, con respecto aos descendentes, sexan menores de vinte e un anos ou maiores desta idade pero vivan a cargo dos seus proxenitores.

b) Ter feitos os dezaseis anos e non ter alcanzado a idade establecida, con carácter xeral, para a xubilación.

c) Estar en posesión das titulacións que se especifican nesta base. No caso de que as ditas titulacións se obtivesen no estranxeiro, deberá terse concedida a correspondente credencial de homologación, segundo o Real decreto 285/2004, do 20 de febreiro (BOE do 4 de marzo), e o Real decreto 1837/2008, do 8 de novembro, polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro, e a Directiva 2006/100/CE do Consello, do 20 de novembro, relativas ao recoñecemento de cualificacións profesionais, ben como a determinados aspectos da profesión de avogado (BOE do 20 de novembro).

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das funcións correspondentes ao corpo e especialidade a que se opta.

e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas, nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas.

Os aspirantes a que se refire a alínea a) desta base, cunha nacionalidade que non sexa a española, deberán acreditar, igualmente, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

f) Non ser persoal funcionario de carreira, en prácticas ou estar pendente do correspondente nomeamento do mesmo corpo a que se aspira ingresar, agás que se concorra ao procedemento para a adquisición de nova especialidade a cal se refire o título II desta orde, no cal o persoal funcionario de carreira poderá participar.

g) Acreditar o coñecemento do galego.

h) Acreditar, se é o caso, o coñecemento do castelán.

2.2. Requisitos específicos para participar polo procedemento de ingreso libre, que inclúe a quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacitadas.

Para participar polo procedemento de ingreso libre, o persoal aspirante deberá:

a) Estar en posesión do título de doutor, licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes para os efectos de docencia ou ter superado todos os estudos conducentes para a súa obtención e ter satisfeitos os dereitos de expedición del. De conformidade co establecido na disposición adicional única do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, para ingreso no corpo de profesores de ensino secundario, na especialidade de Administración de Empresas, serán admitidos os que, aínda carecendo da titulación exixida con carácter xeral, estean en posesión da titulación de diplomado en Ciencias Empresariais ou diplomado en Xestión e Administración Pública.

b) Estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirán este requisito os que estean en posesión do título oficial de máster universitario que habilite para o exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera especialidade.

Estarán dispensados da posesión do citado título o persoal aspirante que acredite ter, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, algún dos seguintes requisitos:

– Estar en posesión do título de profesional de especialización didáctica, do certificado de aptitude pedagóxica ou do certificado de cualificación pedagóxica.

– Estar en posesión do título de mestre, diplomado en profesorado de educación xeral básica, mestre de ensino primario, licenciado en pedagoxía ou en psicopedagoxía.

– Ter impartido docencia durante dous cursos académicos completos ou, no seu defecto, durante 12 meses exercidos en períodos continuos ou descontinuos, en centros públicos ou privados debidamente autorizados, nas ensinanzas de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato ou de formación profesional, conforme o previsto na disposición transitoria cuarta do Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro.

2.3. Requisitos específicos para participar pola quenda para persoas con recoñecemento legal de discapacitadas.

2.3.1. De conformidade co establecido na disposición adicional sétima do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e o Decreto 20/2014, do 13 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes, resérvase o 7 % das prazas a que poderán concorrer as persoas que teñan a condición legal de discapacitado, sempre que reúnan as condicións xerais establecidas nesta convocatoria e, no seu momento, acrediten un grao de diminución de, polo menos, o 33 % e a compatibilidade entre a diminución e o desenvolvemento das tarefas e funcións docentes propias do corpo a que accedan, na correspondente especialidade, mediante certificación dos órganos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia, doutras comunidades autónomas ou, se é o caso, da Administración xeral do Estado.

2.3.2. Os procedementos selectivos realizaranse en condicións de igualdade cos aspirantes de libre acceso, ou da quenda A2-A1, sen prexuízo das adaptacións previstas no punto 11 da base 5 desta convocatoria.

2.3.3. Se na realización das probas se lle presentan dúbidas ao tribunal respecto da capacidade do aspirante para o desempeño das actividades habitualmente desenvolvidas polo persoal funcionario do corpo ou escala a que se opta, poderá pedir o correspondente ditame do órgano competente conforme o previsto no punto 2.3.1. desta base.

O persoal aspirante que concorra por esta reserva non poderá presentarse á mesma especialidade pola quenda libre. Así mesmo, só poderá participar nunha única especialidade por este procedemento.

2.4. Condicións específicas do persoal candidato ás prazas reservadas para o persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas docentes clasificadas no subgrupo A2.

2.4.1. Poderá participar neste procedemento selectivo o persoal funcionario de carreira dos corpos e escalas docentes clasificado no subgrupo A2 a que se refire a vixente lexislación da función pública que, ademais das condicións xerais, reúna os seguintes requisitos:

a) Estar en posesión da titulación que para o ingreso no corpo se exixe no punto 2.2. desta convocatoria.

b) Ter prestado, ao remate do prazo de presentación de solicitudes, servizos no seu corpo de orixe durante un mínimo de seis anos como funcionario.

2.4.2. O persoal aspirante que opte por este procedemento de acceso non poderá concorrer á mesma especialidade polo de ingreso libre.

2.4.3. Para participar neste procedemento pola quenda de reserva de discapacitados exixiranse os mesmos requisitos establecidos na base común 2.3.1., e serán de aplicación no seu desenvolvemento os números 2.3.2. e 2.3.3. da presente convocatoria.

2.5. Prazo en que se deben reunir os requisitos.

Todas as condicións e requisitos relacionados nesta base deberán posuírse no día en que remate o prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento da toma de posesión como persoal funcionario de carreira.

2.6. Imposibilidade de concorrer a máis dunha quenda.

Ningún aspirante poderá presentarse, dentro desta convocatoria, a prazas dun mesmo corpo e especialidade correspondentes a distintas quendas de ingreso ou accesos entre corpos de funcionarios docentes.

Base terceira. Solicitudes e pagamento dos dereitos

3.1. Solicitudes.

A solicitude deberá efectuarse pola internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no seguinte enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicions, e deberá imprimirse a instancia que se presentará, xunto coa documentación acreditativa, nalgún dos lugares previsto no punto 3.5. desta convocatoria.

Na instancia consignaranse os códigos do corpo e disciplinas que figuran nas bases desta convocatoria.

Non poderá presentarse máis dunha solicitude de participación para un mesmo corpo, salvo que se opte por máis dunha especialidade. Non obstante, a presentación de máis dunha solicitude non garante que o persoal aspirante poida asistir ao acto de presentación e/ou á realización das probas de máis dunha especialidade.

3.2. Documentación acreditativa.

a) Fotocopia do documento nacional de identidade, agás o persoal aspirante que autorice na instancia a consulta de datos do Servizo de verificación de identidade.

b) Fotocopia compulsada do título exixido para o ingreso no correspondente corpo ou certificación académica que acredite que realizou todos os estudos para a obtención do título, xunto coa fotocopia compulsada do recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición, agás se calquera dos dous documentos foi presentado para a súa valoración como mérito. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación para exercer a profesión de profesor de educación secundaria.

c) Documentación acreditativa de estar en posesión da formación pedagóxica e didáctica a que se refire o artigo 100.2 da Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Título profesional de especialización didáctica ou certificado de aptitude pedagóxica.

Cando en substitución do máster universitario que habilita para o exercicio das profesión de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas, se alegue docencia efectiva, con anterioridade ao 1 de outubro de 2009, durante dous cursos completos ou doce meses continuos ou descontinuos, en ensinanzas regradas dos niveis e ensinanzas cuxas especialidades se regulan no Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, non será necesario presentar ningunha documentación se a docencia se impartiu en centros públicos dependentes desta Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e os servizos prestados constan na aplicación informática de persoal. Nestes supostos a certificación será expedida e incorporada de oficio ao expediente correspondente pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos.

Noutro caso xustificarase do seguinte xeito:

– Se se trata dun centro público, mediante certificación na cal conste a data de inicio e fin, nivel do ensino impartido e a especialidade, expedida polo secretario do centro, co visto e prace do director e o contrato ou nomeamento expedido polo organismo correspondente.

– Se se trata dun centro privado dos mencionados no parágrafo quinto do punto 2.2.1.b) desta convocatoria, mediante certificación en que conste a data de inicio e fin, nivel do ensino impartido e a especialidade, expedida polo director do centro, co visto e prace dos servizos de inspección educativa correspondente.

Persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.

O persoal aspirante que non teña a nacionalidade española, incluído no primeiro parágrafo do punto 2.1.a) que resida en España, deberá presentar unha fotocopia do documento de identidade ou pasaporte e da tarxeta de residente comunitario ou de familiar de residente comunitario ou, se é o caso, de tarxeta temporal de residente comunitario ou de persoal traballador comunitario fronteirizo, en vigor.

O persoal aspirante incluído no segundo parágrafo do punto 2.1.a) deberá presentar unha fotocopia do pasaporte ou do visado e, se é o caso, do xustificante de ter solicitado a tarxeta ou a exención do visado e da dita tarxeta. No caso contrario deberá presentar os documentos expedidos polas autoridades competentes que acrediten o vínculo de parentesco e unha declaración xurada ou promesa da persoa con que existe este vínculo, de que non está separada de dereito do seu cónxuxe e, se é o caso, de que o persoal aspirante vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

3.3. Obriga de participación.

De conformidade co previsto no punto décimo segundo da Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto, o persoal interino ou substituto que presta servizos en calquera especialidade na Comunidade Autónoma de Galicia estará obrigado a participar no procedemento selectivo para ingreso nalgún corpo da función pública docente que se convoque neste ano por calquera das especialidades ofertadas, agás que non se convoquen prazas de ningunha das súas especialidades nesta convocatoria. No suposto de que o dito persoal se presente a procedementos selectivos convocados por outras administracións educativas, deberá achegarse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos certificación de ter realizado a proba, con anterioridade ao 20 de xullo de 2014.

De non participar no procedemento selectivo, decaerá dos seus dereitos unicamente na lista da especialidade convocada.

3.4. Instrucións para cubrir a solicitude.

3.4.1. O persoal aspirante deberá especificar o corpo e a quenda pola cal participa, así como o nome e o código da especialidade.

O persoal aspirante que alegue estar exento de realizar a proba de coñecemento de lingua galega, de conformidade co disposto no punto 7.1 desta orde, presentará o correspondente documento xustificativo debidamente cotexado.

Así mesmo, o persoal aspirante que non posúa a nacionalidade española e, de conformidade co disposto no punto 6.1.1. desta orde, estea exento da realización da proba previa de acreditación do coñecemento do castelán, deberá achegar para tal efecto o diploma, certificado ou título que alegue para a exención, ou certificación académica en que conste que se realizaron no Estado español estudos conducentes á titulación alegada para ingreso no corpo.

3.4.2. As persoas con discapacidade deberán indicar, no escrito que acheguen coa solicitude, a discapacidade que padecen e solicitar as posibles adaptacións de tempo e medios para realizar os exercicios nos casos en que estas adaptacións sexan necesarias.

3.5. Lugar de presentación das solicitudes.

As instancias dirixiranse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e poden ser presentadas:

a) No Rexistro Xeral da Xunta de Galicia.

b) Nos rexistros provinciais dos departamentos territoriais da Xunta de Galicia.

c) En calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, de acordo coas condicións establecidas no citado precepto. No caso de que se opte por presentar a solicitude ante unha oficina de Correos, farano en sobre aberto para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada.

O requirimento establecido para emendar defectos, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, efectuarase mediante a resolución provisional pola que se publica a relación de persoal aspirante admitido e excluído para participar no procedemento selectivo.

3.6. Solicitudes cursadas no estranxeiro.

As solicitudes subscritas polas persoas que residan no estranxeiro deberán cursarse no prazo sinalado no punto seguinte a través das representacións diplomáticas ou oficinas consulares españolas, que as remitirán seguidamente á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. O pagamento dos dereitos de exame realizarase de acordo co establecido no punto 3.8. desta convocatoria.

3.7. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

3.8. Importe e pagamento dos dereitos de exame.

Os dereitos de exame serán os seguintes:

– Corpo:

Profesores de ensino secundario: 40,74 euros.

Estarán exentos do pagamento dos dereitos de exame, logo de xustificación documental:

a) Persoas con minusvalidez igual ou superior ao 33 %.

b) Persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Aplicaráselle unha bonificación do 50 % á inscrición solicitada por:

a) Persoas que sexan membros de familias numerosas de categoría xeral.

b) Persoas que figurasen como demandantes de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data da convocatoria de probas selectivas nas cales soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

O importe dos dereitos de exame e, se é o caso, os gastos de transferencia correspondentes faranse utilizando o impreso de autoliquidación sinalado no anexo III da presente convocatoria. O dito impreso débese cubrir cos códigos que figuran no referido anexo.

A non presentación deste anexo, dentro de prazo, en que figure o selo da entidade bancaria, determinará a exclusión do aspirante. En ningún caso a presentación deste anexo suporá substitución do trámite de presentación en tempo e forma da solicitude.

Tamén poderá efectuarse o pagamento pola internet no enderezo:

http://www.atriga.es/web/atriga/a-axencia-tributaria-de-galicia/servizos/oficina-virtual-tributaria/servizos-sen-certificado

Neste caso é obrigatorio enviar o xustificante que se imprime ao efectuar o pagamento.

Base cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. Lista provisoria de persoal admitido e excluído.

Transcorrido o prazo de presentación de instancias, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos fará pública no Diario Oficial de Galicia a lista provisoria de admitidos e excluídos, por reservas e especialidades. Nesta lista aparecerán, cando menos, apelidos, nome e número de documento nacional de identidade dos aspirantes, e se están exentos ou non da realización da proba de coñecementos de lingua galega e de lingua castelá. Así mesmo, na quenda de promoción interna, na especialidade de Administración de Empresas, expresarase a exención ou non do exercicio práctico. No caso dos aspirantes excluídos, especificarase a causa de exclusión.

4.2. Reclamación contra a lista provisoria.

Contra a lista provisoria, o persoal interesado poderá interpoñer, no prazo máximo de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e perante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as reclamacións que coide oportunas, de acordo co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

4.3. Lista definitiva do persoal admitido e excluído.

As reclamacións presentadas serán aceptadas ou rexeitadas na resolución pola cal se aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos, que igualmente se publicará no Diario Oficial de Galicia, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/.

O feito de figurar na relación de admitidos non prexulga que se lle recoñeza ao persoal interesado a posesión dos requisitos exixidos nos procedementos que se convocan mediante esta orde. Cando da documentación que debe presentar no caso de aprobar, se desprenda que non posúe algún dos requisitos, o persoal interesado decaerá de todos os dereitos que poidan derivar da súa participación nestes procedementos.

4.4. Recurso contra a lista definitiva.

Contra a resolución que aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos o persoal interesado poderá interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto no artigo 115 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999.

4.5. Reintegro dos dereitos de exame.

Os dereitos de exame seranlle reintegrados, por petición do persoal interesado, ao persoal aspirante que fose excluído definitivamente da realización dos procedementos selectivos, por falta dalgún dos requisitos para tomar parte nas devanditas probas.

Base quinta. Órganos de selección

5.1. Tribunais.

A selección do persoal aspirante será realizada polos tribunais nomeados para o efecto, sen prexuízo do previsto nos puntos 6.3. e 7.3. desta orde respecto aos tribunais de valoración das probas previas de coñecemento do castelán e da lingua galega.

5.2. Nomeamento.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procederá ao nomeamento dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo e fará pública a súa composición no Diario Oficial de Galicia.

Poderanse nomear todos os tribunais que se consideren necesarios.

Naquelas especialidades en que o número de aspirantes o aconselle, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá nomear tribunais específicos que valorarán o proceso selectivo das prazas reservadas aos procedementos previstos no punto 4 da base segunda e no título II desta orde.

5.3. Composición dos tribunais.

Os tribunais estarán constituídos, de acordo co disposto no artigo 7 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, por funcionarios de carreira en activo dos corpos docentes de catedráticos e profesores de ensino secundario ou do corpo de inspectores de Educación ou de inspectores ao servizo da Administración educativa a extinguir.

Na súa designación velarase polo cumprimento do principio de especialidade, polo que, cando sexa posible, a maioría dos seus membros deberán ser titulares da especialidade obxecto do proceso selectivo e tenderase á paridade entre profesoras e profesores. Non obstante, cando a porcentaxe de mulleres sexa superior á de homes manterase esa porcentaxe na composición dos tribunais.

En todo caso, os membros dos tribunais pertencerán a corpos de igual ou superior grupo ao do corpo ao cal optan os aspirantes.

Con carácter xeral, os tribunais estarán compostos por:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade correspondente, e que teñan o seu actual destino por esa especialidade.

Se con posterioridade ten que substituírse algunha persoa titular ou suplente do tribunal, o titular será substituído polo correspondente suplente ou, no seu defecto, polos membros que o sigan segundo a orde en que figuren na disposición pola cal se nomearon. Se non pode actuar o suplente número catro pasaríase ao suplente número un.

De non poderen actuar tampouco os suplentes, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos designará a seguinte persoa segundo a relación alfabética da especialidade, empezando pola letra B a que se fai mención no número 2.c) da base oitava desta convocatoria.

Quedarán exentos da participación no sorteo aqueles profesores que presten servizos na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou nas súas xefaturas territoriais.

5.4. Tribunais suplentes.

Para cada tribunal designarase polo mesmo procedemento un tribunal suplente.

5.5. Sorteo público.

O sorteo público terá lugar o día 7 de maio de 2014, ás 9.00 horas, na Sala de Xuntas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sita en Santiago de Compostela, San Caetano, s/n.

5.6. Constitución dos tribunais.

5.6.1. Logo da convocatoria do presidente ou presidenta constituiranse os tribunais no prazo máximo de quince días desde a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, sendo precisa a asistencia do presidente ou presidenta titular ou, se é o caso, do ou da suplente, e de, polo menos, tres vogais, titulares ou suplentes.

Na citada sesión acordarán todas as decisións que lles correspondan para o correcto desenvolvemento dos procedementos selectivos.

Actuará como secretario ou secretaria o ou a vogal con menor antigüidade no corpo, agás que o tribunal acorde determinalo doutra maneira.

5.6.2. Salvo que concorran circunstancias excepcionais, que serán apreciadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, unha vez constituídos os tribunais só poderán actuar os membros presentes no acto de constitución e abondará coa asistencia de tres deles para a validez das sesións. Non obstante, se chegado o momento da actuación dos tribunais estes non poden actuar polo menos con tres membros, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará as medidas oportunas necesarias co fin de garantir o dereito dos aspirantes á participación no proceso selectivo.

5.6.3. A suplencia do presidente ou presidenta será autorizada pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, segundo corresponda; a dos vogais, polo presidente ou presidenta que vaia actuar, tendo en conta que deberá recaer no vogal suplente respectivo ou, no seu defecto, nos que o sigan, segundo a orde en que figuren na disposición que os nomeou.

5.6.4. A participación nos órganos de selección ten carácter obrigatorio, de conformidade co disposto no artigo 8.3. do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro. Sen prexuízo do anterior, as presidencias dos tribunais concederán a suplencia, ademais de nos supostos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, a aquelas persoas que a soliciten e que actuaran como membros dun tribunal de oposicións durante o ano 2010, as que sexan directores ou directoras dun centro ou as que teñan permiso sindical a tempo total.

5.7. Abstención e recusación dos tribunais.

Os membros dos tribunais absteranse de intervir se se dan as circunstancias sinaladas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Do mesmo xeito, de acordo co artigo 8.4. do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, deberán absterse de actuar aqueles membros que realizaron tarefas de preparación de aspirantes aos procedementos selectivos para o mesmo corpo e especialidade, nos cinco anos anteriores a esta publicación.

Así mesmo, o persoal aspirante poderá recusar os membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas no parágrafo anterior, de acordo co artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

5.8. Categoría dos tribunais e comisións da avaliación da fase de prácticas.

Para os efectos previstos no artigo 26.2 do Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), estes tribunais considéranse incluídos na categoría primeira.

5.9. Indemnizacións por razón do servizo.

Os tribunais terán dereito ás indemnizacións por razón do servizo previstas na normativa vixente.

5.10. Funcións dos tribunais.

Os tribunais, con plena autonomía funcional, serán responsables da obxectividade do procedemento e garantirán o cumprimento das bases da convocatoria.

Correspóndelles aos tribunais:

a) A elaboración dos exercicios a que se refiren as bases décima e décimo segunda.

b) A determinación dos criterios de actuación.

c) A determinación e publicidade dos criterios de avaliación, antes do inicio da primeira parte da proba ou da primeira parte da primeira proba.

d) A valoración dos méritos da fase de concurso.

e) A cualificación das distintas probas da fase de oposición.

f) A agregación das puntuacións da fase de concurso ás adxudicadas na fase de oposición, a ordenación dos aspirantes e a elaboración das listas dos aspirantes que superen ambas as fases.

g) A declaración dos aspirantes que superaron as fases de concurso e oposición e resulten seleccionados, a publicación das listas correspondentes a eles, así como a súa elevación á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

h) A conformación do expediente administrativo, cubrindo os modelos que lles sexan facilitados pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. Deberán facer uso das aplicacións informáticas que se poñan á súa disposición, mantendo actualizados os datos para aseguraren o desenvolvemento do procedemento.

A actuación dos tribunais axustarase en todo o proceso ao disposto na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5.11. Adaptación de tempo e medios.

Os tribunais cualificadores adoptarán as medidas necesarias para que os aspirantes con discapacidade gocen de similares oportunidades para a realización das probas que o resto dos participantes. Neste sentido estableceranse para as persoas con discapacidade que o soliciten as adaptacións posibles de tempo e medios para a súa realización, conforme as instrucións dadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria comunicará a cada persoa interesada a adaptación ou adaptacións autorizadas.

Base sexta. Proba de acreditación de coñecemento do castelán para persoas que non posúan a nacionalidade española

6.1. Acreditación do coñecemento do castelán.

6.1.1. De conformidade co previsto no artigo 16 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, as persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español deberán acreditar o coñecemento do castelán mediante a presentación dalgún dos títulos ou certificados seguintes:

– Diploma superior de español como lingua estranxeira.

– Certificado de aptitude ou nivel avanzado de español expedido polas escolas oficiais de idiomas.

– Título de licenciatura en Filoloxía Hispánica ou Románica.

– Certificación académica en que conste que se realizaron no Estado español estudos conducentes á titulación alegada para ingreso no corpo.

6.1.2. As persoas que non poidan acreditar o coñecemento do castelán da forma prevista no punto anterior deberán acreditalo mediante a realización dunha proba, na cal se comprobará que posúen un nivel adecuado de comprensión escrita desta lingua. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria establecerá a data en que se realizará a dita proba.

6.2. O contido da proba de acreditación do coñecemento do castelán axustarase ao disposto no Real decreto 1137/2002, do 31 de outubro, polo que se regulan os diplomas de español como lingua estranxeira (DELE) (BOE do 8 de novembro), modificado polo Real decreto 264/2008, do 22 de febreiro.

6.3. Tribunal de valoración.

A valoración da proba realizaraa un tribunal designado por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, composto por:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade de Lingua Castelá e Literatura, e que teñan o seu actual destino por esta especialidade.

Da mesma maneira designarase un tribunal suplente.

6.4. Valoración da proba.

O tribunal valorará esta proba como «apto» ou «non apto». Quedarán excluídas do procedemento selectivo as persoas «non aptas».

Rematada a realización da proba, o tribunal fará pública a valoración do persoal aspirante no taboleiro de anuncios do centro en que actuase e elevaraa á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para a súa incorporación ao expediente.

Base sétima. Acreditación do coñecemento do galego

7.1. A acreditación do coñecemento da lingua galega realizarase coa presentación do certificado de coñecemento da lingua galega (Celga 4), ou da súa validación, do curso de perfeccionamento en lingua galega ou a súa validación, feita polo órgano competente, o título de licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa ou certificado de ter o curso de especialización en lingua galega.

Enténdese tamén que ten acreditado o coñecemento do galego todo o persoal funcionario de carreira docente que superou a proba a que fai referencia o parágrafo seguinte no correspondente procedemento selectivo.

7.2. As persoas que non poidan acreditar o coñecemento do galego da forma prevista no punto anterior deberán acreditalo mediante a realización dunha proba.

Esta proba, que se levará a cabo de forma escrita, na data que fixe a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, consistirá na resposta a varias cuestións sobre o temario de lingua galega que figura como anexo IV e nunha tradución do castelán para o galego.

7.3. Tribunais de valoración.

A valoración da proba realizaraa o tribunal designado por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, composto por:

– Unha presidencia, designada directamente pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Catro vogais, designados por sorteo público mediante aplicación informática entre os funcionarios e funcionarias de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario ou de profesores de ensino secundario, da especialidade de Lingua e Literatura Galegas, e que estean destinados por esta especialidade.

Da mesma maneira designarase un tribunal suplente.

7.4. Valoración da proba.

O tribunal valorará esta proba como «apto» e «non apto». Quedarán excluídas do procedemento selectivo as persoas cualificadas como «non aptas».

Rematada a realización da proba, o tribunal fará pública a valoración do persoal aspirante no taboleiro de anuncios do centro en que actuase e elevaraa á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para a súa incorporación ao expediente.

Base oitava. Comezo e desenvolvemento do procedemento selectivo

8.1. Comezo.

O procedemento selectivo dará comezo a partir do 19 de xuño de 2014.

8.2. Orde de actuación.

En primeiro lugar realizará a primeira proba o persoal aspirante polo sistema de ingreso libre.

A continuación, a actuación dos aspirantes, cando non sexa simultánea, será realizada pola seguinte orde:

a) Se é o caso, aspirantes que concorran polo procedemento de adquisición doutra especialidade, pola orde que se establece na letra seguinte.

b) Persoal aspirante que concorra pola quenda de prazas reservadas a funcionarios e funcionarias dos corpos e escalas docentes clasificadas no subgrupo A2, por orde alfabética, de acordo coas normas do parágrafo seguinte, sen prexuízo do establecido para a parte práctica na base décimo segunda da presente convocatoria.

c) A orde de actuación dos restantes aspirantes iniciarase alfabeticamente por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra «B», conforme o sorteo feito pola Consellería de Facenda no ano 2014, e publicado no Diario Oficial de Galicia do 10 de febreiro de 2014. Os tribunais que non conten con aspirantes cuxo apelido empece pola letra indicada, iniciarán a orde de actuación coa letra ou letras seguintes.

8.3. Citación dos aspirantes.

8.3.1. O persoal aspirante será convocado, a través do Diario Oficial de Galicia, para a realización da proba, de ser o caso, da acreditación do coñecemento do castelán, da proba de coñecemento da lingua galega, do acto de presentación e da primeira parte da proba prevista na base décima desta convocatoria, con dez días naturais de antelación, como mínimo, indicando a data, a hora e o lugar en que se realizarán estes actos.

8.3.2. O persoal aspirante será convocado para cada parte de cada proba en único chamamento e serán excluídos do proceso selectivo os que non comparezan, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal.

8.3.3. Unha vez comezado o procedemento selectivo, non será obrigatoria a publicación dos sucesivos chamamentos aos aspirantes no Diario Oficial de Galicia. Estes anuncios deberán facelos públicos os tribunais nos locais en que se realicen as probas e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicions, con 24 horas, como mínimo, de antelación.

8.4. Identificación dos aspirantes.

O tribunal poderá requirir en calquera momento os aspirantes para que acrediten a súa identidade.

8.5. Exclusión dos aspirantes.

Se en calquera momento do proceso selectivo os tribunais teñen coñecemento de que algún dos aspirantes non posúe algún dos requisitos exixidos por esta convocatoria, despois de audiencia á persoa interesada, deberán propoñer a súa exclusión ao director xeral de Centros e Recursos Humanos, comunicándolle, así mesmo, as inexactitudes ou falsidades formuladas pola persoa aspirante na solicitude de admisión ás probas selectivas, para os efectos que procedan.

Así mesmo, os tribunais teñen a facultade de poder excluír do procedemento selectivo aquela persoa aspirante que leve a cabo calquera actuación de tipo fraudulento durante a realización dos exercicios.

Contra a exclusión, a persoa aspirante poderá interpoñer recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

8.6. Idiomas modernos.

Todas as probas correspondentes ás especialidades de idiomas modernos se desenvolverá no idioma correspondente.

8.7. Acto de presentación.

Na data, hora e lugar que se estableza, conforme o previsto no punto 8.3.1., realizarase o acto de presentación, de asistencia obrigatoria para todas as persoas aspirantes dos procedementos selectivos. Este acto de presentación, que terá lugar con posterioridade á realización das probas de coñecemento do castelán e da lingua galega, ten carácter persoalísimo e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación.

As persoas aspirantes que non asistan ao dito acto decaerán nos seus dereitos e serán excluídas do procedemento, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal; igualmente, será motivo de exclusión o feito de presentarse nun tribunal ao cal non se estea adscrito.

Se este acto de presentación ou a realización dalgunha das partes da proba coincide co ingreso hospitalario dalgunha das aspirantes ou do informe facultativo se deduce a imposibilidade de asistir ao acto de presentación ou á realización da proba por causas derivadas do embarazo, o tribunal adoptará as medidas oportunas para impedir a discriminación por razón de sexo.

Neste acto de presentación os tribunais identificarán as persoas aspirantes, que deberán ir provistas do documento nacional de identidade ou documento similar que acredite a identidade. Darán as instrucións que consideren convenientes e aclararán as dúbidas suscitadas para o mellor desenvolvemento do procedemento selectivo.

Base novena. Sistema de selección

9.1. Sistema selectivo.

O sistema de ingreso e acceso na función pública docente será o de concurso-oposición. No sistema de ingreso existirá, ademais, unha fase de prácticas que formará parte do proceso selectivo.

9.2. Temarios.

De conformidade co establecido na Orde ECD/191/2012, do 6 de febreiro, pola que se regulan os temarios que rexerán nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, nestes procedementos selectivos rexerán os seguintes temarios:

Nas especialidades de Xeografía e Historia, Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía e Inglés, Orde do 9 de setembro de 1993, do Ministerio de Educación (BOE do 21 de setembro), no que se refire á parte A, e quedará sen vixencia para a súa aplicación a este procedemento selectivo o disposto en canto á parte B.

Na especialidade de Administración de Empresas, Orde do 1 de febreiro de 1996 (BOE do 13 de febreiro), no que se refire á parte A, e quedará sen vixencia para a súa aplicación a este procedemento selectivo o disposto en canto á parte B.

9.3. Fase de concurso.

9.3.1. Presentación de méritos ante o tribunal do persoal aspirante pola quenda libre.

Nesta fase, que en ningún caso terá carácter eliminatorio, valoraranse os méritos que concorran no persoal aspirante ata finalizar o prazo de presentación de solicitudes sinalado no punto 7 da base terceira, conforme o baremo que se inclúe como anexos I e II desta convocatoria, segundo se trate de persoal aspirante a ingreso ou acceso ao corpo de profesores de ensino secundario.

A alegación dos méritos deberá efectuarse pola internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicións, e debe imprimirse o documento que relaciona os méritos.

A documentación acreditativa dos méritos alegados, na forma que se establece nos anexos I e II desta orde, xunto co documento que os relaciona, só deberá presentala ante o propio tribunal o persoal aspirante a ingresar no corpo de profesores de ensino secundario que supere a primeira proba ou o persoal aspirante a acceso ao corpo de profesores de ensino secundario que supere a proba, no prazo que estableza o propio tribunal ao publicar no taboleiro de anuncios da sede de actuación a resolución que faga pública a relación do persoal aspirante que superou a primeira proba ou a proba.

No caso do persoal aspirante pola quenda de promoción do subgrupo A2 ao subgrupo A1 relacionará todos os méritos que alegue, debendo acreditar documentalmente unicamente aqueles méritos que non consten na base de datos de profesorado.

Independentemente da data de presentación ante o tribunal da citada documentación, todos os méritos alegados deben posuírse con anterioridade á data de final do prazo de presentación de solicitudes.

A documentación acreditativa dos méritos de cada aspirante quedará baixo a custodia da presidencia do tribunal, que a entregará á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, unha vez finalizado o procedemento selectivo, xunto co expediente administrativo.

9.3.2. Puntuación provisional da fase de concurso e prazo de reclamacións.

A valoración dos méritos realizaraa o tribunal tendo en conta o disposto no anexo I ou II, segundo se trate de aspirantes da quenda libre ou da quenda de acceso para persoal docente do subgrupo A2 ao A1.

A puntuación provisional da fase de concurso, por epígrafes, publicarase no taboleiro de anuncios da sede de actuación do tribunal e, para os efectos informativos, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es. Contra ela poderá presentarse reclamación perante o propio tribunal, mediante escrito dirixido a este, no prazo de tres días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación.

9.3.3. Puntuación definitiva.

Resoltas as reclamacións contra a resolución provisional, o tribunal fará pública a puntuación definitiva da fase de concurso no taboleiro de anuncios da sede de actuación e no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es. Soamente é preceptivo publicar a puntuación definitiva da fase de concurso do persoal aspirante que supere a fase de oposición.

9.3.4. Recurso de alzada.

Contra a resolución que fará publica as puntuacións definitivas da fase de concurso poderase interpoñer recurso de alzada, no prazo dun mes, ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Base décima. Desenvolvemento da fase de oposición de ingreso no corpo de profesores de ensino secundario tanto pola quenda libre como pola reserva de discapacitados

Nesta fase valorarase a posesión dos coñecementos específicos, científicos e técnicos da especialidade docente a que opta o persoal aspirante, así como a aptitude pedagóxica e o dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente.

10.1. De conformidade co establecido no artigo 20.2 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o persoal aspirante á especialidade de Inglés deberá desenvolver as probas neste idioma.

10.2. As dúas partes que integran a primeira proba poderán realizarse no mesmo día. As dúas partes que integran a segunda proba realizaranse nunha mesma sesión.

10.3. Primeira proba. Esta proba terá por obxecto a demostración dos coñecementos específicos da especialidade docente a que se opta, e constará de dúas partes que serán valoradas conxuntamente:

10.3.1. Parte A. Incluirá unha proba práctica consistente na realización dunha serie de exercicios por escrito que se axustará, para cada especialidade, ao disposto no anexo V desta orde, e que permitirá comprobar que o persoal aspirante posúe a formación científica e o dominio das habilidades técnicas correspondentes á especialidade a que se opte. O tempo asignado para a realización desta proba será establecido polos tribunais.

10.3.2. Parte B: consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido polo aspirante de entre catro temas dos temarios que compoñen o temario oficial de cada especialidade, extraídos ao chou polo tribunal.

Os aspirantes disporán de dúas horas para a realización desta parte da primeira proba.

Ao efectuarse a primeira e segunda parte da proba por escrito, procederase á súa lectura conxunta e a cualificación de cada parte realizarase por separado.

10.3.3. Cualificación da primeira proba.

A primeira parte e a segunda parte da proba cualificaranse de 0 a 10 puntos, ponderándose do seguinte xeito:

– Parte A: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,6 a cualificación obtida.

– Parte B: a cualificación ponderada desta parte calcularase multiplicando por 0,4 a cualificación obtida.

Para superar esta proba o persoal aspirante deberá obter unha puntuación de polo menos o 25 por 100 do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación total, resultado de sumar as puntuacións ponderadas correspondentes ás dúas partes, igual ou superior a 5 puntos. Finalizada esta proba, os tribunais exporán no taboleiro de anuncios do local onde se realizou e no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/oposicions as puntuacións obtidas polos aspirantes que a superaron.

10.4. Segunda proba.

O persoal aspirante que superou a primeira proba realizará esta segunda proba que terá por obxecto a comprobación da aptitude pedagóxica do persoal aspirante e do seu dominio das técnicas necesarias para o exercicio docente. A proba componse de dúas partes:

Parte A: presentación e defensa dunha programación didáctica.

A programación didáctica fará referencia ao currículo dunha materia ou módulo relacionado coa especialidade por que se participa, na cal deberán especificarse os obxectivos, contidos, criterios de avaliación e metodoloxía, así como a atención do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Esta programación corresponderase cun curso escolar dun dos niveis ou etapas educativas en que o profesorado da especialidade teña atribuída competencia docente para impartilo, elixido pola persoa candidata, e deberá organizarse en unidades didácticas de tal maneira que cada unha delas se poida desenvolver completamente no tempo asignado para a súa exposición; en calquera caso, unha programación para un curso escolar deberá conter, como mínimo, 15 unidades didácticas que deberán estar enumeradas, e terá, sen incluír anexos, unha extensión máxima de 60 folios, formato DIN-A4, escritos a unha soa cara e dobre espazo interlineal, con letra tipo arial, sen comprimir, tamaño de 12 puntos.

Na extensión máxima de 60 folios non se computará a portada nin a contraportada. Si se computará o índice.

Resultarán excluídos do procedemento selectivo aqueles aspirantes cuxa programación non se axuste ao establecido nos parágrafos anteriores. En ningún caso poderán excluírse as persoas aspirantes por deficiencias no contido da programación.

As programacións versarán sobre os currículos publicados no Diario Oficial de Galicia no momento da publicación desta orde ou, de ser o caso, os aplicables na comunidade autónoma.

A programación deberá entregarlla ao tribunal o persoal aspirante que supere a primeira proba no centro en que está actuando, no prazo que estableza o tribunal ao publicar as cualificacións da primeira proba.

Parte B: preparación e exposición oral dunha unidade didáctica ante o tribunal.

A parte B da proba consistirá na preparación e exposición oral dunha unidade didáctica. A preparación e exposición oral, ante o tribunal, dunha unidade didáctica poderá estar relacionada coa programación presentada polo aspirante ou elaborada a partir do temario oficial da especialidade. No primeiro caso, o aspirante elixirá o contido da unidade didáctica de entre tres extraídas ao chou por el mesmo da súa programación. No segundo caso, o aspirante elixirá o contido dunha unidade didáctica dun tema de entre tres extraídos ao chou por el mesmo do temario oficial da especialidade. Na elaboración da citada unidade didáctica deberán concretarse os obxectivos de aprendizaxe que perseguen con ela, os seus contidos, as actividades de ensino e aprendizaxe que se van formular na aula e os seus procedementos de avaliación.

Na especialidade propia da formación profesional específica, a unidade didáctica poderá referirse a unidades de traballo, debendo relacionarse coas capacidades terminais asociadas ás correspondentes unidades de competencia propias do perfil profesional de que se trate.

O persoal aspirante disporá dunha hora para a preparación da unidade didáctica, e poderá utilizar o material que considere oportuno, sen posibilidade de conexión co exterior, polo que o material que vaia utilizar non poderá ser susceptible da dita conexión (ordenadores portátiles, teléfonos móbiles, etc.).

Para a exposición, o persoal aspirante poderá utilizar o material auxiliar que considere oportuno e que deberá achegar el mesmo, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guión que non excederá dun folio e que se entregará ao tribunal ao final da exposición.

O persoal aspirante disporá dun tempo máximo dunha hora para a defensa oral da programación, a exposición da unidade didáctica e posterior debate ante o tribunal. O persoal aspirante iniciará a súa exposición coa defensa da programación didáctica presentada, que non poderá exceder vinte minutos, e a continuación realizará a exposición da unidade didáctica, que non excederá trinta minutos. A duración do debate, se é o caso, non poderá exceder dez minutos.

10.5. Cualificación da segunda proba.

Esta segunda proba valorarase globalmente de cero a dez puntos, debendo alcanzar o persoal aspirante, para a súa superación, unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

10.6. Cualificación da fase de oposición.

A cualificación correspondente a esta fase de oposición será a media aritmética das puntuacións obtidas nas dúas probas que a integran cando ambas fosen superadas.

10.7. Cualificación do tribunal.

A cualificación de cada parte da proba correspondente á fase de oposición será a media aritmética das puntuacións de todos os membros presentes no tribunal, debendo calculalas con aproximación de ata dez milésimas, para evitar no posible que se produzan empates. Cando entre as puntuacións outorgadas polos membros do tribunal exista unha diferenza de tres ou máis enteiros serán automaticamente excluídas as cualificacións máxima e mínima, e a puntuación media calcularase entre as cualificacións restantes. No caso de empate entre cualificacións máximas ou mínimas, unicamente será excluída unha delas.

Estas cualificacións individuais de cada membro do tribunal faranse constar no expediente administrativo.

Base décimo primeira. Acceso á fase de concurso

A cualificación final da fase de oposición expresarase en números de cero a dez, e é necesario obter, polo menos, cinco puntos para poder acceder á fase de concurso.

O número de aspirantes que acceda á fase de concurso poderá ser superior ao número de prazas convocadas.

Base décimo segunda. Fase de oposición no procedemento selectivo de acceso a corpo de grupo superior

A proba consistirá na exposición ante o tribunal dun tema da especialidade a que se opte, elixido polo aspirante entre oito, extraídos ao chou polo tribunal, dos correspondentes ao temario do corpo e especialidade a que se presentan.

No caso de que haxa concordancia entre a titulación académica con que se opta e a especialidade a que aspira, o tema será elixido de entre nove extraídos ao chou polo tribunal. Enténdese que hai concordancia para cada especialidade cando se posúa unha das titulacións que se relacionan no anexo VII.

O persoal aspirante disporá de dúas horas e trinta minutos para a súa preparación, e poderá utilizar o material que considere oportuno. A exposición terá unha duración máxima dunha hora, e nesta atenderase tanto aos coñecementos sobre a materia como aos recursos didácticos e pedagóxicos que se vaian empregar. Nesta exposición o persoal aspirante poderá utilizar un guión dunha extensión máxima dunha páxina que deberá ser entregado ao tribunal cando remate esta.

Para a especialidade de Administración de Empresas a proba estará dividida en dúas partes, unha de contido práctico e outra consistente na exposición oral dun tema coas mesmas características especificadas no parágrafo anterior. As características da parte práctica da proba serán as establecidas no anexo V da presente convocatoria e levarase a cabo o mesmo día e á mesma hora que a dos aspirantes que se presenten polo sistema de ingreso. A valoración da parte práctica da proba será conxunta coa outra parte da proba, a exposición oral.

Quedarán exentos de realizar esta parte práctica da proba os aspirantes que pertenzan ao corpo de profesores técnicos de formación profesional dunha especialidade da mesma familia profesional para a que principalmente teñan atribuída a competencia docente os especialistas de Administración de Empresas.

A proba valorarase de cero a dez puntos e o persoal aspirante deberá obter, polo menos, cinco puntos para superala. Para a súa superación atenderase tanto aos coñecementos sobre a materia, como aos recursos didácticos e pedagóxicos do persoal aspirante.

Base décimo terceira. Forma de cubrir as prazas de reserva

Os tribunais número 1, para os efectos de cubrir as prazas obxecto desta convocatoria pola reserva de discapacitados, axustaranse ás seguintes normas:

a) Se houber un número suficiente de persoal aspirante que cumpra os requisitos mínimos para aprobar, entre o persoal aspirante que concorra ás prazas reservadas para persoas con discapacidade, a totalidade destas prazas adxudicaráselles a estes opositores, calquera que sexa a súa puntuación.

b) Aqueles opositores que concorran ás prazas reservadas para persoas con discapacidade e que, reunindo os requisitos mínimos para aprobar, excedan o número de prazas asignadas ao tribunal para esta reserva, concorrerán á formación da lista de aprobados do tribunal en igualdade de condicións que os das prazas libres ou de promoción interna, segundo corresponda, coa súa puntuación e tal e como se determina na base 14.

c) No caso de que existan prazas da reserva de discapacitados que non poidan ser cubertas por non existir un número suficiente de aspirantes con puntuación mínima requirida, estas acumularanse ás libres ou de promoción interna, segundo corresponda, e serán distribuídas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de acordo co procedemento establecido na base primeira, epígrafe 5.

d) No caso de que existan prazas da quenda de promoción do subgrupo A2 ao subgrupo A1 que non poidan ser cubertas por non existir un número suficiente de aspirantes con puntuación mínima requirida, estas non se acumularán as prazas da quenda libre.

Base décimo cuarta. Superación do procedemento selectivo

14.1. Seleccionados polo procedemento de acceso ao subgrupo A1 desde corpos docentes do subgrupo A2 e pola quenda de reserva deste procedemento.

a) Resultarán seleccionados aqueles candidatos e candidatas que, obtendo un mínimo de cinco puntos na proba e ao seren ordenados segundo a suma das puntuacións alcanzadas no concurso e na proba, obteñan un número igual ou inferior ao número de prazas asignadas ao procedemento polo que participan.

Para a obtención da puntuación global, o tribunal ponderará un 55 % a puntuación obtida na fase de oposición nun 45 % a puntuación obtida na fase de concurso, resultando a puntuación global da suma de ambas as fases unha vez realizadas as ponderacións mencionadas.

b) Os posibles empates resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

1. Maior puntuación na proba.

2. Maior puntuación en cada unha das epígrafes do baremo de méritos, pola orde en que aparecen nesta convocatoria.

3. Maior puntuación en cada unha das subepígrafes do baremo, pola orde en que aparecen nesta convocatoria.

4. No caso de que persista o empate, o desempate dirimirase a través da realización dunha proba por escrito sobre cuestións breves referentes ao temario da especialidade. De ser o caso, o persoal aspirante será convocado para esta proba polo tribunal cunha antelación mínima de 48 horas.

14.2. Seleccionados pola quenda libre e quenda de reserva de discapacitados.

Obtida a cualificación da fase de oposición, os tribunais avaliarán definitivamente a fase de concurso do persoal aspirante que superou a fase de oposición, resultando seleccionados para pasaren á fase de prácticas aqueles aspirantes que, unha vez ordenados segundo a puntuación global da fase de oposición e concurso, teñan un número de orde igual ou menor que o úmero total de prazas asignadas ao tribunal.

De conformidade co establecido nos artigos 25 e 47 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, a ponderación das puntuacións das fases de oposición e concurso para formar a puntuación global será de dous terzos da fase de oposición e un terzo da fase de concurso.

As prazas que poidan quedar vacantes nalgún tribunal serán asignadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos á persoa que superou a fase de oposición e que teña maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderación pertinentes, do tribunal da mesma especialidade que proceda segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.5. desta convocatoria.

14.3. Criterios de desempate.

No caso de que se produzan empates, estes resolveranse atendendo sucesivamente aos seguintes criterios:

a) Maior puntuación na fase de oposición.

b) Maior puntuación en cada un dos exercicios da oposición, pola orde en que estes aparecen nesta convocatoria.

c) Maior puntuación nas epígrafes do baremo de méritos, pola orde en que estas aparecen nesta convocatoria.

d) Maior puntuación nas subepígrafes do baremo de méritos, pola orde en que estas parecen nesta convocatoria.

e) En caso de persistir o empate, este dirimirase a través da realización dunha proba que se realizará por escrito sobre cuestións breves referidas ao temario da especialidade. Esta proba será elaborada, organizada e avaliada polo tribunal correspondente. As persoas aspirantes serán convocadas para esta proba polo propio tribunal cunha antelación mínima de 48 horas.

14.4. Orde de relación.

Os tribunais confeccionarán a correspondente relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles, ordenada de acordo co establecido nas bases anteriores.

Esta relación farase pública no taboleiro de anuncios do local ou locais en que se celebraron as probas, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es e outorgarase un prazo de dous días hábiles para reclamar contra posibles erros.

Contra as listas definitivas poderán os interesados interpoñer, de conformidade co disposto nos artigos 107 e 114 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, recurso de alzada ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos.

14.5. En ningún caso os tribunais poderán aprobar nin declarar que superou o proceso selectivo un número superior de aspirantes ao de prazas asignadas a cada un deles. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido neste punto será nula de pleno dereito.

14.6. O persoal aspirante que supere no mesmo corpo os procedementos selectivos convocados por esta consellería e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte ou noutra comunidade autónoma con competencias en materia educativa, se opten polo posto de traballo correspondente ao ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, deberán presentar instancia neste sentido dirixida á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, xunto coa copia de renuncia ao outro posto de traballo, no prazo de dez días, contados a partir da publicación no Diario Oficial de Galicia da lista de aspirantes seleccionados. De non realizar esta opción, a aceptación do primeiro nomeamento como funcionario en prácticas entenderase como renuncia tácita aos restantes.

14.7. Publicación da lista de aprobados.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia, así como no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es, as listas únicas de aprobados por especialidade, segundo se detalla nos puntos anteriores, e tendo en conta que figurarán en primeiro lugar os aprobados pola quenda de acceso do subgrupo A2 ao subgrupo A1, e os aprobados pola reserva de discapacitados incluíranse, de acordo coa súa puntuación, entre os aprobados polo sistema de acceso ou de ingreso, segundo corresponda.

A renuncia aos dereitos derivados do procedemento selectivo con anterioridade ao nomeamento como persoal funcionario en prácticas dará lugar a que se declare aprobada a persoa que, se é o caso, lle corresponda conforme os criterios establecidos nesta base común 14.

14.8. Publicación das cualificacións dos restantes aspirantes.

Ao rematar o procedemento selectivo, os tribunais publicarán no enderezo da internet http://www.edu.xunta.es/oposicions as puntuacións obtidas polo persoal aspirante que non está incluído na relación de aprobados.

Base décimo quinta. Presentación de documentos

15.1. No prazo de 20 días naturais contados desde o día seguinte a aquel en que se fagan públicas as listas de aprobados no Diario Oficial de Galicia, os aspirantes aprobados deberán presentar perante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria os seguintes documentos, agás os xa achegados coa solicitude de participación no procedemento selectivo:

a) Certificado médico acreditativo de non padecer ningunha enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co exercicio da docencia.

A persoa aspirante que fixese valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá, se non o fixo anteriormente, presentar certificación dos órganos competentes da Consellería de Traballo e Benestar que acredite tal condición, e tamén terá que presentar certificado dos citados órganos ou da Administración sanitaria, acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

b) Declaración responsable de que non foron separados, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública e de non estar inhabilitados para o exercicio de funcións públicas, conforme o modelo que figura como anexo VII a esta convocatoria.

Igualmente, o persoal aspirante que non posúa a nacionalidade española deberá presentar declaración responsable de non estar sometido a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública, segundo o mesmo modelo do anexo VII.

15.2. Excepcións.

Os que teñan a condición de funcionarios públicos de carreira e estean en situación de servizo activo estarán exentos de xustificar documentalmente as condicións e requisitos xa demostrados para obter o seu anterior nomeamento, e deberán presentar, en tal caso, unha certificación ou folla de servizos do organismo de que dependan, na cal se consignen de forma expresa, os seguintes datos: corpo a que pertencen, número de rexistro persoal e se están en servizo activo.

Cando as certificacións ou follas de servizos se refiran a funcionarios que superaron o proceso selectivo polos procedementos de acceso a corpos docentes clasificados no mesmo grupo e nivel de complemento de destino ou a outro corpo docente de grupo superior, serán expedidas polo subdirector xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e incorporadas de oficio ao correspondente expediente.

15.3. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presentar os documentos expresados nas bases anteriores, poderá acreditarse que se reúnen as condicións exixidas na convocatoria mediante calquera medio de proba admisible en dereito.

15.4. Os que, dentro do prazo fixado e salvo os casos de forza maior, non presenten a documentación ou se do exame dela se deduce que carecen dalgún dos requisitos xerais establecidos na base común 2, non poderán ser nomeados funcionarios de carreira, e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

Base décimo sexta. Nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas

16.1. Destino provisional e nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas.

As persoas aspirantes que superen o procedemento selectivo pola quenda libre ou reserva de discapacitados quedan obrigadas a incorporarse aos destinos que a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos lles adxudique para a realización da fase de prácticas. No caso de non se incorporaren aos citados destinos no prazo que se estableza, entenderase que renuncian ao proceso selectivo.

Se se incorporan e reúnen as condicións requiridas para o ingreso no corpo respectivo, serán nomeados funcionarios en prácticas.

A toma de posesión como persoal funcionario en prácticas será con efectividade desde a da data que se determine na resolución pola que se publique a adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2014/15.

Coa finalidade da adxudicación de destino de carácter provisorio para a realización do período de prácticas, o persoal aspirante que supere o procedemento selectivo deberá efectuar a solicitude, conforme o sistema previamente publicado no Diario Oficial de Galicia por resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo de tres días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da lista de aprobados polos tribunais cualificadores no centro onde se realizaron as probas e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

16.2. O persoal aspirante que supere o procedemento selectivo de acceso aos corpos do subgrupo A1 desde corpos do subgrupo A2 regulados na presente orde estará exento da realización da fase de prácticas e, nos supostos en que a adxudicación de destinos se realice atendendo á puntuación obtida nos procedementos selectivos, terán prioridade na súa obtención, sobre os aspirantes que ingresen pola quenda libre da convocatoria do mesmo ano.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, o persoal aspirante seleccionado no procedemento selectivo de acceso aos corpos do subgrupo A1 desde corpos do subgrupo A2 que estea ocupando con carácter definitivo, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, prazas do corpo e especialidade a que accede, poderá optar por permanecer nelas.

O persoal aspirante que, aínda estando exento da realización da fase de prácticas, optase por incorporarse como funcionario ou funcionaria en prácticas ao destino asignado, quedará eximido da avaliación súa, permanecendo nesta situación ata a aprobación dos expedientes dos procedementos selectivos e o seu posterior nomeamento como funcionario ou funcionaria de carreira.

16.3. Réxime xurídico-administrativo do persoal aspirante nomeado funcionario ou funcionaria en prácticas.

Desde o nomeamento de funcionarios ou funcionarias en prácticas ata o nomeamento como persoal funcionario de carreira, o réxime xurídico-administrativo das persoas opositoras será o de persoal funcionario en prácticas, sempre que estea desempeñando un posto docente. En todo caso, a súa incorporación á realización das prácticas producirase con ocasión de vacante.

16.4. Aprazamento da fase de prácticas.

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá, por causa xustificada e por petición da persoa interesada, conceder o aprazamento da fase de prácticas.

16.5. Exencións á realización da fase de prácticas.

Estarán exentos da avaliación da fase de prácticas aqueles aspirantes que acrediten unha experiencia dun ano como persoal funcionario de carreira dun corpo docente.

16.6. Opción da remuneración dos funcionarios en prácticas.

O persoal aspirante que superou a fase de oposición do proceso selectivo e que xa estea prestando servizos remunerados na Administración como funcionario de carreira, interino, contratado administrativo ou como persoal laboral, sen prexuízo da situación administrativa ou laboral que, de acordo coa normativa vixente lle corresponda, deberán formular opción pola percepción das remuneracións durante a súa condición de persoal funcionario en prácticas, de conformidade co previsto no Real decreto 456/1986, do 10 de febreiro (BOE do 6 de marzo), modificado polo Real decreto 213/2003, do 21 de febreiro (BOE do 1 de marzo). A falta de opción expresa, enténdese que se opta pola retribución de persoal funcionario en prácticas.

Base décimo sétima. Fase de prácticas

17.1. Obxecto e duración da fase de prácticas.

A fase de prácticas forma parte do procedemento selectivo e ten por obxecto a comprobación de que o aspirante posúe as capacidades didácticas necesarias para o exercicio da docencia. Realizaranse nos destinos provisionais que lles correspondan, conforme o procedemento que estableza a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, ben en postos vacantes ben en substitucións, con desempeño de función docente con plena validez académica.

A duración da fase de prácticas será de catro meses. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos poderá flexibilizar este período por causas xustificadas.

17.2. Constitución das comisións cualificadoras.

En cada departamento territorial constituirase unha comisión cualificadora integrada pola xefatura da inspección provincial, que actuará como presidente; dous inspectores de educación e dous directores de centros designados pola xefa ou xefe territorial.

17.3. Profesor ou profesora titora da fase de prácticas.

O exercicio da docencia durante a fase de prácticas desenvolverase baixo a titoría dun profesor ou profesora experimentado do mesmo corpo, preferentemente da especialidade correspondente, designado pola comisión cualificadora da provincia.

17.4. Funcións do titor ou titora.

As funcións do profesor titor consistirán en asesorar, informar e avaliar o funcionario en prácticas sobre a organización e funcionamento do centro e dos seus órganos de goberno, de participación e de coordinación didáctica, sobre a programación didáctica da materia, a programación de aula e a avaliación dos alumnos. Ao final do período de prácticas, o profesor titor emitirá un informe sobre todos os datos que considere de interese e remitirao á comisión cualificadora.

O profesorado que tutele as prácticas dos aspirantes seleccionados nos concursos-oposición de ingreso aos corpos docentes terá un recoñecemento de 50 horas de formación pola función desenvolvida.

17.5. Actividades de formación.

Formando parte da fase de prácticas, os aspirantes seleccionados pola quenda de ingreso libre e reserva de discapacitados deberán realizar un curso de formación de lingua galega de 20 horas de duración. Este curso, que será programado polo Servizo de Formación do Profesorado, consistirá nunha formación específica sobre a terminoloxía, os estilos, os aspectos sociolingüísticos e a linguaxe propia da especialidade que lles permita aos funcionarios en prácticas desenvolver correctamente en galego as súas funcións e tarefas.

17.6. Avaliación do profesorado en prácticas.

As persoas aspirantes elaborarán un informe-memoria final no cal farán unha valoración global da súa actividade, así como das dificultades encontradas e dos apoios recibidos. Este informe seralle entregado ao remate da fase de prácticas á comisión cualificadora.

A avaliación do persoal aspirante será efectuada pola comisión cualificadora, a partir dos informes emitidos polo profesor-titor, a dirección do centro, o persoal responsable das actividades de formación e, se é o caso, o inspector ou inspectora responsable do centro e do informe presentado polo propio aspirante.

A presidencia da comisión cualificadora, en caso de informes desfavorables, disporá que o inspector ou inspectora de educación do centro en que presta servizos o funcionario ou funcionaria que está realizando as prácticas, visite o dito centro e avalíe na aula as súas aptitudes didácticas como docente. O informe da inspección engadirase aos do director e profesor-titor para que, xunto co informe-memoria final realizado polo funcionario en prácticas, sirvan para a avaliación que debe facer a comisión cualificadora.

17.7. A comisión cualificadora trasladaralle ao director xeral de Centros e Recursos Humanos a relación de funcionarios e funcionarias en prácticas coa cualificación obtida.

17.8. Cualificación da fase de prácticas.

As prácticas cualificaranse como apto ou non apto.

17.9. Persoas aspirantes non aptas na fase de prácticas.

As persoas aspirantes cualificadas de non aptas na fase de prácticas poderán repetila, incorporándose no curso seguinte co persoal seleccionado da seguinte promoción, e ocuparán, nesta promoción, o número de orde seguinte ao do último seleccionado na súa especialidade. No caso de que non houbese convocatoria do seu corpo e especialidade, efectuará igualmente as prácticas no curso seguinte. As persoas que non se incorporen ou sexan declaradas non aptas por segunda vez, perderán todos os dereitos ao seu nomeamento como funcionarias de carreira.

Base décimo oitava. Nomeamento de funcionarias e funcionarios de carreira

18.1. Proposta de nomeamento como funcionarias e funcionarios de carreira.

Rematada a fase de prácticas e verificado que os que a superaron reúnen os requisitos xerais e específicos de participación establecidos nesta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aprobará o expediente do proceso selectivo e remitirá as listas do persoal ingresado no correspondente corpo ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, para o nomeamento e expedición dos títulos de funcionarias e funcionarios de carreira, con efectividade do 1 de setembro de 2015.

18.2. Destino definitivo en Galicia.

De acordo co previsto no artigo 10.d) do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, o persoal que ingrese en virtude desta convocatoria deberá obter o seu primeiro destino definitivo en centros xestionados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da súa participación forzosa nos procedementos de provisión que se convoquen.

Título II
Procedemento de adquisición doutras especialidades

Base décimo novena

Convócase procedemento para que os funcionarios de carreira do corpo de profesores de ensino secundario poidan adquirir unha nova especialidade, de conformidade co establecido nas seguintes bases:

19.1. Normas xerais.

As especialidades que poderán adquirirse no corpo citado anteriormente mediante o procedemento regulado neste título serán as mesmas que as convocadas para o procedemento de ingreso libre.

A estes procedementos seranlles de aplicación as disposicións establecidas no punto 1.2. desta orde, así como as restantes bases do título I que non se opoñan ao disposto neste título.

19.2. Requisitos das persoas candidatas.

Para poderen participar neste procedemento, as persoas candidatas deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Ser persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, con destino no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Reunir os requisitos que se exixen para o ingreso libre na especialidade que se pretenda adquirir.

19.3. Solicitudes e pagamento dos dereitos.

As solicitudes e pagamento dos dereitos formularanse conforme o establecido na base 3 desta convocatoria.

19.4. Órganos de selección.

Os órganos de selección para este procedemento serán aqueles a que se refire a base 5 desta convocatoria e exercerán respecto deste procedemento as mesmas funcións que se enumeran na mencionada base.

19.5. Comezo e desenvolvemento das probas.

O comezo e desenvolvemento das probas realizarase de conformidade co disposto na base 8 desta convocatoria.

19.6. Sistema de selección.

– Para todas as especialidades.

A proba consistirá na exposición oral dun tema da especialidade a que se opta, elixido polo aspirante de entre cinco extraídos ao chou polo tribunal.

O candidato disporá de dúas horas para a súa preparación, e poderá utilizar o material que considere oportuno. A exposición terá unha duración máxima dunha hora.

Na especialidade de lingua estranxeira: Inglés, a exposición realizarase nesta lingua.

Na especialidade de Administración de Empresas a proba constará ademais dunha parte práctica. As características da parte práctica serán as establecidas no anexo V da presente convocatoria e levarase a cabo o mesmo día e á mesma hora que a dos aspirantes que se presenten polo sistema de ingreso. A valoración da parte práctica da proba será conxunta coa outra parte da proba, a exposición oral.

19.7. Cualificación da proba.

Os tribunais cualificarán a proba a que se refire o punto anterior como apto ou non apto e obterán a nova especialidade unicamente os cualificados con apto.

19.8. Publicación no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez verificado polo órgano convocante que a persoa aspirante que obtivo a cualificación de apto reúne os requisitos exixidos na base 15 desta convocatoria, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará no Diario Oficial de Galicia a orde pola que se declara apto o persoal aspirante, coa indicación da nova especialidade adquirida.

19.9. Exención da fase de prácticas.

O persoal que adquira unha nova especialidade por este procedemento estará exento da fase de prácticas.

19.10. Dereito preferente.

A adquisición dunha nova especialidade non supón a perda da anterior ou anteriores que se puidesen posuír. Os que teñan adquirida máis dunha especialidade poderán acceder a prazas correspondentes a calquera delas a través dos mecanismos establecidos para a provisión de postos de traballo dos funcionarios docentes.

Os que adquiran unha nova especialidade por este procedemento terán preferencia, por unha soa vez, con ocasión de vacante, para seren adscritos a prazas da nova especialidade adquirida no centro en que tivesen destino definitivo, de conformidade co establecido no artigo 16.1.d) do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Baremo para a valoración de méritos: sistema xeral de ingreso

Experiencia docente previa: máximo 5 puntos.

1.1. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do corpo a que opta o aspirante, en centros públicos dependentes das administracións educativas.

1,000 puntos

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos ou, no seu defecto, certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, en que debe constar a data de toma de posesión e cesamento na especialidade, así como os documentos xustificativos do nomeamento ou fotocopia compulsada deles en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a especialidade.

1.2. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distintos corpos a que opta o aspirante, en centros públicos dependentes de administracións educativas.

0,500 puntos

Folla de servizos certificada pola Subdirección Xeral de Recursos Humanos ou, no seu defecto, certificación do secretario ou secretaria do centro co visto e prace da dirección, en que debe constar a data de toma de posesión e cesamento e a especialidade, así como os documentos xustificativos do nomeamento ou fotocopia compulsada deles, en que conste a data de toma de posesión e do cesamento e a especialidade.

1.3. Por cada ano de experiencia docente en especialidades do mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido polo corpo a que opta o aspirantes, noutros centros.

0,500 puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica, en que conste a data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel educativo ou etapa educativa.

1.4. Por cada ano de experiencia docente en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa que o impartido polo corpo a que opta o aspirante, noutros centros.

0,250 puntos

Certificación da dirección do centro co visto e prace do Servizo de Inspección Técnica, en que conste data de toma de posesión e cesamento, área ou materia impartida e nivel ou etapa educativa.

Enténdese por centros públicos os centros a que se refire o capítulo II do título IV da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, integrados na rede pública de centros creados e sostidos polas administracións educativas.

Para os efectos desta epígrafe terase en conta un máximo de cinco anos, cada un dos cales deberá ser avaliado nunha soa das subepígrafes anteriores.

Non será necesario xustificar os méritos dos números 1.1 e 1.2 cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

II. Formación académica: máximo 5 puntos.

2.1. Expediente académico no título alegado, sempre que o título alegado se corresponda co nivel de titulación exixido con carácter xeral para ingreso no corpo (doutor, licenciado, enxeñeiro ou arquitecto, para corpos docentes grupo A1); valorarase exclusivamente a nota media do expediente académico, do modo que a continuación se indica:

Desde 7,51 e ata 10

1,500 puntos

Certificación académica persoal orixinal ou fotocopia cotexada, en que consten as puntuacións obtidas en todas as disciplinas e cursos exixidos para a obtención do título alegado.

Desde 6,00 e ata 7,50

1,000 puntos

2.2. Postgraos, doutoramento e premios extraordinarios:

2.2.1. Polo certificado-diploma acreditativo de estudos avanzados (Real decreto 778/1998, do 30 de abril), o título oficial de máster (Real decreto 56/2005, do 21 de xaneiro), suficiencia investigadora ou calquera outro título equivalente sempre que non sexan requisito para o ingreso na función pública docente:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

2.2.2. Por posuír o título de doutor:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título de doutor ou, se é o caso, do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

2.2.3. Por obter premio extraordinario no doutoramento:

0,500 puntos

Documento xustificativo.

2.3. Outras titulacións universitarias:

As titulacións universitarias de carácter oficial, no caso de que non fosen as alegadas como requisito para o ingreso na función pública docente, valoraranse da forma seguinte:

2.3.1. Titulacións de primeiro ciclo:

Por cada diplomatura, enxeñaría técnica, arquitectura técnica ou títulos declarados legalmente equivalentes e polos estudos correspondentes ao primeiro ciclo dunha licenciatura, arquitectura ou enxeñaría:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos correspondentes ao primeiro ciclo, certificación académica en que se acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A2, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o primeiro título ou estudos desta natureza que presente o aspirante.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, o título ou estudos desta natureza que fosen necesarios superar para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que presente o aspirante.

2.3.2. Titulacións de segundo ciclo:

Polos estudos correspondentes ao segundo ciclo de licenciaturas, enxeñarías, arquitecturas ou títulos declarados legalmente equivalentes:

1,000 punto

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para o ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo). No caso de estudos correspondentes ao primeiro ciclo, certificación académica en que se acredite a súa superación.

No caso de aspirantes a corpos de funcionarios docentes grupo A1, non se valorarán por esta epígrafe, en ningún caso, os estudos que fosen necesarios superar (primeiro ciclo, segundo ciclo ou, se é o caso, ensinanzas complementarias), para a obtención do primeiro título de licenciado, enxeñeiro ou arquitecto que presente o aspirante.

Valorarase nesta epígrafe o estar en posesión do título de grao.

2.4. Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:

a) Por cada título profesional de música ou danza:

0,500 puntos

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición conforme a

Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

b) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas:

0,500 puntos

c) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño:

0,200 puntos

d) Por cada título de técnico superior de formación profesional

0,200 puntos

e) Por cada título de técnico deportivo superior:

0,200 puntos

III. Outros méritos: máximo 2 puntos.

3.1. Dominio de linguas estranxeiras.

3.1.1. Nivel C1 ou superior.

Por cada certificado oficial de recoñecemento dunha lingua estranxeira, que acredite un nivel de coñecemento de idiomas, expedido por centros oficiais, segundo a clasificación do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER)

1 punto

Fotocopia compulsada do título correspondente co certificado de acreditación dunha lingua estranxeira clasificado polo Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).

3.1.2. Por cada título estranxeiro do nivel equivalente ao nivel B2 (nivel avanzado), sempre que non se acreditara o título equivalente da escola oficial de idiomas da epígrafe 2.4.b) no mesmo idioma:

0,50 puntos por cada título

3.2. Por actividades superadas que teñan por obxecto o perfeccionamento sobre aspectos científicos e didácticos das especialidades de corpo de profesores de ensino secundario, ou coas tecnoloxías aplicadas á educación, organizadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou os órganos correspondentes doutras comunidades autónomas ou o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, por institución sen ánimo de lucro sempre que as devanditas actividades fosen homologadas ou recoñecidas polas administracións educativas, así como as organizadas polas universidades.

Puntuaranse con 0,1 puntos por cada 10 horas de actividades de formación acreditadas. Para estes efectos sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto do número de horas inferiores a 10. Cando as actividades estean expresadas en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais acreditar fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

3.3. Pola impartición das actividades de formación e perfeccionamento indicadas na subepígrafe 3.2.

Puntuarase con 0,1 puntos por cada 5 horas. Con esta finalidade sumaranse as horas de todas as actividades e non se puntuará o resto de horas inferiores a 5. Cando as actividades veñan expresadas en créditos entenderase que cada crédito equivale a 10 horas.

Fotocopia compulsada do certificado destas expedido pola entidade organizadora en que conste de modo expreso o número de horas de duración da actividade. No caso das organizadas polas institucións sen ánimo de lucro deberase ademais acreditar fidedignamente o recoñecemento ou homologación das devanditas actividades pola Administración educativa correspondente ou certificado de inscrición no rexistro de formación da Administración educativa.

Disposición complementaria primeira

Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados e xustificados ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Disposición complementaria segunda

Para os efectos do punto 1 non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente.

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de educación dos respectivos países ou autoridades públicas competentes, en que deberán constar o tempo de prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en distinta especialidade daquela a que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse traducidos para o castelán ou o galego.

Disposición complementaria terceira

Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1, 0,084 puntos; na epígrafe 1.2, 0,042 puntos; na epígrafe 1.3, 0,042 puntos; na epígrafe 1.4, 0,021 puntos.

Disposición complementaria cuarta

A experiencia docente na universidade baremarase pola epígrafe 1.4.

Disposición complementaria quinta

No caso de que non se remita a certificación académica persoal e, no seu defecto, se presente fotocopia compulsada do título ou da certificación do aboamento dos dereitos de expedición, conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo), considerarase que o aspirante obtivo a nota media de aprobado.

Para os efectos de valoración do expediente académico do título alegado, os aspirantes que obteñan o título no estranxeiro presentarán certificación expedida pola Administración educativa do país en que obtivo o título, que indique a nota media deducida das cualificacións obtidas en toda a carreira e exprese, ademais, a cualificación máxima e mínima que se poden obter, de acordo co sistema académico correspondente, para os efectos de determinar a súa equivalencia coas cualificacións españolas.

Non se valorará a nota media do expediente académico das titulacións declaradas equivalentes para os efectos de docencia que habilitan para presentarse na especialidade de Administración de Empresas.

Disposición complementaria sexta

En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun título académico.

Disposición complementaria sétima

Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster de formación.

Disposición complementaria oitava

De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento.

Disposición complementaria novena

Nas certificacións dos cursos organizados polas universidades deberá figurar a sinatura do seu reitor ou vicerreitor competente. Non son válidas as certificacións asinadas polos departamentos ou polos relatores destes.

ANEXO II
Baremo para a valoración de méritos para o acceso aos corpos do grupo A1 desde corpos do grupo A2

Méritos

Puntos

Documentos xustificativos

I. Traballo desenvolvido: máximo 5,5 puntos.

1.1. Por cada ano como funcionario do corpo desde o que se aspira ao acceso que exceda dos seis exixidos como requisito.

0,500

Folla de servizos certificada pola xefatura territorial.

* Por esta subepígrafe (1.1) non poderán obter máis de 4,000 puntos.

1.2. Desenvolvemento de funcións específicas:

a) Por cada ano de exercicio na función inspectora

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

b) Por cada ano de exercicio como director dun centro público

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

c) Por cada ano de exercicio como vicedirector, xefe de estudos, secretario, administrador ou profesor delegado nas seccións de formación profesional e outros cargos directivos

0,200

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

d) Por cada ano de servizos como cargo directivo na Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Ministerio de Educación ou departamentos de Educación das restantes comunidades autónomas, con competencias en materia educativa, con categoría de xefe de servizo ou nivel equivalente ou superior

0,300

Fotocopia compulsada do nomeamento, con expresión da duración real do cargo.

e) Por cada ano de titor

0,200

Certificación do director do centro.

f) Por cada ano como coordinador pedagóxico, coordinador de ciclo/departamento, xefe de departamento, xefe de división, xefe de departamento de normalización

0,200

Certificación do director do centro co visto e prace da Inspección educativa.

* Por esta subepígrafe (1.2.) non se poderán obter máis de 2,500 puntos.

II. Cursos de formación e perfeccionamento superados: máximo 3 puntos.

2.1. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 30 horas, recibido ou impartido, convocado por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades incluídas no plan de formación permanente, organizados por entidades colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente

0,300 ata 1,500 punto

Fotocopia compulsada do certificado de asistencia. De non figurar o número de horas, deberá xuntarse certificado da autoridade convocante en que se faga constar a duración en horas.

2.2. Por cada curso de formación e perfeccionamento cunha duración non inferior a 100 horas, recibidos ou impartidos, convocados por administracións públicas con plenas competencias educativas ou por universidades, ou actividades incluídas no plan de formación permanente organizados por entidades colaboradoras coas administracións educativas ou actividades recoñecidas pola Administración educativa correspondente.

0,600 ata 1,500

Fotocopia compulsada do certificado de asistencia. De non figurar o número de horas, deberá xuntarse certificado da autoridade convocante en que se faga constar a duración en horas.

III. Outros méritos: 3 puntos.

3.1. Méritos académicos:

ata 1,500

a) Polo grao de doutor na titulación requirida para ingreso no corpo

0,750

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título de doutor.

b) Por premio extraordinario ou de honra na titulación alegada para ingreso no corpo

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título alegado en que conste tal cualificación.

c) Por premio extraordinario de doutorado

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título alegado en que conste tal cualificación.

d) Por título de licenciado ou de grao distinto do alegado para ingreso no corpo, así como polo certificado-diploma de estudos avanzados (Real decreto 778/1998, do 30 de abril), o título oficial de máster (Real decreto 56/2005, do 21 de xaneiro), suficiencia investigadora e calquera outro título equivalente, e lectura da tese de licenciatura.

0,500

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título correspondente.

e) Por outro título de grao medio

0,300

Certificación académica ou fotocopia compulsada do título correspondente.

f) Titulacións de ensinanzas de réxime especial e da formación profesional específica:

Certificación académica ou fotocopia cotexada do título alegado para ingreso no corpo, así como de cantos presente como mérito ou, se é o caso, certificación do aboamento dos dereitos de expedición conforme a Orde do 8 de xullo de 1988 (BOE do 13 de xullo).

f.1) Por cada título profesional de Música ou Danza:

0,500 puntos

f.2) Por cada certificado de nivel avanzado ou equivalente de escolas oficiais de idiomas:

0,500

puntos

f.3) Por cada título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño:

0,200 puntos

f.4) Por cada título de técnico superior de formación profesional:

0,200 puntos

f.5) Por cada título de técnico deportivo superior:

0,200 puntos

Non se valorarán as da formación profesional específica, no caso de seren as alegadas como requisito para ingreso na función pública docente ou, se é o caso, se fosen necesarias para a obtención do título alegado.

3.2. Publicacións e méritos artísticos:

Ata 1,500 punto

a) Por publicacións de carácter didáctico sobre a disciplina obxecto do concurso ou directamente relacionadas coa organización escolar:

Ata 0,500

No referente a materiais publicados en soportes especiais como vídeos, CD-Rom, etc. Será necesario achegar a documentación impresa que poida acompañar estas publicacións (portadas, folletos explicativos dos obxectivos e contidos, impresións, etc.). No caso das publicacións que só se dan en formato electrónico presentarase un informe oficial no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final.

Os exemplares correspondentes.

Por autor

0,150

Por coautor ou grupo de autores

0,050

Por artigo ou revista

0,020

b) Por publicacións de carácter científico sobre a disciplina obxecto do concurso

Ata 0,500

No referente a materiais publicados en soportes especiais como vídeos, CD-Rom, etc. Será necesario achegar a documentación impresa que poida acompañar estas publicacións (portadas, folletos explicativos dos obxectivos e contidos, impresións, etc.). No caso das publicacións que só se dan en formato electrónico presentarase un informe oficial no cal o organismo emisor certificará que a publicación aparece na base de datos bibliográfica. Neste documento indicarase a base de datos, o título da publicación, os autores, a revista, o volume, o ano e a páxina inicial e final. Os exemplares correspondentes.

Por autor

0,150

Documentos xustificativos destes.

Por coautor ou grupo de autores

0,050

Documentos xustificativos destes.

Por artigo ou revista

0,020

Documentos xustificativos destes.

Disposición complementaria primeira

Unicamente serán baremados aqueles méritos perfeccionados ata a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Disposición complementaria segunda

Para os efectos do punto 1.2. non se poderán acumular as puntuacións cando os servizos fosen prestados simultaneamente en máis dun centro docente.

Os servizos prestados no estranxeiro acreditaranse mediante certificados expedidos polos ministerios de Educación dos respectivos países, en que deberán constar o tempo de prestación de servizos e o carácter de centro público ou privado, o nivel educativo e a materia impartida. Cando non se acredite a materia impartida ou esta non coincida con algunha das especialidades obxecto desta convocatoria, os servizos entenderanse prestados en distinta especialidade daquela a que se opta, segundo corresponda. Os ditos certificados deberán presentarse traducidos para o castelán ou o galego.

Disposición complementaria terceira

Nas seguintes epígrafes, por cada mes súmanse as seguintes puntuacións: na epígrafe 1.1.: 0,0417 puntos; na epígrafe 1.2., letras a), b) e d): 0,025 puntos; na epígrafe 1.2., letras c), e) e f): 0,0167.

Disposición complementaria cuarta

En ningún caso serán valorados aqueles cursos que teñan como finalidade a obtención dun título académico.

Disposición complementaria quinta

Non se valorará o curso de aptitude pedagóxica ou o máster universitario que habilita para o exercicio das profesións de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanzas de idiomas.

Disposición complementaria sexta

De conformidade co artigo 6 da Orde do 11 de novembro de 1998, as equivalencias entre distintos cursos e probas de lingua galega terán a mesma consideración legal que os cursos presenciais de iniciación e perfeccionamento.

Disposición complementaria sétima

Os aspirantes non poderán ter máis de 10 puntos pola valoración dos seus méritos.

ANEXO IV

Lingua galega.

Tema 1. Formación da lingua galega. Niveis de lingua e tratamento escolar.

Tema 2. A realidade actual da lingua: estatus legal e escolar. A normalización lingüística no ensino.

Tema 3. Particularidades fonéticas, morfosintácticas e léxicas do galego en relación coas linguas limítrofes. Tratamento escolar das interferencias.

Tema 4. Vocalismo e consonantismo.

Tema 5. O texto. Temas e subtemas. Esquema oracional. Oración simple e composta. Coordinación e subordinación.

Tema 6. O substantivo e o adxectivo. Oracións subordinadas substantivas. Oracións subordinadas adxectivas.

Tema 7. Pronomes persoais. Formas, funcións e colocación con respecto ao verbo.

Tema 8. Artigos, posesivos, demostrativos, numerais, indefinidos e interrogativos.

Tema 9. O verbo. Verbos irregulares. A perífrase.

Tema 10. Adverbios, preposicións, conxuncións e interxeccións. As oracións subordinadas adverbiais.

ANEXO V

O exercicio práctico a que fai referencia a base 11.3. da presente orde de convocatoria versará sobre un ou varios dos aspectos seguintes:

• Xeografía e historia:

Consistirá na realización de todos ou dalgún dos seguintes exercicios:

– Confección e interpretación de mapas históricos.

– Comentario de textos históricos.

– Elaboración e comentario de gráficos e diagramas.

– Comentario de obras de arte.

• Matemáticas:

– Cuestións e/ou problemas propostos polo tribunal relacionados co temario ou currículo que se vai impartir nas etapas de ensino secundario obrigatorio e bacharelato.

• Bioloxía e xeoloxía:

Consistirá na realización de todos ou dalgún dos seguintes exercicios:

– Identificación (macroscópica ou microcóspica), interpretación e análise de representacións de individuos ou procesos naturais, biolóxicos ou xeolóxicos.

– Resolución de problemas ou cuestións de xenética, bioquímica e ecoloxía.

– Interpretación de mapas e cortes xeolóxicos.

– Exposición de elementos (aspectos materiais, temporais, desenvolvemento, seguridade) que configuran a realización dunha práctica de laboratorio.

• Inglés:

Consistirá na realización de:

– Tradución inversa.

– Redacción na lingua estranxeira sobre un tema de actualidade.

• Administración de empresas:

– Cuestións e/ou problemas propostos polo tribunal relacionados co temario ou currículo que se vai impartir nos ciclos formativos de grao medio e superior.

ANEXO VI

Don/Dona......................................................................................, con domicilio en..., e con DNI..., declaro baixo a miña responsabilidade, para os efectos de ser nomeado/a funcionario/a do corpo de ........................................., que non fun separado/a do servizo de ningunha das administracións públicas e que non estou inhabilitado/a para o exercicio de funcións públicas.

............................. ..., ... de.............................. de 2014

Asdo.:

ANEXO VII

Código especialidade

Especialidade

Titulación concordante

005

Xeografía e Historia

Licenciatura en Xeografía.

Licenciatura en Historia.

Licenciatura en Historia da Arte.

Licenciatura en Humanidades.

Licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural.

Licenciatura en Filosofía e Letras, Sección Xeografía e Historia.

Licenciatura en Ciencias da Música.

Títulos de grao correspondentes.

006

Matemáticas

Licenciatura en Matemáticas.

Licenciatura en Informática.

Licenciatura en Física.

Licenciatura en Ciencias e Técnicas Estatísticas.

Enxeñería superior.

Arquitectura superior.

Títulos de grao correspondentes.

008

Bioloxía e Xeoloxía

Licenciatura en Ciencias Biolóxicas.

Licenciatura en Ciencias Xeolóxica.

Licenciatura en Bioloxía.

Licenciatura en Xeoloxía.

Licenciatura en Ciencias do Mar.

Licenciatura en Bioquímica

Licenciatura en Biotecnoloxía.

Licenciatura de Ciencias Ambientais.

Enxeñería Agrónoma.

Enxeñería de Minas.

Enxeñería de Montes.

Ou títulos de grao correspondentes.

011

Inglés

Licenciatura en Filoloxía Inglesa.

Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que se cursara inglés como primeira lingua estranxeira.

Licenciatura en Lingüística, sempre que se cursara inglés como primeira lingua estranxeira.

Ou títulos de grao correspondentes

101

Administración de Empresas

Diplomatura en Ciencias Empresariais.

Diplomatura en Xestión e Administración Pública.

Licenciatura en Economía.

Licenciatura en Ciencias Económicas.

Licenciatura en Ciencias Empresariais.

Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas.

Licenciatura Xestión e Administración Pública.

Licenciatura en Dereito, rama económica e empresarial.

Ou títulos de grao correspondentes.

missing image file